Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2015/2016

uwniersytet ekonomiczny poznań rekrutacja

 

Zasady rekrutacji na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2015/16

Uchwała nr 81 /2013/2014

Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2015/2016

Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 29 osób z ogólnej liczby 33 członków statutowego składu, 29 głosami „tak”, działając na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz. 572 z późn. zm.), ustalił następujące warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2015/2016:

§1

1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia następuje w drodze postępowania rekrutacyjnego.

2. Kandydaci na studia pierwszego stopnia ubiegają się o przyjęcie na wydział i kierunek. Uczelnia zastrzega sobie prawo nieuruchomienia określonego kierunku studiów, jeżeli liczba kandydatów na ten kierunek jest mniejsza niż 30 osób. Kandydatom na taki kierunek studiów składana jest propozycja ubiegania się o przyjęcie na inny kierunek, a w wypadku braku zainteresowania - zwracana jest opłata rekrutacyjna.

3. Postępowanie rekrutacyjne przy przyjęciach na stacjonarne studia pierwszego stopnia ma charakter konkursowy i uwzględnia punkty procentowe z przedmiotów kwalifikacyjnych do UEP, zdawanych przez kandydata w ramach nowej matury albo – w przypadku kandydatów legitymujących się starą maturą – punkty uzyskane w trakcie rozmów kwalifikacyjnych.

4. Studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia obowiązuje nauka dwóch języków obcych. Jeden z tych języków musi być kontynuacją języka obcego wybranego do kwalifikacji na studia – w grupie dla zaawansowanych. Studentów wszystkich kierunków studiów obowiązuje nauka języka angielskiego. Studentów, którzy zamierzają podjąć studia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz gospodarka turystyczna, od I roku studiów obowiązuje nauka dwóch języków obcych na poziomie zaawansowanym. Student nie może podjąć nauki języka obcego w grupie dla początkujących, jeżeli uczył się tego języka w szkole średniej lub zdawał go na egzaminie maturalnym.

5. Kandydaci legitymujący się maturą międzynarodową (dyplom International Baccalaureate), mogą się ubiegać o przyjęcie na I rok studiów na UEP na zasadach obowiązujących kandydatów legitymujących się nową maturą.

6. Obywatele polscy, nielegitymujący się maturą międzynarodową, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą, mogą się ubiegać o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych na UEP na zasadach obowiązujących kandydatów legitymujących się starą maturą.

7. Cudzoziemcy wymienieni w art. 43 ust. 2, 5 i 5a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym mogą przystąpić do postępowania rekrutacyjnego na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

8. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego przyjmowani są na I rok studiów   stacjonarnych pierwszego stopnia z uwzględnieniem  zasad określonych w uchwale Senatu nr 81 (2009/2010) z dnia 23 kwietnia 2010 roku oraz nr 97 (2011/2012) z dnia 20 kwietnia 2012 roku.

9. Kandydaci, którzy poddali się postępowaniu rekrutacyjnemu w latach poprzednich, lecz nie zostali przyjęci na studia, podlegają takiej samej procedurze rekrutacyjnej, jak kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia po raz pierwszy.

10. Przyjęcie na I rok studiów niestacjonarnych wieczorowych pierwszego stopnia następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne pierwszego stopnia albo na podstawie wyników egzaminów maturalnych z przedmiotów kwalifikacyjnych do UEP.

11. Dopuszczalny jest udział studentów wieczorowych studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia w zajęciach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody dziekana udzielonej na wniosek studenta.

12. Przyjęcie na I rok studiów niestacjonarnych zaocznych następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne pierwszego stopnia lub na podstawie wyników egzaminów maturalnych albo dojrzałości z przedmiotów kwalifikacyjnych do UEP (punktacja procentowa w przypadku egzaminu maturalnego lub oceny w przypadku egzaminu dojrzałości).

Pierwszeństwo przy przyjęciach na studia niestacjonarne zaoczne pierwszego stopnia mają kandydaci, którzy w tym samym roku ubiegali się o przyjęcie na studia stacjonarne na UEP, lecz nie zostali przyjęci z powodu ograniczonej liczby miejsc.

13. Na studia prowadzone w językach obcych wstęp jest wolny. Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje rektor na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów.

14. Osoby posiadające już status studenta danego wydziału i kierunku studiów pierwszego stopnia na UEP nie mogą się ubiegać o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na ten sam wydział i kierunek.

