Ogólne zasady rekrutacji na rok 2021/2022

Uniwersytet w Białymstoku rekrutacja 2021

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytecie Białostockim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2021.

 

Uchwała nr 2721 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z poźn. zm.), zwanej dalej  ustawą, Senat Uniwersytetu  w Białymstoku ustala następujące warunki i tryb rekrutacji na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022.

 

§ 1

 1. Uniwersytet w Białymstoku prowadzi rekrutację kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego i studia drugiego stopnia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanym dalej IRK, na stronie internetowej irk.uwb.edu.pl.

 2. Rejestracja internetowa jest dostępna przez całą dobę w okresie rejestracji, wynikającym  z harmonogramu rekrutacji, w trybie umożliwiającym rejestrację i modyfikację dokonanych wpisów. Poza tym okresem rejestracja internetowa działa w trybie informacyjnym (tylko do odczytu).

 3. Uniwersyteckie Centrum  Rekrutacji  w  siedzibie  Uniwersytetu  w  Białymstoku  przy  ul. Świerkowej 20 B zapewnia dostęp do stanowisk komputerowych, umożliwiających kandydatom dokonanie rejestracji w IRK.

 4. Rejestracja kandydata przez system IRK jest warunkiem przystąpienia  do postępowania w sprawie przyjęcia na studia.

 5. Wszystkie dane osobowe podane przez kandydata są przetwarzane i przechowywane dla potrzeb  rejestracji  zgodnie  z   obowiązującymi   przepisami   i   podlegają   ochronie.   W przypadku wpisania kandydata na listę studentów dane wykorzystane przy rekrutacji zostaną przeniesione do systemu USOS i będą przetwarzane zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami do celów organizacji i zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia.

 6. W celu rejestracji w IRK kandydat postępuje zgodnie z instrukcją IRK:

  1. zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer PESEL kandydata, a jeśli nie posiada on numeru PESEL – jedenastocyfrowy numer wygenerowany przez system IRK),

  2. wypełnia i zatwierdza ankietę osobową, w tym m.in.:

   1. podaje informacje o ukończonej szkole, uczelni i dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów,

   2. legitymujący się świadectwem dojrzałości/maturalnym podaje przedmioty zdawane na maturze objęte zasadami rekrutacji oraz ich poziomy,

   3. zobowiązany do zdawania egzaminów wstępnych wskazuje egzaminy, które będzie składał,

   4. dokonuje wyboru kierunków studiów i form studiów określając swoje preferencje,

   5. wnosi opłatę w wysokości podanej w systemie IRK na indywidualny rachunek bankowy o numerze wygenerowanym przez system IRK,

 1. wczytuje plik z aktualną fotografią legitymacyjną spełniającą wymagania, jakie obowiązują przy składaniu wniosków o wydanie dowodu osobistego.

 1. Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą w przypadku, gdy kandydat wprowadzi wszystkie niezbędne i prawdziwe dane, wybierze kierunek i formę studiów, wniesie opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia i uzyska na osobistym koncie rejestracyjnym potwierdzenie wpływu tej opłaty.

 2. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracyjnego. Uniwersytet nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem.

 3. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości rejestracji lub dokonania zmian spowodowany awariami sieci niezależnymi od uczelni lub okresowym przeciążeniem serwerów Uniwersytetu w Białymstoku.

 4. Osobiste konto rejestracyjne kandydata służy do:

  1. wpisania i potwierdzenia przez kandydata danych osobowych,

  2. zamieszczania skanów (jeśli są wymagane): dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady bądź konkursu, wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady albo konkursu, Karty Polaka, dokumentu uzyskanego za granicą, stanowiącego podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, certyfikatu znajomości języka polskiego,

  3. wyboru oraz ewentualnych zmian kierunków i form studiów,

  4. przekazywania przez komisję rekrutacyjną informacji dotyczących kolejnych etapów postępowania w sprawie przyjęcia na studia, w tym wyników kolejnych etapów postępowania oraz terminu i miejsca składania dokumentów.

