Ogólne zasady rekrutacji na rok 2020/2021

Uniwersytet Rzeszowski rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 na Uniwersytecie Rzeszowskim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 526/12/2019 Senatu UR z dnia 19 grudnia 2019r.

 

Uchwała nr 462/06/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2020/2021

Na podstawie art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PSWiN”, Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego uchwala, co następuje: TEKST JEDNOLITY (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 526 / 12 / 2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19 grudnia 2019 r.)

 

PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1

 1. Uniwersytet Rzeszowski prowadzi rekrutację na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie, zwane dalej „studiami”, zgodnie ze szczegółowymi zasadami przyjęć  dla poszczególnych kierunków studiów określonymi  w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 2. Zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego określa uchwała nr 393/12/2018 Senatu UR z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata akademickie: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.

 3. Limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów określają Rady Dydaktyczne Kolegiów, a zatwierdza Rektor w drodze zarządzenia. Kandydaci są przyjmowani od najwyższej liczby punktów do wyczerpania limitu miejsc.

 4. Rekrutacja na wszystkie kierunki prowadzona jest  w drodze  elektronicznej rekrutacji,    z zastrzeżeniem ust. 14.

 5. Postępowanie rekrutacyjne na I rok studiów przeprowadza Centralna Komisja Rekrutacyjna zwana dalej  „CKR”, z wyłączeniem  podejmowania ostatecznych decyzji  w sprawie przyjęcia na studia zastrzeżonych do kompetencji innych organów na podstawie ustawy PSWiN. Szczegółowy zakres obowiązków CKR w zakresie prowadzonej rekrutacji określa Rektor w drodze zarządzenia.

 6. W celu zabezpieczenia potrzeb organizacyjnych rekrutacji w Kolegiach Rektor powołuje Kolegialne Zespoły Rekrutacyjne.

 7. Przez kandydata rozumie się osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia obywatela polskiego oraz cudzoziemca, która dokonała kompletnej rejestracji w uczelnianym systemie  rekrutacyjnym  oraz wniosła opłatę rekrutacyjną na wygenerowane nim indywidualne  subkonto. Niedokonanie powyższych formalności eliminuje osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia z dalszego postępowania rekrutacyjnego. W imieniu kandydata może występować osoba posiadająca    właściwe pełnomocnictwo poświadczone notarialnie oraz kserokopię wymaganych dokumentów, o których mowa w §2 ust. 3 (oryginały do wglądu). Pełnomocnik występujący  w  imieniu  kandydata, zobowiązany jest dostarczyć dokumenty do właściwego Kolegialnego Zespołu Rekrutacyjnego UR.

 1. Cudzoziemcem w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego. Osoba, która posiada jednocześnie polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego państwa, jest traktowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatel Polski. Dokumentem stwierdzającym obywatelstwo kandydata jest dowód osobisty lub paszport lub inny dokument potwierdzający obywatelstwo. Dokumenty wydawane cudzoziemcowi powinny zawierać jego dane zgodnie z pisownią w dokumencie stwierdzającym obywatelstwo.

 2. W przypadku uwzględniania przy ustalaniu wyniku kwalifikacji egzaminu wstępnego sprawdzającego uzdolnienia artystyczne lub sprawność fizyczną, o którym mowa w §2 ust. 12, Rektor może, spośród pracowników uczelni będących nauczycielami akademickimi, powołać komisję egzaminacyjną w składzie co najmniej 3-osobowym, uwzględniając potrzeby wynikające ze szczegółowych warunków i trybu rekrutacji. Szczegółowe  tryb   i   zasady   powoływania   komisji   egzaminacyjnej   określa   Rektor w drodze zarządzenia.

 3. Przedstawiciele samorządu studenckiego mogą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym jako obserwatorzy, na zasadach określonych przez Rektora.

 4. Ramowe terminy rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej obejmują:

  1. na kierunki rozpoczynające kształcenie od semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 – okres od 18 maja 2020 r. do 25 września 2020 r.;

  2. na kierunki rozpoczynające kształcenie od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 – okres od 14 grudnia 2020 r. do 12 lutego 2021 r.