15. Decyzję o limitach przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne podejmuje Senat UEP.

§2

1. Postępowanie rekrutacyjne na UEP organizuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powoływana przez rektora. Postępowanie rekrutacyjne przy przyjęciach na studia stacjonarne i niestacjonarne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powoływane przez dziekanów.

2. Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest prorektor wyznaczony przez rektora. Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej jest dziekan lub prodziekan wyznaczony przez dziekana.

3. Zadaniem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej jest:

- dopuszczanie kandydatów do postępowania rekrutacyjnego,

- udział jej członków w przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych,

- ustalenie  liczby  punktów  rankingowych  określających  możliwość  kwalifikacji  do przyjęcia na studia,

- podejmowanie  decyzji  w  sprawie  rozbieżności  pomiędzy  punktacją  elektronicznie deklarowaną a rzeczywistą, wynikającą ze świadectwa dojrzałości,

- podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia,

- zawiadomienie kandydatów o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia.

4. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:

- zatwierdzanie - na wniosek właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej - wydziałowych limitów punktów rankingowych upoważniających do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia i studia niestacjonarne pierwszego stopnia,

- rozpatrywanie odwołań od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych,

- podejmowanie decyzji w sprawach odwołań od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych dotyczących przyjęcia na studia.

§3

1. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej zatwierdza zakres materiału na rozmowy kwalifikacyjne i powołuje egzaminatorów poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych oraz kierowników zespołów prowadzących rozmowy kwalifikacyjne.

2. Do prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych upoważnieni są nauczyciele akademiccy szkoły wyższej. Po uzyskaniu zgody przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych  mogą być upoważnieni nauczyciele szkół średnich.

3. Tematy rozmów kwalifikacyjnych są przygotowywane przez kierowników zespołów egzaminacyjnych. Tematy zatwierdza przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

4. Zakres materiału, będący podstawą do opracowania szczegółowych pytań egzaminacyjnych, jest udostępniany kandydatom, na co najmniej trzy miesiące przed egzaminem wstępnym.

5. Kandydat, który odbył rozmowę kwalifikacyjną, może otrzymać zaświadczenie o uzyskanych punktach z poszczególnych przedmiotów kwalifikacyjnych. Zaświadczenie to wydaje się w roku kalendarzowym odbycia rozmowy.

6. Organizacja i sposób przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych uwzględnia szczególne potrzeby kandydatów na studia, będących osobami niepełnosprawnymi.

7. Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na inny kierunek i nie zostali przyjęci na I rok studiów, mogą się ubiegać o przyjęcie na studia na kierunek, na którym postępowanie rekrutacyjne obejmowało te same przedmioty kwalifikacyjne, jeżeli na kierunku tym nie został wyczerpany limit przyjęć. Jeżeli na kierunku, na którym nie został wyczerpany limit przyjęć, rekrutacja odbywa się na podstawie innych przedmiotów niż na pozostałe kierunki, o przyjęcie na ten kierunek mogą ubiegać się kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na inny kierunek i nie zostali przyjęci na I rok studiów - na podstawie liczby punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

8. Od kandydatów na I rok studiów wymagane są następujące dokumenty:

a) podanie (według ustalonego formularza),

b) oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości do wglądu na czas postępowania rekrutacyjnego; na podstawie tych dokumentów Uczelnia sporządzi ich poświadczoną kopię, a oryginał lub odpis zostanie zwrócony,

c) ankieta osobowa,

d) deklaracja podjęcia studiów na UEP,

e) kserokopia dowodu osobistego,

f) dwie aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

 

g) nośnik (np. płyta kompaktowa) z kolorową fotografią cyfrową o wymiarach 20 × 25mm (rozmiar po wydrukowaniu) w rozdzielczości 300 dpi, o rozszerzeniu .jpg lub .tif (bez kompresji),

h) dokument potwierdzający zmianę nazwiska (dotyczy osób posiadających świadectwo dojrzałości wystawione na inne nazwisko niż obecne),

i) zaświadczenie o udziale w olimpiadzie stopnia centralnego (dotyczy tylko laureatów i finalistów olimpiad, którzy nie mają stosownego wpisu na świadectwie dojrzałości),

j) zaświadczenie o liczbie punktów z matury międzynarodowej (dotyczy kandydatów legitymujących się dyplomem International Baccalaureate),

