Ogólne zasady rekrutacji na UJK 2015/2016

ujk rekrutacja

 

Zasady rekrutacji na UJK w Kielcach 2015/16

Uchwała nr 40/2014 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia  29  maja  2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. 572 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

1. Uczelnia przyjmuje kandydatów na studia w ramach limitów przyjęć ustalonych na pierwszy rok studiów przez Rektora na poszczególne kierunki studiów w wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Przez postępowanie kwalifikacyjne rozumie się: ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego, egzamin wstępny, egzamin praktyczny, rozmowę kwalifikacyjną, sprawdzian uzdolnień, konkurs ocen na świadectwie dojrzałości/świadectwie ukończenia szkoły średniej, konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, średnią ocen lub ranking wyników ze studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich.

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów nie przekracza planowanego limitu miejsc na dany kierunek studiów, kwalifikuje się wszystkich kandydatów zgłoszonych na I rok studiów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Przepisu tego nie stosuje się do studiów pierwszego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

§ 2

1. Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest:

1) dokonanie rejestracji kandydata przez wypełnienie formularza – podania według ustalonego w Uczelni wzoru,

2) dokonanie opłaty rekrutacyjnej (wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania dokumentów, rezygnacji z podjęcia nauki lub nieprzyjęciu na studia).

2. Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie pozytywnego wyniku w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożenie w przewidzianym terminie wymaganych dokumentów tj.:

1) wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);

2) świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę lub Okręgową Komisję Egzaminacyjną - OKE) - kandydat na studia pierwszego stopnia;

 

3) świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę  lub OKE) i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia) wraz z suplementem do dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument,  pozwalający ustalić średnią ocen ze studiów i wynik studiów - kandydat na studia drugiego stopnia;

4) świadectwo lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunkach, na których występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia;

5) oświadczenie studenta o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat (dotyczy tylko kandydatów na studia stacjonarne);

6) 4 fotografie;

7) kserokopia dowodu osobistego.

3. Kandydaci przystępujący do „międzynarodowej matury” oraz do matur w zagranicznych szkołach średnich, w przypadku nieposiadania świadectwa dojrzałości w terminie składania dokumentów, mogą być dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia o przystąpieniu kandydata do matury w roku 2015. Osoby, które uzyskały pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym, zostaną przyjęte na studia pod warunkiem złożenia świadectwa maturalnego w oryginale nie później niż do końca września 2015 r.

4. Przyjęcia kandydatów na I rok studiów odbywać się będą w kolejności wynikającej z sumy uzyskanych punktów. Kolejność przyjmowania kandydatów na studia określa lista rankingowa.

 

5. Kandydat, u którego w wyniku badań lekarskich stwierdzono przeciwwskazania do studiowania na kierunku, na którym występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, nie może być dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego.

6. W postępowaniu kwalifikacyjnym stosuje się następujące zasady:

1) kandydatom, którzy zdali egzamin dojrzałości („stara matura”) uwzględnia się wynik egzaminu wstępnego, wyrażony w skali procentowej z wagą 2.

2) kandydatom, którzy zdali egzamin maturalny („nowa matura”) uwzględnia się wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego:

- na poziomie podstawowym wyrażony w punktach procentowych z wagą 1.

- na poziomie rozszerzonym wyrażony w punktach procentowych z wagą 2.

Jeżeli kandydat zdawał egzamin maturalny na obu poziomach, brany jest pod uwagę wynik korzystniejszy dla kandydata.

3) kandydatom z maturą międzynarodową IB uwzględnia się wynik egzaminu maturalnego z  przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym przeliczany proporcjonalnie ze skali ocen matury międzynarodowej na poziomie podstawowym (SL) lub rozszerzonym (HL) na skalę ocen nowej matury wg tabeli:

     

 

MATURA IB

NOWA MATURA

 

poziom SL lub HL

poziom

podstawowy i rozszerzony

 

 

7

100

200

 

6

90

180

 

5

75

150

 

4

60

120

 

3

45

90

 

2

30

60

Granica

1

0

15

zdawalności

0

0

0

 
 

§ 3

1. Egzamin wstępny na studia pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się „starą maturą” jest sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu objętego procedurą rekrutacyjną, szczegółowo określoną w standardach wymagań egzaminacyjnych.

