Akademia Muzyczna w Łodzi rekrutacja 2020

 

Rekrutacja 2020/2021 – informacje ogólne

 
UWAGA!

Kandydaci obowiązani są dokonywać rejestracji drogą internetową.
 

Dokumenty można składać w Dziale Nauczania, Studiów i Spraw Bytowych Studentów, budynek Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej, al. 1 Maja 4,
w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 11.00-14.00
lub
przesyłać pocztą na adres:
Akademia Muzyczna w Łodzi, ul. Gdańska 32, 90-716 Łódź
z dopiskiem "Dział Nauczania – REKRUTACJA"

 

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ:

 

 • studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
  do 31 maja 2020 r.

 • studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
  do 31 maja 2020 r. lub do 10 września 2020 r.

 • studia podyplomowe w zakresie instrumentalistyki, wokalistyki, prowadzenia zespołów kameralnych oraz teorii i krytyki tańca
  do 10 września 2020 r.

 • studia w ramach Europejskiej Akademii Operowej
  informacje na stronie internetowej 
  www.europeanopera.academy

 • staże artystyczne
  do 10 września 2020 r. lub 5 lutego 2021 r.

 

TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

 

 • studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
  18 czerwca – 1 lipca 2020 r.

 • studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
  27 czerwca 2020 r. i 19 września 2020 r.

 • studia podyplomowe w zakresie instrumentalistyki, wokalistyki, prowadzenia zespołów kameralnych oraz teorii i krytyki tańca
  19 września 2020 r.

 • studia w ramach Europejskiej Akademii Operowej
  informacje na stronie internetowej 
  www.europeanopera.academy

 

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ KANDYDACI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 

 1. Wydrukowane i podpisane podanie o przyjęcie na studia (dostępne po ukończeniu rekrutacji online).

 2. Kopia świadectwa dojrzałości poświadczona przez Akademię Muzyczną w Łodzi – oryginał świadectwa kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu podczas składania dokumentów. W przypadku wysyłania dokumentów pocztą należy oprócz kopii dołączyć oryginały.
  Wszyscy kandydaci posiadający potwierdzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Świadectwo Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate), lub zaświadczenie wydane przez Biuro IB w Genewie, podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.
  UWAGA! Maturzyści z 2020 roku składają zaświadczenie, potwierdzone wyłącznie przez dyrektora szkoły, o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości. Kopię świadectwa maturalnego (zgodnie z punktem 3.) należy złożyć w ciągu 5 dni po terminie ogłoszonym oficjalnie przez Państwową Komisję Egzaminacyjną.

 3. Kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej w przypadku „nowej matury”.

 4. Jedna aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (wymiary 35 mm x 45 mm, na jasnym tle, itd.), podpisana na odwrocie oraz jedno zdjęcie w formie elektronicznej (potrzebne wyłącznie do rejestracji elektronicznej – prosimy o niedołączanie zdjęcia na płycie do dokumentów).

 5. Dyplom ukończenia szkoły muzycznej I lub II stopnia – nieobowiązkowo.

 6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty za egzamin wstępny, a także:

  • muzyka w mediach – brak wymagań dodatkowych dokumentów;

  • produkcja muzyczna – brak wymagań dodatkowych dokumentów;

  • realizacja dźwięku – program egzaminu z instrumentu oraz w miarę potrzeby nuty dla akompaniatora; kandydat jest zobowiązany do przedstawienia pozytywnego wyniku badania audiometrycznego tonalnego. Uczelnia nie zapewnia badań w tym zakresie;

  • kompozycja – partytury własnych utworów;

  • kompozycja muzyki filmowej – partytury własnych utworów;

  • teoria muzyki – brak wymagań dodatkowych dokumentów;

  • dyrygentura chóralna – program egzaminu z dyrygentury, program egzaminu z emisji głosu oraz nuty dla akompaniatora, program egzaminu z fortepianu;

  • dyrygentura symfoniczna – program egzaminu z dyrygentury, program egzaminu z fortepianu i/lub instrumentu dodatkowego (jeśli dotyczy);

  • rytmika – program egzaminu z fortepianu;

  • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – program egzaminu z fortepianu oraz program egzaminu z gry na wybranym instrumencie (jeśli dotyczy);

  • muzykoterapia – brak wymagań dodatkowych dokumentów;

  • instrumentalistyka: fortepian, klawesyn, organy, muzyka kościelna, gitara, akordeon – program egzaminu z instrumentu;

