Ogólne zasady rekrutacji na rok 2021/22

Politechnika Śląska rekrutacja 2021

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 na Politechnice Śląskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2021.

 

UCHWAŁA NR 57/2020 SENATU POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 9 Statutu Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 339) Senat Politechniki Śląskiej postanawia, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się „Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

ZAŁĄCZNIK do uchwały nr 57/2020 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 29 czerwca 2020 r

 

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022

 

§ 1

 1. Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, prowadzone w języku polskim lub w języku angielskim, może być przyjęta osoba, która posiada:

  1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego   z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,

  2. świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,

  3. świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom  potwierdzający  kwalifikacje  zawodowe  w  zawodzie  nauczanym  na  poziomie  technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,

  4. świadectwo lub inny dokument uznany w drodze decyzji administracyjnej właściwego kuratora oświaty w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument  uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie      z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.  U. z 2019 r. poz. 1481,                z późn. zm.),

  5. świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

 2. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia,

 3. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 roku, oraz spełnia kryteria przyjęć określone w § 3 i § 4.

 4. Na studia drugiego stopnia, prowadzone w języku polskim lub w języku angielskim, może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wydany:

  1. w Rzeczypospolitej Polskiej,

  2. za granicą i uznany w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 326 i 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz spełnia kryteria przyjęć określone w tabeli 2.

 5. Dokumenty wydane za granicą powinny być zalegalizowane lub opatrzone apostille.

 6. Kandydaci cudzoziemcy są obowiązani do posiadania dodatkowo:

  1. dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy    z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych     (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) lub podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro,

  2. certyfikatu poświadczającego znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu   Kształcenia  Językowego  –  w   przypadku  ubiegania  się  o   przyjęcie  na  studia  prowadzone    w tym języku obcym,

  3. certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim.

 7. W przypadku braku certyfikatu, o którym mowa w ust. 4, umiejętności językowe może potwierdzić koordynator ds. rekrutacji cudzoziemców lub komisja na podstawie dodatkowych dokumentów, rozmowy lub egzaminu.

 

§ 2

 1. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym jest przeprowadzana w terminie od 17 maja do 15 października 2021 roku  (rekrutacja   letnia),   a   na   studia   drugiego   stopnia   rozpoczynające   się   w   semestrze   letnim   –  w terminie od 10 stycznia do 15 marca 2022 roku (rekrutacja zimowa).

 2. Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z harmonogramem ustalonym przez rektora.

 3. Kandydaci na pierwszy rok studiów są przyjmowani na poszczególne kierunki studiów w ramach liczby miejsc na tych kierunkach.

 4. Warunkiem uruchomienia studiów na danym kierunku, poziomie i profilu oraz w danej formie jest zakwalifikowanie się wystarczającej liczby kandydatów, tworzących co najmniej grupę studencką określoną odrębnymi przepisami.

 5. Rektor, w drodze zarządzenia, ustala sposób przeprowadzenia rekrutacji na studia.

 6. Student lub absolwent Politechniki Śląskiej danego kierunku, poziomu i profilu studiów nie może zostać przyjęty na studia na tym samym kierunku, poziomie i profilu.

 

§ 3

 1. Wynik postępowania w sprawie przyjęcia na studia jest wyrażany w punktach.

 2. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia ma charakter konkursowy.

 3. O przyjęciu kandydata na dany kierunek studiów decyduje liczba punktów przez niego uzyskanych.

 4. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.

 5. Przy ustalaniu wyniku kandydatów, którzy posiadają dyplom IB (International Baccalaureate), bierze się pod uwagę oceny z przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów i zamienia się je na punkty w sposób wskazany w § 4 ust. 3.

 6. W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę), bierze się pod uwagę oceny ze   świadectwa   dojrzałości   z   przedmiotów   wymaganych   na   poszczególnych   kierunkach   studiów  i zamienia się je na punkty w sposób wskazany w § 4 ust. 4. Pod uwagę bierze się ocenę z egzaminu dojrzałości pisemnego.

 7. W przypadku kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, bierze się pod uwagę oceny ze świadectwa z przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów i zamienia się je na punkty w sposób wskazany w § 4 ust. 4, przy zachowaniu zasady proporcjonalności stosowanej skali ocen.

 8. W przypadku kandydatów na kierunek lingwistyka stosowana, którzy zdawali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę), bierze się pod uwagę ocenę z egzaminu dojrzałości pisemnego lub, w razie jej braku, ustnego z przedmiotów wymaganych dla poszczególnych specjalności kierunku lingwistyka stosowana i zamienia się je na punkty w sposób wskazany w § 4 ust. 4.

 9. Kandydatom, którzy zdawali egzamin maturalny na poziomie dwujęzycznym, przyznaje się maksymalną liczbę punktów z języka obcego.

 10. W przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w 2002 roku, przedmioty, które można było zdawać tylko na jednym poziomie, traktuje się jak zdawane na poziomie rozszerzonym.

