Zasady rekrutacji na rok 2021/2022

Artykuł archiwalny

Akademia Muzyczna w Łodzi rekrutacja 2021

 

Regulamin postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, podyplomowe. Niniejszy Regulamin ustala zasady postępowania rekrutacyjnego na studia oraz ustala zasady pracy Komisji Rekrutacyjnych.

 

 

I. Komisje Rekrutacyjne i Egzaminacyjne

 

§ 1

 

Egzaminy wstępne na wszystkie rodzaje studiów w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi organizuje i nadzoruje:

• Uczelniana Komisja Rekrutacyjna,
• Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.

 

§ 2

 

Egzaminy wstępne kandydatów na wszystkie rodzaje studiów przeprowadzają Komisje Egzaminacyjne.

 

§ 3

 

1. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną powołuje w terminie do 30 kwietnia każdego roku akademickiego Rektor Akademii.

2. W skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

• Prorektor ds. nauki i dydaktyki wyznaczony przez Rektora jako Przewodniczący,
• Członkowie,
• Sekretarz.

Przewodniczący Komisji wyznacza spośród członków Komisji swojego zastępcę oraz zastępcę sekretarza.

3. Członkami Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej są:
a) Prorektorzy, Dziekani,  Kierownicy Instytutów,
b) inni członkowie, których udział jest uzasadniony zakresem zadań Komisji.

4. W Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej uczestniczy z głosem doradczym przedstawiciel Samorządu Studenckiego oraz przedstawiciel Samorządu Doktorantów.

 

§ 4

 

Kadencja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej trwa przez cały rok – od daty powołania do 30 kwietnia następnego roku.

 

§ 5


1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna:

a) dokonuje przyjęcia dokumentów wymaganych od kandydatów na studia oraz nadzoruje założenie i kompletność teczek kandydatów,

b) sporządza projekty list osób dopuszczonych do egzaminów wstępnych i przedstawia je do wiadomości Rektora,

c) wyznacza terminy i harmonogram egzaminów wstępnych,
d) powołuje komisje egzaminacyjne,
e) sprawuje  nadzór  i  kontrolę  nad  przebiegiem  egzaminów  wstępnych  na  wszystkie

rodzaje studiów prowadzonych przez Akademię, tj. na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz studia podyplomowe,

f) podejmuje decyzje o przeniesieniu niewykorzystanych miejsc przyjęć na poszczególne kierunki zakresy na studiach pierwszego i drugiego stopnia do Wydziałowych Komisji

Rekrutacyjnych w ramach ogólnego limitu przyjęć ustalonego przez Senat,

g) podejmuje decyzje o wewnętrznych przydziałach miejsc na poszczególne kierunki (specjalności) prowadzone na Wydziałach.

2. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna uprawniona jest do:
a) wydawania instrukcji o charakterze organizacyjnym,
b) wydawania wiążących wyjaśnień i interpretacji wątpliwości powstałych w czasie pracy
Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych i Egzaminacyjnych,
c) podejmowania decyzji w sytuacjach szczególnych i indywidualnych,

d) wystąpienia do Rektora z wnioskiem o odwołanie członka Uczelnianej lub Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 

§ 6

 

1. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołują Dziekani Wydziałów w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku akademickiego.

2. W skład Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych wchodzą:

• Dziekani Wydziałów jako Przewodniczący,

• Kierownicy Instytutów, Kierownicy Katedr, Kierownicy Pracowni i Zakładów. Przewodniczący Komisji wyznaczają spośród członków Komisji swojego Zastępcę oraz

Sekretarza.
3. Skład Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych może być powiększony.

 

§ 7

 

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej przeprowadzona jest według zasad określonych w odrębnym dokumencie jakim jest regulamin Szkoły Doktorskiej.

 

§ 8

 

Kadencja Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych kończy się jednocześnie z upływem kadencji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 

§ 9


Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne:

a) sprawują nadzór i kontrolę nad przebiegiem egzaminów wstępnych przeprowadzanych na kierunki i specjalności reprezentowane przez Wydziały,

b) sporządzają listy kandydatów dopuszczonych do następnego etapu egzaminów,
c) sprawdzają kompletność dokumentacji przewidzianej w §65 ust. 6,
d) sprawdzają prawidłowość dokumentacji egzaminacyjnej kandydatów określonej w §19,

e) sporządzają protokoły z przebiegu egzaminów wstępnych określających wynik dokonanej kwalifikacji kandydatów,

f) ogłaszają wyniki egzaminów wstępnych na kierunki i specjalności reprezentowane przez Wydział,

g) podejmują decyzje w sprawach przyjęć na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz studia podyplomowe, a także sporządzają listy osób przyjętych na studia i przedstawiają je do wiadomości Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej,

h) podejmują decyzje w sprawach przyjęć na drugi lub kolejny kierunek studiów, przywróceń na studia i przeniesień z innych uczelni,

i) podejmują decyzje w sprawach częściowego zwolnienia z egzaminu wstępnego,
j) podejmują decyzje w indywidualnych sprawach kandydatów,

k) podejmują decyzje o przeniesieniu niewykorzystanych miejsc przyjęć na studia między studiami pierwszego i drugiego stopnia między kierunkami (specjalnościami) w ramach ogólnego limitu przyjęć ustalonego przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną na Wydziale.

 

§ 10

 

1. Liczba członków Komisji Egzaminacyjnej powinna być określona z uwzględnieniem wymogu prawidłowego przeprowadzenia egzaminów, nie może być jednakże mniejsza niż 3 członków – w tym Przewodniczący.

2. Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej nie może być Rektor.
3. Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej jest członek Uczelnianej lub Wydziałowej
Komisji Rekrutacyjnej.

4. Członkami Komisji Egzaminacyjnej są egzaminatorzy w liczbie zależnej od zakresu, z którego przeprowadzony jest egzamin. Egzaminatorem może być wyłącznie nauczyciel akademicki naszej Uczelni (nie dotyczy nowo otwartych kierunków i specjalności).

5. Komisje Egzaminacyjne powoływane są w celu przeprowadzenia określonych egzaminów i po ich zakończeniu ulegają rozwiązaniu.

6. Skład komisji egzaminacyjnych i harmonogram egzaminów wstępnych zamieszczane są na stronie internetowej uczelni.

 

II. Tryb i dokumentacja pracy Komisji Rekrutacyjnych i Egzaminacyjnych

 

§ 11

 

1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna oraz Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne prowadzą swoje prace i podejmują decyzje na posiedzeniach Komisji.

2. Terminy posiedzeń Komisji ustala ich Przewodniczący.

 

§ 12

 

1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna jest uprawniona do prowadzenia prac i podejmowania decyzji, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków.

2. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna jest uprawniona do prowadzenia prac i podejmowania decyzji, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków.

 

§ 13

 

1. Udział członków w posiedzeniach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych jest obowiązkowy.

2. W razie okoliczności uniemożliwiających członkowi Komisji udział w posiedzeniu, nieobecność ta powinna zostać usprawiedliwiona.

3. W posiedzeniu Komisji mogą uczestniczyć także osoby nie będące jej członkami, jeżeli ich udział jest konieczny ze względu na przedmiot posiedzenia.

 

§ 14

 

Wyłączenie ze składu Komisji następuje wtedy, gdy członek Komisji nie może pełnić obowiązków ze względu na chorobę lub też z innych przyczyn. Decyzję w tej sprawie podejmuje Przewodniczący Komisji.

