Ogólne zasady rekrutacji na rok 2024/2025

Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsko-Białej rekrutacja 2024/2025

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsko-Białej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2024.

 

Uchwała Nr 1764/06/VII/2023 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów drugiego stopnia w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej na rok akademicki 2024/2025

Senat Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10, art. 69 ust. 1 pkt. 1, art. 70 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2023.742 t.j.) oraz § 95 Statutu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (uchwała nr 1464/07/VI/2019 z dnia 16 lipca 2019 roku, uchwała nr 1479/09/VI/2019 z dnia 24 września 2019 roku oraz uchwała 1524/05/VI/2020 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 26 maja 2020 roku) uchwala, co następuje:

 1. Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Przyjęcie na studia następuje przez:

  1. rekrutację;

  2. potwierdzenie efektów uczenia się;

Niniejsza uchwała określa warunki przyjęć na studia wyższe w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej w trybie rekrutacji oraz potwierdzenia efektów uczenia się.

 1. Akademia Techniczno-Humanistyczna przyjmuje kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów drugiego stopnia na kierunki, profile i formy studiów wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 2. Liczbę miejsc na I roku studiów na poszczególnych kierunkach, poziomach, profilach i formach kształcenia określi odrębna uchwała senatu.

 3. Rekrutacja na I rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich i studiów drugiego stopnia:

  1. dla obywateli Polskich zostanie przeprowadzona:

   1. od 10 czerwca 2024 roku do 27 września 2024 roku - dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego roku akademickiego 2024/2025 (tj. od 1 października 2024 roku),

   2. od 3 lutego 2025 roku do 28 lutego 2025 roku - dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego roku akademickiego 2024/2025,

   3. w uzasadnionych przypadkach Uczelnia może przyjąć kolejnych kandydatów na studia w terminie do 31 października 2024 roku - w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru zimowego roku akademickiego 2024/2025 oraz do 28 marca 2025 roku - w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru letniego roku akademickiego 2024/2025;

  2. dla cudzoziemców zostanie przeprowadzona:

   1. od 8 kwietnia 2024 roku do 27 września 2024 roku - dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego roku akademickiego 2024/2025 (tj. od 1 października 2024 roku),

   2. od 3 lutego 2025 roku do 28 lutego 2025 roku - dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego roku akademickiego 2024/2025.

 4. Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 4 określi Rektor odrębnym zarządzeniem.

 5. Warunkiem uruchomienia studiów na poszczególnych kierunkach oraz poziomach, profilach i formach studiów jest przyjęcie kandydatów w liczbie odpowiadającej liczebności podstawowej grupy studenckiej dla danego kierunku, poziomu, profilu i formy studiów określonej odrębnym zarządzeniem Rektora Uczelni.

§ 2.

 1. Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie może być przyjęta osoba, która posiada:

  1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  1. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230);

  2. świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 2;

  1. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;

  1. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.

 2. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.

 3. Prawo przyjęcia na I rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego mają ci kandydaci, którzy są laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego. Uprawnienia te określone są w odrębnej uchwale Senatu.

 4. W ramach rekrutacji na dany rok akademicki kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów, przy czym w postępowaniu rekrutacyjnym ma prawo wskazać dodatkowo dwa alternatywne kierunki na wypadek nieprzyjęcia go na wskazany kierunek podstawowy. Kandydat wybierając w systemie internetowej rekrutacji kandydatów (IRK) kierunek podstawowy i kierunki alternatywne, określa kolejność rozpatrywania kierunków w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 5. W ramach danej tury rekrutacji kandydat wnosi na konto Akademii Techniczno- Humanistycznej jedną opłatę rekrutacyjną, której wysokość zostanie podana w terminie późniejszym w oparciu o rozporządzenie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego Zarządzeniem Rektora ATH i opublikowana na stronie internetowej uczelni;

 6. Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich określa załącznik nr 2.

 7. Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia określa załącznik nr 4.

 8. Podstawą ustalenia list rankingowych, po zakwalifikowaniu kandydatów w trybie § 2 ust. 1 i 2, jest wskaźnik rekrutacji „WR” wyliczony na podstawie wzorów zamieszczonych w załączniku nr 2 i załączniku nr 4.

§ 3.

 1. Rekrutację na studia przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana przez Rektora.

 2. Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 3. Skład komisji, o której mowa w ust. 1 oraz zakres jej zadań określa Rektor odrębnym zarządzeniem.

 1. Postępowanie rekrutacyjne

§ 4.

 1. Rejestracja kandydatów na studia odbywa się drogą elektroniczną w systemie internetowej rekrutacji kandydatów (IRK) w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.