 5. Osobiste konto rejestracyjne jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości umieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące. Zawiadomienia  o  zakwalifikowaniu  do  złożenia  dokumentów  w sprawie przyjęcia na studia przekazywane są kandydatom w formie elektronicznej na jego konto.

 6. Uczelnia   nie   ponosi   odpowiedzialności   za   skutki   niezapoznania   się   kandydata   z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.

 7. W systemie IRK prowadzona jest archiwizacja zmian dokonywanych na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata wraz z rejestracją daty kolejnej aktualizacji.

 

§ 2

Rekrutacja na studia na wszystkich poziomach i formach kształcenia rozpocznie się nie później niż   1   czerwca   2021   r.,   a   zakończy   się    nie   później   niż   30   września   2021   r.,   z zastrzeżeniem że szczegółowy harmonogram przeprowadzenia rekrutacji, w tym rekrutacji uzupełniającej, zgodnie z zapisem art. 70 ust. 2 ustawy, w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów zostanie ustalony zarządzeniem rektora.

 

§ 3

Zasady wnoszenia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji i tryb zwalniania z niej są ustalane zarządzeniem rektora.

 

§ 4

 1. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia przeprowadza powołana przez rektora Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej UKR. Przewodniczącego UKR wyznacza rektor. W skład komisji wchodzi po jednej osobie z danego wydziału wskazanej przez dziekana. Dziekani, w porozumieniu, mogą wyznaczyć do UKR wspólną osobę.

 1. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia w Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny przeprowadza powołana przez dziekana komisja rekrutacyjna, która realizuje zadania UKR. Dyrektor filii wyznacza przewodniczącego komisji.

 2. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów, a odmowa przyjęcia kandydata na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzje podpisuje przewodniczący UKR.

 3. W przypadku mniejszej liczby kandydatów, o której mowa w § 19, UKR wydaje decyzje po uzyskaniu zgody rektora.

 4. Do zadań UKR należy w szczególności:

  1. przeprowadzenie rekrutacji,

  2. zatwierdzanie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach liczby miejsc,

  3. podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia na studia w drodze wpisu na listę osób przyjętych na studia,

  4. opiniowanie odwołań do rektora.

 5. Do     zadań     przedstawiciela     wydziału      będącego      członkiem      UKR      należy w szczególności:

  1. obliczanie w systemie IRK punktów kwalifikacyjnych kandydatów oddzielnie dla każdego kierunku studiów, prowadzonych na wydziale,

  2. oznaczanie w systemie IRK kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia      w ramach liczby miejsc na wydziale,

  3. wysyłanie przez system IRK zawiadomień do kandydatów o zakwalifikowaniu do złożenia dokumentów w sprawie przyjęcia na studia na kierunkach prowadzonych na wydziale,

  4. oznaczanie w systemie IRK osób, które złożyły komplet dokumentów,

  5. wydruk   i   wysyłanie   odmownych   decyzji   do   kandydatów,   ubiegających   się     o przyjęcie na kierunek prowadzony na wydziale,

  6. wydruk zbiorczych protokołów rekrutacyjnych z danego kierunku.

 6. Weryfikowania i przyjmowania kompletu dokumentów wymaganych od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz importu danych z systemu IRK do USOS dokonuje na wydziale jego przedstawiciel, będący członkiem UKR, oraz wyznaczeni przez dziekana pracownicy wydziału, wspomagający w czynnościach technicznych przedstawiciela danego wydziału w UKR. Przedstawiciel wydziału przyjmującego dokumenty informuje w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego UKR o liczbie osób, które złożyły dokumenty.  Wydział  na  wniosek  kandydata  wydaje  zaświadczenie o wpisie na listę studentów.

 7. W przypadku, gdy szczegółowe zasady rekrutacji na dany kierunek studiów przewidują egzamin wstępny/rozmowę kwalifikacyjną dziekan wyznacza osoby odpowiedzialne za ich przeprowadzenie.