 

§ 15


1. Posiedzenia Komisji są protokołowane.

2. Protokoły z posiedzeń Komisji podpisują uczestniczący w posiedzeniu Przewodniczący lub jego zastępca oraz osoba, która sporządziła protokół.

3. Protokół z posiedzenia Komisji sporządza członek Komisji lub inna osoba, której Przewodniczący Komisji lub jego zastępca zlecił protokołowanie.


§ 16

 

1. Komisje Rekrutacyjne podejmują decyzje w drodze głosowania, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy jej członków.. W wypadku równej liczby głosów za i przeciw, decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji.

2. Członek Komisji w sprawach, które dotyczą go osobiście, jego małżonka, krewnych lub powinowatych jest wyłączony z posiedzenia Komisji.

 

§ 17

 

Protokoły Komisji Egzaminacyjnych i Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych są przekazywane i przechowywane w archiwum.

 

§ 18

 

1. Komisje Egzaminacyjne prowadzą egzaminy w terminach ustalonych przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

2. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna zawiadamia kandydatów o terminach egzaminów na stronie internetowej Akademii oraz za pomocą poczty elektronicznej.

3. Na wniosek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może dokonać w szczególnych przypadkach zmiany terminu egzaminu. Uczelniana Komisja

Rekrutacyjna może dokonać zmiany terminu egzaminu z ważnych przyczyn także bez wniosku Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Zmiana terminu ogłaszana jest na stronie internetowej Akademii, a zawiadomienie przesyłane jest na adres poczty elektronicznej kandydatów.

 

§ 19


1. Dokumenty kandydata wymagane dla dopuszczenia do egzaminu przyjmuje od kandydatów Dział Nauczania, Studiów i Spraw Bytowych Studentów zwany dalej Działem Nauczania, który przedkłada je Wydziałowym Komisjom Rekrutacyjnym. Przewodniczący Komisji Wydziałowej lub wyznaczona przez Przewodniczącego osoba z Komisji Wydziałowej dokonuje kontroli przedstawionej dokumentacji kandydata oraz akceptacji pod względem merytorycznym co do zgodności z wymogami przystąpienia do egzaminów i programu egzaminów na określonym wydziale, na kierunku i specjalności. Kandydat, którego dokumentacja jest prawidłowa i kompletna, zostaje dopuszczony do egzaminu i umieszczony na liście osób dopuszczonych do egzaminu. Kandydat, którego dokumentacja jest niepełna, może zostać umieszczony na liście warunkowej i ma obowiązek uzupełnić dokumenty we wskazanym przez Uczelnię terminie pod rygorem niedopuszczenia do egzaminu.

2. Kandydaci umieszczeni na liście warunkowej obowiązani są do uzupełnienia wymaganej dokumentacji przed przystąpieniem do pierwszego egzaminu. O uzupełnieniu dokumentacji Dział Nauczania informuje Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej. Kandydat, który nie uzupełni dokumentacji nie zostaje dopuszczony do egzaminu.

3. Kandydat na studia pierwszego stopnia, który zdaje maturę w tym samym roku, może być dopuszczony do egzaminu bez przedłożenia kopii świadectwa maturalnego, jeżeli przedłoży zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminów maturalnych. Kopia świadectwa maturalnego powinna być przedłożona w ciągu 5 dni po oficjalnie ogłoszonym terminie przez Państwową Komisję Egzaminacyjną. Kandydat, który nie przedłoży kopii świadectwa w ustalonym terminie nie zostaje umieszczony na listach przyjętych na studia, sporządzanych przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.

4. Kandydat na studia drugiego stopnia lub studia podyplomowe, który kończy studia w tym samym roku, może być dopuszczony do egzaminu bez przedłożenia kopii dyplomu ukończenia studiów i suplementu, jeżeli przedłoży zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z oceną podpisane przez Dziekana.

5. W przypadku niedoręczenia kopii świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów i suplementu (na podstawie którego kandydat może być przyjęty na studia) w terminie ustalonym regulaminem postępowania rekrutacyjnego, spowodowanego opóźnieniami w doręczeniach przesyłek przez pocztę, kandydat umieszczony jest na liście przyjętych, jeżeli przesłał pocztą elektroniczną kopię świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów i suplementu lub oświadczenie o jego wysłaniu we wskazanym przez Uczelnię terminie.

6. W razie niedoręczenia przez kandydata zdającego na studia pierwszego stopnia kopii świadectwa maturalnego w terminie do dnia 15 lipca danego roku, a w przypadku kandydata zdającego na studia drugiego lub studia podyplomowe kopii dyplomu ukończenia studiów i suplementu w terminie do końca września danego roku – kandydat zostaje skreślony z listy osób przyjętych na studia.

7. Dział Nauczania zawiadamia kandydatów o niedoręczeniu kopii świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów i suplementu oraz o skreśleniu z listy osób przyjętych na studia.

 

§ 20

 

1. Kandydat przystępujący do egzaminu powinien wylegitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem z fotografią potwierdzającym tożsamość kandydata. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej przed rozpoczęciem egzaminów sprawdza tożsamość kandydatów. Kandydat, który nie okaże dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość nie zostaje dopuszczony do egzaminu. Informację o niedopuszczeniu do egzaminu umieszcza się w protokole egzaminacyjnym. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej może dopuścić do egzaminu kandydata, który nie wylegitymuje się dokumentem potwierdzającym tożsamość, jeżeli kandydat jest osobiście znany członkom Komisji Egzaminacyjnej. Informację o dopuszczeniu kandydata do egzaminu w takich okolicznościach umieszcza się w protokole egzaminacyjnym.

2. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej może podjąć decyzję o niedopuszczeniu do egzaminu kandydata, który spóźnił się na egzamin. Informację o czasie spóźnienia umieszcza się w protokole egzaminacyjnym.

3. W razie dopuszczenia kandydata do egzaminu, ocena wyników dokonywana jest według zasad przyjętych dla tego egzaminu.

 

§ 21

 

1. Komisja Egzaminacyjna sporządza protokół z przebiegu każdego egzaminu kandydata natychmiast po zakończeniu egzaminu. Protokół ten może być sporządzony jako protokół

zbiorczy dla wszystkich kandydatów. Wzory protokołów stanowią załączniki do Regulaminu.

2. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Egzaminacyjnej.

3. Protokół Komisji Egzaminacyjnej zawiera określenie rodzaju egzaminu i uzyskaną przez kandydata ocenę.

 

§ 22

 

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na podstawie dokumentów określonych w §21 sporządza i podpisuje listę kandydatów dopuszczonych do następnego etapu egzaminów.


§ 23

 

Członek Komisji Egzaminacyjnej wstrzymuje się z dokonaniem oceny kandydata, który jest członkiem jego rodziny.

 

§ 24


Uczelniana Komisja Rekrutacyjna gromadzi i przechowuje dokumenty:

a) z przebiegu prac Komisji, w tym protokoły z posiedzeń komisji i szczegółowy harmonogram egzaminów wstępnych,

b) dotyczące kandydata na studia znajdujące się w teczkach kandydata:

- protokół Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej z przebiegu i wyników egzaminów wstępnych,

- protokoły Komisji Egzaminacyjnych z poszczególnych egzaminów z wnioskami o dopuszczenie lub niedopuszczenie do dalszych egzaminów,

- prace kandydata z egzaminów pisemnych.

