Ogólne zasady rekrutacji na PWR 2024/2025

Politechnika Wrocławska rekrutacja 2024/2025

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 na Politechnice Wrocławskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2024.

 

Załącznik numer 1 do Uchwały nr 478/35/2020-2024 Senatu Politechniki Wrocławskiej z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na studia na Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2024/2025

 

INFORMACJE OGÓLNE

§ 1

 1. Przyjęcie na studia na Politechnice Wrocławskiej, zwanej dalej Uczelnią, następuje przez:

  1. rekrutację,

  2. potwierdzenie efektów uczenia się,

  3. przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.

 2. Niniejszy dokument dotyczy przyjęć na studia przez rekrutację i określa warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia oraz sposób przeprowadzenia rekrutacji na studia:

  1. stacjonarne I stopnia,

  2. niestacjonarne I stopnia,

  3. stacjonarne II stopnia,

  4. niestacjonarne II stopnia,

  5. stacjonarne jednolite studia magisterskie,

  6. niestacjonarne jednolite studia magisterskie.

 3. Rekrutację na studia prowadzi Rektor Uczelni poprzez działające z jego upoważnienia osoby, będące przedstawicielami wydziałów, wskazanymi przez dziekanów oraz przedstawicielami filii, wskazanymi przez dyrektorów filii.

 4. Osoby upoważnione przez Rektora Uczelni tworzą Międzywydziałową Komisję Rekrutacyjną, zwaną dalej MKR, będącą ciałem pomocniczym osób działających na podstawie upoważnienia Rektora.

 5. Skład MKR oraz zakres zadań poszczególnych osób tworzących komisję określa Rektor Uczelni w drodze zarządzenia wewnętrznego.

 6. Osoby upoważnione przez Rektora Uczelni do prowadzenia rekrutacji na studia mogą korzystać ze wsparcia Wydziałowych Komisji Kwalifikacyjnych, zwanych dalej WKK.

 7. WKK, będące ciałami pomocniczymi, powołuje Rektor Uczelni określając zakres ich zadań.

§ 2

 1. Rekrutacja na studia prowadzona jest w dwóch okresach rekrutacyjnych – letnim i zimowym.

 2. Szczegółowy terminarz rekrutacji letniej rozpoczynającej się 1 czerwca 2024 roku i kończącej 31 października 2024 roku określa Rektor Uczelni w drodze zarządzenia wewnętrznego do 30 kwietnia 2024 roku.

 3. Szczegółowy terminarz rekrutacji zimowej rozpoczynającej się 10 stycznia 2025 roku i kończącej 28 lutego 2025 roku określa Rektor Uczelni w drodze zarządzenia wewnętrznego do 30 listopada 2024 roku.

§ 3

 1. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na studia na więcej niż jeden kierunek studiów z zastrzeżeniem §5 punkt 2, wybierając w zgłoszeniu kierunki z następujących, rozłącznych grup studiów:

  1. studia stacjonarne I stopnia lub jednolite studia magisterskie,

  2. studia niestacjonarne I stopnia,

  1. studia II stopnia.

 1. Kandydat rejestrujący zgłoszenie na studia stacjonarne I stopnia lub jednolite studia magisterskie określa preferencje dotyczące kierunków.

 2. Kandydat rejestrujący zgłoszenie na studia niestacjonarne I stopnia określa preferencje dotyczące kierunków.

 3. Kandydat rejestrujący zgłoszenie na II stopień studiów określa preferencje dotyczące kierunków i dla każdej z preferencji wskazuje formę kształcenia (studia stacjonarne albo studia niestacjonarne).

 4. Kandydat w zgłoszeniu może podać maksymalnie 6 preferencji.

 5. Kandydat zobowiązany jest do rejestracji zgłoszenia, zgodnie z terminarzem rekrutacji, w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia na Politechnice Wrocławskiej, zwanym dalej IRK.

 6. Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po:

  1. wprowadzeniu przez kandydata, w IRK, wszystkich wymaganych danych, wyborze kierunku studiów i załączeniu skanów wymaganych dokumentów oraz

  2. uiszczeniu opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na wskazanym, w IRK, rachunku bankowym Uczelni .

