sggw rekrutacja

 

Zasady Rekrutacji na SGGW 2015/2016

Uchwała Nr 45 – 2013/2014

Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w SGGW w roku akademickim 2015/2016

 

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. z 2012 r poz. 572 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą oraz § 60 pkt 14) i § 102 ust. 7 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na wnioski rad wydziałów, Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie postanawia, co następuje:

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Uchwała dotyczy warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

§ 2

W przypadku podjęcia przez studenta lub absolwenta studiów na kolejnym kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej pobierana jest opłata za drugi wskazany przez studenta kierunek studiów, jeżeli nie posiada on uprawnień do korzystania z zajęć bez wnoszenia opłat oraz za każdy kolejny kierunek studiów. Kandydat na studia stacjonarne w uczelni publicznej jest obowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat.

§ 3

Rekrutacja na studia prowadzona jest na kierunki i formy studiów z wykorzystaniem internetowej aplikacji pod nazwą System Obsługi Kandydatów (SOK). Uruchomienie kierunku uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor na wniosek Dziekana.

W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów zarejestrowanych na dany kierunek, komisje rekrutacyjne będą proponowały tym kandydatom przyjęcie na inny kierunek studiów prowadzony w tej samej formie, na którym pozostały wolne miejsca.

II. Organy prowadzące postępowanie rekrutacyjne

 

§ 4

1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzą komisje rekrutacyjne jednostek rekrutujących (Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne - WKR). Nadzór nad postępowaniem rekrutacyjnym sprawuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej UKR.

2. Członków Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych powołuje rada jednostki rekrutującej na wniosek jej kierownika w terminie do dnia 30 maja 2015r.

3. Członków UKR powołuje Senat SGGW na wniosek Rektora w terminie do dnia 30 maja 2015r.

4. Obsługę administracyjną postępowania rekrutacyjnego zapewnia Biuro Spraw Studenckich, Centrum Informatyczne i dziekanat jednostki rekrutującej.

§ 5

1. Decyzje Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych oraz UKR zapadają zwykłą większością  głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

2. Posiedzenia Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych oraz UKR są protokołowane a protokoły są podpisywane przez przewodniczącego i członków komisji.

§ 6

1. Do zadań Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnej (WKR) należy:

1) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie jego wyników,

2) organizowanie i przeprowadzanie dodatkowych egzaminów wstępnych sprawdzających wiedzę lub umiejętności niesprawdzanych w trybie egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości (dot. kierunku architektura krajobrazu); warunki przeprowadzania egzaminu powinny uwzględniać potrzeby kandydatów na studia będących osobami niepełnosprawnymi,

3) zatwierdzanie, organizacja oraz nadzór nad przeprowadzeniem testów kompetencyjnych/sprawdzianów dla kandydatów na studia II stopnia, zawiadamianie o terminie i miejscu ich przeprowadzania; warunki przeprowadzania testów kompetencyjnych/sprawdzianów powinny uwzględniać potrzeby kandydatów na studia będących osobami niepełnosprawnymi,

4) przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych, weryfikacja zgodności osiągniętych przez kandydata efektów kształcenia na studiach I stopnia z efektami oczekiwanymi od kandydatów na studia II stopnia, określanie ich zbieżności i wyznaczanie ewentualnych przedmiotów do realizacji w  celu uzupełnienia braków kompetencyjnych,

5) podejmowanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia, przygotowanie pisemnych decyzji WKR oraz pisemne zawiadomienie kandydatów o podjętej decyzji,

6) rozpatrywanie skarg oraz opiniowanie odwołań składanych przez kandydatów w związku z postępowaniem rekrutacyjnym,

7) sporządzanie protokołu  z przebiegu  postępowania  kwalifikacyjnego  wraz z listą rankingową dla poszczególnych kierunków, form i poziomów studiów, przekazanie jednego egzemplarza protokołu do UKR,

8) sporządzenie listy osób przyjętych na studia.

