Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2024/2025

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie rekrutacja 2024/2025

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2024.

 

UCHWAŁA NR 122.2023 Senatu Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie warunków, trybu, terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia re- krutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie na rok akademicki 2024/2025

Na podstawie art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z póź. zm.) oraz § 116 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Senat Uniwersytetu postanawia co następuje:

 

§1

Uchwala się warunki, tryb, terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych stu- diów magisterskich w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie na rok akademicki 2024/2025, któ- rych treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały:

oraz

 • „Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2024/2025 w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie” określone w załączniku Nr 1 – do warunków, trybu, terminów rozpoczęcia i zakoń- czenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jana Długo- sza w Częstochowie na rok akademicki 2024/2025.”

 • „Tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjęciu na I rok studiów”, określony w załączniku Nr 2

– do warunków, trybu, terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekru- tacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednoli- tych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie na rok akademicki 2024/2025.”

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

tak- 24, nie- 0, wstrzymujących się - 0,

w którym uczestniczyło 24 senatorów, spośród 30 członków Senatu UJD z prawem głosu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Senatu

Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie

prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska

Załącznik

do Uchwały Senatu nr 122.2023 Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie

WARUNKI, TRYB, TERMINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ORAZ SPOSÓB PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH W UNIWERSYTECIE JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE NA ROK AKADEMICKI 2024/2025

§ 1

 1. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie prowadzi nabór kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i nie- stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, w ramach planowanej liczby miejsc dla poszczególnych kierunków na podstawie: konkursu świadectw dojrzałości, konkursu dyplo- mów studiów pierwszego stopnia, zdanego egzaminu praktycznego, średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub rozmowy kwalifikacyjnej.

 2. Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2024/2025 w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstocho- wie” określa Załącznik Nr 1 do niniejszych warunków rekrutacji.

 3. Tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjęciu na I rok studiów określa Załącznik nr 2 do niniejszych wa- runków rekrutacji.

 4. Jeżeli liczba kandydatów będzie mniejsza od planowanej liczby miejsc na kierunku, na którym jest przewi- dziany konkurs świadectw, decyzją Rektora można odstąpić od postępowania rekrutacyjnego i przyjąć wszyst- kich zgłoszonych kandydatów na podstawie złożonych wymaganych dokumentów.

§ 2

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy. Oceny uzyskane w wyniku postępowania kwalifikacyj- nego są przeliczane na punkty zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszych warunków rekrutacji. Według potrzeb oceny są przeliczane na punkty, a punkty na oceny, końcowy wynik egzaminów wstępnych jest wyrażony w punk- tach lub % pkt.

§ 3.

Na studia drugiego stopnia na kierunkach: inżynieria bezpieczeństwa oraz malarstwo prowadzona będzie również rekrutacja na semestr letni, zgodnie z kryteriami kwalifikacji i trybem postępowania kwalifikacyjnego określonymi w niniejszych warunkach rekrutacji.

§ 4

 1. Kandydat posiadający dyplom lub zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej (IB) lub matury euro- pejskiej (EB) może ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących kandydatów z nową maturą. Zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej będzie honorowane tylko w roku wydania zaświadcze- nia.

 2. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów z maturą międzynarodową (IB) lub maturą europejską (EB) od- bywa się zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji na studia w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszych warunków rekrutacji.

 3. Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne zamiast świadectwa dojrzałości składają zaświadczenie o przystąpieniu do matury międzynarodowej lub europejskiej oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej, świadectwo dojrzałości zobowiązani są dostarczyć zgodnie z terminarzem obowiązującym kandydatów na stu- dia stacjonarne i niestacjonarne.

§ 5

 1. Kandydaci z maturą dwujęzyczną z języka obcego nie przystępują do części podstawowej, zatem należy uznać to za zwolnienie z tego poziomu egzaminu, czyli przyznanie maksymalnej liczby 100% punktów.