§ 4

 1. Za przeprowadzenie rekrutacji pobierana jest opłata, odrębnie za każde dokonane zgłoszenie rekrutacyjne.

 2. Wysokość opłaty dla danego zgłoszenia jest zależna od liczby podanych w IRK preferencji dotyczących kierunków studiów, o których mowa w §3 punktach 2–5.

 3. Opłata winna być zaksięgowana w IRK zgodnie z terminarzem rekrutacji. Jeżeli w ostatnim dniu rejestrowania zgłoszeń rekrutacyjnych opłata rekrutacyjna nie jest zaksięgowana w IRK, to kandydat zobowiązany jest do dostarczenia dowodu wniesienia opłaty do Działu Rekrutacji nie później niż do godziny 900 następnego dnia roboczego po dniu określonym jako ostatni dzień rejestrowania zgłoszeń.

 4. Opłatę uznaje się za uiszczoną w przypadku, gdy jej wysokość jest równa co najmniej wysokości opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na kierunku z pierwszej preferencji.

§ 5

 1. Kolejność podanych preferencji w IRK, o których mowa w §3 punktach 2 – 5, jest wiążąca zarówno dla kandydata jak i dla Uczelni.

 2. Kandydat może być przyjęty, w ramach okresu rekrutacyjnego i grupy studiów, tylko na jedną z podanych preferencji.

 3. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia na studia wydanej przez Rektora Uczelni przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 4. Kandydat zamierzający studiować równocześnie na więcej niż jednym kierunku studiów winien złożyć do Rektora Uczelni wniosek o przeprowadzenie w IRK, zgodnie z terminarzem rekrutacji, równoległych kwalifikacji na więcej niż jedną preferencję.

 5. Wniosek, o którym mowa w punkcie 4, należy dostarczyć do Działu Rekrutacji nie później niż na 4 dni robocze przed datą wyznaczającą ostatni dzień rejestracji zgłoszeń.

 6. Kandydat ponosi wszelkie konsekwencje, w tym otrzymania decyzji o odmowie przyjęcia na studia, błędnego dokonania rejestracji w systemie IRK, błędnego wypełnienia pól formularza internetowego, ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych.

§ 6

 1. Niezłożenie przez kandydata dokumentów, o których mowa w §14 punkcie 1 oraz §18 punkcie 1, zgodnie z terminarzem rekrutacji, lub wycofanie tych dokumentów nie powoduje powstania roszczenia o zwrot opłaty za przeprowadzenie rekrutacji, o której mowa w §4.

 2. Niezłożenie przez kandydata dokumentów, o których mowa w §14 punkcie 1 w odniesieniu do studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo dokumentów, o których mowa w §18 punkcie 1 w odniesieniu do studiów II stopnia, jest podstawą wydania przez Rektora Uczelni decyzji o odmowie przyjęcia na studia, od której przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 3. Niedopuszczalne jest złożenie przez kandydata dokumentów, o których mowa w §14 punkcie 1 oraz §18 punkcie 1, i w konsekwencji uzyskanie wpisu na listę studentów na ten sam kierunek, poziom, profil i formę studiów, na którym w dniu składania dokumentów kandydat posiada status studenta lub status osoby wpisanej na listę studentów lub status absolwenta.

 4. Kandydat, który nie dokonał wiążącej rejestracji internetowej, o której mowa w §3 punkty 6-7, nie jest brany pod uwagę w rekrutacji na studia.

 5. Kandydata wpisanego na listę studentów, który złożył rezygnację z podjęcia studiów lub nie złożył ślubowania do dnia poprzedzającego rozpoczęcie semestru, w którym powinien rozpocząć studia i tym samym nie nabył praw studenta, skreśla się z listy studentów w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Rektora Uczelni, od której przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

§ 7

 1. Studia niestacjonarne są odpłatne. Szczegółowe zasady odpłatności określa Rektor Uczelni w drodze zarządzenia wewnętrznego.

