Zasady rekrutacji do Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi 2015/2016

Zasady Rekrutacji do Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi 2015/2016

Uchwała nr 3 z dnia 10 kwietnia 2014 r. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi w sprawie: warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach na rok akademicki 2015/2016.
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 r. Nr 164 poz. 1365 ze zm.) Senat Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi postanawia:
 
§ 1.
1. Ustalić następujące warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2015/2016:
1) Złożenie przez kandydatów w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów i prac twórczych.
2) Wniesienie opłaty egzaminacyjnej na konto Uczelni.
3) Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.
4) Ogłoszenie wyników.
5) Rozpatrzenie odwołań.
2. Odwołania kandydatów od decyzji komisji rekrutacyjnej muszą zawierać wskazania naruszenia warunków i trybu rekrutacji zgodnie z art. 169 ust. 14 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
 
§ 2.
1. Ustalić następujące warunki i tryb rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów na rok akademicki 2015/2016:
1) Kierunek: Reżyseria
a) Specjalność: reżyseria filmowa i telewizyjna (jednolite studia magisterskie, stacjonarne, 5-letnie).
Egzamin wstępny dla kandydatów sprawdza zdolność kandydatów do zawodu reżysera filmowego i telewizyjnego w wielu aspektach twórczych i osobowościowych. Bada przede wszystkim kreatywność kandydatów, umiejętność obserwacji i interpretacji rzeczywistości, zdolności przenoszenia własnych pomysłów na zapis filmowy, fotograficzny, scenariuszowy. Sprawdza wyobraźnię, erudycję, jak również umiejętność współpracy z aktorem. Jest to bardzo wszechstronny egzamin, który z bardzo wielu kandydatów wybiera najciekawszych młodych twórców rokujących nadzieje na ciekawy rozwój w Uczelni i poza nią. Egzamin składa się z trzech etapów, w czasie, których eliminowane są kolejne osoby.
Etap pierwszy:
 • Każdy z kandydatów prezentuje przed Komisją Egzaminacyjną siebie (prezentacja obejmuje odpowiedzi na pytania Komisji dotyczące wiedzy ogólnej kandydata jak również przedstawionego przez kandydata projektu filmowego).
 • Każda komisja po przesłuchaniu proponuje kandydatów do następnego etapu na podstawie złożonej teczki i wrażenia, jakie zrobił na niej kandydat.
O zakwalifikowaniu do etapu drugiego decyduje Komisja na podstawie pozytywnej oceny predyspozycji kandydata oraz jego prac. Etap pierwszy nie jest punktowany.
Etap drugi (konkursowy)– obejmuje:
 • Scenariuszowe zadanie fabularne na wyobraźnię – egzamin pisemny.
 • Scenariuszowe zadanie dokumentalne – egzamin pisemny.
 • Pracę z aktorem – realizację sceny aktorskiej z użyciem rejestrującej to kamery (czas przygotowania - jedna godzina; czas próby i prezentacji – 20 minut; rozmowa z komisją – ok. 10 minut).
 • Rozmowę z człowiekiem – zadanie dokumentalne.
 • Kompozycję plastyczną: zadanie pierwsze polega na zilustrowaniu wybranego tematu za pomocą aktorów, kostiumów, rekwizytów i światła sfotografowanych, jako jedna klatka filmowa (czas realizacji jedna godzina); zadanie drugie polega na wykonaniu kontrastujących ze sobą kompozycji plastycznych w dwóch wariantach: „statyczna-dynamiczna” oraz „otwarta-zamknięta”.
Komisja ocenia wszystkie zadania w skali punktowej i na podstawie wyników podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu kandydata do następnego etapu.
Etap trzeci – egzamin konkursowy – obejmuje:
 • Ocenę filmu zrealizowanego przez kandydata.
 • Ocenę projektu scenariusza filmu fabularnego.
 • Ocenę projektu scenariusza filmu dokumentalnego.
 • Rozmowa kwalifikacyjna.
Każde zadanie egzaminu konkursowego jest oddzielnie punktowane i łącznie z punktami z poprzedniego etapu stanowi sumę punktów uzyskanych przez kandydata na egzaminie wstępnym. Uzyskane punkty stanowią podstawę przyjęcia na I rok studiów.
b) Specjalność: scenariopisarstwo (studia I stopnia, stacjonarne, 3-letnie).
