Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2024/2025

Collegium Medicum w Bydgoszczy rekrutacja 2024/2025

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 na Collegium Medicum w Bydgoszczy. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity  miejsc oraz terminy rekrutacji 2024.

 

 1. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

  1. Kierunek lekarski

   1. Informacje ogólne

Jednostka prowadząca

Wydział Lekarski

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

jednolite magisterskie

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

Czas trwania studiów

6 lat

   1. Zasady kwalifikacji

    1. „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości z dwóch różnych przedmiotów wybranych odpowiednio z grupy 1 i 2:

Lp.

Wymagane przedmioty

Poziom przedmiotu

1.

Biologia lub matematyka

rozszerzony, p1 = 0,55

2.

Chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo

matematyka albo biologia

rozszerzony, p2 = 0,45

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2 W2

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo z matematyki,

W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo biologii,

p1 - przelicznik dla poziomu przedmiotu maturalnego z biologii albo matematyki,

p2 - przelicznik dla poziomu przedmiotu maturalnego z chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo biologii.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

    1. „stara matura” konkurs zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego (OKE) z dwóch różnych przedmiotów wybranych odpowiednio z grupy 1 i 2:

Lp.

Wymagany przedmiot

Poziom przedmiotu

1.

Biologia lub matematyka

rozszerzony, p1= 0,55

2.

Chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo

matematyka albo biologia

rozszerzony, p2= 0,45

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzamin maturalnego z biologii albo z matematyki,

W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo biologii,

p1 - przelicznik dla poziomu przedmiotu maturalnego z biologii lub matematyki,

p2 - przelicznik dla poziomu przedmiotu maturalnego z chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo biologii.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

  1. Kierunek lekarski

   1. Informacje ogólne

Jednostka prowadząca

Wydział Lekarski

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

jednolite magisterskie

Forma studiów

niestacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

Czas trwania studiów

6 lat

   1. Zasady kwalifikacji

    1. „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości z dwóch różnych przedmiotów wybranych odpowiednio z grupy 1 i 2:

Lp.

Wymagane przedmioty

Poziom przedmiotu

1.

Biologia lub matematyka

rozszerzony, p1 = 0,55

2.

Chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo

matematyka albo biologia

rozszerzony, p2 = 0,45

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo z matematyki,

W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo biologii,

p1 - przelicznik dla poziomu przedmiotu maturalnego z biologii albo matematyki,

p2 - przelicznik dla poziomu przedmiotu maturalnego z chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo biologii.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

    1. „stara matura”  konkurs zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego (OKE) z dwóch różnych przedmiotów, wybranych odpowiednio z grupy 1 i 2:

Lp.

Wymagany przedmiot

Poziom przedmiotu

1.

Biologia lub matematyka

rozszerzony, p1= 0,55

2.

Chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo

matematyka albo biologia

rozszerzony, p2= 0,45

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = p1W1 + p2W2

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo z matematyki,

W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo biologii,

p1 - przelicznik dla poziomu przedmiotu maturalnego z biologii lub matematyki,

p2 - przelicznik dla poziomu przedmiotu maturalnego z chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo biologii.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

  1. Kierunek lekarski - studia prowadzone w języku angielskim

   1. Informacje ogólne

Jednostka prowadząca

Wydział Lekarski

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

jednolite magisterskie

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

Czas trwania studiów

6 lat

   1. Wymagania wstępne

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

 1. świadectwo dojrzałości lub równoważne, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach wyższych każdego typu zgodnie z przepisami w tym zakresie obowiązującymi w kraju pochodzenia kandydata na studia,

 2. na świadectwie ukończenia szkoły średniej dwa przedmioty:

  1. biologię

  2. chemię lub fizykę.

   1. Zasady kwalifikacji

Kandydaci kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego składającego się z dwóch etapów:

 1. pierwszy etap - test pisemny w języku angielskim*

 2. drugi etap - rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim**

 • Test pisemny w języku angielskim ze znajomości i umiejętności posługiwania się specjalistycznym słownictwem z zakresu biologii, chemii i fizyki. Test oceniany jest na punkty w skali od 0 do 50.

Warunkiem zakwalifikowania kandydata do drugiego etapu postepowania kwalifikacyjnego jest uzyskanie minimum 25 punktów z testu pisemnego.

** Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim oceniająca:

  • znajomość języka angielskiego kandydata na studia (max. 25 pkt),

  • wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych (max. 25 pkt),

  • motywację i predyspozycje kandydata do podjęcia studiów na kierunku lekarskim (max. 25 pkt),

Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest na punkty w skali od 0 do 75.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = 𝑤1 + W2

2

gdzie:

W1 - liczba punktów z testu,

W2 - liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej

Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie minimalnie 70 punktów w ramach wyniku z postepowania kwalifikacyjnego.

 1. Biotechnologia medyczna

  1. Informacje ogólne

Jednostka prowadząca

Wydział Lekarski

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

pierwszego stopnia

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

Czas trwania

3 lata

  1. Zasady kwalifikacji

   1. „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu przedmiotu

biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka

rozszerzony  p = 1,00 albo podstawowy  p = 0,60

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = pWp,

gdzie:

Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki,

p  przelicznik dla poziomu przedmiotu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki

Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo języka polskiego zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

   1. „stara matura” – konkurs świadectw dojrzałości

Wymagany przedmiot

Konkurs świadectw dojrzałości: biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia

albo matematyka albo język polski

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:

Ocena (skala 1-6)

Punkty za ocenę

Ocena (skala 2-5)

Punkty za ocenę

dopuszczająca (2)

30

 

 

dostateczna (3)

50

dostateczna (3)

40

dobra (4)

70

dobra (4)

75

bardzo dobra (5)

90

bardzo dobra (5)

100

celująca (6)

100

 

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 1. Optyka okularowa z elementami optometrii

  1. Informacje ogólne

Jednostka prowadząca

Wydział Lekarski

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

studia pierwszego stopnia

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

Czas trwania studiów

ogólnoakademicki

3 lata

  1. Zasady kwalifikacji

   1. „nowa matura” - konkurs świadectw dojrzałości

 

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu przedmiotu

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka

rozszerzony - p= 1,00 albo podstawowy - p= 0,60

W procesie kwalifikacji uwzględniany jest przedmiot, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik dla poziomu daje najwyższą wartość.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = pWp,

gdzie:

Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki

p - przelicznik dla poziomu przedmiotu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

   1. „stara matura”- konkurs świadectw dojrzałości

Wymagany przedmiot

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:

Ocena (skala 1-6)

Punkty za ocenę

Ocena (skala 2-5)

Punkty za ocenę

dopuszczająca (2)

30

 

 

dostateczna (3)

50

dostateczna (3)

40

dobra (4)

70

dobra (4)

75

bardzo dobra (5)

90

bardzo dobra (5)

100

celująca (6)

100

 

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

 1. Studia drugiego stopnia

  1. Biotechnologia medyczna

   1. Informacje ogólne

Jednostka prowadząca

Wydział Lekarski

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

drugiego stopnia

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

Czas trwania

2 lata

   1. Wymagania wstępne

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

    1. tytuł licencjata lub równoważny kierunku biotechnologia, licencjata, magistra lub równoważny kierunku biologia,

    2. tytuł licencjata, magistra lub równoważny makrokierunku, w skład którego wchodzi jeden z wymienionych w pkt. 1 kierunków studiów.

   1. Zasady kwalifikacji

Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom ukończenia studiów kwalifikowani są na podstawie konkursu dyplomów

Oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych przeliczane są następująco:

Ocena

Punkty za ocenę

dostateczny (3)

40

dostateczny + (3+)

55

dobry (4)

70

dobry + (4+)

85

bardzo dobry (5)

100

Przy rozszerzonej skali ocen  ocenom celujący i bardzo dobry plus przypisuje się wartość punktową 100.

Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia.

  1. Optometria

   1. Informacje ogólne

Jednostka prowadząca

Wydział Lekarski

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

drugiego stopnia

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

Czas trwania

2 lata

   1. Wymagania wstępne

O przyjęcie mogą się ubiegać kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata: (1) z zakresu optyki okularowej z elementami optometrii lub (2) pokrewny, uzyskany na studiach, w trakcie których osiągnęli efekty kształcenia opracowane przez Europejską Radę Optyki i Optometrii dla Europejskiego Dyplomu Optometrii oraz zrealizowali program studiów obejmujący zajęcia dydaktyczne z zakresu następujących modułów/przedmiotów: optyka geometryczna; optyka fizyczna; optyka fizjologiczna (widzenia); percepcja wzrokowa; przyrządy optyczne; środowisko wzrokowe; anatomia i histologia; fizjologia ogólna i biochemia; mikrobiologia ogólna; farmakologia ogólna; epidemiologia i biostatystyka; anatomia i fizjologia oka.