 2. Planowaną liczbę miejsc na dany rok akademicki, na poszczególne studia, zwaną dalej limitami przyjęć, określa Rektor Uczelni w drodze zarządzania wewnętrznego.

 3. MKR może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na określonym kierunku, poziomie, profilu i formie w przypadku mniejszej liczby kandydatów, niż liczba określona w zarządzeniu wewnętrznym Rektora Uczelni dotyczącym limitów przyjęć.

 4. Uczelnia może prowadzić kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Kandydat na studia powinien posiadać kompetencje cyfrowe pozwalające na odpowiednie dobieranie i posługiwanie się narzędziami cyfrowymi. Uczelnia bezpłatnie udostępnia studentom wybrane oprogramowanie na zasadach licencji akademickiej.

 

§ 8

 1. Załącznik nr 2 określa szczególne, dodatkowe warunki rekrutacji dla kandydatów:

  1. z maturą międzynarodową (IB),

  2. z nową maturą i egzaminami maturalnymi zdawanymi na poziomie dwujęzycznym lub w języku obcym,

  3. ze świadectwem dojrzałości wydanym w trybie „starej matury”,

  4. z maturą europejską (EB),

  5. z dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika,

  6. ze świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym poza granicami Polski uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia lub uznanym za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości,

  7. cudzoziemców, na studia I stopnia, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.),

  8. Na studia II stopnia posiadających dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie studiów poza granicami Polski,

  1. cudzoziemców, na studia II stopnia, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.).

 2. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad określa odrębny dokument.

 3. Uprawnienia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich określa odrębny dokument.

REKRUTACJA NA STUDIA I STOPNIA

wskaźnik rekrutacyjny

§ 9

 1. Kwalifikacja na studia I stopnia prowadzona jest z wykorzystaniem wskaźnika rekrutacyjnego WI. O wartości wskaźnika decydują wyniki egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów lub wyniki egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów i wyniki egzaminów zawodowych w wybranych zawodach na poziomie technika, w przypadku rekrutacji na studia stacjonarne, na kierunek architektura dodatkowo wynik obowiązkowego egzaminu z rysunku.

 2. Do określenia wartości wskaźnika rekrutacyjnego WI przyjmuje się przeliczenie wyniku egzaminu maturalnego lub wyniku egzaminu maturalnego i wyniku egzaminu zawodowego podawanych w skali procentowej na liczbę punktów w skali 0—100, w następujący sposób:

liczba punktów procentowych = liczba punktów rekrutacyjnych

 1. Wskaźnik rekrutacyjny WI wyznacza się według wzoru:

WI = M + PD + 0,1JO + 0,1JP + RA

jeśli M = 0 i PD = 0, to JO i JP przyjmują wartość 0,

gdzie:

M – jest równy większej z liczb P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie

  • P – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym,

  • R – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym,

PD – jest równy większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R albo 0,5 WEZ, gdzie

  • P – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie podstawowym,

 • R – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym,

 • WEZ – liczba punktów odpowiadających końcowemu wynikowi egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika, ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie,

JO – jest równy większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie

  • P – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie podstawowym,

  • R – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie rozszerzonym,

JP – jest równy większej z liczb: P albo R, gdzie

  • P – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym,

  • R – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym,

RA – wynik zdanego obowiązkowego egzaminu z rysunku – dotyczy tylko kandydatów na studia stacjonarne I stopnia, na kierunek architektura.

 1. Przedmioty maturalne, które mogą być na danym kierunku brane pod uwagę przy obliczaniu składnika PD podano w załączniku nr 3.

 2. Decyzję o wyborze zawodów, które mogą być brane pod uwagę przy obliczaniu WEZ dla danego kierunku podejmuje dziekan odpowiedniego wydziału po zasięgnięciu opinii rady wydziału.

 3. Nazwy zawodów, które mogą być brane pod uwagę przy obliczaniu WEZ dla kandydatów posiadających dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika, podano w załączniku numer 4.

 4. Maksymalna wartość wskaźnika rekrutacyjnego WI, o którym mowa w punkcie 3, bez składnika RA , wynosi 535 punktów. Maksymalna wartość wskaźnika rekrutacyjnego W I, o którym mowa w punkcie 3 z uwzględnieniem składnika RA , wynosi 1195 punktów.

