SGH warszawska uczelnia ekonomiczna

SGH warszawska uczelnia ekonomiczna

SGH Warszawa uczelnia ekonomiczna

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Uczelnia ekonomiczna

Warszawa jest najbardziej rozwiniętym miastem akademickim w Polsce. Otaczający świat akademicki chłonny rynek, zapewnia praktykę setkom studentów oraz absolwentów uczelni publicznych. Na terenie Warszawy istnieje najstarsza uczelnia ekonomiczna, którą jest Szkoła Główna Handlowa.

Warszawska uczelnia ekonomiczna z wieloletnim doświadczeniem, co roku wydaje około 3 tysięcy dyplomów ukończenia studiów. W październiku naukę w budynkach uczelni rozpoczyna ponad 15 000 studentów, w tym 7200 na studiach stacjonarnych. Oprócz tego na uczelni kształci się ponad 4200 osób w ramach studiów podyplomowych oraz ponad 1150 słuchaczy na studiach doktoranckich.

SGH jest uczelnią bezwydziałową. W ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzone są studia dwustopniowe. Pierwszym stopniem są sześciosemestralne Studium Licencjackie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego licencjata. Posiadacze tytułu licencjata mogą przystąpić do rekruta.

Dla uzyskania dyplomu (a także dla zaliczenia semestrów) konieczne jest zdobycie wymaganego minimum punktowego. Poszczególne przedmioty podzielone są na obowiązkowe dla poszczególnych kierunków, fakultatywne dla tychże kierunków, przedmioty dodatkowe, dzięki którym rozwijać można wiedzę niepowiązaną z konkretnymi kierunkami oraz przedmioty wykształcenia wspólnego dla wszystkich ekonomistów. Poszczególne kierunki mogą mieć różne minima punktowe dla każdego z tych rodzajów przedmiotów.

Współpraca SGH z zagranicznymi instytucjami i uczelniami stanowi istotny element rozwoju oferty dydaktycznej i badawczej uczelni. Liczne umowy międzynarodowe podpisane przez warszawską uczelnię ekonomiczną wpływają na podniesienie jakości oraz wzmocnienie pozycji Szkoły Głównej Handlowej wśród szkół ekonomii i biznesu.
SGH współpracuje obecnie z przeszło 200 uczelniami zagranicznymi, a także wieloma organizacjami międzynarodowymi. Głównymi partnerami są uczelnie z krajów Unii Europejskiej oraz USA i Kanady. Co roku w międzynarodowej wymianie studenckiej bierze udział ok. 500 studentów SGH, a uczelnia gości ponad 300 studentów z uczelni zagranicznych. Najważniejsze programy współpracy międzynarodowej to: Socrates-Erasmus, CEMS, Polsko-Niemieckie Forum Akademickie przy SGH, podwójny dyplom SGH–Sciences Po, Partnership in International Management (PIM).
Dla uczelni ważna jest wymiana w ramach CEMS, organizacji zrzeszającej wiodące uczelnie ekonomiczne z wybranych krajów europejskich. Od listopada 2001 Szkoła Główna Handlowa jest jedynym polskim członkiem sieci wiodących szkół biznesu PIM (Partnership in International Management) oraz programy MBA oferowane we współpracy z kanadyjskim University of Quebec at Montreal (UQAM) –Canadian Executive MBA (CEMBA) lub program MBA-SGH.
Innymi inicjatywami na polu współpracy międzynarodowej jest program dla studentów amerykańskich realizowany we współpracy z CIEE (Council on International Educational Exchange) oraz program edukacyjny Inicjatywa Akademicka Wschód– realizowany od 1991 dla Europy Środkowej i Wschodniej w zakresie dyscyplin ekonomicznych i menedżerskich.
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, od lat znajduje się na pierwszym miejscu wśród uczelni ekonomicznych w Rankingu Szkół Wyższych. W kategorii uczelni ekonomicznych SGH wyprzedziła Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wśród kategorii kierunków społecznych aż trzy nasze kierunki sklasyfikowały się na 1. pozycji: ekonomia finanse i rachunkowość, zarządzanie.
Spośród wielu inicjatyw podjętych przez uczelnię jedną z najważniejszych jest powstanie Klubu Partnerów SGH. To wspólny projekt polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw współpracujących z SGH na wielu płaszczyznach.