 2. Kandydaci posiadający egzamin dojrzałości, maturę międzynarodową, maturę europejską czy zagraniczną, a także kandydaci, którzy nie mają ocen w SIO-KReM bądź są laureatami olimpiad przedmiotowych oraz kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, zobowiązani są do dostarczenia (do wglądu) dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, 2, 3 w celu wyliczenia współczynnika WR, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

 3. Na podstawie danych przekazanych przez kandydatów, komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie kwalifikacyjne i sporządza listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia i nieprzyjętych na studia.

 4. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

 5. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję podpisuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej.

 6. Warunkiem udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wniesienie przez kandydata opłaty rekrutacyjnej w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

 7. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia na I rok studiów zobowiązane są do dokonania wpisu na listę studentów i złożenia kompletu wymaganych dokumentów, określonych w § 5 ust. 1 w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

 8. Niedokonanie wpisu na listę studentów oraz niezłożenie dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 w terminie określonym odrębnym zarządzeniem jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów na kierunku studiów, na który kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia i spowoduje skreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

 9. Podstawą do skreślenia kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia może być również stwierdzenie przez komisję rekrutacyjną niezgodności danych podanych w systemie internetowej rekrutacji kandydatów (IRK) z danymi zawartymi w dokumentach składanych przez kandydata.

 10. Kandydat wpisany na listę studentów nie jest studentem do czasu złożenia ślubowania, o którym mowa w art. 83 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

§ 4a.

 1. W Akademii przeprowadza się rekrutację uzupełniającą na wniosek kandydata, który ubiegał się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz którego wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Kandydat zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku, skierowanego do komisji rekrutacyjnej przed terminem zakończenia rekrutacji. Wnioski złożone po zakończeniu rekrutacji zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 1. Komisja rekrutacyjna porównuje uzyskany przez kandydata wskaźnik rekrutacji WR ze wskaźnikiem rekrutacji WR uzyskanym przez ostatnią osobę zakwalifikowaną do przyjęcia na studia w turze/turach, w których kandydat brał udział w postępowaniu rekrutacyjnym. W przypadku gdy wskaźnik rekrutacji WR kandydata jest wyższy lub równy wynikowi uzyskanemu przez ostatnią osobę zakwalifikowaną do przyjęcia na studia w turze/turach, w których kandydat brał udział, kandydat ten zostaje zakwalifikowany do przyjęcia. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest do dokonania wpisu na listę studentów i złożenia kompletu wymaganych dokumentów, określonych w § 5 ust. 1, w terminie określonym przez komisję rekrutacyjną.

 1. Dokumenty wymagane od kandydatów na studia

§ 5.

 1. Kandydaci na I rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów drugiego stopnia zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

  1. kopii świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów poświadczonych przez uczelnię - w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

  2. kopii dyplomu ukończenia studiów poświadczonej przez uczelnię albo oryginału zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz słownie określonym wyniku ukończenia studiów wraz z oświadczeniem kandydata, w którym zobowiązuje się on do przedstawienia oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w ciągu 30 dni od jego wydania, pod rygorem skreślenia z listy studentów - w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia;

  3. zaświadczenia o wysokości średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia;

  4. ankiety osobowej kandydata oraz podania (formularze ankiety oraz podania możliwe do pobrania w systemie internetowej rekrutacji kandydatów);

  5. poświadczenia uiszczenia opłaty rekrutacyjnej;

  6. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej;

  7. oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej - do pobrania w systemie internetowej rekrutacji kandydatów (IRK);

  8. karty wpisu na listę studentów - do pobrania w systemie internetowej rekrutacji kandydatów (IRK);

  9. fotografii oraz fotografii w wersji elektronicznej (wprowadzonej przez kandydata do systemu IRK) - zgodnie z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

  10. potwierdzenia uiszczenia opłaty za elektroniczną legitymację studencką (ELS).

 2. Kandydaci składają skompletowane dokumenty w teczce.

 1. Zasady przyjęcia na studia cudzoziemców

§ 6.

 1. Osoby niebędące obywatelami polskimi zwane dalej „cudzoziemcami” mogą podejmować studia na warunkach określonych w dziale VIII ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 2. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia na podstawie:

  1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

  2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;

  3. decyzji ministra;

  4. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;

  5. decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;

  6. decyzji administracyjnej rektora.

 3. Cudzoziemcy mogą podejmować studia:

  1. pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie, jeżeli legitymują się polskim świadectwem dojrzałości albo zalegalizowanym lub opatrzonym apostille świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym, zgodnie z przepisami lub na podstawie umów międzynarodowych, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości;

  2. drugiego stopnia, jeżeli legitymują się dyplomem ukończenia w Polsce studiów I stopnia albo zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą, uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym – zgodnie z przepisami lub na podstawie umowy międzynarodowej – za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów I stopnia.