k) zaświadczenie wojewódzkiego kuratora oświaty, że posiadane świadectwo dojrzałości jest równorzędne świadectwu uzyskanemu w polskiej szkole średniej (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą),

l) tłumaczenie świadectwa na język polski przez tłumacza przysięgłego (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą),

m) dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej,

n) potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej do wglądu na czas postępowania rekrutacyjnego; na podstawie oryginału tego dokumentu Uczelnia sporządzi jego poświadczoną kopię, a oryginał zostanie zwrócony (dotyczy kandydatów, których świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej są odrębnymi dokumentami),

o) oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych na uczelni publicznej bez wnoszenia opłat. W wypadku zmiany danych zawartych w złożonym oświadczeniu kandydat na studia zobowiązany jest do jego niezwłocznej korekty, najpóźniej do dnia rozpoczęcia studiów,

p) deklaracja kandydata o wyborze pierwszego kierunku studiów stacjonarnych. W wypadku zmiany danych  zawartych  w  złożonej  deklaracji  kandydat  na  studia zobowiązany jest do jej niezwłocznej korekty, najpóźniej do dnia rozpoczęcia studiów. Cudzoziemcy, którzy podejmują studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, o których mowa w § 1 pkt 7, składają ponadto:

q) potwierdzoną kserokopię paszportu (zamiast dokumentu wskazanego w ppkt. e),

r) kserokopię dokumentu uprawniającego do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich,

s) oświadczenie o zasadach studiowania (dotyczy cudzoziemców, którzy, mając możliwość wyboru, wybrali zasady  podjęcia studiów obowiązujące obywateli polskich),

t) zaświadczenie o pochodzeniu polskim (dotyczy cudzoziemców, którzy w zgłoszeniu elektronicznym zaznaczyli, że mają pochodzenie polskie).

Dodatkowe dokumenty złożone przez kandydata, inne niż wymienione w § 3 pkt 8, nie będą uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym.

9.  Od kandydatów przystępujących do postępowania rekrutacyjnego wymagane jest elektroniczne zgłoszenie.

10. Warunkiem dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej. Uczelnia nie zwraca opłaty rekrutacyjnej, z zastrzeżeniem § 1 pkt 2.

11. Kandydaci, o których mowa w § 1 pkt 5 i 6, nieposiadający w ostatnim dniu przyjmowania dokumentów na studia oryginału lub odpisu świadectwa matury międzynarodowej albo ukończenia szkoły średniej za granicą, zobowiązani są złożyć do akt Uczelni oryginał wyżej wymienionego świadectwa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września roku kalendarzowego, w którym kandydat ubiega się o przyjęcie na studia.

12. Jeżeli po upływie terminu składania dokumentów limity przyjęć na kierunkach nie zostaną wyczerpane, Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne mogą obniżyć limity punktów rankingowych, decydujące o przyjęciu na studia. Zmianę limitu punktów zatwierdza w imieniu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

13. Terminy postępowania rekrutacyjnego ustala Senat Uczelni.

14. Rektor może podjąć decyzję o dodatkowej rekrutacji przy zachowaniu warunków i trybu rekrutacji określonych w niniejszej uchwale.

§4

1. Rozmowa kwalifikacyjna na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach: ekonomia, finanse i rachunkowość, finanse  i rachunkowość biznesu, gospodarka przestrzenna, gospodarka turystyczna, informatyka i ekonometria, międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz zarządzanie, obejmuje:

a) rozmowę kwalifikacyjną z języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego – do wyboru przez kandydata),

b) rozmowę kwalifikacyjną z geografii albo z historii, albo z informatyki – do wyboru przez kandydata,

c) rozmowę kwalifikacyjną z matematyki.

2. Rozmowa kwalifikacyjna na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku polityka społeczna obejmuje:

a) rozmowę kwalifikacyjną z języka obcego nowożytnego (z języków wymienionych w pkt 1a),

b) rozmowę kwalifikacyjną z geografii albo z historii, albo z informatyki, albo z wiedzy o społeczeństwie – do wyboru przez kandydata.

3. Rozmowa kwalifikacyjna na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach: towaroznawstwo oraz zarządzanie i inżynieria produkcji obejmuje:

a) rozmowę kwalifikacyjną z języka obcego nowożytnego (z języków wymienionych w pkt 1a),

b) rozmowę kwalifikacyjną z biologii albo chemii, albo z fizyki, albo z matematyki – do wyboru przez kandydata.

