Zasady rekrutacji na Politechnikę Krakowską 2016/2017

Politechnika Krakowska rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na PK 2016/17

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Politechnice Krakowskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej z 22 maja 2015 r. nr 55/d/05/2015 w sprawie zasad przyjęć na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich ubiegających się o przyjęcie na studia przewidziane do uruchomienia w roku akademickim 2016/17. Na podstawie art. 169 ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
 1
Ustala się zasady przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich organizowanych przez:
 1. szkoły ponadgimnazjalne,
 2. instytucje naukowe lub stowarzyszenia naukowe i naukowo-techniczne,
 3. Politechnikę Krakowską.

§ 2

1. Kandydatom, którzy posiadają zaświadczenie potwierdzające status laureata konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 niniejszej uchwały przyznaje się 50 dodatkowych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia przeprowadzanym zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2016/17.
2. Uprawnienia wymienione w ust. 1 przysługują wyłącznie w roku uzyskania przez laureatów świadectwa dojrzałości.
3. Uprawnienia wymienione w ust. 1 nie przysługują kandydatom ubiegającym się o przyjęcie na Wydział Architektury oraz na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego prowadzony na Wydziale Mechanicznym.
§ 3
1. Podstawą do uznania przez wydziałowe komisje rekrutacyjne zaświadczeń poświadczających status laureata konkursu jest podpisanie stosownego porozumienia obowiązującego wyłącznie w roku podpisania pomiędzy organizatorem konkursu, a Prorektorem ds. Studenckich Politechniki Krakowskiej, po uzyskaniu wcześniej pozytywnej opinii właściwej rady wydziału, którego uprawnienia będą dotyczyć.
2. Wzór porozumienia określa załącznik do niniejszej uchwały.
3. Instytucje zainteresowane uzyskaniem określonych uprawnień dla laureatów organizowanych przez siebie konkursów, zobowiązane są wystąpić z pisemnym wnioskiem w tej sprawie skierowanym do Prorektora ds. Studenckich Politechniki Krakowskiej w terminie do 31 marca 2016 r. Do wniosku należy dołączyć regulamin oraz przykłady tematów konkursowych lub nagrodzonych prac.
4. Podpisanie porozumienia, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały nastąpi w terminie do 16 maja 2016 r.
§ 4
1. Laureatom Konkursu Wiedzy o Tadeuszu Kościuszce organizowanego przez Politechnikę Krakowską przyznaje się dodatkowo 20 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
2. Uprawnienia wymienione w ust. 1 nie przysługują kandydatom ubiegającym się o przyjęcie na Wydział Architektury oraz na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego prowadzony na Wydziale Mechanicznym.
§ 5
1. Laureaci I stopnia zawodów finałowych Konkursu „O Złoty Indeks PK” organizowanego przez Politechnikę Krakowską przyznaje się dodatkowo 100 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
2. Laureaci II stopnia zawodów finałowych Konkursu „O Złoty Indeks PK” organizowanego przez Politechnikę Krakowską przyznaje się dodatkowo 50 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Uprawnienia wymienione w ust. 1 i 2 nie przysługują kandydatom ubiegającym się o przyjęcie na Wydział Architektury oraz na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego prowadzony na Wydziale Mechanicznym.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Załącznik do uchwały nr 54/d/05/2015
Warunki i tryb rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2016/17
 
§ 1
1. Do studiowania na studiach I stopnia, odbywanych w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych na Politechnice Krakowskiej, zwana dalej PK może być dopuszczona wyłącznie osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.
2. Kandydaci na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia rejestrują się drogą elektroniczną, a następnie składają komplet dokumentów w wydziałowych komisjach rekrutacyjnych (WKR) w terminach podanych w harmonogramie rekrutacji ustalonym przez Rektora PK.
3. Od kandydatów na studia I stopnia wymagane są następujące dokumenty:
 1. Poświadczona przez WKR PK za zgodność z oryginałem kserokopia świadectwa dojrzałości (wydanego przez uprawnioną instytucję, tj. dla osób, które przystępowały do egzaminu maturalnego - przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną; dla osób, które przystępowały do egzaminu dojrzałości - przez szkołę średnią),
 2. zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 3. wypełniony formularz zgłoszenia kandydata na PK (wydruk z programu do elektronicznej rejestracji),
 4. wypełniona ankieta osobowa,
 5. wypełniony formularz podania o przyjęcie na studia,
 6. wypełniony formularz „Informacji przekazywanych osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia jako wypełnienie obowiązku informacyjnego z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych”,
 7. oświadczenie kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia stacjonarne
 8. kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej,
 9. zaświadczenie wydane przez lekarza - specjalistę medycyny pracy (dotyczy tylko kandydatów ubiegających się o przyjęcie na makrokierunek nanotechnologie
 10. nanomateriały prowadzony na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki oraz na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej, a także na pozostałe kierunki prowadzone na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej),
 11. kserokopia dowodu osobistego lub, w przypadku cudzoziemców, paszportu, poświadczona przez WKR PK za zgodność z oryginałem,
 12. poświadczona przez WKR PK za zgodność z oryginałem kserokopia Karty Polaka (dotyczy cudzoziemców posiadających niniejszy dokument i ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich),
 13. zaświadczenie potwierdzające efekty uczenia się (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się),
 14. jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 15. dowód opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, której wysokość ustala Rektor PK.
4. Podczas dokonywania rejestracji elektronicznej kandydaci są zobowiązani do dołączenia pliku zawierającego elektroniczną wersję fotografii opisanej w ust. 3 pkt 12 w formacie JPG o wymiarach: 236x295 pikseli, ±3 piksele.
5. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 3 pkt 13, zostanie ustalona przez Rektora PK po określeniu przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego jej maksymalnej wysokości.
§ 2
1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia zobowiązani są do złożenia kserokopii dyplomu ukończenia co najmniej studiów I stopnia - inżynierskich lub, na niektórych kierunkach studiów określonych w szczegółowych zasadach kwalifikacji (załącznik nr 4) - studiów licencjackich.
2. Kandydaci na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia rejestrują się drogą elektroniczną, a następnie składają komplet dokumentów w wydziałowych komisjach rekrutacyjnych (WKR) w terminach podanych w harmonogramie rekrutacji ustalonym przez Rektora PK.
3. Od kandydatów na studia II stopnia wymagane są następujące dokumenty:
 1. poświadczona przez WKR PK za zgodność z oryginałem kserokopia świadectwa dojrzałości,
 2. poświadczona przez WKR PK za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 3. poświadczona przez WKR PK za zgodność z oryginałem kserokopia suplementu do dyplomu lub indeksu z ukończonych studiów (w zależności od kryteriów kwalifikacyjnych określonych w załączniku nr 4),
 4. zaświadczenie o średniej arytmetycznej lub średniej ważonej z toku ukończonych studiów (w zależności od kryteriów kwalifikacyjnych określonych w załączniku nr 4),
 5. wypełniony formularz zgłoszenia kandydata na PK (wydruk z programu do elektronicznej rejestracji),
 6. wypełniona ankieta osobowa,
 7. wypełniony formularz podania o przyjęcie na studia,
 8. wypełniony formularz „Informacji przekazywanych osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia jako wypełnienie obowiązku informacyjnego z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych”,
 9. oświadczenie kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia stacjonarneo kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej;
 10. zaświadczenie wydane przez lekarza - specjalistę medycyny pracy (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na makrokierunek nanotechnologie nanomateriały prowadzony na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki oraz na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej, a także na pozostałe kierunki prowadzone na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej),
 11. kserokopia dowodu osobistego lub, w przypadku cudzoziemców, paszportu, poświadczona przez WKR PK za zgodność z oryginałem,
 12. poświadczona przez WKR PK za zgodność z oryginałem kserokopia Karty Polaka (dotyczy cudzoziemców posiadających niniejszy dokument i ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich),
 13. zaświadczenie potwierdzające efekty uczenia się (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się)
 14. jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 15. dowód opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, której wysokość ustala Rektor PK.
4. Podczas dokonywania rejestracji elektronicznej kandydaci są zobowiązani do dołączenia pliku zawierającego elektroniczną wersję fotografii opisanej w ust. 3 pkt 14 o formacie JPG o wymiarach: 236x295 pikseli, ±3 piksele.
5. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 3 pkt 15, zostanie ustalona przez Rektora PK po określeniu przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego jej maksymalnej wysokości.
§ 3
1. Przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbywa się w ramach liczby miejsc, która zostanie uchwalona przez Senat Politechniki Krakowskiej w terminie wynikającym z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie podejmowania decyzji dotyczącej zwiększenia ogólnej liczby osób, które uczelnia publiczna może przyjąć na studia stacjonarne na dany rok akademicki, powyżej 2% liczby studentów przyjętych na studia stacjonarne na poprzedni rok akademicki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1300), nie później jednak niż do 30 czerwca 2016 roku. Wykazy oferowanych kierunków studiów i specjalności zawierają załączniki nr 1 i 2 do niniejszych zasad.
2. Kandydat może zostać przyjęty na I rok studiów na podstawie postępowania kwalifikacyjnego. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne dla poszczególnych kierunków, form studiów i poziomów kształcenia zawierają załączniki nr 3 i 4 do niniejszych zasad.
3. Każdy kandydat na studia I stopnia ma możliwość dokonania elektronicznej rejestracji na dwa wydziały. Podczas dokonywania elektronicznej rejestracji każdy kandydat na studia I stopnia (z wyjątkiem kandydatów na Wydział Architektury) ma możliwość wybrania, oprócz kierunku podstawowego na danym wydziale, kierunku alternatywnego prowadzonego na tym samym wydziale. Kandydat może zostać przyjęty na kierunek alternatywny, gdy uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym liczba punktów okaże się niewystarczająca do podjęcia przez wydziałową komisję rekrutacyjną decyzji o przyjęciu na kierunek podstawowy.
4. Każdy kandydat na studia II stopnia ma możliwość dokonania elektronicznej rejestracji na dwa wydziały. Podczas dokonywania elektronicznej rejestracji każdy kandydat na studia II stopnia (z wyjątkiem kandydatów na Wydział Architektury) ma możliwość wskazania, oprócz specjalności podstawowej, specjalności alternatywnej prowadzonej w obrębie tego samego kierunku na tym samym wydziale, na którą może zostać przyjęty (z zastrzeżeniem ust. 5 i 6), gdy uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym liczba punktów okaże się niewystarczająca do podjęcia przez wydziałową komisję rekrutacyjną decyzji o przyjęciu na specjalność podstawową.
5. Osoby przyjęte na studia II stopnia na kierunku informatyka (w języku polskim) oraz matematyka prowadzonym na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki, zostaną przydzielone na poszczególne specjalności po ukończeniu pierwszego semestru studiów II stopnia.
6. Osoby przyjęte na studia stacjonarne II stopnia kierunek budownictwo (w języku polskim) oraz transport prowadzone na Wydziale Inżynierii Lądowej, zostaną przydzielone na poszczególne specjalności zgodnie z kryteriami podanymi w załączniku nr 4.
7. Uruchomienie studiów I stopnia jest możliwe pod warunkiem przyjęcia co najmniej 36 osób na dany kierunek studiów. W przypadkach szczególnych, wydziałowa komisja rekrutacyjna, za zgodą dziekana wydziału, ma prawo obniżyć wyżej wymienioną minimalną liczbę przyjętych wymaganą do uruchomienia studiów.
8. Uruchomienie studiów II stopnia na które rekrutacja prowadzona jest z podziałem na specjalności, jest możliwe pod warunkiem przyjęcia co najmniej 24 osób na daną specjalność. W przypadkach szczególnych, wydziałowa komisja rekrutacyjna, za zgodą dziekana wydziału, ma prawo obniżyć wyżej wymienioną minimalną liczbę przyjętych wymaganą do uruchomienia studiów.
9. Uruchomienie studiów II stopnia na kierunkach prowadzonych bez podziału na specjalności, jest możliwe pod warunkiem przyjęcia co najmniej 24 osób na dany kierunek studiów. W przypadkach szczególnych, wydziałowa komisja rekrutacyjna, za zgodą dziekana wydziału, ma prawo obniżyć wyżej wymienioną minimalną liczbę przyjętych wymaganą do uruchomienia studiów.
10. Na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego wydziałowe komisje rekrutacyjne sporządzają listy rankingowe kandydatów - oddzielnie dla każdego kierunku, formy studiów i poziomu kształcenia. Przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych następuje w przypadku, gdy wyniki uzyskane przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniają kryteria punktowe ustalone przez wydziałowe komisje rekrutacyjne.
11. Wszyscy kandydaci na studia I stopnia zobowiązani są do wniesienia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.Na podstawie danych przekazanych drogą elektroniczną, wydziałowe komisje rekrutacyjne tworzą listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na wszystkie kierunki stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia, z wyjątkiem kierunków architektura, architektura krajobrazu oraz inżynieria wzornictwa przemysłowego.
12. Po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych na podstawie rejestracji elektronicznej do przyjęcia na I rok stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia prowadzonych na wszystkich kierunkach, z wyjątkiem kierunków architektura, architektura krajobrazu oraz inżynieria wzornictwa przemysłowego każdy kandydat, którego nazwisko znajduje się na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia, zobowiązany jest - w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji - dostarczyć do wydziałowej komisji rekrutacyjnej komplet dokumentów określonych w § 1 ust. 3. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje skreśleniem nazwiska kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia. Ponadto podstawą do skreślenia nazwiska kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia może być stwierdzenie przez wydziałową komisję rekrutacyjną:
 1. niezgodności danych podanych w rejestracji elektronicznej z danymi zawartymi w dokumentach złożonych przez kandydata,
 2. występowanie przeciwwskazań do podjęcia studiów na określonym kierunku, uwidocznionych w zaświadczeniu lekarskim.
13. Na każdym wydziale wydziałowa komisja rekrutacyjna może ogłosić, wraz z listą zakwalifikowanych do przyjęcia na określony kierunek studiów, listę rezerwową kandydatów. Na tej liście znajdują się nazwiska kandydatów, którzy będą mogli znaleźć się na liście zakwalifikowanych do przyjęcia po zwolnieniu miejsc przez osoby, które zostaną skreślone z listy zakwalifikowanych do przyjęcia zgodnie z zapisem ust. 12.
14. Wydziałowa komisja rekrutacyjna ustala minimalną liczbę punktów uprawniającą do umieszczenia nazwiska kandydata na liście rezerwowej.
15. Po wprowadzeniu na listę zakwalifikowanych do przyjęcia nazwisk kandydatów z listy rezerwowej oraz po złożeniu przez nich w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji wymaganego kompletu dokumentów, wydziałowe komisje rekrutacyjne sporządzają listy osób przyjętych na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia. Listy przyjętych są podstawą do sporządzenia list immatrykulacyjnych.
16. Wszyscy kandydaci na studia I stopnia prowadzone na Wydziale Architektury mają obowiązek dokonania rejestracji drogą elektroniczną i wniesienia opłaty za ubieganie się o przyjęcie na studia przed przystąpieniem do egzaminu wstępnego z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych. Ponadto, kandydaci na studia I stopnia prowadzone na Wydziale Architektury zobowiązani są dostarczyć do wydziałowej komisji rekrutacyjnej komplet dokumentów określonych w § 1 ust. 3.
 
Komisja rekrutacyjna Wydziału Architektury tworzy listy przyjętych na poszczególne kierunki studiów i, ewentualnie, listy rezerwowe. Na listach rezerwowych umieszcza się nazwiska osób, które będą mogły znaleźć się na liście przyjętych po zwolnieniu miejsc przez osoby, które zrezygnują z podjęcia studiów na Wydziale Architektury.
Po wprowadzeniu na listę przyjętych nazwisk kandydatów z listy rezerwowej, komisja rekrutacyjna Wydziału Architektury sporządza zweryfikowane listy przyjętych. Zweryfikowane listy przyjętych są podstawą do sporządzenia list immatrykulacyjnych.
17. Wszyscy kandydaci na stacjonarne studia I stopnia prowadzone na Wydziale Mechanicznym na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego mają obowiązek dokonania rejestracji drogą elektroniczną i wniesienia opłaty za ubieganie się o przyjęcie na studia przed przystąpieniem do egzaminu wstępnego z predyspozycji plastycznych i technicznych. Ponadto, kandydaci na studia I stopnia prowadzone na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego zobowiązani są dostarczyć do komisji rekrutacyjnej Wydziału Mechanicznego komplet dokumentów określonych w § 1 ust. 3.
Komisja rekrutacyjna Wydziału Mechanicznego tworzy listę przyjętych na kierunek studiów inżynieria wzornictwa przemysłowego i, ewentualnie, listę rezerwową. Na liście rezerwowej umieszcza się nazwiska osób, które będą mogły znaleźć się na liście przyjętych po zwolnieniu miejsc przez osoby, które zrezygnują z chęci podjęcia studiów na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego.
Po wprowadzeniu na listę przyjętych nazwisk kandydatów z listy rezerwowej, komisja rekrutacyjna Wydziału Mechanicznego sporządza zweryfikowaną listę osób przyjętych. Zweryfikowana lista przyjętych jest podstawą do sporządzenia listy immatrykulacyjnej.
18. Kandydaci na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia mają obowiązek złożenia w wydziałowej komisji rekrutacyjnej kompletu dokumentów określonych w § 2 ust. 3 w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji. W oparciu o ustalone kryteria przyjęć, wydziałowe komisje rekrutacyjne sporządzają listy przyjętych i, ewentualnie, listy rezerwowe.
Na listach rezerwowych umieszcza się nazwiska osób, które będą mogły znaleźć się na liście przyjętych po zwolnieniu miejsc przez osoby, które zrezygnują z chęci podjęcia studiów.
Po wprowadzeniu na listę przyjętych nazwisk kandydatów z listy rezerwowej, wydziałowe komisje rekrutacyjne sporządzają zweryfikowane listy przyjętych. Zweryfikowane listy przyjętych są podstawą do sporządzenia list immatrykulacyjnych.
19. Wszystkie etapy postępowania rekrutacyjnego przeprowadzane są w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji ustalonym przez Rektora Politechniki Krakowskiej.
Termin rozpoczęcia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, na studia uruchamiane w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/17 zostaje ustalony na miesiąc czerwiec 2016 roku, natomiast termin zakończenia rekrutacji zostaje ustalony na miesiąc wrzesień 2016 roku, z zastrzeżeniem, iż postępowanie odwoławcze zostanie przeprowadzone w terminach wynikających z przepisów Kodeksu postępowania
administracyjnego.
Termin rozpoczęcia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, na studia uruchamiane w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17 zostaje ustalony na miesiąc styczeń 2017 roku, natomiast termin zakończenia rekrutacji zostaje ustalony na miesiąc luty 2017 roku, z zastrzeżeniem, iż postępowanie odwoławcze zostanie przeprowadzone w terminach wynikających z przepisów Kodeksu postępowania
administracyjnego.
20. Wydziałowe komisje rekrutacyjne ogłaszają listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia, listy rezerwowe oraz listy przyjętych na I rok studiów w formie zgodnej z ustaleniami przyjętymi przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną Politechniki Krakowskiej.
 
