Zasady rekrutacji na UKEN w Krakowie na rok 2024/2025

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie rekrutacja 2024/2025

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2024.

 

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w roku akademickim 2024/2025

§ 1

 1. Przyjęcie na studia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (dalej: Uniwersytet Pedagogiczny) następuje przez:

  1. rekrutację,

  2. potwierdzenie efektów uczenia się,

  3. przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.

 2. Sposób przyjęcia na studia w drodze ust. 1 punkt 2 i 3 regulują odrębne przepisy.

 3. Rekrutacja na studia odbywa się na określony kierunek studiów prowadzony w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, na określonym poziomie i profilu. Rekrutacja obejmuje rejestrację kandydata w elektronicznym systemie rekrutacyjnym, postępowanie kwalifikacyjne, wpis na listę studentów lub wydanie decyzji w sprawie nieprzyjęcia na studia.

 4. Kandydatem na studia w Uniwersytecie Pedagogicznym w drodze rekrutacji na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie może być osoba posiadająca dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich, o których mowa w art. 69 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 574).

 5. Na studia drugiego stopnia może być przyjęty kandydat, który posiada dyplom ukończenia studiów. Kandydaci - absolwenci roku 2022/2023 mogą również ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na podstawie zaświadczenia o zdaniu egzaminu dyplomowego i uzyskanej ocenie na dyplomie. Dyplom kandydat zobowiązany jest doręczyć do Centrum Obsługi Studenta niezwłocznie po jego otrzymaniu.

 6. Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie określa załącznik nr 1 do niniejszych Warunków.

 7. Kandydaci, którzy posiadają status studenta Uniwersytetu Pedagogicznego nie mogą dokonać wpisu na listę studentów na kierunek i poziom studiów, na którym aktualnie studiują.

 

§ 2

 1. Rekrutacja na studia zostanie przeprowadzona w terminie od 1 czerwca do 15 października 2024 roku.

 2. Rekrutacja śródroczna zostanie przeprowadzona w terminie od 15 stycznia do 28 lutego 2025 roku.

 3. Szczegółowe terminy rejestracji na studia, przeprowadzenia egzaminów wstępnych, rozmów kwalifikacyjnych, ogłoszenia wyników, wpisów na listę studentów ustala dyrektor jednostki organizacyjnej. Informacje zostaną zamieszczone w systemie rekrutacyjnym na stronie: rekrutacja-studia.up.krakow.pl/.

 

§ 3

 1. Rekrutacja na studia odbywa się za pomocą elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

 2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami i trybem rekrutacji na wybrane studia, wskazanymi w systemie rekrutacyjnym na stronie: rekrutacja-studia.up.krakow.pl/.

 3. Kandydat wypełnia elektroniczny formularz rejestracyjny w celu założenia indywidualnego konta w elektronicznym systemie rekrutacyjnym. Rejestrując się w systemie kandydat wprowadza wymagane dane osobowe, teleadresowe oraz informacje dotyczące swojego wykształcenia.

 4. Kandydat ponosi pełną odpowiedzialność za błędy i skutki wynikające z wprowadzenia do systemu niepełnych lub błędnych danych.

 5. Po wypełnieniu elektronicznego formularza rejestracyjnego, w systemie zostanie udostępniona możliwość dokonania opłaty rekrutacyjnej.

 6. Kandydat zobowiązany jest uiścić opłatę za każde zgłoszenie rekrutacyjne.

 7. Kandydat zobowiązany jest do regularnego sprawdzania informacji w elektronicznym systemie rekrutacyjnym. Kandydat ponosi pełną odpowiedzialność za skutki niedopełnienia powyższego obowiązku.

 8. Po ogłoszeniu wyników postępowania kwalifikacyjnego w elektronicznym systemie, kandydat zakwalifikowany zobowiązany jest do wniesienia opłaty za legitymację (jeśli nie posiada legitymacji Uniwersytetu Pedagogicznego) oraz dokonania wpisu na listę studentów poprzez dostarczenie, w wyznaczonym terminie, wymaganych dokumentów. Niedopełnienie tych obowiązków w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.

 9. Wykaz dokumentów, o których mowa w ustępie 8 znajduje się na stornie up.krakow.pl/kandydat/.

 10. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego, a nie zostaną przyjęci z braku miejsc limitowych, otrzymają informację o miejscu na liście rankingowej i możliwości przyjęcia w ramach zwalnianych miejsc, pod warunkiem złożenia oświadczenia o gotowości podjęcia studiów. Decyzję o przyjęciu podejmie komisja rekrutacyjna.

§ 4

 1. Rekrutację na studia prowadzą komisje rekrutacyjne. Szczegółowy zakres prac i obowiązków komisji określa odrębne zarządzenie Prorektora do spraw Kształcenia i Rozwoju.

 2. W skład komisji rekrutacyjnej mogą wchodzić nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracji jednostki organizacyjnej, w której prowadzona jest rekrutacja.

 3. Skład komisji rekrutacyjnej obejmuje: przewodniczącego, sekretarza oraz członków.

 4. Nadzór nad przebiegiem postępowania rekrutacyjnego sprawuje Prorektor do spraw Kształcenia i Rozwoju.

 5. Komisje rekrutacyjne dokonują przyjęć na studia według list rankingowych wyników postępowania kwalifikacyjnego do ustalonego limitu miejsc.

 6. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do Prorektora do spraw Kształcenia i Rozwoju z wnioskiem o wyrażenie zgody na przekroczenie limitu miejsc.

 7. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.

 8. Postępowanie rekrutacyjne na wybrane przez kandydata kierunki studiów przeprowadzane jest w jednostkach organizacyjnych prowadzących studia.

 9. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję o odmowie przyjęcia na studia podpisuje Przewodniczący Komisji.

§ 5

Warunki rekrutacji na I rok studiów dla laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w latach 2020/2021 - 2023/2024 z dnia 22 kwietnia 2020 r., 2024/2025 z dnia 26 kwietnia 2021 r., 2025/2026 z dnia 25 kwietnia 2022 r. oraz 2026/2027 z dnia 24 kwietnia 2023 r. regulują odrębne Uchwały Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego.

§ 6

Przyjęcie na studia cudzoziemców następuje na podstawie art. 323 - 328 ustawy Prawo

o szkolnictwie wyższym i nauce, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty oraz wewnętrznych zarządzeń Rektora.

§ 7

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego pozostaną niewykorzystane miejsca na danym kierunku studiów, Prorektor do spraw Kształcenia i Rozwoju na wniosek Dyrektora Instytutu może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji.

§ 8

Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje prawo złożenia odwołania do Rektora. Decyzja Rektora jest ostateczna w toku instancji i podlega zaskarżeniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 9

Kierunek na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych może zostać uruchomiony w przypadku gdy spełnia warunki wskazane przez Rektora w odrębnych regulacjach dotyczących ustalonych limitów niezbędnych do uruchomienia kierunku.

§ 10

Zasady punktowania „nowej matury”, „matury międzynarodowej” (International Baccalaureate

– IB), „matury europejskiej” (European Baccalaureate - EB), ”matury dwujęzycznej” oraz zasady przeliczania „starej matury” określa załącznik nr 2 do niniejszych Warunków.

§ 11

Kandydaci ze szczególnymi potrzebami, w tym kandydaci z niepełnosprawnościami podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej, co pozostali kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia na Uniwersytecie Pedagogicznym. Dodatkowe udogodnienia pomocne kandydatom z niepełnosprawnościami określa załącznik nr 3 do niniejszych Warunków.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komentarze (0)