Zasady rekrutacji na UJ 2024/2025

Uniwersytet Jagielloński rekrutacja 2024/2025

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 na Uniwersytecie Jagiellońskim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2024.

 

Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia oraz sposób przeprowadzania rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2024/2025

 1. Niniejszy załącznik określa:

Dział I

Przepisy wstępne

§ 1

  1. warunki, tryb oraz sposób przeprowadzenia rekrutacji;

  2. termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji;

  3. zasady ustalania wyników będących podstawą przyjęcia na studia;

  4. zasady przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej dla kandydatów, których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania.

 1. Użyte pojęcia mają następujące znaczenie:

  1. ustawa o systemie oświaty – ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230);

  2. ustawa – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.);

  3. Uniwersytet – Uniwersytet Jagielloński;

  4. rektor – Rektor Uniwersytetu lub upoważniona przez niego osoba;

  5. jednostka – jednostka, w której prowadzone są studia;

  6. dziekan – kierownik jednostki;

  7. dział – Dział Rekrutacji na Studia;

  8. cudzoziemiec – każda osoba, która nie posiada obywatelstwa polskiego;

  9. rekrutacja – postępowanie w sprawie przyjęcia na pierwszy rok studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2024/2025;

  10. tura rekrutacji – etap rekrutacji, w ramach którego można dokonywać zgłoszeń rekrutacyjnych na poszczególne studia;

  11. limit przyjęć dla obywateli polskich – maksymalna liczba osób będących obywatelami polskimi, które mogą rozpocząć dane studia;

  12. limit przyjęć dla cudzoziemców – maksymalna liczba osób będących cudzoziemcami, które mogą rozpocząć dane studia;

  13. dolny limit przyjęć – najmniejsza łączna liczba osób przyjętych wymagana do uruchomienia danych studiów;

  14. wpis – wpis na listę studentów;

  15. nowa matura – egzamin maturalny kończący się uzyskaniem świadectwa dojrzałości, o którym mowa w ustawie o systemie oświaty;

  16. stara matura – egzamin dojrzałości kończący się uzyskaniem świadectwa dojrzałości, o którym mowa w ustawie o systemie oświaty;

  17. matura IB – matura międzynarodowa przeprowadzana przez International Baccalaureate z siedzibą w Genewie;

  18. matura EB – matura europejska przeprowadzana przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich;

  1. matura zagraniczna – egzamin zagraniczny potwierdzony świadectwem lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się w Rzeczypospolitej Polskiej o przyjęcie na studia, inny niż matura IB i matura EB;

  2. system – elektroniczny system rejestracji kandydatów dostępny poprzez stronę irk.uj.edu.pl;

  3. konto – indywidualne konto kandydata w systemie;

  4. opłata rekrutacyjna – opłata za przeprowadzenie rekrutacji, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661, z późn. zm.).

Dział II

Przepisy ogólne

§ 2

 1. Rektor prowadzi rekrutację w Uniwersytecie i rozstrzyga we wszystkich dotyczących rekrutacji sprawach spornych i nieuregulowanych.

 2. Rekrutacja rozpoczyna się nie później niż 30 czerwca i kończy się nie później niż 1 października 2024 roku. Rektor może wyrazić zgodę na przeprowadzenie tury rekrutacji po 1 października. Warunkiem uzyskania zgody jest wskazanie, że prowadzenie tury rekrutacji nie spowoduje naruszenia właściwej realizacji procesu dydaktycznego oraz że osoby przyjęte na studia w tej turze rekrutacji będą miały możliwość skorzystania z pełnego wymiaru przewidzianych zajęć.

 3. Szczegółowy harmonogram rekrutacji, warunki prowadzenia rekrutacji za pośrednictwem systemu, zasady pobierania opłaty rekrutacyjnej oraz listę wymaganych dokumentów określa rektor w drodze zarządzenia.

§ 3

 1. Rekrutacja prowadzona jest odrębnie:

  1. dla obywateli polskich;

  2. dla cudzoziemców.

 2. Ustala się odrębne kryteria kwalifikacji dla obywateli polskich i dla cudzoziemców.

 3. Sporządza się odrębne listy rankingowe obywateli polskich i cudzoziemców, z wyjątkiem studiów, dla których został określony łączny limit przyjęć.