21. Po ogłoszeniu list osób przyjętych na I rok studiów uruchomiona zostaje w uczelni procedura odwoławcza. Zasady i tryb przeprowadzania procedury odwoławczej określone są w § 16.
§ 4
Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz olimpiad z określonej dziedziny wiedzy stopnia centralnego określa odrębna uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej na lata: 2016/17, 2017/18 i 2018/19.
§ 5
Uprawnienia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich dotyczące przyjęć na studia przewidziane do uruchomienia w roku akademickim 2016/17 określa odrębna uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej.
§ 6
1. Wydziałowe komisje rekrutacyjne, powoływane przez dziekana wydziału, przeprowadzają rekrutację włącznie z postępowaniem kwalifikacyjnym na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz podejmują decyzje w sprawie przyjęć na studia.
2. W skład wydziałowej komisji rekrutacyjnej, wchodzą:
 1. przewodniczący - prodziekan lub inny nauczyciel akademicki zatrudniony na wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. sekretarze w liczbie 1-2 osób - nauczyciele akademiccy zatrudnieni na wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy,
 3. członkowie w liczbie 3-7 osób, z zastrzeżeniem, iż co najmniej połowę tej grupy stanowią nauczyciele akademiccy zatrudnieni na wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy.
3. Na wydziale mogą zostać powołane dwie komisje rekrutacyjne - oddzielnie dla studiów stacjonarnych i oddzielnie dla studiów niestacjonarnych.
4. Szczegółowy zakres obowiązków wydziałowej komisji rekrutacyjnej:
 1. obsługa programu do internetowej rejestracji i rekrutacji kandydatów,
 2. przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia i kontrola ich kompletności,
 3. kontrolowanie zgodności danych wprowadzonych przez kandydatów podczas elektronicznej rejestracji z danymi zawartymi w złożonych dokumentach,
 4. wprowadzanie nieuzupełnionych przez kandydatów danych do systemu elektronicznej rejestracji na podstawie złożonych dokumentów,
 5. przeprowadzenie konkursu świadectw dojrzałości,
 6. organizacja oraz przeprowadzenie egzaminu wstępnego, testu kwalifikacyjnego, rozmowy kwalifikacyjnej oraz postępowania kwalifikacyjnego przewidzianego w zasadach rekrutacji wobec kandydatów na studia II stopnia, z zastrzeżeniem § 6 ust. 6 i 7,
 7. zawiadomienie kandydatów o terminie oraz miejscu, w którym odbędzie się test kwalifikacyjny lub egzamin wstępny,
 8. podjęcie decyzji w sprawie przyjęć na I rok studiów,
 9. ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia, przyjętych i nieprzyjętych na studia oraz, ewentualnie, list rezerwowych,
 10. sporządzenie i rozesłanie decyzji administracyjnych w sprawie przyjęcia bądź nieprzyjęcia na studia,
 11. rozesłanie umów w sprawie warunków pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów stacjonarnych,
 12. zaopiniowanie odwołań kandydatów od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych,
 13. sporządzenie sprawozdań z akcji rekrutacyjnej.
5. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Architektury oraz Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Mechanicznego należy ponadto:
 1. zawiadomienie kandydatów o terminie egzaminu wstępnego na studia I stopnia (dotyczy kierunków: architektura, architektura krajobrazu oraz inżynieria wzornictwa przemysłowego),
 2. organizacja egzaminu wstępnego oraz przeprowadzenie czynności związanych z kodowaniem i rozkodowywaniem prac egzaminacyjnych kandydatów ubiegających się o przyjęcie na wyżej wymienione kierunki.
6. Rozmowę kwalifikacyjną dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska przeprowadza powołana do tego celu komisja kwalifikacyjna pracująca w składzie uchwalonym przez Radę Wydziału Inżynierii Środowiska.
7. Oceny portfolio składanego przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia na Wydziale Architektury dokonuje powołana do tego celu komisja kwalifikacyjna.
8. Termin powołania i okres działania wydziałowych komisji rekrutacyjnych:
 1. wydziałowe komisje rekrutacyjne zostaną powołane w terminie do 31 marca 2016 r. dla potrzeb rekrutacji na semestr zimowy oraz na semestr letni,
 2. wydziałowe komisje rekrutacyjne działają do 14 października 2016 r. dla potrzeb rekrutacji na semestr zimowy oraz do 24 marca 2017 r. dla potrzeb rekrutacji na semestr letni, z zastrzeżeniem, iż praca każdej komisji uregulowana jest harmonogramem rekrutacji ustalonym przez Rektora PK,
3) wznowienie prac wydziałowych komisji rekrutacyjnych po zakończeniu działań przewidzianych w harmonogramie rekrutacji wymaga zgody Rektora PK.
§ 7
1. Koordynację prac wydziałowych komisji rekrutacyjnych sprawuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.
2. W skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, powoływanej przez Senat Politechniki Krakowskiej, wchodzą:
 1. przewodniczący - Prorektor ds. Studenckich,
 2. sekretarz - pracownik Działu Spraw Studenckich wskazany przez Prorektora ds. Studenckich,
 3. członkowie - nauczyciele akademiccy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, którzy nie wchodzą w skład wydziałowej komisji rekrutacyjnej, wskazani przez dziekana;
 4. przedstawiciel Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej wskazany przez Przewodniczącego SS PK.

3. Zadania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej:

 1. podejmowanie ustaleń dotyczących prac komisji rekrutacyjnych na poszczególnych wydziałach,
 2. kontrola przestrzegania przez wydziałowe komisje rekrutacyjne warunków i trybu rekrutacji,
 3. kontrola poprawności przeprowadzania egzaminów na studia I i II stopnia,
 4. rozpatrzenie odwołań od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych i podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia bądź nieprzyjęcia kandydatów, którzy złożyli odwołania,
 5. sporządzenie i rozesłanie decyzji administracyjnych wydanych w postępowaniu odwoławczym w sprawie przyjęcia bądź nieprzyjęcia na studia.
4. Termin powołania i okres działania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej:
 1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna zostanie powołana w terminie do 30 kwietnia 2016 r. dla potrzeb rekrutacji na semestr zimowy i letni;
 2. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna działa do 31 marca 2017 roku.
§ 8
1. Wprowadza się tryb postępowania w sprawach przestrzegania zasad i sposobu ochrony tematów egzaminacyjnych w trakcie ich opracowywania i przekazywania kandydatom przystępującym do egzaminu wstępnego z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych na Wydziale Architektury:
 1. szczegółowy zakres egzaminu wstępnego z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych zawiera załącznik nr 3,
 2. szczegółowe tematy egzaminacyjne z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych opracowuje komisja powołana przez Radę Wydziału Architektury na wniosek dziekana,
 3. przy opracowywaniu tematów egzaminacyjnych obowiązuje zasada zachowania tajemnicy przez pracowników uczestniczących w opracowywaniu tematów egzaminacyjnych, którzy składają do Rektora PK pisemne oświadczenie zawierające zobowiązanie do zachowania tajemnicy służbowej,
 4. pełną odpowiedzialność za zapewnienie zasady zachowania tajemnicy w trakcie przygotowywania tematów egzaminacyjnych i ich przechowywania do dnia egzaminu wstępnego ponosi Dziekan Wydziału Architektury.
2. Komisja egzaminacyjna oceniająca prace z egzaminu z uzdolnień plastycznych i predyspozycji architektonicznych na Wydziale Architektury pracuje w składzie uchwalonym przez Radę Wydziału Architektury.
§ 9
1. Wprowadza się tryb postępowania w sprawach przestrzegania zasad i sposobu ochrony tematów egzaminacyjnych w trakcie ich opracowywania i przekazywania kandydatom przystępującym do egzaminu wstępnego z predyspozycji plastycznych i technicznych na Wydziale Mechanicznym:
 1. szczegółowy zakres egzaminu wstępnego z predyspozycji plastycznych i technicznych zawiera załącznik nr 3,
 2. szczegółowe tematy egzaminacyjne z predyspozycji plastycznych i technicznych opracowuje komisja powołana przez Radę Wydziału Mechanicznego na wniosek dziekana,
 3. przy opracowywaniu tematów egzaminacyjnych obowiązuje zasada zachowania tajemnicy przez pracowników uczestniczących w opracowywaniu tematów egzaminacyjnych, którzy składają do Rektora PK pisemne oświadczenie zawierające zobowiązanie do zachowania tajemnicy służbowej,
 4. pełną odpowiedzialność za zapewnienie zasady zachowania tajemnicy w trakcie przygotowywania tematów egzaminacyjnych i ich przechowywania do dnia egzaminu wstępnego ponosi Dziekan Wydziału Mechanicznego.
2. Komisja egzaminacyjna oceniająca prace z egzaminu z predyspozycji plastycznych i technicznych na Wydziale Mechanicznym pracuje w składzie uchwalonym przez Radę Wydziału Mechanicznego.
§ 10
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego mogą być udostępnione jedynie kandydatom, których dotyczą.

§ 11

1. Zasady oceniania portfolio składanego przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia na Wydziale Architektury są określone w załączniku nr 4.

2. Komisja kwalifikacyjna powołana do oceny portfolio na Wydziale Architektury pracuje w składzie uchwalonym przez Radę Wydziału Architektur.

§ 12
Każdy kandydat, wobec którego przeprowadzono postępowanie kwalifikacyjne, otrzymuje
pisemną decyzję wydziałowej komisji rekrutacyjnej w sprawie przyjęcia bądź nieprzyjęcia na
I rok studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych na PK.
§ 13
1. Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Politechnice Krakowskiej pod warunkiem, że posiadają zaświadczenie wydane przez Kuratorium Oświaty właściwe dla miejsca zamieszkania kandydata stwierdzające, że przedłożony dokument ukończenia szkoły średniej jest równoważny z polskim świadectwem dojrzałości.
2. Obywatele polscy, którzy ukończyli studia I stopnia za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia pod warunkiem, że ich dyplomy będą wyłączone z obowiązku nostryfikacji na podstawie art. 191a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), na mocy umów międzynarodowych lub też przyjęcie na studia tych osób zostanie poprzedzone postępowaniem nostryfikacyjnym ich dyplomów przeprowadzonym przez radę wydziału uprawnioną do nadawania stopnia naukowego doktora określonej dziedziny nauki lub dyscypliny naukowej odpowiadającej tytułowi zawodowemu zawartemu w nostryfikowanym dyplomie.
3. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu obowiązującemu na danym kierunku studiów.
4. Przyjęcie na I rok studiów kandydatów, o których mowa w ust. 1 i 2 następuje po spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacyjnych i gdy uzyskane przez nich wyniki spełniają wymagania punktowe ustalone przez wydziałowe komisje rekrutacyjne.
5. Kandydaci, o których mowa w ust. 1 i 2 zobowiązani są do dokonania rejestracji elektronicznej oraz złożenia kompletu dokumentów w terminie ustalonym na Uczelni.
§ 14
1. Rektor Politechniki Krakowskiej ustala harmonogram rekrutacji obejmujący m.in.:
 1. terminy elektronicznej rejestracji,
 2. terminy egzaminów wstępnych,
 3. terminy składania dokumentów,
 4. terminy przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego,
 5. terminy ogłaszania list osób zakwalifikowanych do przyjęcia, list osób przyjętych oraz list rezerwowych,
 6. terminy posiedzenia Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
2. Ustalony przez Rektora Politechniki Krakowskiej harmonogram rekrutacji podawany jest do wiadomości publicznej na stronie internetowej Politechniki Krakowskiej w terminie do 30 kwietnia 2016 r. dla rekrutacji rozpoczynającej się w semestrze zimowym oraz do 30 listopada 2016 r. dla rekrutacji rozpoczynającej się w semestrze letnim.
§ 15
1. Dopuszcza się możliwość indywidualnej organizacji egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej dla osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
2. Organizacja egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej dla osób, o których mowa w ust. 1, ustalana jest w sposób indywidualny, na podstawie dostarczonej przez kandydatów aktualnej dokumentacji potwierdzającej rodzaj i zakres niepełnosprawności.
3. Decyzję w sprawie indywidualnej organizacji egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej podejmuje Przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej wraz z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.
4. Kandydaci wymagający zapewnienia indywidualnej organizacji egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej zgłaszają taką potrzebę co najmniej miesiąc przed ustalonym terminem egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej.
§ 16
1. W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydaci mają prawo złożyć odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
2. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej, która wydała decyzję.
3. Odwołania kandydatów muszą być zaopiniowane przez wydziałowe komisje rekrutacyjne. Komisje rekrutacyjne zobowiązane są, w terminie siedmiu dni od dnia, w którym odwołanie zostało złożone przekazać odwołania wraz z aktami sprawy do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
4. Posiedzenia Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej odbywają się w terminach ustalonych w harmonogramie rekrutacji.
5. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, po zbadaniu zasadności odwołania podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia na studia. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.
§ 17
 
1. Niniejsze zasady przyjęć obowiązują
 1. kandydatów posiadających obywatelstwo polskie,
 2. osoby, które posiadają ważną Kartę Polaka,
 3. cudzoziemców, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały,
 4. cudzoziemców, którzy posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. cudzoziemców korzystających z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 6. cudzoziemców, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650),
 7. cudzoziemców, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
 8. cudzoziemców, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 9. pracowników migrujących, będących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członków ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium RP,
 10. obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członków ich rodzin, posiadających prawo stałego pobytu oraz tych obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy poddadzą się analogicznej procedurze kwalifikacyjnej jak obywatele polscy.
2. Tryb przyjęć na studia pozostałych cudzoziemców regulują odrębne przepisy.
 
Załącznik 1

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2016/17

Wydział Architektury

Kierunki

Specjalności

Rodzaj studiów

architektura (w języku polskim)

bez specjalności

studia I stopnia 3,5-letnie

studia II stopnia 1,5-roczne

architektura

(w języku angielskim)

bez specjalności

studia II stopnia 1,5 - roczne

architektura krajobrazu

bez specjalności

studia I stopnia 3,5-letnie

studia II stopnia 1,5-roczne

 

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

 

Kierunki

Specjalności

Rodzaj studiów

fizyka techniczna

modelowanie komputerowe

nowoczesne materiały i nanotechnologie

technologie multimedialne

studia I stopnia 3,5-letnie

studia II stopnia 1,5-roczne

(dla kandydatów z tytułem inżyniera)

studia II stopnia 2-letnie

(dla kandydatów z tytułem licencjata)

informatyka (w języku polskim)

bez specjalności

studia I stopnia 3,5-letnie

grafika komputerowa i multimedia

informatyka stosowana

inżynieria obliczeniowa

teleinformatyka

studia II stopnia 1,5-roczne (dla kandydatów z tytułem inżyniera)

studia II stopnia 2-letnie (dla kandydatów z tytułem licencjata)

informatyka (w języku angielskim)

grafika komputerowa i multimedia

informatyka stosowana

inżynieria obliczeniowa

teleinformatyka

studia II stopnia 1,5-roczne (dla kandydatów z tytułem inżyniera)

studia II stopnia 2-letnie (dla kandydatów z tytułem licencjata)

matematyka

matematyka w finansach i ekonomii

modelowanie matematyczne

studia I stopnia licencjackie 3-letnie

studia II stopnia 2-letnie

nanotechnologie i nanomateriały

• inżynieria nanostruktur

studia I stopnia 3,5-letnie

letnie studia II stopnia 1,5-roczne

 

 

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

 

Kierunek

Specjalności

Rodzaj studiów

elektrotechnika

automatyka w układach elektrycznych

inżynieria systemów elektrycznych

trakcja elektryczna

studia I stopnia 3,5-letnie

elektroenergetyka

elektryczne urządzenia sterowania

informatyczne systemy automatyki

monitoring i diagnostyka układów elektrycznych

współczesne systemy trakcji elektrycznej

studia II stopnia 1,5-roczne

energetyka -

kierunek międzywydziałowy

maszyny i urządzenia elektryczne

studia I stopnia 3,5-letnie

odnawialne źródła energii elektrycznej

studia II stopnia 1,5-roczne

informatyka

bez specjalności

studia I stopnia 3,5-letnie

 

Wydział Inżynierii Lądowej

 

Kierunki

Specjalności

Rodzaj studiów

budownictwo

(w języku polskim)

bez specjalności

studia I stopnia 3,5-letnie

budowlane obiekty inteligentne

budowle - informacja i modelowanie (BIM)

budowle i środowisko

drogi kolejowe

drogi, ulice i autostrady

infrastruktura transportu lotniczego

inżynieria wodna i komunalna

mechanika materiałów i konstrukcji budowlanych

konstrukcje budowlane i inżynierskie

mosty i budowle podziemne

technologia i organizacja budownictwa

zarządzanie i marketing w budownictwie

studia II stopnia 1,5-roczne

budownictwo

(w języku angielskim)

bez specjalności

studia I stopnia 3,5-letnie

konstrukcje budowlane i inżynierskie

studia II stopnia 1,5-roczne

gospodarka przestrzenna

- kierunek międzywydziałowy

bez specjalności

studia I stopnia 3,5-letnie

Transport

bez specjalności inteligentne zintegrowane systemy transportowe i logistyczne

transport kolejowy

transport lotniczy

transport miejski

 

studia I stopnia 3,5-letnie

 

Wydział Inżynierii Środowiska

 

Kierunki

Specjalności

Rodzaj studiów

budownictwo

budownictwo wodne i geotechnika

studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne

gospodarka

przestrzenna

- kierunek międzywydziałowy

bez specjalności

studia I stopnia 3,5-letnie

gospodarka komunalna

studia II stopnia 1,5 - roczne

inżynieria środowiska

hydrotechnika i geoinżynieria

instalacje i urządzenia cieplne i zdrowotne

inżynieria sanitarna

studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne

 

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

 

Kierunki

Specjalności

Rodzaj studiów

biotechnologia

biotechnologia przemysłowa

i w ochronie środowiska

studia I stopnia

3,5-letnie

studia II stopnia

1,5-roczne

chemia budowlana

chemia budowlana

studia I stopnia

3,5-letnie

studia II stopnia

1,5-roczne

inżynieria chemiczna i procesowa (w języku polskim)

inżynieria odnawialnych

źródeł energii

inżynieria procesów

technologicznych

studia I stopnia

3,5-letnie

studia II stopnia 1,5-roczne

inżynieria chemiczna i procesowa (w języku angielskim)

inżynieria procesów

technologicznych

studia II stopnia 1,5 - roczne

nanotechnologie i nanomateriały

technologie nanomateriałowe

studia I stopnia 3,5-letnie

studia II stopnia 1,5-roczne

technologia chemiczna

analityka przemysłowa

i środowiskowa

chemia i technologia kosmetyków

kataliza w technologii organicznej i procesach rafineryjnych

lekka technologia organiczna

technologia polimerów

technologie środowiska

i gospodarka odpadami

studia I stopnia 3,5-letnie

studia II stopnia 1,5-roczne

chemia i technologia kosmetyków

studia II stopnia 2- letnie

 

Wydział Mechaniczny

 

Kierunki

Specjalności

Rodzaj

studiów

automatyka i robotyka

automatyzacja systemów wytwarzania

mechatronika

sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń

technologie informacyjne w systemach produkcyjnych

studia I stopnia 3,5- letnie

studia II stopnia 1,5-roczne

energetyka - kierunek międzywydziałowy

energetyka odnawialna

systemy i urządzenia energetyczne

studia I stopnia 3,5- letnie

energetyka odnawialna

klimatyzacja, wentylacja i ochrona powietrza

systemy i urządzenia energetyczne

studia II stopnia 1,5-roczne

informatyka stosowana

bez specjalności

studia I stopnia 3,5 - letnie studia II stopnia 1,5-roczne

inżynieria bezpieczeństwa

bezpieczeństwo pracy i środowiska

bezpieczeństwo transportu drogowego

studia I stopnia 3,5- letnie

inżynieria biomedyczna

biomechanika urazów

inżynieria kliniczna

studia I stopnia 3,5- letnie

biomechanika

inżynieria kliniczna

studia II stopnia 1,5-roczne

inżynieria materiałowa

inżynieria spajania materiałów

materiały konstrukcyjne

studia I stopnia 3,5- letnie

studia II stopnia 1,5-roczne

inżynieria produkcji

inżynieria wytwarzania

systemy CAD/CAM

systemy jakości

i współrzędnościowa technika pomiarowa

techniki multimedialne i poligraficzne

studia I stopnia 3,5- letnie

bez specjalności

studia II stopnia 1,5-roczne

inżynieria wzornictwa przemysłowego

bez specjalności

studia I stopnia 3,5- letnie

mechanika i budowa maszyn

(w języku polskim)

aparatura i instalacje przemysłowe

budowa i badania pojazdów samochodowych

mechanika konstrukcji i materiałów

silniki spalinowe

urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne

studia I stopnia 3,5- letnie

aparatura i instalacje przemysłowe

budowa i badania pojazdów samochodowych

mechanika konstrukcji i materiałów

silniki spalinowe

urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne

zastosowanie informatyki w budowie maszyn

studia II stopnia

1,5- roczne

mechanika i budowa maszyn

(w języku angielskim)

zaawansowana mechanika obliczeniowa

studia I stopnia 3,5- letnie

studia II stopnia 1,5-roczne

transport

eksploatacja i niezawodność w transporcie

  eksploatacja pojazdów samochodowych

 inżynieria maszyn budowlanych i systemów transportu przemysłowego

 logistyka i spedycja

studia I stopnia 3,5 - letnie

 eksploatacja i mechatronika samochodów

eksploatacja i niezawodność w transporcie

inżynieria maszyn budowlanych i systemów transportu przemysłowego

logistyka i spedycja

studia II stopnia 1,5-roczne

 

Załącznik 3

Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2016/17

 

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Wydział Inżynierii Lądowej Wydział Inżynierii Środowiska

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Wydział Mechaniczny (z wyjątkiem kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego)

 

Kryterium kwalifikacyjnym jest wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate), egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski albo wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na Politechnice Krakowskiej procedury potwierdzania efektów uczenia się.