4. Rozmowa kwalifikacyjna na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku prawno-ekonomicznym prowadzonym wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obejmuje:

a) rozmowę kwalifikacyjną z języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego – do wyboru przez kandydata),

b) rozmowę kwalifikacyjną z geografii albo z historii, albo z matematyki – do wyboru przez kandydata.

5. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej z każdego przedmiotu obowiązuje skala od 0 do 100 punktów.

6. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza egzaminator w obecności co najmniej jednego z członków Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Jednolite tematy zagadnień do rozmowy kwalifikacyjnej są przygotowywane przez kierowników zespołów egzaminacyjnych.

7. Maksymalna łączna liczba punktów rankingowych, uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego przez kandydata odbywającego rozmowę kwalifikacyjną, jest równa sumie punktów, o których mowa w § 4 pkt 5.

§5

1. Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia, którzy zdawali egzamin maturalny, ubiegają się o przyjęcie na I rok studiów na podstawie liczby punktów procentowych uzyskanych z wymienionych niżej przedmiotów kwalifikacyjnych w części zewnętrznej (pisemnej) tego egzaminu.

2. Przedmiotami kwalifikacyjnymi na kierunkach: ekonomia, finanse i rachunkowość, finanse i rachunkowość biznesu, gospodarka przestrzenna, gospodarka turystyczna, informatyka i ekonometria,  międzynarodowe  stosunki  gospodarcze  oraz  zarządzanie,  są  zdawane  w ramach egzaminu maturalnego:

a) geografia albo  historia,  albo  informatyka  (Computer Science albo  Information Technology In a Global Society – w przypadku matury International Baccalaureate)

– do wyboru przez kandydata,

b) matematyka,

c) język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski) – do wyboru przez kandydata.

3. Przedmiotami kwalifikacyjnymi na kierunku polityka społeczna są zdawane w ramach egzaminu maturalnego:

a) geografia albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology In a Global Society – w przypadku matury International Baccalaureate), albo wiedza o społeczeństwie – do wyboru przez kandydata,

b) język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski) – do wyboru przez kandydata.

4. Przedmiotami kwalifikacyjnymi na kierunkach: towaroznawstwo oraz zarządzanie i inżynieria produkcji, są zdawane w ramach egzaminu maturalnego:

a) biologia albo chemia, albo fizyka, albo matematyka – do wyboru przez kandydata,

b) język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski) – do wyboru przez kandydata.

5. Przedmiotami kwalifikacyjnymi na  kierunku prawno-ekonomicznym prowadzonym wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są:

a) geografia albo historia, albo matematyka – do wyboru przez kandydata,

b) język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski) – do wyboru przez kandydata.

6. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych, o których mowa w pkt 2 - 5 dokonuje kandydat na studia.

7. Liczbę punktów rankingowych kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, ustala się w następujący sposób:

(liczba punktów procentowych na poziomie rozszerzonym + 100): 2.

Liczbę punktów rankingowych kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny z wybranego przedmiotu na poziomie podstawowym, ustala się w następujący sposób:

(liczba punktów procentowych na poziomie podstawowym + 40): 2.

Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu kwalifikacyjnego w ramach egzaminu maturalnego, to przyjmuje się, że uzyskał 0 punktów rankingowych z przedmiotu.

Jeżeli kandydat uzyskał mniej niż 30 punktów procentowych na wybranym poziomie egzaminu  maturalnego  z przedmiotu  kwalifikacyjnego,  to  przyjmuje  się,  że  uzyskał 0 punktów rankingowych z przedmiotu.

Liczbę punktów rankingowych kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny z języka obcego według standardów dla klas dwujęzycznych, ustala się w następujący sposób:

(1,2 × liczba punktów procentowych na poziomie klas dwujęzycznych + 100): 2,

przy czym łączna liczba punktów nie może przekroczyć maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania z języka obcego.

8.  Ocenom na dyplomie International Baccalaureate (IB) na poziomie HL i SL przyporządkowuje się następującą liczbę punktów:

 

Ocena IB

Liczba punktów kwalifikacyjnych

7 - excellent

100

6 - very good

90

5 - good

80

4 - satisfactory

60

3 - mediocre

40

2 -poor

30

 

Liczbę punktów rankingowych kandydatów legitymujących się dyplomem IB, którzy zdawali egzamin z wybranego przedmiotu na poziomie Higher, ustala się w następujący sposób:

(liczba punktów kwalifikacyjnych z tabeli przyporządkowanych ocenie na poziomie HL + 100): 2.