Egzamin wstępny dla kandydatów na studia scenariopisarskie ma na celu sprawdzenie dramaturgicznych i narracyjnych predyspozycji kandydata. Egzamin składa się z dwóch etapów. Osoba kandydująca na studia scenariopisarskie powinna wykazać się minimalnym choćby dorobkiem literackim, który zaświadczy, iż posiada ona podstawowe umiejętności budowania postaci, rozwijania akcji, konstruowania opowiadania, wyczucie stylu i gatunku, umiejętności wyrażania postaci poprzez dialog.
Etap pierwszy
Etap pierwszy to wstępna kwalifikacja kandydatów, którą Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przeprowadza na podstawie oceny prac własnych złożonych w teczkach. Etap ten nie jest punktowany. Teczka prac własnych musi zawierać:
 • życiorys artystyczny (informację o wszelkiego rodzaju aktywności twórczej kandydata),
 • krótką jednostronicową deklarację intencji kandydata nt. „Dlaczego chcę być scenarzystą?”,
 • pomysł na film fabularny (5-cio stronicowy zapis pomysłu na film uzupełniony dwoma scenami dialogowymi z udziałem głównego bohatera),
 • inne teksty literackie (razem nie więcej niż 10 stron).
Etap drugi
Celem drugiego etapu egzaminu jest poznanie i ocena predyspozycji zawodowych oraz artystycznych kandydata. Egzamin będzie się składał z dwóch następujących po sobie części:
 • kilku różnych, pisemnych testów dramaturgicznych (np. pomysłu na film, pomysłu na postać, sceny dialogowej),
 • rozmowy kwalifikacyjnej, której głównym tematem jest obrona przedstawionych pomysłów na filmy i przygotowanych w trakcie egzaminu testów dramaturgicznych.
Etap drugi jest punktowany, a o przyjęciu na studia decyduje suma punktów oraz określony przez Uczelnię limit miejsc na I rok studiów.
Uwaga:
Wszystkie teksty muszą być złożone w czterech egzemplarzach oraz na płycie CD. 
c) Specjalność: scenariopisarstwo (studia II stopnia, stacjonarne, 2-letnie).
Egzamin wstępny na studia drugiego stopnia ma przede wszystkim określić czy prezentowany przez kandydatów dorobek scenariopisarski jest pod względem artystycznym i warsztatowym porównywalny z tym, który prezentują osoby, które ukończyły studia scenariopisarskie pierwszego stopnia. Egzamin składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie komisja egzaminacyjna zapoznaje się ze złożoną przez kandydata aplikacją oraz jego dotychczasowym dorobkiem. Wybrane osoby zostają zaproszone na drugi etap egzaminu, który jest rozmową kwalifikacyjną.
Etap pierwszy
W pierwszym etapie kandydat jest oceniany na podstawie teczki prac własnych, która musi zawierać:
1) „CV zawodowe” – czyli  szczegółowy opis wszelkich dotychczasowych dokonań i doświadczeń z obszaru scenariopisarstwa.
2) Jedną stronę tekstu: dlaczego aplikuję na te studia, jaka jest moja motywacja, czego oczekuję i co zamierzam osiągnąć.
3) Napisany przez kandydata  scenariusz  pełnometrażowego filmu fabularnego (można dołączyć treatment).
4) Dwa lub trzy pomysły na filmy fabularne, z których jeden byłby następnie rozwijany w trakcie studiów (każdy z pomysłów nie więcej niż 5 stron).
Uwaga:
Wszystkie teksty muszą być złożone w czterech egzemplarzach oraz na płycie CD. 
Komisja Rekrutacyjna po zapoznaniu się z materiałami zawartymi w teczce prac własnych kwalifikuje osoby do drugiego etapu egzaminu.  
Etap drugi
Drugi etap egzaminu wstępnego ma formę rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem, której przedmiotem będą przede wszystkim prace złożone w teczce.
d) Specjalność: montaż filmowy (jednolite studia magisterskie, stacjonarne, 5-letnie).