 

Tryb naboru 1

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny („nową maturę”) ustala się według wzoru

W = P albo 2R

gdzie P i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z jednego ze wskazanych w poniższej tabeli przedmiotów:

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

fizyka techniczna nanotechnologie i nanomateriały

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia albo informatyka

informatyka

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka

matematyka

matematyka

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

elektrotechnika

informatyka

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka

energetyka

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka albo chemia

Wydział Inżynierii Lądowej

budownictwo (w języku polskim)

matematyka albo fizyka i astronomia albo

transport

fizyka albo informatyka

budownictwo (w języku angielskim)

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka

udokumentowana znajomość języka angielskiego*

gospodarka przestrzenna

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia albo biologia albo geografia

Wydział Inżynierii Środowiska

budownictwo

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia

gospodarka przestrzenna

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia albo biologia albo geografia

inżynieria środowiska

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia albo biologia

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

biotechnologia chemia budowlana inżynieria chemiczna i procesowa technologia chemiczna

Matematyka  albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia albo biologia

nanotechnologie i nanomateriały

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia albo informatyka

Wydział Mechaniczny

automatyka i robotyka informatyka stosowana

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka

energetyka inżynieria produkcji mechanika i budowa maszyn transport

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka albo chemia

mechanika i budowa maszyn (w języku angielskim)

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka albo chemia udokumentowana znajomość języka angielskiego*

inżynieria bezpieczeństwa inżynieria biomedyczna inżynieria materiałowa

matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo informatyka albo chemia albo biologia

* Od kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim na kierunku budownictwo (Wydział Inżynierii Lądowej) oraz na kierunku mechanika i budowa maszyn (Wydział Mechaniczny, specjalność: zaawansowana mechanika obliczeniowa) wymagana jest znajomość języka angielskiego udokumentowana certyfikatem egzaminu CPE albo CAE albo FCE albo TOEFL, świadectwem matury międzynarodowej, świadectwem potwierdzającym ukończenie liceum z wykładowym językiem angielskim albo świadectwem dojrzałości potwierdzającym uzyskanie co najmniej 60% z języka angielskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym. Znajomość języka angielskiego można również udokumentować zaliczeniem testu kompetencyjnego przeprowadzanego na Politechnice Krakowskiej w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

Tryb naboru 2

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę”) oceniany w skali sześciostopniowej od 1 do 6, ustala się przeliczając oceny uzyskane w części 2

pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą’ (z wyłączeniem informatyki) według poniższej tabeli:

ocena

liczba punktów

6,0

200

5,0

170

4,0

140

3,0

100

2,0

60

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę”) oceniany w skali czterostopniowej od 2 do 5, ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” (z wyłączeniem informatyki) według poniższej tabeli:

ocena

liczba punktów

5,0

200

4,0

150

3,0

100

Tryb naboru 3

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali maturę międzynarodową (International Baccalaureate) ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej matury z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” według poniższej tabeli:

ocena

Liczba punktów dla kandydatów zdających na poziomie standard level (SL)

Liczba punktów dla kandydatów zdających na poziomie higher level (HL)

Excellent

100

200

Very good

85

170

Good

70

140

Satisfactory

50

100

Mediocre

30

60

Poor

10

20

Very poor

0

0

Tryb naboru 4

W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości poza granicami Polski, wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” przeliczane są na punkty w skali 200-punktowej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

 

Tryb naboru 5

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się, ustala się według wzoru

W= Wi

gdzie uzyskane przez kandydata w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, punkty ECTS przeliczane są według poniższej tabeli:

punkty ECTS

liczba punktów

20 (i powyżej)

200

19

190

18

180

17

170

16

160

15

150

14

140

13

130

12

120

11

110

10

100

9

90

8

80

7

70

6

60

5

50

4

40

3

30

2

20

1

10

0

0

Wydział Mechaniczny - kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego

Kryterium kwalifikacyjnym jest egzamin wstępny z predyspozycji plastycznych i technicznych oraz wyniki z jednego z następujących egzaminów: egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate), egzaminu dojrzałości zdawanego za granicą albo wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na Politechnice Krakowskiej procedury potwierdzania efektów uczenia się.

Kwalifikacja przebiega w dwóch etapach.

W pierwszym etapie kwalifikacji kandydat przystępuje do wszystkich części egzaminu wstępnego z predyspozycji plastycznych i technicznych według zasad podanych w tabeli:

 

 

 

Egzamin

wstępny

 

 

Część I - egzamin praktyczny:

składa się z dwóch zadań, których celem jest sprawdzenie zdolności plastycznych i technicznych kandydata.

Część II - przegląd teczki:

kandydat przedstawia własne prace rysunkowe i malarskie oraz fotografie innych prac plastycznych i projektowych, będących dowodem zainteresowania kierunkiem studiów.

Prace powinny być dostarczone w formacie A4.

Portfolio powinno zawierać własne prace przedstawione w formacie A4 w postaci rysunków, szkiców, reprodukcji oraz fotografii. Portfolio powinno zawierać 20 kart, z których:

•    karta 1 powinna zawierać informacje o kandydacie.

•    karty 2-10 powinny przedstawiać prezentacje prac własnych (prace plastyczne, obrazy, fotografie, w tym fotografie prac własnych takich jak rzeźby, makiety, itp.)

•    karty 11-20 powinny przedstawiać projekty, pomysły, koncepcje przedmiotów użytkowych przedstawione na rysunkach, szkicach, fotografiach makiet, itp.

Żadna z kart 2-20 nie może być podpisana ani w jakikolwiek sposób oznaczona. Ponadto karta 1 nie może być na trwałe połączona z pozostałymi kartami.

Portfolio będzie oceniane wg następujących kryteriów:

 • karty 2-10: 0-25 pkt

Kryterium oceny: stopień oryginalności prac, estetyka prac, technika wykonania.

 • karty 11-20: 0-25 pkt

Kryterium oceny: własne pomysły przedmiotów użytkowych, realizacje prototypowe, zainteresowanie innowacjami.

 

Informacje

dodatkowe

dotyczące

egzaminu

wstępnego

Prace wykonane podczas egzaminu wstępnego (część I) są dokumentami procesu egzaminacyjnego i nie podlegają zwrotowi.

Punktacja

egzaminu

wstępnego

Część I

egzamin praktyczny, punktacja od 0 do 50 punktów Część II

przegląd teczki, punktacja od 0 do 50 punktów Maksymalna punktacja łączna: 100 punktów

Warunkiem przejścia do drugiego etapu kwalifikacji jest uzyskanie przez kandydata minimum 40 punktów w etapie pierwszym, przy czym kandydat musi uzyskać minimalnie 20 punktów z każdej części egzaminu.

Zakres wymagań i sposób przeprowadzania egzaminu wstępnego z uzdolnień plastycznych i technicznych:

 

1.    Egzamin wstępny dla kandydatów na I rok studiów na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego odbywa się w budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej przy al. Jana Pawła II 37.

2.    Termin egzaminu zostanie podany w harmonogramie rekrutacji ustalonym przez Rektora PK i podany na stronie internetowej Politechniki Krakowskiej do 30 kwietnia 2016 r.

3.    Szczegółowe tematy egzaminacyjne opracowywane są przez wydziałową komisję do spraw ustalenia tematów egzaminu wstępnego powoływaną przez Radę Wydziału Mechanicznego na wniosek Dziekana.

4.    W zależności od liczby kandydatów egzamin może odbywać się w kilku salach jednocześnie. Przydział kandydatów do poszczególnych sal zostanie podany na stronie internetowej Wydziału Mechanicznego PK oraz wywieszony na tablicy w holu budynku Wydziału Mechanicznego PK przy al. Jana Pawła II 37 nie później niż na 1 dzień przed egzaminem.

5.    Egzamin praktyczny jest anonimowy, przeprowadzany na zakodowanych arkuszach papieru, które są dostarczane kandydatom przed rozpoczęciem egzaminu przez komisję rekrutacyjną. Zakodowanych arkuszy nie można podpisywać ani w jakikolwiek sposób oznaczać.

6.    Kandydat otrzymuje dwa arkusze białego papieru formatu A4, które powinny być wykorzystane na egzaminie oraz dodatkowe dwa arkusze, które mogą być przeznaczone na brudnopis. Dodatkowe arkusze nie będą oceniane. Nie ma możliwości uzyskania dalszych arkuszy papieru.

7.    Kandydaci zobowiązani są do stawienia się na sali na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu.

8.    Przed wejściem na salę kandydat zobowiązany jest do:

a)            okazania dowodu tożsamości

b)            okazania dowodu opłaty za egzamin wstępny

c)            dostarczenia portfolio.

Kandydaci nie posiadający w/w dokumentów oraz portfolio nie zostaną dopuszczeni do egzaminu.

9. Na egzamin wstępny należy przynieść ołówki oraz gumki do mazania.

10. Na salę egzaminacyjną zabronione jest wnoszenie:

aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych oraz innego sprzętu elektronicznego,

dodatkowych arkuszy papieru, folii oraz jakichkolwiek przyborów kreślarskich,

dużych toreb, teczek, itp

11. Kandydaci zobowiązani są do podporządkowania się sposobowi ich rozmieszczenia na sali egzaminacyjnej oraz do stosowania się w czasie egzaminu do wskazówek członków komisji kierującej jego przebiegiem.

12. Tematy egzaminu wstępnego są dostarczane na sale egzaminacyjne przed rozpoczęciem egzaminu. Losowo wytypowane osoby spośród kandydatów sprawdzają poprawność zapieczętowania koperty z tematami egzaminacyjnymi i odczytują je bezpośrednio przed rozpoczęciem egzaminu.

13. Kandydatom nie wolno porozumiewać się między sobą podczas egzaminu.

14. Przed rozpoczęciem egzaminu wstępnego kandydaci są zapoznawani z Regulaminem egzaminu wstępnego.

15. Przewodniczący komisji może przerwać egzamin kandydatowi nieprzestrzegającemu zasad regulaminu i nakazać mu opuszczenie sali egzaminacyjnej, co jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy zdających.

16. Zastrzeżenia dotyczące przebiegu egzaminu muszą być zgłoszone pisemnie u kierownika sali podczas egzaminu. Zastrzeżenia składane w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

17. Egzamin wstępny składa się z dwóch części: część I - egzamin praktyczny, część II - przegląd portfolio.

18. Egzamin praktyczny składa się z dwóch zadań rysunkowych, które polegają na przedstawieniu w formie rysunków obiektów spełniających określone funkcje.

19. Rysunki wykonuje się na białym arkuszu papieru w technice ołówkowej, czarno-białej.

20. Kryteria oceny części I egzaminu:

 1.  zgodność rysunków z tematami,
 2.  inwencja i wyobraźnia,
 3.  kompletność i przejrzystość rysunków.

21. Maksymalna liczba punktów z części I egzaminu wynosi 50, przy czym kandydat musi uzyskać minimum 20 punktów aby uczestniczyć w dalszej części postępowania kwalifikacyjnego.

22. Portfolio powinno zawierać własne prace przedstawione w formacie A4 w postaci rysunków, szkiców, reprodukcji oraz fotografii. Portfolio powinno zawierać 20 kart, z których:

 1. Karta 1 powinna zawierać informacje o kandydacie.
 2. Karty 2-10 powinny przedstawiać prezentacje prac własnych (prace plastyczne, obrazy, fotografie w tym fotografie prac własnych takich jak rzeźby, makiety, itp.)
 3. Karty 11-20 powinny przedstawiać projekty, pomysły, koncepcje przedmiotów użytkowych przedstawione na rysunkach, szkicach, fotografiach makiet, itp.
 4. Żadna z kart 2-20 nie może być podpisana ani w jakikolwiek sposób oznaczona. Ponadto karta 1 nie może być na trwałe połączona z pozostałymi kartami.
 5. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest dostarczenie prac własnych w formacie

 

większym niż A4 ale tylko i wyłącznie z kopiami tych prac w formacie A4. Oryginały prac zostaną wykorzystane w postępowaniu kwalifikacyjnym a następnie zwrócone kandydatom. Kopie prac pozostaną w portfolio kandydatów.

Portfolio będzie oceniane wg następujących kryteriów:

 1. Karty 2-10: 0-25 pkKryterium oceny: stopień oryginalności prac, estetyka prac, technika wykonania.
 2. Karty 11-20: 0-25 pkt

Kryterium oceny: własne pomysły przedmiotów użytkowych, realizacje prototypowe, zainteresowanie innowacjami.

Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać wynosi 50, przy czym minimalna liczba punktów, którą kandydat musi uzyskać aby brać udział w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi 20.

23. Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego nastąpi w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

24. Kandydaci mają prawo do osobistego wglądu w swoje prace egzaminacyjne i indywidualne protokoły egzaminu wstępnego w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku na co najmniej 3 dni przed ww. terminem. Wzór wniosku zostanie umieszczony w serwisie rekrutacyjnym Politechniki Krakowskiej. We wniosku muszą być podane określone informacje, umożliwiające odszukanie pracy.

25. Kandydaci, którzy brali udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunek wzornictwo na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i nie zostali przyjęci na kierunek wzornictwo, mogą ubiegać się o przyjęcie na Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej. W tym celu są zobowiązani do rejestracji na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej w wyznaczonym czasie oraz do przedstawienia potwierdzenia wyniku punktowego uzyskanego z zadania I i II objętego zasadami rekrutacji na ASP, a będącego odpowiednikiem części I i II pierwszego etapu kwalifikacji na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego prowadzony na Wydziale Mechanicznym PK. Uzyskany wynik punktowy z każdego z zadań zostanie uwzględniony jako wynik punktowy z każdej części egzaminu wstępnego w kolejnym etapie rekrutacji na Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej, po dostosowaniu do wymagań postępowania rekrutacyjnego na Wydziale Mechanicznym PK zgodnie z zależnością:

 

Wipk = WIASP*50/WImaxASP

WIIPK = WIIASP*50/WIImaxASP

 

gdzie Wipk i Wiipk oznaczają wyniki punktowe odpowiednio z I i II części egzaminu wstępnego na Wydziale Mechanicznym PK, Wiasp i Wiiasp oznaczają odpowiednio wyniki uzyskane z zadania I i II uzyskane przez kandydata na ASP, WimaxASp i WiimaxASp oznaczają odpowiednio maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania z zadania I i II na ASP.

W drugim etapie kwalifikacji ustala się wskaźnik rekrutacyjny według wzoru:

W = E + (P albo 2R)

gdzie: E oznacza liczbę punktów uzyskanych w pierwszym etapie kwalifikacji, natomiast P i R oznaczają odpowiednio:

1.  W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny („nową maturę”) P i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym (P) lub rozszerzonym (R)

z: matematyki albo fizyki i astronomii albo fizyki albo informatyki.

2. W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę”) oceniany w skali sześciostopniowej od 1 do 6, wskaźnik P ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” według poniższej tabeli:

 

ocena

liczba punktów

6,0

200

5,0

170

4,0

140

3,0

100

2,0

60

3. Wskaźnik P dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę”) oceniany w skali czterostopniowej od 2 do 5, ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” według poniższej tabeli:

 

ocena

liczba punktów

5,0

200

4,0

150

3,0

100

4.  Wskaźnik P dla kandydatów, którzy zdawali maturę międzynarodową (International Baccalaureate) ustala się przeliczając oceny uzyskane w części pisemnej matury z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” według poniższej tabeli:

 

ocena

liczba punktów dla kandydatów zdających na poziomie standard level (SL)

liczba punktów dla kandydatów zdających na poziomie higher level (HL)

Excellent

100

200

Very good

85

170

Good

70

140

Satisfactory

50

100

Mediocre

30

60

Poor

10

20

Very poor

0

0

5. W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości poza granicami Polski, wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” przeliczane są na punkty w skali 200-punktowej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

6. Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się, ustala się według wzoru:

W= E + Wi

gdzie uzyskane przez kandydata w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, punkty ECTS przeliczane są według poniższej tabeli:

punkty ECTS

liczba punktów

20 (i powyżej)

200

19

190

18

180

17

170

16

160

15

150

14

140

13

130

12

120

11

110

10

100

9

90

8

80

7

70

6

60

5

50

4

40

3

30

2

20

1

10

0

0

 

Wydział Architektury

Kryterium kwalifikacyjnym jest egzamin wstępny z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych oraz wyniki egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate), egzaminu dojrzałości zdawanego za granicą albo wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na Politechnice Krakowskiej procedury potwierdzania efektów uczenia się.

Egzamin wstępny składa się z 2 prac rysunkowych wykonanych w dwóch dniach egzaminacyjnych.

Na kierunku architektura są to:

 • rysunek z natury na podstawie przedstawionych elementów kompozycji
 • rysunek z wyobraźni - kompozycja o charakterze architektonicznym.

Na kierunku architektura krajobrazu są to:

 • rysunek z natury na podstawie przedstawionych elementów kompozycji
 • rysunek z wyobraźni - kompozycja o charakterze architektury krajobrazu.

Szczegółowe tematy egzaminacyjne na kierunku architektura są inne niż na kierunku architektura krajobrazu.

Każdy rysunek oceniany jest w skali:

6,0; 5,5; 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 3,0; 2,5; 2,0

Uzyskane oceny przelicza się na punkty według poniższej tabeli:

 

ocena

liczba punktów

6,0

100

5,5

90

5,0

80

4,5

70

4,0

60

3,5

50

3,0

30

2,5

10

2,0

0

Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie średniej ocen z egzaminu rysunkowego wynoszącej co najmniej 3,0.

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów na I rok studiów na kierunku architektura ustala się według wzoru

W= R1 + R2 + (J + H + M)/6

gdzie R1 i R2 oznaczają punkty uzyskane z pierwszego i drugiego rysunku, natomiast J, H i M oznaczają odpowiednio:

1. W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny („nową maturę”), liczbę równą P albo 2R, gdzie P i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J), historii albo historii sztuki (H) i matematyki (M).

2. W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę”) oceniany w skali sześciostopniowej od 1 do 6, punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze (oceny z części ustnej lub średnie ocen z części pisemnej i ustnej) z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J), historii albo historii sztuki (H) i matematyki (M) według poniższej tabeli: 

 

ocena

liczba punktów

6,0

200

5,5

185

5,0

170

4,5

155

4,0

140

3,5

120

3,0

100

2,5

80

2,0

60

3. W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę”) oceniany w skali czterostopniowej od 2 do 5, punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze (oceny z części ustnej lub średnie ocen z części pisemnej i ustnej) z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J), historii albo historii sztuki (H) i matematyki (M) według poniższej tabeli:

ocena

liczba punktów

5,0

200

4,5

175

4,0

150

3,5

125

3,0

100

4.W przypadku kandydatów z maturą międzynarodową, punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J), historii albo historii sztuki (H) i matematyki (M) według

poniższej tabeli:

 

ocena

liczba punktów dla kandydatów zdających na poziomie standard level (SL)

liczba punktów dla kandydatów zdających na poziomie higher level (HL)

Excellent

100

200

Very good

85

170

Good

70

140

Satisfactory

50

100

Mediocre

30

60

Poor

10

20

Very poor

0

0

5. W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości poza granicami Polski, wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” przeliczane są w skali 200-punktowej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

Kandydat, który nie zdawał jednego lub dwóch z w/w przedmiotów, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

W przypadku finalistów i laureatów stopnia centralnego olimpiad z w/w przedmiotów oraz z zakresu wiedzy i umiejętności budowlanych oraz wiedzy technicznej wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów na I rok studiów na kierunku architektura ustala się według wzoru

W = R1 + R2 + (J + H + M + 400)/ 8

gdzie R1 i R2 oznaczają punkty uzyskane z pierwszego i drugiego rysunku, natomiast J, H i M  mają interpretację zgodną z rodzajem zdawanej matury.

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów na I rok studiów na kierunku architektura krajobrazu ustala się według wzoru

W=R1 + R2 +(J + G + M)/ 6

gdzie R1 i R2 oznaczają punkty uzyskane z pierwszego i drugiego rysunku, natomiast J, G i M oznaczają odpowiednio:

1.W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny („nową maturę”), liczbę równą P albo 2 R, gdzie P i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J), geografii (G) i matematyki (M).

