Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2024/2025

Uniwersytet Zielonogórski rekrutacja 2024/2025

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 na Uniwersytecie Zielonogórskim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2024.

 

UCHWAŁA NR 835 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2024/2025

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 oraz art. 69, 70 i 72 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 ze zm.), zwana dalej ustawą, uchwala się, co następuje:

§ 1

Ogólne warunki rekrutacji

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia (zwani dalej kandydatami/kandydatem) przyjmowani są w ramach określonych limitów przyjęć, postępowania kwalifikacyjnego oraz obowiązujących zasad rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, prowadzonych w formie studiów:

  1. stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia;

  2. stacjonarnych i niestacjonarnych jednolitych magisterskich;

  3. stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia.

 2. Szczegółowe unormowania dotyczące postępowania rekrutacyjnego, wykazu wymaganych dokumentów, limitów przyjęć, kalendarza rekrutacji oraz kalendarza uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego zostaną określone odrębnymi zarządzeniami rektora i ogłoszone w terminie do 31 maja 2024 r., z zastrzeżeniem, że szczegółowy kalendarz rekrutacji prowadzonej na semestr letni zostanie określony i ogłoszony w terminie do 30 września 2024 r.

 3. Do postępowania rekrutacyjnego:

  1. na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie zostaje dopuszczona osoba, która posiada:

   1. świadectwo dojrzałości albo

   2. świadectwo dojrzałości i:

    • zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa przepisach o systemie oświaty albo

    • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach ustawy o systemie oświaty albo

    • dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach ustawy o systemie oświaty albo

    • zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty albo

    • zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty albo

    • inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz.U z 2022 r., poz. 2230) albo

   3. świadectwo lub:

    • inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy o systemie oświaty (Dz.U z 2022 r., poz. 2230) albo

    • dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia albo

    • inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.,

  2. na studia drugiego stopnia zostaje dopuszczona osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.

 4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się:

  1. na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie zgodnie z § 4 niniejszej uchwały w oparciu o:

   1. wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości,

   2. wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości i egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika lub egzaminu/egzaminów zawodowych, o których mowa w przepisach ustawy o systemie oświaty,

   3. wynik lub wyniki egzaminu maturalnego podwyższone w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44 zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

   4. wyniki egzaminu zagranicznego lub wyniki kształcenia potwierdzone odpowiednimi dokumentami, tj. świadectwem lub innym dokumentem uznanym w RP za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, świadectwem lub innym dokumentem lub dyplomem, o którym mowa w art. 93 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, świadectwem lub dyplomem uznanym w RP za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznaniu wykształcenia,

   5. egzaminy wstępne w przypadku konieczności sprawdzenia uzdolnień artystycznych, sprawności fizycznej lub szczególnych predyspozycji do podejmowania studiów niesprawdzanych w trybie egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego albo egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przy czym egzaminy te nie mogą dotyczyć przedmiotów objętych egzaminem maturalnym lub kwalifikacji objętej egzaminem zawodowym lub egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie; wyniki egzaminu wstępnego sprawdzającego uzdolnienia artystyczne lub sprawność fizyczną mogą stanowić do 100% łącznego wyniku możliwego do uzyskania przez kandydata w toku rekrutacji,

   6. egzaminy wstępne dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na podstawie świadectwa, dyplomu lub innego dokumentu, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4-7 ustawy oraz w przypadku konieczności sprawdzenia uzdolnień artystycznych, do podejmowania studiów lub w zakresie nieobjętym wynikami egzaminu zagranicznego lub wynikami kształcenia ujętymi na tym świadectwie, dyplomie lub dokumencie; wyniki egzaminu wstępnego sprawdzającego uzdolnienia artystyczne mogą stanowić do 100% łącznego wyniku możliwego do uzyskania przez kandydata w toku rekrutacji;

  2. na studia drugiego stopnia zgodnie z § 5 niniejszej uchwały w oparciu o:

   1. wyniki na dyplomie ukończenia studiów,

   2. egzaminy wstępne (m.in. rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzian, przegląd prac własnych, portfolio).

