Ogólne zasady rekrutacji na PWR 2018/2019

 

Politechnika Wrocławska rekrutacja 2018 - zasady rekrutacji na PWr 2018/19

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 na Politechnice Wrocławskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

 

Uchwała nr 165/9/2016-2020 Senatu PWr. z dnia 18 maja 2017 r, w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademickim 2018/2019

 

§1

Senat Politechniki Wrocławskiej, działając na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz Ś 9 ust. 2 pkt 4 i Ś 92 ust. 2 Statutu, ustala „ Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2018/2019 których tekst stanowi załącznik do uchwały.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2018/2019

Informacje ogólne

 1. Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2018/2019, zwane dalej Warunkami i trybem rekrutacji, dotyczą przyjęć na stacjonarne i niestacjonarne:
  1. studia pierwszego stopnia,
  2. studia drugiego stopnia.

Studia wyższe, zwane dalej studiami, prowadzone są we Wrocławiu oraz w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu. W Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu prowadzone są wyłącznie studia I stopnia.

Kandydat na studia może ubiegać się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów (z zastrzeżeniem przepisu punktu 2.1. c podając - dla danego zgłoszenia — stopień (l albo Il) i — dla zgłoszenia na I stopień studiów - formę studiów (studia stacjonarne albo niestacjonarne) oraz preferencje dotyczące kierunków studiów, a w przypadku zgłoszenia na studia Il stopnia dotyczące również formy studiów (stacjonarne albo niestacjonarne). Maksymalna liczba preferencji podanych w danym zgłoszeniu zostanie określona w ramach procedury rekrutacji, o której mowa w p. 5.7.

 

 1. Decyzje w sprawie przyjęć kandydatów na studia podejmuje Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna (MKR).
 2. Studentowi Politechniki Wrocławskiej danego wydziału, kierunku i stopnia studiów odmawia się możliwości rejestracji w systemie internetowej rejestracji kandydatów na studia Politechniki Wrocławskiej na ten sam wydział, kierunek i stopień studiów.
 3. Odstępstwa od Warunków i trybu rekrutacji dotyczące: kandydatów z maturą międzynarodową OB), z maturą dwujęzyczną, ze świadectwem dojrzałości wydanym w trybie „starej matury”, ze świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym poza granicami Polski uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia, z maturą europejską (EB), a także kandydatów na studia Il stopnia z dyplomem lub innym dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów poza granicami Polski oraz kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, zostały określone w załączniku nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji.

 

 1. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad określa odrębny dokument.
 2. Uprawnienia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnie określa odrębny dokument.
 3. Podczas procesu rekrutacji będą uwzględniane szczególne potrzeby kandydatów niepełnosprawnych. Osoby te będą mogły kontaktować się z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych na Politechnice Wrocławskiej.
 4. Kandydata na studia obowiązuje terminarz rekrutacji, o którym mowa w p. 5.7.
 5. Politechnika Wrocławska prowadzi również studia doktoranckie, studia podyplomowe i kursy dokształcające, dla których zasady przyjęć określają odrębne przepisy.

 

Warunki formalne

 1. 1. Kandydat na studia zobowiązany jest do internetowej rejestracji - zgodnie z terminarzem rekrutacji, o którym mowa w p. 5.7. - w systemie internetowej rejestracji kandydatów na studia Politechniki Wrocławskiej (zwanym dalej systemem internetowej rejestracji).

Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po:

 1. wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych i wyborze kierunku studiów oraz
 2. zaksięgowaniu na wskazanym, w systemie internetowej rejestracji, koncie Politechniki Wrocławskiej opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia. Wysokość opłaty dla danego zgłoszenia w internetowej rejestracji kandydata jest zależna od liczby podanych przez niego preferencji dotyczących kierunków studiów i miejsca studiowania (w trybie opisanym w punkcie 1.1.).

Opłata ta musi być zaksięgowana w systemie internetowej rejestracji zgodnie z terminarzem rekrutacji. Za dzień zaksięgowania opłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Politechniki Wrocławskiej.