Rekrutacja na SGH w Warszawie

Rekrutacja na studia realizowane w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie zawiera się w trzech krokach. Pierwszy z nich, czyli rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym (ISR). Krok ten wymaga również wpisania wyników matury z wymaganych przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Przedmioty maturalne możemy podzielić na grupy. Pierwsza z nich to: matematyka lub fizyka, druga: geografia lub historia, lub wiedza o społeczeństwie, ekonomia, lub fizyka. Trzecia i czwarta grupa odnosi się do języków obcych. Pierwszy język do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański lub włoski. Drugi język do wyboru, inny niż ten z pierwszego wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański lub włoski. Krok drugi to skompletowanie teczki kandydata. Po otrzymaniu, na internetowe konto, informacji o przyjęciu na studia należy zgromadzić wszystkie potrzebne dokumenty. Spis dokumentów znajduje się na stronie internetowej uczelni. Ostatnim krokiem jest dostarczenie kompletu dokumentów do Działu Promocji i Rekrutacji oraz odebranie decyzji o przyjęciu na studia. Po odebraniu decyzji Kandydat otrzymuje miano Studenta, a kolejny krok to rozpoczęcie nauki wraz z nastaniem października.

Praca po studiach na SGH w Warszawie

Umiejętności jakie uzyskuje student podczas studiów w Szkole Głównej Handlowej umożliwiają pojęcie pracy głównie w sektorze finansowym. W zależności od kierunku i specjalności, zależy stanowisko na którym rozpoczniesz swoją karierę. Jak wynika z obserwacji ścieżek kariery absolwentów SGH, każdy z nich znajduje zatrudnienie niemal w chwili ukończenia studiów, a niekiedy również w trakcie ich trwania. Wszystko za sprawą praktyk i staży jakie oferowane są przez firmy i organizacje. Na stronie biura karier SGH znaleźć można oferty praktyk w Centrach Kadr i Płac, Biurach Usług Informatycznych czy Departamentach Wsparcia Użytkownika. Obowiązki w takich miejscach polegają na sporządzaniu analiz liczbowych i raportów, odnośnie uruchamianych inicjatyw i rekomendacji, wsparciu logistycznie projektów, monitorowaniu wykonania planu inicjatyw i raportowaniu ich realizacji oraz współpracy z dostawcami oraz udział w postepowaniach zakupowych, w zakresie sporządzania dokumentacji przetargowej, np. opis przedmiotu zamówienia, wymagania i specyfikacje techniczne. Firmami poszukującymi młodych, dynamicznych osób do tego rodzaju pracy są: PKO Bank Polski, który jest bankiem uniwersalnym- obsługującym zarówno osoby fizyczne, małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i wielkie korporacje. VanityStyle Sp. z o.o. specjalizuje się w nowatorskich i motywujących pracowników rozwiązaniach w zakresie pozapłacowych świadczeń pracowniczych, będących dla każdego pracodawcy doskonałym narzędziem do budowania więzi, zadowolenia swoich pracowników, oraz dbałości o nich. Poszukuje do swoich szeregów specjalistów zajmujących się kosztami oraz związanych z rozwojem rynków finansowych i inżynierii finansowej. Każdy z absolwentów jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach prywatnych, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych oraz instytucjach publicznych, na stanowiskach szczebla operacyjnego. Absolwenci nie boją się również pracy w zespołach, wykorzystujących kreatywność i innowacyjność, umiejętność porozumiewania się na poziomie analitycznym i realizacji zadań zespołowych, wykorzystujących umiejętności wykorzystania nowoczesnego oprogramowania oraz sprzętu komputerowego do prac ze zbiorami informacji.

Anna SobolewskaTEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)