 5. Szczegółowy  harmonogram  poszczególnych  etapów   postępowania   rekrutacyjnego w ramach terminów ramowych, o których mowa w ust. 11, ustala Rektor w drodze zarządzenia.

 6. Terminy, o których mowa w ust. 11, obejmują wszystkie etapy postępowania rekrutacyjnego, tj. czas na elektroniczną rejestrację, wniesienie opłaty rekrutacyjnej, egzaminy wstępne sprawdzające uzdolnienia artystyczne lub sprawność fizyczną, podanie do wiadomości kandydatów wyników kwalifikacji, przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych, udostępnienie ostatecznych list rankingowych.

 7. W uzasadnionych przypadkach w ramach posiadanych limitów miejsc, Rektor może przyjąć osobę po upływie terminów określonych w ust.11, nie później jednak niż do 9 października 2020 r., natomiast w przypadku rekrutacji na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 do dnia 26 lutego 2021 r. tylko w przypadku, gdy tak przyjętej osobie Uczelnia zapewni realizację wszystkich zajęć niezbędnych do zaliczenia etapu studiów. Osoba przed podjęciem kształcenia, zobowiązana jest dopełnić wszystkich wymienionych w uchwale formalności dotyczących przyjęcia na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie.

 1. Za uzasadniony przypadek, o którym mowa w ust. 14, uznaje się w szczególności podwyższenie wyniku z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w związku z weryfikacją sumy punktów lub wniesieniem odwołania, o których mowa      w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.).

 2. Przyjęcie na  studia  w  drodze  potwierdzania  efektów  uczenia  się  oraz  przeniesienia  z innej uczelni lub uczelni zagranicznej regulują odrębne przepisy.

 

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

 

§ 2

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym brani są pod uwagę kandydaci, którzy posiadają dokument uprawniający do podjęcia studiów na odpowiednim poziomie, na zasadach przyjęć, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz dopełnili wszystkich wymaganych formalności.

 2. Uniwersytet Rzeszowski nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z informacjami  umieszczonymi  na  jego  osobistym  koncie  rejestracyjnym i stronie internetowej UR oraz za błędnie wprowadzone przez niego dane do uczelnianego systemu rekrutacyjnego.

 3. Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć w terminie i miejscu ustalonym przez Rektora, komplet następujących dokumentów:

  1. podanie   o    przyjęcie   na    studia    zawierające   ankietę   osobową,   wydrukowane z systemu rekrutacyjnego;

  2. poświadczoną przez UR za zgodność z oryginałem kopię:

   1. jednego z dokumentów,  o  których  mowa  w  art.  69  ust.  2  ustawy  PSWiN  –  w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia (świadectwo),

   2. dyplomu ukończenia studiów – w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia;

 4. 2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) oraz 1 w wersji elektronicznej (wgrywana przez kandydata podczas rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym);

 5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów w przypadku rekrutacji na kierunek, na którym występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia;

 6. oryginał pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata;

 7. tłumaczenia sporządzone przez polskiego tłumacza przysięgłego albo przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej dokumentów, które wydane są w języku obcym;

 8. dokument potwierdzający znajomość języka obcego określony  w  załączniku  nr  1 (w przypadku studiów prowadzonych w języku obcym);

 9. inne   dokumenty   określone   w    części    szczegółowej    niniejszej    uchwały    lub   w odrębnych przepisach.