 4. Na studia w języku polskim mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy wykazują się znajomością języka polskiego na poziomie co najmniej B1 w rozumieniu Europejskiego Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Znajomość języka polskiego na wymaganym poziomie potwierdza w szczególności:

  1. ukończony roczny kurs języka polskiego w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub

  2. ukończony kurs języka polskiego w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej lub

  3. certyfikat wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub

  4. świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej, wydany na zakończenie kształcenia w języku polskim w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej lub

  5. dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych w języku polskim.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczelnia może uznać inny dokument poświadczający znajomość języka polskiego lub wydać zaświadczenie, że stopień znajomości języka polskiego pozwala cudzoziemcowi na podjęcie studiów w tym języku.

 1. Na studia w języku angielskim mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy wykazują się znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 w rozumieniu Europejskiego Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie potwierdza w szczególności:

  1. certyfikat znajdujący się na liście certyfikatów opublikowanej na stronie internetowej Uczelni lub

  2. świadectwo matury Międzynarodowej (International Baccalaureate) lub świadectwo Matury Europejskiej (European Baccalaureate) lub

  3. wydany za granicą dokument uznany za równoważny świadectwu dojrzałości, jeżeli językiem wykładowym był wyłącznie język angielski lub

  4. dyplom ukończenia studiów wyższych, jeżeli językiem wykładowym był angielski lub

  5. obywatelstwo kraju, w którym językiem urzędowym jest język angielski lub

  6. inny dokument potwierdzający zaliczenie uniwersyteckiego kursu języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczelnia może uznać inny dokument poświadczający znajomość języka angielskiego lub wydać zaświadczenie, że stopień znajomości języka angielskiego pozwala cudzoziemcowi na podjęcie studiów w tym języku.

 1. Cudzoziemcy mogą podejmować studia, jeżeli:

  1. posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski,

  2. posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

 2. Dokumenty wymagane od cudzoziemca:

  1. studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie:

   1. podanie o przyjęcie na studia,

   2. kopia świadectwa maturalnego (wraz z suplementem i oryginałem tłumaczenia na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego lub tłumaczeniem poświadczonym notarialnie) zalegalizowanego lub opatrzonego apostille (oryginał świadectwa do wglądu),

   3. fotografia oraz fotografia w wersji elektronicznej (wprowadzona przez kandydata do systemu IRK) - zgodnie z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

   4. kopia (oryginał do wglądu) następujących dokumentów:

    • zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

    • zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 z późn. zm.);

    • potwierdzających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystania z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

    • Karty Polaka lub decyzji w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

    • zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;

    • certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1

   5. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku (w przypadku, gdy zaświadczenie wydane jest w języku obcym, konieczne jest tłumaczenie na język polski),

   6. poświadczenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej,

   7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej,

   8. ankieta osobowa kandydata,

   9. oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej,

   10. oświadczenie przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego kandydata na studia z tłumaczeniem na język polski,

   11. potwierdzenia uiszczenia opłaty za elektroniczną legitymację studencką (ELS).

  2. studia drugiego stopnia:

   1. podanie o przyjęcie na studia,

   2. kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (wraz z suplementem),

   3. fotografia oraz fotografia w wersji elektronicznej (wprowadzona przez kandydata do systemu IRK) - zgodnie z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

   4. kopia (oryginał do wglądu) następujących dokumentów:

 • zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

 • zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 z późn. zm.);

 • potwierdzających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystania z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • Karty Polaka lub decyzji w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

 • zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;

 • certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,

   1. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku (w przypadku, gdy zaświadczenie wydane jest w języku obcym, konieczne jest tłumaczenie na język polski),

   2. poświadczenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej,

   3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej,

   4. ankieta osobowa kandydata,

   5. oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej,

   6. potwierdzenia uiszczenia opłaty za elektroniczną legitymację studencką (ELS).

  1. Cudzoziemcy, ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie zobowiązują się przedłożyć w razie potrzeby:

   1. suplement bądź inny oficjalny dokument obejmujący przedmioty, jeżeli nie są wskazane w świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą, zaliczone przez kandydata w szkole średniej wraz z uzyskanymi ocenami, lub

   2. dokument przedstawiający obowiązującą skalę ocen, jeżeli nie jest ona wskazana w świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą, potwierdzony przez szkołę średnią, którą ukończył kandydat.

 1. Przyjęcia na studia w trybie potwierdzenia efektów uczenia się.

§ 7.

 1. O przyjęcie na studia na dany kierunek, poziom i profil kształcenia może starać się osoba, której odpowiednia komisja weryfikująca potwierdziła efekty uczenia się na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia oraz zaliczyła łącznie nie mniej niż 30 punktów ECTS.

 2. Na podstawie wyników potwierdzania efektów uczenia się, komisja rekrutacyjna sporządza listy rankingowe kandydatów.

 3. Osoby przyjęte na I rok studiów zobowiązane są do dokonania wpisu na listę studentów w terminie określonym odrębnym dokumentem.