 11. W przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w latach: 2007, 2008 i 2009, mogących zdawać przedmioty tylko na jednym poziomie, przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym traktuje się jak zdawane na poziomach podstawowym i rozszerzonym. W przypadku egzaminu na poziomie podstawowym uznaje się ocenę tylko z tego poziomu.

 12. W przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny z matematyki przez ponowne przystąpienie do egzaminu w kolejnych sesjach na poziomie rozszerzonym, przedmiot traktuje się jak zdawany na poziomach podstawowym i rozszerzonym.

 13. Kandydatów na studia pierwszego stopnia na kierunku architektura oraz na kierunku architektura wnętrz obowiązuje sprawdzian uzdolnień artystycznych. Zasady i zakres sprawdzianu uzdolnień artystycznych zawiera tabela 3.

 14. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego określają odrębne przepisy.

 15. Laureaci I stopnia Konkursu „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” są przyjmowani na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia bez postępowania kwalifikacyjnego na kierunki: analityka biznesowa, matematyka, zarządzanie projektami, oraz kierunki wskazane w tabeli 1, z wyjątkiem kierunku architektura. Laureaci drugiego stopnia otrzymują dodatkowo 40, a laureaci trzeciego stopnia 30 punktów preferencyjnych w postępowaniu kwalifikacyjnym na te kierunki. Z  tego uprawnienia laureaci mogą skorzystać jeden  raz –   w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym.

 1. Laureaci ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez fundację „Zwolnieni z Teorii”, posiadający Certyfikat TAS (Teamwork  Achievement  Score  Certificate),  otrzymują  dodatkowo  punkty  preferencyjne  w postępowaniu kwalifikacyjnym na wszystkie kierunki studiów zgodnie ze wzorem:

Pp  = 0,2 × TAS,

gdzie:

Pp – liczba dodatkowych punktów preferencyjnych w postępowaniu kwalifikacyjnym,

TAS – liczba punktów uzyskanych przy zespołowej realizacji projektu społecznego (Teamwork Achievement Score).

Maksymalna liczba możliwych do uzyskania z tytułu posiadania Certyfikatu TAS punktów preferencyjnych wynosi 20. Z tego uprawnienia laureaci mogą skorzystać jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym.

 1. Laureatom i finalistom innych konkursów, o których mowa w § 4 oraz w tabeli 1 w odniesieniu do poszczególnych   kierunków   studiów,   przyznaje   się   dodatkowe   punkty   preferencyjne   jeden   raz   –    w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym.

 2. Przeprowadza się rekrutację uzupełniającą na wniosek kandydata, który ubiegał się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów oraz którego wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Kandydatowi uwzględnia się podwyższony wynik w odniesieniu do danego kierunku studiów na pisemny wniosek złożony do Centralnej Komisji Rekrutacyjnej przed terminem zakończenia rekrutacji. Wnioski złożone po zakończeniu rekrutacji zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

§ 4

 1. Przy kwalifikacji na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego otrzymanych z okręgowych komisji egzaminacyjnych bierze się pod uwagę punkty  z  przedmiotu  głównego i  jednego przedmiotu  dodatkowego wybranego  przez  kandydata z katalogu Wdodatkowy, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 2.

Przedmiotem dodatkowym jest przedmiot:

 1. dla absolwentów liceów, którzy zdawali egzamin maturalny, tzw. nową maturę, w 2015 roku i latach późniejszych oraz dla absolwentów techników, którzy zdawali egzamin maturalny w 2016 roku i latach późniejszych – zdawany na poziomie rozszerzonym,

 2. dla absolwentów liceów, którzy zdawali egzamin maturalny, tzw. nową maturę, w 2014 roku i latach wcześniejszych oraz dla absolwentów techników, którzy zdawali egzamin maturalny w 2015 roku i latach wcześniejszych –  zdawany  na  poziomie  podstawowym  lub  rozszerzonym  (z  wyjątkiem  matematyki i języka polskiego).

 1. W przypadku kwalifikacji na studia na kierunek:

  1. architektura – bierze się pod uwagę wynik sprawdzianu uzdolnień artystycznych oraz wynik egzaminu maturalnego z matematyki na poziomach podstawowym i rozszerzonym,

  2. architektura wnętrz – bierze się pod uwagę wynik sprawdzianu uzdolnień artystycznych,

  3. lingwistyka stosowana – bierze się pod uwagę wynik egzaminu maturalnego z jednego, określonego w kryteriach rekrutacyjnych przedmiotu na poziomie podstawowym albo rozszerzonym.

Dla kierunków inżynierskich oraz dla kierunków: matematyka oraz zarządzanie projektami:

P = 0,4 × Wgłówny + 0,6 × k × Wdodatkowy,

gdzie:

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki (poziom podstawowy),

Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu dodatkowego do wyboru przez kandydata (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, informatyka),

k = 0,5 dla poziomu podstawowego,

 

k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

Wykaz kierunków inżynierskich, na które jest prowadzona rekrutacja na studia pierwszego stopnia na rok akademicki 2021/2022 na Politechnice Śląskiej, zawiera tabela 1.