Studia na Wydziale Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej w specjalności montaż filmowy trwają 10 semestrów, a ich celem jest wykształcenie montażystów, którzy powinni zdobyć wiedzę i umiejętności wystarczające do podjęcia pracy przy postprodukcji filmu fabularnego, filmu dokumentalnego, jak i we wszystkich innych obszarach komunikacji wizualnej. Program studiów montażowych jest ściśle wpisany w nauczanie reżyserii i łączy w sobie wiedzę o kulturze i szeroko rozumianą wiedzę o wszelkich aspektach powstawania utworu filmowego z praktyczną realizacją prac filmowych. Poszczególne lata studiów mają dokładnie określony program prac praktycznych, który obejmuje przede wszystkim montaż fabularny i dokumentalny, ale także montaż form telewizyjnych. Program kształcenia jest tak skonstruowany, że powinien dostarczyć studentom wiedzę i umiejętności niezbędne do uprawiania zawodu montażysty, a zarazem stworzyć warunki dla ich indywidualnego, artystycznego rozwoju. 
Celem egzaminu wstępnego na jednolite studia magisterskie jest poznanie i ocena predyspozycji zawodowych oraz artystycznych kandydata. Egzamin składa się z II etapów. 
Etap I to wstępna, punktowana kwalifikacja obejmująca rozmowę z kandydatem, podczas której oceniana jest teczka prac własnych zawierająca:
 • opis własnych prób artystyczno-twórczych
 • wybrane próby własnych prac montażowych zapisane w formacie DVD o czasie łącznym do 10 min
 • obowiązkową pracę kandydata na zadany temat (3-minutowy filmu w formacie DVD lub 12-sto zdjęciowy cykl fotografii w formacie 13x18cm)
Etap II składa się z dwóch części, pisemnej oraz ustnej.
Część pisemna obejmuje:
 • analizę filmu przedstawionego podczas egzaminu
 • zadanie fabularne - sprawdzenie predyspozycji narracyjnej kandydata
Część ustna obejmuje:
 • zadanie fabularne (rozmowa na temat pracy pisemnej kandydata),
 • zadanie dokumentalne (analiza zaprezentowanego na ekranie materiału dokumentalnego pod kątem zawartości narracyjnej i dramaturgii),
 • rozmowa na temat współczesnych zjawisk artystycznych i kulturalnych.
O przyjęciu na studia decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata w I i II etapie oraz określony przez Uczelnię limit miejsc na I rok studiów.
2) Kierunek: Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia
a) Specjalność: sztuka operatorska (jednolite studia magisterskie, stacjonarne, 5-letnie).
Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest złożenie teczki twórczości własnej kandydata w dziekanacie Wydziału w dniu przystąpienia do egzaminu. Teczka ta powinna zawierać: prace fotograficzne, filmy video lub inne filmy oraz prace plastyczne (o ile kandydat takie prace posiada).
Egzamin wstępny na Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej w specjalności sztuka operatorska składa się z trzech etapów, z których dwa pierwsze są eliminacyjne, trzeci jest egzaminem konkursowym.
Etap pierwszy obejmuje:
 • Wykonanie i ocenę dwóch zadań fotograficznych na zadany temat (tematy zadań zostaną przedstawione w dniu egzaminu).
 • Ocenę zawartości teczki twórczości własnej (z udziałem kandydata).
 • Wstępną rozmowę z kandydatem na temat prezentowanej twórczości własnej.
Etap pierwszy nie jest punktowany. O zakwalifikowaniu do II etapu decyduje komisja na podstawie oceny prac kandydata oraz wykonanych zadań fotograficznych.
Etap drugi obejmuje:
 • Aranżację scenki fotograficznej (tematy scenek zostaną przedstawione w dniu egzaminu).
 • Sprawdzian wrażliwości plastycznej kandydata.
 • Prezentację własnego dorobku artystycznego wraz z zadaniami wykonanymi w trakcie I etapu.
Komisja ocenia wszystkie zadania w skali punktowej i na podstawie wyników podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu kandydatów do egzaminu konkursowego.
Etap trzeci – egzamin konkursowy - obejmuje:
 • Realizację zadania inscenizacyjnego, realizowanego kamerą video na zadany temat.
 • Analizę operatorską filmów przedstawionego przez komisję.
 • Rozmowę z kandydatem na temat prac własnych, wykonanych zadań praktycznych w trakcie egzaminu oraz poglądów na sztukę.