Dział III

Wydziałowe zespoły rekrutacyjne

§ 4

 1. W celu zabezpieczenia potrzeb organizacyjnych rekrutacji rektor powołuje jeden wydziałowy zespół rekrutacyjny w jednostce. Jeżeli w jednostce prowadzone są studia w językach obcych, rektor powołuje także odrębny wydziałowy zespół rekrutacyjny dla przeprowadzenia rekrutacji na studia prowadzone w językach obcych.

 2. Pracą wydziałowego zespołu rekrutacyjnego kieruje dziekan lub wskazana przez niego osoba.

 3. Egzamin przeprowadza wydziałowy zespół rekrutacyjny. Uwzględniając potrzeby wynikające ze szczegółowych warunków i trybu rekrutacji, rektor na wniosek dziekana może powołać zespół lub zespoły egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu, w szczególności odrębny zespół lub zespoły egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu dla cudzoziemców.

§ 5

 1. Wydziałowy zespół rekrutacyjny realizuje czynności związane z ustaleniem wyników kwalifikacji osób biorących udział w rekrutacji.

 2. Wydziałowy zespół rekrutacyjny oraz zespoły egzaminacyjne realizują czynności związane z przeprowadzeniem egzaminów.

 3. W uzasadnionych przypadkach wydziałowy zespół rekrutacyjny lub zespół egzaminacyjny może zadecydować o przeprowadzeniu egzaminu za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 4. Wydziałowy zespół rekrutacyjny oraz zespoły egzaminacyjne dokumentują przebieg podejmowanych czynności, sporządzając z nich stosowny protokół. Poprawność protokołu potwierdzają wszyscy członkowie wydziałowego zespołu rekrutacyjnego lub zespołu egzaminacyjnego biorący udział w danej czynności. Protokoły są przekazywane do jednostki i archiwizowane w dokumentacji przebiegu rekrutacji.

Dział IV Warunki i tryb rekrutacji

§ 6

 1. Rekrutację na pierwszy rok studiów prowadzi się drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu.

 2. Kandydat zakłada w systemie jedno, indywidualne konto, w którym przekazuje wymagane dane osobowe i teleadresowe. W terminie określonym w szczegółowym harmonogramie rekrutacji kandydat przekazuje informacje wymagane w rekrutacji na poszczególne studia, w tym dane wymagane do ustalenia wyniku kwalifikacji, określone w zarządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 3.

 3. Zakładając konto, kandydat potwierdza zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

 4. Fakt podania w przeszłości danych w ramach udziału w rekrutacji w Uniwersytecie lub studiowania w Uniwersytecie obecnie lub w przeszłości nie zwalnia kandydata z obowiązku podania danych określonych w ust. 2.

 5. Kandydat ponosi pełną odpowiedzialność za niewprowadzenie danych lub wprowadzenie danych niepełnych, błędnych lub fałszywych, a także za wynikające z tego skutki.

 6. Informacje dotyczące rekrutacji są przekazywane kandydatom za pośrednictwem systemu lub wyznaczonych w tym celu stron internetowych. Kandydat zobowiązany jest do bieżącego odczytywania informacji przekazywanych za pośrednictwem systemu oraz ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z niedopełnienia tego obowiązku.

§ 7

 1. W rekrutacji brane są pod uwagę zgłoszenia rekrutacyjne dokonane przez kandydatów, którzy deklarują posiadanie dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów na odpowiednim poziomie oraz dopełnili wymaganych czynności w sposób zgodny z procedurami określonymi w zarządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 3.

 2. Uniwersytet pobiera opłatę rekrutacyjną odrębnie za każde dokonane zgłoszenie rekrutacyjne.

 3. Rektor może w drodze zarządzenia, o którym mowa w § 2 ust. 3, ustalić wysokość opłaty rekrutacyjnej w walucie obcej: euro lub dolara amerykańskiego, z uwzględnieniem średnich kursów walut Narodowego Banku Polskiego.

 4. Jeżeli w ostatnim dniu dokonywania zgłoszeń rekrutacyjnych opłata rekrutacyjna nie jest zaksięgowana, to kandydat zobowiązany jest do dostarczenia dowodu wniesienia opłaty do działu nie później niż w terminie wyznaczonym na księgowanie opłat rekrutacyjnych.

 5. Rektor może podjąć decyzję o zwolnieniu z opłaty rekrutacyjnej, w szczególności z uwagi na udokumentowaną trudną sytuację materialną kandydata. Kandydat składa wniosek o zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej za pośrednictwem działu do ostatniego dnia dokonywania zgłoszeń rekrutacyjnych zgodnie ze szczegółowym harmonogramem rekrutacji na studia. Złożenie wniosku nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty w określonym terminie.