§ 7

Do zadań UKR należy:

1) koordynacja prac komisji rekrutacyjnych, nadzór nad pracą komisji rekrutacyjnych, przyjmowanie protokołów z wyników postępowania kwalifikacyjnego w celu stwierdzenia prawidłowości jego przebiegu,

2) rozpatrywanie odwołań od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych,

3) nadzór nad działalnością Systemu Obsługi Kandydatów (SOK).

 

III. Zasady kwalifikacji

Studia I stopnia i jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne)

 

§ 8

W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

1. Podstawą przyjęcia na studia będą wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym albo wyniki uzyskane na egzaminie dojrzałości i/lub egzaminie przeprowadzonym w innej uczelni we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną z przedmiotów wskazanych w załącznikach nr 1 i nr 2 oraz dodatkowo sprawdzian z rysunku odręcznego na kierunku architektura krajobrazu.

2. Kandydaci ze świadectwem dojrzałości będą przyjmowani na podstawie:

1) wyników egzaminów maturalnych pisemnych (nowa matura),

2) wyników egzaminów dojrzałości (stara matura) i/lub wyników egzaminów przeprowadzanych w innych uczelniach we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Kandydaci, którzy na egzaminie dojrzałości nie będą posiadali ocen z przedmiotów wymaganych w kwalifikacji na dany kierunek studiów i nie przystąpią do tego egzaminu, nie będą mogli brać udziału w rekrutacji na ten kierunek studiów, z zastrzeżeniem § 19. Wyniki egzaminów przeprowadzanych w innych uczelniach będą honorowane w roku, w którym kandydat na studia przystąpił do tych egzaminów.

3. Wyniki kandydata o których mowa w ust. 1- 2 będą przeliczane na punkty SGGW według zasad określonych w § 9 – 14.

 

§ 9

Kandydaci posiadający dyplom IB wydany przez International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie będą przyjmowani na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie z przedmiotów wymaganych w kwalifikacji na dany kierunek studiów (załączniki nr 1 i 2). Otrzymana na świadectwie punktacja będzie przeliczana wg następujących zasad:

 

IB Poziom - SL

Odpowiednik matury – poziom podstawowy

Punkty SGGW

7

100%

70

6

90%

63

5

75%

52,5

4

60%

42

3

45%

31,5

2

30%

21

 

 

IB Poziom - HL

Odpowiednik matury – poziom rozszerzony

Punkty SGGW

7

100%

100

6

90%

90

5

75%

75

4

60%

60

3

45%

45

2

30%

30

 

§ 10

Dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości (nowa matura) - w kwalifikacji będą uwzględniane wyniki egzaminów maturalnych pisemnych i przeliczane na punkty SGGW w zależności od roku uzyskania świadectwa dojrzałości wg następujących zasad:

 

Matura / Aneks z lat 2002 i z 2005-2007:

Punkty SGGW= poziom podstawowy x 0,4 + poziom rozszerzony x 0,6

Matura / Aneks z lat 2008 -2015:

Punkty SGGW = poziom podstawowy x 0,7 Punkty SGGW = poziom rozszerzony x 1,0

 

§ 11

Dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych wyniki egzaminów z przedmiotów nauczanych w języku obcym będącym drugim językiem nauczania, będą przeliczane na punkty SGGW i uwzględniane w kwalifikacji wg zasad podanych w § 10.

 

§ 12

Dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości (stara matura) - oceny tradycyjne z egzaminu dojrzałości (części pisemnej i/lub ustnej) będą przeliczane na punkty SGGW wg następujących zasad:

 

Skala ocen 1-6

Punkty SGGW

ocena 2 (dop./mier.)

20

3 (dost.)

40

4 (db.)

60

5 (bdb.)

80

6 (cel.)

100

 

Skala ocen 2-5

Punkty SGGW

ocena 3 (dost.)

40

4 (db.)

70

5 (bdb.)