 

III. Zasady rekrutacji na studia

 

§ 25

 

1. Akademia dokonuje rekrutacji na wszystkie kierunki na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w czerwcu każdego roku. W zależności od potrzeb i możliwości Akademii mogą zostać przeprowadzone rekrutacje dodatkowe we wrześniu. Decyzje o dodatkowych rekrutacjach podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, która ustala także terminy i harmonogram egzaminów w tych rekrutacjach.

2. Rekrutacja na studia niestacjonarne dokonywana jest w czerwcu i we wrześniu każdego roku. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może wyznaczyć inny termin przeprowadzenia egzaminów wstępnych.

3. Rekrutacja na studia podyplomowe dokonywana jest we wrześniu każdego roku.

4. Rekrutacja przeprowadzana jest w języku polskim na studia prowadzone w języku polskim, a w języku angielskim na studia prowadzone w języku angielskim.

5. Studia stacjonarne w języku polskim są nieodpłatne dla obywateli polskich jak i cudzoziemców wymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, natomiast studia w języku angielskim są odpłatne dla wszystkich.

 

§ 26

 

1. Każdy kandydat podczas rejestracji elektronicznej na studia otrzymuje indywidualny numer rekrutacyjny.

2. Listy osób dopuszczonych do egzaminów wstępnych zawierające numery rekrutacyjne kandydatów, określenie rodzajów studiów (studia pierwszego, studia drugiego stopnia, studia podyplomowe), określenie wydziałów, kierunków i specjalności przez nich wybranych, ogłasza Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej poprzez umieszczenie ich na monitorach z ogłoszeniami w siedzibie Akademii przy ul. 1-go Maja 4 oraz na stronie internetowej Uczelni.

3. Listy zawierają pouczenie o możliwości odwołania się do Rektora Akademii od nieumieszczenia lub błędnego umieszczenia na liście. Odwołanie złożone po dniu poprzedzającym datę rozpoczęcia egzaminu wstępnego nie podlega rozpatrzeniu.

 

§ 27

 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna dokonuje indywidualnych zawiadomień kandydatów za pomocą poczty elektronicznej o:

• dopuszczeniu do egzaminów i ich terminie,

• braku możliwości dopuszczenia do egzaminu wraz z podaniem przyczyny takiej decyzji, w tym także ze względu na niedopełnienie wymogów formalnych,

• innych sprawach dotyczących kandydata mających wpływ na dopuszczenie do egzaminu i przyjęciu na studia.

 

§ 28

 

1. Przyjęcia na studia stacjonarne nieodpłatne dokonywane są w ramach limitu przyjęć ustalanego corocznie przez Senat Akademii. Limit ten podawany jest do wiadomości publicznej.

2. Ustalony limit przyjęć na studia stacjonarne obejmuje także rekrutacje dodatkowe we wrześniu – w razie podjęcia decyzji o takich rekrutacjach.

3. Limity przyjęć na studia na poszczególne kierunki, specjalności i poziomy studiów w ramach Wydziału/Instytutu określa Uczelniana Komisji Rekrutacyjna. Niewykorzystane na Wydziałach/Instytutach miejsca przechodzą do dyspozycji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Limity te nie są podawane do publicznej wiadomości. Członkowie Komisji Rekrutacyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnych zobowiązani są do zachowania w tajemnicy posiadanych w tej sprawie informacji.

 

IV. Zasady przeprowadzania egzaminów wstępnych na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz na studia podyplomowe

 

§ 29

 

1. Wszystkie egzaminy przeprowadzone w ramach egzaminów wstępnych mają charakter konkursowy.

2. Egzaminy wstępne odbywają się w trybie stacjonarnym. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o przeprowadzeniu egzaminów w trybie online na poszczególnych specjalnościach.

 

§ 30


Ocena egzaminowanych odbywa się w systemie punktowym w skali od 0 do 25.

 

§ 31

 

Każdy z członków Komisji Egzaminacyjnej dokonuje oceny egzaminowanego. Ocena punktowa za poszczególny egzamin stanowi średnią punktów ustaloną przez zsumowanie punktów wystawionych przez każdego członka Komisji Egzaminacyjnej podzielonych przez liczbę członków Komisji. Oceny punktowe ustala się z dokładnością dwóch miejsc po przecinku i nie podlegają one zaokrągleniu do pełnych punktów. W wypadku wyłączenia się z dokonania oceny przez członka Komisji, przy ustalaniu średniej punktów bierze się pod uwagę punktujących członków Komisji. Oceny wystawiane przez poszczególnych członków Komisji Egzaminacyjnej nie są podawane do wiadomości kandydata. Członkowie Komisji Egzaminacyjnej nie są uprawnieni do udzielania informacji kandydatom o wyniku egzaminu oraz o uzyskanych przez kandydata ocenach.

 

§ 32


1. Kandydat na studia pierwszego stopnia składa egzaminy:
a) kierunkowe,
b) podstawowe.

2. Egzaminy wstępne na kierunek instrumentalistyka obejmują grę na instrumencie, który stanowi przedmiot główny na wybranym przez kandydata kierunku i specjalności studiów. W przypadku przedmiotu głównego – klawesyn – dopuszcza się możliwość gry na fortepianie. W przypadku przedmiotu głównego – altówka – dopuszcza się możliwość gry na skrzypcach (dotyczy to zarówno studiów pierwszego jak i drugiego stopnia). W przypadku przedstawienia przez kandydata programu gry na instrumencie innym niż wybrany kierunek i specjalność studiów, kandydat nie jest dopuszczany do egzaminu wstępnego (nie dotyczy specjalności instrumenty dawne).

3. Kandydat na studia drugiego stopnia składa egzaminy konkursowe z danej specjalności oraz przystępuje do rozmowy kwalifikacyjnej.

4. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna po przedstawieniu kandydata niepełnosprawnego oraz dokumentów określających rodzaj i stopień niepełnosprawności, podejmuje decyzję w zakresie warunków i trybu przeprowadzenia egzaminu wstępnego. Decyzja ta może dotyczyć zwiększenia czasu na przeprowadzenie egzaminu wstępnego, zwolnienie z części przedmiotów wchodzących w skład egzaminu wstępnego lub przyjęcie szczególnej formy złożenia egzaminu z zachowaniem wymogu pełnego sprawdzenia predyspozycji kandydata i jego wiedzy, stanowiący wymóg przyjęcia na studia. Nie wprowadza się odrębnych zasad punktacji egzaminów. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna wydaje stosowne zalecenia dla właściwej Komisji Egzaminacyjnej.

 

§ 33

 

Szczegółowy wykaz egzaminów z określeniem ich rodzaju na poszczególne kierunki i rodzaje studiów zatwierdzony przez Senat Akademii ogłaszany jest w Informatorze dla kandydatów na studia.

 

§ 34

 

Na wydziałach wykonawczych egzaminy kierunkowe, konkursowe (z wyłączeniem rozmowy kwalifikacyjnej) na wszystkie stopnie studiów są egzaminami otwartymi i mogą odbywać się z udziałem publiczności. Wyjątek stanowi przeprowadzenie egzaminów w trybie online.

 

§ 35

 

Pozostałe egzaminy mają charakter zamknięty i przeprowadzane są wyłącznie przy udziale członków Komisji Egzaminacyjnej i egzaminowanych. Prawo do udziału w egzaminie bez prawa do oceniania mają Przewodniczący i członkowie Uczelnianej i Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, jeżeli nie wchodzą w skład Komisji Egzaminacyjnej prowadzącej egzamin.