§ 2

Procedura postępowania rekrutacyjnego

 1. Kandydat ma prawo wskazać w jednym wniosku o wpis na listę studentów poza kierunkiem, na który chce być przyjęty w pierwszej kolejności, dodatkowo drugi kierunek (drugą preferencję), na który chciałby być zakwalifikowany w ramach wolnych miejsc i może być kwalifikowany według obowiązujących dla tego kierunku warunków, trybu i harmonogramu rekrutacji, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

 2. Wybór kierunku w drugiej preferencji:

  1. dotyczy wyłącznie studiów stacjonarnych;

  2. obowiązuje tylko w ramach tego samego wydziału, z zastrzeżeniem pkt. 3) – 4) niniejszego ustępu;

  3. obowiązuje w ramach tego samego i innego wydziału wskazanego w szczegółowych zasadach rekrutacji, wyłącznie na kierunku lekarskim na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu;

  4. nie obowiązuje na Wydziale Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziale Prawa i Administracji;

  5. daje kandydatowi możliwość zakwalifikowania do wpisu na listę studentów na kierunek z drugiej preferencji wyłącznie gdy:

   • spełni on wszystkie wymogi formalne określone w ust. 4;

   • nie zostanie zakwalifikowany do wpisu na listę studentów na pierwszy kierunek wskazany we wniosku;

   • na wybranym we wniosku kierunku z drugiej preferencji – będą wolne miejsca (czyli niewypełnione przez kandydatów, którzy wybrali ten kierunek jako pierwszy we wniosku);

 3. Rekrutacja prowadzona jest na kierunek studiów, przy czym dopuszcza się:

  1. we wniosku o wpis na listę studentów, wskazanie konkretnej specjalności - o terminie wyboru oraz informacji o wpisie na listę studentów na wskazaną specjalność decyduje dziekan wydziału w ramach istniejących na wydziale możliwości kształcenia na specjalnościach;

  2. studiowanie na kilku kierunkach jednocześnie, jednakże kandydat będący studentem danego kierunku (poziomu, formy) studiów nie może być ponownie zrekrutowany na ten sam kierunek studiów (prowadzony: na tym samym lub innym poziomie, w tej samej lub innej formie).

 4. Postępowanie kwalifikacyjne - polega na rejestracji w elektronicznym systemie rekrutacji na studia na Uniwersytecie Zielonogórskim i złożeniu elektronicznego wniosku o wniosku o wpis na listę studentów. W celu rejestracji internetowej, kandydat zakłada konto w systemie elektronicznej rejestracji na studia wyższe, zwane dalej profilem elektronicznym. Postępowanie kwalifikacyjne uznaje się za wiążące po:

  1. wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych osobowych w profilu elektronicznym kandydata;

  2. wprowadzeniu wyników egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, wyniku ukończenia studiów wyższych, wyniku egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości i egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie - zgodnie z wymaganiami ustalonymi w szczegółowych zasadach rekrutacji na studia na danym kierunku/specjalności studiów;

  3. uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej zgodnie z wybranym kierunkiem/specjalnością studiów.

 5. W wyniku spełnieniu warunków formalnych wskazanych w ust. 4 pkt. 1) – 3) niniejszego paragrafu, kandydat zostaje zakwalifikowany do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na studia.

 6. Z udziału w postępowaniu rekrutacyjnym kandydat ma prawo zrezygnować na każdym jego etapie. Rezygnację kandydat zaznacza na swoim profilu w elektronicznym systemie rekrutacyjnym.

 7. Kandydat, który:

  1. nie spełni wszystkich wymogów formalnych wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu;

  2. dokona nieprawidłowej bądź niepełnej rejestracji;

  3. nie uiści opłaty rekrutacyjnej zgodnie z wybranym kierunkiem/specjalnością studiów; - nie zostanie dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego.

 8. Opłata rekrutacyjna - wniesiona za postępowanie rekrutacyjne nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem:

  1. gdy studia na danym kierunku nie będą uruchomione z powodu zbyt małej liczby kandydatów,

  2. kandydat nie wziął udziału w rekrutacji z powodu wniesienia opłaty po terminach wskazanych w kalendarzu rekrutacji na studia.