 8. Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:

  1. ankieta  osobowa   (wydrukowana   z   systemu   IRK),   zawierająca   imię   (imiona)   i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,

  2. poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału):

 

 • kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia      o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,

 • kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia, w przypadku uzyskania świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów za granicą kandydaci załączają zalegalizowane lub opatrzone apostille dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski,

 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania   na   wybranym   kierunku   (dotyczy   kierunków:   biologia,   biologia    z przygotowaniem pedagogicznym, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia),

 • do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata,

 • podanie    o    wydanie    Elektronicznej    Legitymacji    Studenckiej    (wydrukowane z systemu IRK) [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi],

 • deklaracja językowa (wydrukowana z systemu IRK) – dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,

 • pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,

 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób niepełnoletnich,

 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu, wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu (z oryginałem do wglądu).

 

§ 5

 1. Od odmownej decyzji UKR w sprawach przyjęcia na studia służy odwołanie do  rektora, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji na piśmie.

 2. Odwołanie powinno w szczególności zawierać wskazanie przepisów, które zostały naruszone wraz ze zwięzłym uzasadnieniem zarzutów.

 3. Decyzja o odmowie przyjęcia na studia jest doręczana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres do korespondencji podany przez kandydata w systemie IRK.

 

§ 6

 1. Kandydat będący osobą z niepełnosprawnościami może ubiegać się o dostosowanie postępowania w sprawie przyjęcia na studia do swoich potrzeb zdrowotnych w postaci przyznania mu alternatywnych form wsparcia zgodnie z uchwałą senatu w sprawie określenia szczegółowych zasad wprowadzania i zastosowania rozwiązań alternatywnych dla studiujących osób niepełnosprawnych.

 2. Kandydat z niepełnosprawnościami w celu uzyskania dodatkowego wsparcia musi zgłosić się do pełnomocnika Rektora Uniwersytetu w Białymstoku ds. osób niepełnosprawnych nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia egzaminu wstępnego.

 3. Decyzję o przyznaniu alternatywnych rozwiązań podejmuje przewodniczący UKR.

 

§ 7

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich są przyjmowani na studia na zasadach określonych odrębną uchwałą senatu.

 

§ 8

Liczba miejsc na poszczególne kierunki studiów zostanie ustalona zarządzeniem rektora.

 

§ 9

 1. Zasady rekrutacji kandydatów na  studia  w  Uniwersytecie  w  Białymstoku  określone  w § 10–20 i § 26 są stosowane podczas rekrutacji kandydatów na wszystkie kierunki studiów, chyba że szczegółowe zasady rekrutacji określone w Załącznikach do Uchwały stanowią inaczej.

 2. Cudzoziemcy są przyjmowani na zasadach określonych w art. 323–327 ustawy oraz zgodnie postanowieniami § 21–26.

 3. Przyjęcie na studia może nastąpić także na podstawie wyników uzyskanych w toku potwierdzenia efektów uczenia się.

 

§ 10

Rekrutacja kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie odbywa się na podstawie:

 1. wyników  części  pisemnej  egzaminu  maturalnego/egzaminu  dojrzałości,   uzyskanych    z przedmiotów objętych postępowaniem w sprawie przyjęcia na studia,

 2. egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej, ustalonych dla kandydatów w zasadach szczegółowych rekrutacji.

 

§ 11

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania w sprawie przyjęcia na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie wynosi 100. Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas postępowania ustala się z zachowaniem następujących zasad w przypadku, gdy:

 1. zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu,

 2. pod uwagę brane są wyniki z egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości z więcej niż jednego przedmiotu, wyniki z poszczególnych przedmiotów egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości (z  przedmiotów  objętych  rekrutacją)  są  sumowane, a następnie dzielone przez liczbę przedmiotów,

 3. zasady rekrutacji przewidują możliwość wyboru przedmiotu, kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata lub przedmiot z korzystniejszą liczbą punktów.

