Ogólne zasady rekrutacji na rok 2021/2022

Bydgoska Szkoła Wyższa rekrutacja 2021

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia 2021/2022 na Bydgoską Szkołę Wyższą. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2021.

 

Uchwała Nr 5/5/2020 Senatu Bydgoskiej Szkoty Wyższej z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Bydgoskiej Szkole Wyższej w roku akademickim 2021/2022

 

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 oraz 70 i 72 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695) oraz § 9 pkt 1 Statutu Bydgoskiej Szkoły Wyższej, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 1/6/2019 Zarządu Centrum Nauki i Szkolnictwa „Edukator" Sp. z. o.o. z dnia 14 czerwca 2019., Senat Bydgoskiej Szkoły Wyższej uchwała, co następuje:

 

§1

1. Nabór na studia prowadzony będzie na kierunki i poziomy kształcenia, na które Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał pozwolenie na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu.

2. Kształcenie prowadzi się w dziedzinach i dyscyplinach naukowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818).

3. Nabór na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia prowadzony będzie na następujące kierunki:

 1. administracja — profil praktyczny,
 2. bezpieczeństwo narodowe — profil praktyczny,
 3. budownictwo — profil praktyczny,
 4. dietetyka — profil praktyczny,
 5. kosmetologia — profil praktyczny,
 6. logistyka — profil praktyczny,
 7. marketing cyfrowy — profil praktyczny,
 8. pielęgniarstwo — profil praktyczny,
 9. zdrowie publiczne — profil praktyczny,
 10. zarządzanie i inżynieria produkcji — profil praktyczny.

4. Nabór na pierwszy rok studiów drugiego stopnia prowadzony będzie na następujące kierunki:

 1. bezpieczeństwo narodowe — profil praktyczny,
 2. budownictwo — profil praktyczny,
 3. dietetyka — profil praktyczny,
 4. kosmetologia — profil praktyczny,
 5. logistyka — profil praktyczny,
 6. pielęgniarstwo — profil praktyczny,
 7. zdrowie publiczne — profil praktyczny,
 8. zarządzanie i inżynieria produkcji — profil praktyczny.

5. Nabór na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich prowadzony będzie na następujący kierunek:

1) fizjoterapia — profil praktyczny.

 

§2

O przyjęciu na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie może ubiegać się osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

 1. posiada świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty albo innych dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695),
 2. złożyła wymagane dokumenty:

podanie o przyjęcie na studia wraz ze wskazaniem kierunku studiów oraz wyborem specjalności, dostępne w wersji papierowej i elektronicznej na stronie internetowej uczelni www.bsw.edu.p1/,

ankieta osobowa w wersji papierowej i elektronicznej, dostępna na stronie internetowej uczelni,

kserokopia świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu), poświadczona przez szkołę lub uczelnię,

kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),

zdjęcie legitymacyjne o wym. 35 mm x 45 mm (kolor, bez nakrycia głowy, na jasnym tle),

fotografię cyfrową w postaci pliku o rozszerzeniu JPG i wymiarach 300x375 pikseli (kolor) - fotografia zostanie wprowadzone do systemu rekrutacyjnego z poziomu konta kandydata,

zaświadczenie lekarskie (lekarz medycyny pracy) stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole wyższej na wybranym kierunku studiów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1651), dotyczy kandydatów na kierunki: dietetyka, kosmetologia, pielęgniarstwo, fizjoterapia (zaświadczenie uzyskane na podstawie skierowania wystawionego przez uczelnię),

kandydaci na kierunek fizjoterapia i kosmetologia zobowiązani są dołączyć

do dokumentów podpisane oświadczenie, dostępne w Biurze Rekrutacji, kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej (oryginał do wglądu).

 1. dokonała jednorazowej opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy Uczelni.

 

§3

1. O przyjęciu na studia drugiego stopnia może ubiegać się osoba spełniająca łącznie następujące warunki, z zastrzeżeniem zawartym w § 4:

 1. posiada dyplom ukończenia studiów,
 2. złożyła wymagane dokumenty:

- podanie o przyjęcie na studia wraz ze wskazaniem kierunku studiów oraz wyborem specjalności, dostępne w wersji papierowej i elektronicznej na stronie internetowej uczelni,

ankieta osobowa, dostępne w wersji papierowej i elektronicznej na stronie internetowej uczelni,

kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (pierwszego lub drugiego stopnia) (oryginał lub odpis do wglądu),

kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),

 

 • zdjęcie legitymacyjne o wym. 35 mm x 45 mm (kolor, bez nakrycia głowy, na jasnym tle),
 • fotografię cyfrową w postaci pliku o rozszerzeniu JPG i wymiarach 300x375 pikseli (kolor) - fotografia zostanie wprowadzone do systemu rekrutacyjnego z poziomu konta kandydata,

zaświadczenie lekarskie (lekarz medycyny pracy) stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole wyższej na wybranym kierunku studiów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1651), dotyczy kandydatów na kierunki: dietetyka, kosmetologia, pielęgniarstwo (zaświadczenie uzyskane na podstawie skierowania wystawionego przez uczelnię),

- kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej (oryginał do wglądu).