100

 

§ 13

Zapis "zwolniony" na świadectwie dojrzałości jest równoznaczny z maksymalną punktacją z danego przedmiotu.

 

§ 14

1. Kandydaci posiadający dyplom EB (European Baccalaureate) lub inne świadectwo uzyskane poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (RP) uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznane za równoważne świadectwu dojrzałości w drodze nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, będą mieli przeliczane wyniki ze świadectwa zgodnie z Załącznikiem nr 6.

2. Przy innej skali ocen niż określone w Załączniku nr 6, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna będzie indywidualnie przeliczała uzyskane przez kandydata wyniki ze świadectwa uzyskanego poza granicami RP na punkty SGGW stosując zawarte w niniejszej Uchwale postanowienia. Kandydat zobowiązany jest przedstawić komisji rekrutacyjnej takie świadectwo przed zakończeniem danego etapu rejestracji.

§ 15

1. Z postępowania kwalifikacyjnego będą zwolnieni laureaci olimpiad centralnych i konkursów, zgodnie z Uchwałą Nr 71 - 2012/2013 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z dnia 27 maja 2013r. w sprawie uprawnień laureatów olimpiad i konkursów w latach 2013-2016 ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Senatu SGGW nr 34 2013/2014 z dnia 28 kwietnia 2014r.

2. Z uprawnień, o których mowa w ust.1, niezależnie od daty ich nabycia, mogą skorzystać maturzyści w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.

3. Laureaci olimpiad i konkursów po dokonaniu rejestracji w SOK składają w Biurze Spraw Studenckich SGGW, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, komplet dokumentów wymienionych w załączniku nr 4 wraz z zaświadczeniem lub dyplomem uprawniającym do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

4. Na podstawie dokumentów określonych w ust.3 kandydatom przyznawane będą w kwalifikacji punkty SGGW w maksymalnej wysokości.

§ 16

Listy rankingowe kandydatów na poszczególne kierunki studiów będą tworzone zgodnie z postanowieniami § 9-14 uwzględniając kandydatów wymienionych w § 15. Przy dwóch przedmiotach kwalifikacyjnych wyniki będą sumowane z wyjątkiem kierunków:

a) architektura krajobrazu - wyniki są sumą punktów SGGW z przedmiotu kwalifikacyjnego i punktów uzyskanych z przeliczenia oceny ze sprawdzianu z rysunku odręcznego. Ocena ze sprawdzianu z rysunku odręcznego przeliczana jest według następującej skali:

 

Ocena

Punkty SGGW

2 (niedostateczny)

0

3 (dostateczny)

40

3,5 (dostateczny plus)

50

4 (dobry)

60

4,5 (dobry plus)

70

5 (bardzo dobry)

80

 

b) bioinżynieria zwierząt - wyniki są sumą punktów SGGW z przedmiotu: matematyka albo chemia albo fizyka albo biologia z przelicznikiem 0,7 dla punktów SGGW oraz z języka angielskiego z przelicznikiem 0,3 dla punktów SGGW;

c) ochrona środowiska - wyniki są sumą punktów SGGW z przedmiotów kwalifikacyjnych z uwzględnieniem przelicznika 0,7 dla punktów SGGW z egzaminu z języka nowożytnego;

d) ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, zarządzanie - wyniki są sumą punktów SGGW z matematyki z uwzględnieniem przelicznika 0,6 dla punktów SGGW, z języka obcego nowożytnego z uwzględnieniem przelicznika 0,2 dla punktów SGGW oraz przedmiotu dodatkowego (język polski albo geografia albo wiedza o społeczeństwie albo historia) z uwzględnieniem przelicznika 0,2 dla punktów SGGW.

§ 17

1. Minimalna liczba punktów SGGW z przedmiotów wskazanych w załącznikach 1 i 2 dla poszczególnych kierunków studiów, która umożliwia udział w postępowaniu rekrutacyjnym, wynika z przeliczenia wyniku dowolnego poziomu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu według zasad wskazanych w § 10, z którego kandydat uzyskał minimum 30% na świadectwie dojrzałości, z zastrzeżeniem zapisów § 19.

2. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może w każdym etapie postępowania rekrutacyjnego ustalić minimalną liczbę punktów SGGW z każdego przedmiotu, która będzie uprawniała kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 18

W przypadku kandydatów z jednakową punktacją, dodatkowo mogą być uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym wyniki egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości z języka polskiego, a jeśli przedmiotem kwalifikacyjnym jest język polski - z języka obcego. W przypadku świadectw uzyskanych poza granicami RP, na których kandydat nie posiada oceny z języka polskiego, dodatkowo uwzględniany będzie wynik z języka obcego, który nie jest językiem urzędowym kraju, w którym zostało wydane świadectwo.

§ 19

W przypadku zarejestrowania się mniejszej liczby kandydatów niż planowany limit przyjęć, komisja rekrutacyjna może podjąć decyzję o zakwalifikowaniu do przyjęcia kandydatów, którzy dopełnili wszystkich wymogów związanych z rejestracją - dotyczy to studiów niestacjonarnych z wyjątkiem kierunku architektura krajobrazu oraz weterynaria.

 

§ 20

W celu ustalenia indywidualnych warunków przeprowadzenia sprawdzianu z rysunku na kierunek architektura krajobrazu uwzględniających potrzeby kandydata na studia będącego osobą niepełnosprawną, kandydat ten powinien zgłosić pisemnie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej fakt niepełnosprawności nie później niż 10 dni przed planowanym w harmonogramie rekrutacji terminem sprawdzianu.

Studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

§ 21

O przyjęcie na studia drugiego stopnia, mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia i absolwenci studiów jednolitych  magisterskich.

§ 22

1. Dla kierunków studiów drugiego stopnia, dla których w załączniku nr 3 wskazane są dopuszczalne rozbieżności pomiędzy osiągniętymi w trakcie studiów I stopnia efektami kształcenia a efektami kształcenia oczekiwanymi od kandydata, weryfikacji zgodności tych efektów i wskazania ewentualnych przedmiotów koniecznych do realizacji przez kandydata w trakcie studiów drugiego stopnia - w celu uzupełnienia braków kompetencyjnych, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dokonuje w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji, przed kwalifikacją i złożeniem dokumentów.

2. Kandydat wyraża pisemną  zgodę  na uzupełnienie wskazanych przez Wydziałową  Komisję  Rekrutacyjną przedmiotów, o których mowa w ust.1.

§ 23

1. Przyjęcia kandydatów będą odbywały się na podstawie list rankingowych utworzonych na podstawie kryteriów wskazanych w załączniku nr.3

2. Średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia uwzględniana w postępowaniu rekrutacyjnym jest średnią arytmetyczną ocen końcowych (z suplementu do dyplomu).

3. Kandydatom na studia drugiego stopnia, którzy studia pierwszego stopnia ukończyli w uczelni, w której stosowano inną skalę ocen niż w SGGW, średnią ocen ze studiów pierwszego stopnia przelicza się następująco:

dla skali ocen 2 – 5,5 - średnia SGGW= średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia * 0,909 dla skali ocen 2 – 6,0 - średnia SGGW= średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia * 0,833

§ 24

W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów niż planowany limit miejsc, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może odstąpić od kwalifikacji na podstawie średniej ocen lub zadania projektowego lub rozmowy kwalifikacyjnej, z zachowaniem pozostałych kryteriów określonych w załączniku nr 3.

 

§ 25

W celu ustalenia indywidualnych warunków przeprowadzenia testu kompetencyjnego/sprawdzianu na studia drugiego stopnia uwzględniających potrzeby kandydata na studia będącego osobą niepełnosprawną, kandydat ten powinien zgłosić pisemnie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej fakt niepełnosprawności nie później niż 10 dni przed planowanym w harmonogramie rekrutacji terminem testu/sprawdzianu.

