Ogólne zasady rekrutacji na PWR 2021/2022

 

Politechnika Wrocławska rekrutacja 2021

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 na Politechnice Wrocławskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2021.

 

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2021/2022.

 

 1. Informacje ogólne

  1. Przyjęcie na studia następuje przez:

  2. przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej. Niniejszy dokument określa warunki przyjęć na studia przez rekrutację.

  3. potwierdzenie efektów uczenia się;

  4. rekrutację;

  5. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki   2021/2022,   zwane    dalej   Warunkami   rekrutacji,   dotyczą   przyjęć   na    studia    stacjonarne   i niestacjonarne na dwóch poziomach:

   1. studia pierwszego stopnia,

   2. studia drugiego stopnia.

  6. Kandydat na studia może ubiegać się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów z zastrzeżeniem pkt 1.9 podając dla danego zgłoszenia stopień studiów (pierwszy (I) albo drugi (II)). W przypadku gdy kandydat rejestruje:

   1. zgłoszenie na I stopień studiów, to podaje formę kształcenia (studia stacjonarne albo studia niestacjonarne) oraz preferencje dotyczące kierunków studiów dla tej formy kształcenia,

 2. zgłoszenie na II stopień studiów, to podaje preferencje dotyczące kierunków studiów i dla każdej z preferencji wskazuje formę kształcenia (studia stacjonarne albo studia niestacjonarne). Kandydat w zgłoszeniu może podać maksymalnie 6 preferencji.

 3. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia prowadzi Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna (dalej zwana również „MKR”). Rektor corocznie powołuje Międzywydziałową Komisję Rekrutacyjną. W skład MKR wchodzą po powołaniu przez Rektora: przedstawiciele wydziałów, wskazani przez dziekanów oraz przedstawiciele filii, wskazani przez dyrektorów filii. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji MKR o nieprzyjęciu na studia przysługuje odwołanie do Rektora. Odwołanie składa się, za pośrednictwem MKR.

 4. Student Politechniki Wrocławskiej danego kierunku, poziomu i profilu studiów nie może dokonać rejestracji w systemie internetowej rejestracji kandydatów na studia na Politechnice Wrocławskiej na ten sam kierunek, poziom i profil studiów bez względu na język wykładowy. W przypadku dokonania rejestracji, rejestracja taka nie zostanie uwzględniona.

 5. Szczególne dodatkowe zasady rekrutacji dotyczące kandydatów z maturą międzynarodową (IB), maturą dwujęzyczną, świadectwem dojrzałości wydanym w trybie „starej matury”, maturą europejską (EB), ze świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym poza granicami Polski uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia lub uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości, cudzoziemców na studia I stopnia, podlegających procedurze rekrutacyjnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy, na studia II stopnia posiadających dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie studiów poza granicami Polski, cudzoziemców na studia II stopnia podlegających procedurze rekrutacyjnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszych Warunków rekrutacji.

 6. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad określa odrębny dokument.

 

 1. Uprawnienia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnie określa odrębny dokument.

 2. Kandydat na studia zobowiązany jest do internetowej rejestracji - zgodnie z terminarzem rekrutacji, o którym mowa w pkt 1.11 - w systemie internetowej rejestracji na studia na Politechnice Wrocławskiej (zwanym dalej systemem internetowej rejestracji). Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po:

  1. wprowadzeniu przez kandydata wszystkich wymaganych danych i wyborze kierunku studiów oraz

  2. zaksięgowaniu opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na wskazanym, w systemie internetowej rejestracji, rachunku bankowym Politechniki Wrocławskiej. Wysokość opłaty dla danego zgłoszenia    w internetowej rejestracji kandydata jest zależna od liczby podanych przez niego preferencji dotyczących kierunków studiów (w  sposób opisany  w  pkt  1.3).  Opłata  ta musi  być  zaksięgowana w systemie internetowej rejestracji zgodnie z terminarzem rekrutacji. Za dzień zaksięgowania opłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Politechniki Wrocławskiej (zwane dalej również „Uczelnią”).