Liczbę punktów rankingowych kandydatów legitymujących się dyplomem IB, którzy zdawali egzamin z wybranego przedmiotu na poziomie Standard, ustala się w następujący sposób:

(liczba punktów kwalifikacyjnych z tabeli przyporządkowanych ocenie na poziomie SL + 40): 2.

9. Maksymalna  liczba punktów rankingowych z jednego przedmiotu kwalifikacyjnego zdawanego przez kandydata w ramach nowej matury wynosi 100.

10. Na podstawie liczby punktów rankingowych z przedmiotów kwalifikacyjnych do UEP, obliczonych  na  podstawie wyników egzaminów maturalnych i punktów uzyskanych z rozmów kwalifikacyjnych, sporządzone są w postępowaniu rekrutacyjnym jednolite listy rankingowe kandydatów na każdym z kierunków.

11. Jeżeli kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym żadnego z przedmiotów, o których mowa w punktach 2–5, może być kwalifikowany na podstawie złożonego świadectwa dojrzałości, jeżeli na kierunku, o przyjęcie na który ubiega się kandydat, nie został wyczerpany limit przyjęć.

§6

1. Przy przyjęciach na zaoczne studia niestacjonarne pierwszego stopnia brane są pod uwagę oceny uzyskane w ramach egzaminu dojrzałości (najwyższa z ocen) albo punktacja procentowa uzyskana na egzaminie maturalnym z przedmiotów kwalifikacyjnych.

2. Przy przyjęciach na wieczorowe studia niestacjonarne pierwszego stopnia brana jest pod uwagę liczba punktów, uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym na studia stacjonarne lub punktacja procentowa uzyskana na egzaminie maturalnym z przedmiotów kwalifikacyjnych.

3. Przedmiotami kwalifikacyjnymi są:

a) na kierunkach ekonomia, finanse i rachunkowość, finanse i rachunkowość biznesu, gospodarka przestrzenna, gospodarka turystyczna, informatyka i ekonometria, międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz zarządzanie:

- historia albo geografia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology In a Global Society – w przypadku matury International Baccalaureate) – do wyboru przez kandydata,

- matematyka,

- język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski) – do wyboru przez kandydata,

b) na kierunku polityka społeczna:

- historia albo geografia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology In a Global Society – w przypadku matury International Baccalaureate), albo wiedza o społeczeństwie – do wyboru przez kandydata,

- język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski) – do wyboru przez kandydata,

c) na kierunku towaroznawstwo oraz zarządzanie i inżynieria produkcji:

- biologia albo chemia, albo fizyka, albo matematyka – do wyboru przez kandydata,

- język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski) – do wyboru przez kandydata.

4. W przypadku kandydatów na zaoczne studia niestacjonarne,  którzy zdawali  egzamin dojrzałości, łączna liczba punktów kwalifikacyjnych jest sumą punktów za oceny na świadectwie dojrzałości uzyskane z poszczególnych przedmiotów kwalifikacyjnych. Za ocenę z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości przyznaje się następującą liczbę punktów:

 

Ocena

Liczba punktów

Celujący

100

Bardzo dobry

90

Dobry

70

Dostateczny

50

Dopuszczający

30

 

Maksymalna liczba punktów za oceny z trzech przedmiotów kwalifikacyjnych zdawanych w ramach egzaminu dojrzałości wynosi 300, z zastrzeżeniem §6 pkt 3 b) i 3 c). Maksymalna liczba punktów na kierunkach: polityka społeczna, towaroznawstwo z dwóch przedmiotów kwalifikacyjnych wynosi 200.

5. Liczbę  punktów   rankingowych  kandydatów,  którzy  zdawali  egzamin  maturalny  z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, ustala się w następujący sposób:

(liczba punktów procentowych na poziomie rozszerzonym + 100) : 2.

Liczbę punktów rankingowych kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny z wybranego przedmiotu na poziomie podstawowym, ustala się w następujący sposób:

(liczba punktów procentowych na poziomie podstawowym + 40) : 2.

Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu kwalifikacyjnego w ramach egzaminu maturalnego, to przyjmuje się, że uzyskał 0 punktów rankingowych z tego przedmiotu.