  • instrumentalistyka: instrumenty dawne, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, róg, trąbka, puzon, tuba, harfa, perkusja – program egzaminu z instrumentu oraz nuty dla akompaniatora; jeśli kandydat nie złoży nut, oznacza to, że zapewnia akompaniatora we własnym zakresie;

  • instrumenty jazzowe – program egzaminu z instrumentu oraz nuty dla sekcji rytmicznej; jeśli kandydat nie złoży nut, oznacza to, że zapewnia sekcję rytmiczną we własnym zakresie lub podkład muzyczny znajduje się na płycie CD (w formacie audio), którą kandydat zobowiązany jest przynieść na egzamin wstępny;

  • wokalistyka estradowa – program egzaminu z predyspozycji wokalnych oraz podkład muzyczny, znajdujący na płycie CD (w formacie audio), którą kandydat zobowiązany jest przynieść na egzamin wstępny, jeśli nie występuje z własnym akompaniatorem. Uczelnia nie zapewnia akompaniatora;

  • śpiew klasyczny – program egzaminu ze śpiewu oraz nuty dla akompaniatora; jeśli kandydat nie złoży nut, oznacza to, że zapewnia akompaniatora we własnym zakresie;

  • musical – program egzaminu z predyspozycji wokalnych oraz nuty dla akompaniatora; jeśli kandydat nie złoży nut, oznacza to, że zapewnia akompaniatora we własnym zakresie lub podkład muzyczny znajduje się na płycie CD (w formacie audio), którą kandydat zobowiązany jest przynieść na egzamin wstępny;

  • choreografia i techniki tańca – muzyka do etiudy choreograficznej na płycie CD (w formacie audio), którą kandydat zobowiązany jest przynieść na egzamin wstępny.

 7. W przypadku niepełnoletniego kandydata na studia pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego do przystąpienia do rekrutacji.

 

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ KANDYDACI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 

 1. Wydrukowane i podpisane podanie o przyjęcie na studia (dostępne po ukończeniu rekrutacji online).

 2. Kopia świadectwa dojrzałości poświadczona przez Akademię Muzyczną w Łodzi – oryginał świadectwa kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu przy składaniu dokumentów. W przypadku wysyłania dokumentów pocztą należy oprócz kopii dołączyć oryginały.

 3. Kopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów poświadczona przez Akademię Muzyczną w Łodzi – oryginał dyplomu (odpisu) wydane przez szkołę wyższą kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu podczas składania dokumentów. W przypadku wysyłania dokumentów pocztą należy oprócz kopii dołączyć oryginały.
  UWAGA! Absolwenci z 2020 roku składają zaświadczenie z uczelni o ukończeniu studiów wraz z oceną, potwierdzone przez dziekana wydziału. W razie przedłożenia zaświadczenia o ukończeniu studiów kopię dyplomu (zgodnie z punktem 3) należy dostarczyć do końca września.

 4. Kopia suplementu do dyplomu (tylko jeśli suplement stanowi część B dyplomu).

 5. Jedna aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (wymiary 35 mm x 45 mm, na jasnym tle, itd.), podpisana na odwrocie oraz jedno zdjęcie w formie elektronicznej (potrzebne wyłącznie do rejestracji elektronicznej – prosimy o niedołączanie zdjęcia na płycie do dokumentów).

 6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty za egzamin wstępny, a także:

  • kompozycja – partytury własnych utworów;

  • muzyka w mediach – własne teksty o muzyce w formie pisemnej lub nagrania autorskich audycji o tematyce muzycznej (audio lub video);

  • produkcja muzyczna – projekt organizacji produkcji muzycznej: opis wraz z kosztorysem i harmonogramem działań;

  • realizacja dźwięku – autorskie nagrania na płycie CD (wraz z partyturami, jeśli są dostępne); kandydat jest zobowiązany do przedstawienia pozy­tywnego wyniku badania audiometrycznego tonalnego. Uczelnia nie zapewnia badań w tym zakresie;

  • kompozycja muzyki filmowej – partytury własnych kompozycji oraz nagrania audio lub wideo własnych kompozycji muzyki filmowej;

  • teoria muzyki – brak wymagań dodatkowych dokumentów;

  • dyrygentura chóralna – program egzaminu z dyrygentury oraz program egzaminu z emisji głosu i nuty dla akompaniatora;

  • dyrygentura symfoniczno-operowa – program egzaminu z dyrygentury;

  • rytmika – brak wymagań dodatkowych dokumentów;

  • edukacja i animacja muzyczna – program egzaminu z zakresu dyrygowania i program egzaminu z zakresu emisji głosu oraz nuty dla akompaniatora;