2.    W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę”) oceniany w skali sześciostopniowej od 1 do 6, punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze (oceny z części ustnej lub średnie ocen z części pisemnej i ustnej) z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J), geografii (G) i matematyki (M) według poniższej tabeli:

 

ocena

liczba punktów

6,0

200

5,5

185

5,0

170

4,5

155

4,0

140

3,5

120

3,0

100

2,5

80

2,0

60

3. W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („starą maturę”) oceniany w skali czterostopniowej od 2 do 5, punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze (oceny z części ustnej lub średnie ocen z części pisemnej i ustnej) z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J), geografii (G) i matematyki (M) według poniższej tabeli:

 

ocena

liczba punktów

5,0

200

4,5

175

4,0

150

3,5

125

3,0

100

4.  W przypadku kandydatów z maturą międzynarodową, punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze z: języka ojczystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J), geografii (G) i matematyki (M) według poniższej tabeli:

ocena

Liczba punktów dla kandydatów zdających na poziomie standard level (SL)

Liczba punktów dla kandydatów zdających na poziomie higher level (HL)

Excellent

100

200

Very good

85

170

Good

70

140

Satisfactory

50

100

Mediocre

30

60

Poor

10

20

Very poor

0

0

5.  W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości poza granicami Polski, wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów obowiązujących kandydatów z „nową maturą” przeliczane są w skali 200-punktowej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

6. Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia prowadzone na kierunku architektura krajobrazu, na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się, ustala się według wzoru:

W= Ri + R2 + W2

gdzie uzyskane przez kandydata w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, punkty ECTS przeliczane są według poniższej tabeli:

punkty ECTS

liczba punktów

20 (i powyżej)

100

19

95

18

90

17

85

16

80

15

75

14

70

13

65

12

60

11

55

10

50

9

45

8

40

7

35

6

30

5

25

4

20

3

15

2

10

1

5

0

0

Kandydat, który nie zdawał jednego lub dwóch z w/w przedmiotów, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

W przypadku finalistów i laureatów stopnia centralnego olimpiad z w/w przedmiotów oraz z zakresu wiedzy i umiejętności budowlanych oraz wiedzy technicznej wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów na I rok studiów na kierunku architektura krajobrazu ustala się według wzoru

W = R1 + R2 +( J+G+M + 400)/8

gdzie R1 i R2 oznaczają punkty uzyskane z pierwszego i drugiego rysunku, natomiast J, G i M mają interpretację zgodną z rodzajem zdawanej matury.

Zakres wymagań i sposób przeprowadzenia egzaminu wstępnego z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych:

1. Egzamin wstępny dla kandydatów na I rok studiów na Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej (WA PK),na kierunek architektura oraz architektura krajobrazu odbędzie się w miesiącu czerwcu 2016 roku w budynku Wydziału Architektury PK przy ul. Podchorążych 1.

2.  Termin egzaminu ogłaszany jest nie później niż jeden miesiąc przed rozpoczęciem egzaminu.

3.  Egzamin wstępny odbywa w dwóch terminach dla każdego dnia egzaminu: przedpołudniowym oraz popołudniowym.

4.  Szczegółowe tematy egzaminacyjne opracowywane są przez wydziałową komisję do spraw ustalenia tematów egzaminu wstępnego powoływaną przez Radę Wydziału Architektury na wniosek Dziekana. Komisja składa się z co najmniej 2 nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego i będących pracownikami Wydziału Architektury.

5.   Elektroniczny system rekrutacyjny ustala losowo godzinę egzaminu i salę, na której egzamin się odbywa. W szczególnych przypadkach możliwa jest zmiana godziny egzaminu na podstawie uzasadnionego wniosku kandydata, złożonego do wydziałowej komisji rekrutacyjnej (WKR), nie później niż na 3 dni przed zakończeniem elektronicznej rejestracji kandydatów.

6. Termin egzaminu ze wskazaniem sal egzaminacyjnych jest podawany do wiadomości kandydatów na indywidualnych kontach kandydatów, na stronie ”www” WA PK oraz wywieszony w holu budynku WA PK przy ul. Podchorążych 1 nie później niż na 2 dni przed terminem egzaminu.

7.   Kandydaci zobowiązani są do stawienia się na sali na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu.

8.   Przed wejściem na salę egzaminacyjną kandydat zobowiązany jest do okazania:

 • dowodu tożsamości
 • dowodu opłaty za egzamin wstępny

Kandydaci nie posiadający w/w dokumentów nie zostaną dopuszczeni do egzaminu.

9. Na egzamin wstępny kandydat przynosi ołówki, gumki do mazania oraz klipsy do przypięcia arkusza.

Rysunki wykonuje się na zakodowanym w sposób losowy przez elektroniczny system rekrutacyjny PK, arkuszu brystolu o formacie 50x70cm w technice ołówkowej czarno-białej. Zakodowany arkusz brystolu otrzymuje się przed wejściem na salę egzaminacyjną.

10. Zakodowanego brystolu otrzymanego przed wejściem na salę nie wolno podpisywać, ani oznaczać.

11. Oceniana będzie wyłącznie kompozycja przedstawiona na stronie zakodowanej arkusza brystolu. Ewentualne szkice pomocnicze wykonuje się wyłącznie na odwrocie arkusza.

12. Na salę egzaminacyjną nie można wnosić:

 1. aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych oraz innego sprzętu elektronicznego (np. odtwarzaczy cyfrowych, kluczy USB, dysków przenośnych itp.),
 2. dodatkowych arkuszy papieru, folii, itp. oraz jakichkolwiek przyborów kreślarskich (np. linijek),
 3. dużych toreb, teczek, itp.,
 4. jakichkolwiek chemicznych i naturalnych środków utwardzających rysunek (np. fiksatyw, lakierów w sprayu lub w płynie).

13. Kandydaci zobowiązani są do stosowania się do przepisów porządkowych zawartych w niniejszej uchwale oraz do wskazówek członków WKR kierującej jego przebiegiem. Przed rozpoczęciem egzaminu wstępnego kandydaci są zapoznawani ze stosownymi fragmentami uchwały senatu PK dotyczącymi zasad przebiegu egzaminu.

14. Temat egzaminu jest losowany przed rozpoczęciem egzaminu spośród 3 tematów przez osoby wybrane przez kandydatów.

15. Kandydatom nie wolno porozumiewać się między sobą podczas egzaminu. Nie wolno także opuszczać sal egzaminacyjnych przed upływem pierwszej godziny egzaminu.

16. W trakcie egzaminu, w tym także po zakończeniu pracy przez kandydata, nie wolno używać jakichkolwiek chemicznych i naturalnych środków utwardzających rysunek np. fiksatyw, lakierów w sprayu oraz w płynie, co spowodowane jest koniecznością zachowania odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych na salach rysunkowych.

17. Przewodniczący WKR może przerwać egzamin kandydatowi nieprzestrzegającemu zasad regulaminu i nakazać mu opuszczenie sali egzaminacyjnej co jest jednoznaczne ze skreśleniem z listy zdających.

18. Ewentualne zastrzeżenia dotyczące przebiegu egzaminu należy zgłosić w formie pisemnej u kierownika sali w trakcie egzaminu. Kierownicy poszczególnych sal dyżurujący przy egzaminie dysponować będą kartkami papieru oraz przyborami do pisania w celu umożliwienia zdającym zgłoszenia ewentualnych uwag. Zastrzeżenia nie zgłoszone podczas egzaminu nie będą w późniejszym czasie rozpatrywane.

19. Ocena merytoryczna prac egzaminacyjnych pod względem zgodności z podanymi do wiadomości kandydatów kryteriami oceny dokonywana jest przez komisję egzaminacyjną powoływaną na wniosek Dziekana przez Radę Wydziału Architektury. Pracami komisji egzaminacyjnej kieruje Dziekan Wydziału Architektury. W skład komisji wchodzi co najmniej 5 nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego i będących pracownikami Wydziału Architektury PK.

20. Ocena prac rysunkowych dokonywana jest przez komisję egzaminacyjną bez udziału członków WKR. Powoływana jest jedna komisja egzaminacyjna na kierunek architektura i kierunek architektura krajobrazu.

21. Komisja egzaminacyjna ocenia według ustalonych kryteriów prace egzaminacyjne kandydatów. Decyzje dotyczące ocen z egzaminu wstępnego podejmowane przez komisję egzaminacyjną są ostateczne.

22. Prace egzaminacyjne są anonimowe.

23. Sposób zapewnienia anonimowości oceny prac:

 1. nazwiska autorów prac nie są znane komisji egzaminacyjnej. Prace egzaminacyjne są kodowane przez WKR przy pomocy elektronicznego systemu rekrutacyjnego PK.
 2. po dokonaniu elektronicznej rejestracji kandydatów następuje przypisanie każdemu kandydatowi w sposób losowy przez elektroniczny system rekrutacyjny PK czterocyfrowego I (pierwszego) numeru kodowego. Jest on umieszczany na kartce przypiętej do arkusza rysunkowego. Numer ten jest identyczny dla 1 i 2 tematu egzaminacyjnego.
 3. przed oceną rysunków przez komisję egzaminacyjną dokonuje się zmiany I (pierwszego) numeru kodowego na wygenerowany przez elektroniczny system rekrutacyjny PK, nowy czterocyfrowy II (drugi) numer kodowy. Nowy numer kodowy (drugi), po usunięciu kartki z numerem I, zostaje napisany w technice trwałej na arkuszach rysunkowych. Efektem tego zabiegu jest brak możliwości w trakcie oceny przez komisję egzaminacyjną powiązania rysunków zarówno z osobą kandydata (nazwiskiem, nr PESEL) jak i I (pierwszym) numerem kodowym widocznym podczas rysowania przez kandydatów prac egzaminacyjnych.

24. Komisja egzaminacyjna dokonuje oceny prac pod względem zgodności z ogólnymi i szczegółowymi kryteriami oceny:

-  kryteria ogólne - zgodność rysunku z tematem szczegółowym, w tym:

•   poprawność kompozycji na arkuszu,

•  zgodność rysunku z zasadami perspektywy,

•              poprawność opracowania walorowego.

-              kryteria szczegółowe dla pierwszego dnia egzaminu - rysunek z natury:

•              zgodność rysunku z ustawionym modelem;

-              kryteria szczegółowe dla drugiego dnia egzaminu - rysunek z wyobraźni:

 •  inwencja i wyobraźnia w zakresie architektury - kierunek architektura;

• inwencja i wyobraźnia w zakresie architektury krajobrazu - kierunek architektura krajobrazu.

25. Komisja egzaminacyjna dokonuje oceny zgodności prac z poszczególnymi kryteriami umieszczając wyniki oceny w tabelach będących częścią protokołu oceny rysunków egzaminacyjnych sporządzanego indywidualnie dla każdego kandydata. Każda ocena musi uzyskać aprobatę wszystkich członków komisji egzaminacyjnej.

26. Zasady oceniania prac - kierunek architektura:

 

I dzień egzaminu - rysunek z natury na podstawie przedstawionych elementów kompozycji:

KRYTERIA OCENY

OCENY

6,0

5,5

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

 

1

zgodność rysunku z ustawionym modelem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

zgodność rysunku z zasadami perspektywy

 

 

 

 

 

 

 

 

3

poprawność kompozycji na arkuszu

 

 

 

 

 

 

 

 

4

poprawność opracowania walorowego wg ustawionych brył

 

 

 

 

 

 

 

 

5

SUMA OCEN CZĄSTKOWYCH

 

6

ŚREDNIA ARYTMETYCZNA OCEN CZĄSTKOWYCH

 

7

OCENA OSTATECZNA ZA RYSUNEK 1

 

II dzień egzaminu - rysunek z wyobraźni - kompozycja o charakterze architektonicznym

 

KRYTERIA OCENY

OCENY

6,0

5,5

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

 

1

inwencja i wyobraźnia w zakresie architektury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

sposób prezentacji:

15.   zgodność rysunku z zasadami perspektywy

16.   poprawność kompozycji na arkuszu

17.   poprawność opracowania walorowego

 

 

 

 

 

 

 

 

3

SUMA OCEN CZĄSTKOWYCH

 

4

ŚREDNIA ARYTMETYCZNA OCEN CZĄSTKOWYCH

 

5

OCENA OSTATECZNA ZA RYSUNEK 2

 

27. Zasady oceniania prac - kierunek architektura krajobrazu:

-              dzień egzaminu - rysunek z natury na podstawie przedstawionych elementów kompozycji

 

-              dzień egzaminu - rysunek z wyobraźni - kompozycja o charakterze architektury krajobrazu:

KRYTERIA OCENY

OCENY

6,0

5,5

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

 

inwencja i wyobraźnia w zakresie architektury krajobrazu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sposób prezentacji:

15.   zgodność rysunku z zasadami perspektywy

16.   poprawność kompozycji na arkuszu

17.   poprawność opracowania walorowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMA OCEN CZĄSTKOWYCH

 

ŚREDNIA ARYTMETYCZNA OCEN CZĄSTKOWYCH

 

OCENA OSTATECZNA ZA RYSUNEK 2

 

28. Ocena ostateczna za pracę rysunkową wynika z zaokrąglenia średniej arytmetycznej. Zaokrąglenia dokonuje się według zasad określonych w poniższej tabeli:

 

średnia arytmetyczna ocen cząstkowych

ocena ostateczna za pracę rysunkową

2,0 - 2,24

2,0

2,25 - 2,99

2,5

3,00 - 3,24

3,0

3,25 - 3,74

3,5

3,75 - 4,24

4,0

4,25 - 4,74

4,5

4,75 - 5,24

5,0

5,25 - 5,74

5,5

5,75 - 6,0

6,0

29. Wyniki rysunkowego egzaminu wstępnego umieszczane są na indywidualnym koncie kandydata oraz podawane do wiadomości na stronie internetowej WA, a także umieszczane na tablicy ogłoszeń WA w terminie określonym przez Rektora PK w harmonogramie rekrutacji.

30. Po zakończeniu pracy komisji egzaminacyjnej WKR wprowadza do systemu elektronicznej rejestracji PK oceny z egzaminu wstępnego.

31. Kandydaci mają prawo do osobistego wglądu w swoje prace egzaminacyjne i indywidualne protokoły egzaminu wstępnego w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, po uprzednim złożeniu stosownego podania na co najmniej 3 dni przed w/w terminem.

32. W trakcie wglądu obowiązują takie same zasady jak określone w pkt. 11. W trakcie wglądu obowiązuje zakaz kopiowania i fotografowania prac egzaminacyjnych.

Załącznik 4

Zasady postępowania kwalifikacyjnegona I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2016/17

Wydział Architektury

Kierunek studiów: architektura (w języku polskim) studia stacjonarne i niestacjonarne

O przyjęcie na kierunek architektura (w języku polskim) mogą ubiegać się absolwenci publicznych

i niepublicznych szkół wyższych, którzy ukończyli studia I stopnia i posiadają co najmniej tytuł zawodowy inżyniera architekta uzyskany w zakresie tego kierunku.

Podstawą kwalifikacji dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku architektura (w języku polskim) jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej, złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz przedłożenie:

1. kserokopii dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenia stwierdzającego ukończenie studiów I stopnia wydanego przez uczelnię, którą kandydat ukończył,

2. zaświadczenia wydanego przez uczelnię, którą kandydat ukończył, ze wskazaniem:

-  sumarycznej liczby godzin zrealizowanych przez kandydata w przebiegu studiów

-  wykazu przedmiotów projektowych, które kandydat zrealizował w przebiegu studiów zawierającego nazwę przedmiotu, ocenę oraz ilość godzin

-  średniej arytmetycznej ocen ze wszystkich przedmiotów projektowych

-  sumarycznej liczby godzin zrealizowanych z przedmiotów projektowych

Za dokument równorzędny uznany będzie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (WKR) transkrypt studiów / suplement do dyplomu ukończenia studiów, o ile zawierał on będzie wyżej wymienione informacje, a w tym szczególnie możliwe do jednoznacznego odczytania informacje na temat liczby godzin zrealizowanych na zajęciach projektowych oraz ocen uzyskanych z tych przedmiotów

3. portfolio (oprawiona broszura formatu A3) zawierającego zmniejszone reprodukcje kompletnej części rysunkowej inżynierskiej pracy dyplomowej, kompletnej części rysunkowej dwóch wybranych przez kandydata najlepszych jego zdaniem projektów kursowych wykonanych na studiach I stopnia.

Nie wolno załączać plansz rozkładanych.

Kandydaci zobowiązani są do złożenia własnoręcznie podpisanego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały, w którym:

a)  kandydat oświadczy, że załączone do portfolio karty stanowią kopię inżynierskiej pracy dyplomowej przedłożonej do egzaminu dyplomowego oraz kopie dwóch projektów kursowych wykonanych na ukończonej przez kandydata uczelni wyższej, które:

-  zostały wykonane przez kandydata osobiście w ramach projektów kursowych oraz w ramach inżynierskiej pracy dyplomowej;

-  nie zostały w żaden sposób zmodyfikowane jakąkolwiek metodą po uzyskaniu oceny za kursowe prace projektowe oraz po uzyskaniu stosownego tytułu zawodowego po złożeniu egzaminu dyplomowego, a także nie zostały załączone żadne dodatkowe karty wykonane później;

b)   kandydat wskaże uczelnię, na której ukończył studia I stopnia oraz termin ukończenia tych studiów;

Oświadczenie powinno być trwale połączone z portfolio.

Kryterium kwalifikacyjnym jest zbiorcza ocena (Pc) uzyskana jako suma punktów za:

a. punktację wyników studiów (P1): punkty za ocenę ze studiów wpisywaną do dyplomu przeliczoną wg skali jak dla oceny portfolio pomnożoną przez współczynnik zwiększający, uzyskany jako stosunek rzeczywistej liczby godzin w programie studiów zrealizowanych przez kandydata na jego uczelni do minimalnej liczby godzin określonej na podstawie standardów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) dla I stopnia studiów stacjonarnych na kierunku architektura. Minimalną liczbę godzin ustaloną na podstawie standardów MNiSW podaje się do publicznej wiadomości na stronach internetowych dotyczących rekrutacji na studia II stopnia na Politechnice Krakowskiej. b. punktację wyników uzyskanych przez kandydata z przedmiotów projektowych (P2): punkty za średnią arytmetyczną ocen z przedmiotów projektowych wg skali jak dla oceny portfolio pomnożoną przez współczynnik zwiększający, uzyskany jako stosunek rzeczywistej liczby godzin z przedmiotów projektowych w programie studiów zrealizowanych przez kandydata na jego uczelni do minimalnej liczby godzin z tych przedmiotów, ustalonej na podstawie standardów MNiSW dla I stopnia studiów stacjonarnych na kierunku architektura. Minimalną liczbę godzin ustaloną na podstawie standardów MNiSW podaje się do publicznej wiadomości na stronach internetowych dotyczących rekrutacji na studia II stopnia na Politechnice Krakowskiej.

b. ocenę jakości prac zawartych w portfolio (P3): dokonaną przez odpowiednią wydziałową komisję kwalifikacyjną powołaną do oceny portfolio, według następujących zasad:

Portfolio oceniane jest jedną zbiorczą oceną w następującej skali ocen: 5,0; 4,75; 4,5; 4,25; 4,0;

3,75; 3,5; 3,25; 3,0; 2,75; 2,5; 2,25; 2,0.

Ocenę z portfolio przelicza się na punkty wg poniższej tabeli:

 

ocena

liczba punktów

5,0

100

4,75

92

4,5

84

4,25

76

4,0

68

3,75

60

3,5

52

3,25

44

3,0

36

2,75

28

2,5

20

2,25

10

2,0

0

 

Zakres wymagań i sposób oceny portfolio:

1. Ocena merytoryczna portfolio pod względem zgodności, z podanymi do wiadomości kandydatów kryteriami oceny dokonywana jest przez wydziałową komisję kwalifikacyjną powoływaną na wniosek Dziekana przez Radę Wydziału Architektury. Pracami komisji kwalifikacyjnej kieruje Dziekan Wydziału Architektury. W skład komisji wchodzi co najmniej trzech nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora i będących pracownikami Wydziału Architektury PK.

2. Powoływane są dwie komisje kwalifikacyjne, oddzielnie dla kierunku architektura, oddzielnie dla kierunku architektura krajobrazu.

3. Komisje kwalifikacyjne oceniają oddzielnie, według kryteriów określonych w punkcie 5, portfolia kandydatów na kierunki architektura i architektura krajobrazu.

4. Ocena portfolio dokonywana jest przez komisję kwalifikacyjną bez udziału członków wydziałowej komisji rekrutacyjnej (WKR). Decyzje dotyczące ocen z portfolio podejmowane przez komisję kwalifikacyjną są ostateczne.

5.  Kryteria oceny portfolio:

a. Kompletność portfolio. Niekompletność portfolio wyklucza kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego;

b. Wartość prezentowanych projektów. Jakość rozwiązań architektonicznych i technicznych oraz jakość ich prezentacji;

c. Walory plastyczne prezentowanych prezentacji projektów, a w szczególności takich elementów jak rysunki perspektywiczne, szkice oraz rysunki prezentacyjne i ideowe.

