SGH warszawska uczelnia ekonomiczna

SGH warszawska uczelnia ekonomiczna

SGH warszawska uczelnia ekonomiczna

18.06.2021

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Uczelnia ekonomiczna

Warszawa jest najbardziej rozwiniętym miastem akademickim w Polsce. Otaczający świat akademicki chłonny rynek, zapewnia praktykę setkom studentów oraz absolwentów uczelni publicznych. Na terenie Warszawy istnieje najstarsza uczelnia ekonomiczna, którą jest Szkoła Główna Handlowa.

 

Warszawska uczelnia ekonomiczna z wieloletnim doświadczeniem, co roku wydaje około 3 tysięcy dyplomów ukończenia studiów. W październiku naukę w budynkach uczelni rozpoczyna ponad 10 000 studentów, w tym 7200 na studiach stacjonarnych. Oprócz tego na uczelni kształci się ponad 4200 osób w ramach studiów podyplomowych oraz ponad 1150 słuchaczy na studiach doktoranckich.

SGH jest uczelnią bezwydziałową. W ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzone są studia dwustopniowe. Dla uzyskania dyplomu (a także dla zaliczenia semestrów) konieczne jest zdobycie wymaganego minimum punktowego. Poszczególne przedmioty podzielone są na obowiązkowe dla poszczególnych kierunków, fakultatywne dla tychże kierunków, przedmioty dodatkowe, dzięki którym rozwijać można wiedzę niepowiązaną z konkretnymi kierunkami oraz przedmioty wykształcenia wspólnego dla wszystkich ekonomistów. Poszczególne kierunki mogą mieć różne minima punktowe dla każdego z tych rodzajów przedmiotów.

 

Rekrutacja na SGH w Warszawie

Rekrutacja na studia realizowane w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie zawiera się w trzech krokach. Pierwszy z nich, czyli rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym (ISR). Krok ten wymaga również wpisania wyników matury z wymaganych przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Przedmioty maturalne możemy podzielić na grupy. Pierwsza z nich to: matematyka lub fizyka, druga: geografia lub historia, lub wiedza o społeczeństwie, ekonomia, lub fizyka. Trzecia i czwarta grupa odnosi się do języków obcych. Pierwszy język do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański lub włoski. Drugi język do wyboru, inny niż ten z pierwszego wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański lub włoski. Krok drugi to skompletowanie teczki kandydata.

Po otrzymaniu, na internetowe konto, informacji o przyjęciu na studia należy zgromadzić wszystkie potrzebne dokumenty. Spis dokumentów znajduje się na stronie internetowej uczelni. Ostatnim krokiem jest dostarczenie kompletu dokumentów do Działu Promocji i Rekrutacji oraz odebranie decyzji o przyjęciu na studia. Po odebraniu decyzji Kandydat otrzymuje miano Studenta, a kolejny krok to rozpoczęcie nauki wraz z nastaniem października.

 

Praca po studiach na SGH w Warszawie

Umiejętności jakie uzyskuje student podczas studiów w Szkole Głównej Handlowej umożliwiają pojęcie pracy głównie w sektorze finansowym. W zależności od kierunku i specjalności, zależy stanowisko na którym rozpoczniesz swoją karierę. Jak wynika z obserwacji ścieżek kariery absolwentów SGH, każdy z nich znajduje zatrudnienie niemal w chwili ukończenia studiów, a niekiedy również w trakcie ich trwania.

Wszystko za sprawą praktyk i staży jakie oferowane są przez firmy i organizacje. Na stronie biura karier SGH znaleźć można oferty praktyk w Centrach Kadr i Płac, Biurach Usług Informatycznych czy Departamentach Wsparcia Użytkownika. Obowiązki w takich miejscach polegają na sporządzaniu analiz liczbowych i raportów, odnośnie uruchamianych inicjatyw i rekomendacji, wsparciu logistycznie projektów, monitorowaniu wykonania planu inicjatyw i raportowaniu ich realizacji oraz współpracy z dostawcami oraz udział w postepowaniach zakupowych, w zakresie sporządzania dokumentacji przetargowej, np. opis przedmiotu zamówienia, wymagania i specyfikacje techniczne.

Firmami poszukującymi młodych, dynamicznych osób do tego rodzaju pracy są: PKO Bank Polski, który jest bankiem uniwersalnym- obsługującym zarówno osoby fizyczne, małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i wielkie korporacje. VanityStyle Sp. z o.o. specjalizuje się w nowatorskich i motywujących pracowników rozwiązaniach w zakresie pozapłacowych świadczeń pracowniczych, będących dla każdego pracodawcy doskonałym narzędziem do budowania więzi, zadowolenia swoich pracowników, oraz dbałości o nich.

Poszukuje do swoich szeregów specjalistów zajmujących się kosztami oraz związanych z rozwojem rynków finansowych i inżynierii finansowej. Każdy z absolwentów jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach prywatnych, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych oraz instytucjach publicznych, na stanowiskach szczebla operacyjnego. Absolwenci nie boją się również pracy w zespołach, wykorzystujących kreatywność i innowacyjność, umiejętność porozumiewania się na poziomie analitycznym i realizacji zadań zespołowych, wykorzystujących umiejętności wykorzystania nowoczesnego oprogramowania oraz sprzętu komputerowego do prac ze zbiorami informacji.

 

Anna SobolewskaTEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)