 5. Rektor Uczelni określa wartości progowe wskaźnika rekrutacyjnego, o którym mowa w punkcie 3, na podstawie liczby kandydatów i planowanej liczby miejsc na dany kierunek, formę studiów i język wykładowy.

§ 10

 1. Kwalifikacja jednolite studia magisterskie prowadzona jest z wykorzystaniem wskaźnika rekrutacyjnego WM. O wartości wskaźnika decydują wyniki egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów.

 2. Do określenia wartości wskaźnika rekrutacyjnego WM przyjmuje się przeliczenie wyniku egzaminu maturalnego podawanego w skali procentowej na liczbę punktów w skali 0—100, w następujący sposób: liczba punktów procentowych = liczba punktów rekrutacyjnych

 3. Wskaźnik rekrutacyjny WM wyznacza się według wzoru:

WM = B + M + PD + 0,1JO + 0,1JP

jeśli B= 0 lub M = 0, to WM = 0

gdzie:

B – jest równa 2,5 R, gdzie

  • R – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym,

M – jest równy większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R gdzie

 • P – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym,

 • R – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym,

PD – jest równy większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R gdzie

 • P – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z fizyki lub chemii na poziomie podstawowym,

 • R – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z fizyki lub chemii na poziomie rozszerzonym,

JO – jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie

  • P – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie podstawowym,

  • R – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie rozszerzonym,

JP – jest równa większej z liczb: P albo R, gdzie

  • P – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym,

  • R – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.

 1. Maksymalna wartość wskaźnika rekrutacyjnego WM, o którym mowa w punkcie 3 wynosi 785 punktów.

 2. Minimalna wartość wskaźnika rekrutacyjnego WM wynosi 300 punktów.

 3. Rektor Uczelni określa wartości progowe wskaźnika rekrutacyjnego, o którym mowa w punkcie 3, na podstawie liczby kandydatów i planowanej liczby miejsc na dany kierunek, formę studiów i język wykładowy.

REKRUTACJA NA STUDIA I STOPNIA

dobrowolne egzaminy z matematyki i fizyki

§ 11

 1. Uczelnia organizuje dobrowolne egzaminy wstępne z matematyki albo/i fizyki. Do dobrowolnego egzaminu może przystąpić wyłącznie kandydat z maturą uzyskaną poza granicami Polski.

 2. Kandydat na studia może przystąpić do dobrowolnych egzaminów z matematyki albo/i fizyki na poziomie podstawowym albo/i na poziomie rozszerzonym.

 3. Dobrowolne egzaminy wstępne oceniane są w skali od 0 do 100 punktów za każdy egzamin, na każdym z poziomów. Egzamin z matematyki albo/i fizyki na poziomie podstawowym uznaje się za zdany, jeśli kandydat uzyska z tego przedmiotu co najmniej 30 punktów.

 4. Zakres materiału obowiązujący na egzaminach, na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym, odpowiada zakresowi egzaminu maturalnego w 2024 roku, na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym, odpowiednio.

 5. Przy obliczaniu wskaźnika rekrutacyjnego, o którym mowa w §10 punkcie 3 uwzględnia się tylko wyniki dobrowolnych egzaminów wstępnych przeprowadzonych w ramach rekrutacji na rok akademicki 2024/2025.

 

REKRUTACJA NA STUDIA I STOPNIA

obowiązkowy egzamin z rysunku

§ 12

 1. Kandydat na studia stacjonarne I stopnia na kierunek architektura zobowiązany jest do przystąpienia do obowiązkowego egzaminu z rysunku.

 2. Egzamin z rysunku obejmuje wykonanie dwóch zadań rysunkowych ołówkiem. Zadanie pierwsze jest rysunkiem z natury. Zadanie drugie jest rysunkiem z wyobraźni.

 3. Celem egzaminu z rysunku jest sprawdzenie zarówno możliwości kreowania przez kandydata przestrzeni trójwymiarowej, jak i wiedzy o sztuce i architekturze.