2. W przypadku, gdy kryterium przyjęć na studia jest ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego/konkurs świadectw, kandydatów kończących zagraniczne szkoły średnie obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna z przedmiotów objętych konkursem. Uzyskane oceny z rozmowy przelicza się na punkty, jak przy konkursie świadectw.

3. Kryteria kwalifikacji na wszystkie formy studiów określa załącznik nr 2 z zastrzeżeniem ust. 2.

§ 4

1. Zasady przyjęć na studia laureatów i finalistów olimpiad oraz konkursów określa Senat Uczelni odrębną uchwałą.

2. Zasady przyjęć na studia cudzoziemców określa Senat Uczelni odrębną uchwałą.

§ 5

1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne (WKR), powołane przez dziekana oraz Uniwersytecka Komisja Rekrutacyjna (UKR) powołana przez rektora.

2. Przewodniczącym UKR jest prorektor ds. dydaktycznych i studenckich.

3. W skład WKR wchodzą:

1) przewodniczący, będący prodziekanem wydziału,

2) z-ca przewodniczącego, będący prodziekanem wydziału,

3) sekretarz – będący pracownikiem administracji, zatrudnionym na wydziale,

4) z-ca sekretarza – będący nauczycielem akademickim lub pracownikiem administracji, zatrudnionym na wydziale,

5) członkowie – nauczyciele akademiccy zatrudnieni na wydziale w liczbie nieprzekraczającej liczby kierunków prowadzonych na wydziale.

4. Uniwersytecką Komisję Rekrutacyjną i wydziałowe komisje rekrutacyjne powołuje się nie później niż do 30 kwietnia 2015 r.

5. Posiedzenie WKR zwołuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący.

6. Uchwały komisji zapadają większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

7. Protokoły z posiedzeń komisji i decyzje w sprawie przyjęcia na studia podpisują wszyscy członkowie komisji obecni na jej posiedzeniu.

§ 6

1. Do zadań wydziałowych komisji rekrutacyjnych należy w szczególności:

1) sporządzanie listy kandydatów dopuszczonych do postępowania kwalifikacyjnego,

2) zawiadamianie kandydatów o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego,

3) przyjmowanie i weryfikacja dokumentów składanych przez kandydatów,

4) przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego,

5) sporządzanie protokołów indywidualnych (dla każdego kandydata) oraz protokołu zbiorczego i rankingowego (dla całego kierunku/specjalności studiów). Wszystkie  zmiany w protokole powinny być uzasadnione i potwierdzone podpisem przewodniczącego,

6) podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia,

7) pisemne zawiadamianie kandydatów o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia. W teczce akt kandydata umieszcza się kopie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia oraz oryginał potwierdzenia jej doręczenia,

8) sporządzanie listy rezerwowej,

9) opiniowanie odwołań,

10) wnioskowanie w sprawie dodatkowych naborów po uprzednim uzgodnieniu

z dziekanem wydziału.

2. Do zadań Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) koordynacja i nadzór nad pracami komisji rekrutacyjnych,

2)   opiniowanie odwołań od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych.

§ 7

1. Na kierunkach studiów, gdzie obowiązuje egzamin dyrektor instytutu/kierownik katedry wyznacza spośród nauczycieli akademickich zespół do opracowania tematów egzaminacyjnych.

2. Przygotowanie tematów egzaminacyjnych powinno odbywać się w warunkach zapewniających zachowanie tajemnicy ich treści.

3. Dyrektor instytutu/kierownik katedry powołuje komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu ustnego i rozmowy kwalifikacyjnej oraz egzaminatorów oceniających prace pisemne.

§ 8

Terminarz postępowania kwalifikacyjnego, szczegółowy wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów w roku akademickim 2015/2016 określi rektor odrębnym zarządzeniem nie później niż do końca kwietnia 2015 r.

§ 9

1. Szczegółowe zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki i formy studiów określa załącznik nr 1.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą decyzje podejmuje właściwa komisja rekrutacyjna.

3. Komisja rekrutacyjna może przyjąć inne kryteria, jeżeli zastosowanie kryteriów kwalifikacji określonych w załączniku nr 2 nie przyniesie ostatecznych rozstrzygnięć.

§ 10

Uczelnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia kierunku w przypadku, gdy liczba kandydatów będzie mniejsza niż 25 osób. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor na wniosek dziekana.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Komentarze (0)