 

§ 36

 

1. Na studiach pierwszego stopnia średnia punktów ze wszystkich egzaminów wchodzących w skład egzaminów kierunkowych dla uznania ich złożenia z wynikiem pozytywnym musi wynosić co najmniej 18 punktów. Egzaminy wchodzące w skład egzaminów podstawowych uznaje się za zdane jeżeli zostały ocenione na co najmniej 11 punktów.

2. Egzamin ze śpiewu solowego na studiach pierwszego stopnia, specjalność wokalno – aktorska, składa się z dwóch etapów. Warunkiem dopuszczenia do drugiego etapu jest uzyskanie w pierwszym etapie co najmniej 18 punktów.

3. Na studiach drugiego stopnia egzaminy uznaje się za złożone z wynikiem pozytywnym, jeżeli rozmowa kwalifikacyjna została oceniona na co najmniej 11 punktów, a pozostałe egzaminy na co najmniej 18 punktów.

4. Na studiach podyplomowych egzaminy uznaje się za złożone z wynikiem pozytywnym, jeżeli egzamin konkursowy został oceniony na co najmniej 18 punktów.

 

§ 37

 

Kandydaci na studia pierwszego stopnia na Wydział Wykonawstwa Instrumentalnego i Wydział Jazzu i Muzyki Estradowej (specjalności jazzowe) przystępują do obowiązkowego badania umiejętności z kształcenia słuchu, które nie wpływa na ostateczny wynik postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 38

 

Jeżeli kandydat nie uzyska średniej – co najmniej 18 punktów z egzaminów kierunkowych – może po złożeniu stosownego podania przystąpić do egzaminów kierunkowych i podstawowych na inną specjalność studiów.

 

§ 39

 

Zasady punktowania egzaminów określone powyżej stosuje się odpowiednio przy egzaminach wymaganych przy podejmowaniu drugiego lub kolejnego kierunku, przywróceniach i przeniesieniach.

 

§ 40

 

Kryteria kwalifikacyjne określające maksymalną możliwą do uzyskania liczbę punktów z egzaminów wstępnych na poszczególnych kierunkach i zakresach oraz rodzajach studiów określa załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

§ 41

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu oceny wyników egzaminów w oparciu o protokoły przebiegu i wyników egzaminów kandydata, sporządza protokół zbiorczy z wyników egzaminów. Protokół ten stanowi podstawę do sporządzenia listy kandydatów przyjętych na studia. Lista kandydatów przyjętych na studia podawana jest do wiadomości przy użyciu numerów rekrutacyjnych kandydatów nadawanych podczas rejestracji elektronicznej.

 

V. Potwierdzanie efektów uczenia się

 

§ 42

 

1. Uczelnia może potwierdzić efekty uczenia się uzyskane w procesie uczenia się poza systemem studiów osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia na określonym kierunku, poziomie i profilu, jeżeli posiada:

1) pozytywną ocenę jakości kształcenia na tych studiach albo

2) kategorię naukową A+, A albo B+ w zakresie dyscypliny, o której mowa w art. 53 ust. 1, albo dyscypliny wiodącej, do której przyporządkowany jest ten kierunek.

2. Efekty uczenia się są potwierdzane w zakresie odpowiadającym efektom uczenia się określonym w programie studiów.

3. Efekty uczenia się nie są potwierdzane dla programów studiów, o których mowa w art. 68 Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.

4. Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej:
1) dokumenty, o których mowa w art. 69 Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 
20 lipca 2018 r. i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

2) kwalifikację pełną na poziomie 5 PRK albo kwalifikację nadaną w ramach zagranicznego systemu szkolnictwa wyższego odpowiadającą poziomowi 5 europejskich ram kwalifikacji, o których mowa w załączniku II do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE C 111 z 06.05.2008, str. 1) – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

3) kwalifikację pełną na poziomie 6 PRK i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;

4) kwalifikację pełną na poziomie 7 PRK i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejne studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

5. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do zajęć objętych programem studiów.

6. O kolejności przyjęcia na studia decyduje wynik potwierdzenia efektów uczenia się.

7. Liczba studentów, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na danym kierunku, poziomie i profilu.

8. Sposób postępowania nie jest skierowany do studiujących już studentów.
9. Zasady, tryb i warunki potwierdzania efektów uczenia się określa osobny regulamin.

10. Regulamin zasad potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza uczelnią zatwierdza Senat. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Uczelni.

11. Po zaliczeniu efektów uczenia się, kandydat na studia podlega standardowej rekrutacji. 12. Osoba przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się będzie mogła uczestniczyć w mniejszej liczbie zajęć (dotyczy to skrócenia czasu odbywania studiów lub zmniejszenia ich intensywności).

 

VI. Zasady rekrutacji w przypadkach podjęcia drugiego lub kolejnego kierunku studiów, zmiany podstawowego kierunku studiów, przeniesień z innych uczelni, przywróceń na studia oraz przyjęcia na dwa lub więcej kierunków

 

§ 43

1. Studenci Akademii zamierzający podjąć drugie lub kolejne studia na innym kierunku przystępują do egzaminów wstępnych na ten kierunek.

2. Egzaminy wstępne odbywają się na zasadach przewidzianych przy rekrutacji na pierwszy rok studiów na ten kierunek w zakresie egzaminów określonych w §44.

3. Kandydat, który zdał egzaminy wstępne na dwa lub więcej kierunków (specjalności) składa w Dziale Nauczania deklarację na piśmie o preferowanym kierunku studiów (specjalności). W przypadku braku deklaracji decyzję podejmują Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.

4. Podjęcie studiów na kolejnej specjalności w ramach tego samego kierunku i poziomie studiów jest możliwe wyłącznie po zakończeniu kształcenia na realizowanym poziomie studiów.

5. Podjęcie studiów na kolejnym kierunku lub innym poziomie studiów jest możliwe po ukończeniu pierwszego roku studiów.

6. Student studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych informuje Dziekana Wydziału studiów podstawowych o zamiarze podjęcia studiów na innym kierunku.

 

§ 44

 

1. Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia zgłaszający zamiar podjęcia drugiego kierunku studiów przystępują do wszystkich egzaminów wstępnych przewidzianych na poszczególne kierunki.

2. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia zgłaszający zamiar przywrócenia na studia przystępują do egzaminów wstępnych:

a) z dyrygentury i rozmowy kwalifikacyjnej – na specjalność dyrygentura chóralna,

b) z dyrygentury i rozmowy kwalifikacyjnej – na specjalność dyrygentura symfoniczna,
c) z rozmowy kwalifikacyjnej – na specjalność muzyka w mediach,
d) z rozmowy kwalifikacyjnej – na specjalność zarządzanie produkcją muzyczną,
e) z rozmowy kwalifikacyjnej – na specjalność realizacja dźwięku,

f) z kompozycji i rozmowy kwalifikacyjnej – na specjalność kompozycja muzyki filmowej,

g) z kompozycji i rozmowy kwalifikacyjnej – na specjalność kompozycja,
h) z rozmowy kwalifikacyjnej – na specjalność teoria muzyki,

i) w ramach jednego kierunku „kompozycja i teoria muzyki” z teorii muzyki na kompozycję – tylko kompozycja, z kompozycji na teorię muzyki – tylko z wiedzy z zakresu form muzycznych,

j) z rytmiki – na specjalność rytmika,
k) z rozmowy kwalifikacyjnej – na kierunek muzykoterapia,