 4. Niedokonanie wpisu na listę studentów w terminie określonym odrębnym dokumentem jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów na kierunku studiów, na który kandydat został przyjęty i spowoduje skreślenie kandydata z listy osób przyjętych na studia.

 5. Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich i drugiego stopnia na podstawie wyników potwierdzenia efektów uczenia się określa załącznik nr 5.

 6. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęcia na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na podstawie postępowania rekrutacyjnego opisanego w § 4.

V. Postanowienia końcowe

§ 8.

 1. W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszej uchwale decyzje podejmuje komisja rekrutacyjna.

 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor

Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

dr hab. Jacek Nowakowski, prof. ATH

 

Oryginał uchwały z podpisem Rektora znajduje się w Zespole Radców Prawnych.

Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu ATH nr 1764/06/VII/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r.

Kierunki studiów, na które prowadzona będzie rekrutacja w roku akademickim 2024/2025

Kierunek

Profil

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

automatyka

i robotyka

ogólnoakademicki

pierwszego

stopnia (inż.)

-

pierwszego

stopnia (inż.)

-

eksploatacja pojazdów

praktyczny

pierwszego

stopnia (inż.)

-

pierwszego

stopnia (inż.)

-

informatyka

ogólnoakademicki

pierwszego

stopnia (inż.)

drugiego

stopnia (mgr)

pierwszego

stopnia (inż.)

drugiego

stopnia (mgr)

mechanika

i budowa maszyn

ogólnoakademicki

pierwszego

stopnia (inż.)

drugiego

stopnia (mgr)

pierwszego

stopnia (inż.)

drugiego

stopnia (mgr)

mechatronika

ogólnoakademicki

-

drugiego

stopnia (mgr)

-

drugiego

stopnia (mgr)

zarządzanie

i inżynieria produkcji

ogólnoakademicki

pierwszego

stopnia (inż.)

drugiego

stopnia (mgr)

pierwszego

stopnia (inż.)

drugiego

stopnia (mgr)

budownictwo

ogólnoakademicki

pierwszego

stopnia (inż.)

drugiego

stopnia (mgr)

pierwszego

stopnia (inż.)

drugiego

stopnia (mgr)

gospodarka o obiegu

zamkniętym

ogólnoakademicki

pierwszego

stopnia (inż.)

 

pierwszego

stopnia (inż.)

 

inżynieria materiałowa

ogólnoakademicki

pierwszego

stopnia (inż.)

drugiego

stopnia (mgr)

pierwszego

stopnia (inż.)

drugiego

stopnia (mgr)

inżynieria środowiska

ogólnoakademicki

pierwszego

stopnia (inż.)

drugiego

stopnia (mgr)

pierwszego

stopnia (inż.)

drugiego

stopnia (mgr)

ochrona środowiska

ogólnoakademicki

pierwszego

stopnia (inż.)

-

pierwszego

stopnia (inż.)

-

transport

ogólnoakademicki

pierwszego

stopnia (inż.)

drugiego

stopnia (mgr)

pierwszego

stopnia (inż.)

drugiego

stopnia (mgr)

zarządzanie

ogólnoakademicki

pierwszego

stopnia (lic.)

drugiego

stopnia (mgr)

pierwszego

stopnia (lic.)

drugiego

stopnia (mgr)

analityka i komunikacja

w biznesie

praktyczny

pierwszego

stopnia (lic.)

-

pierwszego

stopnia (lic.)

-

socjologia

praktyczny

pierwszego

stopnia (lic.)

-

-

-

filologia angielska

ogólnoakademicki

pierwszego

stopnia (lic.)

drugiego

stopnia (mgr)

pierwszego

stopnia (lic.)

-

filologia hiszpańska

ogólnoakademicki

pierwszego

stopnia (lic.)

drugiego

stopnia (mgr)

pierwszego

stopnia (lic.)

-

filologia polska

ogólnoakademicki

pierwszego

stopnia (lic.)

drugiego

stopnia (mgr)

-

-

komunikacja internetowa

praktyczny

pierwszego

stopnia (lic.)

-

-

-

pedagogika

praktyczny

pierwszego

stopnia (lic.)

-

pierwszego

stopnia (lic.)

-

pedagogika stosowana

praktyczny

-

drugiego

stopnia (mgr)

-

drugiego

stopnia (mgr)

pedagogika przedszkolna

i wczesnoszkolna

praktyczny

jednolite studia magisterskie

jednolite studia magisterskie

pielęgniarstwo

praktyczny

pierwszego

stopnia (lic.)

drugiego

stopnia (mgr)

-

drugiego

stopnia (mgr)

ratownictwo medyczne

praktyczny

pierwszego

stopnia (lic.)

-

pierwszego

stopnia (lic.)