 1. kolejność podanych preferencji (w trybie opisanym w punkcie 1.1.) w systemie internetowej rejestracji kandydatów jest wiążąca zarówno dla kandydata jak i dla Uczelni. Kandydat może zarejestrować maksymalnie trzy zgłoszenia: tylko jedno zgłoszenie na studia I stopnia stacjonarne, tylko jedno zgłoszenie na studia I stopnia niestacjonarne oraz tylko jedno zgłoszenie na studia Il stopnia (stacjonarne lub niestacjonarne). Kandydat może być przyjęty — w ramach danego zgłoszenia — tylko wg jednej z podanych w nim preferencji. W przypadku osób chcących studiować równocześnie na więcej niż jednym kierunku studiów istnieje możliwość złożenia stosownego podania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej z prośbą o wyrażenie zgody na zarejestrowanie dodatkowego zgłoszenia. Podanie należy złożyć w Dziale Rekrutacji (bud. C-13, pok. 1.14) niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 dni robocze przed datą wyznaczającą ostatni dzień rejestracji elektronicznej zgłoszeń.
 2. Kandydat ponosi wszelkie konsekwencje, w tym otrzymanie decyzji o nieprzyjęciu na studia, błędnego dokonania rejestracji w systemie internetowej rejestracji, błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich nie wypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych.
 3. Kandydat na studia I stopnia składa - zgodnie z terminarzem rekrutacji, o którym mowa
  1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu internetowej rejestracji,
  2. kopię świadectwa dojrzałości poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu oryginał świadectwa dojrzałości),
  3. oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na konto Politechniki Wrocławskiej (dotyczy przypadków, gdy opłata ta nie została zaksięgowana w systemie internetowej rejestracji zgodnie z terminarzem rekrutacji),
  4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania (dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na Wydział Chemiczny lub Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii), kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu dokument potwierdzający tożsamość),
 4. kopię zaświadczenia o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu zaświadczenie) - dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na jego podstawie,
 5. kopię zaświadczenia/certyfikatu o uzyskanym tytule laureata konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego, w tym organizowanego przez Politechnikę Wrocławską poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wzglądu zaświadczenie/certyfikat) — dotyczy kandydata ubiegającego się na jego podstawie.
 6. Kandydat na studia Il stopnia składa - zgodnie z terminarzem rekrutacji, o którym mowa w

p. 5.7.:

 1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu internetowej rejestracji ,
 2. kopię dyplomu ukończenia studiów poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu odpowiedni dyplom),
 3. kopię suplementu do dyplomu ukończenia studiów lub wypis z indeksu poświadczoną (-y) przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu odpowiedni dokument) - nie dotyczy absolwentów Politechniki Wrocławskiej,
 4. oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na konto Politechniki Wrocławskiej (dotyczy przypadków, gdy opłata ta nie została zaksięgowana w systemie internetowej rejestracji zgodnie z terminarzem rekrutacji),
 5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania (dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na Wydział Chemiczny lub Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii),
 6. kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu dokument potwierdzający tożsamość),
 7. kwestionariusz oceny dorobku studiów (jeżeli dotyczy),
 8. portfolio (jeżeli dotyczy).
 9. Niezłożenie przez kandydata dokumentów - zgodnie z procedurą i terminarzem, o których mowa w p. 5.7. lub wycofanie przez kandydata dokumentów nie powoduje powstania roszczeń o zwrot opłaty za postępowanie o przyjęcie na studia, o której mowa w p. 2.1.b).
 10. Wraz ze złożeniem dokumentów kandydat na studia składa oświadczenie w przedmiocie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach procedur rekrutacyjnych.
 11. Kandydat zostanie dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego na studia, jeśli uzyskał na egzaminie maturalnym z każdego z przedmiotów obowiązkowych minimum 30%.
 12. Kandydat nie zostanie dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego na studia, jeśli nie dokona wiążącej rejestracji internetowej, o której mowa w p. 2.1.
 13. Niezłożenie przez kandydata na studia wszystkich dokumentów, o których mowa w pp. 2.3 albo 2.4 odpowiednio dla stopnia studiów, jest podstawą wydania decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.
 14. Zasady ogólne i kryteria kwalifikacyjne na studia I stopnia
  1. Podstawą decyzji o przyjęciu na studia I stopnia jest wskaźnik rekrutacyjny (WI), o którym mowa w p. 3.3. O wartości tego wskaźnika decydują wybrane wyniki egzaminu maturalnego lub wyniki dobrowolnych egzaminów organizowanych przez Politechnikę Wrocławską, o których mowa w p. 3.4 d) (jeżeli kandydat ma prawo do zdawania tego egzaminu), a dla kandydata na Wydział Architektury, kierunek Architektura (studia stacjonarne I stopnia) dodatkowo wynik obowiązkowego egzaminu z rysunku.
  2. Do określenia wskaźnika rekrutacyjnego (Wj przyjmuje się przeliczenie wyniku egzaminu maturalnego podawanego w procentach na liczbę punktów w następujący sposób: procent wyniku liczba punktów
 15. Wskaźnik rekrutacyjny (Wj jest sumą:

 


wł M + F(l) + o,1J0 + o,1JP + RA jeśli M - 0 i F( l) 0, to JO i JP przyjmują wartość 0,

 

M — jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie P liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym, R liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym,

F( l) - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie P liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie podstawowym, R — liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie rozszerzonym,

(l)wynik egzaminu maturalnego z fizyki może zostać zastąpiony korzystniejszym wynikiem egzaminu maturalnego z innego przedmiotu (dla danego kandydata liczba P oraz R z tego samego przedmiotu) na następujących kierunkach/wydziałach:

Wydział

Kierunek studiów

Przedmiot

biologia

chemia

geografia

informatyka

Chemiczny

wszystkie kierunki

 

 

 

 

Elektroniki

Informatyka

 

 

 

 

Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Górnictwo i Geologia

 

 

 

 

Geodezja i Kartografia

 

 

 

 

Informatyki i Zarządzania

wszystkie kierunki

 

 

 

 

Inżynierii Środowiska

Technologie Ochrony Środowiska

 

 

 

 

Podstawowych Problemów Techniki

Inżynieria Biomedyczna

 

 

 

 

Informatyka

 

 

 

 

Techniczno — Informatyczny

wszystkie kierunki

 

 

 

 

Techniczno — Inżynieryjny

wszystkie kierunki

 

 

 

 

Techniczno — Przyrodniczy

wszystkie kierunki

 

 

 

 

JO - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie P liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie podstawowym, R liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie rozszerzonym,

JP - jest równa większej z liczb: P albo R, gdzie P — liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym, R — liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym,

RA wynik zdanego obowiązkowego egzaminu z dwóch zadań rysunkowych dotyczy tylko kandydatów na Wydział Architektury, kierunek Architektura (studia stacjonarne I stopnia).

Maksymalna wartość wskaźnika rekrutacyjnego (Wl), bez składnika RA, wynosi 535 punktów.

 

Informacje o egzaminach

 1. kandydat na kierunek Architektura (studia stacjonarne I stopnia) zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu z dwóch zadań rysunkowych,
 2. egzamin na kierunek Architektura (studia stacjonarne I stopnia) obejmuje wykonanie dwóch zadań rysunkowych ołówkiem. Zadanie pierwsze jest rysunkiem z natury. Zadanie drugie jest rysunkiem z wyobraźni. Celem egzaminu jest sprawdzenie zarówno możliwości kreowania przez kandydata przestrzeni trójwymiarowej, jak i wiedzy o sztuce i architekturze,
 3. kandydat na kierunek Architektura (studia stacjonarne I stopnia) może otrzymać z egzaminu z dwóch zadań rysunkowych łącznie maksymalnie 660 punktów. Egzamin ten uznaje się za zdany, jeśli kandydat uzyska łącznie co najmniej 240 punktów. Niezdanie egzaminu z rysunku uniemożliwia uczestniczenie kandydata w kolejnych etapach procedury przyjęć na studia na kierunek Architektura, studia stacjonarne I stopnia i jest podstawą wydania decyzji o nieprzyjęciu kandydata na te studia.
 4. Politechnika Wrocławska organizuje dobrowolne egzaminy wstępne z matematyki lub/i fizyki. Do dobrowolnego egzaminu może przystąpić wyłącznie kandydat z maturą uzyskaną poza granicami Polski.
 5. kandydat na studia może przystąpić do egzaminu (-ów) z matematyki lub/i fizyki, o których mowa w p. 3.4 d) na poziomie podstawowym lub na poziomie rozszerzonym (do każdego z tych przedmiotów na jednym wybranym poziomie lub do egzaminów na obydwu poziomach),
 6. egzaminy, o których mowa w p. 3.4 d-e, mają formę pisemną i oceniane są w skali od 0 do 100 punktów za każdy egzamin na każdym z poziomów. Egzamin z matematyki lub/i fizyki uznaje się za zdany z danego przedmiotu na poziomie podstawowym, jeśli kandydat uzyska z tego przedmiotu co najmniej 30 punktów. Zakres materiału obowiązujący na egzaminach, na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym, odpowiada zakresowi egzaminu maturalnego, w roku 2018, na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym, odpowiednio,
 7. uwzględnia się tylko wyniki egzaminów przeprowadzonych w ramach rekrutacji na rok akademicki 2018/2019.