 1. Kandydat cudzoziemiec na studia wyższe zobowiązany jest złożyć w terminie i miejscu ustalonym przez Rektora, dokumenty określone w § 2 ust. 3 oraz dodatkowo następujące dokumenty:

  1. w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia:

   1. dyplom, który na podstawie przepisów ustawy PSWiN potwierdza wykształcenie na odpowiednim poziomie studiów lub został uznany za równoważny polskiemu dyplomowi,

   2. w przypadku dyplomu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w trybie nostryfikacji – zaświadczenie wydane przez jednostkę dokonującą nostryfikacji dyplomu potwierdzające równorzędność dyplomu uzyskanego za granicą z dyplomem ukończenia studiów w Polsce,

   3. kopię dokumentów pozwalających ocenić przebieg i czas trwania studiów np. suplement do dyplomu, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument,

   4. dokument, o którym mowa w §2 ust. 3 pkt. 2 lit. a;

  2. potwierdzoną przez UR kserokopię dokumentu stwierdzającego uprawnienie do podejmowania studiów bez ponoszenia opłat zgodnie z art. 324 ust. 2 ustawy PSWiN (np. Karta Polaka, karta pobytu, decyzja administracyjna właściwego organu);

  3. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (w przypadku studiów prowadzonych w języku polskim), tj.:

   1. zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego w jednostce wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub

   2. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, na poziomie biegłości językowej ustalonej przez Rektora, lub

   3. świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim, lub

   4. zaświadczenie o znajomości języka polskiego wydane przez UR.

 2. Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były  prowadzone  w  tym  samym  języku  obcym, w jakim kandydat będzie odbywał studia w Polsce.

 3. W przypadku dokumentów uzyskanych za granicą Uczelnia może zażądać od kandydata zaświadczenia, że świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo maturalne albo dyplom ukończenia studiów uprawniają w kraju, w którym zostały wydane do podjęcia odpowiednio studiów I stopnia lub studiów II stopnia (w przypadku, gdy informacja taka nie jest zamieszczona na dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów). Uczelnia może zażądać  od  kandydata  także  informacji  o  skali  ocen  użytej w dokumentach, o których mowa powyżej.

 4. W wyjątkowych przypadkach kandydat cudzoziemiec za zgodą Rektora może przedstawić oryginały wymaganych dokumentów przed rozpoczęciem studiów.

 1. Niedostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w §2 ust. 3, będzie   równoznaczne   z   oświadczeniem   kandydata    o   rezygnacji   z   ubiegania   się o przyjęcie na studia wyższe na dany kierunek.

 2. W przypadku nieprzyjęcia kandydata na I rok studiów, UR zwraca kandydatowi złożone przez niego prace wstępne sprawdzające uzdolnienia artystyczne, jeżeli zakres egzaminów wstępnych przewiduje ich złożenie.

 3. Kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością, uniemożliwiającą mu udział w postępowaniu rekrutacyjnym, może skorzystać ze wsparcia oferowanego przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UR (np. transport pomiędzy budynkami UR, tłumacz języka migowego, osobisty asystent itp.). Inny sposób przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej ustala Rektor.

 4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego na  studia są  jawne, poprzez udostępnienie w systemie rekrutacyjnym list rankingowych osób biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym (osobno przyjętych i nieprzyjętych) z podaniem numerów identyfikujących kandydatów.

 5. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

 6. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji CKR w sprawie nieprzyjęcia na studia kandydatowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rektora za pośrednictwem CKR w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

ZASDY USTALANIA WYNIKÓW BĘDĄCYCH PODSTAWĄ REKRUTACJI

 

§ 3

 1. O ile szczegółowe zasady przyjęć na poszczególne kierunki studiów nie stanowią  inaczej, wyniki procentowe uzyskane z egzaminu maturalnego („nowa matura”) przeliczane są na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:

  1. 1% punktów na poziomie podstawowym = 1 punkt rekrutacyjny;

  2. 1% punktów na poziomie rozszerzonym = 2 punkty rekrutacyjne.