-

zdrowie publiczne

praktyczny

-

drugiego

stopnia (mgr)

-

drugiego

stopnia (mgr)

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu ATH 1764/06/VII/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r.

Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

§ 1.

 1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego przyjmowani są na dany kierunek studiów z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. W przypadku pozostałych kandydatów, komisja rekrutacyjna tworzy listy kandydatów uszeregowanych wg wskaźnika rekrutacji „WR” (zestawienie przedmiotów będących podstawą kwalifikacji - załącznik Nr 3).

 2. Postępowanie kwalifikacyjne zostaje zakończone sporządzeniem list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz kandydatów nieprzyjętych na studia. Wynik postępowania rekrutacyjnego dla kandydata dostępny jest po zalogowaniu na indywidualne konto w systemie e-Rekrutacja.

 3. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na dany kierunek studiów, dokonują wpis na listę studentów i składają wymagane dokumenty w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

 4. Niedokonanie wpisu na listę studentów oraz niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów na kierunku, na który kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia i spowoduje skreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

 5. Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi odwołanie do Rektora złożone w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje Rektor. Decyzja ta jest ostateczna.

 6. Szczegółowy harmonogram procedury rekrutacyjnej zostanie podany do 29 marca 2024 roku.

§ 2.

 1. Wskaźnik rekrutacji WR (maksymalna liczba punktów = 1000) dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny dla wszystkich kierunków studiów, z wyjątkiem kierunku filologia angielska oraz filologia hiszpańska, wyliczony zostanie wg wzoru:

WR = 4P + JO

gdzie:

P – liczba punktów określana na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów podstawowych (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Senatu ATH nr 1764/06/VII/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r.).

W przypadku, gdy kandydat:

  1. zdawał przedmiot na obydwu poziomach, podstawowym i rozszerzonym, liczba punktów P jest sumą wyników procentowych ze świadectwa z poziomu podstawowego i rozszerzonego;

  2. zdawał przedmiot na poziomie podstawowym, liczba punktów P równa się wynikowi procentowemu ze świadectwa;

  3. zdawał przedmiot na poziomie rozszerzonym lub mógł zdawać przedmiot tylko na jednym poziomie, liczba punktów P równa się wynikowi procentowemu ze świadectwa pomnożonemu przez dwa.

Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot wymieniony w załączniku Nr 3, to wybierany jest przedmiot z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.

Maksymalna liczba punktów P = 200.

JO – liczba punktów określana na podstawie wyników z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Senatu ATH nr 1764/06/VII/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r.).

W przypadku, gdy kandydat:

 1. zdawał przedmiot na obydwu poziomach, podstawowym i rozszerzonym, liczba punktów JO jest sumą wyników procentowych ze świadectwa z poziomu podstawowego i rozszerzonego;

 2. zdawał przedmiot na poziomie podstawowym, liczba punktów JO równa się wynikowi procentowemu ze świadectwa;

 3. zdawał przedmiot na poziomie rozszerzonym lub mógł zdawać przedmiot tylko na jednym poziomie, liczba punktów JO równa się wynikowi procentowemu ze świadectwa pomnożonemu przez dwa.

Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot wymieniony w załączniku Nr 3, to wybierany jest przedmiot z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.

Maksymalna liczba punktów JO = 200.

W przypadku, gdy kandydat nie zdawał podczas egzaminu maturalnego żadnego przedmiotu z listy wymienionych w załączniku nr 3 do Uchwały Senatu ATH nr 1764/06/VII/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r., brak oceny z tego przedmiotu nie wyklucza go z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu podstawowego i/lub języka obcego.

 1. Wskaźnik rekrutacji WR (maksymalna liczba punktów = 1000) dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny dla kierunku filologia angielska oraz filologia hiszpańska wyliczony zostanie wg wzoru:

WR = P + 4JO

gdzie:

P – liczba punktów określana na podstawie wyników z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów podstawowych (zgodnie z załącznikiem Nr do Uchwały Senatu ATH nr 1764/06/VII/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r.).

W przypadku, gdy kandydat:

 1. zdawał przedmiot na obydwu poziomach, podstawowym i rozszerzonym, liczba punktów P jest sumą wyników procentowych ze świadectwa z poziomu podstawowego i rozszerzonego;

 2. zdawał przedmiot na poziomie podstawowym, liczba punktów P równa się wynikowi procentowemu ze świadectwa;

 3. zdawał przedmiot na poziomie rozszerzonym lub mógł zdawać przedmiot tylko na jednym poziomie, liczba punktów P równa się wynikowi procentowemu ze świadectwa pomnożonemu przez dwa.

Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot wymieniony w załączniku Nr 3, to wybierany jest przedmiot z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.

Maksymalna liczba punktów P = 200.

JO – liczba punktów określana na podstawie wyników z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Senatu ATH 1764/06/VII/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r.).