3.5, Na podstawie liczby otrzymanych zgłoszeń i planowanej liczby miejsc na dany kierunek, formę studiów i język wykładowy Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna określa wartości progowe wskaźnika rekrutacyjnego ONI), o którym mowa w p. 3.3). Kandydat spełniający warunki formalne zostaje przyjęty, jeśli wartość wskaźnika rekrutacyjnego (Wj jaką uzyskał jest większa albo równa określonej wartości progowej dla wybranego przez niego kierunku, formy studiów i języka wykładowego.

 

Zasady ogólne i kryteria kwalifikacyjne na studia II stopnia

 

 1. Podstawą przyjęcia na studia Il stopnia są: wartość wskaźnika rekrutacyjnego (WII), o którym mowa w p. 4.2 i spełnienie dodatkowych warunków przyjęć określonych przez Radę Wydziału, o których mowa w p. 4.4. Warunki te i wskaźnik WII są ustalane dla danego kierunku, formy studiów i wydziału prowadzącego ten kierunek i stanowią załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu.
 2. Wskaźnik rekrutacyjny (WII) jest sumą:

WII — DX 10 + ŚR + OD(2) + E(2) + p(2)

ocena na dyplomie wg skali: 3,0 (dostateczny); 3,5 (dostateczny plus; dość dobry); 4,0 (dobry); 4,5 (dobry plus; ponad dobry); 5,0 (bardzo dobry), 5,5 (celujący).

ŚR średnia ocena ważona z przebiegu całych studiów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jest to średnia ważona punktami ECTS wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń kursów/grup kursów, wyszczególnionych w indeksie, przewidzianych programem kształcenia studenta.

Średnią ocenę ważoną z przebiegu całych studiów wyznacza się zgodnie ze wzorem:

Średnia ocena ważona z przebiegu studiów

 

(ocena * punkty ECTS) punkty ECTS

 

OD(2)- na podstawie decyzji rady wydziału prowadzącego dane studia:

 • wynik przypisany kierunkowi odbytych studiów lub/i
 • wynik oceny dorobku odbytych studiów w zakresie wybranych przedmiotów (na podstawie dokumentów złożonych przez kandydata określonych w p. 2.4) lub/i
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Maksymalna liczba punktów OD( 2) wynosi 25.

- wynik z dobrowolnego egzaminu (E) organizowanego przez Politechnikę Wrocławską w zakresie obowiązującym dla egzaminu dyplomowego studiów I stopnia na tym samym kierunku danego wydziału w części sprawdzającej wiedzę studenta. Maksymalna liczba punktów E( 2) wynosi 27,5.


 dla kandydata kontynuującego studia Il stopnia na tym samym kierunku studiów i wydziale Politechniki Wrocławskiej, wynik egzaminu E( 2) wyznaczany jest na podstawie egzaminu dyplomowego odbytych studiów. Wówczas E(2) - ED x 5, gdzie ED — ocena z egzaminu dyplomowego.

 

 • kandydat na studia danego kierunku studiów i wydziału Politechniki Wrocławskiej, który odbył studia (będące podstawą do rekrutacji na studia II stopnia) na innej uczelni lub na innym wydziale Politechniki Wrocławskiej lub na innym kierunku studiów tego wydziału, może zadeklarować udział w egzaminie (E), zgodnie z procedurą i terminarzem rekrutacji, o których mowa w p. 5.7. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu, jego wynik E(2) jest równy 0.

wynik Portfolio dla kandydatów na Wydział Architektury. Maksymalna liczba punktów P( 2) wynosi 50.