Kolejność podanych preferencji (w trybie opisanym w pkt 1.3) w systemie internetowej rejestracji kandydatów jest wiążąca zarówno dla kandydata jak i dla Uczelni. Kandydat może zarejestrować co najwyżej trzy zgłoszenia: tylko jedno zgłoszenie na studia I stopnia stacjonarne, tylko jedno zgłoszenie na studia I stopnia niestacjonarne oraz tylko jedno zgłoszenie na studia II stopnia (stacjonarne lub niestacjonarne). Kandydat może być przyjęty – w ramach danego zgłoszenia – tylko według jednej z podanych w nim preferencji. Osoby zamierzające studiować równocześnie na więcej niż jednym kierunku studiów mogą złożyć stosowne podanie do Rektora, w którym zwrócą się o wyrażenie zgody na zarejestrowanie dodatkowego zgłoszenia. Podanie należy złożyć w Dziale Rekrutacji (bud. C-13, pok. 1.14) niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 dni robocze przed datą wyznaczającą ostatni dzień rejestracji internetowej zgłoszeń.

 1. Kandydat ponosi wszelkie konsekwencje, w tym otrzymania decyzji o nieprzyjęciu na studia, błędnego dokonania rejestracji w systemie internetowej rejestracji, błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich nie wypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych.

 2. Kandydata na studia obowiązuje terminarz rekrutacji. Szczegółowy terminarz rekrutacji letniej (maj – październik 2021 r. - termin rozpoczęcia: 15 maja 2021 r., termin zakończenia tej rekrutacji: 20 października 2021 r.,) zostanie ogłoszony na stronie internetowej Uczelni do 30 kwietnia 2021 roku. Szczegółowy terminarz rekrutacji zimowej (grudzień 2021 r. - luty 2022 r. - termin rozpoczęcia: 18 grudnia 2021 r., termin zakończenia tej rekrutacji: 26 lutego 2022 r.) zostanie ogłoszony na stronie internetowej Uczelni do 30 listopada 2021 roku.

 3. Niezłożenie przez kandydata dokumentów, zgodnie z terminarzem, o który mowa w pkt 1.11 lub wycofanie przez kandydata dokumentów nie powoduje powstania roszczenia o zwrot opłaty za przeprowadzenie rekrutacji, o której mowa w pkt 1.9 lit. b.

 4. Niezłożenie przez kandydata dokumentów, o których mowa w pkt 2.1 albo 3.1 odpowiednio dla pierwszego    i drugiego stopnia studiów, jest podstawą wydania decyzji o nieprzyjęciu kandydata na studia.

 5. Kandydat, który nie uzyskał na egzaminie maturalnym z każdego z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30% oraz kandydat, który nie dokonał wiążącej rejestracji internetowej, o której mowa w pkt 1.9 nie zostanie przyjęty na studia na Politechnice Wrocławskiej.

 6. Do rejestracji zgłoszenia w systemie internetowej rejestracji wymagane jest wskazanie przez kandydata konta poczty elektronicznej do kontaktów z kandydatem do momentu założenia skrzynki e-mail przez Uczelnię.

 7. Studia niestacjonarne są odpłatne. Szczegółowe zasady odpłatności zostaną określone w odrębnych regulacjach Politechniki Wrocławskiej.

 8. Warunkiem uruchomienia studiów stacjonarnych na danym kierunku, poziomie, profilu i stopniu studiów jest zakwalifikowanie się do przyjęcia na studia liczby kandydatów, tworzących co najmniej jedną grupę zajęciową tj. co najmniej 30 osób (z wyjątkiem kierunku Zarządzanie, dla którego minimum wynosi 60 osób) lub co najmniej liczby określonej w Zarządzeniu Wewnętrznym Rektora Politechniki Wrocławskiej dotyczącym planowanej liczby miejsc na rok akademicki 2021/2022 dla tego kierunku, poziomu, profilu i stopnia studiów.

 

 1. Warunkiem uruchomienia studiów niestacjonarnych na danym kierunku, poziomie, profilu i stopniu studiów jest zakwalifikowanie się do przyjęcia na studia co najmniej 50 kandydatów lub co najmniej liczby kandydatów określonej w Zarządzeniu Wewnętrznym Rektora Politechniki Wrocławskiej dotyczącym planowanej liczby miejsc na rok akademicki 2021/2022 dla tego kierunku, poziomu, profilu i stopniu studiów.