6. Komisja kwalifikacyjna dokonuje oceny portfolio zgodnie z w/w kryteriami umieszczając wyniki oceny w poniższej tabeli, będącej częścią protokołu oceny portfolio, sporządzanego indywidualnie dla każdego kandydata.

KRYTERIA OCENY

 

1

KOMPLETNOŚĆ PORTFOLIO

TAK

NIE

OCENA

5,0

4,75

4,5

4,25

4,0

3,75

3,5

3,25

3,0

2,75

2,5

2,25

2,0

 

2

wartość ocenianych projektów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

walory plastyczne prac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

SUMA OCEN CZĄSTKOWYCH

 

5

ŚREDNIA ARYTMETYCZNA OCEN CZĄSTKOWYCH

 

6

OCENA OSTATECZNA ZA PORTFOLIO

 

7. Ocena ostateczna za portfolio wynika z zaokrąglenia średniej arytmetycznej według zasad określonych w poniższej tabeli:

średnia arytmetyczna ocen cząstkowych

ocena ostateczna za portfolio

2,0 - 2,124

2,0

2,125 - 2,374

2,25

2,375 - 2,624

2,5

2,625 - 2,999

2,75

3,0 - 3,124

3,0

3,125 - 3,374

3,25

3,375 - 3,624

3,5

3,625 - 3,874

3,75

3,875 - 4,124

4,0

4,125 - 4,374

4,25

4,375 - 4,624

4,5

4,625 - 4,874

4,75

4,875 - 5,0

5,0

8. Każda ocena musi uzyskać aprobatę wszystkich członków komisji kwalifikacyjnej.

9. Po zakończeniu pracy komisji kwalifikacyjnej WKR wprowadza do systemu elektronicznej rejestracji PK uzyskane oceny za portfolio.

10. Wyniki rekrutacji umieszczane są na indywidualnym koncie kandydata oraz podawane do wiadomości na stronie internetowej WA, a także umieszczane na tablicy ogłoszeń WA w terminach określonych przez Rektora PK w harmonogramie rekrutacji.

Warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego etapu rekrutacji na studia II stopnia (lista rankingowa) jest uzyskanie oceny z portfolio wynoszącej co najmniej 3,0.

Kandydaci przyjmowani są na I rok studiów wg lokaty na liście rankingowej, gdzie:

Pc = P1+ P2 + P3

Lista rankingowa sporządzana jest przez wydziałową komisję rekrutacyjną według liczby uzyskanych punktów - odrębnie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Kandydaci niezakwalifikowani na studia stacjonarne, po złożeniu odpowiedniej deklaracji mogą ubiegać się o przyjęcie na studia niestacjonarne na podstawie wyników przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne.

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia prowadzone na kierunku architektura (w języku polskim) rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17.niższej tabeli:

Kierunek studiów: architektura (w języku angielskim) studia stacjonarne i niestacjonarne

O przyjęcie na kierunek architektura (w języku angielskim) mogą ubiegać się absolwenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy ukończyli studia I stopnia i posiadają co najmniej tytuł zawodowy inżyniera architekta uzyskany w zakresie tego kierunku.

Podstawą kwalifikacji dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku architektura (w języku angielskim) jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej, złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz przedłożenie:

1. kserokopii dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenia stwierdzającego ukończenie studiów I stopnia wydanego przez uczelnię, którą kandydat ukończył,

2. zaświadczenia wydanego przez uczelnię, którą kandydat ukończył, ze wskazaniem:

- sumarycznej liczby godzin zrealizowanych przez kandydata w przebiegu studiów

- wykazu przedmiotów projektowych, które kandydat zrealizował w przebiegu studiów zawierającego nazwę przedmiotu, ocenę oraz ilość godzin

- średniej arytmetycznej ocen ze wszystkich przedmiotów projektowych

- sumarycznej liczby godzin zrealizowanych z przedmiotów projektowych

Za dokument równorzędny uznany będzie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (WKR) transkrypt studiów / suplement do dyplomu ukończenia studiów, o ile zawierał on będzie wyżej wymienione informacje, a w tym szczególnie możliwe do jednoznacznego odczytania informacje na temat liczby godzin zrealizowanych na zajęciach projektowych oraz ocen uzyskanych z tych przedmiotów

3. portfolio (oprawiona broszura formatu A3) zawierającego zmniejszone reprodukcje kompletnej części rysunkowej inżynierskiej pracy dyplomowej, kompletnej części rysunkowej dwóch wybranych przez kandydata najlepszych jego zdaniem projektów kursowych wykonanych na studiach I stopnia.

Nie wolno załączać plansz rozkładanych.

Kandydaci zobowiązani są do złożenia własnoręcznie podpisanego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały, w którym:

a) kandydat oświadczy, że załączone do portfolio karty stanowią kopię inżynierskiej pracy dyplomowej przedłożonej do egzaminu dyplomowego oraz kopie dwóch projektów kursowych wykonanych na ukończonej przez kandydata uczelni wyższej, które:

- zostały wykonane przez kandydata osobiście w ramach projektów kursowych oraz w ramach inżynierskiej pracy dyplomowej;

nie zostały w żaden sposób zmodyfikowane jakąkolwiek metodą po uzyskaniu oceny za kursowe prace projektowe oraz po uzyskaniu stosownego tytułu zawodowego po złożeniu egzaminu dyplomowego, a także nie zostały załączone żadne dodatkowe karty wykonane później;

b) kandydat wskaże uczelnię, na której ukończył studia I stopnia oraz termin ukończenia tych studiów;

Oświadczenie powinno być trwale połączone z portfolio.

Kryterium kwalifikacyjnym jest zbiorcza ocena (Pc) uzyskana jako suma punktów za:

a. punktację wyników studiów (Pi): punkty za ocenę ze studiów wpisywaną do dyplomu przeliczoną wg skali jak dla oceny portfolio pomnożoną przez współczynnik zwiększający, uzyskany jako stosunek rzeczywistej liczby godzin w programie studiów zrealizowanych przez kandydata na jego uczelni do minimalnej liczby godzin określonej na podstawie standardów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) dla I stopnia studiów stacjonarnych na kierunku architektura. Minimalną liczbę godzin ustaloną na podstawie standardów MNiSW podaje się do publicznej wiadomości na stronach internetowych dotyczących rekrutacji na studia II stopnia na Politechnice Krakowskiej.

b.  punktację wyników uzyskanych przez kandydata z przedmiotów projektowych (P2): punkty za średnią arytmetyczną ocen z przedmiotów projektowych wg skali jak dla oceny portfolio pomnożoną przez współczynnik zwiększający, uzyskany jako stosunek rzeczywistej liczby godzin z przedmiotów projektowych w programie studiów zrealizowanych przez kandydata na jego uczelni do minimalnej liczby godzin z tych przedmiotów, ustalonej na podstawie standardów MNiSW dla I stopnia studiów stacjonarnych na kierunku architektura.

Minimalną liczbę godzin ustaloną na podstawie standardów MNiSW podaje się do publicznej wiadomości na stronach internetowych dotyczących rekrutacji na studia

II stopnia na Politechnice Krakowskiej.

c. ocenę jakości prac zawartych w portfolio (P3): dokonaną przez odpowiednią Wydziałową

Komisję Kwalifikacyjną powołaną do oceny portfolio, według następujących zasad:

Portfolio oceniane jest jedną zbiorczą oceną w następującej skali ocen: 5,0; 4,75; 4,5; 4,25; 4,0;

3,75; 3,5; 3,25; 3,0; 2,75; 2,5; 2,25; 2,0.

Ocenę z portfolio przelicza się na punkty wg poniższej tabeli:

ocena

liczba punktów

5,0

100

4,75

92

4,5

84

4,25

76

4,0

68

3,75

60

3,5

52

3,25

44

3,0

36

2,75

28

2,5

20

2,25

10

2,0

0

Zakres wymagań i sposób oceny portfolio:

1. Ocena merytoryczna portfolio pod względem zgodności z podanymi do wiadomości kandydatów kryteriami oceny, dokonywana jest przez wydziałową komisję kwalifikacyjną powoływaną na wniosek Dziekana przez Radę Wydziału Architektury. Pracami komisji kwalifikacyjnych kieruje Dziekan Wydziału Architektury. W skład komisji wchodzi co najmniej trzech nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora i będących pracownikami Wydziału Architektury PK.

2. Powoływane są dwie komisje kwalifikacyjne, oddzielnie dla kierunku architektura, oddzielnie dla kierunku architektura krajobrazu.

3. Komisje kwalifikacyjne oceniają oddzielnie, według kryteriów określonych w punkcie 5, portfolia kandydatów na kierunki architektura i architektura krajobrazu.

4. Ocena portfolio dokonywana jest przez komisję kwalifikacyjną bez udziału członków wydziałowej komisji rekrutacyjnej (WKR). Decyzje dotyczące ocen z portfolio podejmowane przez komisję kwalifikacyjną są ostateczne.

5. Kryteria oceny portfolio:

a.   Kompletność portfolio. Niekompletność portfolio wyklucza kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego;

b.    Wartość prezentowanych  projektów. Jakość rozwiązań architektonicznych i technicznych oraz jakość ich prezentacji;

c.    Walory plastyczne prezentowanych prezentacji projektów, a w szczególności takich elementów jak rysunki perspektywiczne, szkice oaz rysunki prezentacyjne i ideowe.

6. Komisja kwalifikacyjna dokonuje oceny portfolio zgodnie z w/w kryteriami umieszczając wyniki oceny w poniższej tabeli, będącej częścią protokołu oceny portfolio, sporządzanego indywidualnie dla każdego kandydata.

 

KRYTERIA OCENY

 

KOMPLETNOŚĆ PORTFOLIO

TAK

NIE

OCENA

5,0

4,75

4,5

4,25

4,0

3,75

3,5

3,25

3,0

2,75

2,5

2,25

2,0

wartość ocenianych projektów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

walory plastyczne prac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMA OCEN CZĄSTKOWYCH

ŚREDNIA ARYTMETYCZNA OCEN CZĄSTKOWYCH

OCENA OSTATECZNA ZA PORTFOLIO

7. Ocena ostateczna za portfolio wynika z zaokrąglenia średniej arytmetycznej według zasad określonych w poniższej tabeli:

średnia arytmetyczna ocen cząstkowych

ocena ostateczna za portfolio

2,0 - 2,124

2,0

2,125 - 2,374

2,25

2,375 - 2,624

2,5

2,625 - 2,999

2,75

3,0 - 3,124

3,0

3,125 - 3,374

3,25

3,375 - 3,624

3,5

3,625 - 3,874

3,75

3,875 - 4,124

4,0

4,125 - 4,374

4,25

4,375 - 4,624

4,5

4,625 - 4,874

4,75

4,875 - 5,0

5,0

8.   Każda ocena musi uzyskać aprobatę wszystkich członków komisji kwalifikacyjnej.

9. Po zakończeniu pracy komisji kwalifikacyjnej WKR wprowadza do systemu elektronicznej rejestracji PK uzyskane oceny za portfolio.

10.  Wyniki rekrutacji umieszczane są na indywidualnym koncie kandydata oraz podawane do wiadomości na stronie internetowej WA, a także umieszczane na tablicy ogłoszeń WA w terminach określonych przez Rektora PK w harmonogramie rekrutacji.

Warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego etapu rekrutacji na studia II stopnia (lista rankingowa) jest uzyskanie oceny z portfolio wynoszącej co najmniej 3,0.

Kandydaci przyjmowani są na I rok studiów wg lokaty na liście rankingowej, gdzie:

Pc = Pl+ P+ P3

Lista rankingowa sporządzana jest przez wydziałową komisję rekrutacyjną według liczby uzyskanych punktów - odrębnie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Kandydaci niezakwalifikowani na studia stacjonarne, po złożeniu odpowiedniej deklaracji mogą ubiegać się o przyjęcie na studia niestacjonarne na podstawie wyników przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne.

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia prowadzone na kierunku architektura (w języku angielskim) rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17.

Studia prowadzone na w/w kierunku są studiami odpłatnymi.

 

Kierunek studiów: architektura krajobrazu studia stacjonarne i niestacjonarne

O przyjęcie na kierunek architektura krajobrazu mogą ubiegać się absolwenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku architektura krajobrazu i posiadają co najmniej tytuł zawodowy inżyniera architekta krajobrazu uzyskany w zakresie tego kierunku.

Podstawą kwalifikacji dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku architektura krajobrazu jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej, złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz przedłożenie:

1. kserokopii dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenia stwierdzającego ukończenie studiów I stopnia wydanego przez uczelnię, którą kandydat ukończył,

2.  zaświadczenia wydanego przez uczelnię, którą kandydat ukończył, ze wskazaniem:

 1. sumarycznej liczby godzin zrealizowanych przez kandydata w przebiegu studiów
 2. wykazu przedmiotów projektowych, które kandydat zrealizował w przebiegu studiów zawierającego nazwę przedmiotu, ocenę oraz ilość godzin
 3. średniej arytmetycznej ocen ze wszystkich przedmiotów projektowych
 4. sumarycznej liczby godzin zrealizowanych z przedmiotów projektowych

Za dokument równorzędny uznany będzie przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (WKR) transkrypt studiów / suplement do dyplomu ukończenia studiów, o ile zawierał on będzie wyżej wymienione informacje, a w tym szczególnie możliwe do jednoznacznego odczytania informacje na temat liczby godzin zrealizowanych na zajęciach projektowych oraz ocen uzyskanych z tych przedmiotów.

3. portfolio (oprawiona broszura formatu A3) zawierającego zmniejszone reprodukcje kompletnej części rysunkowej inżynierskiej pracy dyplomowej, kompletnej części rysunkowej dwóch wybranych przez kandydata najlepszych jego zdaniem projektów kursowych wykonanych na studiach I stopnia.

Nie wolno załączać plansz rozkładanych.

Kandydaci zobowiązani są do złożenia własnoręcznie podpisanego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały, w którym:

a.  kandydat oświadczy, że załączone do portfolio karty stanowią kopię inżynierskiej pracy dyplomowej przedłożonej do egzaminu dyplomowego oraz kopie dwóch projektów kursowych wykonanych na ukończonej przez kandydata uczelni wyższej, które:

- zostały wykonane przez kandydata osobiście w ramach projektów kursowych oraz w ramach inżynierskiej pracy dyplomowej;

- nie zostały w żaden sposób zmodyfikowane jakąkolwiek metodą po uzyskaniu oceny za kursowe prace projektowe oraz po uzyskaniu stosownego tytułu zawodowego po złożeniu egzaminu dyplomowego, a także nie zostały załączone żadne dodatkowe karty wykonane później;

b.  kandydat wskaże uczelnię, na której ukończył studia I stopnia oraz termin ukończenia tych studiów;

Oświadczenie powinno być trwale połączone z portfolio.

Kryterium kwalifikacyjnym jest zbiorcza ocena (Pc) uzyskana jako suma punktów za:

-  punktację wyników studiów (Pi): punkty za ocenę ze studiów wpisaną do dyplomu przeliczoną według skali jak dla oceny portfolio

-  punktację wyników uzyskanych przez kandydata z przedmiotów projektowych (P2): punkty za średnią arytmetyczną ocen z przedmiotów projektowych według skali jak dla oceny portfolio

- ocenę jakości prac zawartych w portfolio (P3): dokonaną przez odpowiednią wydziałową komisję kwalifikacyjną powołaną do oceny portfolio, według następujących zasad:

Portfolio oceniane jest jedną zbiorczą oceną w następującej skali ocen: 5,0; 4,75; 4,5; 4,25; 4,0; 3,75; 3,5; 3,25; 3,0; 2,75; 2,5; 2,25; 2,0.

Ocenę z portfolio przelicza się na punkty wg poniższej tabeli:

ocena

liczba punktów

5,0

100

4,75

92

4,5

84

4,25

76

4,0

68

3,75

60

3,5

52

3,25

44

3,0

36

2,75

28

2,5

20

2,25

10

2,0

0

Zakres wymagań i sposób oceny portfolio:

1.  Ocena merytoryczna portfolio pod względem zgodności, z podanymi do wiadomości kandydatów kryteriami oceny, dokonywana jest przez wydziałową komisję kwalifikacyjną powoływaną na wniosek Dziekana przez Radę Wydziału Architektury. Pracami komisji kwalifikacyjnych kieruje Dziekan Wydziału Architektury. W skład komisji wchodzi co

najmniej trzech nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora i będących pracownikami Wydziału Architektury PK.

2. Powoływane są dwie komisje kwalifikacyjne, oddzielnie dla kierunku architektura, oddzielnie dla kierunku architektura krajobrazu.

3. Komisje kwalifikacyjne oceniają oddzielnie, według kryteriów określonych w punkcie 5, portfolia kandydatów na kierunki architektura i architektura krajobrazu.

4. Ocena portfolio dokonywana jest przez komisję kwalifikacyjną bez udziału członków wydziałowej komisji rekrutacyjnej (WKR). Decyzje dotyczące ocen z portfolio podejmowane przez komisję kwalifikacyjną są ostateczne.

5. Kryteria oceny portfolio:

a.  Kompletność portfolio. Niekompletność portfolio wyklucza kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego;

b.  Wartość prezentowanych  projektów.  Jakość rozwiązań architektonicznych i technicznych oraz jakość ich prezentacji;

c.  Walory plastyczne prezentowanych prezentacji projektów, a w szczególności takich elementów jak rysunki perspektywiczne, szkice oraz rysunki prezentacyjne i ideowe.

6. Komisja kwalifikacyjna dokonuje oceny portfolio zgodnie z w/w kryteriami umieszczając wyniki oceny w poniższej tabeli, będącej częścią protokołu oceny portfolio, sporządzanego indywidualnie dla każdego kandydata.

 

KRYTERIA OCENY

 

1

KOMPLETNOŚĆ PORTFOLIO

TAK

NIE

OCENA

5,0

4,75

4,5

4,25

4,0

3,75

3,5

3,25

3,0

2,75

2,5

2,25

2,0

 

2

wartość ocenianych projektów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

walory plastyczne prac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

SUMA OCEN CZĄSTKOWYCH

 

5

ŚREDNIA ARYTMETYCZNA OCEN CZĄSTKOWYCH

 

6

OCENA OSTATECZNA ZA PORTFOLIO

 

7. Ocena ostateczna za portfolio wynika z zaokrąglenia średniej arytmetycznej według zasad określonych w poniższej tabeli:

średnia arytmetyczna ocen cząstkowych

ocena ostateczna za portfolio

2,0 - 2,124

2,0

2,125 - 2,374

2,25

2,375 - 2,624

2,5

2,625 - 2,999

2,75

3,0 - 3,124

3,0

3,125 - 3,374

3,25

3,375 - 3,624

3,5

3,625 - 3,874

3,75

3,875 - 4,124

4,0

4,125 - 4,374

4,25

4,375 - 4,624

4,5

4,625 - 4,874

4,75

4,875 - 5,0

5,0

8.  Każda ocena musi uzyskać aprobatę wszystkich członków komisji kwalifikacyjnej.

9. Po zakończeniu pracy komisji kwalifikacyjnej WKR wprowadza do systemu elektronicznej rejestracji PK uzyskane oceny za portfolio.

10.  Wyniki rekrutacji umieszczane są na indywidualnym koncie kandydata oraz podawane do wiadomości na stronie internetowej WA, a także umieszczane na tablicy ogłoszeń WA w terminach określonych przez Rektora PK w harmonogramie rekrutacji.

Warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego etapu rekrutacji na studia II stopnia (lista rankingowa) jest uzyskanie oceny z portfolio wynoszącej co najmniej 3,0.

Kandydaci przyjmowani są na I rok studiów wg lokaty na liście rankingowej, gdzie:

P= Pl+ P+ P3

Lista rankingowa sporządzana jest przez wydziałową komisję rekrutacyjną według liczby uzyskanych punktów - odrębnie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Kandydaci niezakwalifikowani na studia stacjonarne, po złożeniu odpowiedniej deklaracji mogą ubiegać się o przyjęcie na studia niestacjonarne na podstawie wyników przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia w/w kierunku studiów, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym na tym kierunku.

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia prowadzone na kierunku architektura krajobrazu rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17.

 

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

Kierunek studiów: fizyka techniczna studia stacjonarne

Uprawnieni kandydaci:

O przyjęcie na kierunek studiów fizyka techniczna mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera uzyskany na kierunku fizyka lub fizyka techniczna albo tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera, albo tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera, uzyskany na innym kierunku studiów.

