Ogólne zasady rekrutacji na PWR 2015/2016

pwr rekrutacja

 

Zasady rekrutacji na Politechnikę Wrocławską 2015/16

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2015/2016

 

1. Informacje ogólne

Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2015/2016  zwane dalej Warunkami  i trybem  rekrutacji dotyczą przyjęć na  stacjonarne i niestacjonarne:

a) studia pierwszego stopnia,

b) studia drugiego stopnia.

Studia wyższe (zwane dalej studiami) prowadzone są we Wrocławiu oraz w  Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu. W Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu prowadzone są wyłącznie studia I stopnia.

Kandydat na studia może ubiegać się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów, podając preferencje dotyczące kierunków, stopnia i formy studiów oraz miejsca studiowania.

Decyzje w sprawie przyjęć kandydatów na studia podejmuje Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

Odstępstwa od Warunków i trybu rekrutacji dotyczące kandydatów z maturą międzynarodową (IB), z maturą dwujęzyczną, obywateli Polski z maturą uzyskaną poza granicami Polski, z maturą europejską (EB), ze świadectwem dojrzałości wydanym w trybie

„starej matury” a także kandydatów na studia II stopnia - obywateli Polski z dyplomem ukończenia studiów poza granicami Polski oraz kandydatów – cudzoziemców, zostały określone w załączniku nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji.

Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad określa odrębny dokument.

Politechnika Wrocławska prowadzi również studia doktoranckie, studia podyplomowe i kursy dokształcające, dla których zasady przyjęć określają odrębne przepisy.

Kandydata na studia obowiązuje procedura i terminarz rekrutacji, o których mowa w p. 5.8.

 

2. Warunki formalne

Kandydat na studia zobowiązany jest do rejestracji - zgodnie z terminarzem, o którym mowa w p. 5.8. - w systemie internetowej rejestracji Politechniki Wrocławskiej Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po:

a) wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych i wyborze kierunku studiów oraz po

b)  wniesieniu na wskazane konto,  zgodnie z terminarzem rekrutacji, opłaty administracyjnej.

Kandydat na studia I stopnia składa - zgodnie z terminarzem, o którym mowa w p. 5.8.:

a) podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu internetowej rejestracji kandydatów na studia w Politechnice Wrocławskiej,

b) kopię świadectwa dojrzałości poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu świadectwo dojrzałości),

c) oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat, o którym mowa w art. 170a ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

– „Prawo o szkolnictwie wyższym” (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą (dotyczy kandydatów na studia stacjonarne),

d) oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty administracyjnej na konto Politechniki Wrocławskiej (dotyczy przypadków, gdy opłata nie została zarejestrowana w systemie rejestracji internetowej),

e) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania (dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na Wydział Chemiczny lub Wydział  Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii),

f) kopię dowodu osobistego poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu dowód osobisty)

g) aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

h) kopię zaświadczenia o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wzglądu zaświadczenie) - dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na jego podstawie. 

Kandydat na studia II stopnia składa - zgodnie z terminarzem, o którym mowa w p. 5.8.:

a) podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu internetowej rejestracji kandydatów na studia w Politechnice Wrocławskiej,

b) kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych  studiów  magisterskich  poświadczoną   przez   Politechnikę   Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu odpowiedni dyplom),

c) kopię suplementu do dyplomu lub wypis z indeksu poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu odpowiedni dokument) - nie dotyczy absolwentów Politechniki Wrocławskiej,

d) kopię świadectwa dojrzałości poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu świadectwo dojrzałości),

e) oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat, o którym mowa w art. 170a ust. 9 Ustawy (dotyczy kandydatów na studia stacjonarne),

f) oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty administracyjnej na konto Politechniki Wrocławskiej (dotyczy przypadków, gdy opłata nie została zarejestrowana w systemie rejestracji internetowej),

g) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania (dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na Wydział Chemiczny lub Wydział  Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii),

h) kopię dowodu osobistego poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu dowód osobisty),

i) aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

j) kwestionariusz oceny dorobku studiów (jeżeli dotyczy),

k) portfolio (jeżeli dotyczy).

 Niezłożenie przez kandydata dokumentów - zgodnie z procedurą i terminarzem, o których mowa w p. 5.8. - lub wycofanie przez kandydata dokumentów nie powoduje powstania roszczeń o zwrot opłaty administracyjnej, o której mowa w p. 2.1.b).

Wraz ze złożeniem dokumentów kandydat na studia składa oświadczenie w przedmiocie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach procedur rekrutacyjnych.

Kandydat zostanie dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego na studia, jeśli uzyskał na egzaminie maturalnym z każdego z przedmiotów obowiązkowych minimum 30%.