 2. Osobę przyjętą na studia w drodze rekrutacji na podstawie wpisu na listę studentów, która złożyła rezygnację z podjęcia studiów lub nie złożyła ślubowania do dnia poprzedzającego rozpoczęcie semestru, w którym powinna rozpocząć studia i tym samym nie nabyła praw studenta skreśla się z listy studentów.

 3. Podczas procesu rekrutacji uwzględniane są szczególne potrzeby niepełnosprawnych kandydatów na studia. W Uczelni został ustanowiony Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych na Politechnice Wrocławskiej, z którym mogą kontaktować się kandydaci.

 

 1. Rekrutacja na studia I stopnia

2.1. Dokumenty

 

Kandydat na studia I stopnia składa, zgodnie z terminarzem rekrutacji, o którym mowa w pkt 1.11 następujące

dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia wygenerowane z systemu internetowej rejestracji i podpisane przez kandydata,

 2. kopię świadectwa dojrzałości poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu oryginał świadectwa dojrzałości),

 3. oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na właściwy rachunek bankowy Politechniki Wrocławskiej (dotyczy przypadków, gdy opłata ta nie została zaksięgowana w systemie internetowej rejestracji zgodnie z terminarzem rekrutacji),

 4. zaświadczenie  lekarskie o braku  przeciwwskazań do studiowania  (dotyczy kandydata  ubiegającego się   o przyjęcie na kierunki studiów prowadzone na: Wydziale Chemicznym, Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii),

 5. kopię zaświadczenia o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu oryginał zaświadczenia) - dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na jego podstawie,

 6. kopię zaświadczenia/certyfikatu o uzyskanym tytule laureata konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego, poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu oryginał zaświadczenia/certyfikatu) – dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na jego podstawie,

ponadto:

 1. przedkłada do wglądu dokument potwierdzający tożsamość kandydata (dowód osobisty lub paszport).

 

 

 1. Wskaźnik rekrutacyjny

 1. Podstawą przyjęcia na studia I stopnia jest wskaźnik rekrutacyjny (WI), o którym mowa w pkt 2.2 lit. c.      O wartości tego wskaźnika decydują wyniki egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów, a dla kandydata na kierunek Architektura (studia stacjonarne I stopnia) dodatkowo wynik obowiązkowego egzaminu wstępnego z dwóch zadań rysunkowych.

 

 1. Do określenia wskaźnika rekrutacyjnego (WI) przyjmuje się przeliczenie wyniku egzaminu maturalnego podawanego w procentach na liczbę punktów w następujący sposób:

procent wyniku = liczba punktów.

 1. Wskaźnik rekrutacyjny (WI) wyznacza się według wzoru:

 

WI = M + F(1) + 0,1JO + 0,1JP + RA

jeśli M = 0 i F(1) = 0, to JO i JP przyjmują wartość 0,

 

gdzie:

M – jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym,

F(1) – jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie rozszerzonym,

 

(1)wynik egzaminu maturalnego z fizyki może zostać zastąpiony korzystniejszym wynikiem egzaminu maturalnego z innego

przedmiotu (dla danego kandydata liczba P oraz R z tego samego przedmiotu) na następujących wydziałach/ filiach/ kierunkach:

Wydział/ Filia

Kierunek studiów

Przedmiot

biologia

chemia

geografia

informatyka

Chemiczny

wszystkie kierunki

 

+

 

 

 

Elektroniki

Cyberbezpieczeństwo

 

 

 

+

Informatyka Techniczna

 

 

 

+

Teleinformatyka

 

 

 

+

Geoinżynierii, Górnictwa

i Geologii

Górnictwo i Geologia

 

+

+

 

Geodezja i Kartografia

 

 

+

+

Informatyki i Zarządzania

wszystkie kierunki

 

 

 

+

Inżynierii Środowiska

Technologie Ochrony Środowiska

+

+

 

 

Podstawowych Problemów

Techniki

Inżynieria Biomedyczna

+

+

 