(2) — wynik ten może być pominięty zgodnie z decyzją rady wydziału. Przy pominięciu wyniku, jego wartość jest równa zero. W przypadku uwzględnienia OD, zasady jego wyliczania podane są w zał. nr 2 w części dotyczącej danego wydziału i kierunku studiów.

4.3         Za przygotowanie egzaminu E(2) ustalenie wartości OD( 2) oraz za ustalenie oceny portfolio

P( 2) kandydata na dany wydział, kierunek i formę studiów odpowiada Wydziałowa Komisja

Kwalifikacyjna na studia Il stopnia powołana przez Rektora na wniosek dziekana wydziału. Ustalenia oceny D (w przypadku innej skali niż podana w p. 4.2.) dokonuje Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

4.4 Rada wydziału (wydziału prowadzącego dane studia) określa szczegółowe warunki będące podstawą kwalifikacji na studia Il stopnia dla przyjęć na dany kierunek studiów tego wydziału:

 • dopuszczalne kierunki ukończonych studiów,
 • wymagany tytuł zawodowy.

Niespełnienie co najmniej jednego z tych warunków powoduje, że wskaźnik rekrutacyjny (WII ) jest równy zero.

Wartość wskaźnika rekrutacyjnego (WII) równa zero oznacza nieprzyjęcie kandydata na dany kierunek i formę studiów.

 

Informacje dodatkowe

 1. Kandydat na Politechnikę Wrocławską powinien mieć konto e-mailowe.
 2. Studia niestacjonarne są odpłatne. Szczegółowe zasady odpłatności regulują odrębne przepisy.


Warunkiem uruchomienia studiów stacjonarnych na danym kierunku i stopniu studiów jest zakwalifikowanie się liczby kandydatów, tworzących co najmniej grupę studencką, tj. 30 osób (z wyjątkiem kierunku Zarządzanie, dla którego minimum wynosi 60 osób) lub co najmniej liczby określonej w Zarządzeniu Wewnętrznym Rektora Politechniki Wrocławskiej dotyczącym planowanej liczby miejsc na rok akademicki 2018/2019 dla tego kierunku i stopnia studiów.

 

 1. Warunkiem uruchomienia studiów niestacjonarnych na danym kierunku i stopniu studiów jest zakwalifikowanie się co najmniej 50 kandydatów lub co najmniej liczby określonej w Zarządzeniu Wewnętrznym Rektora Politechniki Wrocławskiej dotyczącym planowanej liczby miejsc na rok akademicki 2018/2019 dla tego kierunku i stopnia studiów.
 2. Nad przestrzeganiem przyjętych Warunków i trybu rekrutacji czuwa Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszych Warunkach i trybie rekrutacji decyzje podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Listy osób przyjętych na studia są weryfikowane pod względem formalnym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna rozpatruje również indywidualne odwołania kandydatów od decyzji Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Zgodnie z art. 169 ust. 12 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) odwołania należy składać w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, przy czym podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia Warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzję w sprawie odwołania podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna po rozpatrzeniu wniosku. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna. Od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje prawo skargi do Sądu Administracyjnego.
 3. Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna uchyla decyzję o przyjęciu kandydata na studia na danym wydziale w następujących przypadkach:

1. kandydat nie podjął studiów, to jest po immatrykulacji, rozumianej jako wpisanie do akt, nie złożył ślubowania (w terminie wyznaczonym przez dziekana tego wydziału) i tym samym nie nabył praw studenta.

 1. zrezygnował ze studiów, to jest po złożeniu ślubowania, o którym mowa w pp. 1, nie dokonał (w terminie wyznaczonym przez dziekana) zapisów na kursy pierwszego semestru studiów (w trybie opisanym w Regulaminie studiów).
 2. zrezygnował ze studiów, to jest: po złożeniu ślubowania, o którym mowa w pp. 1, a przed dokonaniem (przez dziekana) wpisu na semestr 1 (w trybie opisanym w Regulaminie studiów) złożył pisemne oświadczenie o rezygnacji ze studiów.
 3. Terminarz rekrutacji letniej (lipiec — wrzesień 2018) zostanie ogłoszony do 31 marca 2018 roku. Terminarz rekrutacji zimowej (luty 2019) zostanie ogłoszony do 31 października 2018

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

Komentarze (0)