Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Uniwersytet Morski w Gdyni rekrutacja 2021

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 na Akademii Morskiej w Gdyni. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2021.

 

UCHWAŁA NR 272/XVI SENATU UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończeniarekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na rok akademicki 2021/2022

 

Na podstawie art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85, z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 pkt 11 Statutu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Senat uchwala, co następuje:

 

§1

Ustala się następujące warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w Uniwersytecie Morskim w Gdyni na rok akademicki 2021/2022:

1. Na studia pierwszego stopnia może być przyjęta osoba posiadająca świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów lub osoba, która posiada inne świadectwa wymienione w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85, z późn. zm.). Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.

2. O przyjęcie na studia na określony kierunek, poziom i profil nie może się ubiegać osoba będąca studentem tego kierunku studiów, na tym samym poziomie i profilu.

3. Rekrutację kandydatów przeprowadza się na określony kierunek, poziom (studia pierwszego lub drugiego stopnia) i profil (praktyczny, ogólnoakademicki) kształcenia w formie studiów:

 1. stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, umożliwiających uzyskanie dyplomu inżyniera lub licencjata,

 2. stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia, umożliwiających uzyskanie dyplomu magistra lub magistra inżyniera.

4. Kandydaci na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, będą przyjmowani w ramach limitów przyjęć, na podstawie postępowania kwalifikacyjnego:

 

 1. podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia są wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości lub wyniki egzaminów wymienionych w art. 70 ust. 3 pkt. 3) i 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85, z późn. zm.). Kryteria rekrutacji są jednakowe dla wszystkich kierunków studiów w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, stanowiące załącznik nr 1 do Uchwały,
 2. podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów. Kryteria rekrutacji są jednakowe dla wszystkich kierunków studiów w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, stanowiące załącznik nr 2 do Uchwały,

 3. do studiów drugiego stopnia dopuszcza się kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych w tej samej dyscyplinie. Decyzję o dopuszczeniu do postępowania kwalifikacyjnego kandydata posiadającego dyplom z innej dyscypliny studiów podejmuje dziekan. Dziekan może określić sposób uzyskania brakujących efektów uczenia się niezbędnych kandydatowi do prawidłowej realizacji studiów II stopnia i ustalić sposób uzupełnienia różnic programowych.

5. Limity przyjęć na poszczególne kierunki i poziomy kształcenia dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na następny rok akademicki określa Senat Uniwersytetu Morskiego w Gdyni do 31 maja 2021 r.

6. Rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej. Kandydat rejestruje się na stronie internetowej: https://irk.umg.edu.pl .

7. Postępowanie rekrutacyjne na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia przeprowadzane jest w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.

8. Rektor UMG ustała w drodze zarządzenia harmonogram rekrutacji podstawowej i uzupełniającej obejmujący w szczególności:

 1. terminy elektronicznej rejestracji,

 2. terminy przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego,

 3. terminy dostarczania oryginałów dokumentów,

 4. terminy ogłoszenia wyników.

9. Harmonogram rekrutacji podawany jest do wiadomości publicznej na stronie internetowej UMG w terminie:

 1. do 30 maja 2021 r. dla rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym,

 2. do 30 grudnia 2021 r. dla rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze letnim.

10. Termin rozpoczęcia rekrutacji na studia uruchamiane w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22 ustala się na czerwiec 2021 r., a termin jej zakończenia na wrzesień 2021 r., z zastrzeżeniem, iż postępowanie odwoławcze zostanie przeprowadzone w terminach wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

11. Termin rozpoczęcia rekrutacji na studia uruchamiane w semestrze letnim roku akademickiego 2021/22 wyznacza się na styczeń 2022 r., a termin jej zakończenia na luty 2022 r., z zastrzeżeniem, iż postępowanie odwoławcze zostanie przeprowadzone w terminach wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Na wniosek przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Rektor może wydłużyć termin zakończenia rekrutacji i termin ogłoszenia wyników rekrutacji na semestr letni 2021/2022.

 1. Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego na poszczególne poziomy i formy studiów oraz wymagane dokumenty określają odpowiednio załączniki nr 1, 2 oraz 3 do Uchwały.

 2. Zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz innych określone są w załączniku nr 1 do Uchwały.

 3. Obywatel polski, który ukończył szkołę średnią za granicą może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów, jeżeli posiada świadectwo dojrzałości (lub świadectwo równorzędne, o którym mowa w ust. 1 powyżej) uprawniające go do podjęcia studiów wyższych w kraju wystawienia świadectwa. Jeśli świadectwo nie podlega uznaniu z mocy prawa, jego nostryfikacji dokonuje właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację kurator oświaty.

 4. Kandydat wymieniony w ust. 14 który przed początkiem nowego roku akademickiego nie przedstawi świadectwa dojrzałości (bądź świadectwa równorzędnego) może być dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego na podstawie zaświadczenia wystawionego przez szkołę średnią za granicą stwierdzającego, że otrzyma w danym roku wymagane świadectwo po zatwierdzeniu go przez władze szkolne danego kraju. Zaświadczenie powinno być potwierdzone przez właściwą ze względu na miejsce wystawienia zaświadczenia polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną oraz przetłumaczone na język polski.

 5. Kandydaci posiadający potwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez biuro IB w Genewie przyjmowani są na wszystkie kierunki i formy studiów w pierwszej kolejności. Kandydaci muszą spełniać wymagania zdrowotne studiowania na Uniwersytecie Morskim w Gdyni określone w załączniku nr 3.

17 W przypadku niewyczerpania limitu przyjęć na dany kierunek poziom i formę studiów w rekrutacji podstawowej uruchamiana jest, zgodnie z harmonogramem, rekrutacja uzupełniająca.