 

3.Zasady ogólne i kryteria kwalifikacyjne na studia I stopnia

Podstawą decyzji o przyjęciu na studia I stopnia jest wskaźnik rekrutacyjny (WI), o którym mowa w p. 3.3. O wartości tego wskaźnika decydują wybrane wyniki  egzaminu maturalnego lub wyniki dobrowolnych egzaminów organizowanych przez Politechnikę Wrocławską, o których mowa w p. 3.4 d) (jeżeli kandydat ma prawo do zdawania tego egzaminu), a dla kandydata na Wydział Architektury, kierunek Architektura oraz kierunek Architektura - studia w języku niemieckim (studia stacjonarne I stopnia) dodatkowo wynik obowiązkowego egzaminu z rysunku.

Do określenia wskaźnika rekrutacyjnego (WI) przyjmuje się przeliczenie wyniku egzaminu maturalnego podawanego w procentach na liczbę punktów w następujący sposób:

procent wyniku = liczba punktów

Wskaźnik rekrutacyjny (WI) jest sumą:

WI = M + F(1) + 0,1JO + 0,1JP + RA

jeśli M = 0 i F(1) = 0, to JO i JP przyjmują wartość 0,

gdzie:

M – jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym,  R  –  liczba  punktów  odpowiadających  wynikowi  egzaminu  maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym,

F(1) -  jest  równa  większej  z  liczb:  P  albo  P  +  1,5  R  albo  2,5  R,  gdzie  P  –  liczba  punktów

odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie rozszerzonym,

(1)wynik egzaminu maturalnego z fizyki może zostać zastąpiony korzystniejszym wynikiem egzaminu maturalnego z innego

przedmiotu (dla danego kandydata liczba P oraz R z tego samego przedmiotu) na następujących kierunkach/wydziałach:

 

Wydział

Kierunek studiów

Przedmiot

biologia

chemia

geografia

informatyka

Chemiczny

wszystkie kierunki

 

+

 

 

Elektroniki

Informatyka

 

 

 

+

Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

wszystkie kierunki

 

+

+

 

Informatyki i Zarządzania

wszystkie kierunki

 

 

 

+

Inżynierii Środowiska

Ochrona Środowiska

+

+

 

 

Podstawowych Problemów Techniki

Inżynieria biomedyczna

+

+

 

 

Informatyka

 

 

 

+

 

JO - jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie rozszerzonym,

JP - jest równa większej z liczb: P albo R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym,

RA - wynik zdanego obowiązkowego egzaminu z dwóch zadań rysunkowych – dotyczy tylko kandydatów na Wydział Architektury, kierunek Architektura oraz  kierunek Architektura - studia w języku niemieckim (studia stacjonarne I stopnia).

Maksymalna wartość wskaźnika rekrutacyjnego wynosi 535 punktów.

 

Informacje o egzaminach

a) kandydat na kierunek Architektura oraz kierunek Architektura - studia w języku niemieckim (studia stacjonarne I stopnia) zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu z dwóch zadań rysunkowych,

b) egzamin na kierunek Architektura oraz kierunek Architektura - studia w języku niemieckim (studia stacjonarne I stopnia) obejmuje wykonanie dwóch zadań rysunkowych ołówkiem. Zadanie pierwsze jest  rysunkiem z natury. Zadanie drugie jest rysunkiem z wyobraźni. Celem egzaminu jest sprawdzenie zarówno możliwości  kreowania przez kandydata przestrzeni trójwymiarowej, jak i wiedzy o sztuce i architekturze,

c) kandydat na kierunek Architektura oraz kierunek Architektura - studia w języku niemieckim (studia stacjonarne I stopnia) może otrzymać z dwóch zadań rysunkowych łącznie maksymalnie 660 punktów. Zdany egzamin to minimum 240 punktów,

d) Politechnika Wrocławska organizuje dobrowolne egzaminy wstępne z matematyki lub/i fizyki. Do dobrowolnego egzaminu może przystąpić wyłącznie kandydat, który legitymuje się świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie „starej matury” oraz kandydat - obywatel Polski z maturą uzyskaną poza  granicami  Polski. Egzaminy te  nie mogą  dotyczyć przedmiotów objętych egzaminem maturalnym.

e) kandydat może przystąpić do egzaminu (-ów) z matematyki lub/i fizyki, o których mowa w p. 3.4 d) na poziomie podstawowym lub na poziomie rozszerzonym (do każdego z tych przedmiotów na jednym wybranym poziomie lub do egzaminów na obydwu poziomach),

f) egzaminy, o których mowa w p. 3.4 d-e), mają formę pisemną i oceniane są w skali od 0 do 100 punktów za każdy egzamin na każdym z poziomów. Zdany egzamin z matematyki lub/i fizyki na poziomie podstawowym, to minimum 30 punktów. Zakres materiału obowiązujący na egzaminach, na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym, odpowiada zakresowi egzaminu maturalnego w roku 2015, na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym, odpowiednio,

g) uwzględnia się tylko wyniki egzaminów przeprowadzonych w ramach rekrutacji na rok akademicki 2015/2016.