 4. Kandydat może otrzymać z egzaminu z rysunku łącznie maksymalnie 660 punktów.

 5. Egzamin ten uznaje się za zdany, jeśli kandydat uzyska łącznie z dwóch zadań rysunkowych co najmniej 240 punktów.

 6. Niezdanie egzaminu z rysunku jest podstawą wydania przez Rektora Uczelni decyzji o odmowie przyjęcia na studia, od której przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy i oznacza zakończenie procedury rekrutacyjnej na studia stacjonarne I stopnia na kierunek architektura.

 7. Przy obliczaniu wskaźnika rekrutacyjnego, o którym mowa w §10 punkcie 3, uwzględnia się tylko wyniki egzaminu z rysunku przeprowadzonego w ramach rekrutacji na rok akademicki 2024/2025.

 8. Egzamin z rysunku ma formę stacjonarną.

 9. Interpretacji zdarzeń związanych z przebiegiem egzaminu, które mogą mieć wpływ na jego wynik dokonuje Rektor Uczelni. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 

§ 13

  1. Kandydat, który ubiegał się o przyjęcie na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku, i nie został na niego przyjęty oraz któremu następnie podwyższono wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w wyniku weryfikacji sumy punktów lub w wyniku odwołania, o których mowa w ustawie o systemie oświaty, będzie ponownie podlegał procedurze rekrutacyjnej.

  2. Wznowione postępowanie rekrutacyjne kandydata, o którym mowa w punkcie 1, będzie prowadzone w odniesieniu do progów kwalifikacyjnych ustalonych przez Rektora Uczelni dla naboru, w którym kandydat otrzymał decyzję o odmowie przyjęcia na studia.

  3. Wznowione postępowanie rekrutacyjne kandydata, o którym mowa w punkcie 1, może rozpocząć się nie później niż do ostatniego dnia rejestracji zgłoszeń na studia niestacjonarne I stopnia.

 

REKRUTACJA NA STUDIA I STOPNIA LUB JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Dokumenty

§ 14

 1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie składa, zgodnie z terminarzem rekrutacji, następujące dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie na studia wygenerowane z IRK i podpisane przez kandydata,

  2. kopię świadectwa dojrzałości poświadczoną przez Uczelnię (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu oryginał świadectwa dojrzałości),

  3. kopię dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika poświadczoną przez Uczelnię (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu oryginał dyplomu zawodowego) - dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na jego podstawie,

  4. kopię zaświadczenia o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego poświadczoną przez Uczelnię (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu oryginał zaświadczenia) - dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na jego podstawie,

  1. kopię zaświadczenia/certyfikatu o uzyskanym tytule laureata konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego, poświadczoną przez Uczelnię (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu oryginał zaświadczenia/certyfikatu) – dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na jego podstawie,

  2. oświadczenie opiekuna prawnego zawierające zgodę na podjęcie i odbywanie studiów – dotyczy kandydatów nieletnich.

 2. Kandydat zakwalifikowany na studia na Wydziale Chemicznym lub na Wydziale Geoinżynierii Górnictwa i Geologii lub na Wydziale Medycznym zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunkach, na których studenci narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

 3. Kandydat zakwalifikowany na studia na Wydziale Medycznym zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia o poddaniu się badaniom sanitarno-epidemiologicznym oraz obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciwko WZW typu B.

 4. Zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w punkcie 2 i 3, warunkuje dopuszczenie do zajęć osoby wpisanej na listę studentów.

 5. Kandydat przedkłada do wglądu dokument potwierdzający jego tożsamość (dowód osobisty lub paszport).

§ 15

 1. W przypadku zidentyfikowania na etapie składania dokumentów niezgodności danych, w szczególności błędnego wprowadzenia w IRK wyniku egzaminu maturalnego, Rektor Uczelni może rozstrzygnąć o odmowie przyjęcia kandydata na studia.

