Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

Studia Kraków - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

09.06.2022

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej (WIL PK) kształci inżynierów na kierunkach Budownictwo i Transport. Te dziedziny gospodarki stwarzają ogromne możliwości szybkiego podjęcia dobrze płatnej pracy zawodowej po studiach1)

Wydział IL jest największym wydziałem Politechniki Krakowskiej pod względem liczby pracowników badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych i studentów. Ponad 75 letnia tradycja, duża liczba uznanych naukowców, akredytacje wysokiej jakości kształcenia, nowoczesne akredytowane laboratoria i zadowoleni absolwenci, to coś, co przyciąga kolejnych kandydatów na studia.

dowiedz się więcej: wil.pk.edu.pl

 

Akredytacje PKA i KAUT

Zarówno kierunek Budownictwo jak i Transport posiadają akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych. Dodatkowo w 2022 roku Polska Komisja Akredytacyjna przyznała dla kierunku Budownictwo na WIL PK certyfikat doskonałości kształcenia w kategorii Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Prowadzenie przez WIL szerokiej i owocnej współpracy z jednostkami otoczenia zewnętrznego jest ściśle związane z działającą przy Wydziale Radą Przedsiębiorców skupiającą przedstawicieli czołowych firm budowlanych i przedsiębiorstw związanych z transportem.

Rada ta ma wpływ na kształtowanie programów studiów, stąd osiągane przez studentów efekty uczenia się umożliwiają im osiągnięcie pełnych kompetencji inżynierskich. Prowadzona przez WIL współpraca m. in. z wiodącymi firmami branży kolejowej i budowlanej zaowocowała zawarciem porozumień w sprawie stypendiów fundowanych dla najlepszych studentów, ułatwiając im w ten sposób start w pracy zawodowej (comiesięczne wsparcie finansowe podczas studiów oraz gwarancja zatrudnienia po ich zakończeniu). Te firmy to m.in. PKP PLK, Strabag, Mota-Engil, Budimex, Grupa ZUE, KZN Bieżanów).

 

Studia w języku angielskim

Studia na kierunku Budownictwo na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia są prowadzone także w języku angielskim. Ukończenie takich studiów stwarza absolwentom szanse podjęcia pracy zawodowej na rynkach zagranicznych.

 

Wysoko w rankingach

W Rankingu Wydziałów Budownictwa miesięcznika Builder, który powstał na podstawie aktywności studentów poszczególnych wydziałów budownictwa w programie edukacyjnym „Builder for the Future” Wydział Inżynierii Lądowej w 2020 r. zajął 2 miejsce! Dla studentów Wydziału oznacza to budowanie relacji branżowej i nieocenione wsparcie w budowaniu kariery zawodowej.

Jeden z największych portali edukacyjnych w Polsce rokrocznie publikuje ranking uczelni wyższych oparty na szerokiej analizie czynników takich jak: prestiż, absolwenci na rynku pracy, innowacyjność, potencjał naukowy, efektywność naukowa, warunki kształcenia, umiędzynarodowienie. W Rankingu Szkół Wyższych 2021 Wydział IL znalazł się w czołówce kształcenia przyszłych inżynierów w dziedzinie transportu i został 2gą w kolejności w Polsce uczelnią, którą opuszczają absolwenci świetnie przygotowani do pracy zawodowej.

 

Studia II stopnia

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia i uzyskaniu tytułu inżyniera jest możliwość podjęcia studiów drugiego stopnia – magisterskich. Wydział oferuje na kierunku Budownictwo w języku polskim specjalności: - informacja i modelowanie (BIM), budownictwo hydrotechniczne i geotechnika, infrastruktura drogowa i kolejowa, konstrukcje budowlane i inżynierskie, mechanika konstrukcji inżynierskich, mosty i budowle podziemne, technologia i organizacja budownictwa; na kierunku Budownictwo w języku angielskim: Structural Design and Management in Civil Engineering.

Ukończenie kierunku Budownictwo daje możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane.

Na kierunku Transport są specjalności: spedycja, transport kolejowy, transport miejski. Ukończenie kierunku Budownictwo daje możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane.

 

Dostępna uczelnia

Politechnika Krakowska stara się ułatwić studiowanie osobom z różnym stopniem niepełnosprawności. W strukturze uczelni na stałe wpisane jest Biuro ds. osób z niepełnosprawnościami z Pełnomocnikiem Rektora na czele, które dba o osoby ze szczególnymi potrzebami. Uczelnia aktywnie działa w programie „Dostępna”.