 

§ 12

Rekrutacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie nowej matury odbywa się według następujących zasad:

 1. wartość liczbową wyniku egzaminu maturalnego wyrażonego procentowo przyjmuje się za podstawę obliczenia liczby punktów uzyskanych w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia (1% = 1 pkt),

 2. wynik egzaminu uzyskany na poziomie podstawowym mnożony jest przez współczynnik 0,65,

 1. wynik egzaminu uzyskany na poziomie rozszerzonym mnożony jest przez współczynnik 1,0,

 2. wynik egzaminu kandydata uzyskany na poziomie klas dwujęzycznych mnożony jest przez współczynnik 1,3 z zastrzeżeniem, że jeśli wynik uzyskany po zastosowaniu współczynnika przekroczy liczbę 100, przyjmuje się, że kandydat uzyskał 100 pkt,

 3. kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów, a nie zostali na niego zakwalifikowani oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania złożonego w OKE (zgodnie z art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty), będą ponownie kwalifikowani zgodnie z kryteriami przyjętymi w danym dniu kwalifikacji, w której ci kandydaci brali udział.

 

§ 13

Rekrutacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie starej matury odbywa się z zachowaniem zasady, że oceny z egzaminu dojrzałości z przedmiotów branych pod uwagę przy rekrutacji przeliczane są na punkty w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia w następujący sposób:

 

w skali 6-stopniowej:                                          w skali 4-stopniowej:

6,0

–          90 pkt

5,0

–           80 pkt

5,0

–          75 pkt

4,0

–           60 pkt

4,0

–          55 pkt

3,0

–           40 pkt

3,0

–          40 pkt

 

 

2,0

–          20 pkt

 

 

 

§ 14

Rekrutacja kandydatów posiadających dyplom  IB (International  Baccalaureate) uzyskany  w ramach programu Matury Międzynarodowej odbywa się według następujących zasad:

 1. maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie wyższym (HL) wynosi 100,

 2. maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie niższym (SL) wynosi 65,

 3. oceny (punkty na dyplomie IB) będą przeliczane na punkty w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia w następujący sposób:

  1. poziom rozszerzony (HL): 7 – 100 pkt, 6 – 85 pkt, 5 – 70 pkt, 4 – 55 pkt, 3 – 45 pkt,   2 – 30 pkt, 1 – 15 pkt,

  2. poziom podstawowy (SL): 7 – 65 pkt, 6 – 60 pkt, 5 – 50 pkt, 4 – 40 pkt, 3 – 30 pkt,     2 – 20 pkt, 1 – 0 pkt,

 4. w przypadku języków obcych za poziom podstawowy – SL uznaje się poziom Ab initio oraz poziom B SL, a za poziom rozszerzony – HL uznaje się poziomy: A1 (SL lub HL), A2 (SL lub HL) oraz B HL.

 

§ 15

Rekrutacja kandydatów posiadających dyplomy EB (European Baccalaureate) wydawane przez Szkoły Europejskie odbywa się według następujących zasad:

 1. maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym i zaawansowanym wynosi 100,

 1. maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym wynosi 70,

 2. oceny (punkty na dyplomie EB) będą przeliczane na punkty w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia w następujący sposób:

  1. poziom rozszerzony i zaawansowany: (8,0 – 10) – 100 pkt, (7,0 – 7,9) – 85 pkt, (6,0 – 6,9) – 70 pkt, (5,0 – 5,9) – 55 pkt, (4,0 – 4,9) – 40 pkt, (3,0 – 3,9) – 25 pkt, (1,0 – 2,9)

– 10 pkt,

b) poziom podstawowy: (9,0 – 10) – 70 pkt, (8,0 – 8,9) – 60 pkt, (7,0 – 7,9) – 50 pkt, (6,0

– 6,9) – 40 pkt, (5,0 – 5,9) – 30 pkt, (4,0 – 4,9) – 20 pkt, (1,0 – 3,90) – 0 pkt,

 1. w przypadku języka polskiego i języków obcych za poziom podstawowy uznaje się L1, L4, L5, za poziom rozszerzony uznaje się L1+3, L2 i L3, a za poziom zaawansowany uznaje się L2+3,

 2. w przypadku pozostałych przedmiotów za poziom podstawowy uznaje się 2 i 3 (liczba godzin tygodniowo), za poziom rozszerzony uznaje się 4 i 5, a za poziom zaawansowany 5+3.