 2. Kandydat, który:

  1. uzyskał wartość wskaźnika rekrutacyjnego WI większą lub równą wartości progowej, o której mowa w § 9 punkcie 8, z zastrzeżeniem §5 punktów 2 i 4 lub

  2. uzyskał wartość wskaźnika rekrutacyjnego WM większą lub równą wartości progowej, o której mowa w § 10 punkcie 6, z zastrzeżeniem §5 punktów 2 i 4

  3. spełnił warunek określony w §14 punkt 1, zostaje przyjęty na studia i wpisany na listę studentów.

§ 16

REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA

wskaźnik rekrutacyjny

 1. Kwalifikacja na studia II stopnia prowadzona jest z wykorzystaniem wskaźnika rekrutacyjnego WII. O wartości wskaźnika decydują wyniki poszczególnych składników, których opis i przyporządkowanie do poszczególnych kierunków studiów II stopnia podano w załączniku nr 5.

 2. Wskaźnik rekrutacyjny WII wyznacza się według wzoru:

WII = D x 10 + ŚR + OD + E + P

gdzie:

D - ocena na dyplomie ukończenia studiów według skali:

3,0 (dostateczny); 3,5 (dostateczny plus; dość dobry); 4,0 (dobry); 4,5 (dobry plus; ponad dobry); 5,0 (bardzo

dobry); 5,5 (celujący).

ŚR - średnia ocena uzyskana w okresie studiów po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Jest to średnia ważona punktami ECTS wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń kursów/grup kursów, wyszczególnionych w indeksie, które są zaliczone na poczet realizacji programu studiów.

Średnią ocenę uzyskaną w okresie studiów wyznacza się zgodnie z następującym wzorem:

Ś𝑅 =

∑(𝑜𝑐𝑒𝑛𝑎 ∙ 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑦 𝐸𝐶𝑇𝑆)

∑ 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑦 𝐸𝐶𝑇𝑆

gdzie:

OD – wynik oceny dorobku studiów określony na podstawie wybranych składników z listy kryteriów kwalifikacyjnych:

  1. wynik przypisany kierunkowi ukończonych studiów na kierunkach z listy kierunków dopuszczalnych, o których mowa w załączniku numer 5,

  1. wynik przypisany dyscyplinie naukowej, do której przyporządkowany został kierunek ukończonych studiów, o których mowa w załączniku numer 5,

  1. wynik oceny dorobku ukończonych studiów w zakresie wybranych przedmiotów, o których mowa w załączniku numer 5,

  2. wynik rozmowy kwalifikacyjnej,

  3. wynik oceny ukończonych studiów w zakresie aktywności naukowej i publikacyjnej. Maksymalna liczba punktów OD wynosi 25.

E - wynik z dobrowolnego egzaminu wstępnego na studia II stopnia organizowanego przez Uczelnię w zakresie obowiązującym dla egzaminu dyplomowego studiów I stopnia na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów danego wydziału w części sprawdzającej wiedzę studenta. Maksymalna liczba punktów E wynosi 27,5.

P - wynik Portfolio dla kandydatów na studia stacjonarne II stopnia na kierunek architektura.

Maksymalna liczba punktów P wynosi 50.

 1. Decyzję o wyborze kryteriów kwalifikacyjnych składających się na wynik OD dla danego kierunku podejmuje dziekan odpowiedniego wydziału po zasięgnięciu opinii rady wydziału.

 2. Dla kandydata, absolwenta studiów I stopnia, kontynuującego studia na tym samym kierunku studiów na Uczelni, wynik egzaminu E wyznaczany jest na podstawie egzaminu dyplomowego ukończonych studiów. Wówczas

E = ED × 5,

gdzie ED – ocena z egzaminu dyplomowego.

 1. Kandydat, który ukończył studia na innej niż Politechnika Wrocławska uczelni lub na innym, niż wybrany w trakcie elektronicznej rejestracji, kierunku studiów Politechniki Wrocławskiej może zadeklarować udział w egzaminie, zgodnie z terminarzem rekrutacji. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu, jego wynik E jest równy 0.

 2. Wynik P = 0 jest podstawą wydania przez Rektora Uczelni decyzji o odmowie przyjęcia na studia, od której przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy i oznacza zakończenie procedury rekrutacyjnej na studia stacjonarne II stopnia na kierunek architektura.