 2. Do przeliczenia wyniku egzaminu zdanego na poziomie rozszerzonym należy przyjąć, że 30% punktów z ma- tury dwujęzycznej jest równoważne 40% punktów z matury na poziomie rozszerzonym. Wynik maksymalny nie powinien przekroczyć 100%.

§ 6

 1. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego określa Uchwała nr ……/23 Senatu Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 czerwca 2023. w sprawie „Zasad przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego i laureatów konkursów między- narodowych oraz ogólnopolskich”

 2. Podstawą zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego w przyjęciu na studia pierwszego stopnia jest zaświad- czenie stwierdzające uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub laureatów kon- kursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich z danej olimpiady do dnia zakończenia rejestracji kandydatów na studia.

 3. Przyjęcie na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia na podstawie warunków wskazanych w ust. 1 i 2 moż- liwe jest tylko raz i tylko w tej rekrutacji, która odbywa się w roku uzyskania świadectwa maturalnego.

§ 7

Przyjęcie na studia na podstawie potwierdzonych efektów uczenia się odbywać się będzie według odrębnych prze-

pisów.

§ 8

Wszystkie czynności w imieniu kandydata związane z procesem rekrutacji mogą wykonywać osoby pełnoletnie posiadające pełnomocnictwo w tym zakresie, legitymujące się swoim dokumentem tożsamości wymienionym w tymże upoważnieniu. Oryginał pełnomocnictwa należy przechowywać w dokumentacji rekrutacyjnej kandydata, jeżeli kandydat rekrutuje się na kilka kierunków wymagane jest pełnomocnictwo na każdym kierunku.

§ 9

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia nie później niż w ostatnim dniu rejestracji na kierunek wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości ustalonej przez Rektora UJD w Częstochowie na wygenerowane w systemie IRK in- dywidualne konto bankowe kandydata. Brak opłaty rekrutacyjnej, uiszczonej najpóźniej ostatniego dnia reje- stracji na kierunek, wyklucza z postępowania rekrutacyjnego.

 2. Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia wynosi 85 zł, z tym że:

  1. w przypadku konieczności sprawdzenia uzdolnień artystycznych – opłata wynosi 150 zł;

  2. w przypadku przeprowadzania egzaminu wstępnego, w tym sprawdzianu sprawności fizycznej – opłata wy- nosi 100 zł.

§ 10

Po zakończeniu rekrutacji podstawowej na danym kierunku Rektor może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego naboru w jednym z dwóch dostępnych trybów: dodatkowa rekrutacja lub rekrutacja uzupełniająca:

 1. Rekrutacja dodatkowa przeprowadzana jest na zasadach obowiązujących w rekrutacji podstawowej i skiero- wana jest do wszystkich kandydatów na studia, niezależnie czy brali oni udział w rekrutacji podstawowej na dany kierunek. Ogłoszenia o rekrutacjach dodatkowych oraz obowiązujących terminach postępowania rekru- tacyjnego na dany kierunek studiów publikowane są na stronie internetowej Uniwersytetu. Kandydaci zapisują się na wybrany kierunek w systemie IRK i przechodzą kolejne etapy rekrutacji zgodnie z harmonogramem.

 2. Rekrutacja uzupełniająca dotyczy osób, które ubiegały się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jedno- lite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekruta- cja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230 z póź. zm.).

§ 11

Kandydat na studia, który złożył odwołanie o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230 z póź. zm.), od wyniku egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów, składa oświadczenie o złożeniu takiego odwołania w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej/Komi- sji Rekrutacyjnej Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego w trakcie rejestracji na studia.

§ 12

 1. Rekrutację na studia przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne/Komisja Rekrutacyjna Collegium Me- dicum im. dr. Władysława Biegańskiego powołane przez dziekana.

 2. Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej/Komisji Rekrutacyjnej Collegium Medicum im. dr. Wła- dysława Biegańskiego rekrutacyjnej jest prodziekan wyznaczony przez dziekana.