 9. W szczególnie uzasadnionym przypadku, kandydat na co najmniej siedem dni przed zakończeniem rejestracji na dany kierunek studiów może złożyć w Biurze Rekrutacji wniosek o zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej. Rozstrzygnięcia w sprawie zwolnienia kandydata z opłaty rekrutacyjnej podejmuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej w terminie do ostatniego dnia rejestracji na dany kierunek studiów, po zapoznaniu się z załączonymi do wniosku dokumentami potwierdzającymi okoliczności, na podstawie których kandydat ubiega się o zwolnienie z opłaty. Jedną z okoliczności uzasadniających ubiegane się o zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej mogą być uzyskane przez kandydata uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów ogólnopolskich, określonych w uchwale w sprawie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na studia laureatów i finalistów stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich.

 10. Postępowanie rekrutacyjne na studia:

  1. prowadzi i organizuje rektor poprzez powołane i działające z jego upoważnienia komisje, w tym komisja rekrutacyjna, podkomisje rekrutacyjne i komisje egzaminacyjne, które są odpowiedzialne za rekrutację na wydziałach. Czynności związane z rekrutacją w tym skład oraz zadania komisji rekrutacyjnych i egzaminacyjnych określa rektor odrębnym zarządzeniem;

  2. kończy się sporządzeniem protokołów zbiorczych i indywidualnych, w ten sposób, że:

 11. protokół zbiorczy sporządzany jest dla każdego kierunku, formy studiów i kształcenia, podpisuje go przewodniczący i wszyscy członkowie podkomisji rekrutacyjnej, biorący udział w czynnościach postępowania rekrutacyjnego i sporządzony jest w dwóch wersjach z:

  • alfabetycznym wykazem kandydatów wraz z liczbą punktów

  • wykazem kandydatów według rankingu punktów wraz z liczbą punktów;

 12. protokół indywidualny - podpisuje przewodniczący komisji lub podkomisji rekrutacyjnej, protokół ten zawiera liczbę punktów, jaką uzyskał kandydat i minimalną liczbę punktów, z jaką przyjmowani byli kandydaci na dany kierunek studiów, zgodnie z wyznaczonym limitem miejsc,

 13. wszystkie ewentualne skreślenia i zmiany dokonuje się w protokole uzupełniającym (aneksie), podpisanym przez przewodniczącego i wszystkich członków podkomisji rekrutacyjnej, biorących udział w czynnościach postępowania rekrutacyjnego.

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są:

  1. jawne i zamieszczone na stronie internetowej uczelni z wynikami rekrutacji;

  2. dostępne dla wszystkich osób biorących udział w rekrutacji na studia na Uniwersytecie Zielonogórskim;

  3. sporządzane są według kolejności od najwyższej do najniższej liczby punktów określonych zgodnie ze szczegółowymi zasadami rekrutacji dla danego kierunku studiów;

  4. ogłaszane w formie: list rankingowych, list rezerwowych, list osób wpisanych na listę studentów i list osób nieprzyjętych na studia, przy czym:

 1. lista rankingowa – obejmuje osoby, które spełniły wymogi rekrutacyjne, znalazły się w limicie przyjęć na dany kierunek studiów i zostały zakwalifikowane do wpisu na listę studentów,

 2. lista rezerwowa – obejmuje osoby zakwalifikowane do wpisu na listę studentów, które spełniły wszystkie wymogi rekrutacyjne, ale nie znalazły się w limicie przyjęć na dany kierunek studiów,

 3. lista osób wpisanych na listę studentów – obejmuje osoby, które spełniły wszystkie wymogi rekrutacyjne, znalazły się w limicie przyjęć na dany kierunek studiów i dostarczyły komplet wymaganych dokumentów,

 4. lista osób nieprzyjętych na studia – obejmuje osoby, które nie spełniły wymogów rekrutacyjnych bądź nie znalazły się w limicie przyjęć na dany kierunek studiów bądź nie dostarczyły wymaganych dokumentów bądź zrezygnowały.