l) z dyrygowania, emisji głosu i rozmowy kwalifikacyjnej – na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,

m) z instrumentu, czytania a’vista, samodzielnego przygotowania utworu – na kierunek instrumentalistyka,

n) ze śpiewu solowego i podstaw gry aktorskiej – na specjalność wokalno-aktorską,

o) z badania predyspozycji wokalnych, badania predyspozycji ruchowych i aktorskich, badania predyspozycji słuchowych oraz rozmowy kwalifikacyjnej – na specjalność musical,

p) z badania predyspozycji ruchowych, badania predyspozycji twórczych
i kompozytorskich  oraz rozmowy  kwalifikacyjnej – na  specjalność choreografii
i technik tańca,

q) z instrumentu, czytania a’vista  – na specjalności jazzowe

r) z badania predyspozycji wokalnych (dwie piosenki zróżnicowane stylistycznie - wyłączając songi musicalowe – jedna w j. polskim, druga w j. angielskim), badania predyspozycji muzycznych, dykcji i recytacji, rozmowy kwalifikacyjnej – na specjalność wokalistyka estradowa.

3. Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia zgłaszający zamiar podjęcia drugiego kierunku studiów lub specjalności przystępują do wszystkich egzaminów wstępnych przewidzianych na poszczególne kierunki i specjalności.

4. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia zgłaszający zamiar przywrócenia na studia przystępują do egzaminów wstępnych:

a) z kompozycji i rozmowy kwalifikacyjnej – na specjalność kompozycja,

b) z kompozycji i rozmowy kwalifikacyjnej – na specjalność kompozycja muzyki filmowej,

c) z rozmowy kwalifikacyjnej – na specjalność teoria muzyki,
d) z rozmowy kwalifikacyjnej – na specjalność muzyka w mediach,
e) z rozmowy kwalifikacyjnej – na specjalność zarządzanie produkcją muzyczną,
f) z egzaminu ustnego – na specjalność realizacja dźwięku.

g) z rytmiki, improwizacji fortepianowej – na specjalność rytmika w edukacji i profilaktyce zdrowia,

h) z rozmowy kwalifikacyjnej – na kierunek muzykoterapia,

i) z dyrygowania, emisji głosu i rozmowy kwalifikacyjnej – na specjalność edukacja i animacja muzyczna,

j) z dyrygentury, emisji głosu i rozmowy kwalifikacyjnej – na specjalność dyrygentura chóralna,

k) z dyrygentury i rozmowy kwalifikacyjnej – na specjalność dyrygentura symfoniczno-operowa,


l) z instrumentu i rozmowy kwalifikacyjnej – na kierunek instrumentalistyka, na specjalności jazzowe,

m) ze śpiewu solowego i rozmowy kwalifikacyjnej – na specjalność wokalno-aktorską,

n) z badania predyspozycji wokalnych, badania predyspozycji ruchowych i aktorskich oraz rozmowy kwalifikacyjnej – na specjalność musical,

o) z badania predyspozycji wokalnych (dwie piosenki zróżnicowane stylistycznie – wyłączając songi musicalowe – jedna w j. polskim, druga w j. angielskim), z badania predyspozycji muzycznych i aktorskich (recytacja wiersza lub prozy napisanej po 1945 r.) oraz rozmowy kwalifikacyjnej z szeroko rozumianej muzyki estradowej – na specjalność

wokalistyka estradowa,

p) z badania predyspozycji choreograficznych, badania predyspozycji ruchowych i rozmowy kwalifikacyjnej – na specjalność choreografia

q) z analizy ruchu i rozmowy kwalifikacyjnej – na specjalność somatyka w tańcu i terapii.

5. Studenci, którzy złożyli egzamin z wynikiem pozytywnym, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad obowiązujących przy przyjęciu na ten kierunek.

 

§ 45

 

1. Studenci innych uczelni muzycznych zamierzający kontynuować studia w ramach tego samego kierunku lub specjalności w Akademii (przeniesienie) na studiach pierwszego stopnia zobowiązani są do złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym:

a) z dyrygentury, emisji głosu, kształcenia słuchu, harmonii, form muzycznych i literatury muzycznej oraz fortepianu – na specjalność dyrygentura chóralna,

b) z dyrygentury, kształcenia słuchu, harmonii, form muzycznych i literatury muzycznej oraz fortepianu i/lub instrumentu dodatkowego – na specjalność dyrygentura symfoniczna,

d) z kompozycji – na specjalność kompozycja muzyki filmowej,
e) z kompozycji – na specjalność kompozycja,
f) z pracy pisemnej i rozmowy kwalifikacyjnej – na specjalność muzyka w mediach,
g) z rozmowy kwalifikacyjnej – na specjalność zarządzanie produkcją muzyczną,

h) z kształcenia słuchu, z wybranych przedmiotów kierunkowych (elektroakustyka, matematyka, fizyka, solfeż barwy) i analizy porównawczej dwóch nagrań; kandydaci na III rok – dodatkowo przedstawienie dwóch autorskich nagrań o różnej instrumentacji. Ponadto wymagany jest pozytywny wynik badania audiometrycznego

– na specjalność realizacja dźwięku,
i) z rozmowy kwalifikacyjnej – na kierunek muzykoterapia,

j) z instrumentu głównego – na kierunek instrumentalistyka, na specjalności jazzowe,
k) ze śpiewu solowego – na specjalność wokalno-aktorską,

l) z badania predyspozycji wokalnych, badania predyspozycji ruchowych i aktorskich – na specjalność musical,

m) z badania predyspozycji ruchowych – na specjalność choreografia i techniki tańca,

n) z badania predyspozycji wokalnych, badania predyspozycji muzycznych, dykcji i recytacji i rozmowy kwalifikacyjnej – na specjalność wokalistyka estradowa.

2. Studenci innych uczelni muzycznych zamierzający kontynuować studia w ramach tego samego kierunku lub specjalności w Akademii (przeniesienie) na studiach drugiego stopnia obowiązani są do złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym:

a) z kompozycji – na specjalność kompozycja,
b) z kompozycji – na specjalność kompozycja muzyki filmowej,

c) z dyrygentury, emisji głosu i rozmowy kwalifikacyjnej – na specjalność dyrygentura chóralna,

d) z dyrygentury i rozmowy kwalifikacyjnej – na specjalność dyrygentura symfoniczno-operowa,

e) z rozmowy kwalifikacyjnej – na specjalność muzyka w mediach,

f) z rozmowy kwalifikacyjnej; dodatkowo kandydaci, którzy posiadają udokumentowaną działalność w zakresie produkcji, są proszeni o prezentację dokumentów potwierdzających dorobek – na specjalność zarządzanie produkcją muzyczną,

g) z wybranych zagadnień i przedmiotów kierunkowych (elektroakustyka, technika studyjna, znajomość metod mikrofonowania, solfeż barwy, język angielski specjalistyczny), analizy błędów w nagraniu z partyturą, analizy jakości nagrania fonograficznego; przedstawienie trzech autorskich nagrań o różnej instrumentacji; ponadto wymagany jest pozytywny wynik badania audiometrycznego – na specjalność realizacja dźwięku,

h) z rozmowy kwalifikacyjnej – na kierunek muzykoterapia,

i) z instrumentu i rozmowy kwalifikacyjnej – na kierunek instrumentalistyka, na specjalności jazzowe,

j) ze śpiewu solowego i rozmowy kwalifikacyjnej – na specjalność wokalno-aktorską,
k) z badania predyspozycji wokalnych, badania predyspozycji ruchowych i aktorskich 
oraz rozmowy kwalifikacyjnej – na specjalność musical,

l) z badania predyspozycji choreograficznych, badania predyspozycji ruchowych i rozmowy kwalifikacyjnej – na specjalność choreografia,

m) z badania predyspozycji wokalnych, badania predyspozycji aktorskich i rozmowy kwalifikacyjnej – na specjalność wokalistyka estradowa,

n) z badania predyspozycji terapeutycznych oraz rozmowy kwalifikacyjnej – na specjalność somatyka w tańcu i terapii.

