Zasady rekrutacji na UWr 2018/19

Artykuł archiwalny

Uniwersytet Wrocławski rekrutacja 2018 - zasady rekrutacji na UWr 2018/19

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 na na Uniwersytecie Wrocławskim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

 

UCHWAŁA NR 73/2017 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019

 

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.

Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustala zasady i tryb rekrutacji na I rok studiów jednolitych magisterskich, studiów pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich) oraz studiów drugiego stopnia (magisterskich), prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych, wieczorowych) w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019.

 

§ 2.

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego lub wstęp na studia jest wolny (złożenie kompletu dokumentów).

 

§ 3.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne oraz Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. 

 

§ 4.

1. Wydziałową komisję rekrutacyjną powołuje dziekan. 

2. Do zadań wydziałowej komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

 1. przyjmowanie i sprawdzanie kompletności dokumentów kandydatów;
 2. zawiadomienie kandydatów o terminie i miejscu postępowania rekrutacyjnego;
 3. przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego;
 4. przygotowanie propozycji tematów i testów dla postępowania rekrutacyjnego;
 5. podawanie do wiadomości kandydatom wyników każdego etapu postępowania rekrutacyjnego;
 6. powiadomienie kandydatów w formie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia;
 7. opiniowanie odwołań do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej;
 8. sporządzanie dokumentacji z rekrutacji (listy przyjętych, protokoły indywidualne, listy rankingowe, sprawozdania opisowe);
 9. odsyłanie dokumentów kandydatom nieprzyjętym na studia (za potwierdzeniem odbioru).

 

§ 5.

1. W przypadku, gdy przyjęcie na studia następuje na podstawie złożenia kompletu dokumentów, decyzję w sprawie przyjęcia na studia podejmuje dziekan, zapewniając realizację zadań, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, 6, 8, 9. 

2. Dziekan opiniuje odwołania kierowane do Rektora.

 

§ 6.

1.  Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną powołuje Rektor.

 1. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy rozpatrywanie odwołań od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych i podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia na studia.  
 2. Od decyzji dziekana służy odwołanie do Rektora.
 3. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. 

 

§ 7.

1 Kryteria postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na I rok studiów jednolitych magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Jeżeli zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia określone w załączniku przewidują przyjmowanie w pierwszej kolejności absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego, na liście rankingowej umieszcza się ich dodając 1000 punktów.

 

§ 8.

1.  Rekrutacja na studia odbywa się w terminie od kwietnia do października 2018 r.

oraz od stycznia do marca 2019 r., zgodnie z harmonogramem na stronie internetowej: www.rekrutacja.uni.wroc.pl.

 1. Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest dokonanie w określonym terminie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa) dostępnym na stronie internetowej www.irka.uni.wroc.pl.  
 2. Procedury rejestracji w systemie IRKa oraz organizacja procesu rekrutacji na  I rok studiów zostaną określone zarządzeniem Rektora do końca marca 2018 r.

 

§ 9.

1.  Szczegółowe zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim, w tym wykaz olimpiad i konkursów ogólnopolskich, określa odrębna uchwała Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

§ 10.

1. Kandydaci posiadający dyplom IB przyjmowani są na studia w ramach postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów legitymujących się tzw. „nową maturą”. 

2. Dla potrzeb rankingu kandydaci, o których mowa w ust. 1, otrzymują punkty rekrutacyjne w liczbie równej maksymalnej ilości punktów przewidzianych w rekrutacji na dany kierunek studiów (N) pomnożonej przez względną liczbę punktów uzyskanych na dyplomie IB  i podzielonej przez 45. Punkty rekrutacyjne = (N x liczba punktów na dyplomie IB)/45.

 

§ 11.

Kandydaci będący obywatelami polskimi oraz cudzoziemcy, którzy mają prawo do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich legitymujący się świadectwem maturalnym lub dyplomem studiów wyższych uzyskanym w Polsce lub poza granicami Polski mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim według kryteriów postępowania rekrutacyjnego zawartych w załączniku nr 1 do uchwały.

 

§ 12.

Kandydat, który zdał maturę dwujęzyczną z języka obcego otrzymuje w celu obliczenia punktów rekrutacyjnych maksymalną liczbę punktów za poziom podstawowy z języka obcego (100%), pomnożoną przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji. Wynik egzaminu z języka obcego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu z języka obcego na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie przez 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, a następnie mnożony przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji. 

 

§ 13.

Kandydatowi kwestionującemu ocenę pracy pisemnej umożliwia się wgląd do pracy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników.

 

§ 14.

Osoba przyjęta na studia otrzymuje pisemną decyzję o przyjęciu na studia po ogłoszeniu ostatecznych wyników postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 15.

Osoba przyjęta na studia, która nie została immatrykulowana i nie złożyła ślubowania w wyznaczonym terminie zostaje skreślona z listy przyjętych na studia.  O skreśleniu z listy zawiadamia dziekan. 

