Ogólne zasady rekrutacji 2015/2016

Artykuł archiwalny

akademia muzyczna katowice rekkrutacja

 

Zasady rekrutacji na Akademię Muzyczną w Katowicach 2015/16

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

Rozdział I

ZASADY I WARUNKI PRZYJĘĆ

§1

1. Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, zwana dalej Akademią, dokonuje przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w ramach limitów przyjęć ustalonych przez Rektora.

2. Podstawą przyjęcia  na  studia w Akademii jest  złożenie  w  ustalonym  terminie  wszystkich  wymaganych dokumentów oraz zdanie egzaminów wstępnych zgodnie z zasadami i kryteriami kwalifikacyjnymi określonymi w rozdziałach II i III.

3. Egzaminy wstępne mają charakter konkursowy.

4. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę egzaminacyjną w wysokości ustalonej przez Rektora.

§2

1. Kandydat na studia zgłasza się do postępowania kwalifikacyjnego poprzez złożenie:

a. wniosku w formie elektronicznej (rejestracja internetowa);

b. podania (według ustalonego wzoru) wraz z wymaganymi dokumentami w Dziale Nauki i Nauczania

2. System internetowej rejestracji kandydatów działa pod adresem www.am.katowice.pl:

a. kandydaci korzystają z dostępu do internetu we własnym zakresie;

b. w celu rejestracji kandydat wypełnia i zatwierdza kwestionariusz oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wybiera kierunek oraz specjalność (specjalności) studiów;

c. rejestrację  elektroniczną uznaje  się  za  wiążącą po  wprowadzeniu  przez  kandydata wszystkich niezbędnych danych;

d. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji spowodowaną awariami sieci internetowej lub okresowymi przeciążeniami serwerów. W takich przypadkach kandydat zgłasza się osobiście w Dziale Nauki i Nauczania.

3. Dokumentacja składana przez kandydata, o której mowa w pkt 1b, powinna zawierać:

a. podanie do Rektora wg wzoru obowiązującego w systemie elektronicznej rejestracji;

b. kserokopię dowodu osobistego (powiększona kserokopia obu stron);

c. 2 zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm (zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych);

d. dowód wniesienia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia;

e. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości oraz dodatkowo jego kserokopię; kandydaci zdający egzamin maturalny w roku 2014 zobowiązani są do dostarczenia świadectwa maturalnego w terminie do 8 lipca 2015 r.;

f. w przypadku uzyskania świadectwa maturalnego poza granicami Polski, kandydat dołącza zaświadczenie z Kuratorium Oświaty, właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata, o równoważności dokumentu uzyskanego za granicą z polskim świadectwem maturalnym oraz jego tłumaczenie na język polski, potwierdzone przez tłumacza przysięgłego;

g. odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (wraz z suplementem) lub studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (dotyczy wyłącznie kandydatów na studia drugiego stopnia). Absolwenci studiów I stopnia z 2015 roku do czasu otrzymania dyplomu winni przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z oceną w terminie do 8 lipca 2015 r.

4. Szczegółowy harmonogram   rekrutacji,   w tym   terminy rejestracji   i składania   dokumentów oraz terminarz postępowania kwalifikacyjnego, określi Rektor. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia, zdający egzamin maturalny w roku 2015, proszeni są o wyrażenie zgody (podczas wypełniania deklaracji maturalnej w szkole średniej) na przetwarzanie danych w Krajowym Rejestrze Egzaminów Maturalnych, w celu odczytania wyników matury przez Uczelnię w w/w Rejestrze. Kandydaci będący osobami niepełnosprawnymi, wymagającymi szczególnej organizacji egzaminu proszeni są o dołączenie stosownej informacji do składanej dokumentacji.

§3

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia lub studia magisterskie na pokrewnym kierunku (lub specjalności), mogą zostać przyjęci na studia po pozytywnie zdanym egzaminie. Dziekan określa wykaz niezrealizowanych przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, które kandydat zobowiązany jest uzupełnić w czasie odbywania studiów II stopnia.

2. Szczegółowe zasady dotyczące przyjmowania na studia cudzoziemców regulują odrębne przepisy.

§4

1. Kandydaci na studia I stopnia nie muszą legitymować się posiadaniem świadectwa ukończenia szkoły muzycznej II stopnia.

2. Studenci Akademii Muzycznej w Katowicach ubiegający się o podjęcie studiów w ramach dodatkowej specjalności lub innego kierunku, przystępują do egzaminów wstępnych na zasadach obowiązujących wszystkich kandydatów na I rok studiów.

3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych nie korzystają z żadnych specjalnych uprawnień przy ubieganiu się o przyjęcie na studia.

4. Dopuszcza się możliwość zdawania przez kandydata egzaminu wstępnego na kilka kierunków studiów. W takim przypadku kandydaci zobowiązani są do przystąpienia do egzaminu wstępnego na każdym z kierunków studiów w pełnym zakresie.

5. Zasady odpłatności za studia na drugim kierunku/specjalności regulują odrębne przepisy.

§5

1. Postępowanie rekrutacyjne na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia przeprowadzane jest według systemu punktowego.

2. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są zgodnie z punktacją uzyskaną w trakcie postępowania rekrutacyjnego.

3. W przypadku rezygnacji kandydata na liście przyjętych umieszcza się automatycznie kolejną osobę z listy osób, które zdały egzamin, a nie zostały przyjęte z powodu braku miejsc.