Każde zadanie egzaminu konkursowego jest oddzielnie punktowane i łącznie z punktami poprzedniej eliminacji stanowi sumę punktów uzyskanych przez kandydata na egzaminie wstępnym. Na podstawie punktów uzyskanych przez kandydatów komisja ustala listę osób przyjętych na I rok studiów.
b) Specjalność: film animowany i efekty specjalne (jednolite studia magisterskie, stacjonarne, 5-letnie).
Egzamin wstępny ma na celu sprawdzenie czy kandydat posiada wyobraźnię kreacyjno-filmową, uzdolnienia plastyczne i techniczne oraz wiedzę ogólną o zjawiskach kulturalnych.
Egzamin eliminacyjny obejmuje:
 • Zadania sprawdzające wyobraźnię kreacyjno-filmową.
 • Zadania sprawdzające wrażliwość i uzdolnienia plastyczne.
 • Ocenę dorobku twórczości własnej kandydata (prace plastyczne, fotografie, prace filmowe).
Zadania są punktowane a ich wynik decyduje o zakwalifikowaniu kandydata
do egzaminu konkursowego.
Egzamin konkursowy obejmuje:
 • Analizę wybranego przez komisję filmu krótkometrażowego.
 • Rozmowę z kandydatem dotyczącą jego dorobku artystycznego, prac wykonanych w trakcie egzaminu wstępnego oraz poglądów na sztukę.
Łączna liczba punktów uzyskanych przez kandydata w pierwszej i drugiej części egzaminu decyduje o kolejności na liście i przyjęciu na I rok studiów.
c) Specjalność: fotografia (jednolite studia magisterskie, stacjonarne, 5-letnie).
Studia na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej w specjalności fotografia są pięcioletnimi jednolitymi studiami magisterskimi stacjonarnymi.
Ich podstawowym celem jest nauka formułowania własnych wypowiedzi artystycznych oraz doskonalenie umiejętności zawodowych związanych z profesjonalnym tworzeniem obrazów fotograficznych.
W trakcie studiów słuchacze zdobywają i rozwijają umiejętności formułowania własnych wypowiedzi artystycznych. Program kształcenia umożliwia poznanie i opanowanie procesu twórczego w fotografii klasycznej, kreacyjnej, użytkowo-reklamowej. Poznanie wybranych zagadnień z estetyki pozwoli studentom zrozumieć istotę procesu tworzenia obrazu fotograficznego. Przedmioty poświęcone wiedzy techniczno-technologicznej, uzupełnione zagadnieniami dotyczącymi kompozycji, projektowania graficznego, scenografii, aranżacji planu fotograficznego, historii fotografii- przygotowują przyszłego absolwenta do podejmowania pracy w agencjach fotograficznych, prasie, wydawnictwach czy galeriach fotograficznych. Studia kończy egzamin dyplomowy, na który składa się prezentacja pracy praktycznej w postaci cyklu fotografii, pokazu multimedialnego czy instalacji oraz przygotowanie i obrona teoretycznej pracy magisterskiej.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest złożenie teczki twórczości własnej kandydata (zawierającej do 10-15 prac fotograficznych w formacie wystawienniczym), oraz wykonane zadania fotograficzne. Tematy zadań fotograficznych zostaną podane na stronie internetowej Uczelni w zakładce Rekrutacja.
Przebieg i zakres egzaminu wstępnego
Egzamin wstępny na specjalności FOTOGRAFIA składa się z dwóch etapów, z których pierwszy jest etapem eliminacyjnym, natomiast drugi jest egzaminem konkursowym.
Etap pierwszy eliminacyjny:
Ocena teczki twórczości własnej z udziałem kandydata. Teczka powinna zawierać:
 • własne prace fotograficzne,
 • przygotowane przez kandydata zadania fotograficzne
O zakwalifikowaniu do egzaminu decyduje Komisja na podstawie oceny przedłożonych prac. Etap pierwszy nie jest punktowany.