   1. Zasady kwalifikacji

    1. Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom kwalifikowani są na podstawie oceny z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz wysokości średniej uzyskanej na studiach licencjackich, zgodnie ze wzorem:

Wo = 0,75 W1 + 0,25W2

przelicznik

W1 – ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

0,75

W2 – średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego toku studiów I

stopnia

0,25

    1. Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa oceniana jest w skali 2,00-5,00 pkt. Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje przedmioty kierunkowe studiów I stopnia w zakresie podanym w wymaganiach wstępnych.

 

 1. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

  1. Analityka medyczna

   1. Informacje ogólne

Jednostka prowadząca

Wydział Farmaceutyczny

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

jednolite magisterskie

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

praktyczny

Czas trwania

5 lat

   1. Zasady kwalifikacji

 1. „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości

Wymagany przedmiot (W1)

Przelicznik dla przedmiotu (p)

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka (poziom rozszerzony)

1,0

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka (podstawowy)

0,8

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = pW1,

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki

p –przelicznik dla przedmiotu.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) odpowiada procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z wymaganego przedmiotu.

 1. „stara matura” – konkurs zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego (OKE)

Wymagany przedmiot (W1)

Przelicznik dla przedmiotu (p)

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka (poziom rozszerzony)

1,0

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka (podstawowy)

0,8

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = pW1,

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki

p –przelicznik dla przedmiotu.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) odpowiada procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z wymaganego przedmiotu.

 1. „matura zagraniczna” - konkurs świadectw dojrzałości uzyskanych za granicą jednego ze wskazanych przedmiotów:

Wymagany przedmiot

Biologia albo chemia, albo fizyka, albo matematyka

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego kandydat ma najwyższy wynik.

  1. Farmacja

   1. Informacje ogólne

Jednostka prowadząca

Wydział Farmaceutyczny

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

jednolite magisterskie

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

Czas trwania

5,5 roku

   1. Zasady kwalifikacji

    1. „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości

Wymagany przedmiot obowiązkowy - W1 (jeden z wymienionych)

Przelicznik dla przedmiotu (p)

Biologia albo chemia (poziom rozszerzony)

1,0

Wymagany przedmiot dodatkowy - W2 (jeden z wymienionych)

Przelicznik dla przedmiotu (p)

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka (poziom rozszerzony)

1,0

Matematyka (poziom podstawowy)

0,8

Przedmiot wybrany jako obowiązkowy nie może być wybrany jednocześnie jako przedmiot dodatkowy. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = W1 + p∙W2

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów obowiązkowych (biologii lub chemii)

W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu dodatkowego,

p – przelicznik dla przedmiotu.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot 1 i 2 tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

    1. „stara matura” – konkurs zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego (OKE):

Wymagany przedmiot obowiązkowy - W1 (jeden z wymienionych)

Przelicznik dla przedmiotu (p)

Biologia albo chemia (poziom rozszerzony)

1,0

Wymagany przedmiot dodatkowy - W2 (jeden z wymienionych)

Przelicznik dla przedmiotu (p)

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka (poziom rozszerzony)

1,0

Matematyka (poziom podstawowy)

0,8

Przedmiot wybrany jako obowiązkowy nie może być wybrany jednocześnie jako przedmiot dodatkowy. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) jest sumą wyników uzyskanych z dwóch przedmiotów:

W = W1 + p∙W2

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów obowiązkowych (biologii albo chemii)

W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu dodatkowego.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejsza dla kandydata suma punktów z przedmiotów 1 i 2.

