Uniwersytet w Częstochowie

Uniwersytet w Częstochowie

Akademia Jana Długosza w Częstochowie kierunki studiów

Uniwersytet w Częstochowie

Częstochowa to ośrodek akademicki województwa śląskiego. Na terenie miasta działa jedna uczelnia o charakterze uniwersytetu. Jest nią Akademia im. Jana Długosza.

Akademia kształci na blisko 30 kierunkach studiów oraz kilkudziesięciu kierunkach studiów podyplomowych. Ma prawo do wydawania dyplomów ukończenia studiów I (licencjackich), II (magisterskich) i III (doktoranckich) stopnia. Akademia prowadzi studia III stopnia na kierunkach: chemia, fizyka, historia i literaturoznawstwo. Stale poszerzając swoją ofertę edukacyjną Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie przygotowuje się do uruchomienia studiów doktoranckich na kierunku językoznawstwo.

Uczelnia to cztery wydziały humanistyczne, na których co roku naukę podejmuje niemal 6 tysięcy studentów. Oferta edukacyjna Akademii przyciąga nie tylko studentów z regionu,ale także z całej Polski i spoza granic naszego kraju.

Pierwszy z wydziałów, Filozoficzno- Historyczny, współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą, zarówno jeśli chodzi o kształcenie kadry i studentów, jak i wymianę doświadczeń dydaktycznych i badawczych. Najbardziej zinstytucjonalizowana współpraca dotycząca badań naukowych prowadzona jest z Uniwersytetem w Jekaterynburgu (Rosja). Dodatkowo studenci i pracownicy wydziału uczestniczą w licznych konferencjach naukowych. Na wielu z nich nie są oni tylko słuchaczami, a głównymi prelegentami.

Kolejny wydział to Wydział Sztuki. W ramach tej jednostki studenci mogą podjąć naukę na kierunkach takich jak: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych lub sztuk muzycznych, Grafika oraz Malarstwo. Działalność artystyczno – naukowa Wydziału Sztuki obejmuje dyscypliny z zakresu sztuk plastycznych, nauk humanistycznych i społecznych. Należą do nich: sztuki piękne, sztuki projektowe, nauki o sztuce i pedagogika, na bazie których Wydział prowadzi ożywioną współpracę z uczelniami artystycznymi w kraju i za granicą. W zakresie kształcenia kadry i studentów prowadzona jest wymiana doświadczeń dydaktycznych, badawczych i artystycznych. Pośród współpracujących uczelni należy wymienić: Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Universität Koblenz – Landau, Katolicki Uniwersytet w Ružomberku i Uniwersytet w Żylinie.

Trzecim Wydziałem Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie jest Wydział Pedagogiczny. Jest to najstarszy Wydział Akademii w skład którego wchodzą 3 Instytuty pełniące nadzór merytoryczny nad poszczególnymi kierunkami i specjalnościami studiów. Są to: Instytut Pedagogiki, Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej, Instytut Wychowania Fizycznego Turystyki i Fizjoterapii. Jednostką pomocniczą jest: Wydziałowa Pracownia Komputerowa. Wydział ten kształci młodzież w zakresie Pedagogiki, Wychowania Fizycznego oraz Prac Społecznych.

Ostatni nietechniczny wydział częstochowskiej akademii to Wydział Nauk Społecznych. Na wydziale kształcą się specjaliści z zakresu administracji, zarządzania czy analityki i kreatywności społecznej. Ostatni kierunek to szansa na zdobycie innowacyjnej i zintegrowanej wiedzy z zakresu socjologii i psychologii w bardzo praktycznym kontekście. Tym, co odróżnia proponowany kierunek od innych, jest połączenie 3 dyscyplin naukowych: socjologii, psychologii i filozofii i włączenie ich w proces studiowania Analityki, aby absolwent tego kierunku posiadał zarówno rzetelną wiedzę i umiejętności wymagane w miejscu pracy, ale również miał szansę dokształcania się w odpowiedzi na różne osobiste wydarzenia życiowe.

 

Rekrutacja

Rekrutacja na Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie rozpoczyna się w połowie maja i trwa do końca lipca. Każdy z kandydatów, który chce związać swoją przyszłość z z częstochowską uczelnią musi założyć indywidualne konto w serwisie rekrutacyjnym. Konto to należy uzupełnić o niezbędne informacje. Założenie konta i wypełnienie wszystkich formularzy, można nazwać pierwszym etapem rekrutacji. Kolejny to wybranie i zapisanie się na kierunek, który najbardziej nam odpowiada. Trzeci etap to uzupełnieni kwestionariusza rekrutacyjnego o wyniki uzyskane podczas egzaminu maturalnego. Podczas procesu rekrutacyjnego każdy z przedmiotów ma własną wagę rekrutacyjną. Oznacza to, że procentowy wynik uzyskany na egzaminie dojrzałości jest mnożony lub dzielony przez współczynnik, określony przez wydziałową komisję rekrutacyjną. Podczas rekrutacji a Akademię im. Jana Długosza, pod uwagę brane są przedmioty takie jak: matematyka, geografia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie oraz język polski i język obcy nowożytny. Kandydaci na kierunki takie jak malarstwo czy architekturę dodatkowe punkty zdobyć mogą za łacinę.

 

Praca po studiach

Kończą studia masz około 25 lat. Przed Tobą ogromna część życia. I mnóstwo ważnych decyzji. Jedną z nich jest pierwsza praca. Na częstochowskim rynku pracy nie brakuje małych, średnich i dużych przedsiębiorstw poszukujących specjalistów w zakresie analizy zjawisk społecznych, administracji, marketingu i reklamy. Jednym z nich jest Body4You, firma zajmująca się sprzedażą odżywek, suplementów i akcesoriów sportowych, poszukuje osób wykształconych w w kierunku marketingu. Praca ta pozwoli rozwinąć zdobytą wcześniej wiedzę z zakresu analizy wyników działań marketingowych firmy oraz wdrażania usprawnień. Kolejnym miejscem jest firma Intendi. Czyki dynamicznie rozwijająca się firma doradztwa personalnego, oferująca kompleksowe usługi z zakresu human resources dla biznesu, tj. konsulting HR, szkolenia, coaching, a także rekrutację i badanie potencjału. Częstochowski rynek pracy otwarty jest na pracowników zajmujących się również wypracowaniem i wdrażaniem, we współpracy z kadrą wychowawczo-opiekuńczą, innowacyjnych działań wychowawczych dostosowanych do potrzeb młodzieży. Kolejną firmą umożliwiającą zawodowy rozwój jest MARS Polska. Korporacja zajmująca się produkcją i sprzedażą czekolady, dań gotowych, napojów, jedzenia dla zwierząt, oraz gum do żucia i słodyczy cukrowych, poszukuje pracowników zarówno zajmujących stanowiska produkcyjne, jaki i kontrolerskie, administracyjne oraz te związane z transportem i logistyką. 

Anna SobolewskaTEMATY POWIĄZANE

 

 

w Częstochowie - zasady rekrutacji

Komentarze (0)