 

Informatyka Algorytmiczna

 

 

 

+

Filia w Jeleniej Górze

wszystkie kierunki

 

 

 

+

Filia w Wałbrzychu

wszystkie kierunki

+

+

+

+

Filia w Legnicy

wszystkie kierunki

+

+

+

+

 

JO – jest równa większej z liczb: P albo P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie rozszerzonym,

JP – jest równa większej z liczb: P albo R, gdzie P – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym, R – liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym,

RA – wynik zdanego obowiązkowego egzaminu wstępnego z dwóch zadań rysunkowych – dotyczy tylko

kandydatów na kierunek Architektura (studia stacjonarne I stopnia).

 1. Maksymalna wartość wskaźnika rekrutacyjnego (WI), bez składnika RA , wynosi 535 punktów. Maksymalna wartość wskaźnika rekrutacyjnego (W I), z uwzględnieniem składnika RA , wynosi 1195 punktów.

 2. Na podstawie liczby kandydatów i planowanej liczby miejsc na dany kierunek, profil studiów, formę kształcenia i język wykładowy Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna określa wartości progowe wskaźnika rekrutacyjnego (WI), o którym mowa w pkt 2.2 lit. c. Kandydat spełniający warunki określone   w pkt 1.9, 2.1 zostaje przyjęty na studia, jeśli wartość wskaźnika rekrutacyjnego (WI) jaką uzyskał jest większa lub równa określonej wartości progowej dla wybranego przez niego kierunku, profilu studiów, formy kształcenia i języka wykładowego.

 

 1. Egzaminy

 1. kandydat na kierunek Architektura (studia stacjonarne I stopnia) zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu wstępnego z dwóch zadań rysunkowych,

 2. egzamin wstępny na kierunek Architektura (studia stacjonarne I stopnia) obejmuje wykonanie dwóch zadań rysunkowych  ołówkiem.  Zadanie   pierwsze  jest  rysunkiem  z  natury.  Zadanie   drugie  jest  rysunkiem   z wyobraźni. Celem tego egzaminu jest sprawdzenie zarówno możliwości kreowania przez kandydata przestrzeni trójwymiarowej, jak i wiedzy o sztuce i architekturze,

 3. kandydat na kierunek  Architektura (studia stacjonarne  I stopnia) może otrzymać  z egzaminu wstępnego z dwóch zadań rysunkowych łącznie maksymalnie 660 punktów. Egzamin ten uznaje się za zdany, jeśli kandydat uzyska łącznie co najmniej 240 punktów. Niezdanie tego egzaminu uniemożliwia uczestniczenie kandydata w kolejnych etapach procedury przyjęć na studia na kierunek Architektura, studia stacjonarne I stopnia i jest podstawą wydania decyzji o nieprzyjęciu kandydata na te studia.

 4. Politechnika Wrocławska organizuje dobrowolne egzaminy wstępne z matematyki lub/i fizyki. Dodobrowolnego egzaminu może przystąpić wyłącznie kandydat z maturą uzyskaną poza granicami Polski,

 5. kandydat na studia może przystąpić do egzaminu (-ów) z matematyki lub/i fizyki na poziomie podstawowym lub na poziomie rozszerzonym (do każdego z tych przedmiotów na jednym wybranym poziomie lub do egzaminów na obydwu poziomach),

 6. egzaminy, o których mowa w pkt 2.3 lit. d mają formę pisemną i oceniane są w skali od 0 do 100 punktów za każdy egzamin na każdym z poziomów. Egzamin z matematyki lub/i fizyki uznaje się za zdany z danego przedmiotu na poziomie podstawowym, jeśli kandydat uzyska z tego przedmiotu co najmniej 30 punktów. Zakres materiału obowiązujący na egzaminach, na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym, odpowiada zakresowi egzaminu maturalnego, w roku 2021, na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym, odpowiednio,

 7. przy obliczaniu wskaźnika rekrutacyjnego uwzględnia się tylko wyniki egzaminów przeprowadzonychw ramach rekrutacji na rok akademicki 2021/2022.