Kryteria kwalifikacyjne:

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek studiów fizyka techniczna jest:

1. złożenie dokumentów,

2.  zajęcie na liście rankingowej, sporządzanej na podstawie średniej arytmetycznej ocen z toku ukończonych studiów, pozycji wyższej lub równej liczbie miejsc uchwalonej przez Senat PK dla kierunku studiów fizyka techniczna.

W przypadku absolwentów kierunków innych niż fizyka lub fizyka techniczna, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ocenia, w oparciu o suplement do dyplomu (lub indeks), zrealizowanie przez kandydata treści programowych (60% liczby godzin przedmiotów podstawowych i kierunkowych) pozwalających na uzyskanie efektów kształcenia właściwych dla studiów I stopnia prowadzonych na kierunku fizyka techniczna.

 

Warunkiem umieszczenia imienia i nazwiska kandydata na liście rankingowej jest spełnienie powyższego wymogu.

Wymagane dokumenty:

a.  kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,

b.   kserokopia suplementu do dyplomu lub indeksu z ukończonych studiów,

c.   zaświadczenie o średniej arytmetycznej z toku studiów,

d.   pozostałe dokumenty wskazane w uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia w/w kierunku studiów, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym na tym kierunku.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku fizyka techniczna rozpoczynają się w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2016/17.

 

Kierunek studiów: informatyka (w języku polskim) studia stacjonarne i niestacjonarne

Uprawnieni kandydaci:

O przyjęcie na kierunek studiów informatyka (w języku polskim) mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera uzyskany na kierunku informatyka lub informatyka stosowana.

Kryteria kwalifikacyjne:

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek studiów informatyka (w języku polskim) jest:

1.   złożenie dokumentów,

2.   zajęcie na liście rankingowej, uwzględniającej średnią arytmetyczną ocen uzyskanych na studiach I stopnia, pozycji wyższej lub równej liczbie miejsc uchwalonej przez Senat PK dla kierunku studiów informatyka (w języku polskim).

Wymagane dokumenty:

 1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,
 2. kserokopia suplementu do dyplomu lub indeksu z ukończonych studiów,
 3. zaświadczenie o średniej arytmetycznej z toku studiów,
 4. pozostałe dokumenty wskazane w uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej.

Podział na specjalności dla osób przyjętych na kierunek studiów informatyka (w języku polskim) nastąpi w trakcie pierwszego semestru nauki.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia w/w kierunku studiów, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym na tym kierunku.

Dla kandydatów z tytułem inżyniera, studia stacjonarne II stopnia na kierunku informatyka (w języku polskim) rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17.

Dla kandydatów z tytułem licencjata, studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku informatyka (w języku polskim) rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/17.

Kierunek studiów: informatyka (w języku angielskim) studia stacjonarne

Uprawnieni kandydaci:

O przyjęcie na kierunek studiów informatyka (w języku angielskim) mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera uzyskany na kierunku informatyka, informatyka stosowana.

Kryteria kwalifikacyjne:

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek studiów informatyka (w języku angielskim) jest:

a.  złożenie dokumentów, w tym dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego,

b.  zajęcie na liście rankingowej, uwzględniającej średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z toku ukończonych studiów, pozycji wyższej lub równej liczbie miejsc uchwalonej przez Senat PK dla kierunku studiów informatyka (w języku angielskim).

 

Wymagane dokumenty:

1.  kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,

2.  kserokopia suplementu do dyplomu lub indeksu z ukończonych studiów,

3.  zaświadczenie o średniej arytmetycznej z toku studiów,

4.  udokumentowana znajomość języka angielskiego.

Od kandydatów na studia prowadzone na kierunku informatyka (w języku angielskim) wymagana jest znajomość języka angielskiego udokumentowana certyfikatem egzaminu CPE, CAE, FCE albo TOEFL, świadectwem matury międzynarodowej, świadectwem potwierdzającym ukończenie liceum z wykładowym językiem angielskim albo świadectwem dojrzałości potwierdzającym uzyskanie co najmniej 60% z języka angielskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym.

Znajomość języka angielskiego można również udokumentować zaliczeniem testu kompetencyjnego przeprowadzanego na Politechnice Krakowskiej w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

5.  pozostałe dokumenty wskazane w uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej.

Uruchomienie jednej ze specjalności dla osób przyjętych na kierunek studiów informatyka (w języku angielskim) nastąpi zależnie od ilości deklaracji złożonych przez kandydatów .

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia w/w kierunku studiów, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym na tym kierunku.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku informatyka (w języku angielskim) rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/17.

Kierunek studiów: matematyka studia stacjonarne i niestacjonarne

Uprawnieni kandydaci:

O przyjęcie na kierunek studiów matematyka mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata uzyskany w zakresie kierunku spełniającego łącznie dwa warunki:

-  kierunek został przyporządkowany do obszaru nauk ścisłych

dla kierunku wskazano dziedzinę nauk matematycznych jako dziedzinę, z którą związane są efekty kształcenia

Kryteria kwalifikacyjne:

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek studiów matematyka jest:

2.  złożenie dokumentów,

3.  zajęcie na liście rankingowej, uwzględniającej wynik z ukończonych studiów obliczony na podstawie wzoru:

wynik studiów = 0.6 Śr + 0.2 PD + 0.2 ED,

gdzie

Śr- oznacza średnią ze studiów — obliczoną zgodnie z regulaminem uczelni, która wydała dyplom;

PD- oznacza ocenę za pracę dyplomową;

ED- oznacza ocenę z egzaminu dyplomowego.

Wynik studiów podawany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po wcześniejszym zaokrągleniu w górę, jeżeli cyfra na trzecim miejscu po przecinku jest większa lub równa 5.

Wymagane dokumenty:

1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,

2.  kserokopia suplementu do dyplomu lub indeksu z ukończonych studiów,

Jeżeli powyższe dokumenty nie zawierają wszystkich danych niezbędnych do obliczenia wyniku studiów, to należy dołączyć stosowne zaświadczenie o wartości brakującego parametru wydane przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia.

3. pozostałe dokumenty wskazane w uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej.

Podział na specjalności dla osób przyjętych na kierunek studiów matematyka nastąpi po pierwszym semestrze nauki.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia w/w kierunku studiów, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym na tym kierunku.

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku matematyka rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/17.

Uruchomienie jednej ze specjalności dla osób przyjętych na kierunek studiów informatyka (w języku angielskim) nastąpi zależnie od ilości deklaracji złożonych przez kandydatów .

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia w/w kierunku studiów, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym na tym kierunku.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku informatyka (w języku angielskim) rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/17.

Kierunek studiów: nanotechnologie i nanomateriały studia stacjonarne

Uprawnieni kandydaci:

O przyjęcie na kierunek nanotechnologie i nanomateriały mogą ubiegać się osoby posiadające co najmniej tytuł zawodowy inżyniera w zakresie fizyki technicznej, inżynierii chemicznej i procesowej, technologii chemicznej, biotechnologii, inżynierii materiałowej oraz kierunków związanych z nanotechnologią i nanomateriałami albo tytuł zawodowy licencjata w zakresie fizyki lub chemii.

Kryteria kwalifikacyjne:

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek studiów nanotechnologie i nanomateriały jest:

1.  złożenie dokumentów,

2.  zajęcie na liście rankingowej, tworzonej na podstawie średniej ważonej ocen z toku ukończonych studiów, pozycji wyższej lub równej liczbie miejsc uchwalonej przez Senat PK dla kierunku studiów nanotechnologie i nanomateriały.

gający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia w/w kierunku studiów, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym na tym kierunku.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku informatyka (w języku angielskim) rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/17.

 

Wymagane dokumenty:

1.  kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,

2.  kserokopia suplementu do dyplomu lub indeksu z ukończonych studiów,

3.  zaświadczenie o średniej ważonej z toku studiów,

4.  pozostałe dokumenty wskazane w uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia w/w kierunku studiów, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym na tym kierunku.

 

Studia II stopnia na kierunku nanotechnologie i nanomateriały rozpoczynają się w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2016/17.

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Kierunek studiów: elektrotechnika studia stacjonarne i niestacjonarne

Uprawnieni kandydaci:

O przyjęcie na kierunek studiów elektrotechnika mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera.

Kryteria kwalifikacyjne:

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek studiów elektrotechnika jest:

 1. złożenie dokumentów,
 2. zajęcie na liście rankingowej, tworzonej na podstawie wyników z egzaminu wstępnego na studia II stopnia lub na podstawie średniej ocen z toku studiów (w przypadku kandydatów, którzy ukończyli kierunek elektrotechnika na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej), pozycji wyższej lub równej liczbie miejsc uchwalonej przez Senat PK dla kierunku studiów elektrotechnika.

Kandydat, który ukończył studia I stopnia na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej na kierunku elektrotechnika, może złożyć podanie zwalniające go z egzaminu wstępnego. Wskaźnik rekrutacyjny jest wówczas ustalony na podstawie średniej ocen z toku studiów, z zaokrągleniem do jednego miejsca po przecinku według powszechnie przyjętych zasad

Egzamin wstępny:

1.  Egzamin wstępny ma formę testu pisemnego jednokrotnego wyboru, składającego się z pięćdziesięciu pytań. Wskaźnik rekrutacyjny R dla kandydata,

który odpowie poprawnie na n pytań wynosi:

R = n/10.

Praca egzaminacyjna musi być wykonana samodzielnie. Należy podporządkowywać się uwagom członków WKR, pod rygorem zaliczenia egzaminu z zerowym wskaźnikiem rekrutacyjnym.

2.  Pytania testowe generowane są na podstawie zestawu zagadnień egzaminacyjnych, tworzonego na podstawie treści kształcenia z wybranych przedmiotów nauczania, prowadzonych na WIEiK na studiach I stopnia na kierunku elektrotechnika.

3.  Zestaw zagadnień egzaminacyjnych oraz szczegółowy regulamin organizacyjny egzaminu będą podane do wiadomości publicznej co najmniej na trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia.

Wymagane dokumenty:

1.   kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,

2.   pozostałe dokumenty wskazane w uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia w/w kierunku studiów, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym na tym kierunku.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku elektrotechnika rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17.

Studia niestacjonarne II stopnia na kierunku elektrotechnika rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/17.

Kierunek studiów: energetyka studia stacjonarne

Uprawnieni kandydaci:

O przyjęcie na kierunek studiów energetyka mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera.

Kryteria kwalifikacyjne:

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek studiów energetyka jest:

a. złożenie dokumentów,

b. zajęcie na liście rankingowej, tworzonej na podstawie wyników z egzaminu wstępnego na studia II stopnia lub na podstawie średniej ocen z toku studiów (w przypadku kandydatów, którzy ukończyli kierunek energetyka na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej), pozycji wyższej lub równej liczbie miejsc uchwalonej przez Senat PK dla kierunku studiów energetyka.

 

Kandydat, który ukończył studia I stopnia na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej na kierunku energetyka, może złożyć podanie zwalniające go z egzaminu wstępnego. Wskaźnik rekrutacyjny jest wówczas ustalony na podstawie średniej ocen z toku studiów, z zaokrągleniem do jednego miejsca po przecinku według powszechnie przyjętych zasad.

Wymagane dokumenty:

1.  kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,

2.  pozostałe dokumenty wskazane w uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej.

Egzamin wstępny:

1. Egzamin wstępny ma formę testu pisemnego jednokrotnego wyboru, składającego się z pięćdziesięciu pytań. Wskaźnik rekrutacyjny R dla kandydata, który odpowie poprawnie na n pytań wynosi:

R = n/10.

2. Praca egzaminacyjna musi być wykonana samodzielnie. Należy podporządkowywać się uwagom członków WKR, pod rygorem zaliczenia egzaminu z zerowym wskaźnikiem rekrutacyjnym.

 

3. Pytania testowe generowane są na podstawie zestawu zagadnień egzaminacyjnych, tworzonego na podstawie treści kształcenia z wybranych przedmiotów nauczania, prowadzonych na WIEiK na studiach I stopnia na kierunku energetyka.

4. Zestaw zagadnień egzaminacyjnych oraz szczegółowy regulamin organizacyjny egzaminu będą podane do wiadomości publicznej co najmniej na trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia w/w kierunku studiów, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym na tym kierunku.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku energetyka rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17.

Wydział Inżynierii Lądowej

Kierunek studiów: budownictwo (w języku polskim) studia stacjonarne i niestacjonarne

Uprawnieni kandydaci:

O przyjęcie na kierunek studiów budownictwo (w języku polskim) mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy co najmniej inżyniera, które ukończyły studia na kierunku budownictwo.

Kryteria kwalifikacyjne:

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek budownictwo (w języku polskim) jest:

1.  złożenie dokumentów,

 

2.  zajęcie na liście rankingowej, tworzonej na podstawie średniej ocen z toku studiów, pozycji nie niższej niż liczba miejsc uchwalonej przez Senat PK dla kierunku studiów budownictwo (w języku polskim).

Wymagane dokumenty:

a.  kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,

b.  zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów, która jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen semestralnych. Ocena z każdego semestru studiów, realizowanego w systemie ECTS jest średnią ważoną obliczoną według wzoru:

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek budownictwo (w języku polskim) jest:

1.  złożenie dokumentów,

2.  zajęcie na liście rankingowej, tworzonej na podstawie średniej ocen z toku studiów, pozycji nie niższej niż liczba miejsc uchwalonej przez Senat PK dla kierunku studiów budownictwo (w języku polskim).

Ocena semestralna = ∑(ocena x liczba punktów)/n

gdzie n oznacza liczbę punktów ECTS przyporządkowanych wszystkim przedmiotom danego semestru w danej formie studiów. Ocena semestralna podawana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po wcześniejszym zaokrągleniu w górę, jeżeli cyfra na trzecim miejscu po przecinku jest większa lub równa 5.

3. pozostałe dokumenty wskazane w uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej.

Podział na specjalności dla osób przyjętych na studia stacjonarne prowadzone na kierunku budownictwo (w języku polskim) nastąpi na podstawie:

1.  preferencji kandydata zadeklarowanych w systemie elektronicznej rejestracji oraz w elektronicznym systemie obsługi dydaktyki Wydziału Inżynierii Lądowej

2.  miejsca na liście rankingowej

3.  bieżących możliwości lokalowych, kadrowych i finansowych Wydziału Inżynierii Lądowej

4.  zarządzenia Rektora Politechniki Krakowskiej w sprawie zasad liczebności grup studenckich

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia w/w kierunku studiów, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym na tym kierunku.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku budownictwo (w języku polskim) rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17.

Studia niestacjonarne II stopnia na kierunku budownictwo (w języku polskim) rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/17.

Kierunek studiów: budownictwo (w języku angielskim) studia stacjonarne

Uprawnieni kandydaci:

O przyjęcie na kierunek studiów budownictwo (w języku angielskim) mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy co najmniej inżyniera, które ukończyły studia na kierunku budownictwo.

Kryteria kwalifikacyjne:

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek budownictwo (w języku angielskim) jest:

1. złożenie dokumentów,

2. zajęcie na liście rankingowej, tworzonej na podstawie średniej ocen z toku studiów, pozycji nie niższej niż liczba miejsc uchwalonej przez Senat PK dla kierunku studiów budownictwo (w języku angielskim).

Wymagane dokumenty:

1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,

 

2. zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów, która jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen semestralnych. Ocena z każdego semestru studiów, realizowanego w systemie ECTS jest średnią ważoną obliczoną według wzoru:

Ocena semestralna = ∑(ocena x liczba punktów)/n

 

gdzie n oznacza liczbę punktów ECTS przyporządkowanych wszystkim przedmiotom danego semestru w danej formie studiów. Ocena semestralna podawana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po wcześniejszym zaokrągleniu w górę, jeżeli cyfra na trzecim miejscu po przecinku jest większa lub równa 5.

3. udokumentowana znajomość języka angielskiego:

Od kandydatów na studia prowadzone na kierunku budownictwo w języku angielskim wymagana jest znajomość języka angielskiego udokumentowana certyfikatem egzaminu CPE, CAE, FCE albo TOEFL lub równoważnych, świadectwem matury międzynarodowej, świadectwem potwierdzającym ukończenie liceum z wykładowym językiem angielskim, świadectwem dojrzałości potwierdzającym uzyskanie co najmniej 60% z języka angielskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym.

Znajomość języka angielskiego można również udokumentować zaliczeniem testu kompetencyjnego przeprowadzanego na Politechnice Krakowskiej w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

Absolwenci studiów w języku angielskim są zwolnieni z przedłożenia dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego.

4. pozostałe dokumenty wskazane w uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lubwięcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia w/w kierunku studiów, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym na tym kierunku.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku budownictwo (w języku polskim) rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17.

Kierunek studiów: transport (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Uprawnieni kandydaci:

O przyjęcie na kierunek studiów transport mogą ubiegać się osoby posiadające co najmniej:

1.  tytuł zawodowy inżyniera

2.  tytuł zawodowy inżyniera uzyskany na innym kierunku technicznym niż transport - kandydatów tych obowiązuje uzyskanie pozytywnego wyniku testu kwalifikacyjnego organizowanego przez Wydział Inżynierii Lądowej.

Kryteria kwalifikacyjne:

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek transport jest:

 1. złożenie dokumentów,
 2. zajęcie na liście rankingowej, tworzonej na podstawie średniej ocen z toku studiów, albo oceny z testu kwalifikacyjnego pozycji nie niższej niż liczba miejsc uchwalonej przez Senat PK dla kierunku studiów budownictwo (w języku polskim).

Zagadnienia ułatwiające przygotowanie do testu kwalifikacyjnego:

 • definicja i klasyfikacje systemów transportowych
 • logistyka i jej rola w transporcie
 • informatyczna obsługa zleceń logistycznych
 •  fundamentalny diagram inżynierii ruchu (systemy detekcji i zbierania danych ruchowych, strumienie ruchu, sieci transportowe a infrastruktura transportu)
 • sformułowanie typowych problemów sterowania w transporcie
 • struktury organizacyjne zarządzania elementami systemu transportowego
 • proces przewozowy w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym
 • charakterystyka infrastruktury transportowej
 • charakterystyka środków transportu
 • parametry przewozowe - popyt na usługi przewozowe
 • podaż usług przewozowych: struktura i czynniki wpływające na wielkość i strukturę podaży
 • koszty wewnętrzne i zewnętrzne transportu
 • marketing a logistyka w przedsiębiorstwie transportowym
 • naliza efektywności inwestycji transportowych
 • podstawowe akty prawne w transporcie​

Sposób oceny testu:

1. Test dotyczy tych spośród kandydatów na studia II-go stopnia prowadzone przez WIL PK na kierunku „transport”, którzy studia I-go stopnia ukończyli na kierunku innym niż „transport”.

2. Test jest testem wielokrotnego wyboru, w którym:

 • należy ustosunkować się do każdej odpowiedzi i zaznaczyć, czy jest ona prawdziwa czy fałszywa,
 • w każdym pytaniu co najmniej jedna odpowiedź jest prawdziwa,
 • w każdym pytaniu co najmniej jedna odpowiedź jest fałszywa.

3. Każda odpowiedź jest punktowana w następujący sposób:

 • właściwe zaznaczenie odpowiedzi, to znaczy gdy odpowiedź prawdziwa jest zaznaczona jako prawdziwa albo gdy odpowiedź fałszywa jest zaznaczona jako fałszywa, punktowane jest jako +1 punkt,
 • każda pomyłka w zaznaczeniu odpowiedzi punktowana jest jako -1 punkt,
 • brak zaznaczonej odpowiedzi oznacza przyznanie 0 punktów.

4. Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia, równa liczbie odpowiedzi do których powinien ustosunkować się kandydat, wynosi 78.

5. Do zaliczenia testu potrzebne jest zdobycie co najmniej +26 punktów, stanowiących sumę punktów dodatnich i punktów ujemnych uzyskanych przez kandydata ze wszystkich ocenionych przez niego odpowiedzi, co stanowi 33,3% punktów możliwych do zdobycia. 

6.Kandydaci, którzy zaliczą test zostają zakwalifikowani do dalszego postępowania rekrutacyjnego, przy czym sumaryczna liczba punktów uzyskana przez każdego z nich po rozwiązaniu testu, oznaczona przez N, zostaje przeliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na wartość x według wzoru:

x = 3,00 + (N-26)/14

Wartość tę uznaje się za zastępczą średnią uzyskaną przez kandydata z toku studiów I-go stopnia i lokalizuje w rankingu średnich uzyskanych przez innych kandydatów na studiach I-go stopnia odbywanych na kierunku „transport”. Średnia ustalona w sposób opisany powyżej zastępuje dla kandydatów piszących test średnią uzyskaną przez nich z toku studiów prowadzonych na kierunku innym niż „transport”. Sposób liczenia tej średniej oznacza, że każda ocena z testu uzyskana na poziomie co najmniej +54 punkty jest równoważna ocenie bardzo dobrej (5,0).