4. Kandydaci na I rok studiów stacjonarnych, którzy zdali egzamin wstępny, a nie zostali przyjęci z powodu braku miejsc, mają prawo ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów niestacjonarnych (płatnych) bez dodatkowych egzaminów, pod warunkiem wyboru tego samego kierunku/specjalności studiów. W takim przypadku wymagana jest pisemna deklaracja kandydata złożona w Dziale Nauki i Nauczania Akademii Muzycznej w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia listy przyjętych na studia stacjonarne. Decyzję podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

5. Studia niestacjonarne na określonym kierunku/specjalności uruchomione zostają jedynie w przypadku przyjęcia odpowiedniej liczby kandydatów, gwarantującej samofinansowanie studiów.

6. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc na studiach I i II stopnia Rektor, na wniosek dziekana, może ogłosić dodatkową rekrutację.

§6

1. Postępowanie rekrutacyjne na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia przeprowadzają powołane przez dziekanów Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne (WKR).

2. Przewodniczącym WKR jest dziekan lub wyznaczony przez dziekana prodziekan.

3. Przewodniczący WKR powołuje Komisje Egzaminacyjne do przeprowadzania egzaminów z poszczególnych przedmiotów oraz wyznacza przewodniczących tych komisji.

4. Do zadań Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

a. przyjmowanie zgłoszeń kandydatów;

b. ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do egzaminu wstępnego;

c. przekazanie kandydatom informacji o terminach egzaminów;

d. sporządzenie harmonogramu egzaminów;

e. przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego i ogłoszenie jego wyników;

f podejmowanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia w ramach przyznanego limitu miejsc;

g. przygotowanie i ogłoszenie list kandydatów przyjętych na I rok studiów oraz listy osób nieprzyjętych z powodu braku miejsc;

h. pisemne zawiadomienie kandydatów o wynikach postępowania rekrutacyjnego;

i. wydawanie zaświadczeń o wynikach postępowania rekrutacyjnego.

5. Organem nadzorującym postępowanie rekrutacyjne oraz organem odwoławczym od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych jest powołana przez Rektora Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR).

6. Przewodniczącym UKR jest prorektor ds. studenckich, a członkami samodzielni pracownicy naukowi.

7. Rektor powołuje koordynatora ds. rekrutacji na szczeblu Uczelni, który wraz z kierownikiem Działu Nauki i Nauczania, sekretarzami WKR oraz kierownikami studiów niestacjonarnych odpowiada    za sprawne przeprowadzenie egzaminów wstępnych.

§7

1. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego dla każdego kandydata sporządza się odrębny protokół.

2. W protokole wpisuje się punkty uzyskane z poszczególnych egzaminów. Protokół podpisuje przewodniczący WKR oraz wszyscy członkowie  poszczególnych komisji egzaminacyjnych. Wszelkie skreślenia, zmiany i poprawki dokonywane w protokole powinny być potwierdzone dodatkowym podpisem przewodniczącego WKR.

3. Na podstawie indywidualnych protokołów sekretarze sporządzają zbiorczy protokół dla danego kierunku/specjalności, obejmujący wszystkich ubiegających się kandydatów. W protokole wpisuje się sumy punktów uzyskane przez kandydatów. Protokół podpisuje przewodniczący WKR.

4. Po otrzymaniu wszystkich danych, w szczególności wyników egzaminów maturalnych kandydatów na studia I stopnia, Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne ogłaszają:

a. listę kandydatów przyjętych na I rok studiów;

b. listę kandydatów, którzy zdali egzamin wstępny, a nie zostali przyjęci na I rok studiów z powodu braku miejsc.

§8

1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

2. Kandydat po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego może otrzymać zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych z poszczególnych egzaminów oraz o sumie uzyskanych punktów.

§ 9

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzję podejmuje Rektor po rozpatrzeniu wniosku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja Rektora jest ostateczna.

Rozdział II

ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

1. Egzaminy wstępne na studia I stopnia są jednoetapowe. Rekrutacja odbywa się w oparciu o następujące elementy:

I. egzamin oceniający predyspozycje kandydata w zakresie wybranej specjalności;

II. egzamin praktyczny;

III.

a) dla kandydatów z tzw. NOWĄ MATURĄ wynik egzaminu z historii muzyki. W przypadku osób, które nie zdawały tego przedmiotu na maturze, brany jest pod uwagę wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego. Jeśli kandydat zdawał egzamin maturalny na poziomie podstawowym i rozszerzonym, brana jest pod uwagę ocena wyższa - zasada ta dotyczy zarówno egzaminów pisemnych jak i ustnych. Kandydatów, którzy zdawali historię muzyki w ramach tzw. międzynarodowej matury, traktuje się tak jak kandydatów, którzy zdawali ten przedmiot na poziomie rozszerzonym. Ocenę z egzaminu maturalnego przelicza się na punkty wg następującej zasady:

91-100% - 10 pkt.

71-90% -8 pkt.

51-70% -6 pkt.

30-50% - 4 pkt.

b) dla kandydatów z tzw. STARĄ MATURĄ: egzamin ustny z historii muzyki.

2. Egzaminy wstępne na studia II stopnia są jednoetapowe. Rekrutacja odbywa się w oparciu o następujące elementy:

I. ocena ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;

II. egzamin z przedmiotów kierunkowych;

III. rozmowa kwalifikacyjna.

3. Maksymalna ocena obejmująca wszystkie elementy egzaminu wstępnego wynosi 100 pkt. Egzamin wstępny uważa się za zdany, jeśli kandydat uzyska co najmniej 60 pkt. Szczegółowe zasady punktacji określone zostały w rozdziale III.

4. Szczegółowe wymagania programowe zostaną opublikowane w Informatorze dla kandydatów na studia oraz na stronie www. a m .k a t o wi c e .p l.

5. Komisje Egzaminacyjne zastrzegają sobie prawo wyboru utworów lub ich części podczas trwania egzaminu wstępnego.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Komentarze (0)