  • instrumentalistyka: fortepian, fortepian jazzowy, fortepian kameralny, klawesyn, organy, muzyka kościelna, gitara, akordeon – program egzaminu z instrumentu;

  • instrumentalistyka: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, róg, trąbka, puzon, tuba, harfa, perkusja, instrumenty dawne – program egzaminu z instrumentu oraz nuty dla akompaniatora; jeśli kandydat nie złoży nut oznacza to, że zapewnia akompaniatora jest we własnym zakresie;

  • instrumenty jazzowe – program egzaminu z instrumentu oraz nuty dla akompaniatora; jeśli kandydat nie złoży nut oznacza to, że zapewnia akompaniatora jest we własnym zakresie;

  • wokalistyka estradowa – program na egzamin z predyspozycji wokalnych oraz podkład muzyczny, znajdujący na płycie CD (w formacie audio), którą kandydat zobowiązany jest przynieść na egzamin wstępny, jeśli nie występuje z własnym akompaniatorem. Uczelnia nie zapewnia akompaniatora;

  • śpiew klasyczny – program egzaminu ze śpiewu oraz nuty dla akompaniatora; jeśli kandydat nie złoży nut oznacza to, że zapewnia akompaniatora we własnym zakresie;

  • musical – program egzaminu z predyspozycji wokalnych oraz nuty dla akompaniatora; jeśli kandydat nie złoży nut, oznacza to, że zapewnia akompaniatora we własnym zakresie lub podkład muzyczny znajduje się na płycie CD (w formacie audio), którą kandydat zobowiązany jest przynieść na egzamin wstępny;

  • choreografia – wykaz osiągnięć tanecznych i choreograficznych;

  • somatyka w tańcu i terapii – brak wymagań dodatkowych dokumentów.

 

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ KANDYDACI NA STUDIA PODYPLOMOWE

 
UWAGA!
Kandydaci obowiązani są dokonywać rejestracji drogą internetową, przez stronę www.amuz.lodz.pl, z wyjątkiem kandydatów na Europejskie Podyplomowe Studia Operowe.
Rekrutacja na Europejskie Podyplomowe Studia Operowe odbywa się drogą internetową przez stronę 
www.europeanopera.academy

  1. Wydrukowane i podpisane podanie o przyjęcie na studia (dostępne po ukończeniu rekrutacji online).

  2. Życiorys.

  3. Dwie aktualne fotografie, podpisane na odwrocie.

  4. Kopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów poświadczona przez Akademię Muzyczną w Łodzi – oryginał dyplomu (odpisu) kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu podczas składania dokumentów. W przypadku wysyłania dokumentów pocztą należy oprócz kopii dołączyć oryginały.
   UWAGA! Absolwenci z 2020 roku składają zaświadczenie z uczelni o ukończeniu studiów wraz z oceną, potwierdzone przez dziekana wydziału. W razie przedłożenia zaświadczenia o ukończeniu studiów kopię dyplomu i suplementu (zgodnie z punktem 4.) należy dostarczyć do końca września.

  5. Kopia suplementu do dyplomu (tylko jeśli stanowi część B dyplomu).

  6. Program (spis) wykonywanych utworów na egzamin wstępny. Akompaniator we własnym zakresie.

  7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty za egzamin wstępny.

 

OPŁATY ZA EGZAMIN WSTĘPNY

 

 1. Za egzamin wstępny obowiązuje opłata w wysokości ustalonej przez władze Uczelni (zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) i wynosi 150 zł dla wszystkich rodzajów i kierunków studiów.

  Wpłat dokonuje się na konto:
  Bank PEKAO S.A. II Oddział w Łodzi, ul. Piotrkowska 270, 90–361 Łódź
  97 1240 3028 1111 0000 2822 1999

 
ZAKWATEROWANIE W CZASIE EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

 

 1. Istnieje możliwość odpłatnego zakwaterowania w Domu Studenckim na czas egzaminów wstępnych.

 
ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

 

 1. Wszystkie egzaminy mają charakter konkursowy.

 2. We wszystkich egzaminach stosowany jest system punktowy.

 3. Laureaci ogólnopolskich konkursów muzycznych w zakresie instrumentalistyki (nagrody I, II i III) oraz w zakresie przedmiotów ogólnomuzycznych mogą być zwolnieni z egzaminów w danej specjalności na studia pierwszego i drugiego stopnia.

 4. Ostateczne wyniki egzaminów wstępnych ogłaszają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Komentarze (1)

Ola odpowiedz

Czy ktoś dostał się na muzykę w mediach i powie o swoich odczuciach?