§ 8

 1. Jeżeli w rekrutacji uwzględniane są wyniki egzaminu, kandydat otrzymuje informację o miejscu, dacie oraz godzinie egzaminu za pośrednictwem systemu.

 2. Nieprzystąpienie do egzaminu w wyznaczonym terminie skutkuje uzyskaniem zero (0) punktów z tego egzaminu.

 3. Przy dokonywaniu zgłoszenia rekrutacyjnego na więcej niż jedne studia kandydat powinien uwzględnić brak możliwości jednoczesnego przystąpienia do egzaminów, które mogą być przeprowadzone w tym samym czasie, skutkujący uzyskaniem odpowiednio niższego wyniku kwalifikacji – jeżeli w rekrutacji brane są pod uwagę wyniki odrębnie przeprowadzanych egzaminów.

 4. Kandydat może ubiegać się o zaadaptowanie formy egzaminu do swoich potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

 5. Kandydat składa wniosek o zaadaptowanie formy egzaminu nie później niż na trzy dni przed zakończeniem właściwego dla siebie terminu dokonywania zgłoszeń rekrutacyjnych w danej turze rekrutacji do Centrum Dostępności UJ. W przypadku niedotrzymania procedury wniosek nie jest rozpatrywany.

 6. Sposób adaptacji formy egzaminu ustalany jest w indywidualnie, na podstawie szczegółowej rozmowy z kandydatem oraz dostarczonej przez niego aktualnej dokumentacji potwierdzającej specyfikę niepełnosprawności.

 7. Decyzję o sposobie adaptacji formy egzaminu podejmuje odpowiednio przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub osoba kierująca pracami wydziałowego zespołu rekrutacyjnego w uzgodnieniu z kierownikiem Centrum Dostępności UJ.

§ 9

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, dla każdego opłaconego zgłoszenia kandydata w danej turze rekrutacji ustalany jest jeden wynik kwalifikacji wyrażony liczbą z zakresu od 0 do 100 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kandydaci są umieszczani na liście rankingowej uporządkowanej malejąco ze względu na wynik kwalifikacji.

 2. W przypadku studiów, o których mowa w § 14 ust. 11 oraz § 15 ust. 10 nie określa się wyniku kwalifikacji.

 3. Rektor rozstrzyga o odmowie przyjęcia na studia kandydata, który nie spełnia warunku formalnego, jeżeli taki jest przewidziany warunkami i trybem rekrutacji. Wynik kwalifikacji kandydata, który nie spełnia warunku formalnego wynosi zero (0).

 4. Rektor ustala minimalny wynik kwalifikacji wymagany do zakwalifikowania kandydata do przyjęcia na studia lub do umieszczenia na liście rezerwowej najpóźniej w dniu ogłoszenia pierwszej listy rankingowej dla danych studiów, z tym, że może go ustalić odrębnie dla obywateli polskich i dla cudzoziemców. Raz ustalony minimalny wynik kwalifikacji wymagany do przyjęcia kandydata na studia obowiązuje we wszystkich turach rekrutacji prowadzonych na te studia. W odniesieniu do wszystkich kandydatów, których wynik kwalifikacji jest niższy, rektor rozstrzyga o odmowie przyjęcia z powodu zbyt małej liczby punktów.

 5. Wyniki kwalifikacji oraz informacje o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia publikowane są w systemie.

§ 10

 1. Kandydat otrzymuje za pośrednictwem systemu informacje o zakwalifikowaniu do przyjęcia na dane studia oraz o miejscu, terminie i godzinach, w których należy dokonać wpisu. Kandydat po otrzymaniu tego komunikatu dokonuje wpisu we wskazanym terminie zgodnie z procedurą określoną w zarządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 3. Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z ubiegania się o przyjęcie na te studia i skutkuje rozstrzygnięciem o odmowie przyjęcia na studia.

 2. Fakt dokonania wpisu na studia w Uniwersytecie w przeszłości nie zwalnia kandydata z obowiązku dokonania wpisu zgodnie z warunkami określonymi w ust. 1.

 3. W przypadku kandydata, który jest niepełnoletni w dniu wpisu, wpisu dokonuje się w obecności przedstawiciela ustawowego za jego pisemną zgodą. W przypadku gdy przedstawiciel ustawowy nie jest obecny podczas wpisu, konieczne jest przedstawienie jego pisemnej zgody opatrzonej podpisem notarialnie poświadczonym.