 

§ 16

Rekrutacja kandydatów na studia drugiego stopnia odbywa się na następujących zasadach:

 1. jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest ostateczny wynik studiów (ocena na dyplomie) lub ostateczny wynik studiów i średnia arytmetyczna ocen ze studiów pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), to:

  1. ocena z dyplomu przy rekrutacji przeliczana jest na punkty w następujący sposób: 5,0 – 100 pkt

4,5       –           80 pkt

4,0       –           60 pkt

3,5       –           40 pkt

3,0       –           20 pkt

Maksymalna liczba punktów uzyskanych za ocenę na dyplomie wynosi 100.

 1. średnia arytmetyczna ocen ze studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przy rekrutacji  przeliczana jest  na punkty  w stosunku 1:1. Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać ze średniej ocen, wynosi 5,0,

 2. maksymalna liczba punktów uzyskana w wyniku postępowania w sprawie przyjęcia na studia wynosi 105 (suma punktów: ocena na dyplomie oraz średnia ze studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich),

 3. w przypadku gdy zasady rekrutacji wskazują kierunek preferowany, kandydatom, którzy ukończyli inne kierunki studiów, uzyskane punkty rekrutacyjne mnożymy przez współczynnik 0,65,

 1. jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest wynik egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej – maksymalna liczba punktów uzyskanych z egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 100.

 

§ 17

 1. Kandydata, który nie stawił się w wyznaczonym terminie na egzaminie wstępnym/rozmowie kwalifikacyjnej, wyłącza się z postępowania w sprawie przyjęcia na studia.

 1. Kandydat, który przedstawił orzeczenie lekarskie stwierdzające przeciwwskazania zdrowotne do podjęcia studiów na wybranym kierunku, nie może być przyjęty na ten kierunek studiów.

 

§ 18

 1. W przypadku niewyczerpania liczby miejsc na skutek rezygnacji kandydatów UKR wypełnia wolne miejsca  kwalifikując  do  przyjęcia  osoby  zajmujące  kolejne  pozycje  w zbiorczym protokole rekrutacyjnym.

 2. Jeżeli w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia więcej niż 1 kandydat uzyska tę samą liczbę punktów co kandydat zajmujący ostatnie miejsce w ramach ustalonej liczby miejsc, decyzję w sprawie przyjęcia wszystkich kandydatów z tą liczbą punktów podejmuje rektor na wniosek UKR.

 3. Decyzje o przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji podejmuje rektor na wniosek UKR zaopiniowany przez dziekana.

 

§ 19

 1. Studia na danym kierunku mogą być uruchomione przy liczbie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia:

  1. nie mniejszej niż 25 osób – w przypadku studiów stacjonarnych,

  2. nie mniejszej niż 50 osób – w przypadku studiów niestacjonarnych.

 2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na dany kierunek jest mniejsza niż określona w ust. 1, a uczelnia dysponuje wolnymi miejscami na innych kierunkach, UKR proponuje kandydatom przyjęcie bez dodatkowej rekrutacji na inny – pokrewny kierunek.

 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach studia na danym kierunku mogą zostać uruchomione przy liczbie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia mniejszej niż określona w ust. 1 na podstawie decyzji rektora, zawartej w zarządzeniu ustalającym liczbę miejsc na studia, podjętej na uzasadniony wniosek UKR.

 

§ 20

Z przeprowadzonego postępowania w sprawie przyjęcia na studia w systemie IRK sporządzany jest zbiorczy protokół rekrutacyjny, zawierający listę wszystkich kandydatów w kolejności uzyskanych wyników (punktów). Protokół jest podpisywany przez przewodniczącego oraz członków UKR. Skreślenia i zmiany dokonywane w zbiorczym protokole rekrutacyjnym powinny być potwierdzone podpisem przewodniczącego UKR.

 

§ 21

 1. Postępowanie w sprawie przyjęcia cudzoziemca na studia prowadzone w języku polskim  i języku obcym przeprowadza UKR.

 2. Rektor podejmuje decyzję administracyjną o przyjęciu lub odmowie przyjęcia cudzoziemca na studia na podstawie opinii przedstawionej przez UKR.