3. Studentów innych uczelni muzycznych specjalności teoria muzyki, rytmika, rytmika w edukacji i profilaktyce zdrowia i kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej zamierzających kontynuować studia w ramach tego samego kierunku lub specjalności w Akademii (przeniesienie) obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna. Dziekan może zalecić przeprowadzenie egzaminów z wybranych przedmiotów kierunkowych.

4. Warunkiem przeniesienia jest uzyskanie wszystkich zaliczeń semestralnych w uczelni macierzystej.

 

§ 46

 

1. Przeniesienie z innej uczelni na ten sam kierunek studiów w Akademii jest możliwe wyłącznie od początku roku akademickiego.

2. W wyjątkowych przypadkach Dziekan może wyrazić zgodę na przeniesienie od semestru

letniego, pod warunkiem, że student dopełnił wszystkich wymogów wynikających z przepisów obowiązujących w szkole wyższej, którą opuszcza. Dziekan wydaje zgodę po uzyskaniu akceptacji Rektora.

 

§ 47

 

1. Egzaminy wymagane przy podjęciu drugiego lub kolejnego kierunku studiów, zmianie kierunku studiów, przeniesieniu odbywają się w terminach rekrutacji na pierwszy rok studiów.

2. Egzaminy wymagane przy przeniesieniu z innej szkoły wyższej określone w §46 odbywają się w terminach wyznaczonych przez Dziekana za zgodą Rektora.

 

§ 48

 

Wykaz osób przyjętych na drugi lub kolejny kierunek studiów, przeniesieniu z innej uczelni ogłaszany jest na odrębnych listach przy użyciu numerów rekrutacyjnych kandydatów.VII. Zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów konkursów muzycznych

 

§ 49

 

Laureaci międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów muzycznych w zakresie instrumentalistyki, kompozycji, wiedzy ogólnomuzycznej – teorii muzyki, którzy uzyskali I, II lub III nagrodę w roku kalendarzowym, w którym przeprowadzane są egzaminy lub w roku poprzednim, mogą być zwolnieni z egzaminów wstępnych na studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie specjalności lub przedmiotu konkursu decyzją Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na podstawie przedłożonych dokumentów. Dla oceny wyników egzaminów tego kandydata przyjmuje się 25 punktów za egzamin.

 

§ 50

 

Informacje o zasadach przyjmowania na studia laureatów i finalistów konkursów muzycznych umieszcza się w Informatorze dla kandydatów na studia.

 

VIII. Zasady przyjęć na studia cudzoziemców

 

§ 51

 

1. Studia w Akademii w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej mogą podejmować osoby nie będące obywatelami polskimi.

2. Studia dla cudzoziemców są odpłatne. Kwota za studia podawana jest w PLN zgodnie z Decyzją Rektora Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, ustalającą odpłatności za studia dla cudzoziemców.

3. Cudzoziemcy określeni w art. 324 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 85) mogą podejmować studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich po spełnieniu przesłanek tam wymienionych z zastosowaniem §25 ust. 5 regulaminu.

 

§ 52

 

1. Cudzoziemcy mogą podejmować studia prowadzone w języku polskim, jeżeli spełnią następujące warunki:

a) ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub

b) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

c) uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim, lub

d) posiadają świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, lub

e) ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.

2. Cudzoziemcy mogą  podejmować  studia  prowadzone  w  języku  obcym,  jeżeli  spełnią
następujące warunki:

a) posiadają dokument potwierdzający znajomość języka obcego, w którym będą prowadzone studia, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106) lub

b) posiadają świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w którym będą prowadzone studia lub

c) uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka obcego pozwalają na podjęcie studiów w tym języku

d) posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

e) posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

3. Warunkiem przyjęcia na studia prowadzone w języku angielskim jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego zgodnie z ust. 2 lit. a regulaminu.

 

§ 53

 

Kandydaci dokonują rejestracji poprzez złożenie wymaganych dokumentów w Dziale Nauczania – zgodnie z §65 ust. 6.

 

§ 54

 

1. Oceny predyspozycji kandydata dokonuje Komisja Egzaminacyjna. Ocena predyspozycji kandydata może być dokonana przez delegowanych przedstawicieli Komisji

Egzaminacyjnej, którzy dokonują kwalifikacji w kraju zamieszkania kandydata. Z oceny kwalifikacji sporządzany jest protokół.

2. Jeżeli kandydat na kierunki wykonawcze nie ma możliwości stawienia się przed Komisją Egzaminacyjną, Komisja może podjąć decyzję dokonania oceny predyspozycji kandydata w oparciu o przedłożony przez niego materiał audiowizualny, na który składają się utwory różnorodne stylistycznie.

3. Ocena predyspozycji kandydatów na Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej wymaga obecności na egzaminach.

4. Warunkiem przyjęcia na studia w języku polskim jest znajomość języka polskiego, a na studia w języku angielskim znajomość języka angielskiego.

 

§ 55

 

Przyjęcie osób niebędących obywatelami polskimi – stypendystów strony polskiej następuje w ramach ogólnego limitu przyjęć ustalonego przez Senat.

 

IX. Ogłaszanie wyników egzaminów i przyjęć na studia

 

§ 56

 

1. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne sporządzają protokoły zbiorcze określające wynik dokonanej kwalifikacji kandydatów i przedstawiają je Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

2. Protokół zbiorczy podpisuje Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 

§ 57

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dokonuje oceny wyników egzaminów poszczególnych kandydatów i podsumowuje punktację uzyskaną z poszczególnych egzaminów przez każdego kandydata.

 

§ 58

 

1. Po dokonaniu oceny wyników egzaminów określonej w §57, Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dokonują kwalifikacji kandydatów, biorąc pod uwagę limit przyjęć na uczelnię w danym roku, z uwzględnieniem:

a) podziału liczby przyjęć na poszczególne kierunki ustalonego zgodnie z założeniami kształcenia na tych kierunkach,

b) sumy punktacji z egzaminów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów. Komisja na podstawie wyników kwalifikacji podejmuje decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia.

2. Decyzję określoną w ust. 1 sporządzoną na piśmie wraz z uzasadnieniem doręcza się kandydatowi za potwierdzeniem odbioru. Decyzje podpisuje Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej lub jego zastępca. Decyzja zawiera pouczenie o możliwości odwołania się w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Rektora oraz informację, że podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia określonych przez Senat Akademii. Wzór decyzji stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

§ 59

 

Na podstawie dokonanej kwalifikacji kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza listy:

a) kandydatów przyjętych na studia z podziałem na poszczególne rodzaje studiów, kierunki i zakresy studiów,

b) kandydatów nieprzyjętych z powodu braku miejsc lub niespełnienia wymogów formalnych.