 4. Warunkiem dokonania wpisu jest pozytywna weryfikacja przez pracownika dokonującego wpisu:

  1. tożsamości kandydata;

  2. kompletności dokumentów dostarczonych przez kandydata.

 5. W przypadku stwierdzenia podczas wpisu niezgodności danych, członek wydziałowego zespołu rekrutacyjnego lub pracownik wpisujący kandydata na studia przekazuje informacje do działu. Odpowiednio do rodzaju i zakresu ujawnionych nieprawidłowości, rektor może rozstrzygnąć o odmowie przyjęcia na studia.

 6. Niedopuszczalne jest ponowne dokonanie wpisu na ten sam kierunek, poziom, profil studiów, w tym różne jego formy, na którym w dniu wpisu kandydat posiada status studenta lub status osoby wpisanej na listę studentów.

 7. W przypadku kandydata, który przy wpisie zobowiązał się do dostarczenia wymaganego dokumentu lub dokumentów do 26 września 2024 roku, o dochowaniu terminu decyduje data wpływu do jednostki prowadzącej wpisy. W przypadku niedostarczenia kompletu wymaganych dokumentów w tym terminie kandydatowi wydawana jest decyzja administracyjna uniemożliwiająca podjęcie studiów.

 8. W przypadku studiów, w trakcie których studenci są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, kandydat przy wpisie otrzymuje skierowanie na badania lekarskie przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy. Kandydat jest zobowiązany do dostarczenia, w wyznaczonym terminie, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów do jednostki prowadzącej wpisy. Niedopełnienie tego obowiązku uniemożliwia podjęcie studiów.

 9. Decyzje administracyjne opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym są wydawane i doręczane z wykorzystaniem systemu. Kandydat może zrezygnować z doręczenia mu decyzji w danym postępowaniu rekrutacyjnym w formie elektronicznej nie później niż do dnia jej udostępnienia w systemie. W takim przypadku decyzja administracyjna jest doręczana pocztą na adres wskazany przez kandydata w systemie. W przypadku zmiany adresu korespondencyjnego kandydat jest zobowiązany poinformować dział o zmianie i podać aktualny adres korespondencyjny.

 10. Kandydat może odebrać udostępnioną mu w systemie decyzję w ciągu 14 dni od dnia udostępnienia. Decyzje nieodebrane przez kandydatów uznaje się za doręczone po upływie tego terminu. Kandydat otrzymuje dostęp do treści decyzji w systemie.

§ 11

 1. W czynnościach związanych z rekrutacją kandydata może reprezentować pełnomocnik, który podczas dokonywania tych czynności każdorazowo przekazuje pełnomocnictwo podpisane przez kandydata, a w przypadku kandydata niepełnoletniego przez jego przedstawiciela ustawowego, oraz legitymuje się swoim dowodem osobistym lub paszportem.

 2. Przy dokonywaniu wpisu pełnomocnik zobowiązany jest okazać kopię dowodu osobistego lub paszportu kandydata.

§ 12

 1. Do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski, z wyjątkiem dyplomu matury IB i EB, należy dołączyć jego poświadczone tłumaczenie na język polski. Dla wybranych studiów, w szczególności dla studiów w językach obcych, tłumaczenie może nie być wymagane lub może być dopuszczone dołączenie poświadczonego tłumaczenia na inny język.

 2. Przez tłumaczenie poświadczone rozumie się tłumaczenie uwierzytelnione przez:

  1. osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub

  2. osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Rzeczypospolitej Polskiej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub

  3. konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, lub

  4. akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

 3. Świadectwa matury zagranicznej oraz dyplomy ukończenia studiów uzyskane za granicą powinny być:

  1. opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzoną w Hadze 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. nr 112, poz. 938) albo

  1. poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek kandydata, pracownik Uniwersytetu, w szczególności pracownik dokonujący wpisu na studia, może dokonać weryfikacji dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów. W takim wypadku apostille i legalizacja nie są wymagane.

 1. Świadectwo matury zagranicznej uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia na zasadach opisanych w art. 93 ustawy o systemie oświaty.

 2. Dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą uprawnia do kontynuacji kształcenia na zasadach opisanych w art. 326 ustawy.