7. Po umiejscowieniu zastępczej średniej uzyskanej przez kandydata piszącego test w rankingu średnich uzyskanych z toku studiów przez pozostałych kandydatów kandydat ten podlega dalszej procedurze rekrutacyjnej na zwykłych warunkach.

Wymagane dokumenty:

1.  kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,

2.  zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów, która jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen semestralnych. Ocena z każdego semestru studiów, realizowanego w systemie ECTS jest średnią ważoną obliczoną według wzoru:

Ocena semestralna = ∑(ocena x liczba punktów)/n

gdzie n oznacza liczbę punktów ECTS przyporządkowanych wszystkim przedmiotom danego semestru w danej formie studiów. Ocena semestralna podawana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po wcześniejszym zaokrągleniu w górę, jeżeli cyfra na trzecim miejscu po przecinku jest większa lub równa 5.

3.  pozostałe dokumenty wskazane w uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej.

Podział na specjalności dla osób przyjętych na studia stacjonarne prowadzone na kierunku transport nastąpi na podstawie:

 1. preferencji kandydata zadeklarowanych w systemie elektronicznej rejestracji oraz w elektronicznym systemie obsługi dydaktyki Wydziału Inżynierii Lądowej
 2. miejsca na liście rankingowej
 3. bieżących możliwości lokalowych, kadrowych i finansowych Wydziału Inżynierii Lądowej
 4. zarządzenia Rektora Politechniki Krakowskiej w sprawie zasad liczebności grup studenckich

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia w/w kierunku studiów, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym na tym kierunku.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku transport rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17.

Studia niestacjonarne II stopnia na kierunku transport rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/17.

Wydział Inżynierii Środowiska

Kierunek studiów: inżynieria środowiska studia stacjonarne i niestacjonarne

Uprawnieni kandydaci:

O przyjęcie na kierunek studiów inżynieria środowiska mogą ubiegać się osoby posiadające:

1. tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany w trybie studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku inżynieria środowiska w zakresie specjalności prowadzonych na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej lub innych uczelniach technicznych,

2.  tytuł zawodowy magistra inżyniera lub inżyniera uzyskany w zakresie kierunku studiów innych niż inżynieria środowiska.

Kryteria kwalifikacyjne:

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek inżynieria środowiska jest:

 1. złożenie dokumentów,
 2. zajęcie na liście rankingowej, tworzonej na podstawie podanego poniżej współczynnika rekrutacji, pozycji nie przekraczającej liczby miejsc uchwalonej przez Senat PK dla kierunku studiów inżynieria środowiska.

Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie złożonych przez kandydatów dokumentów. Absolwenci Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej po ukończonym kierunku inżynieria środowiska I stopnia, kontynuujący naukę na tej samej specjalności ze średnią ocen z toku studiów co najmniej 4,0, składają jedynie komplet wymaganych dokumentów, zajmując pierwsze pozycje na liście przyjętych na kierunek inżynieria środowiska.

Dla pozostałych kandydatów, tj.:

 1. absolwentów Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej po ukończonym kierunku inżynieria środowiska I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, kontynuujących naukę na tej samej specjalności ze średnią ocen z toku studiów niższą niż 4,0,
 2. absolwentów kierunku inżynieria środowiska I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, chcących kontynuować naukę na innej specjalności niż ukończona,
 3. absolwentów po kierunku inżynieria środowiska ukończonym na innej uczelni technicznej,
 4. absolwentów innych kierunków technicznych niż inżynieria środowiska,

obliczony zostanie tzw. współczynnik rekrutacji (W) według wzoru:

W = P + 10 x STS - EK

gdzie: 

- miejsce i kierunek ukończonych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich:

P=10 - otrzymuje kandydat, który ukończył studia I stopnia lub jednolite magisterskie na kierunku inżynieria środowiska na WIŚ PK, kontynuujący naukę na tej samej specjalności lub chcący kontynuować naukę na innej specjalności ze średnią ocen z toku studiów niższą niż 4,0.

P=0 - otrzymuje kandydat, który ukończył kierunek inżynieria środowiska na innej uczelni niż Politechnika Krakowska, a także kandydat, który ukończył inny kierunek techniczny niż inżynieria środowiska.

STS - średnia ocen z toku studiów, określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

EK - różnice pomiędzy efektami kształcenia osiągniętymi przez kandydata w dotychczasowym toku studiów a efektami kształcenia wymaganymi na WIŚ PK, (określonymi dla poszczególnych przedmiotów w zakresie specjalności prowadzonych na WIŚ PK), wyrażone liczbą punktów ECTS, przypisanych poszczególnym przedmiotom zgodnie z wykazem przedmiotów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska, które zostały zatwierdzone przez Radę Wydziału w dniu 14 listopada 2012 roku, z późniejszymi zmianami (dostępne na stronie www.wis.pk.edu.pl). Wstępnej analizy osiągniętych efektów kształcenia dokonuje sam kandydat na odpowiednim formularzu (dostępny na stronie www.wis.pk.edu.pl) i składa do Komisji Rekrutacyjnej wraz z innymi wymaganymi dokumentami.

Komisja kwalifikacyjna w składzie co najmniej trzyosobowym dokona ostatecznej oceny zgodności osiągniętych przez kandydata efektów kształcenia z efektami kształcenia wymaganymi na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej.

W przypadku stwierdzenia różnic w efektach kształcenia komisja kwalifikacyjna może przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.

W ramach każdej specjalności, utworzona zostanie lista rankingowa, w której wartości obliczonego współczynnika rekrutacji (W) ułożone zostaną w ciąg malejący.

Wymagane dokumenty:

1.  kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,

2.   dokument z wykazem przedmiotów (wraz ze strukturą zajęć) zaliczonych w toku ukończonych studiów, poświadczony przez właściwy organ,

3.   zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów obliczoną do dwóch miejsc po przecinku, która jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen semestralnych. Ocena z każdego semestru studiów, realizowanego w systemie ECTS jest średnią ważoną obliczoną według wzoru:

Ocena semestralna = ∑(ocena x liczba punktów)/n

gdzie n oznacza liczbę punktów ECTS przyporządkowanych wszystkim przedmiotom danego semestru w danej formie studiów. Ocena semestralna podawana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po wcześniejszym zaokrągleniu w górę, jeżeli cyfra na trzecim miejscu po przecinku jest większa lub równa 5.

4.  formularz zawierający wstępną analizę efektów kształcenia osiągniętych w dotychczasowym toku studiów, dokonaną przez kandydata w zakresie wybranych przez siebie specjalności (podstawowej i alternatywnej) wraz z kartami przedmiotów, które będą stanowić udokumentowanie osiągniętych efektów kształcenia (nie dotyczy absolwentów kierunku inżynieria środowiska na WIŚ PK, którzy zamierzają kontynuować studia II stopnia na tej samej specjalności ze średnią ocen z toku studiów co najmniej 4.0),

5.  pozostałe dokumenty wskazane w uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia w/w kierunku studiów, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym na tym kierunku.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku inżynieria środowiska rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17.

Studia niestacjonarne II stopnia na kierunku inżynieria środowiska rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/17.

Kierunek studiów: budownictwo studia stacjonarne

Uprawnieni kandydaci:

O przyjęcie na kierunek studiów budownictwo mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany w trybie studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku budownictwo.

Kryteria kwalifikacyjne:

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek budownictwo jest:

1.  złożenie dokumentów,

2.  zajęcie na liście rankingowej, tworzonej na podstawie średniej ocen z toku studiów, pozycji nie przekraczającej liczby miejsc uchwalonej przez Senat PK dla kierunku studiów budownictwo.

Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie złożonych przez kandydatów dokumentów.

Wymagane dokumenty:

a.  kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,

b.   zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów obliczoną do dwóch miejsc po przecinku, która jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen semestralnych. Ocena z każdego semestru studiów, realizowanego w systemie ECTS jest średnią ważoną obliczoną według wzoru:

Ocena semestralna = ∑(ocena x liczba punktów)/n

gdzie n oznacza liczbę punktów ECTS przyporządkowanych wszystkim przedmiotom danego semestru w danej formie studiów. Ocena semestralna podawana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po wcześniejszym zaokrągleniu w górę, jeżeli cyfra na trzecim miejscu po przecinku jest większa lub równa 5.

c.  pozostałe dokumenty wskazane w uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia w/w kierunku studiów, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym na tym kierunku.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku budownictwo rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17.

Studia niestacjonarne II stopnia na kierunku budownictwo rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/17.

Kierunek studiów: gospodarka przestrzenna studia stacjonarne

Uprawnieni kandydaci:

O przyjęcie na kierunek studiów gospodarka przestrzenna mogą ubiegać się osoby posiadające:

1.  tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany w trybie studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku gospodarka przestrzenna Politechniki Krakowskiej lub innych uczelniach technicznych,

2.  tytuł zawodowy magistra inżyniera lub inżyniera uzyskany w zakresie kierunku studiów innych niż gospodarka przestrzenna.

Kryteria kwalifikacyjne:

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek gospodarka przestrzenna jest:

1.  złożenie dokumentów,

2.  zajęcie na liście rankingowej, tworzonej na podstawie podanego poniżej współczynnika rekrutacji, pozycji nie przekraczającej liczby miejsc uchwalonej przez Senat PK dla kierunku studiów gospodarka przestrzenna.

 

Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie złożonych przez kandydatów dokumentów. Absolwenci Politechniki Krakowskiej po ukończonym kierunku gospodarka przestrzenna I stopnia, ze średnią ocen z toku studiów co najmniej 4,0, składają jedynie komplet wymaganych dokumentów, zajmując pierwsze pozycje na liście przyjętych na kierunek gospodarka przestrzenna.

Dla pozostałych kandydatów, tj.:

 1. absolwentów Politechniki Krakowskiej po ukończonym kierunku gospodarka przestrzenna I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich ze średnią ocen z toku studiów niższą niż 4,0,
 2. absolwentów po kierunku gospodarka przestrzenna ukończonym na innej uczelni technicznej,
 3. absolwentów innych kierunków technicznych niż gospodarka przestrzenna, obliczony zostanie tzw. współczynnik rekrutacji (W) według wzoru:

W = P + 10 x STS - EK

gdzie:

- miejsce i kierunek ukończonych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich:

P=10 - otrzymuje kandydat, który ukończył studia I stopnia lub jednolite magisterskie na kierunku gospodarka przestrzenna na Politechnice Krakowskiej ze średnią ocen z toku studiów niższą niż 4,0.

P=0 - otrzymuje kandydat, który ukończył kierunek gospodarka przestrzenna na innej uczelni niż Politechnika Krakowska, a także kandydat, który ukończył inny kierunek techniczny niż gospodarka przestrzenna.

STS - średnia ocen z toku studiów, określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

EK - różnice pomiędzy efektami kształcenia osiągniętymi przez kandydata w dotychczasowym toku studiów a efektami kształcenia wymaganymi na WIŚ PK, (określonymi dla poszczególnych przedmiotów prowadzonych na WIŚ PK), wyrażone liczbą punktów ECTS, przypisanych poszczególnym przedmiotom zgodnie z wykazem przedmiotów na studiach stacjonarnych II stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska, które zostały zatwierdzone przez Radę Wydziału (dostępne na stronie www.wis.pk.edu.pl). Wstępnej analizy osiągniętych efektów kształcenia dokonuje sam kandydat na odpowiednim formularzu (dostępny na stronie www.wis.pk.edu.pl) i składa do Komisji Rekrutacyjnej wraz z innymi wymaganymi dokumentami.

Komisja kwalifikacyjna w składzie co najmniej trzyosobowym dokona ostatecznej oceny zgodności osiągniętych przez kandydata efektów kształcenia z efektami kształcenia wymaganymi na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej.

W przypadku stwierdzenia różnic w efektach kształcenia komisja kwalifikacyjna może przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.

Utworzona zostanie lista rankingowa, w której wartości obliczonego współczynnika rekrutacji (W) ułożone zostaną w ciąg malejący.

Wymagane dokumenty:

1.  kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,

2.  dokument z wykazem przedmiotów (wraz ze strukturą zajęć) zaliczonych w toku ukończonych studiów, poświadczony przez właściwy organ,

zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów obliczoną do dwóch miejsc po przecinku, która jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen semestralnych. Ocena z każdego semestru studiów, realizowanego w systemie ECTS jest średnią ważoną obliczoną według wzoru:

Ocena semestralna = ∑(ocena x liczba punktów)/n

 

gdzie n oznacza liczbę punktów ECTS przyporządkowanych wszystkim przedmiotom danego semestru w danej formie studiów. Ocena semestralna podawana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po wcześniejszym zaokrągleniu w górę, jeżeli cyfra na trzecim miejscu po przecinku jest większa lub równa 5.

4. formularz zawierający wstępną analizę efektów kształcenia osiągniętych w dotychczasowym toku studiów, dokonaną przez kandydata wraz z kartami przedmiotów, które będą stanowić udokumentowanie osiągniętych efektów kształcenia (nie dotyczy absolwentów kierunku gospodarka przestrzenna Politechniki Krakowskiej, którzy zamierzają kontynuować studia II stopnia ze średnią ocen z toku studiów co najmniej 4.0),

 5. pozostałe dokumenty wskazane w uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia w/w kierunku studiów, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym na tym kierunku.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna rozpoczynają się w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2016/17.

 

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Kierunek studiów: biotechnologia studia stacjonarne

Uprawnieni kandydaci:

O przyjęcie na kierunek studiów biotechnologia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia II stopnia musi posiadać kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na kierunku biotechnologia.

Kandydat, który w wyniku ukończenia studiów I stopnia nie uzyskał części wymienionych kompetencji, może ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

Kryteria kwalifikacyjne:

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek biotechnologia jest:

 1. złożenie kompletu wymaganych dokumentów,
 2. zajęcie na liście rankingowej, tworzonej na podstawie średniej ważonej ocen z toku ukończonych studiów (bez uwzględnienia egzaminu dyplomowego), pozycji wyższej lub równej liczbie miejsc uchwalonej przez Senat PK dla kierunku studiów biotechnologia,
 3. wynik testu kompetencyjnego.

Test kompetencyjny zawiera 50 losowo wybranych pytań testowych i jest testem jednokrotnego wyboru.

Maksymalny czas odpowiedzi na pytania zawarte w teście wynosi 60 minut.

Wszystkie pytania testowe są równocenne.

Zestaw wszystkich pytań, z których losowane są pytania testowe, zawiera pytania przygotowane

przez osoby odpowiedzialne za dany przedmiot na studiach I stopnia w liczbie dwa pytania na każdy punkt ECTS przypisany do przedmiotu.

Zestaw wszystkich pytań, z których losowane są pytania testowe zostanie podany do wiadomości kandydatów najpóźniej miesiąc przed terminem rozpoczęcia rekrutacji.

Wymagane dokumenty:

1.  kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,

2.  zaświadczenie o średniej ważonej z toku studiów,

3.  pozostałe dokumenty wskazane w uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia w/w kierunku studiów, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym na tym kierunku.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku biotechnologia rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17

Kierunek studiów: chemia budowlana studia stacjonarne

Uprawnieni kandydaci:

O przyjęcie na kierunek studiów chemia budowlana mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia II stopnia musi posiadać kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na kierunku chemia budowlana.

Kandydat, który w wyniku ukończenia studiów I stopnia nie uzyskał części wymienionych kompetencji, może ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

Kryteria kwalifikacyjne:

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek chemia budowlana jest:

 1. złożenie kompletu wymaganych dokumentów,
 2. zajęcie na liście rankingowej, tworzonej na podstawie średniej ważonej ocen z toku ukończonych studiów (bez uwzględnienia egzaminu dyplomowego), pozycji wyższej lub równej liczbie miejsc uchwalonej przez Senat PK dla kierunku studiów chemia budowlana,
 3. wynik testu kompetencyjnego.

Test kompetencyjny zawiera 50 losowo wybranych pytań testowych i jest testem jednokrotnego wyboru.

Maksymalny czas odpowiedzi na pytania zawarte w teście wynosi 60 minut.

Wszystkie pytania testowe są równocenne.

Zestaw wszystkich pytań, z których losowane są pytania testowe, zawiera pytania przygotowane przez osoby odpowiedzialne za dany przedmiot na studiach I stopnia w liczbie dwa pytania na każdy punkt ECTS przypisany do przedmiotu.

Zestaw wszystkich pytań, z których losowane są pytania testowe zostanie podany do wiadomości kandydatów najpóźniej miesiąc przed terminem rozpoczęcia rekrutacji.

Wymagane dokumenty:

1.  kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,

2.   zaświadczenie o średniej ważonej z toku studiów,

3.   pozostałe dokumenty wskazane w uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia w/w kierunku studiów, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym na tym kierunku.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku chemia budowlana rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17.

 

Kierunek studiów: inżynieria chemiczna i procesowa (w języku polskim) studia stacjonarne

Uprawnieni kandydaci:

O przyjęcie na kierunek studiów inżynieria chemiczna i procesowa (w języku polskim) mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia II stopnia musi posiadać kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa.

Kandydat, który w wyniku ukończenia studiów I stopnia nie uzyskał części wymienionych kompetencji, może ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

Kryteria kwalifikacyjne:

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek inżynieria chemiczna i procesowa jest:

1. złożenie kompletu wymaganych dokumentów,

2.  zajęcie na liście rankingowej, tworzonej na podstawie średniej ważonej ocen z toku ukończonych studiów (bez uwzględnienia egzaminu dyplomowego), pozycji wyższej lub równej liczbie miejsc uchwalonej przez Senat PK dla kierunku studiów inżynieria chemiczna i procesowa (w języku polskim),

3.  wynik testu kompetencyjnego.

Test kompetencyjny zawiera 50 losowo wybranych pytań testowych i jest testem jednokrotnego wyboru.

Maksymalny czas odpowiedzi na pytanie zawarte w teście wynosi 60 minut.

Wszystkie pytania testowe są równocenne.

Zestaw wszystkich pytań, z których losowane są pytania testowe, zawiera pytania przygotowane przez osoby odpowiedzialne za dany przedmiot na studiach I stopnia w liczbie dwa pytania na każdy punkt ECTS przypisany do przedmiotu.

Zestaw wszystkich pytań, z których losowane są pytania testowe zostanie podany do wiadomości kandydatów najpóźniej miesiąc przed terminem rozpoczęcia rekrutacji.

Wymagane dokumenty:

 1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,
 2. zaświadczenie o średniej ważonej z toku studiów,
 3. pozostałe dokumenty wskazane w uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia w/w kierunku studiów, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym na tym kierunku.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa (w języku polskim) rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17.

Kierunek studiów: inżynieria chemiczna i procesowa (w języku angielskim) studia stacjonarne

Uprawnieni kandydaci:

O przyjęcie na kierunek studiów inżynieria chemiczna i procesowa (w języku angielskim) mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia II stopnia musi posiadać kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa.

Kandydat, który w wyniku ukończenia studiów I stopnia nie uzyskał części wymienionych kompetencji, może ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

Kryteria kwalifikacyjne:

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek inżynieria chemiczna i procesowa (studia w języku angielskim) jest:

 1. złożenie kompletu wymaganych dokumentów,
 2. zajęcie na liście rankingowej, tworzonej na podstawie średniej ważonej ocen z toku ukończonych studiów (bez uwzględnienia egzaminu dyplomowego), pozycji wyższej lub równej liczbie miejsc uchwalonej przez Senat PK dla kierunku studiów inżynieria chemiczna i procesowa (w języku angielskim),
 3. wynik testu kompetencyjnego.

Test kompetencyjny zawiera 50 losowo wybranych pytań testowych i jest testem jednokrotnego wyboru.

Maksymalny czas odpowiedzi na pytania zawarte w teście wynosi 60 minut.

Wymagane dokumenty:

1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,

2. zaświadczenie o średniej ważonej z toku studiów,

3. udokumentowana znajomość języka angielskiego potwierdzająca znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1,

4. pozostałe dokumenty wskazane w uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia w/w kierunku studiów, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym na tym kierunku.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa (w języku angielskim) rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17.