Listy podawane do informacji nie zawierają imion i nazwisk kandydatów, sporządzane są przy użyciu numerów rekrutacyjnych kandydatów.

 

§ 60

 

Protokół końcowy oraz listę określoną w §58 podpisuje Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej lub jego zastępca.

 

§ 61

 

Lista zawierająca dane określone w §59 podpisana przez Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej lub jego zastępcę podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie jej na monitorach z ogłoszeniami w siedzibie Akademii przy ul. 1-go Maja 4 oraz na stronie internetowej Uczelni.

 

§ 62

 

Lista zawiera określenie daty jej ogłoszenia oraz informację o możliwości pisemnego odwołania się w terminie 14 dni od daty doręczenia pisemnej decyzji o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia.

 

§ 63

 

Odwołanie wniesione od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej rozstrzyga Rektor. Decyzja ta jest ostateczna w toku administracyjnym. Decyzja ta jest sporządzana na piśmie i doręczana wraz z uzasadnieniem osobie, która złożyła odwołanie z pouczeniem o możliwości złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Rektora.

 

§ 64


1. Końcowa punktacja egzaminów jest jawna.

2. Kandydat ma prawo do wglądu w dokumentację dotyczącą składanych przez siebie egzaminów.

3. Dokumentacja ta obejmuje: protokoły przebiegu i wyników wstępnych kandydata
i protokół zbiorczy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 

X. Dokumentacja kandydatów

 

§ 65

1. Akademia przeprowadza rejestrację kandydatów na studia wszystkich stopni korzystając z systemu elektronicznego – działającego pod adresem www.amuz.lodz.pl. Obowiązek rejestracji w systemie elektronicznym nie dotyczy kandydatów cudzoziemców.

2. Kandydaci obowiązani są dokonywać rejestracji przez stronę internetową. Kandydaci korzystają z dostępu do strony we własnym zakresie. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za błędy oraz nieskuteczność rejestracji dokonanej przez kandydata jeżeli nie wynikają one z uchybień technicznych systemu elektronicznego działającego w Akademii. Rejestrację elektroniczną uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich wymaganych danych.

3. W celu rejestracji kandydat wypełnia i zatwierdza kwestionariusz, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz składa wydrukowane podanie własnoręcznie podpisane wraz z wymaganymi dokumentami do Działu Nauczania w wyznaczonym terminie oraz podaje swój adres na pocztę elektroniczną wraz z oświadczeniem o zgodzie na przesyłanie korespondencji na ten adres.

4. Osobiste konto kandydata służy do dokonania i potwierdzenia rejestracji oraz przekazywania informacji dotyczących egzaminów wstępnych.

5. Termin na dokonanie rejestracji i złożenie dokumentów podawany jest w Informatorze.
6. Wykaz wymaganych dokumentów:

A. Wykaz dokumentów, które zobowiązani są złożyć kandydaci na studia pierwszego stopnia:

a) Wydrukowane i podpisane podanie o przyjęcie na studia (dostępne po ukończeniu rekrutacji online).

b) Oryginał, odpis lub kopia notarialna świadectwa dojrzałości celem sporządzenia kopii

i poświadczenia jej zgodności z oryginałem przez Akademię Muzyczną w Łodzi. Wszyscy kandydaci posiadający potwierdzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Świadectwo Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate) lub zaświadczenie wydane przez Biuro IB w Genewie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.

UWAGA! Maturzyści z 2021 roku składają zaświadczenie, potwierdzone wyłącznie przez dyrektora szkoły, o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości. Świadectwo maturalne (zgodnie z punktem b) należy złożyć w ciągu 5 dni po terminie ogłoszonym oficjalnie przez Państwową Komisję Egzaminacyjną.

c) Kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej.

d) Jedna aktualna fotografia, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie oraz jedno zdjęcie w formie elektronicznej (wyłącznie do rejestracji elektronicznej).

e) Dyplom ukończenia szkoły muzycznej I lub II stopnia – nieobowiązkowo.
f) Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty za egzamin wstępny,
a także:
- na muzykę w mediach – brak wymagań dodatkowych dokumentów,
- na zarządzanie produkcją muzyczną – brak wymagań dodatkowych dokumentów,

- na realizację dźwięku – program egzaminu z instrumentu oraz ewentualnie nuty dla akompaniatora; ponadto kandydat na tę specjalność zobowiązany jest do przedstawienia pozytywnego wyniku badania audiometrycznego tonalnego. Uczelnia nie zapewnia badań w tym zakresie;

- na kompozycję – partytury własnych utworów,
- na kompozycję muzyki filmowej – partytury własnych utworów,
- na teorię muzyki – brak wymagań dodatkowych dokumentów,

- na dyrygenturę chóralną – program egzaminu z dyrygentury, program egzaminu z emisji głosu oraz nuty dla akompaniatora, program egzaminu z fortepianu,

- na dyrygenturę symfoniczną – program egzaminu z dyrygentury, program egzaminu z fortepianu i/lub instrumentu dodatkowego (jeśli dotyczy),

- na rytmikę – program na egzamin z fortepianu,

- na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – program egzaminu z gry na wybranym instrumencie oraz program egzaminu z fortepianu,

- na kierunek muzykoterapia – brak wymagań dodatkowych dokumentów,

- na kierunek instrumentalistyka: fortepian, klawesyn, organy, muzyka kościelna, gitara, akordeon – program na egzamin z instrumentu,

- na kierunek instrumentalistyka: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, róg, trąbka, puzon, tuba, harfa, perkusja, instrumenty dawne – program na egzamin z instrumentu oraz nuty dla akompaniatora; jeśli kandydat nie złoży nut oznacza to, że występuje z własnym akompaniatorem,

- na kierunek jazz i muzyka estradowa - instrumenty jazzowe - program na egzamin z instrumentu oraz nuty dla akompaniatora (jeśli są niezbędne). Jeśli kandydat nie złoży nut oznacza to, że zapewnia akompaniament we własnym zakresie. Akademia zapewnia sekcję akompaniującą (w przypadku braku własnej)

- na wokalno–aktorską – program na egzamin ze śpiewu oraz nuty dla akompaniatora; jeśli kandydat nie złoży nut oznacza to, że występuje z własnym akompaniatorem,

- na musical – program na egzamin z predyspozycji wokalnych oraz nuty dla akompaniatora; jeśli kandydat nie złoży nut oznacza to, że występuje z własnym akompaniatorem lub podkład muzyczny znajduje się na płycie cd (w formacie audio), którą kandydat zobowiązany jest przynieść na egzamin wstępny,

- na choreografię i techniki tańca – muzyka do etiudy choreograficznej wyłącznie na pendrive w pliku mp3, którą kandydat zobowiązany jest przynieść na egzamin wstępny,

- na taniec nowoczesny - muzyka do etiudy choreograficznej wyłącznie na pendrive w pliku mp3, którą kandydat zobowiązany jest przynieść na egzamin wstępny,

- na wokalistykę estradową – program na egzamin z predyspozycji wokalnych;

g) w przypadku niepełnoletniego kandydata na studia zgoda rodzica lub opiekuna prawnego do przystąpienia do rekrutacji

B. Wykaz dokumentów, które zobowiązani są złożyć kandydaci na studia drugiego
stopnia:

a) Wydrukowane i podpisane podanie o przyjęcie na studia (dostępne po ukończeniu rekrutacji online).