§ 13

 1. Przystępując do rekrutacji kandydat akceptuje jej warunki, w szczególności:

  1. oświadcza, że znane są mu zasady dokonywania zgłoszeń rekrutacyjnych, harmonogram oraz warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów;

  2. przyjmuje do wiadomości, że rekrutacja na studia jest przeprowadzana na podstawie danych przekazywanych drogą elektroniczną oraz bierze pełną odpowiedzialność za nieprzekazanie danych oraz przekazanie danych niepełnych, błędnych lub fałszywych, a także za wynikające z tego skutki, w tym możliwe w takiej sytuacji skreślenie z listy studentów lub odmowę przyjęcia;

  3. przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje dotyczące rekrutacji, w szczególności dotyczące terminów, warunków rekrutacji oraz warunków dokonania wpisu są przekazywane za pośrednictwem systemu oraz wyznaczonych do tego celu stron internetowych, a także zobowiązuje się do bieżącego odczytywania tych informacji oraz ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z niedopełnienia tego obowiązku;

  4. zobowiązuje się, po otrzymaniu statusu kwalifikacji „zakwalifikowany”, dopełnić wszystkich warunków przewidzianych dla procedury wpisu oraz przyjmuje do wiadomości, że ich niedotrzymanie jest traktowane jako rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie na studia i skutkuje rozstrzygnięciem o odmowie przyjęcia na studia;

  1. zobowiązuje się do niezwłocznego informowania działu o wszelkich zauważonych błędach we wprowadzonych przez siebie danych lub o wykrytych nieprawidłowościach w pracy systemu i o otrzymywanych za jego pośrednictwem błędnych informacjach.

 2. Rektor rozpatruje skargi i wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zaleca się, by kandydat wskazał naruszenie warunków i trybu rekrutacji, które w jego przekonaniu miało miejsce.

Dział V

Szczegółowe zasady ustalania wyników będących podstawą rekrutacji dla obywateli polskich

Rozdział I

Jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia

§ 14

 1. Podstawę ustalenia wyniku kwalifikacji w rekrutacji na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia stanowią wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów kwalifikacyjnych, których lista znajduje się w załączniku nr 2 (część A), a dla określonych studiów spośród wskazanych w załączniku nr 4 podstawę stanowi wynik egzaminu sprawdzającego predyspozycje do podjęcia danych studiów, które nie są sprawdzane w trybie egzaminu maturalnego.

 2. W uzasadnionych przypadkach ustala się dodatkowe kryterium formalne, w szczególności konieczność uzyskania określonej liczby punktów z wyniku maturalnego z danego przedmiotu na określonym poziomie.

 3. Kandydaci posiadający:

  1. nową maturę są przyjmowani na podstawie przedstawionych w procentach wyników egzaminu maturalnego uzyskanych w części pisemnej na poziomie:

   1. rozszerzonym,

   2. dwujęzycznym (dla języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego oraz włoskiego);

  2. maturę IB lub maturę EB są przyjmowani na podstawie ocen umieszczonych odpowiednio na dyplomie IB lub świadectwie EB;

  3. starą maturę są przyjmowani na podstawie wyników:

   1. egzaminu maturalnego umieszczonych na zaświadczeniu, o którym mowa w art. 44zzp ust. 2 ustawy o systemie oświaty,

   2. egzaminu dojrzałości umieszczonych na świadectwie dojrzałości, przeliczonych według wzoru określonego w załączniku nr 2 (część E);

  4. maturę zagraniczną są przyjmowani na podstawie wyników umieszczonych na świadectwie lub dokumencie uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4–7 ustawy lub na podstawie wyników umieszczonych na dokumencie poświadczającym wyniki egzaminów uwzględnianych w procesie rekrutacji na studia w systemie edukacji kraju, w którym został wydany.

 4. Z zastrzeżeniem ust. 11, ustala się dla poszczególnych studiów zestaw oraz istotność przedmiotów branych pod uwagę przy obliczaniu wyniku kwalifikacji, w oparciu o następujące zasady:

  1. dla każdego z przedmiotów kwalifikacyjnych o numerze przedmiotu i (dla i = 1, …, 19), ustala się wagę wi wyrażoną dowolną liczbą całkowitą dodatnią. Waga wi stanowi mnożnik dla wyniku pi z przedmiotu i oraz odzwierciedla istotność tego wyniku przedmiotowego przy obliczaniu wyniku kwalifikacji na dane studia. Przedmioty i, które nie są brane pod uwagę otrzymują wagi wi równe 0 – ustalane w ten sposób domyślnie w przypadku braku wskazania innej wagi;