Dodatkowe kryteria kwalifikacyjne na studia I stopnia

a) na dowolny kierunek studiów w Politechnice Wrocławskiej, z wyjątkiem kierunku Architektura oraz kierunku Architektura – studia w języku niemieckim (studia stacjonarne I stopnia) na  Wydziale Architektury, gdzie dodatkowo  wymagane jest  zdanie egzaminu z dwóch zadań rysunkowych, będzie przyjęty na podstawie złożonych dokumentów laureat wskazany przez Jury Konkursowe Otwartego Międzyszkolnego Konkursu Fizycznego,

b) na dowolny kierunek studiów Wydziału Podstawowych Problemów Techniki na podstawie złożonych dokumentów będzie przyjęty laureat konkursu Studium Talent, prowadzonego przez Politechnikę Wrocławską, który zakończył konkurs z wynikiem co najmniej bardzo dobrym i zdawał maturę w 2015 roku,

c) laureatowi/finaliście konkursu Studium Talent, prowadzonego przez Politechnikę Wrocławską, który zdawał maturę w 2015 roku, ubiegającemu się o przyjęcie na dowolny kierunek studiów, z uwzględnieniem zasady, o której mowa w p. 3.5 b), do liczby M albo F(1), o których mowa w p. 3.3, dodaje się odpowiednio z matematyki albo z fizyki:

30  punktów  –  dla  finalisty,  który  zakończył  konkurs  z  wynikiem  dostatecznym  lub dostatecznym plus,

40 punktów – dla finalisty, który zakończył konkurs z wynikiem dobrym lub dobrym plus,

50  punktów  –  dla  laureata,  który  zakończył  konkurs  z  wynikiem  bardzo  dobrym  lub celującym.

W przypadku, gdy dodanie punktów, o których mowa w p. 3.5 c), powoduje przekroczenie liczby 250, przyjmuje się M/F(1) równe 250 punktów. Jeśli kandydat został laureatem/finalistą konkursu Studium Talent z matematyki oraz z fizyki, uwzględnia się tylko jeden, korzystniejszy dla niego wynik powiększenia M albo F(1).

Na podstawie liczby otrzymanych zgłoszeń i planowanej liczby miejsc na dany kierunek i formę studiów we Wrocławiu lub w Legnicy, Jeleniej Górze lub w Wałbrzychu, Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna określa wartości progowe wskaźnika rekrutacyjnego (WI). Kandydat spełniający warunki formalne zostaje przyjęty, jeśli wartość wskaźnika rekrutacyjnego (WI) jaką uzyskał jest większa albo równa określonej wartości progowej dla wybranego przez niego kierunku, formy studiów i miejsca studiowania.

 

4. Zasady ogólne i kryteria kwalifikacyjne na studia II stopnia

Podstawą przyjęcia  na  studia  II  stopnia  są:  wartość  wskaźnika  rekrutacyjnego  (WII), o którym mowa w p. 4.2 i spełnienie dodatkowych warunków przyjęć określonych przez Radę Wydziału, o których mowa w p. 4.4. Warunki te i wskaźnik WII są ustalane dla danego kierunku, formy studiów i wydziału prowadzącego ten kierunek i stanowią załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu.

Wskaźnik rekrutacyjny (WII) jest sumą:

gdzie:

WII = D x 10 + OD(2) + E(2) + P(2)

D - ocena na dyplomie wg skali: 3,0 (dostateczny); 3,5 (dostateczny plus; dość dobry); 4,0 (dobry); 4,5 (dobry plus; ponad dobry); 5,0 (bardzo dobry), 5,5 (celujący).

OD(2) - na podstawie decyzji Rady Wydziału:

- wynik przypisany kierunkowi odbytych studiów lub/i

- wynik oceny dorobku odbytych studiów w zakresie wybranych przedmiotów (na podstawie dokumentów złożonych przez kandydata określonych w p. 2.3) lub/i

- wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Maksymalna liczba punktów OD(2) wynosi 25.

E(2) -  wynik  z  dobrowolnego  egzaminu  (E)  organizowanego  przez  Politechnikę  Wrocławską w zakresie obowiązującym dla egzaminu dyplomowego studiów I stopnia na tym samym kierunku danego wydziału w części sprawdzającej wiedzę studenta. Maksymalna liczba punktów E(2) wynosi 27,5.