 

IV. Postępowanie  kwalifikacyjne

§ 26

Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) zarejestrowała się w Systemie Obsługi Kandydatów,

2) wniosła opłatę rekrutacyjną,

3) posiada świadectwo dojrzałości lub dyplom IB, dyplom EB lub inne świadectwo uzyskane poza granicami RP, o którym mowa w § 14 ust.1,

4) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, również dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich lub dyplom uzyskany poza granicami RP, uprawniający do kontynuacji kształcenia na studiach wyższego poziomu w kraju jego wydania, zgodnie z zapisami art. 191a ust. 3 i 4 ustawy lub uprawniający do kontynuacji kształcenia na podstawie umowy międzynarodowej lub uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi w drodze nostryfikacji.

§ 27

Terminy przeprowadzania rejestracji kandydatów podawane są w harmonogramie rekrutacji, który ustalany jest odrębnie dla rekrutacji na semestr zimowy i semestr letni. Harmonogram rekrutacji podawany jest do wiadomości kandydatów co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem rekrutacji.

§ 28

Na podstawie list rankingowych tworzonych zgodnie z zapisami § 16 i § 23 z uwzględnieniem dla studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich zapisów § 17, określa się kolejność przyjmowania kandydatów na studia w ramach limitu miejsc określonego dla danego kierunku i formy studiów. Postępowanie może być prowadzone etapami, zgodnie z harmonogramem rekrutacji, do wypełnienia limitów miejsc na poszczególnych kierunkach studiów. W kolejnych etapach postępowanie rekrutacyjne dotyczy pozostałych wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach. Kandydat, który nie został zakwalifikowany w poprzednim etapie postępowania, przed każdym kolejnym etapem może zmienić deklarację wyboru kierunku studiów, na który będzie aplikował.

§ 29

Wyniki poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego są jawne i niezwłocznie ogłaszane na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata w systemie SOK.

§ 30

Z przebiegu każdego etapu postępowania kwalifikacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji. Wszelkie skreślenia i zmiany dokonywane w protokole powinny być uzasadnione na piśmie i potwierdzone podpisem przewodniczącego komisji. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego WKR sporządza zbiorczy protokół, który wraz z protokołami cząstkowymi jest przekazywany do UKR.

§ 31

1. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia składają w wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji terminie komplet wymaganych dokumentów - określonych w załączniku nr 4 lub w załączniku nr 5.

2. Decyzja o przyjęciu kandydata na studia podejmowana jest przez WKR po dostarczeniu przez niego:

1) studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie - świadectwa określonego w § 26 pkt 3).

2) studia drugiego stopnia - oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich określonych w § 26 pkt 4) oraz świadectwa określonego w § 26 pkt 3).

3. Decyzje Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia podpisują wszyscy ich członkowie.

 

§ 32

1. Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia doręcza się kandydatowi na piśmie w przypadku gdy decyzja jest wysyłana pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej. Dodatkowo komisja rekrutacyjna ogłasza decyzję o przyjęciu każdemu kandydatowi w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Kandydatów.

2. Od decyzji komisji rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje odwołanie do UKR w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

3. Podstawą odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej do UKR może być jedynie wskazanie konkretnych okoliczności naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

4. Odwołanie od decyzji opiniowane jest przez komisje rekrutacyjną właściwej jednostki rekrutującej.

5. Decyzje w sprawie odwołania podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Decyzja ta jest ostateczna.

 

V. Zasady postępowania rekrutacyjnego dotyczące cudzoziemców

§ 33

Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczony cudzoziemiec, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) zarejestrował się w Systemie Obsługi Kandydatów,

2) wniósł opłatę rekrutacyjną,

3) posiada świadectwo dojrzałości lub dyplom IB, dyplom EB lub zalegalizowane/opatrzone apostille świadectwo uzyskane poza granicami RP, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznane za r

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Komentarze (0)