    1. „matura zagraniczna” - konkurs świadectw dojrzałości uzyskanych za granicą z dwóch wskazanych przedmiotów (obowiązkowego i dodatkowego):

Wymagany przedmiot obowiązkowy - W1 (jeden z wymienionych)

Biologia albo chemia

Wymagany przedmiot dodatkowy - W2 (jeden z wymienionych)

Biologia albo chemia albo matematyka albo fizyka albo fizyka i astronomia

Przedmiot wybrany jako obowiązkowy nie może być wybrany jednocześnie jako przedmiot dodatkowy.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) jest sumą wyników uzyskanych z dwóch wskazanych przedmiotów:

W = W1 + W2

W sprawach budzących wątpliwość decyzje podejmuje Komisja programowa ds. kierunku farmacja lub Dziekan.

  1. Farmacja – studia prowadzone w języku angielskim

   1. Informacje ogólne

Jednostka prowadząca

Wydział Farmaceutyczny

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

jednolite magisterskie

Forma studiów Profil

studiów

stacjonarne

ogólnoakademicki

Czas trwania studiów

5,5 roku

   1. Wymagania wstępne

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub równoważny dokument uprawniający do rekrutacji na studia w dowolnym rodzaju instytucji szkolnictwa wyższego zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju pochodzenia kandydata,

 • dwa z następujących przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły średniej: biologia, chemia lub fizyka.

   1. Zasady kwalifikacji

Kandydaci kwalifikowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali od 0 do 100 punktów. Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie minimalnie 70 punktów w ramach wyniku z postępowania kwalifikacyjnego.

  1. Kosmetologia

   1. Informacje ogólne

Jednostka prowadząca

Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

pierwszego stopnia

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

praktyczny

Czas trwania

3 lata

   1. Zasady kwalifikacji

    1. „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości

Wymagany przedmiot (W1)

Przelicznik dla przedmiotu (p)

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka (poziom rozszerzony)

1,0

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka (poziom podstawowy)

0,8

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = pW1,

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki

p –przelicznik dla przedmiotu.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot.

    1. „stara matura” – konkurs zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego (OKE):

Wymagany przedmiot (W1)

Przelicznik dla przedmiotu (p)

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka (poziom rozszerzony)

1,0

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka (poziom podstawowy)

0,8

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = pW1,

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki

p –przelicznik dla przedmiotu.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot.

 1. Studia drugiego stopnia

 1. Kosmetologia

  1. Informacje ogólne

Jednostka prowadząca

Wydział Farmaceutyczny

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

drugiego stopnia

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

Czas trwania studiów

2 lata

  1. Wymagania wstępne

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata kierunku kosmetologia oraz kierunku zdrowie publiczne specjalność kosmetologia lub innego kierunku program, którego w co najmniej 60% jest zgodny z programem nauczania kierunku kosmetologia studia I stopnia.

Ocena zgodności programów kształcenia jest dokonywania przez Dziekana Wydziału Farmaceutycznego lub Komisję Programową Wydziału Farmaceutycznego.

  1. Zasady kwalifikacji

a) Kandydaci, którzy posiadają polski dyplom kwalifikowani są na podstawie konkursu dyplomów.

Oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych przeliczane są następująco:

Ocena

Punkty za ocenę

dostateczny (3)

40

dostateczny + (3+)

55

dobry (4)

70

dobry + (4+)

85

bardzo dobry (5)

100

Przy rozszerzonej skali ocen – ocenom celujący i bardzo dobry plus przypisuje się wartość punktową 100.

a) Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą kwalifikowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia.

 

 1. Studia pierwszego stopnia

  1. Dietetyka

   1. Informacje ogólne

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk o Zdrowiu

Collegium Medicum w Bydgoszczy

om studiów

pierwszego stopnia

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

Czas trwania studiów

3 lata

   1. Zasady kwalifikacji

    1. „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu przedmiotu

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo geografia

albo informatyka

rozszerzony  p = 1,00 albo podstawowy  p = 0,60

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = pWp,

gdzie:

Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki

p  przelicznik dla poziomu z egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

    1. „stara matura”  konkurs świadectw dojrzałości; na świadectwie dojrzałości wymagany jest jeden z przedmiotów: biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo geografia

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:

Ocena (skala 1-6)

Punkty za ocenę

Ocena (skala 2-5)

Punkty za ocenę

dopuszczająca (2)

30

 

 

dostateczna (3)

50

dostateczna (3)

40

dobra (4)

70

dobra (4)

75

bardzo dobra (5)

90

bardzo dobra (5)

100

celująca (6)

100

 

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego kandydat ma najwyższy wynik.