  2. przedmioty, dla których ustalono niezerowe wagi dzieli się na rozłączne grupy, w obrębie których znajdują się przedmioty posiadające podobne znaczenie przy obliczaniu wyniku kwalifikacji oraz określa liczby wyników przedmiotowych branych pod uwagę w każdej z nich;

  3. jeżeli w rekrutacji niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji wiedzy kandydata w zakresie przedmiotów nieobjętych egzaminem maturalnym, określa się nazwę takiego przedmiotu kwalifikacyjnego (przypisuje się mu oznaczenie i = 20) oraz wagę. Przedmiot ten stanowi samodzielnie odrębną grupę w rozumieniu pkt 2;

  4. w uzasadnionych przypadkach ustala się wymagany poziom dla przedmiotu i branego pod uwagę przy obliczaniu wyniku kwalifikacji.

 5. Wynikiem kwalifikacji kandydata jest średnia ważona z czynnikiem normującym:

𝑝𝑖(1) × 𝑤1(1) + ⋯ + 𝑝𝑖(𝑛) × 𝑤𝑖(𝑛)

𝑊

gdzie W jest sumą n wag, wybranych zgodnie z ustaleniami ust. 4, odpowiadających w poszczególnych grupach przedmiotom z najwyższymi wagami. Łącznego wyboru n przedmiotów z odpowiednich grup, zgodnie z ust. 4, dokonuje się w sposób najkorzystniejszy dla kandydata.

 1. Wynik przedmiotowy pi, obliczany kandydatowi odrębnie dla każdego z przedmiotów i = 1, …, 19, wyrażony liczbą z zakresu od 0 do 100, oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według następującego wzoru, z uwzględnieniem ust. 4 pkt 4:

  1. dla nowej matury:

4

𝑝𝑖: = max {𝑅, min {3 𝐷, 100}}

gdzie R, D są posiadanymi przez kandydata wynikami egzaminu maturalnego uzyskanymi z pisemnej części egzaminu na poziomie odpowiednio: rozszerzonym, dwujęzycznym (wyłącznie dla i = 10, 11, 12, 14, 16, 17);

  1. dla starej matury:

1 4

𝑝𝑖: = max {2 𝑃, 𝑅, min {3 𝐷, 100}}

gdzie P, R, D są posiadanymi przez kandydata wynikami egzaminu maturalnego uzyskanymi z pisemnej części egzaminu na poziomie odpowiednio: podstawowym, rozszerzonym, dwujęzycznym (wyłącznie dla i = 10, 11, 12, 14, 16, 17);

  1. dla matury IB:

1 4 100

𝑝𝑖: = max {2 𝑃, 𝑅, min {3 𝐷, 100}} × 7

gdzie P, R, D są posiadanymi przez kandydata wynikami egzaminu maturalnego z przedmiotu i na poziomie przyporządkowanym według tabeli określonej w załączniku nr 2 (część B). W przypadku, gdy przy obliczaniu wyniku kwalifikacji brane pod uwagę są wyniki z przedmiotu kwalifikacyjnego i = 7 lub 8, lub 19, wynikiem przedmiotowym pi kandydata jest najkorzystniejsza dla kandydata wartość przyporządkowana zgodnie z tabelą określoną w załączniku nr 2 (część A);

  1. dla matury EB:

1 1 4

𝑝𝑖: = max {4 𝐸, 2 𝑃, 𝑅, min {3 𝐷, 100}} × 10

gdzie E, P, R, D są posiadanymi przez kandydata wynikami egzaminu maturalnego uzyskanymi z pisemnej części egzaminu z przedmiotu i na poziomie przyporządkowanym według tabeli określonej w załączniku nr 2 (część C). W przypadku, gdy przy obliczaniu wyniku kwalifikacji brane pod uwagę są wyniki z przedmiotu kwalifikacyjnego i = 9 lub 16, lub 19, wynikiem przedmiotowym pi kandydata jest najkorzystniejsza dla kandydata wartość przyporządkowana zgodnie z tabelą określoną w załączniku nr 2 (część A);

  1. dla matury zagranicznej:

1 4

𝑝𝑖: = max {2 𝑃, 𝑅, min {3 𝐷, 100}}

gdzie P, R, D są posiadanymi przez kandydata wynikami uzyskanymi z przedmiotu i na poziomie przyporządkowanym według tabeli określonej w załączniku nr 2 (część D). O ostatecznym przyporządkowaniu posiadanych przez kandydata wyników z przedmiotów do przedmiotów i oraz do poziomów P, R, i D decyduje rektor lub wydziałowy zespół rekrutacyjny na podstawie analizy przedstawionych przez kandydata dokumentów.