 3. Za ustalenie wyników składników OD, E oraz P kandydata na dany wydział, kierunek, profil i formę studiów odpowiada WKK.

 4. Ustalenia wartości oceny D oraz średniej ŚR, w przypadku innej skali niż podana w punkcie 2 dokonuje WKK.

 5. Maksymalna wartość wskaźnika, o którym mowa w punkcie 2 wynosi 163 punkty.

 1. Rektor Uczelni określa wartości progowe wskaźnika rekrutacyjnego, o którym mowa w punkcie 2, na podstawie liczby kandydatów i planowanej liczby miejsc na dany kierunek, profil studiów, formę kształcenia i język wykładowy.

§ 17

 1. Dziekan po zasięgnięciu opinii rady wydziału, w zakresie kierunków prowadzonych przez Wydział, określa dodatkowe warunki rekrutacji w postaci:

  1. listy dopuszczalnych kierunków ukończonych studiów,

  2. listy dopuszczalnych dyscyplin naukowych dla kierunków ukończonych studiów,

  3. listy dopuszczalnych tytułów zawodowych.

 2. Rektor Uczelni rozstrzyga o uznaniu kierunku studiów za dopuszczalny w przypadku, gdy ukończony przez kandydata kierunek studiów jest spoza listy, o której mowa w punkcie 1 lit. a.

 3. Rektor Uczelni rozstrzyga o uznaniu dyscypliny naukowej dla kierunku ukończonych studiów za dopuszczalną w przypadku, gdy dyscyplina naukowa dla ukończonego przez kandydata kierunku studiów jest spoza listy, o której mowa w punkcie 1 lit. b.

 4. Rektor Uczelni rozstrzyga o uznaniu tytułu zawodowego za dopuszczalny w przypadku, gdy tytuł zawodowy dla kierunku ukończonych studiów jest spoza listy, o której mowa w punkcie 1 lit. c.

 5. Rozstrzygnięcia, o których mowa w punktach 2-3, następują na podstawie weryfikacji efektów uczenia się uzyskanych przez kandydata na ukończonym kierunku studiów z efektami uczenia się uzyskiwanymi na określonych w załączniku numer 5 dopuszczalnych kierunkach ukończonych studiów.

 6. W przypadku uznania za dopuszczalne: kierunku, dyscypliny lub tytułu zawodowego ukończonych studiów, Rektor Uczelni ustala wartość składnika OD, o którym mowa w §16 punkcie 2.

 7. Niespełnienie co najmniej jednego z warunków, o których mowa w punkcie 1 oznacza, że wskaźnik rekrutacyjny WII przyjmuje wartość zero.

 8. Wartość wskaźnika rekrutacyjnego WII równa 0 jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA

Dokumenty

§ 18

 1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia II stopnia składa, zgodnie z terminarzem rekrutacji, następujące dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie na studia wygenerowane z IRK i podpisane przez kandydata,

  2. kopię dyplomu ukończenia studiów poświadczoną przez Uczelnię (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu odpowiedni dyplom),

  1. kopię suplementu do dyplomu ukończenia studiów poświadczoną przez Uczelnię (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu odpowiedni dokument) - nie dotyczy absolwentów Politechniki Wrocławskiej,

  2. skan suplementu do dyplomu ukończenia studiów zamieszczony na koncie kandydata w IRK,

  3. kwestionariusz oceny dorobku studiów – dotyczy kierunków studiów, gdzie wymagane jest złożenie kwestionariusza oceny dorobku studiów, o czym mowa w załączniku numer 5,

  1. portfolio - dotyczy kierunków studiów, gdzie wymagane jest złożenie portfolio, o czym mowa w załączniku numer 5.

 2. W przypadku braku dyplomu ukończenia studiów, o którym mowa w punkcie 1 lit. b, dopuszcza się możliwość dostarczenia zaświadczenia o złożonym egzaminie dyplomowym na zakończenie studiów. Zaświadczenie to ważne jest przez 1 miesiąc od daty złożenia przez kandydata egzaminu dyplomowego. Po upływie powyższego terminu kandydat obowiązany jest dostarczyć, na Uczelnię, dyplom ukończenia studiów.