  1. Fizjoterapia

   1. Informacje ogólne

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk o Zdrowiu

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

jednolite magisterskie

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

Czas trwania studiów

5 lat

   1. Zasady kwalifikacji

    1. „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu przedmiotu

Biologia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo chemia albo matematyka

rozszerzony  p = 1,00 albo podstawowy  p = 0,60

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = pWp,

gdzie:

Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo chemii, albo matematyki

p  przelicznik dla poziomu egzaminu maturalnego z biologii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo chemii albo matematyki.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

    1. „stara matura”  konkurs zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego organizowanego przez CKE:

Wymagany przedmiot

Poziom egzaminu

Biologia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo chemia albo matematyka

rozszerzony  p = 1,00 albo podstawowy  p = 0,60

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = pWp,

gdzie:

Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo chemii, albo matematyki

p  przelicznik dla poziomu egzaminu maturalnego z biologii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo chemii albo matematyki.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

  1. Physiotherapy

   1. Informacje ogólne

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk o Zdrowiu

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Poziom studiów

jednolite magisterskie

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

Czas trwania studiów

5 lat

   1. Wymagania wstępne

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

    1. świadectwo dojrzałości lub równoważne, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach wyższych każdego typu zgodnie z przepisami w tym zakresie obowiązującymi w kraju pochodzenia kandydata na studia,

    2. na świadectwie dojrzałości (lub równoważnym) jeden spośród czterech przedmiotów: biologię, matematykę, chemię, fizykę.

   1. Zasady kwalifikacji

Kandydaci kwalifikowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.

Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim oceniająca motywację do studiowania fizjoterapii, doświadczenie w pracach organizacji pomocowych, zdolności interpersonalne, komunikatywność. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest na punkty w skali od 0 do 100.

Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie minimalnie 60 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

  1. Pielęgniarstwo

   1. Informacje ogólne

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk o Zdrowiu

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

pierwszego stopnia

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

praktyczny

Czas trwania studiów

3 lata

   1. Zasady kwalifikacji

    1. „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu przedmiotu

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo geografia

albo informatyka

rozszerzony  p = 1,00 albo podstawowy  p = 0,60

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = pWp,

gdzie:

Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki

p  przelicznik dla poziomu egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

    1. „stara matura”  konkurs zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego organizowanego przez CKE:

Wymagany przedmiot

Poziom egzaminu

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo geografia albo

informatyka

rozszerzony  p = 1,00 albo podstawowy  p = 0,60

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = pWp,

gdzie:

Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki

p  przelicznik dla poziomu egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

  1. Nursing

   1. Informacje ogólne

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk o Zdrowiu

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Poziom studiów

pierwszego stopnia

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

praktyczny

Czas trwania studiów

3 lata

   1. Wymagania wstępne

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

    1. świadectwo dojrzałości lub równoważne, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach wyższych każdego typu zgodnie z przepisami w tym zakresie obowiązującymi w kraju pochodzenia kandydata na studia,

    2. na świadectwie na świadectwie dojrzałości (lub równoważnym) jeden spośród czterech przedmiotów: biologię, matematykę, chemię lub fizykę.

   1. Zasady kwalifikacji

Kandydaci kwalifikowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.

Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim oceniająca motywację do studiowania pielęgniarstwa, doświadczenie w pracach organizacji pomocowych, zdolności interpersonalne, komunikatywność. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest na punkty w skali od 0 do 100.

Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie minimalnie 60 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

  1. Położnictwo

   1. Informacje ogólne

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk o Zdrowiu

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

pierwszego stopnia

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

praktyczny

Czas trwania studiów

3 lata

   1. Zasady kwalifikacji

    1. „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu przedmiotu

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i

astronomia albo matematyka albo geografia albo informatyka

rozszerzony  p = 1,00 albo podstawowy  p = 0,60

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = pWp,

gdzie:

Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki

p  przelicznik dla poziomu egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

    1. „stara matura”  konkurs zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego organizowanego przez CKE:

Wymagany przedmiot

Poziom egzaminu

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo geografia

rozszerzony  p = 1,00 albo podstawowy  p = 0,60

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = pWp,

gdzie:

Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii

p  przelicznik dla poziomu egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

  1. Ratownictwo medyczne

   1. Informacje ogólne

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk o Zdrowiu

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

pierwszego stopnia

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

Czas trwania studiów

3 lata

   1. Zasady kwalifikacji

    1. „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu przedmiotu

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka

i astronomia albo matematyka albo geografia albo informatyka

rozszerzony  p = 1,00 albo podstawowy  p = 0,60

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = pWp,

gdzie:

Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki

p  przelicznik dla poziomu egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki.

Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganego przedmiotu zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.

    1. „stara matura” – konkurs świadectw dojrzałości; na świadectwie dojrzałości wymagany jest jeden z przedmiotów: biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo geografia

y z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:

Ocena (skala 1-6)

Punkty za ocenę

Ocena (skala 2-5)

Punkty za ocenę

dopuszczająca (2)

30

 

 

dostateczna (3)

50

dostateczna (3)

40

dobra (4)

70

dobra (4)

75

bardzo dobra (5)

90

bardzo dobra (5)

100

celująca (6)

100

 

 

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego kandydat ma najwyższy wynik.

  1. Elektroradiologia

   1. Informacje ogólne

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk o Zdrowiu

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

pierwszego stopnia

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

Czas trwania studiów

3 lata

   1. Zasady kwalifikacji

    1. „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu przedmiotu

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo geografia

albo informatyka

rozszerzony  p = 1,00 albo podstawowy  p = 0,60

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = pWp,

gdzie:

Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki

p  przelicznik dla poziomu egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

    1. „stara matura” – konkurs świadectw dojrzałości; na świadectwie dojrzałości wymagany jest jeden z przedmiotów: biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo geografia

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:

Ocena (skala 1-6)

Punkty za ocenę

Ocena (skala 2-5)

Punkty za ocenę

dopuszczająca (2)

30

 

 

dostateczna (3)

50

dostateczna (3)

40

dobra (4)

70

dobra (4)

75

bardzo dobra (5)

90

bardzo dobra (5)

100

celująca (6)

100

 

 

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego kandydat ma najwyższy wynik.

  1. Audiofonologia

   1. Informacje ogólne

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk o Zdrowiu

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

pierwszego stopnia

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

Czas trwania studiów

3 lata

   1. Zasady kwalifikacji

    1. „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu przedmiotu

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo geografia

albo informatyka albo język polski

rozszerzony  p = 1,00 albo podstawowy  p = 0,60

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = pWp,

gdzie:

Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki albo języka polskiego,

p  przelicznik dla poziomu egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki albo języka polskiego.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

    1. „stara matura” – konkurs świadectw dojrzałości; na świadectwie dojrzałości wymagany jest jeden z przedmiotów: biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo geografia

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:

Ocena (skala 1-6)

Punkty za ocenę

Ocena (skala 2-5)

Punkty za ocenę

dopuszczająca (2)

30

 

 

dostateczna (3)

50

dostateczna (3)

40

dobra (4)

70

dobra (4)

75

bardzo dobra (5)

90

bardzo dobra (5)

100

celująca (6)

100

 

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego kandydat ma najwyższy wynik.

  1. Terapia zajęciowa

   1. Informacje ogólne

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk o Zdrowiu

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

pierwszego stopnia

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

Czas trwania studiów

3 lata

   1. Zasady kwalifikacji

    1. „nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości

Wymagany przedmiot

Przelicznik dla poziomu przedmiotu

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo wiedza o społeczeństwie albo język polski albo geografia albo matematyka albo informatyka albo historia albo historia sztuki albo

historia muzyki

rozszerzony - p = 1,00 podstawowy - p = 0,60

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = pWp,

gdzie:

Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo wiedzy o społeczeństwie albo języka polskiego albo geografii albo matematyki albo informatyki albo historii albo historii sztuki albo historii muzyki,

p - przelicznik dla poziomu z egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo wiedzy o społeczeństwie albo języka polskiego albo geografii albo matematyki albo informatyki albo historii albo historii sztuki albo historii muzyki.