 1. Przyjęcie na studia następuje w drodze:

  1. wpisu na listę studentów,

  2. wpisu na listę studentów i decyzji administracyjnej rektora – wyłącznie w przypadku cudzoziemca. Od decyzji tej przysługuje kandydatowi prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do rektora w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji bądź prawo złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Informacja o wpisie na listę studentów oraz o decyzja administracyjna rektora dostarczana jest na konto założone przez kandydata w systemie elektronicznej rejestracji na studia.

 2. Odmowa przyjęcia na studia:

  1. następuje w drodze decyzji administracyjnej, podpisanej przez przewodniczącego komisji lub podkomisji rekrutacyjnej;

  2. doręczana jest:

 3. za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

 4. za pokwitowaniem w siedzibie uczelni,

 5. za pośrednictwem konta założonego przez kandydata w systemie elektronicznej rejestracji na studia.

Od decyzji o nieprzyjęciu na studia przysługuje kandydatowi prawo odwołania do rektora w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem właściwej komisji rekrutacyjnej.

 1. W przypadku gdy po zakończeniu rekrutacji ustalony na dany kierunek limit przyjęć nie zostanie wyczerpany kierunek ten może zostać nieuruchomiony. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor.

 2. Kandydat legitymujący się orzeczeniem o niepełnosprawności oraz zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów, może ubiegać się na podstawie złożonego w trakcie rejestracji internetowej wniosku do komisji rekrutacyjnej, o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminów (o ile są przewidziane w rekrutacji) do rodzaju lub stopnia niepełnosprawności.

§ 3

Terminy rekrutacji

 1. Proces rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 na:

  1. semestr zimowy:

   1. rozpocznie się 1czerwca 2024 r., natomiast na studia prowadzone w języku angielskim 15 kwietnia 2024 r.,

   2. zakończy się 30 września 2024 r., z zastrzeżeniem terminu określonego w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz z zastrzeżeniem uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt. 4) niniejszego paragrafu;

  2. na semestr letni:

   1. rozpocznie się 1 lutego 2025 r., natomiast na studia prowadzone w języka angielskim 15 października 2024 r.,

   2. zakończy się 30 marca 2025 r.

 2. Postępowanie rekrutacyjne w semestrze zimowym prowadzone będzie:

  1. na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w dwóch naborach na podstawie:

   1. list rankingowych osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów oraz list rezerwowych w I naborze. Jeśli po zakończeniu naboru w terminie określonym zgodnie z kalendarzem rekrutacji, ustalony limitu przyjęć nie będzie wyczerpany wówczas zostanie ogłoszony II nabór, z zastrzeżeniem pkt.4),

   2. list rankingowych osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów w II naborze;

  2. na studia niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w jednym naborze na podstawie list rankingowych osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów oraz list rezerwowych, z zastrzeżeniem pkt.4) niniejszego ustępu;

  3. na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia w dwóch naborach na podstawie:

   1. list rankingowych osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów w I naborze. Jeśli po zakończeniu naboru w terminie określonym zgodnie z kalendarzem rekrutacji, ustalony limitu przyjęć nie będzie wyczerpany wówczas zostanie ogłoszony II nabór, z zastrzeżeniem,

   2. list rankingowych osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów w II naborze;

  4. na studia jednolite magisterskie na kierunek lekarski w jednym naborze na podstawie:

   1. odrębnej rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne,

   2. list rankingowych osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów oraz list rezerwowych jednak nie dłużej niż do 30 września, jeżeli po upływie ww. terminu ustalony limit przyjęć nie będzie wyczerpany wówczas postepowanie rekrutacyjne będzie kontynuowane na podstawie uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego,

   3. uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego obejmującego wyłącznie osoby znajdujących się na liście rezerwowej - na podstawie wyników uzyskanych przez te osoby w postępowaniu rekrutacyjnym.

 3. Postępowanie rekrutacyjne w semestrze zimowym prowadzone będzie na podstawie list rankingowych osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów.