 3. W przypadku braku suplementu do dyplomu ukończenia studiów, o którym mowa w punkcie 1 lit. c, dopuszcza się możliwość dostarczenia poświadczonej przez Uczelnię kserokopii wypisu z indeksu (w celu poświadczenia przedkłada się do wglądu oryginał wypisu z indeksu) – nie dotyczy absolwentów Politechniki Wrocławskiej.

 4. Skan dokumentu określonego w punkcie 3 kandydat zamieszcza w IRK.

 5. Kandydat zakwalifikowany na studia na Wydziale Chemicznym lub na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunkach, na których studenci narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

 6. Zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w punkcie 5, warunkuje dopuszczenie do zajęć osoby wpisanej na listę studentów.

 7. Kandydat przedkłada do wglądu dokument potwierdzający jego tożsamość (dowód osobisty lub paszport).

§ 19

 1. W przypadku zidentyfikowania na etapie składania dokumentów niezgodności danych, w szczególności błędnego wprowadzenia w IRK oceny na dyplomie ukończonych studiów lub średniej oceny uzyskanej w okresie studiów, Rektor Uczelni może rozstrzygnąć o odmowie przyjęcia kandydata na studia.

 2. Kandydat, który:

  1. uzyskał wartość wskaźnika rekrutacyjnego WII większą lub równą wartości progowej, o której mowa w § 16 punkcie 10, z zastrzeżeniem §5 punktów 2 i 4,

  1. spełnił dodatkowe warunki rekrutacji, o których mowa w §17 punkt 1,

  2. spełnił warunek określony w §18 punkt 1, zostaje przyjęty na studia i wpisany na listę studentów.

§ 20

Kandydaci ze szczególnymi potrzebami, w tym kandydaci z niepełnosprawnościami

 

 1. Uczelnia zapewnia kandydatom ze szczególnymi potrzebami warunki do udziału w procesie rekrutacji.

 2. Kandydat ze szczególnymi potrzebami, w tym kandydat z niepełnosprawnościami, jeśli uzasadniają to jego szczególne potrzeby, ma prawo do uprawnień i ulg, w tym do: zapewnienia dostępności procesu rekrutacji, w tym: zapewnienia dostępności systemu rejestracji internetowej, umożliwienia przekazywania przez kandydatów informacji o szczególnych potrzebach, prośby o informację o oferowanym wsparciu, prośby o kontakt poprzez komunikację elektroniczną, ograniczanie lub eliminację konieczności osobistego stawienia się na Uczelni, umożliwienie dostarczenia dokumentów w wersji elektronicznej (zgodnie z odrębnymi regulacjami), zapewnienie dostępności egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej, w tym formy, miejsca, warunków, upublicznienie informacji o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia na poszczególnych kierunkach.

 3. Kandydaci, o których mowa w punkcie 1 mogą ubiegać się o dostosowanie sposobu organizacji procesu rekrutacji do rodzaju potrzeb. Szczegółowe warunki dostosowania procesu rekrutacji do potrzeb kandydatów, o których mowa w punkcie 1 określone są w odrębnych przepisach Uczelni.

 4. Lista czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia, które występują w trakcie studiów na poszczególnych kierunkach jest udostępniana ze stosownym wyprzedzeniem na stronie dla kandydatów www.rekrutacja.pwr.edu.pl.

 5. Na kierunkach, o których mowa w punkcie 4 warunkiem dopuszczenia do zajęć jest złożenie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania kształcenia na danym kierunku. Kandydaci mogą ubiegać się o skierowanie na badania lekarskie.

 6. Kandydat który przedstawi zaświadczenie lekarskie stwierdzające istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania studiów na danym kierunku studiów, może skorzystać z prawa do wnioskowania o wyeliminowanie lub ograniczenie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. W przypadku ograniczenia czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia osoba ta otrzymuje skierowanie na badania lekarskie dotyczące tylko tych ograniczonych czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

Komentarze (0)