 2. O ile szczegółowe zasady przyjęć na poszczególne kierunki studiów nie stanowią inaczej, oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości („stara matura”), przeliczane są na punkty rekrutacyjne zgodnie z zasadą:

Ocena (skala 1-6)

Punkty

Ocena (skala 2-5)

Punkty

dopuszczający/mierny

(2)

30

-

-

dopuszczający plus (2+)

45

-

-

dostateczny (3)

60

dostateczny (3)

50

dostateczny plus (3+)

90

dostateczny plus (3+)

90

dobry (4)

120

Dobry

140

dobry plus (4+)

150

dobry plus(4+)

170

bardzo dobry (5)

180

bardzo dobry (5)

200

bardzo dobry plus (5+)

190

-

-

celujący (6)

200

-

-

 

 1. Kandydat na studia, posiadający świadectwo, inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4-7 ustawy PSWiN kwalifikowany jest na studia zgodnie z zasadami określonymi dla kandydata ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „starej matury”, chyba, że szczegółowe zasady przyjęć na dany kierunek określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały stanowią inaczej. Uzyskany na świadectwie wynik będzie przeliczany zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, chyba, że szczegółowe zasady przyjęć na dany kierunek określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały stanowią inaczej.

 2. O ile szczegółowe zasady przyjęć na poszczególne kierunki studiów nie stanowią inaczej, absolwentom szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych, wyniki egzaminu maturalnego (IB - International Baccalaureate) przeliczane są na punkty rekrutacyjne zgodnie z zasadą:

 

Matura IB

Punkty rekrutacyjne

(poziom podstawowy)

 

Matura IB

Punkty rekrutacyjne (poziom rozszerzony)

Poziom SL (punkty)

Poziom H

(punkty)

7

100

7

200

6

86

6

172

5

72

5

144

4

58

4

116

3

44

3

88

2

30

2

60

1

0

1

32

0

0

0

 

 1. O ile szczegółowe zasady przyjęć na poszczególne kierunki studiów nie stanowią inaczej, absolwentom Szkół Europejskich, wyniki egzaminu maturalnego (EB - European Baccalaureate) przeliczane są na punkty rekrutacyjne zgodnie z zasadą:

 

Wynik na dyplomie EB

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

Punkty rekrutacyjne

9,51 – 10,00

100

200

9,01 – 9,50

90

176

8,51 – 9,00

80

152

8,01 – 8,50

70

128

7,51 – 8,00

60

104

7,01 – 7,50

50

80

6,51 – 7,00

40

56

6,00 – 6,50

30

32

0,00 – 5,99

0

0

 

 1. O ile szczegółowe zasady przyjęć na poszczególne kierunki studiów II stopnia nie stanowią inaczej:

 

 1. oceny z rozmowy  kwalifikacyjnej  przeliczane  są  na  punkty  rekrutacyjne  zgodnie  z zasadą:

 

ocena bardzo dobry (5)

50 pkt.

ocena dobry plus (4+)

45 pkt.

ocena dobra (4)

40 pkt.

ocena dostateczny plus (3+)

35 pkt.

ocena dostateczna (3)

30 pkt.

 

 1. średnia ocen z toku studiów I stopnia przeliczana jest zgodnie z zasadą:

 

5,0

50 pkt.

4,51 - 4,99

45 pkt.

4,0 – 4,50

40 pkt.

3,51  - 3,99

35 pkt.

3,0 – 3,50

30 pkt.

 

 1. ocena na dyplomie studiów I stopnia przeliczana jest na punkty rekrutacyjne zgodnie z zasadą:

 

dyplom z wyróżnieniem

60 pkt.

ocena bardzo dobry (5)

50 pkt.

ocena dobry plus (4+)

45 pkt.

ocena dobra (4)

40 pkt.

ocena dostateczny plus

(3,5)

35 pkt.

ocena dostateczna (3)

30 pkt.

 

 1. w przypadku przedstawienia dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia, ustala się indywidualnie w każdym przypadku ostateczną liczbę punktów, braną pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym z zastrzeżeniem, że najwyższa ocena w danym systemie oceniania odpowiada 50 pkt.

 1. Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne przewiduje alternatywnie kilka przedmiotów, uwzględnia się przedmiot z wynikiem korzystniejszym dla kandydata.