 4. Przewiduje się możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej dla absolwentów, którzy ubiegali się w Uniwersytecie Zielonogórskim o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2230). W przypadku organizacji rekrutacji uzupełniającej, o której mowa powyżej, kandydat składa wniosek o przystąpienie do rekrutacji uzupełniającej wraz z dokumentem poświadczającym poprawiony wynik uzyskany na egzaminie dojrzałości, otrzymanym z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, tj. poprawione świadectwo dojrzałości albo aneks do świadectwa dojrzałości, albo zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego. Wnioski te rozpatrywane są na bieżąco i uaktualniane na listach rankingowych przy kolejnych kwalifikacjach na studia. Rekrutacja uzupełniająca zakończy się nie później niż 31 października 2024 roku.

§ 4

Przeliczanie punktów na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

 1. Na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w ramach limitu miejsc zostaną przyjęci kandydaci, którzy znaleźli się na liście rankingowej, o której mowa w § 2 ust. 11 pkt 4) niniejszej uchwały i dostarczyli komplet wymaganych dokumentów na studia. Każda z list, o której mowa w § 2 ust. 11 pkt. 4) niniejszej uchwały tworzona jest wspólnie dla wszystkich kandydatów biorących udział w rekrutacji na dany kierunek studiów.

 2. Punkty rekrutacyjne wyliczane są na podstawie wzoru na liczbę punktów, z zastrzeżeniem § 6 ust.5 pkt.1) niniejszej uchwały i przyznawane za podstawienie pod „x”, wyniku z przedmiotu bądź wyniku z egzaminu, wskazanego w szczegółowych zasadach rekrutacji na wydziałach i określonych w załącznikach wymienionych w § 6 ust. 5.

 3. Przez „przedmiot wybrany” w niniejszej uchwale rozumie się ten sam przedmiot „x”, nie brany pod uwagę w pozostałej części wzoru na liczbę punktów. Przedmioty bądź egzaminy podstawione pod „x” będą liczone:

  1. dla „nowej matury”:

   1. „x1” - z części pisemnej egzaminu dojrzałości na poziomie podstawowym z przedmiotu x1,

   2. „x2” - z części pisemnej egzaminu dojrzałości na poziomie rozszerzonym z przedmiotu x2,

   3. wyniki z egzaminu maturalnego uzyskane na świadectwie dojrzałości podane w procentach, przelicza się według zasady: 1 procent = 1 punkt;

  2. dla „starej matury”:

   1. „x1” - z części ustnej egzaminu dojrzałości z przedmiotu x1,

   2. „x2” - z części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotu x2,

   3. ceny z egzaminu dojrzałości uzyskane na świadectwie dojrzałości przelicza się na punkty według tabeli:

    w skali 6-stopniowej:

    w skali 4-stopniowej:

    uzyskana ocena

    przeliczona liczba punktów

    uzyskana ocena

    przeliczona liczba punktów

    celująca

    100

    -

    -

    bardzo dobra

    85

    bardzo dobra

    100

    dobra

    65

    dobra

    65

    dostateczna

    45

    dostateczna

    30

    mierna/dopuszczająca

    30

    -

    -

  3. dla „zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów”

   1. „x1” - z części pisemnej egzaminu dojrzałości na poziomie podstawowym z przedmiotu x1,

   2. „x2” - z części pisemnej egzaminu dojrzałości na poziomie rozszerzonym z przedmiotu x2,

   3. wyniki z egzaminu maturalnego uzyskane na świadectwie dojrzałości podane w procentach, przeliczane będą według zasady: 1 procent = 1 punkt;

  4. dla „matury EB” i „matury IB”:

   1. „x1” - z części pisemnej egzaminu dojrzałości na poziomie podstawowym z przedmiotu x1,, przy czym dla matury IB poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy,

   2. „x2” - z części pisemnej egzaminu dojrzałości na poziomie rozszerzonym z przedmiotu x2, przy czym dla matury IB poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony,

   3. wyniki uzyskane na egzaminie „matury EB” oraz „matury IB” podane w punktach przelicza się według tabeli:

    wynik uzyskany na

    „maturze EB”

    przeliczona liczba

    wynik uzyskany na

    przeliczona

     

    punktów

    „maturze IB”

    liczba punktów

    10

    100

    -

    -

    9 - 9,95

    82,5

    -

    -

    8 - 8,95

    65

    -

    -

    7 - 7,95

    47,5

    7

    100

    6 - 6,95

    30

    6

    86

    5 - 5,95

    25

    5

    72

    4 - 4,95

    20

    4

    58

    3 - 3,95

    15

    3

    44

    2 - 2,95

    10

    2

    30

    1

    10

    1 - 1,95

    5

  5. dla „matury zagranicznej”:

   1. „x1”– z części ustnej egzaminu dojrzałości z przedmiotu x1 bądź części pisemnej egzaminu dojrzałości na poziomie podstawowym z przedmiotu x1 bądź w razie braku egzaminu dojrzałości w systemie szkolnictwa danego państwa, w którym świadectwo zostało wydane, ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotu x1,

   2. „x2” – z części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotu x2 bądź części pisemnej egzaminu dojrzałości na poziomie rozszerzonym z przedmiotu x2,

   3. wyniki bądź oceny uzyskane na świadectwie dojrzałości bądź świadectwie ukończenia szkoły średniej za granicą, przeliczane na punkty (P) wyliczone według wzoru: P = 98 (S - m) / (M - m) + 2, gdzie S jest przeliczaną oceną, M – maksymalną, m – minimalną (dopuszczającą/kwalifikującą) oceną według skali stosowanej w szkole zagranicznej;

  6. dla „dyplomu zawodowego”:

   1. „x” – wynik końcowy egzaminu zawodowego,

   2. wynik z egzaminu zawodowego uzyskany na dyplomie zawodowym podany w procentach, przelicza się według zasady 1 procent = 1 punkt;

  7. dla „dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe”:

   1. „x1” – z części pisemnej egzaminów zawodowych - ustala się jako zaokrągloną do liczby całkowitej średnią arytmetyczną wszystkich wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,

   2. „x2” – z części praktycznej egzaminów zawodowych - ustala się jako zaokrągloną do liczby całkowitej średnią arytmetyczną wszystkich wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,

a) wyniki z egzaminu zawodowego uzyskane na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe podane w procentach, przelicza się według zasady 1 procent = 1 punkt.

 1. Wyniki egzaminu maturalnego dwujęzycznego uzyskane na świadectwie dojrzałości:

  1. uznawane są wyłącznie z języka obcego nowożytnego;

  2. przelicza się je na procenty „nowej matury” z wagą 1,3 na świadectwie dojrzałości za poziom rozszerzony, jednak nie więcej niż 100%, chyba że szczegółowe zasady rekrutacji dla kierunku na wydziale stanowią inaczej;

  3. nie są uznawane z przedmiotów innych niż języki obce nowożytne, dla tych przedmiotów obowiązują wyniki egzaminów maturalnych jak dla poziomu podstawowego i rozszerzonego, w zależności od tego, na jakim poziomie przedmiot był zdawany.

 2. W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości lub na świadectwie uzyskanym za granicą:

  1. są wyniki odpowiednich egzaminów z kilku alternatywnie branych pod uwagę przedmiotów, przyjmuje się wyniki tylko z jednego przedmiotu, dającego największą liczbę punktów w rekrutacji;

  2. nie ma wyników lub ocen z odpowiedniego egzaminu z określonego przedmiotu, przyjmuje się liczbę punktów zero, z tym, że gdy:

   1. dla „nowej matury”, „matury IB”, „matury EB” oraz na zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego - podana jest punktacja danego przedmiotu wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w zasadach rekrutacji uwzględniane są też punkty za poziom podstawowy, przyjmuje się dla poziomu podstawowego punkty za poziom rozszerzony,

   2. dla „starej matury” oraz „matury zagranicznej” - nie ma oceny/ wyników za egzamin pisemny z danego przedmiotu a w zasadach rekrutacji uwzględniana jest taka ocena, przyjmuje się ocenę/wynik za egzamin ustny i odwrotnie, gdy nie ma oceny za egzamin ustny z danego przedmiotu przyjmuje się ocenę za egzamin pisemny,

   3. podana jest inna nazwa przedmiotu lub egzaminu niż określona w szczegółowych zasadach rekrutacji wówczas za równoważny przedmiotowi:

    • informatyka, uważane są przedmioty o nazwach: elementy informatyki, podstawy informatyki lub technologia informacyjna

    • fizyka, uważane są przedmioty o nazwach: fizyka i astronomia, fizyka z astronomia

    • biologia, uważane są przedmioty o zawierające w swojej nazwie słowo „biologia”.