Etap drugi konkursowy:
Egzamin obejmuje następujące elementy:
 • rozmowę dotyczącą podstawowych zagadnień z zakresu techniki i technologii fotograficznej,
 • wykonanie zadań fotograficznych w atelier lub wnętrzu naturalnym na temat podany przez Komisję,
 • przedstawienie recenzji wybranej przez kandydata wystawy fotograficznej,
 • analizę fotografii przedstawionej przez Komisję,
 • eksplikację i obronę prezentowanego dorobku twórczości własnej oraz zadań ustalonych przez Komisję.
Każde zadanie egzaminu konkursowego jest oddzielnie punktowane. Liczba punktów uzyskanych przez kandydata w czasie egzaminu konkursowego decyduje o przyjęciu na I rok studiów.
3) Kierunek: Aktorstwo (jednolite studia magisterskie, stacjonarne, 4,5- letnie).
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie wymaganych dokumentów oraz dowodu opłaty za egzamin.
Kandydat przystępujący do egzaminu powinien posiadać predyspozycje niezbędne do pracy w zawodzie: twórczą wyobraźnię, wrażliwość, osobowość i odporność psychiczną, prawidłową wymowę, wrażliwy słuch, odpowiedni głos, poczucie rytmu, ponadprzeciętną sprawność fizyczną. Ponadto kandydat powinien wykazywać zainteresowanie zagadnieniami szeroko rozumianej kultury i sztuki.
Do egzaminu wstępnego kandydat zobowiązany jest wybrać i przygotować następujący repertuar:
 • cztery wiersze: jeden z epoki renesansu polskiego lub europejskiego, jeden z okresu romantyzmu polskiego ewentualnie europejskiego, jeden z okresu 20-lecia międzywojennego, jeden z okresu po 1945 roku (ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego 10-lecia);
 • dwa monologi ze sztuk klasycznych pisane wierszem: pierwszy autorstwa jednego z dramaturgów polskich, drugi z repertuaru dramatycznej klasyki europejskiej lub światowej;
 • cztery fragmenty prozy: dwa z utworów klasyki polskiej lub światowej, dwa z utworów współczesnej prozy polskiej lub światowej.
UWAGA: umownie do klasyki zaliczamy utwory napisane przed II wojną światową, do współczesnych napisane od tego okresu do dzisiaj. Wymagana jest znajomość całego dzieła literackiego, z którego dokonano wyboru monologu lub fragmentu prozy;
 • dwa utwory wokalne: piosenkę ludową śpiewaną a-capella i do wyboru piosenkę kabaretową lub piosenkę musicalową.
UWAGA: dozwolony jest akompaniament własny, osoby towarzyszącej lub podkład muzyczny na płycie CD.
Etap I – ma charakter selekcyjny i obejmuje ocenę:
 • warunków scenicznych,
 • głosu i słuchu,
 • wymowy,
 • interpretacji wiersza i prozy.
UWAGA: teksty przygotowane do prezentacji należy obowiązkowo wydrukować z podaniem tytułu utworu, autora oraz nazwiska kandydata i przesłać wraz z dokumentami.
Uzyskanie pozytywnych ocen w I eliminacji kwalifikuje kandydata do eliminacji II.
Etap II – egzamin konkursowy (punktowany) – obejmuje interpretację:
 • wiersza klasycznego i współczesnego,
 • monologu,
 • prozy klasycznej i współczesnej,
 • utworu wokalnego.
Etap III – egzamin konkursowy (końcowy, punktowany) obejmuje:
 • Elementarne zadania aktorskie – kandydat otrzymuje temat zadania (fabułę i okoliczności określa komisja).
 • Zadania aktorskie przed kamerą.
 • Rozmowę kwalifikacyjną dotyczącą problemów życia kulturalnego w Polsce i na świecie.
 • Ocenę sprawności fizycznej: należy przygotować krótki (maksymalnie 60 sekund), rytmiczny układ gimnastyczny z podkładem muzycznym (własny nośnik elektroniczny) zawierający następujące elementy gimnastyczne: przewrót w przód, przewrót w tył, mostek, wagę (arabeska). Oprócz układu do muzyki można zademonstrować dodatkowo inne przygotowane przez siebie ćwiczenia.
 • Sprawdzian z umiejętności tanecznych, poczucia rytmu i umuzykalnienia. W tańcu należy wykazać się umiejętnością podstawowych kroków przynajmniej jednego tańca towarzyskiego (tango, walc, cha-cha, rumba itp.) oraz jednego tańca ludowego (mazur, krakowiak, kujawiak, oberek).
