WAT - trwa rekrutacja na studia II stopnia w języku angielskim

WAT - trwa rekrutacja na studia II stopnia w języku angielskim

Studia Warszawa - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

08.01.2024

WAT - trwa rekrutacja na studia II stopnia w języku angielskim

Wojskowa Akademia Techniczna obecnie prowadzi rekrutację na studia drugiego stopnia w języku angielskim. Kandydaci mogą przystąpić do naboru do 1 lutego 2024 r., aby w semestrze letnim rozpocząć studia. Do wyboru mają 7 kierunków studiów. Studia adresowane są zarówno do obywateli polskich, jak i cudzoziemców. Znajomość języka angielskiego każdego kandydata powinna zostać potwierdzona za pośrednictwem odpowiedniego certyfikatu, ich poziom znajomości języka nie może być niższy niż B2.

 

Oferta kształcenia

Wojskowa Akademia Techniczna w odpowiedzi na zapotrzebowanie obecnego rynku pracy na specjalistów z rozszerzoną znajomością języka angielskiego przygotowała ofertę siedmiu kierunków drugiego stopnia prowadzonych w języku obcym.

Rekrutacja na studia II stopnia w języku angielskim obejmuje kierunki:

 • Chemistry — Chemia
 • Data science — Analiza danych
 • Electronics and Telecommunications — Elektronika i telekomunikacja
 • Geodesy and Geoinformatics — Geodezja i geinformatyka
 • Materials Engineering — Inżynieria materiałowa
 • Mechanical Engineering — Mechanika i budowa maszyn
 • Optoelectronic — Optoelektronika

 

Zasady rekrutacji

Rejestracja kandydatów na studia drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim odbywa się za pośrednictwem elektronicznej rejestracji na platformie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów). Aby przystąpić do rekrutacji należy wybrać zakładkę Studies in English.

Kolejnym krokiem będzie dostarczenie na uczelnię osobiście, poprzez upoważnioną osobą, bądź pocztą, niezbędnego kompletu dokumentów w terminie do 1 lutego 2024 r.

Kandydat jest zobowiązany dostarczyć:

 • wydrukowaną z systemu ankietę osobową kandydata na studia drugiego stopnia,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych – oryginał do wglądu (w wyjątkowych przypadkach, na etapie rejestracji, może być zaświadczenie o ukończeniu studiów z podaniem wyniku ukończenia),
 • dokument potwierdzający przebieg dotychczasowych studiów: suplement, indeks lub karta przebiegu studiów,
 • ewentualnie inne dokumenty potwierdzające posiadane kompetencje.

Kandydaci zagraniczni powinni dostarczyć:

 • wydrukowaną z systemu ankietę osobową kandydata na studia drugiego stopnia,
 • dyplom zagraniczny opatrzony apostille wraz z suplementem lub inny dokument ukończenia studiów wyższych za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w kraju, w którym został wydany (oryginał),
 • tłumaczenie dyplomu oraz suplementu na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy Ministerstwa Sprawiedliwości (oryginał),
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 (oryginał),
 • kopię paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości (oryginał do wglądu).

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej WAT oraz w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Komentarze (0)