 3. Kandydat, który jest:

  1. zwolniony z egzaminu dojrzałości bądź egzaminu maturalnego z języka obcego na podstawie certyfikatu uzyskuje maksymalną liczbę punktów rekrutacyjnych – 100% z tego przedmiotu;

  2. laureatem bądź finalistą olimpiady stopnia centralnego bądź laureatem konkurs międzynarodowego bądź ogólnopolskiego - uzyskuje 100 % punktów rekrutacyjnych z każdego przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym opartym wyłącznie na konkursie świadectw, jeżeli postępowanie rekrutacyjne przewiduje egzaminy wstępne, kandydat musi do nich przystąpić bez względu na uzyskany tytuł laureata bądź finalisty.

 4. Obywatel polski i cudzoziemiec, który ukończył szkołę za granicą może ubiegać się o przyjęcie na studia pod warunkiem, że posiadane przez niego świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym zostało wydane i świadectwo to zostało uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie umowy międzynarodowej albo zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą;

§ 5

Przeliczanie punktów na studia drugiego stopnia

 1. Uprawnione do podjęcia studiów drugiego stopnia są osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny oraz spełniają warunki rekrutacji.

 2. Na studia drugiego stopnia w ramach limitu miejsc przyjmowani będą kandydaci, którzy znaleźli się na liście rankingowej, o której mowa w § 2 ust. 11 pkt 4) niniejszej uchwały i dostarczyli komplet wymaganych dokumentów na studia. Każda z list, o których mowa w § 2 ust. 11 pkt. 4) niniejszej uchwały tworzona jest wspólnie dla wszystkich kandydatów biorących udział w rekrutacji na dany kierunek studiów i sporządzona jest na podstawie punktacji uzyskanej za poszczególne elementy postępowania rekrutacyjnego, wskazane w szczegółowych zasadach rekrutacji na wydziałach i określonych w załącznikach wymienionych w § 6 ust. 5 niniejszej uchwały.

 3. Elementami postępowania rekrutacyjnego mogą być:

  1. przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu;

  2. zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia;

  3. rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzian, przegląd prac własnych, portfolio, pisemne odpowiedzi na pytania kwalifikacyjne, publikacje.

 4. Kierunek ukończonych studiów jest:

  1. zgodny z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia:

   1. gdy jest to ten sam kierunek ukończonych studiów pierwszego stopnia (z tytułem licencjata, inżyniera lub równorzędnym),

   2. wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus dwa;

  2. pokrewny z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia:

   1. gdy jest to kierunek ukończonych studiów pierwszego stopnia inny niż wybrany kierunek studiów drugiego stopnia, który został określony w szczegółowych zasadach rekrutacji dla kierunku na wydziale,

   2. wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów plus jeden;

  3. nie jest ani zgodny, ani pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas liczba punktów jest równa przeliczonemu wynikowi ukończenia studiów.

 5. W przypadku gdy:

  1. w szczegółowych zasadach rekrutacji na dany kierunek studiów, zamiast punktacji za zgodność albo pokrewieństwo kierunku, określona jest punktacja za zgodność albo pokrewieństwo specjalności, wówczas specjalność traktowana jest jak kierunek i przeliczana zgodnie z ust. 4 w niniejszego paragrafu;

  2. liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana przez kandydatów jest taka sama, wprowadza się kryterium dodatkowe zgodnie, z którym brane są pod uwagę:

   1. liczba punktów za przeliczoną ocenę z egzaminu dyplomowego,

   2. oraz inne dodatkowe elementy określone w szczegółowych zasadach rekrutacji dla kierunku;

  3. kandydat wybiera specjalność nauczycielską, warunkiem kontynuowania kształcenia w ramach tej specjalności jest przygotowanie merytoryczne do nauczania wybranego przedmiotu zrealizowane na studiach pierwszego stopnia na kierunku o tej specjalności.