W przypadku, gdy kandydat:

 1. zdawał przedmiot na obydwu poziomach, podstawowym i rozszerzonym, liczba punktów JO jest sumą wyników procentowych ze świadectwa z poziomu podstawowego i rozszerzonego;

 2. zdawał przedmiot na poziomie podstawowym, liczba punktów JO równa się wynikowi procentowemu ze świadectwa;

 3. zdawał przedmiot na poziomie rozszerzonym lub mógł zdawać przedmiot tylko na jednym poziomie, liczba punktów JO równa się wynikowi procentowemu ze świadectwa pomnożonemu przez dwa.

Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot wymieniony w załączniku Nr 3, to wybierany jest przedmiot z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.

Maksymalna liczba punktów JO = 200.

W przypadku, gdy kandydat nie zdawał podczas egzaminu maturalnego żadnego przedmiotu z listy wymienionych w załączniku nr 3 do Uchwały Senatu ATH nr 1764/06/VII/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r., brak oceny z tego przedmiotu nie wyklucza go z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu podstawowego i/lub języka obcego.

 1. Wskaźnik rekrutacji WR (maksymalna liczba punktów = 1000) dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości dla wszystkich kierunków studiów, z wyjątkiem kierunku filologia angielska oraz filologia hiszpańska, wyliczony zostanie wg wzoru:

WR = 4P + JO

gdzie:

P – liczba punktów uzyskana po przeliczeniu oceny z matury pisemnej z przedmiotu podstawowego (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Senatu ATH nr 1764/06/VII/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r.), dla każdego kierunku. Maksymalna liczba punktów P = 200.

JO – liczba punktów uzyskana z przeliczenia oceny z matury pisemnej lub ustnej (brana pod uwagę jest ocena korzystniejsza dla kandydata) z języka obcego nowożytnego (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Senatu ATH nr 1764/06/VII/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r.). Kandydat posiadający certyfikat językowy, zwalniający z egzaminu maturalnego, uzyskuje maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów JO

= 200.

W przypadku, gdy kandydat nie zdawał podczas egzaminu dojrzałości przedmiotów będących podstawą kwalifikacji, będzie brana pod uwagę jego ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z wagą 0,5.

Liczba punktów przypisanych ocenom z egzaminu dojrzałości jest następująca:

 

Ocena

Liczba punktów

Rok wydania świadectwa

przed 1992 r.

skala ocen 3 - 5

1992 - 2006 r.

skala ocen 2 - 6

celujący

-

200

bardzo dobry

200

150

dobry

133

115

dostateczny

67

70

dopuszczający

-

30

 1. Wskaźnik rekrutacji WR (maksymalna liczba punktów =1000) dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości dla kierunku filologia angielska oraz filologia hiszpańska wyliczony zostanie wg wzoru:

WR = P + 4 JO

gdzie:

P – liczba punktów uzyskana po przeliczeniu oceny z matury pisemnej z przedmiotu kierunkowego (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Senatu ATH nr 1764/06/VII/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r.).

Maksymalna liczba punktów P = 200.

JO – liczba punktów uzyskana po przeliczeniu oceny z matury pisemnej lub ustnej (w pierwszej kolejności brana pod uwagę jest ocena z matury pisemnej) z języka obcego nowożytnego (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Senatu ATH nr 1764/06/VII/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r.).

Kandydat posiadający certyfikat językowy, zwalniający z egzaminu maturalnego, uzyskuje maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów JO = 200.

W przypadku, gdy kandydat nie zdawał podczas egzaminu dojrzałości przedmiotów będących podstawą kwalifikacji, będzie brana pod uwagę jego ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z wagą 0,5.

Liczba punktów przypisanych ocenom z egzaminu dojrzałości jest następująca:

 

Ocena

Liczba punktów

Rok wydania świadectwa

przed 1992 r.

skala ocen 3 - 5

1992 - 2006 r.

skala ocen 2 - 6

celujący

-

200

bardzo dobry

200

150

dobry

133

115

dostateczny

67

70

dopuszczający

-

30

 

 1. Kandydatom – obywatelom polskim z maturą uzyskaną poza granicami Polski (matura zagraniczna) – wskaźnik WR wyliczony zostanie w oparciu o zasady zawarte w § 2 ust. od 1 do 4.

 2. Kandydaci posiadający dyplom lub zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez International Baccalaureat Organization w Genewie, kwalifikowani będą na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotów wymaganych na dany kierunek studiów. Uzyskany na świadectwie wynik będzie przeliczany na punkty wg podanych poniżej zasad:

 

 

 

Wyniki matury IB

Punkty rekrutacyjne

Poziom podstawowy (Standard level - SL)

Poziom rozszerzony (Higher level - HL)

7

100

200

6

85

170

5

71

142

4

57

114

3

42

84

2

28

56

1

14

28

 

  1. Dla kandydatów z maturą międzynarodową wskaźnik WR dla wszystkich kierunków studiów, z wyjątkiem kierunku filologia angielska oraz filologia hiszpańska, wyliczony zostanie wg wzoru:

WR = 4P + JO

gdzie:

P – liczba punktów uzyskanych z przedmiotu podstawowego zgodnie

z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Senatu ATH nr 1764/06/VII/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r.