 1. Na kierunkach, na których wymagany jest język polski, kandydatowi, który ukończył szkołę średnią za granicą zamiast języka polskiego uwzględnia się język  ojczysty kraju,  w którym zdawany jest egzamin maturalny chyba, że szczegółowe warunki kwalifikacji stanowią inaczej.

 2. Brak na świadectwie maturalnym/dojrzałości wyszczególnionego przedmiotu dodatkowego, z zastrzeżeniem ust. 8, powoduje, że w postępowaniu rekrutacyjnym kandydat otrzymuje „0” punktów z tego przedmiotu, ale nie wyklucza go to z dalszego toku postępowania kwalifikacyjnego.

 3. W  przypadku  studiów  II  stopnia,  gdzie  jako  kryterium  brana  jest  pod  uwagę  ocena  z zaliczenia, zapisowi „zal” przypisuje się wartość oceny dostatecznej.

 4. Tematy i zakres egzaminów praktycznych ustalonych w trybie, o którym mowa w art. 70 ust. 4 ustawy PSWiN oraz rozmów kwalifikacyjnych zatwierdza Rektor.

 5. Ocena niedostateczna lub niezgłoszenie się na egzamin wstępny sprawdzający uzdolnienia artystyczne lub sprawność fizyczną albo rozmowę kwalifikacyjną wyklucza kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 6. Na uzasadniony, pisemny wniosek kandydata kwestionującego wynik z egzaminu praktycznego umożliwia się kandydatowi bądź jego pełnomocnikowi wgląd w wyniki swojej pracy wstępnej, w terminie 7 dni od dnia ich ogłoszenia. Z wglądu do pracy sporządza się protokół.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 4

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się przepisy ustawy PSWiN, Statutu UR oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Decyzje w sprawach nieuregulowanych podejmuje Rektor.

 2. Za wykonanie niniejszej uchwały Senat UR czyni odpowiedzialnym Centralną Komisję Rekrutacyjną.

 3. Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały, Senat UR powierza Prorektorowi ds. Studenckich i Kształcenia.

 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 526/12/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr 462/06/2019w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2020/2021

Na podstawie art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i  nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PSWiN” oraz § 136 ust. 1 Statutu UR, Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

W  załączniku  nr  1  do  Uchwały  462/06/2019  w  sprawie  warunków,  trybu  oraz  terminów rozpoczęcia  i  zakończenia  rekrutacji  dla  poszczególnych  kierunków  studiów  pierwszego stopnia,   drugiego   stopnia   i   jednolitych   studiów   magisterskich   w   roku   akademickim 2020/2021, wprowadza się następujące zmiany:

1) W warunkach rekrutacji na kierunek lekarski, 6-letnie, jednolite studia magisterskie, forma – stacjonarne i niestacjonarne:

a)  W „uwagach” zmienia się treść pkt. 4, nadając mu brzmienie:

„Kandydaci na kierunek lekarski prowadzony w języku angielskim przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim mającej na celu sprawdzenie znajomości specjalistycznego słownictwa z zakresu przedmiotów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym i elementarnego słownictwa medycznego oraz ocenę motywacji do studiowania medycyny. Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest w siedzibie Zespołu Rekrutacyjnego.”

W przypadku ilości kandydatów uniemożliwiającej przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzenie znajomości specjalistycznego słownictwa, o którym mowa powyżej może odbyć się w formie pisemnego testu. W uzasadnionych przypadkach dotyczących cudzoziemców możliwe jest przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z wykorzystaniem komunikatorów internetowych. Decyzję w sprawie dopuszczenia do internetowej rozmowy kwalifikacyjnej podejmuje przewodniczący Centralnej Komisji Rekrutacyjnej.