 

 1. Rekrutacja na studia II stopnia

3.1. Dokumenty

Kandydat na studia II stopnia składa, zgodnie z terminarzem rekrutacji, o którym mowa w pkt 1.11

następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia wygenerowane z systemu internetowej rejestracji i podpisane przez kandydata,

 2. kopię dyplomu ukończenia studiów poświadczoną przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu odpowiedni dyplom). W przypadku braku dyplomu ukończenia studiów dopuszcza się możliwość dostarczenia zaświadczenia o złożonym egzaminie dyplomowym na zakończenie studiów. Zaświadczenie to ważne jest przez 1 miesiąc od daty złożenia egzaminu dyplomowego kandydata; następnie kandydat musi dostarczyć, na Politechnikę Wrocławską, dyplom ukończenia studiów,

 1. kopię suplementu do dyplomu ukończenia studiów lub wypis z indeksu poświadczoną(-y) przez Politechnikę Wrocławską (w celu poświadczenia przedkłada do wglądu odpowiedni dokument) - nie dotyczy absolwentów Politechniki Wrocławskiej,

 2. oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia na właściwy rachunek bankowy  Politechniki  Wrocławskiej  (dotyczy  przypadków,  gdy  opłata  ta  nie  została  zaksięgowana     w systemie internetowej rejestracji zgodnie z terminarzem rekrutacji),

 3. zaświadczenie  lekarskie o braku  przeciwwskazań do studiowania  (dotyczy kandydata  ubiegającego się   o przyjęcie na kierunki studiów prowadzone na: Wydziale Chemicznym, Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Wydziale Podstawowych Problemów Techniki - kierunek Fizyka Techniczna), oraz dodatkowo:

 4. kwestionariusz oceny dorobku studiów (jeżeli dotyczy). Niezłożenie lub złożenie niewypełnionego lub częściowo wypełnionego kwestionariusza nie dyskwalifikuje kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym na studia, brak kwestionariusza oznacza otrzymanie 0 punktów w tym zakresie,

 5. portfolio (jeżeli dotyczy).

ponadto:

 1. przedkłada do wglądu dokument potwierdzający tożsamość kandydata (dowód osobisty lub paszport).

 

 

 1. Wskaźnik rekrutacyjny

 1. Wskaźnik rekrutacyjny (WII) wyznacza się według wzoru:

 

gdzie:

 

WII = D x 10 + ŚR + OD(2) + E(2) + P(2)

 

D - ocena na dyplomie ukończenia studiów wg skali: 3,0 (dostateczny); 3,5 (dostateczny plus; dość dobry); 4,0 (dobry); 4,5 (dobry plus; ponad dobry); 5,0 (bardzo dobry); 5,5 (celujący).

ŚR - średnia ocena uzyskana w okresie studiów po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Jest to średnia ważona punktami ECTS wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń kursów/grup kursów, wyszczególnionych w indeksie, które są zaliczone na poczet realizacji programu studiów studenta.

Średnią ocenę uzyskaną w okresie studiów wyznacza się zgodnie z następującym wzorem:

 


= å(ocena ´ punkty ECTS)

 

Średnia ocena uzyskana w okresie studiów

 

å punkty ECTS

 

 

OD(2) - na podstawie decyzji rady konsultacyjnej wydziału:

 • wynik przypisany kierunkowi odbytych studiów na kierunkach z listy kierunków dopuszczalnych, o których mowa w lit. c lub

 • wynik oceny dorobku odbytych studiów na kierunkach z listy kierunków dopuszczalnych, o których mowa w lit. c w zakresie wybranych przedmiotów (na podstawie dokumentów złożonych przez kandydata określonych w pkt 3.1 lub

 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Maksymalna liczba punktów OD(2) wynosi 25.

E(2) - wynik z dobrowolnego egzaminu organizowanego przez Politechnikę Wrocławską w zakresie obowiązującym dla egzaminu dyplomowego studiów I stopnia na tym samym lub pokrewnym kierunku studiów danego wydziału w części sprawdzającej wiedzę studenta. Maksymalna liczba punktów E(2) wynosi 27,5.