 1. Brak wyniku z egzaminu maturalnego na wymaganym poziomie jest podczas obliczania wyniku przedmiotowego przyjmowany jako wynik równy zero (0).

 2. Szczegółowe warunki rekrutacji dla poszczególnych studiów, w tym zestaw oraz istotność przedmiotów branych pod uwagę przy ustalaniu wyniku kwalifikacji kandydata, określa załącznik nr 4.

 3. Zasady uwzględniania w rekrutacji osiągnięć w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach międzynarodowych oraz konkursach określa załącznik nr 8 uchwały nr 36/V/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 maja 2019 roku (ze zm.).

 4. Na wniosek kandydata, który ubiegał się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz którego wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy o systemie oświaty, uwzględnia się podwyższony wynik w odniesieniu do tych studiów. Wniosek powinien być złożony do rektora w terminie określonym w zarządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały, pod rygorem odmowy jego uwzględnienia.

 5. W przypadku studiów, dla których nie określa się wyniku kwalifikacji, warunkiem przyjęcia na studia jest łączne spełnienie następujących warunków:

  1. dokonanie i opłacenie zgłoszenia rekrutacyjnego w systemie;

  2. posiadanie z co najmniej jednego przedmiotu maturalnego określonej w załączniku nr 4 procent punktów możliwych do uzyskania;

  3. dokonanie wpisu.

Rozdział II Studia drugiego stopnia

§ 15

 1. Podstawą ustalenia wyniku kwalifikacji w rekrutacji na studia drugiego stopnia są wyniki elementów kryteriów kwalifikacji (zwanych dalej elementami), których lista znajduje się w załączniku nr 2 (część F).

 2. W uzasadnionych przypadkach ustala się dodatkowe kryterium formalne, w szczególności konieczność posiadania dyplomu ukończenia określonych studiów lub konieczność przystąpienia do określonych egzaminów i pozytywnego ich zaliczenia.

 3. Dla każdych studiów ustala się zestaw kierunków, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok.

 4. W uzasadnionych przypadkach zestaw studiów dzieli się na grupy: podstawową i dodatkowe. W przypadku takiego podziału dla każdej wyodrębnionej grupy dodatkowej ustala się współczynnik α będący liczbą większą od zero i mniejszą od jeden, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dla grupy podstawowej współczynnik α wynosi 1. Współczynnik α stanowi mnożnik dla wyniku kwalifikacji.

 5. Z zastrzeżeniem ust. 10, dla poszczególnych studiów ustala się zestaw oraz istotność elementów branych pod uwagę przy ustalaniu wyniku kwalifikacji, w oparciu o następujące zasady:

  1. dla każdych studiów ustala się co najwyżej dwa, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach co najwyżej trzy elementy brane pod uwagę przy rekrutacji, oznaczane dalej przez i (dla i = 1, …, 6);

  2. dla każdego z ustalonych wyżej elementów i określa się wagę wi będącą liczbą całkowitą z przedziału od 0 do 100 wyrażającą procentowy udział wyniku pi z elementu i w wyniku kwalifikacji kandydata. Waga wi stanowi mnożnik dla wyniku pi za element i odzwierciedlający istotność wyniku z tego elementu w postępowaniu kwalifikacyjnym na dane studia. Elementy, które nie są brane pod uwagę przy obliczaniu wyniku kwalifikacji otrzymują wagi wi równe 0 – ustalane domyślnie w przypadku braku wskazania innej wagi;

  3. jeżeli w rekrutacji niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji wiedzy lub uzdolnień kandydata w zakresie spoza listy elementów i = 1, …, 6, określa się nazwę co najwyżej jednego elementu (i = 7), w ramach którego taka dodatkowa weryfikacja wiedzy może nastąpić;

  4. w przypadku wyboru elementu i = 4, 5, 6 w szczegółowych warunkach i trybie rekrutacji określa się zakres i tematykę egzaminu.

 6. Wynikiem kwalifikacji kandydata jest średnia ważona wyników pi z wagami wi ustalonymi zgodnie z ust. 5 pkt 2 liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym dla kandydatów posiadających dyplomy ukończenia studiów należących do grup dodatkowych tak uzyskany wynik mnoży się przez odpowiadający danej grupie współczynnik α, ustalony zgodnie z ust. 4.