b) Oryginał, odpis lub kopia notarialna świadectwa dojrzałości celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem przez Akademię Muzyczną w Łodzi.

c) Oryginał, odpis lub kopia notarialna dyplomu ukończenia studiów celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem przez Akademię Muzyczną w Łodzi. UWAGA! Absolwenci z 2021 roku składają zaświadczenie z uczelni o ukończeniu studiów wraz z oceną, potwierdzone przez dziekana wydziału. W razie przedłożenia zaświadczenia o ukończeniu studiów kopię dyplomu (zgodnie z punktem c) należy dostarczyć do końca września.

d) Kopia suplementu do dyplomu.

e) Jedna aktualna fotografia, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie oraz jedno zdjęcie w formie elektronicznej (wyłącznie do rejestracji elektronicznej).

f) Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty za egzamin wstępny,
a także:

- na muzykę w mediach – własne teksty o muzyce w formie pisemnej lub nagrania autorskich audycji o tematyce muzycznej (audio lub video),

- na zarządzanie produkcją muzyczną – projekt organizacji produkcji muzycznej: opis wraz z kosztorysem i harmonogramem działań,

- na realizację dźwięku – autorskie nagrania na płycie CD (wraz z partyturami, jeśli są dostępne), pozytywny wynik badania audiometrycznego,

- na kompozycję – partytury własnych utworów,

- na kompozycję muzyki filmowej – partytury własnych kompozycji oraz nagrania audio lub wideo własnych kompozycji muzyki filmowej,

- na teorię muzyki – brak wymagań dodatkowych dokumentów,

- na rytmikę w edukacji i profilaktyce zdrowia – brak wymagań dodatkowych dokumentów,

- na edukację i animację muzyczną – program egzaminu z dyrygowania, program egzaminu z emisji głosu oraz nuty dla akompaniatora,

- na dyrygenturę symfoniczno-operową – program egzaminu z dyrygentury,

na dyrygenturę chóralną – program egzaminu z dyrygentury oraz program egzaminu z emisji głosu i nuty dla akompaniatora,

- na kierunek muzykoterapia - brak wymagań dodatkowych dokumentów,

- na kierunek instrumentalistyka: fortepian, fortepian jazzowy, klawesyn, organy, muzyka kościelna, gitara, akordeon – program na egzamin z instrumentu,

- na kierunek instrumentalistyka: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, róg, trąbka, puzon, tuba, harfa, perkusja, instrumenty dawne – program na egzamin z instrumentu oraz nuty dla akompaniatora; jeśli kandydat nie złoży nut oznacza to, że występuje z własnym akompaniatorem,

- na kierunek jazz i muzyka estradowa - instrumenty jazzowe - program na egzamin z instrumentu oraz nuty dla akompaniatora (jeśli są niezbędne). Jeśli kandydat nie złoży nut oznacza to, że zapewnia akompaniament we własnym zakresie. Akademia nie zapewnia sekcji akompaniującej, nie można też grać z podkładami;

- na wokalistykę estradową – program na egzamin z predyspozycji wokalnych;

- na wokalno – aktorską – program na egzamin ze śpiewu oraz nuty dla akompaniatora; jeśli kandydat nie złoży nut oznacza to, że występuje z własnym akompaniatorem,

- na musical – program na egzamin z predyspozycji wokalnych oraz nuty dla akompaniatora; jeśli kandydat nie złoży nut oznacza to, że występuje z własnym akompaniatorem lub podkład muzyczny znajduje się na płycie cd (w formacie audio), którą kandydat zobowiązany jest przynieść na egzamin wstępny,

- na choreografię – wykaz osiągnięć tanecznych i choreograficznych, muzyka do etiudy choreograficznej wyłącznie na pendrive w pliku mp3, którą kandydat zobowiązany jest przynieść na egzamin wstępny,

- na somatykę w tańcu i terapii - brak wymagań dodatkowych.

C. Wykaz dokumentów, które zobowiązani są złożyć kandydaci na studia podyplomowe:

a) Wydrukowane i podpisane podanie o przyjęcie na studia (dostępne po ukończeniu rekrutacji online).

b) Życiorys.
c) Dwie aktualne fotografie, podpisane na odwrocie.

d) Oryginał, odpis lub kopia notarialna dyplomu ukończenia studiów celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem przez Akademię Muzyczną w Łodzi. UWAGA! Absolwenci z 2021 roku składają zaświadczenie z uczelni o ukończeniu studiów wraz z oceną, potwierdzone przez dziekana wydziału. W razie przedłożenia zaświadczenia o ukończeniu studiów kopię dyplomu (zgodnie z punktem d) należy dostarczyć do końca września.

e) Kopia suplementu do dyplomu.

f) Program (spis) wykonywanych utworów na egzamin wstępny. Akompaniator we własnym zakresie.

g) Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty za egzamin wstępny.

 

§ 66


1. Dokumenty  przyjmuje  od  kandydatów  Dział  Nauczania  Akademii,  może  on  również
zażądać okazania oryginałów dokumentów w celu ich potwierdzenia za zgodność
z oryginałem.

2. Dział Nauczania zakłada dla każdego kandydata odrębną teczkę akt, zawierającą wszystkie złożone przez kandydata dokumenty oraz dokumentację egzaminacyjną kandydata włączoną do tych akt w toku przeprowadzania egzaminów. Teczka akt zawiera także wszelkie uwagi i wnioski Komisji Rekrutacyjnych i Komisji Egzaminacyjnych, jeżeli zostaną wniesione.

3. Nie jest dopuszczalne przechowywanie jakiejkolwiek dokumentacji dotyczącej kandydata poza teczką akt tego kandydata.

 

§ 67

 

1. Teczka akt kandydata może być udostępniona jedynie Komisjom Rekrutacyjnym – Uczelnianej i Wydziałowym, Komisji Egzaminacyjnej oraz władzom Uczelni.

2. Dane osobowe kandydata oraz dane dotyczące złożonych przez niego egzaminów objęte są ochroną danych osobowych przewidzianą przepisami prawa.

 

XI. Postanowienia końcowe

 

§ 68

 

1. Wszelkie informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego oraz listy sporządzane przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne oraz Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną umieszcza się na stronie internetowej Akademii oraz na monitorach z ogłoszeniami w siedzibie Akademii przy ul. 1-go Maja 4.

2. Wszelkie pisma przewidziane w niniejszym regulaminie dostarczane są bezpośrednio osobie zainteresowanej listem poleconym za pokwitowaniem.

 

§ 69

 

1. Akademia wydaje corocznie „Informator dla kandydatów na studia” zawierający informacje o Władzach Uczelni i Wydziałach, wykaz prowadzonych kierunków studiów oraz określający zakres i wymogi egzaminów wstępnych, wykaz wymaganych dokumentów oraz wysokość opłat egzaminacyjnych. Informator ten jest przyjmowany przez Senat Akademii.

2. Zasady przeprowadzania egzaminów określone w Informatorze są obowiązujące przy rekrutacji na studia.


§ 70

 

Dokumenty Komisji Rekrutacyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnych są przekazywane przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną po zakończeniu prac tej komisji do Archiwum Uczelni. Okres przechowywania tych dokumentów wynosi 2 lata.

 

§ 71

 

Regulamin postępowania rekrutacyjnego na studia został przyjęty przez Senat Uchwałą nr 63/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku i wchodzi w życie od rekrutacji na rok akademicki 2021/2022.
 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Komentarze (0)