Finaliści „Ogólnopolskiego Sejmiku Matematycznego” organizowanego przez Pałac Młodzieży w Katowicach otrzymują dodatkowo 20 punktów preferencyjnych.

Dla kierunków: analityka biznesowa oraz górnictwo i geologia:

P = 0,4 × Wgłówny + 0,6 × k × Wdodatkowy,

gdzie:

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki (poziom podstawowy),

Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu dodatkowego do wyboru przez kandydata (matematyka – poziom rozszerzony, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka),

k = 0,5 dla poziomu podstawowego, k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

Dla kierunku architektura:

Sprawdzian uzdolnień artystycznych oraz wynik egzaminu maturalnego z matematyki.

P = Pspar  + Wm

Wm = 0,4 × Wmp + 0,6 × Wmr,

gdzie:

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Pspar – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych, Wm – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki,

Wmp – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki – poziom podstawowy, Wmr – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki – poziom rozszerzony.

Dla kierunku architektura wnętrz:

P = Pspar,

gdzie:

Pspar – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu uzdolnień artystycznych.

Dla kierunków: socjologia oraz zarządzanie:

P = 0,4 × Wgłówny + 0,6 × k × Wdodatkowy,

gdzie:

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka polskiego (poziom podstawowy),

Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu do wyboru przez kandydata (język polski – poziom rozszerzony, geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza

o społeczeństwie),

k = 0,5 dla poziomu podstawowego, k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

 

Dla kierunku lingwistyka stosowana:

gdzie:

 

P = 0,5 × Wjop albo

P = 1 × Wjor ,

 

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wjop – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka obcego na poziomie podstawowym, Wjor – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka obcego na poziomie rozszerzonym.

Kandydat wpisuje tylko jeden, wybrany przez siebie wynik z poziomu podstawowego albo rozszerzonego.

Na specjalnościach: język angielski z językiem francuskim, język angielski z językiem hiszpańskim oraz język angielski z językiem włoskim, językiem obcym uwzględnianym w kwalifikacji jest wyłącznie język angielski na poziomie podstawowym albo rozszerzonym.

Na specjalności język niemiecki z językiem angielskim, językiem obcym uwzględnianym w kwalifikacji jest do wyboru przez kandydata język: angielski albo niemiecki na poziomie podstawowym albo rozszerzonym.

Dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

P = 0,4 × k × Wgłówny + 0,6 × k × Wdodatkowy,

gdzie:

P – liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym,

Wgłówny – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z języka polskiego,

Wdodatkowy – liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu dodatkowego do wyboru przez kandydata (biologia, historia, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza

o społeczeństwie),

k = 0,5 dla poziomu podstawowego, k = 1 dla poziomu rozszerzonego.

 1. Dla kandydatów z dyplomem IB (International Baccalaureate) stosuje się następujące przeliczenie ocen na punkty:

 

 

Ocena

 

Liczba punktów

 

 

 

 

 

Excellent (7)

 

100

 

100

 

Very good (6)

 

90

 

100

 

Good (5)

 

80

 

90

 

Satisfactory (4)

 

60

 

80

 

Mediocre (3)

 

45

 

55

 

Poor (2)

 

30

 

40

 

Very poor (1)

 

-

 

15

Poziom SL – poziom podstawowy, Poziom HL – poziom rozszerzony.

 1. Dla kandydatów z tzw. starą maturą stosuje się następujące przeliczenie ocen ze świadectwa dojrzałości na punkty:

 

 

Ocena

Liczba punktów dla skali ocen 1-6

 

Liczba punktów dla skali ocen 2-5

 

 

celujący

 

100

 

-

 

Bardzo dobry

 

90

 

100

 

Dobry

 

80

 

85

 

Dostateczny

 

50

 

50

 

Dopuszczający

 

30

 

-

 

§ 5

Kandydatom z niepełnosprawnością zapewnia się pomoc i udogodnienia w procesie rekrutacji stosownie do ich indywidualnych potrzeb. Pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych ustala formę pomocy w procesie rekrutacji indywidualnie dla każdego kandydata z niepełnosprawnością.

 

§ 6

 1. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia prowadzi Centralna Komisja Rekrutacyjna powołana przez rektora.

 2. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Odmowa przyjęcia na studia następuje  w drodze decyzji administracyjnej, którą podpisuje przewodniczący Komisji.

 3. Rektor rozpatruje indywidualne odwołania kandydatów od decyzji Centralnej Komisji Rekrutacyjnej złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 4. Cudzoziemcy mogą podejmować studia na podstawie:

  1. umów międzynarodowych – na zasadach określonych w tych umowach,

  2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi  przez Politechnikę Śląską  – na zasadach określonych  w tych umowach,

  3. decyzji ministra,

  4. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do ich stypendystów,

  5. decyzji administracyjnej rektora.

 5. Nadzór nad przebiegiem rekrutacji sprawuje rektor.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Śląska w Gliwicach

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Śląska w Gliwicach

Komentarze (0)