Kierunek studiów: nanotechnologie i nanomateriały studia stacjonarne

 

Uprawnieni kandydaci:

O przyjęcie na kierunek studiów nanotechnologie i nanomateriały mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia II stopnia musi posiadać kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na kierunku nanotechnologie i nanomateriały.

Kandydat, który w wyniku ukończenia studiów I stopnia nie uzyskał części wymienionych kompetencji, może ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

Kryteria kwalifikacyjne:

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek nanotechnologie i nanomateriały jest:

1.  złożenie kompletu wymaganych dokumentów,

2.  zajęcie na liście rankingowej, tworzonej na podstawie średniej ważonej ocen z toku ukończonych studiów (bez uwzględnienia egzaminu dyplomowego), pozycji wyższej lub równej liczbie miejsc uchwalonej przez Senat PK dla kierunku studiów nanotechnologie i nanomateriały,

3. wynik testu kompetencyjnego.

Test kompetencyjny zawiera 50 losowo wybranych pytań testowych i jest testem jednokrotnego wyboru.

Maksymalny czas odpowiedzi na pytania zawarte w teście wynosi 60 minut.

Wszystkie pytania testowe są równocenne.

Zestaw wszystkich pytań, z których losowane są pytania testowe, zawiera pytania przygotowane przez osoby odpowiedzialne za dany przedmiot na studiach I stopnia w liczbie dwa pytania na każdy punkt ECTS przypisany do przedmiotu.

Zestaw wszystkich pytań, z których losowane są pytania testowe zostanie podany do wiadomości kandydatów najpóźniej miesiąc przed terminem rozpoczęcia rekrutacji

Wymagane dokumenty:

 1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,
 2. zaświadczenie o średniej ważonej z toku studiów,
 3. pozostałe dokumenty wskazane w uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia w/w kierunku studiów, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym na tym kierunku.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku nanotechnologie i nanomateriały rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17.

Kierunek studiów: technologia chemiczna studia stacjonarne

Uprawnieni kandydaci:

O przyjęcie na studia 3-semestralne na kierunku technologia chemiczna mogą się ubiegać kandydaci posiadający tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra inżyniera lub magistra. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na 3-semestralne studia II stopnia musi posiadać kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na kierunku technologia chemiczna.

Kandydat, który w wyniku ukończenia studiów I stopnia nie uzyskał części wymienionych kompetencji, może ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

O przyjęcie na studia 4-semestralne na kierunku technologia chemiczna (specjalność: chemia technologia kosmetyków) mogą się ubiegać kandydaci posiadający tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra inżyniera lub magistra. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na 4-semestralne studia II stopnia musi posiadać kwalifikacje I stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku technologia chemiczna. Kandydat, który w wyniku ukończenia studiów I stopnia nie uzyskał części wymienionych kompetencji, może ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia na wybranym kierunku jeżeli ukończył kierunek pokrewny do wybranej specjalności (chemia, kosmetologia, analityka, towaroznawstwo, technologia żywności i żywienia człowieka, ochrona środowiska, itp.), a uzupełnienie braków kompetencyjnych przekraczających 30 punktów ECTS będzie osiągnięte w wyniku zaliczenia zajęć realizowanych na pierwszym semestrze studiów II stopnia.

Kryteria kwalifikacyjne:

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek technologia chemiczna jest:

 1. złożenie kompletu wymaganych dokumentów,
 2. zajęcie na liście rankingowej, tworzonej na podstawie średniej ważonej ocen z toku ukończonych studiów (bez uwzględnienia egzaminu dyplomowego), pozycji wyższej lub równej liczbie miejsc uchwalonej przez Senat PK dla kierunku studiów technologia chemiczna,
 3. wynik testu kompetencyjnego.

Test kompetencyjny zawiera 50 losowo wybranych pytań testowych i jest testem jednokrotnego wyboru.

Maksymalny czas odpowiedzi na pytania zawarte w teście wynosi 60 minut.

Wszystkie pytania testowe są równocenne.

Zestaw wszystkich pytań, z których losowane są pytania testowe, zawiera pytania przygotowane przez osoby odpowiedzialne za dany przedmiot na studiach I stopnia w liczbie dwa pytania na każdy punkt ECTS przypisany do przedmiotu.

Zestaw wszystkich pytań, z których losowane są pytania testowe zostanie podany do wiadomości kandydatów najpóźniej miesiąc przed terminem rozpoczęcia rekrutacji.

Wymagane dokumenty:

1.            kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,

2.            zaświadczenie o średniej ważonej z toku studiów,

3.            pozostałe dokumenty wskazane w uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia w/w kierunku studiów, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym na tym kierunku.

Studia 4-semestralne II stopnia na kierunku technologia chemiczna rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/17.

 

Studia 3-semestralne II stopnia na kierunku technologia chemiczna rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17.

Wydział Mechaniczny

Kierunek studiów: automatyka i robotyka studia stacjonarne i niestacjonarne

Uprawnieni kandydaci:

O przyjęcie na kierunek studiów automatyka i robotyka mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera lub równoważny (w przypadku absolwentów uczelni zagranicznych).

Kryteria kwalifikacyjne:

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek studiów automatyka i robotyka jest:

 1. złożenie dokumentów,
 2. zajęcie na liście rankingowej, ustalonej według malejącej wartości wskaźnika rekrutacyjnego R.

Minimalna wartość wskaźnika rekrutacyjnego R uprawniającego do umieszczenia na liście rankingowej ustalana jest przez Komisję Rekrutacyjną Wydziału Mechanicznego.

Wartość wskaźnika rekrutacyjnego R jest ustalana na podstawie wyników testu sprawdzającego posiadane przez kandydata kwalifikacje I stopnia.

Zakres testu obejmuje całość efektów kształcenia dla kierunku automatyka i robotyka. Test będzie zawierał zestaw 50 pytań i będzie testem wielokrotnego wyboru.

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydata, który odpowie poprawnie na n z 50 pytań z testu sprawdzającego wynosi: R = n/10.

Absolwenci studiów I stopnia kierunku automatyka i robotyka mają prawo do rezygnacji z testu i ustalenia wartości wskaźnika rekrutacyjnego R jako średniej ważonej ocen z toku studiów I stopnia.

Deklaracja dotycząca rezygnacji z testu wymaga pisemnego oświadczenia złożonego przed wyznaczonym terminem testu sprawdzającego.

Nie można składać deklaracji o rezygnacji z testu po jego przeprowadzeniu.

Wymagane dokumenty:

1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,

2. zaświadczenie o średniej ważonej z toku studiów,

3. pozostałe dokumenty wskazane w uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia w/w kierunku studiów, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym na tym kierunku.

Studia 4-semestralne II stopnia na kierunku technologia chemiczna rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/17.

Studia 3-semestralne II stopnia na kierunku technologia chemiczna rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17.

Kierunek studiów: energetyka studia stacjonarne i niestacjonarne

Uprawnieni kandydaci:

O przyjęcie na kierunek studiów energetyka mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera lub równoważny (w przypadku absolwentów uczelni zagranicznych).

Kryteria kwalifikacyjne:

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek energetyka jest:

 1. złożenie dokumentów,
 2. zajęcie na liście rankingowej, ustalonej według malejącej wartości wskaźnika rekrutacyjnego R.

Minimalna wartość wskaźnika rekrutacyjnego R uprawniającego do umieszczenia na liście rankingowej ustalana jest przez Komisję Rekrutacyjną Wydziału Mechanicznego.

Wartość wskaźnika rekrutacyjnego R jest ustalana na podstawie wyników testu sprawdzającego posiadane przez kandydata kwalifikacje I stopnia. Zakres testu obejmuje całość efektów kształcenia dla kierunku energetyka.

Test będzie zawierał zestaw 50 pytań i będzie testem wielokrotnego wyboru.

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydata, który odpowie poprawnie na n z 50 pytań z testu sprawdzającego wynosi: R = n/10.

Absolwenci studiów I stopnia kierunku energetyka mają prawo do rezygnacji z testu i ustalenia wartości wskaźnika rekrutacyjnego R jako średniej ważonej ocen z toku studiów I stopnia. Deklaracja dotycząca rezygnacji z testu wymaga pisemnego oświadczenia złożonego przed wyznaczonym terminem testu sprawdzającego.

Nie można składać deklaracji o rezygnacji z testu po jego przeprowadzeniu.

Wymagane dokumenty:

1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,

2.  zaświadczenie o średniej ważonej z toku studiów,

3.  pozostałe dokumenty wskazane w uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia w/w kierunku studiów, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym na tym kierunku.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku energetyka rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17.

Studia niestacjonarne II stopnia na kierunku energetyka rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/17.

Kierunek studiów: informatyka stosowana studia stacjonarne

Uprawnieni kandydaci:

O przyjęcie na kierunek studiów informatyka stosowana mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera lub równoważny (w przypadku absolwentów uczelni zagranicznych).

Kryteria kwalifikacyjne:

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek informatyka stosowana jest:

 1. złożenie dokumentów,
 2. zajęcie na liście rankingowej, ustalonej według malejącej wartości wskaźnika rekrutacyjnego R.

Minimalna wartość wskaźnika rekrutacyjnego R uprawniającego do umieszczenia na liście rankingowej ustalana jest przez Komisję Rekrutacyjną Wydziału Mechanicznego.

Wartość wskaźnika rekrutacyjnego R jest ustalana na podstawie wyników testu sprawdzającego posiadane przez kandydata kwalifikacje I stopnia.

Zakres testu obejmuje całość efektów kształcenia dla kierunku informatyka stosowana.

Test będzie zawierał zestaw 50 pytań i będzie testem wielokrotnego wyboru.

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydata, który odpowie poprawnie na n z 50 pytań z testu sprawdzającego wynosi: R = n/10.

Absolwenci studiów I stopnia kierunku informatyka stosowana oraz informatyka mają prawo do rezygnacji z testu i ustalenia wartości wskaźnika rekrutacyjnego jako średniej ważonej ocen z toku studiów I stopnia.

Deklaracja dotycząca rezygnacji z testu wymaga pisemnego oświadczenia złożonego przed wyznaczonym terminem testu sprawdzającego.

Nie można składać deklaracji o rezygnacji z testu po jego przeprowadzeniu.

Wymagane dokumenty:

1.  kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,

1.  zaświadczenie o średniej ważonej z toku studiów,

2.   pozostałe dokumenty wskazane w uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia w/w kierunku studiów, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym na tym kierunku.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku informatyka stosowana rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17.

Kierunek studiów: inżynieria biomedyczna studia stacjonarne

Uprawnieni kandydaci:

O przyjęcie na kierunek studiów inżynieria biomedyczna mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera lub równoważny (w przypadku absolwentów uczelni zagranicznych).

Kryteria kwalifikacyjne:

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek inżynieria biomedyczna jest:

1.  złożenie dokumentów,

2.  zajęcie na liście rankingowej, ustalonej według malejącej wartości wskaźnika rekrutacyjnego R.

Minimalna wartość wskaźnika rekrutacyjnego R uprawniającego do umieszczenia na liście rankingowej ustalana jest przez Komisję Rekrutacyjną Wydziału Mechanicznego.

Wartość wskaźnika rekrutacyjnego R jest ustalana na podstawie wyników testu sprawdzającego posiadane przez kandydata kwalifikacje I stopnia.

Zakres testu obejmuje całość efektów kształcenia dla kierunku inżynieria biomedyczna.

Test będzie zawierał zestaw 50 pytań i będzie testem wielokrotnego wyboru.

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydata, który odpowie poprawnie na n z 50 pytań z testu sprawdzającego wynosi: R = n/10.

Absolwenci studiów I stopnia kierunku inżynieria biomedyczna mają prawo do rezygnacji z testu i ustalenia wartości wskaźnika rekrutacyjnego R jako średniej ważonej ocen z toku studiów I stopnia.

Deklaracja dotycząca rezygnacji z testu wymaga pisemnego oświadczenia złożonego przed wyznaczonym terminem testu sprawdzającego.

Nie można składać deklaracji o rezygnacji z testu po jego przeprowadzeniu.

Wymagane dokumenty:

 1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,
 2. zaświadczenie o średniej ważonej z toku studiów,
 3. pozostałe dokumenty wskazane w uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia w/w kierunku studiów, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym na tym kierunku.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17.

Kierunek studiów: inżynieria materiałowa studia stacjonarne i niestacjonarne

Uprawnieni kandydaci:

O przyjęcie na kierunek studiów inżynieria materiałowa mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera lub równoważny (w przypadku absolwentów uczelni zagranicznych).

Kryteria kwalifikacyjne:

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek inżynieria materiałowa jest:

 1. złożenie dokumentów,
 2. zajęcie na liście rankingowej, ustalonej według malejącej wartości wskaźnika rekrutacyjnego R.

Minimalna wartość wskaźnika rekrutacyjnego R uprawniającego do umieszczenia na liście rankingowej ustalana jest przez Komisję Rekrutacyjną Wydziału Mechanicznego.

Wartość wskaźnika rekrutacyjnego R jest ustalana na podstawie wyników testu sprawdzającego posiadane przez kandydata kwalifikacje I stopnia.

Zakres testu obejmuje całość efektów kształcenia dla kierunku inżynieria materiałowa.

Test będzie zawierał zestaw 50 pytań i będzie testem wielokrotnego wyboru.

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydata, który odpowie poprawnie na n z 50 pytań z testu sprawdzającego wynosi: R = n/10.

Absolwenci studiów I stopnia kierunku inżynieria materiałowa mają prawo do rezygnacji z testu i ustalenia wartości wskaźnika rekrutacyjnego R jako średniej ważonej ocen z toku studiów I stopnia.

Deklaracja dotycząca rezygnacji z testu wymaga pisemnego oświadczenia złożonego przed wyznaczonym terminem testu sprawdzającego.

Nie można składać deklaracji o rezygnacji z testu po jego przeprowadzeniu.

Wymagane dokumenty:

1.  kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,

2.  zaświadczenie o średniej ważonej z toku studiów,

3.  pozostałe dokumenty wskazane w uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia w/w kierunku studiów, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym na tym kierunku.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku inżynieria materiałowa rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17.

Studia niestacjonarne II stopnia na kierunku inżynieria materiałowa rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/17.

Kierunek studiów: inżynieria produkcji studia stacjonarne i niestacjonarne

Uprawnieni kandydaci:

O przyjęcie na kierunek studiów inżynieria produkcji mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera lub równoważny (w przypadku absolwentów uczelni zagranicznych).

Kryteria kwalifikacyjne:

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek inżynieria produkcji jest:

 1. złożenie dokumentów,
 2. zajęcie na liście rankingowej, ustalonej według malejącej wartości wskaźnika rekrutacyjnego R.

Minimalna wartość wskaźnika rekrutacyjnego R uprawniającego do umieszczenia na liście rankingowej ustalana jest przez Komisję Rekrutacyjną Wydziału Mechanicznego.

Wartość wskaźnika rekrutacyjnego R jest ustalana na podstawie wyników testu sprawdzającego posiadane przez kandydata kwalifikacje I stopnia.

Zakres testu obejmuje całość efektów kształcenia dla kierunku inżynieria produkcji.

Test będzie zawierał zestaw 50 pytań i będzie testem wielokrotnego wyboru.

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydata, który odpowie poprawnie na n z 50 pytań z testu sprawdzającego wynosi: R = n/10.

Absolwenci studiów I stopnia kierunku inżynieria produkcji oraz zarządzanie i inżynieria produkcji mają prawo do rezygnacji z testu i ustalenia wartości wskaźnika rekrutacyjnego R jako średniej ważonej ocen z toku studiów I stopnia.

Deklaracja dotycząca rezygnacji z testu wymaga pisemnego oświadczenia złożonego przed wyznaczonym terminem testu sprawdzającego.

Nie można składać deklaracji o rezygnacji z testu po jego przeprowadzeniu.

Wymagane dokumenty:

1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,

2.  zaświadczenie o średniej ważonej z toku studiów,

3. pozostałe dokumenty wskazane w uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia w/w kierunku studiów, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym na tym kierunku.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku inżynieria produkcji rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17.

Studia niestacjonarne II stopnia na kierunku inżynieria produkcji rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/17.

Kierunek studiów: mechanika i budowa maszyn studia stacjonarne i niestacjonarne

Uprawnieni kandydaci:

O przyjęcie na kierunek studiów mechanika i budowa maszyn mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera lub równoważny (w przypadku absolwentów uczelni zagranicznych).

Kryteria kwalifikacyjne:

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek mechanika i budowa maszyn jest:

 1. złożenie dokumentów,
 2. zajęcie na liście rankingowej, ustalonej według malejącej wartości wskaźnika rekrutacyjnego R.

Minimalna wartość wskaźnika rekrutacyjnego R uprawniającego do umieszczenia na liście rankingowej ustalana jest przez Komisję Rekrutacyjną Wydziału Mechanicznego.

Wartość wskaźnika rekrutacyjnego R jest ustalana na podstawie wyników testu sprawdzającego posiadane przez kandydata kwalifikacje I stopnia.

Zakres testu obejmuje całość efektów kształcenia dla kierunku mechanika i budowa maszyn.

Test będzie zawierał zestaw 50 pytań i będzie testem wielokrotnego wyboru.

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydata, który odpowie poprawnie na n z 50 pytań z testu sprawdzającego wynosi: R = n/10.

Absolwenci studiów I stopnia kierunku mechanika i budowa maszyn oraz inżynieria bezpieczeństwa mają prawo do rezygnacji z testu i ustalenia wartości wskaźnika rekrutacyjnego R jako średniej ważonej ocen z toku studiów I stopnia.

Deklaracja dotycząca rezygnacji z testu wymaga pisemnego oświadczenia złożonego przed wyznaczonym terminem testu sprawdzającego.

Nie można składać deklaracji o rezygnacji z testu po jego przeprowadzeniu.

Wymagane dokumenty:

1.  kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,

2.  zaświadczenie o średniej ważonej z toku studiów,

3.  od kandydatów na studia prowadzone na specjalności zaawansowana mechanika obliczeniowa (w języku angielskim) wymagana jest znajomość języka angielskiego udokumentowana egzaminem CPE, CAE, FCE albo TOEFL, świadectwem matury międzynarodowej, świadectwem potwierdzającym ukończenie liceum z wykładowym językiem angielskim albo świadectwem dojrzałości potwierdzającym uzyskanie co najmniej 60% z języka angielskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym. Znajomość języka angielskiego można również udokumentować zaliczeniem testu kompetencyjnego przeprowadzanego na Politechnice Krakowskiej w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji,

4.  pozostałe dokumenty wskazane w uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia w/w kierunku studiów, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym na tym kierunku.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17.

Studia niestacjonarne II stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/17.

 testu i ustalenia wartości wskaźnika rekrutacyjnego R jako średniej ważonej ocen z toku studiów I stopnia.

Kierunek studiów: transport, studia stacjonarne i niestacjonarne

Uprawnieni kandydaci:

O przyjęcie na kierunek studiów transport mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera lub równoważny (w przypadku absolwentów uczelni zagranicznych).

Kryteria kwalifikacyjne:

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek transport jest:

 1. złożenie dokumentów,
 2. zajęcie na liście rankingowej, ustalonej według malejącej wartości wskaźnika rekrutacyjnego R.

Minimalna wartość wskaźnika rekrutacyjnego R uprawniającego do umieszczenia na liście rankingowej ustalana jest przez Komisję Rekrutacyjną Wydziału Mechanicznego.

Wartość wskaźnika rekrutacyjnego R jest ustalana na podstawie wyników testu sprawdzającego posiadane przez kandydata kwalifikacje I stopnia.

Zakres testu obejmuje całość efektów kształcenia dla kierunku transport.

Test będzie zawierał zestaw 50 pytań i będzie testem wielokrotnego wyboru.

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydata, który odpowie poprawnie na n z 50 pytań z testu sprawdzającego wynosi: R = n/10.

Absolwenci studiów I stopnia kierunku transport mają prawo do rezygnacji z testu i ustalenia wartości wskaźnika rekrutacyjnego R jako średniej ważonej ocen z toku studiów I stopnia. Deklaracja dotycząca rezygnacji z testu wymaga pisemnego oświadczenia złożonego przed wyznaczonym terminem testu sprawdzającego.

Nie można składać deklaracji o rezygnacji z testu po jego przeprowadzeniu.

Wymagane dokumenty:

1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,

2.  zaświadczenie o średniej ważonej z toku studiów,

3.  pozostałe dokumenty wskazane w uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia w/w kierunku studiów, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym na tym kierunku.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku transport rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17.

Studia niestacjonarne II stopnia na kierunku transport rozpoczynają się w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/17.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Komentarze (0)