JO – liczba punktów uzyskanych z języka obcego nowożytnego.

  1. Dla kandydatów z maturą międzynarodową wskaźnik WR dla kierunku filologia angielska oraz filologia hiszpańska wyliczony zostanie wg wzoru:

WR = P + 4JO

gdzie:

P – liczba punktów uzyskanych z przedmiotu kierunkowego zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Senatu ATH nr 1764/06/VII/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r.

JO – liczba punktów uzyskanych z języka obcego nowożytnego.

 1. Kandydaci posiadający dyplom lub zaświadczenie o wynikach matury europejskiej (European Baccalaureate), wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, kwalifikowani będą na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotów wymaganych na dany kierunek studiów.

Uzyskany na świadectwie wynik będzie przeliczany na punkty wg podanych poniżej zasad:

Wynik na dyplomie EB

(minimalna ocena pozytywna wynosi 6)

 

Punkty rekrutacyjne

9,51 – 10,00

100

9,01 – 9,50

90

8,51 – 9,00

80

8,01 – 8,50

70

7,51 – 8,00

60

7,01 – 7,50

50

6,51 – 7,00

40

5,00 – 6,50

30

0,00 – 4,99

0

 

  1. Dla kandydatów z maturą europejską (EB) wskaźnik WR dla wszystkich kierunków studiów, z wyjątkiem kierunku filologia angielska oraz filologia hiszpańska, wyliczony zostanie wg wzoru:

WR = 4P + JO

gdzie:

P - liczba punktów uzyskanych z przedmiotu podstawowego zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Senatu ATH nr 1764/06/VII/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r.

JO - liczba punktów uzyskanych z języka obcego nowożytnego;

  1. Dla kandydatów z maturą europejską (EB) wskaźnik WR dla kierunku filologia angielska oraz filologia hiszpańska wyliczony zostanie wg wzoru:

WR = P + 4JO

gdzie:

P - liczba punktów uzyskanych z przedmiotu kierunkowego zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Senatu ATH nr 1764/06/VII/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r.

JO - liczba punktów uzyskanych z języka obcego nowożytnego

 1. Kandydatom z klas dwujęzycznych przelicza się wynik (punkty procentowe) uzyskany na maturze z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym, mnożąc dodatkowo przez współczynnik 1,75, a następnie przez mnożnik przypisany do przedmiotu na danym kierunku studiów.

Załącznik nr 3 do Uchwały Senatu ATH nr 1764/06/VII/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r.

Zestawienie przedmiotów podstawowych (P) oraz języka obcego nowożytnego (JO) będących podstawą kwalifikacji kandydatów

na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

Wydział / kierunek

Przedmioty podstawowe (P)

Język obcy nowożytny (JO)

 

automatyka i robotyka

matematyka lub fizyka lub informatyka

dowolny język obcy

nowożytny

 

eksploatacja pojazdów

matematyka lub fizyka lub informatyka

dowolny język obcy

nowożytny

 

informatyka

matematyka lub fizyka lub informatyka

dowolny język obcy

nowożytny

 

mechanika i budowa maszyn

matematyka lub fizyka lub informatyka

dowolny język obcy

nowożytny

 

zarządzanie i inżynieria produkcji

matematyka lub fizyka lub informatyka

dowolny język obcy

nowożytny

 

budownictwo

matematyka lub fizyka lub chemia lub

informatyka

dowolny język obcy

nowożytny

 

gospodarka o obiegu zamkniętym

matematyka lub fizyka lub chemia lub

biologia lub geografia

dowolny język obcy

nowożytny

 

inżynieria materiałowa

matematyka lub fizyka lub chemia lub

biologia

dowolny język obcy

nowożytny

 

inżynieria środowiska

matematyka lub fizyka lub chemia lub

biologia lub geografia

dowolny język obcy

nowożytny

 

ochrona środowiska

matematyka lub chemia lub biologia lub

geografia

dowolny język obcy

nowożytny

analityka i komunikacja w biznesie

język polski lub matematyka lub wiedza

o społeczeństwie

dowolny język obcy

nowożytny

 

socjologia

język polski lub historia lub matematyka

lub wiedza o społeczeństwie

dowolny język obcy

nowożytny

 

transport

matematyka lub informatyka lub geografia lub fizyka

dowolny język obcy nowożytny

 

zarządzanie

matematyka lub informatyka lub geografia

dowolny język obcy

nowożytny

filologia angielska

język polski

język angielski

filologia hiszpańska

język polski

dowolny język obcy

nowożytny

 

filologia polska

język polski

dowolny język obcy

nowożytny

komunikacja internetowa

język polski

dowolny język obcy

nowożytny

pedagogika

język polski

dowolny język obcy

nowożytny

pedagogika przedszkolna

i wczesnoszkolna

język polski

dowolny język obcy

nowożytny

 

pielęgniarstwo

język polski lub matematyka lub biologia

dowolny język obcy

nowożytny

 

ratownictwo medyczne

język polski lub matematyka lub biologia

dowolny język obcy

nowożytny

Załącznik nr 4

do Uchwały Senatu ATH nr 1764/06/VII/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r.

Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia

§ 1.

 1. Kandydaci na studia drugiego stopnia muszą posiadać przynajmniej dyplom ukończenia wyższych studiów pierwszego stopnia tego samego lub pokrewnych kierunków.

 2. W przypadku niezgodności kierunku studiów kandydat podlega procedurze przyjętej w trybie § 3.

§ 2.

 1. Na wszystkie kierunki studiów kwalifikacja następuje na podstawie oceny figurującej na dyplomie studiów pierwszego stopnia oraz średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia.

 2. Akademia może wprowadzić dodatkowe kryterium kwalifikacji w formie rozmowy kwalifikacyjnej przed komisją powołaną przez dziekana sprawdzającą przygotowanie kandydatów do studiów.

 3. Komisja rekrutacyjna sporządza listy rankingowe kandydatów na podstawie wskaźnika rekrutacji WR wyliczonego wg wzoru:

WR = 10 x O + (S + R*)

gdzie:

O - ocena figurująca na dyplomie studiów pierwszego stopnia, S - średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia,

R*- punkty uzyskane po rozmowie kwalifikacyjnej (skala od 0 do 5).

§ 3.

Szczegółowe kryteria kwalifikacji na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2024/2025 zostaną uregulowane odrębnie.

Załącznik nr 5

do Uchwały Senatu ATH nr 1764/06/VII/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r.

Zasady rekrutacji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich i studiów drugiego stopnia na podstawie wyników potwierdzenia efektów uczenia się

§ 1.

 1. Postępowanie kwalifikacyjne na dany kierunek studiów, poziom, profil i formę kształcenia zostaje zakończone ogłoszeniem listy rankingowej kandydatów oraz wskazaniem osób przyjętych na studia.

 2. Liczba miejsc dla osób przyjmowanych na studia na dany kierunek, poziom, profil i formę kształcenia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się ustalona jest przez senat w ramach limitów przyjęć na dany rok akademicki.

 3. Osoby przyjęte na I rok studiów zobowiązane są do dokonania wpisu na listę studentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

 4. Niedokonanie wpisu na listę studentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów na kierunku studiów, na który kandydat został przyjęty i spowoduje skreślenie kandydata z listy osób przyjętych na studia.

 5. W przypadku skreślenia kandydata z listy osób przyjętych na studia, na zwolnione miejsce wchodzi osoba zajmująca kolejne miejsce na liście rankingowej.

 6. Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi odwołanie do Rektora złożone w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje Rektor. Decyzja ta jest ostateczna.

 7. Szczegółowy harmonogram procedury rekrutacyjnej zostanie podany do 29 marca 2024 roku.

§ 2.

 1. Na wszystkie kierunki studiów kwalifikacja następuje na podstawie uzyskanych ocen i liczby punktów ECTS zaliczonych podczas potwierdzenia efektów uczenia się.

 2. Na studia mogą zostać przyjęte tylko te osoby, którym zaliczono łącznie co najmniej 30 punktów ECTS.

§ 3.

 1. Komisja weryfikująca efekty uczenia się przedstawia wyniki weryfikacji, w tym protokół, dziekanowi wydziału.

 2. Dziekan przekazuje wyniki potwierdzenia efektów uczenia się, wraz z całą dokumentacją złożoną przez kandydata komisji rekrutacyjnej.

 3. Komisja rekrutacyjna sporządza listy rankingowe kandydatów na podstawie wskaźnika rekrutacji

WR wyliczonego wg wzoru:

WR  (Oi  pi )

gdzie:

 pi

Oi – ocena z modułu kształcenia uzyskana podczas potwierdzania efektów uczenia się,

pi – punkty ECTS przypisane poszczególnym modułom kształcenia, Σ pi nie może być mniejsze od 30, biorąc pod uwagę zapis § 2 ust. 2.

 1. Wskaźnik rekrutacji WR wyliczany jest z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

 2. W przypadku osób mających ten sam wskaźnik rekrutacyjny wyliczony z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, przy ustalaniu ich miejsca na liście rankingowej bierze się pod uwagę wskaźnik WR wyliczony z dokładnością do trzeciego lub kolejnego miejsca po przecinku.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Bielsko-Bialski

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Bielsko-Bialski

Komentarze (0)