Montowane są podnośniki tam gdzie nie ma możliwości dotarcia windą, instalowane są tablice tyflograficzne dla osób niewidzących oraz słabowidzących, sale wykładowe wyposażone są w pętle indukcyjne (dla studentów niedosłyszących wypożyczane są urządzenia przenośne), organizowane są szkolenia świadomościowe.

Na Wydziale uruchomiono specjalny adres: dostepnosc-wil@pk.edu.pl, na który można zgłaszać problemy lub uwagi dotyczące dostępności dla osób z ograniczoną sprawnością. Wśród pracowników Dziekanatu Wydziału są osoby władające językiem migowym.

 

Koła naukowe

Na Wydziale działa 14 Kół Naukowych, których uczestnicy mają możliwość poszerzania wiedzy i zdobywania doświadczeń w trakcie licznych wycieczek zarówno na terenie kraju jak i zagranicą. Co roku odbywają się Sesje Kół Naukowych, kiedy to prezentowana jest działalność koła oraz raportowane osiągnięcia. WILowskie Koła Naukowe działają prężnie i zdobywają wiele nagród i wyróżnień.

Przede wszystkim biorą udział w ciekawych projektach typu budowa makaronowego mostu czy budowa betonowego kajaka – który nie tonie!

 

Współpraca międzynarodowa

W ramach programu Erasmus+ Wydział współpracuje z niemal 90 uczelniami zagranicznymi. W każdym semestrze przyjeżdżają na WIL studenci spoza Polski, wybierają przedmioty, które ich interesują i uczestniczą w zajęciach grupy kierunku Budownictwo w języku angielskim (Civil Engineering).

Każdy obcokrajowiec witany jest skromnym podarunkiem w postaci bluzy wydziałowej, a na koniec semestru organizowane są obiady z typowo polskim menu w celu zapoznania ich z kulturą i smakami naszego kraju. Polscy studenci chętnie odwiedzają inne uczelnie, często przedłużając pobyt na rok. Zdobywają tam nowe doświadczenia, szlifują język obcy, nawiązują przyjaźnie, niejednokrotnie po studiach wracają do miejsca pobytu podczas wymiany, decydując się na życie zagranicą.

 

Studia w języku ukraińskim

Nowością jest uruchomienie od roku akad. 2022/2023 kierunku Budownictwo i Transport w języku ukraińskim. Studia te dedykowane są kandydatom, którzy przybyli na terytorium RP po rozpoczęciu działań wojennych w Ukrainie. Obecnie WIL PK jest jedynym wydziałem spośród uczelni technicznych, który będzie kształcił przyszłe kadry inżynierskie w języku ukraińskim.

Na pierwszym semestrze studiów zajęcia dydaktyczne będą prowadzone tylko w języku ukraińskim, na semestrze drugim planuje się realizować zajęcia w dwóch wersjach językowych: polskim i ukraińskim. Zajęcia na semestrach wyższych będą prowadzone już w języku polskim. Studenci ukraińscy przez kilka semestrów będą się uczyć języka polskiego.

Wydział jest przygotowany do prowadzenia zajęć – programy studiów z wykazem przedmiotów w języku ukraińskim każdy zainteresowany może już sprawdzić na specjalnej stronie internetowej dedykowanej Ukraińcom. Znajdują się niej wszystkie istotne informacje dot. obowiązkowej rejestracji on-line, ważnych terminów oraz wykaz dokumentów, które należy dostarczyć.

W realizację studiów w języku ukraińskim są zaangażowani są m.in. ukraińscy  nauczyciele akademiccy Politechniki, inne jednostki Uczelni oraz firmy partnerskie WIL PK. Do realizacji projektu studiów w języku ukraińskim przygotowuje się m.in. Biblioteka Główna PK, w taki sposób, aby studenci z Ukrainy mogli korzystać ze strony Biblioteki w swoim ojczystym języku, co z pewnością ułatwi im adaptację.

  1. Badania losów absolwentów Biura Karier Politechniki Krakowskiej dot. absolwentów PK z roku 2020 po 6 miesiącach od ukończenia studiów, opublikowanych w lipcu 2021 r.

dowiedz się więcej: wil.pk.edu.pl

 

Komentarze (0)