Na podstawie punktów uzyskanych przez kandydatów Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala listę osób przyjętych na I rok studiów.
4) Kierunek: Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
a) Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne, 3-letnie).
Zakres i forma egzaminu:
1. matura – złożenie świadectwa dojrzałości.
2. egzamin ustny – pozwalający poznać wiedzę i zainteresowania kandydata z nw. dziedzin:
a) film,
b) telewizja  i sztuki audiowizualne,
c) literatura i teatr
Celem rozmowy kwalifikacyjnej będzie sprawdzenie predyspozycji kandydata na studia i do zawodu z uwagi na specyfikę pracy w filmie i telewizji.
b) Studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne, 2-letnie).
Zakres i forma egzaminu:
Warunki przyjęcia:
1. złożenie odpisu dyplomu licencjata lub zaświadczenia z uczelni, że taki odpis zostanie dostarczony do 15 września br.
2. egzamin ustny sprawdzający wybrane efekty kształcenia z zakresu
I poziomu kształcenia.
Wiedza:
P_W03 – posiada podstawową wiedzę z zakresu dziejów kultury i sztuki europejskiej.
P_W07 – posiada ogólną znajomość zagadnień makro i mikroekonomii oraz gospodarki rynkowej i systemów gospodarczych produkcji filmowej i telewizyjnej.
P_W14 – rozpoznaje systemy telewizji publicznej i komercyjnej.
Umiejętności:
P_U03 – posiada umiejętności niezbędne do organizowania
i zarządzania procesami twórczymi i podmiotami w obszarze przemysłu audiowizualnego i kultury.
P_U08 – posiada umiejętność rozumienia funkcjonowania rynków kultury i mediów.
P_U10 – opanował warsztat analizy i oceny dzieła filmowego oraz rozróżnia sylwetki reżyserów i producentów, analizuje krytyczne zjawiska kulturowe.
Kompetencje społeczne:
P_K03 – realizuje własne koncepcje i działania wykorzystując wyobraźnię, ekspresję i wiedzę.
P_K09 – w sposób świadomy definiuje własne sądy i argumentuje podejmowane decyzje oraz analizuje zjawiska kulturowe i społeczne.
P_K14 – rozumie pojęcia prawne niezbędne w zarządzaniu instytucjami kultury oraz mediami.
Absolwenci studiów I stopnia, którzy uzyskali tytuł licencjata na naszym kierunku w PWSFTviT będą przyjmowani bez rozmowy kwalifikacyjnej.
Celem rozmowy kwalifikacyjnej będzie również sprawdzenie predyspozycji kandydata do podjęcia nauki na magisterskich studiach II stopnia oraz do przyszłego zawodu organizatora produkcji filmowej i telewizyjnej.
c) Studia podyplomowe:
• „Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej” (studia niestacjonarne)
Zakres i forma egzaminu:
Egzamin w formie rozmowy kwalifikacyjnej dotyczy filmu, telewizji, teatru, literatury, muzyki, plastyki, wydarzeń społeczno-kulturalnych w Polsce i na świecie oraz elementów wiedzy menedżerskiej.
§ 3.
Ustalić następujące warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie na kierunkach: Reżyseria, Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia, Aktorstwo w roku akademickim 2015/2016:
Postępowanie rekrutacyjne w trybie konkursowym odbędzie się na podstawie analizy złożonych dokumentów, dokumentacji własnych prac artystycznych i rozmowy kwalifikacyjnej. Ocenie punktowej podlega dokumentacja osiągnięć artystycznych oraz rozmowa kwalifikacyjna.
Należy złożyć:
- kwestionariusz osobowy wraz z podaniem do Rektora,
- trzy fotografie (jak do dowodu osobistego)
- dyplom magistra sztuki lub równorzędny, lub akt nostryfikacji,
- dokumentację własnej aktywności artystycznej po uzyskaniu tytułu magistra (katalogi, foldery, dyplomy, itp.),
- zapisy w formie elektronicznej przykładów tej twórczości; CV;
- autoreferat – własne „credo artystyczne”,
- pisemną rekomendację twórcy uprawiającego analogiczną dyscyplinę artystyczną.
 
§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                              

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Komentarze (0)