3) dokonała jednorazowej opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy Uczelni.

 

§4

 1. Wstęp na studia drugiego stopnia jest wolny dla absolwentów kierunków studiów wpisujących się w obszar kształcenia, obejmujący proponowane przez uczelnię kierunki studiów.
 2. Kandydaci, o których mowa w pkt. 1, przyjmowani będą zgodnie z pozycją na liście rankingowej utworzonej na podstawie wyniku uzyskanego na studiach pierwszego stopnia.
 3. Absolwenci innych kierunków studiów, z wyłączeniem kierunku: budownictwo, kosmetologia, pielęgniarstwo, mogą rozpocząć kształcenie na studiach drugiego stopnia po zdaniu testu kompetencji.
 4. Postępowanie rekrutacyjne na studia drugiego stopnia dotyczące kandydatów, o których mowa w pkt. 3, przeprowadza powołana przez Rektora Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej obejmuje przewodniczącego, sekretarza i członka komisji, których powołuje się spośród nauczycieli akademickich. Przewodniczący musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, sekretarzem może być pracownik administracyjny uczelni.

 

§5

 1. Uczelnia przyjmuje kandydatów na studia w wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Postępowanie kwalifikacyjne polega na sprawdzenia dokumentów kandydatów pod względem wymagań formalnych.
 2. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Przyjęcie na studia lub odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji Pełnomocnika Rektora ds. kierunku studiów.
 4. Od decyzji Pełnomocnika Rektora ds. kierunku studiów służy odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 5. Przyjęcie na studia cudzoziemca określa odrębna uchwała Senatu.

 

§6

1. Rekrutacja na studia odbywa się według następującego porządku:

 1. rejestracja na studia,
 2. złożenie dokumentów,
 3. postępowanie kwalifikacyjne,
 4. wydanie decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na studia.

 

2. Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej w portalu internetowym uczelni: www.bsw.edu.pl

3. Rejestracja kandydata poprzez system elektroniczny jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia wobec niego procedury kwalifikacyjnej.

4. Elektroniczny system rejestracji jest dostępny z dowolnego komputera podłączonego do Internetu przez całą dobę. Uczelnia zapewnia dostęp do stanowisk komputerowych umożliwiających dokonanie elektronicznej rejestracji.

5. W celu rejestracji kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest zobowiązany:

 1. wypełnić i zatwierdzić podanie na studia wraz z ankietą osobową w uczelnianym systemie elektronicznym w portalu internetowym www.bsw.edu.pl
 2. wnieść w określonym terminie opłatę rekrutacyjną, w wysokości ustalonej odrębnym zarządzeniem Kanclerza BSW, na uczelniany rachunek bankowy.

6. Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po:

 1. wprowadzeniu wszystkich niezbędnych w procesie kwalifikacji danych,
 2. dokonaniu opłaty rekrutacyjnej.

7. Kandydat ponosi konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularza internetowego, ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych.

8. Bydgoska Szkoła Wyższa nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji spowodowaną awariami sieci internetowej, niezależnymi od uczelni. W takich przypadkach kandydat powinien zgłosić się osobiście do Biura Rekrutacji.

9. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem następujących sytuacji:

 1. nieważnej rejestracji (brak wymaganych danych lub zbyt późnego wniesienia opłaty),
 2. nieuruchomienia studiów z powodu zbyt malej liczby osób przyjętych.

10. Zwrotu opłaty dokonuje się po zakończeniu procesu rekrutacji w roku akademickim 2021/2022 na pisemny wniosek kandydata.

 

§7

1. Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2021/2022 odbędzie się w następujących terminach:

 • w naborze letnim od 20 marca 2021 r, do 20 października 2021 r.,
 • w naborze zimowym od 1 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r.

 

§8

1. Określa się następujące limity przyjęć na pierwszy rok studiów dla każdego kierunku studiów i poziomu kształcenia w naborze na semestr zimowy i letni:

 • 80 miejsc na studiach stacjonarnych,
 • 250 miejsc na studiach niestacjonarnych.

2. Rektor może określić w drodze zarządzenia inne limity przyjęć na studia.

 

§9

W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszej uchwale decyzje podejmuje Rektor.

 

§10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Bydgoska Szkoła Wyższa

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Bydgoska Szkoła Wyższa

Komentarze (0)