 3. Od decyzji rektora o odmowie przyjęcia na studia przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Wniosek powinien zostać sporządzony w języku polskim oraz zawierać uzasadnienie. Decyzja rektora jest ostateczna.

 4. Cudzoziemcy, na swój wniosek, otrzymają zaświadczenie o przyjęciu na studia w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

 

§ 22

 1. Cudzoziemcy rejestrują się w systemie IRK, zakładają osobiste konta, wypełniają ankietę osobową, wnoszą opłatę rekrutacyjną, o której mowa w § 3 oraz załączają zalegalizowane lub opatrzone apostille następujące dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski w przypadku ubiegania się na studia prowadzone w języku polskim lub wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język obcy, w którym prowadzone są studia,  a w przypadku  uzyskania  tłumaczenia  za  granicą  innego  niż  uwierzytelnione,  wraz  z tłumaczeniem zalegalizowanym w polskiej placówce dyplomatycznej:

  1. w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie - skan dokumentu, stanowiącego podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy,

  2. w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - skan dyplomu ukończenia studiów, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia, potwierdzający posiadane wykształcenie, o którym mowa w art. 326-327 ustawy.

 2. Uwierzytelnione tłumaczenie dokumentów na język polski powinno być dokonane przez:

  1. osobę wpisaną przez ministra sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub

  2. osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Polsce w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie lub Szwajcarii, lub

  3. konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument, lub

  4. akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument.

 

§ 23

 1. Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców na studiach, określa rektor w drodze zarządzenia.

 2. Opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim nie pobiera się od:

  1. cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

  3. cudzoziemca,  któremu   udzielono   zezwolenia   na   pobyt   czasowy   w   związku   z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach  (Dz.  U. z 2017 r.,  poz. 2206 i  2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771),

  4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej, albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  5. cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,

 1. posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,

 2. cudzoziemca     będącego     małżonkiem,     wstępnym     lub     zstępnym                          obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 ustawy na podstawie:

  1. decyzji administracyjnej rektora,

  2. decyzji ministra,

  3. decyzji dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, zwanej dalej NAWA, w odniesieniu do jej stypendystów,

  4. umowy między uczelniami lub umowy międzynarodowej.

 

§ 24

 1. Liczbę punktów uzyskanych przez cudzoziemca w postępowaniu rekrutacyjnym na studia prowadzone w języku polskim przelicza się na zasadach określonych odpowiednio w:

  1. Załączniku nr 5 w przypadku kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości; jeśli zestawienia nie uwzględniają  kraju,  z  którego  kandydat  posiada  świadectwo  lub w przypadku innej skali ocen, liczba punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym jest określana indywidualnie dla każdego kandydata przez UKR na podstawie świadectwa dojrzałości, z zastrzeżeniem § 14-15,

  2. Załączniku nr 6 w przypadku kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą; gdy brak jest oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych punktowana jest ocena/punkty z egzaminu specjalistycznego albo najlepsza ocena, albo najlepszy wynik punktowy uzyskany z przedmiotu kierunkowego; jeśli zestawienia nie uwzględniają kraju, z którego kandydat posiada dyplom ukończenia studiów   lub   w   przypadku   innej   skali   ocen,   liczba   punktów   uzyskanych      w postępowaniu rekrutacyjnym jest określana indywidualnie dla każdego kandydata przez UKR na podstawie dyplomu ukończenia studiów.

 2. Jeżeli liczba punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym nie jest możliwa do ustalenia na podstawie odpowiednio świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów wyższych, podstawą rekrutacji jest wstępny egzamin pisemny, ustny lub rozmowa kwalifikacyjna - zgodnie z postanowieniami szczegółowych zasad rekrutacji, określonymi w Załącznikach do Uchwały.