 3. W skład Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych/ Komisji Rekrutacyjnej Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego wchodzą przedstawiciele nauczycieli akademickich z właściwych wydziałów i Collegium Medi- cum im. dr. Władysława Biegańskiego oraz przedstawiciele pracowników niebędący nauczycielami.

 4. Nadzór nad pracą Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych/Komisji Rekrutacyjnej Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego sprawuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

 5. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną powołuje Rektor.

 6. Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest właściwy prorektor ds. studenckich.

 7. W skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą przedstawiciele nauczycieli akademickich z właściwych Wydziałów/Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego, przedstawiciel pracowników niebędący na- uczycielami oraz przedstawiciel studentów.

 8. Do zadań Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej/Komisji Rekrutacyjnej Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego należy w szczególności:

  • przestrzeganie terminów i zadań ustalonych w harmonogramie rekrutacji;

  • pobieranie z systemu IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów) i przetwarzanie pliku zawierającego listę oraz dane kandydatów;

  • podejmowanie decyzji o dopuszczeniu kandydatów do postępowania rekrutacyjnego;

  • zawiadomienie kandydatów o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego;

  • przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego;

  • przyjmowanie i sprawdzanie kompletności dokumentów kandydatów;

  • nadzór nad właściwym wypełnieniem danych osobowych kandydatów w systemie IRK; w tym weryfikacja danych osobowych z dokumentem tożsamości, w przypadku rozbieżności dokonywanie korekty w syste- mie IRK;

  • zawiadomienie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego;

  • podejmowanie decyzji o przyjęciu na studia w ramach ustalonego limitu przyjęć;

  • sporządzanie dokumentacji z rekrutacji (listy przyjętych, protokoły zbiorcze i indywidualne, listy rankingowe, sprawozdanie EN-1 i inne);

  • przekazanie kompletu dokumentów kandydatów przyjętych na I rok studiów do Działu Spraw Studenckich celem dokonania rejestracji w albumie studentów.

 9. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna/Komisja Rekrutacyjna Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegań-

skiego ogłasza listę osób przyjętych na dany kierunek studiów w systemie IRK oraz na tablicy ogłoszeń.

§ 13

Do egzaminowania uprawnieni są nauczyciele akademiccy.

§ 14

 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji:

  • rekrutacja na semestr zimowy

rozpoczęcie: nie później niż 1 czerwca 2024 r.

zakończenie: 30 września 2024 r.

  • rekrutacja na semestr letni

rozpoczęcie: nie później niż 1 lutego 2025 r.

zakończenie: 28 lutego 2025 r.

 1. Rektor na wniosek dziekana może wyrazić zgodę na przeprowadzenie naboru po 1 października w przypadku rekrutacji na semestr zimowy lub po 1 marca w przypadku rekrutacji na semestr letni, pod warunkiem, że osoby przyjęte na studia będą miały możliwość uzyskania zakładanych efektów uczenia się.

§ 15

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne na semestr zimowy lub letni reje- strują się przez stronę internetową www.rekrutacja.ujd.edu.pl z dowolnego komputera podłączonego do In- ternetu z możliwością drukowania dokumentów.

Podczas rejestracji kandydaci wypełniają formularz-podanie, umieszczają fotografię w formie elektronicznej (jpg), następnie otrzymują indywidualne konto, na które dokonują opłaty rekrutacyjnej w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

 1. Kandydaci na studia pierwszego stopnia umieszczeni na liście przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/Komi- sję Rekrutacyjną Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego jako zakwalifikowani do przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne winni złożyć następujące dokumenty w formie papierowej:

  • wydrukowany i podpisany formularz (ankietę osobową),

  • kopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)

  • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia,

  • aktualną fotografię kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg),

 2. Kandydaci na studia drugiego stopnia umieszczeni na liście przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną/ Komisję Rekrutacyjną Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego jako zakwalifikowani do przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne winni złożyć następujące dokumenty w formie papierowej:

  • wydrukowany i podpisany formularz (ankietę osobową),

  • kopię dyplomu studiów wyższych wraz z kopią suplementu (oryginał do wglądu),

  • dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia,

  • aktualną fotografię kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg),

 3. W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć (niedostarczenia dokumentów przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnie zakwalifikowanych), dopełnienie limitu przyjęć będzie odbywać się w dalszym ciągu jedynie na podstawie liczby punktów uzyskanych w procesie rekrutacji i miejsca na liście rankingowej. Kandydat może na bieżąco sprawdzać w systemie IRK, czy został wstępnie zakwalifikowany do przyjęcia na studia, używając swojego identyfikatora i hasła.

 4. Kandydaci na studia dokonują czynności związanych z rekrutacją zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

§ 16

 1. Kandydaci cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia rejestrują się przez stronę www.rekruta- cja.ujd.edu.pl – Internetowa Rekrutacja Kandydatów (IRK) z dowolnego komputera podłączonego do Inter- netu:

  1. wypełniają kwestionariusz osobowy wypełniony w systemie IRK;

  2. dokonują opłaty za postępowanie rekrutacyjne na indywidualne konto w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji;

  1. zamieszczają skan świadectwa dojrzałości polskiej matury lub jej zagranicznego odpowiednika opatrzo- nego apostille lub poddane legalizacji wraz z tłumaczeniem na język polski (studia I stopnia lub jednolite magisterskie)

  2. zamieszczają skan dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz skan dokumentu potwierdzającego wy- niki studiów wyższych wraz z tłumaczeniem na język polski;

  3. zamieszczają aktualną fotografie kandydata (35x45 mm), zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz w formie elektronicznej (jpg.);

  4. zamieszczają skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym studiowanie (poziom B2);

  1. inne dokumenty lub decyzje, na podstawie których cudzoziemiec nie będzie wnosić opłat za studia (np.: Karta Polaka, decyzja o zezwoleniu na pobyt stały).

 2. Oryginały dokumentów uprawniających do podjęcia studiów należy będzie dostarczyć i przedstawić (do wglądu) w Dziekanacie danego Wydziału/Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

§ 17

 1. Świadectwa zagraniczne uzyskane poza granicami Polski (oprócz dyplomu matury międzynarodowej (Interna- tional Baccalaureate) i świadectwa matury europejskiej (European Baccalaureate) muszą być opatrzone apo- stille lub poddane legalizacji.

 2. Dyplomy studiów wyższych uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille lub poddane legalizacji.

 3. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski muszą być przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego lub tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego), lub konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument. Tłumaczenie może również wykonać biuro tłumaczeń, ale wtedy powinno ono zostać poświadczone przez polski konsulat lub tłumacza przysięgłego.

 4. W przypadku cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim, na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, wymagane jest posiadanie doku- mentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie min. B2. Dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego na poziomie min. B2 jest:

  1. świadectwo polskiej matury;

  2. zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (szkołach językowych). Takim zaświadcze- niem jest na przykład zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego przez stypendystów programów NAWA;

  3. oficjalny certyfikat j. polskiego (certyfikatpolski.pl);

  4. dokument potwierdzający zdanie egzaminu z języka polskiego na poziomie minimum B2, wydany przez szkołę językową;

  5. dyplom studiów w zakresie filologii polskiej;

  6. dyplom studiów prowadzonych w języku polskim.

 5. Kandydaci, którzy nie posiadają dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, zobowiązani są do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej stopień znajomości języka.

 6. W przypadku cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim, na stu- dia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, zobowiązani są do przedło- żenia dokumentu potwierdzającego znajomość j. angielskiego na poziomie co najmniej. B2.

 7. Kandydaci, którzy nie posiadają dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego, zobowiązani są do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej stopień znajomości języka.

 8. W przypadku sprawdzianu umiejętności praktycznych oraz rozmowy kwalifikacyjnej na wniosek kandydata istnieje możliwość przeprowadzenia ich w formie zdalnej.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Komentarze (0)