-  dla  kandydata  kontynuującego  studia  II  stopnia  na  tym  samym  kierunku  studiów i wydziale Politechniki Wrocławskiej, wynik egzaminu E(2) wyznaczany jest na podstawie egzaminu  dyplomowego  odbytych  studiów.  Wówczas  E(2)  =  ED  ×  5,  gdzie  ED  –  ocena z egzaminu dyplomowego.

- kandydat na studia danego kierunku studiów i wydziału Politechniki Wrocławskiej, który odbył studia (będące podstawą do rekrutacji na studia II stopnia) na innej uczelni lub na innym wydziale Politechniki Wrocławskiej lub na innym kierunku studiów tego wydziału, może zadeklarować udział w egzaminie (E), zgodnie z procedurą i terminarzem rekrutacji, o których mowa w p. 5.8.  W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu, jego wynik E(2) jest równy 0.

P(2) - wynik Portfolio dla kandydatów na Wydział Architektury. Maksymalna liczba punktów P(2) wynosi 50.

(2) – wynik ten może być pominięty zgodnie z decyzją Rady Wydziału. Przy pominięciu wyniku, jego wartość jest równa zero. W przypadku uwzględnienia OD, zasady jego wyliczania podane są w zał. nr 2 w części dotyczącej danego wydziału i kierunku studiów.

Za przygotowanie egzaminu E(2), ustalenie wartości OD(2) oraz za ustalenie oceny portfolio P(2) kandydata na dany wydział, kierunek i formę studiów odpowiada Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna na studia II stopnia powołana przez Rektora na wniosek dziekana wydziału. Ustalenia   oceny   D   (w   przypadku   innej   skali   niż   podana   w   p.   4.2.)   dokonuje Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

Rada  Wydziału  określa  szczegółowe  warunki  będące  podstawą  kwalifikacji  na  studia II stopnia dla przyjęć na dany kierunek studiów tego Wydziału:

-  dopuszczalne kierunki ukończonych studiów,

-  wymagany tytuł zawodowy.

Niespełnienie co najmniej jednego z tych warunków, na podstawie decyzji Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej powoduje, że wskaźnik rekrutacyjny (WII ) jest równy zero.

Wartość wskaźnika rekrutacyjnego (WII) równa zero oznacza nieprzyjęcie kandydata na dany kierunek i formę studiów.

 

5. Informacje dodatkowe

Kandydat podejmujący studia na więcej niż jednym kierunku studiów stacjonarnych danego stopnia studiów zobowiązany jest do określenia pierwszego kierunku studiów zgodnie z art. 170a ust.3 Ustawy.

Kandydat na Politechnikę Wrocławską powinien posiadać konto e-mailowe.

Studia niestacjonarne są odpłatne. Szczegółowe zasady odpłatności regulują odrębne przepisy.

Warunkiem uruchomienia studiów na danym kierunku, stopniu, formie studiów, w danym miejscu studiowania jest zakwalifikowanie się liczby kandydatów, tworzących co najmniej grupę studencką, tj. 30 osób (z wyjątkiem kierunku Zarządzanie, dla którego minimum wynosi 60 osób) lub liczby określonej w Zarządzeniu Wewnętrznym Rektora Politechniki Wrocławskiej dotyczącym planowanej liczby miejsc na rok akademicki 2015/2016.

W trakcie studiów studenci studiujący w Legnicy, Jeleniej Górze lub Wałbrzychu mogą być przeniesieni do innego miejsca studiowania w ramach Politechniki Wrocławskiej, jeśli liczba studentów na roku  studiów  danego  kierunku,  specjalności,  stopnia  i  formy  studiów w danym miejscu studiowania będzie mniejsza niż 20 (z wyjątkiem kierunku Zarządzanie, dla którego minimum wynosi 40 osób).

Studenci przyjęci i realizujący studia w Legnicy, Jeleniej Góry lub Wałbrzychu część zajęć odbywają we Wrocławiu. Koszty dojazdu na te zajęcia pokrywają studenci.

Nad przestrzeganiem przyjętych Warunków i trybu rekrutacji czuwa Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszych Warunkach i trybie rekrutacji decyzje podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Listy osób przyjętych na studia są weryfikowane pod względem formalnym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna rozpatruje również indywidualne odwołania kandydatów od decyzji Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Zgodnie z art. 169 ust. 12 Ustawy odwołania należy składać w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, przy czym podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia Warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzję w sprawie odwołania podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna po rozpatrzeniu wniosku. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna. Od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania do Sądu Administracyjnego.

Procedura i terminarz rekrutacji zostaną podane do 31 marca 2015r.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

Komentarze (0)