2) W warunkach rekrutacji na kierunki pielęgniarstwo, położnictwo, dietetyka, zdrowie publiczne, elektroradiologia, ratownictwo medyczne, studia I stopnia, forma stacjonarne i niestacjonarne oraz kierunek fizjoterapia, jednolite studia magisterskie, forma – stacjonarne i niestacjonarne:

a) W tabeli, pkt nr 1 otrzymuje brzmienie:

„Przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym”.

b)  w rubryce „przedmiot obowiązkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym” oraz „przedmiot dodatkowy brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym”:

dodaje się słowa w brzmieniu:

„na poziomie podstawowym lub”

3) W warunkach rekrutacji na kierunki położnictwo, studia I stopnia, forma stacjonarne  i niestacjonarne:

a) W „uwagach” pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„W ramach kierunku położnictwo studia I stopnia, prowadzone jest położnictwo pomostowe (studia I stopnia niestacjonarne, licencjackie pomostowe – ścieżka B). Możliwość rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacji. Kandydat który ukończył Medyczne Studium Zawodowe lub szkołę policealną lub szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie położnej zobowiązany jest dostarczyć kserokopię dyplomu oraz oryginał dokumentu (do wglądu) do właściwej komisji rekrutacyjnej UR”.

a)    W „uwagach” dotychczasowe pkt. 1 i 2, stają się pkt. 2 i 3.

4) W warunkach rekrutacji na kierunki fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, dietetyka, zdrowie publiczne, studia II stopnia, forma stacjonarne i niestacjonarne:

a)  usuwa się słowa w brzmieniu:

„Przyjmuje  się  zasadę,   że   kandydat   osiągnął   kwalifikowaną   większość   (co najmniej 75%) efektów kształcenia przewidzianych dla studiów I stopnia na kierunku odpowiadającym wyborowi kandydata”.

5) W warunkach rekrutacji na kierunek fizjoterapia, studia II stopnia, forma stacjonarne  i niestacjonarne:

c) dodaje się słowa w brzmieniu:

„O przyjęcie na kierunek – fizjoterapia – studia II stopnia mogą ubiegać się absolwenci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku fizjoterapia”.

6) W warunkach rekrutacji na kierunek pielęgniarstwo, studia I stopnia, forma stacjonarne i niestacjonarne:

a) usuwa się słowa w brzmieniu:

„i niestacjonarne”

7) W warunkach rekrutacji na kierunek pielęgniarstwo, studia II stopnia, forma stacjonarne i niestacjonarne:

a)  dodaje się słowa w brzmieniu:

„O przyjęcie na kierunek – pielęgniarstwo – studia II stopnia mogą ubiegać się absolwenci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo”.

8) W warunkach rekrutacji na kierunek położnictwo, studia II stopnia, forma stacjonarne i niestacjonarne:

a)  dodaje się słowa w brzmieniu:

„O przyjęcie na kierunek – położnictwo – studia II stopnia mogą ubiegać się absolwenci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku położnictwo”.

9) W warunkach rekrutacji na kierunek  dietetyka, studia II stopnia, forma stacjonarne    i niestacjonarne:

a) dodaje się słowa w brzmieniu:

„O przyjęcie na kierunek – dietetyka – studia II stopnia mogą ubiegać się absolwenci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku dietetyka”.

10) W warunkach rekrutacji na kierunki archeologia i muzeologia, studia I i II stopnia, forma stacjonarne i niestacjonarne:

b) usuwa się słowa w brzmieniu:

„i niestacjonarne”

11) W warunkach rekrutacji na kierunek politologia, studia II stopnia, forma stacjonarne:

a) dodaje się słowa w brzmieniu:

„i niestacjonarne”

 

§ 2

Pozostałe  postanowienia  Uchwały  Senatu  UR  nr  462/06/2019  w  sprawie  warunków,  trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego    stopnia,    drugiego    stopnia    i    jednolitych    studiów    magisterskich    w    roku akademickim 2020/2021, pozostają bez zmian.

 

§ 3

Ogłasza się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały jednolity tekst Uchwały nr 462/06/2019 Senatu Uniwersytetu  Rzeszowskiego  z  dnia  27  czerwca  2019  r.,  z  uwzględnieniem  zmian wprowadzonych w § 1 niniejszej uchwały.

 

§ 4

Nadzór nad realizacją uchwały sprawuje Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Senat.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

Komentarze (0)