 7. Wynik pi z każdego z elementów i z listy ustalonej w załączniku 2 (część F) jest liczbą z zakresu od 0 do 100 podawaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i ustalaną odpowiednio dla elementów:

  1. i = 1, 2, 3, zgodnie ze wzorem:

𝑝𝑖: =

𝑜𝑐𝑒𝑛𝑎 − 𝑚𝑖𝑛

× 100

𝑚𝑎𝑥 − 𝑚𝑖𝑛

gdzie: ocena – jest uzyskaną przez kandydata oceną, min – jest najniższą, a max – najwyższą oceną możliwą do uzyskania w skali, w której wystawiona została ocena kandydata;

  1. i = 4, 5, 6, w skali od 0 do 100, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako liczba procent punktów możliwych do uzyskania. Nieprzystąpienie kandydata do egzaminu skutkuje uzyskaniem z niego 0 punktów;

  2. i = 7, w skali od 0 do 100, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w sposób opisany w szczegółowych warunkach i trybie rekrutacji.

 1. W przypadku gdy program ukończonych przez kandydata studiów nie przewidywał możliwości uzyskania wyników z elementów i = 1, 2, 3, wynik ustala rektor lub wydziałowy zespół rekrutacyjny na podstawie przedstawionych przez kandydata dokumentów i jest on ostateczny.

 2. Szczegółowe warunki rekrutacji dla poszczególnych studiów, w tym zestaw oraz istotność elementów branych pod uwagę przy ustalaniu wyniku kwalifikacji dla poszczególnych studiów, określa załącznik nr 5.

 3. W przypadku studiów, o których mowa w załączniku nr 5, dla których nie określa się wyniku kwalifikacji, warunkiem przyjęcia na studia jest łączne spełnienie następujących warunków:

  1. dokonanie i opłacenie zgłoszenia rekrutacyjnego w systemie;

  2. dokonanie wpisu.

Dział VI Cudzoziemcy

§ 16

 1. W uzasadnionych przypadkach określa się dla cudzoziemców dodatkowe kryterium formalne, w szczególności konieczność posiadania dyplomu ukończenia określonych studiów, znajomość języka obcego na określonym poziomie lub konieczność przystąpienia i pozytywnego zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 2. Szczegółowe warunki rekrutacji dla cudzoziemców na poszczególne studia jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia są określone w załączniku nr 4, a na poszczególne studia drugiego stopnia w załączniku nr 5.

 3. Z zastrzeżeniem ust. 4 warunkiem podjęcia studiów prowadzonych w języku polskim jest znajomość języka polskiego na poziomie biegłości co najmniej B1 weryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej predyspozycje do podjęcia studiów. Wymagany poziom znajomości języka polskiego może być niższy, jeśli program studiów przewiduje możliwość uzyskania znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B2.

 4. Rektor w drodze zarządzenia, o którym mowa w § 2 ust. 3, może dla wybranych studiów określić wymóg przedstawienia przez cudzoziemca na etapie dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na określonym poziomie. W takim przypadku brak przedstawienia odpowiedniego dokumentu może skutkować niedopuszczeniem do dalszych etapów postępowania rekrutacyjnego oraz wydaniem decyzji uniemożliwiającej podjęcie studiów.

 5. Cudzoziemcy mogą podjąć studia, jeżeli:

  1. posiadają polisę ubezpieczenia zdrowotnego na okres kształcenia w Polsce lub

  2. posiadają Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub

  3. są objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.), lub

  4. posiadają potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30 000 euro.

 6. Cudzoziemcy powinni posiadać dokument potwierdzający aktualność spełnienia wymogu wymienionego w ust. 5 przez cały okres kształcenia w Polsce. Dopuszczalne jest sukcesywne przedstawianie kolejnych dokumentów zapewniających ciągłość okresu objęcia ubezpieczeniem w okresie kształcenia w Polsce. Student jest zobowiązany każdorazowo okazać stosowny dokument na wezwanie sekretariatu.

Dział VII Limity przyjęć

§ 17

 1. Limity przyjęć na poszczególne studia jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia są określone w załączniku nr 4, a na poszczególne studia drugiego stopnia w załączniku nr 5.

 2. Rektor podejmuje decyzje w sprawie:

  1. zmian limitów przyjęć w celu ich dopasowania do bieżących potrzeb rekrutacji oraz dostosowania do obowiązujących przepisów prawa;

  2. zawieszenia rekrutacji oraz nieuruchamiania studiów, w szczególności tych, dla których liczba osób przyjętych jest mniejsza niż dolny limit przyjęć.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)