 

§ 16.

Jeżeli orzeczona niepełnosprawność kandydata uniemożliwia mu udział w postępowaniu rekrutacyjnym przewidzianym w załączniku nr 1 do uchwały, przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej na wniosek osoby niepełnosprawnej stosuje zmieniony tryb postępowania.

 

§ 17.

1. Stawki opłat za studia zostaną określone odrębnym zarządzeniem Rektora do końca marca 2018 r. i podane do wiadomości kandydatom na studia na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego.

2. Szczegółowe warunki odpłatności za studia będą uregulowane w umowie podpisywanej pomiędzy studentem i Uniwersytetem Wrocławskim.

          

§ 18.

Potwierdzanie efektów uczenia się w Uniwersytecie Wrocławskim następuje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 19.

Potwierdzanie efektów uczenia się, o których mowa w § 18 powinno być zakończone co najmniej 30 dni przed datą wskazaną, jako ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej, o której mowa w zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wprowadzenia Procedury Rejestracji Kandydatów (IRK), Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019.

 

§ 20.

Kandydaci na studia, którym potwierdzono efekty uczenia się na zasadach określonych w odrębnych przepisach, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia w ramach określonego limitu miejsc dla danego kierunku, formy i poziomu studiów. Podstawą przyjęcia na studia będzie miejsce na liście rankingowej w ramach określonego limitu miejsc. O miejscu na liście rankingowej decyduje liczba punktów ECTS uzyskanych w wyniku potwierdzania efektów uczenia się przypisanych przedmiotom (modułom) realizowanym na kierunku studiów, na którym o przyjęcie ubiega się kandydat na studia. 

 

§ 21.

Do ubiegania się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się uprawnione są tylko osoby, spełniające kryteria, o których mowa w odrębnych przepisach i które uzyskały – w wyniku procedury potwierdzania efektów uczenia się – co najmniej 10 punktów ECTS przypisanych przedmiotom (modułom) realizowanym na kierunku studiów, na którym o przyjęcie ubiega się kandydat na studia.

 

§ 22.

Dziekan, najpóźniej w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w danym roku akademickim (semestrze), informuje pisemnie kandydata przyjętego na studia w trybie potwierdzania efektów uczenia się (§ 20) o roku (semestrze), na który został przyjęty na studia.

 

§ 23.

1. Wykaz przedmiotów i praktyk objętych potwierdzaniem efektów uczenia się zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Opis efektów kształcenia dotyczących przedmiotów i praktyk objętych potwierdzaniem efektów uczenia się zawierają uchwały:

 1. Nr 54/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim;
 2. Nr 14/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów publikowanie cyfrowe i sieciowe;
 3. Nr 21/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów mikrobiologia;
 4. Nr 22/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie;
 5. Nr 46/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie utworzenia kierunku kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo na studiach pierwszego stopnia;
 6. Nr 73/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie utworzenia kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe na studiach drugiego stopnia;
 7. Nr 75/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie utworzenia kierunku socjologia grup dyspozycyjnych na studiach pierwszego stopnia;
 8. Nr 76/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie utworzenia kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym na studiach pierwszego stopnia;
 9. Nr 102/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim;
 10. Nr 136/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 października 2013 r. w sprawie zmiany efektów kształcenia dla kierunku studiów komunikacja wizerunkowa;
 11. Nr 8/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku gospodarka przestrzenna - studia pierwszego stopnia;
 12. Nr 19/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku historia w przestrzeni publicznej - studia drugiego stopnia;
 13. Nr 20/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku militarioznawstwo - studia pierwszego stopnia;
 14. Nr 21/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku pedagogika specjalna - studia pierwszego stopnia;
 15. Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku genetyka i biologia eksperymentalna - studia pierwszego stopnia;
 16. Nr 32/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów praca socjalna;
 17. Nr 33/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku praca socjalna - studia drugiego stopnia;
 18. Nr 34/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku socjologia ekonomiczna - studia pierwszego stopnia
 19. Nr 112/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia profilu ogólnoakademickiego na kierunku pedagogika;
 20. Nr 4/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie utworzenia kierunku inżynieria geologiczna - studia pierwszego stopnia;
 21. Nr 31/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie utworzenia kierunku biologia człowieka - studia pierwszego stopnia;
 22. Nr 33/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie utworzenia kierunku zarządzanie bezpieczeństwem państwa - studia drugiego stopnia;
 23. Nr 35/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie utworzenia kierunku zarządzanie projektami społecznymi - studia pierwszego stopnia;
 24. Nr 29/2016 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia kierunku socjologia grup dyspozycyjnych - studia drugiego stopnia;
 25. Nr 52/2016 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie utworzenia kierunku publikowanie cyfrowe i sieciowe - studia drugiego stopnia.

 

§ 24.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

Komentarze (0)