Jeżeli kandydat uzyskał mniej niż 30 punktów procentowych na wybranym poziomie egzaminu  maturalnego  z przedmiotu  kwalifikacyjnego,  to  przyjmuje  się,  że  uzyskał 0 punktów rankingowych z przedmiotu.

Liczbę punktów rankingowych kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny z języka obcego według standardów dla klas dwujęzycznych, ustala się w następujący sposób:

(1,2 × liczba punktów procentowych na poziomie klas dwujęzycznych + 100) : 2,

przy czym łączna liczba punktów nie może przekroczyć maksymalnej ich liczby. Maksymalna  liczba  punktów rankingowych z jednego przedmiotu kwalifikacyjnego, zdawanego przez kandydata w ramach egzaminu maturalnego, wynosi 100.

6.  Ocenom na dyplomie International Baccalaureate (IB) na poziomie HL i SL przyporządkowuje się następującą liczbę punktów:

 

Ocena IB

Liczba punktów

7 - excellent

100

6 - very good

90

5 - good

80

4 - satisfactory

60

3 - mediocre

40

2 -poor

30

 

Liczbę punktów rankingowych kandydatów legitymujących się dyplomem IB, którzy zdawali egzamin z wybranego przedmiotu na poziomie Higher, ustala się w następujący sposób:

(liczba punktów kwalifikacyjnych z tabeli przyporządkowanych ocenie na poziomie HL + 100): 2.

Liczbę punktów rankingowych kandydatów legitymujących się dyplomem IB, którzy zdawali egzamin z wybranego przedmiotu na poziomie Standard, ustala się w następujący sposób:

(liczba punktów kwalifikacyjnych z tabeli przyporządkowanych ocenie na poziomie SL + 40): 2.

7. Na podstawie liczby punktów za oceny z przedmiotów kwalifikacyjnych do UEP uzyskanych w ramach egzaminu dojrzałości i punktów procentowych z przedmiotów kwalifikacyjnych zdawanych na egzaminie maturalnym, sporządzane są jednolite listy kandydatów dla każdego z kierunków.

8. Jeżeli kandydat na studia niestacjonarne nie zdawał na egzaminie maturalnym żadnego z przedmiotów wymienionych w pkt 3, może być kwalifikowany na podstawie złożonego świadectwa dojrzałości, jeżeli na wydziale, o przyjęcie na który ubiega się kandydat, nie został wyczerpany limit przyjęć.

§7

1. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego każdego kandydata sporządza się protokół. W protokole wpisuje się odpowiednio:

a) liczbę punktów uzyskanych przez kandydata zgodnie z postanowieniami § 4 - 6,

b) treść pytań zadanych kandydatowi podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Protokół jest podpisywany przez przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i członków Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Wszelkie skreślenia i zmiany dokonywane w protokole powinny być uzasadnione i potwierdzone podpisem przewodniczącego.

2. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza listę kandydatów w kolejności według liczby uzyskanych punktów.

3. Uchwały Komisji zapadają większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

4. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza listę kandydatów kwalifikujących się do przyjęcia na I rok studiów w kolejności według liczby uzyskanych punktów i podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia na I rok studiów w ramach limitów punktów zatwierdzonych przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

5. Lista kandydatów przyjętych na I rok studiów jest wywieszana w siedzibie Uczelni, wyniki udostępniane są na stronie internetowej UEP.

6. Decyzje o przyjęciu i nieprzyjęciu na studia podpisuje w imieniu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, a w razie jego usprawiedliwionej nieobecności - zastępca przewodniczącego.

§8

1. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kandydat może się odwołać bezpośrednio do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

2. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna rozpatruje tylko odwołania, których podstawą jest wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

3. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna po rozpatrzeniu odwołania podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia na studia. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia po rozpatrzeniu odwołania podpisuje w imieniu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

4. Od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na zasadach i w trybie przewidzianym we właściwych przepisach.

§9

Uchwała Senatu UEP w sprawie postępowania rekrutacyjnego na studia jest podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej UEP oraz jest udostępniana w siedzibie Uczelni.

§10

1. Uczelnia pobiera opłaty za studia lub świadczone usługi edukacyjne określone w art. 99 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 572 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

2. Zasady pobierania opłat określa Senat UEP, a ich wysokość ustala rektor.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Komentarze (0)