 • dla kandydata kontynuującego studia II stopnia na tym samym kierunku studiów i wydziale Politechniki Wrocławskiej, wynik egzaminu E(2) wyznaczany jest na podstawie egzaminu dyplomowego odbytych studiów. Wówczas E(2) = ED × 5, gdzie ED – ocena z egzaminu dyplomowego.

 • kandydat na studia danego kierunku studiów i wydziału Politechniki Wrocławskiej, który odbył studia (będące podstawą w rekrutacji na studia II stopnia) na innej uczelni lub na innym wydziale Politechniki Wrocławskiej lub na innym kierunku studiów tego wydziału, może zadeklarować udział w egzaminie, zgodnie z terminarzem rekrutacji, o których mowa w pkt 1.11. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu, jego wynik E(2) jest równy 0.

P(2) - wynik Portfolio dla kandydatów na kierunek Architektura (studia stacjonarne II stopnia). Maksymalna liczba punktów P(2)  wynosi 50.  Wartość P równa  zero oznacza  nieprzyjęcie  kandydata  na dany kierunek i formę kształcenia.

(2) – wynik ten może być pominięty zgodnie z decyzją rady konsultacyjnej wydziału. Przy pominięciu wyniku, jego wartość jest równa zero. W przypadku uwzględnienia OD, zasady jego wyliczania podane są w załączniku nr 2 do niniejszych Warunków rekrutacji, w części dotyczącej danego wydziału i kierunku studiów.

 1. Za ustalenie wyniku E(2), ustalenie wartości OD(2) (w przypadku rozmowy kwalifikacyjnej) oraz za ustalenie oceny portfolio P(2) kandydata na dany wydział, kierunek studiów i formę kształcenia odpowiada wydziałowa komisja kwalifikacyjna na studia II stopnia powołana, na danym wydziale, przez Rektora na wniosek dziekana wydziału. Ustalenia oceny D (w przypadku innej skali niż podana w pkt 3.2 lit. a) dokonuje Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

 2. Rada konsultacyjna wydziału określa dodatkowe warunki będące podstawą przyjęć na studia II stopnia na dany kierunek studiów:

 • dopuszczalne kierunki ukończonych studiów,

 • wymagany tytuł zawodowy.

W przypadku, gdy kandydat na studia ukończył kierunek studiów z wymaganym tytułem zawodowym spoza listy ustalonej, przez radę konsultacyjną wydziału, dopuszczalnych kierunków ukończonych studiów, MKR może uznać kierunek za dopuszczalny oraz ustalić wartość składnika OD we wskaźniku rekrutacyjnym WII. Uznanie następuje na podstawie weryfikacji efektów uczenia się uzyskanych przez kandydata na danym kierunku studiów z efektami uczenia się uzyskiwanymi na określonych przez radę konsultacyjną wydziału jako dopuszczalne kierunki ukończonych studiów.

Niespełnienie co najmniej jednego z powyższych warunków powoduje, że wskaźnik rekrutacyjny (WII) jest

równy zero.

 1. W przypadku gdy wartość wskaźnika rekrutacyjnego (WII) jest równa zero, kandydat nie zostanie przyjętyna dany kierunek studiów i formę kształcenia.

 2. Podstawą przyjęcia na studia II stopnia są: wskaźnik rekrutacyjny (WII), określony w pkt 3.2 lit. a i spełnienie dodatkowych warunków przyjęć, o których mowa w pkt 3.2 lit. c. Warunki te i wskaźnik WII są ustalane dla danego kierunku studiów, formy kształcenia i wydziału prowadzącego ten kierunek i zostały określone w załączniku nr 2 do niniejszych Warunków rekrutacji. Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna określa wartości progowe wskaźnika rekrutacyjnego (WII), o którym mowa w pkt 3.2 lit. a na podstawie liczby kandydatów i planowanej liczby miejsc na dany kierunek studiów, formę kształcenia i język wykładowy. Kandydat spełniający warunki określone w pkt 1.9, 3.1 zostaje przyjęty na studia, jeśli wartość wskaźnika rekrutacyjnego (WII) jaką uzyskał jest większa lub równa określonej wartości progowej dla wybranego przez niego kierunku studiów, formy kształcenia i języka wykładowego.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

Komentarze (0)