 6. Obywatel polski i cudzoziemiec, który ukończył szkołę wyższą za granicą i otrzymał dyplom ukończenia studiów:

  1. może ubiegać się o wpis na listę studentów na studia drugiego stopnia pod warunkiem, że:

   1. posiadany przez niego dyplom daje prawo do kontynuowania kształcenia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała lub

   2. dyplom ten został uznany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów na podstawie umowy międzynarodowej lub zgodnie z obowiązującymi przepisami o nostryfikacji dyplomów;

  2. uzyskany na dyplomie wynik (W) przelicza się na punkty (P) według:

   1. zasady: wynik bardzo dobry, celujący – 5 punktów, wynik dobry plus, ponad dobry – 4,5 punktu, wynik dobry – 4 punkty, wynik dostateczny plus, dość dobry – 3,5 punktu, dostateczny, zadowalający – 3 punkty,

   2. wzoru P = 3 ( S – m ) / ( M – m ) + 2 w przypadku gdy skala ocen jest inna niż stosowana na Uniwersytecie Zielonogórskim, gdzie S – to wynik ukończenia studiów wpisany na dyplomie, M – to maksymalna ocena w skali stosowanej na innej uczelni, m – to minimalna (dopuszczającą / kwalifikującą) ocena w skali stosowanej na innej uczelni.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku studiów prowadzonych w:

  1. języku angielskim może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna weryfikująca znajomość języka angielskiego kandydata na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;

  2. języku polskim dla cudzoziemców może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna weryfikująca znajomość języka polskiego kandydata na poziomie biegłości językowej co najmniej B2.

 2. Kandydat ubiegający się o wpis na listę studentów na studia na Uniwersytecie Zielonogórskim powinien posiadać kompetencje cyfrowe umożliwiające przejście procesu rekrutacyjnego, a następnie kształcenie na wybranym kierunku studiów. Osoba, która nie posiada odpowiednich narzędzi i/lub sprzętu do wykonywania wyżej wymienionych czynności, może korzystać ze sprzętu Uczelni na potrzeby procesu rekrutacyjnego.

 3. W procesie rekrutacji niezbędna jest umiejętność podstawowego korzystania z komputera, polegająca przede wszystkim na obsłudze:

  1. przeglądarek internetowych (np. Chrome, Edge, Firefox, Safari);

  2. oprogramowania graficznego (w celu przygotowania zdjęcia cyfrowego);

  3. urządzeń peryferyjnych (drukarki, skanera) pozwalających na przygotowanie wniosku o przyjęcie na studia;

  4. poczty elektronicznej (za pomocą przeglądarek internetowych lub klientów pocztowych).

 4. W trakcie procesu kształcenia:

  1. wymagane są wiedza oraz umiejętności z zakresu obsługi komputera na poziomie szkoły ponadpodstawowej /ponadgimnazjalnej;

  1. mogą być wykorzystywane uczelniane platformy elearningowe (Google Workspace oraz platforma Moodle), a do realizacji kształcenia może być niezbędne posiadanie komputera wyposażonego w mikrofon i kamerę lub smartfon oraz połączenie z siecią Internet.

 5. Uchwala się szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów wstępnych w tym: rozmów kwalifikacyjnych, sprawdzianów, przeglądów prac własnych, portfoliów, pisemnych odpowiedzi na pytania kwalifikacyjne, publikacji oraz przeliczania punktów rekrutacyjnych na kierunki studiów prowadzonych na poszczególnych wydziałach dla:

  1. Wydziału Artystycznego określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

  2. Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

  3. Wydziału Ekonomii i Zarządzania określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

  4. Wydziału Fizyki i Astronomii określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

  5. Wydziału Humanistycznego określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

  6. Wydziału ł Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

  7. Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

  8. Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;

  9. Wydziału Mechanicznego określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;

  10. Wydział Nauk Biologicznych określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały;

  11. Wydziału Nauk Społecznych określone w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały;

  12. Wydziału Prawa i Administracji określone w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały;.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Zielonogórski

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Zielonogórski

Komentarze (0)