 3. Rekrutacja kandydatów na studia w języku obcym odbywa się na zasadach konkursu odpowiednio świadectw dojrzałości lub dyplomów ukończenia studiów według kolejności złożonych dokumentów. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

 

§ 25

 1. Po zakwalifikowaniu się kandydat będący cudzoziemcem powinien okazać do wglądu dokument tożsamości oraz dostarczyć na studia prowadzone w języku polskim na dany wydział, a na studia prowadzone w języku obcym do Uniwersyteckiego Centrum Rekrutacji komplet następujących dokumentów:

 1. wydrukowaną z systemu IRK ankietę osobową,

 

 1. wydrukowane z systemu IRK podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej zawierające aktualne zdjęcie kandydata o wymiarze 35 mm x 45 mm,

 2. poświadczoną przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału):

  1. kopię  świadectwa  dojrzałości  opatrzonego  apostille   lub  zalegalizowanego  wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem, o którym mowa w § 22 ust. 1, w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia,

  2. kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich opatrzonego apostille lub zalegalizowanego wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem, o którym mowa w § 22 ust. 1, w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,

 3. w przypadku osób, o których mowa w § 23 ust. 2, okazać ważną Kartę Polaka, zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy, decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, dokument potwierdzający status  uchodźcy  nadany  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  lub  korzystanie  z ochrony czasowej bądź uzupełniającej, dokument potwierdzający rodzaj i stopień pokrewieństwa z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem zamieszkiwania na terenie Polski,

 4. w przypadku ubiegania się na studia w języku polskim poświadczoną przez uczelnię kopię dokumentu (na podstawie przedłożonego oryginału) potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1 potwierdzoną certyfikatem, dyplomem ukończenia studiów, nauką w szkole, ukończonym kursem językowym lub potwierdzenie uczelni uzyskane w procesie rekrutacji, że znajomość języka polskiego jest wystarczająca do podjęcia nauki w tym języku; zwolnieni z konieczności przedstawiania dokumentu są stypendyści NAWA oraz kandydaci posiadający:

  1. zezwolenie na pobyt stały,

  2. Kartę Polaka,

  3. świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty,

  4. dyplom ukończenia studiów wyższych w polskim języku wykładowym,

 5. w przypadku ubiegania się na studia w języku obcym poświadczoną przez uczelnię kopię dokumentu (na podstawie przedłożonego oryginału) potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2 potwierdzoną certyfikatem, dyplomem ukończenia studiów, nauką w szkole, ukończonym kursem językowym lub potwierdzenie uczelni uzyskane w procesie rekrutacji, że znajomość języka obcego jest wystarczająca do podjęcia nauki w tym języku; zwolnieni z konieczności przedstawienia dokumentu są kandydaci:

  1. dla których język obcy był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

  2. dla których język obcy jest językiem ojczystym,

  3. którzy zdali maturę z języka obcego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,

  4. którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka obcego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu,

 6. kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie (na podstawie przedłożonego oryginału):

  1. polisy ubezpieczenia zdrowotnego na dany rok akademicki kształcenia w Polsce lub

  2. Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub

  3. powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, lub

 

 1. potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30 000 euro, a w przypadku braku dokumentów, o których  mowa w lit. a-d, złożą oświadczenie o dostarczeniu jego kopii przed rozpoczęciem pierwszych zajęć,

 2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia studiów na kierunkach, na których studenci są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,

 3. zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób niepełnoletnich.

 4. W przypadku, gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią powinna ona okazać pełnomocnictwo do złożenia dokumentów i do wglądu własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata.

 

§ 26

Szczegółowe zasady rekrutacji określają:

 • Załącznik nr 1       na studia stacjonarne: studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie,

 • Załącznik nr 2       na studia stacjonarne: studia drugiego stopnia,

 • Załącznik nr 3       na studia niestacjonarne: studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia drugiego stopnia,

 • Załącznik nr 4       na kierunki studiów stacjonarnych prowadzone w językach obcych,

 • Załącznik nr 5       zasady przeliczania ocen ze świadectw dojrzałości uzyskanych za granicą,

 • Załącznik nr 6       zasady przeliczania ocen/punktów z dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą.

 

§ 27

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet w Białymstoku

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet w Białymstoku

Komentarze (0)