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

    1. „stara matura” – konkurs świadectw dojrzałości; na świadectwie dojrzałości wymagany jest jeden z przedmiotów: biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo język polski albo geografia albo matematyka albo informatyka albo historia albo historia sztuki albo historia muzyki.

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:

Ocena (skala 1-6)

Punkty za ocenę

Ocena (skala 2-5)

Punkty za ocenę

dopuszczająca (2)

30

 

 

dostateczna (3)

50

dostateczna (3)

40

dobra (4)

70

dobra (4)

75

bardzo dobra (5)

90

bardzo dobra (5)

100

celująca (6)

100

 

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego kandydat ma najwyższy wynik.

 1. Studia drugiego stopnia

  1. Dietetyka

   1. Informacje ogólne

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk o Zdrowiu

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

drugiego stopnia

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

Czas trwania studiów

2 lata

   1. Wymagania wstępne

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

    1. tytuł licencjata lub równoważny kierunku dietetyka;

    2. dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia o specjalności dietetyka, posiadających zaświadczenie potwierdzające zrealizowanie zajęć obejmujących 60% treści podstawowych i kierunkowych określonych w standardach kształcenia studiów pierwszego stopnia, kierunku dietetyka.

   1. Zasady kwalifikacji

Kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu dyplomów. Oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych przeliczane są następująco:

Ocena

Punkty za ocenę

dostateczny (3)

40

dostateczny + (3+)

55

dobry (4)

70

dobry + (4+)

85

bardzo dobry (5)

100

 

Przy rozszerzonej skali ocen – ocenom celujący i bardzo dobry plus przypisuje się wartość punktową 100.

Kandydatom, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą wynik z dyplomu przeliczy Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

 

  1. Pielęgniarstwo

   1. Informacje ogólne

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk o Zdrowiu

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

drugiego stopnia

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

praktyczny

Czas trwania studiów

2 lata

   1. Wymagania wstępne

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata lub równoważny kierunku pielęgniarstwo.

   1. Zasady rekrutacji

Kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu dyplomów. Oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych przeliczane są następująco:

Ocena

Punkty za ocenę

dostateczny (3)

40

dostateczny + (3+)

55

dobry (4)

70

dobry + (4+)

85

bardzo dobry (5)

100

 

Przy rozszerzonej skali ocen – ocenom celujący i bardzo dobry plus przypisuje się wartość punktową 100.

Kandydatom, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą wynik z dyplomu przeliczy Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

  1. Położnictwo

   1. Informacje ogólne

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk o Zdrowiu

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

drugiego stopnia

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

praktyczny

Czas trwania studiów

2 lata

   1. Wymagania wstępne

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata lub równoważny kierunku położnictwo.

   1. Zasady kwalifikacji

Kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu dyplomów. Oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych przeliczane są następująco:

Ocena

Punkty za ocenę

dostateczny (3)

40

dostateczny + (3+)

55

dobry (4)

70

dobry + (4+)

85

bardzo dobry (5)

100

 

Przy rozszerzonej skali ocen – ocenom celujący i bardzo dobry plus przypisuje się wartość punktową 100.

Kandydatom, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą wynik z dyplomu przeliczy Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

 

  1. Zdrowie publiczne

   1. Informacje ogólne

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk o Zdrowiu

Collegium Medicum w Bydgoszczy

Poziom studiów

drugiego stopnia

Forma studiów

stacjonarne

Profil studiów

ogólnoakademicki

Czas trwania studiów

2 lata

   1. Wymagania wstępne

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny dowolnego kierunku.

   1. Zasady kwalifikacji

Kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu dyplomów oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych przeliczane są następująco:

Ocena

Punkty za ocenę

dostateczny (3)

40

dostateczny + (3+)

55

dobry (4)

70

dobry + (4+)

85

bardzo dobry (5)

100

 

Przy rozszerzonej skali ocen – ocenom celujący i bardzo dobry plus przypisuje się wartość punktową 100.

Kandydatom, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą wynik z dyplomu przeliczy Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest w języku polskim w formie stacjonarnej w terminie zgodnym z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego. W jej trakcie oceniana jest motywacja do podjęcia studiów oraz wiedza z zakresu problematyki zdrowia publicznego. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali od 0 do 100.

Na wynik postępowania rekrutacyjnego składa się suma punktów uzyskanych na podstawie dyplomu oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Komentarze (0)