18 Komisjami właściwymi do przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej są komisje wydziałowe, powołane do przeprowadzenia rekrutacji w terminie podstawowym.

 1. W rekrutacji uzupełniającej, o której mowa w ust. 17, kandydaci będą przyjmowani w ramach limitu przyjęć, na podstawie rankingu.

 2. W przypadku niewyczerpania limitu przyjęć na dany kierunek poziom i formę studiów, Rektor może na wniosek przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej i za zgodą kandydatów zezwolić na przyjęcie na studia kandydatów z największą liczbą punktów uzyskanych w trakcie postępowania rekrutacyjnego, którzy nie zostali przyjęci z powodu braku miejsc na inny kierunek studiów.

 1. Za przeprowadzenie czynności rekrutacyjnych pobiera się opłatę rekrutacyjną w wysokości określonej rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

 2. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi, jeżeli zostaną uruchomione studia, na które przeprowadzono rekrutację. W przypadku, gdy studia nie zostaną uruchomione opłata rekrutacyjna, na wniosek kandydata, zostanie zwrócona.

 3. W terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy przyjętych (lista studentów) na dany wydział (kierunek) poziom i formę studiów. Kolejność na listach wynika z liczby punktów obliczonych zgodnie z zasadami rekrutacji przedstawionymi w załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 2.

 4. W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów, o kolejności na liście decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości z przedmiotów wg następującej kolejności: matematyka, fizyka, chemia, j. angielski.

 5. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Lista studentów jest listą osób przyjętych na studia w drodze rekrutacji. Lista osób przyjętych na studia, podawana jest do wiadomości po zakończeniu procesu rekrutacji.

 6. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 7. Wyniki postepowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.

 8. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o nieprzyjęciu na studia.

 9. Odwołanie do Rektora składa się za pośrednictwem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 10. Podstawą przyjęcia odwołania przez Rektora jest wskazanie przez kandydata formalnego uchybienia w zastosowanej wobec niego procedurze rekrutacyjnej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

 11. W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszych zasadach rekrutacji decyzję podejmuje Rektor.

 12. Uniwersytet Morski w Gdyni nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przez kandydata danych osobowych do elektronicznego systemu rekrutacji.

 

Podejmowanie studiów przez cudzoziemców

 

33 Cudzoziemcy przyjmowani są na studia na takich samych zasadach jak obywatele polscy z pominięciem wpisu na listę rankingową. Uniwersytet Morski w Gdyni może skierować studentów na rok „zerowy" w celu nauki języka polskiego oraz dokształcenia z matematyki, fizyki i j. angielskiego.

34. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia, na podstawie:

 1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

 2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;

 3. decyzji ministra;

 4. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;

 5. decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;

 6. decyzji administracyjnej Rektora.

35. Opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach stacjonarnych w języku polskim, nie pobiera się od:

 1. cudzoziemca — obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

 3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);

 4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 5. cudzoziemca — posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. lla ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej Cl ;

 6. posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

 7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 8. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151 b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

36. Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat, za studia stacjonarne prowadzone w języku polskim lub w języku obcym oraz za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce, na zasadach określonych w umowie między uczelniami albo umowie międzynarodowej. Zwolnienie cudzoziemca z tych opłat może nastąpić również na podstawie:

 1. decyzji administracyjnej Rektora;

 2. decyzji ministra lub decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów.

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

 

37. Rekrutacje na studia prowadzą Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne, powołane przez Rektora.

38. Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej powołuje Rektor.

39. Do zadań Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej należy:

 1. przyjmowanie (wydawanie) dokumentów od kandydatów na studia i potwierdzenie ich przyjęcia,

 2. podejmowanie decyzji o dopuszczeniu kandydatów do postępowania rekrutacyjnego,

 3. przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego,

 4. sprawdzenie poprawności wypełnienia danych osobowych kandydatów w systemie rekrutacji,

 5. ogłaszanie wyników postępowania rekrutacyjnego.

40. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna odmawia przyjęcia dokumentów kandydata, jeżeli dokumenty są niekompletne, składane są po terminie (decyduje data dostarczenia) lub do dokumentów nie dołączono dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

41. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna potwierdza przyjęcie dokumentów.

42. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna wydaje dokumenty kandydatom zgłaszającym się po nie osobiście albo upełnomocnionym notarialnie ich przedstawicielom, a kandydat potwierdza odbiór dokumentów.

43. Na zakończenie postępowania rekrutacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przygotowuje:

 1. listę kandydatów w kolejności według liczby uzyskanych punktów, z uwzględnieniem laureatów i finalistów olimpiad,

 2. listę osób przyjętych (lista studentów) na dany kierunek, poziom i formę studiów,

 3. imienne decyzje administracyjne o nieprzyjęciu na studia kandydata podpisane przez przewodniczącego komisji.

Kopie list wymienionych w pkt 1 i 2 przekazuje się do Rektora.

44. Listy przyjętych na studia (lista studentów) podpisuje przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

45. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół dla każdego kierunku, poziomu i formy studiów, w tym:

 

 1. wykaz kandydatów przyjętych na dany kierunek,

 2. wykaz kandydatów nieprzyjętych na studia.

 1. Protokół podpisuje przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz wszyscy jej członkowie.

 2. Wszystkie skreślenia i zmiany w protokole muszą być opisane i zaopatrzone podpisem przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 3. Rektor na wniosek przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może do przeprowadzenia uzupełniającej rekrutacji powołać nowych członków komisji w miejsce członków powołanych do przeprowadzenia rekrutacji podstawowej, którzy nie mogą być obecni w pracy w trakcie rekrutacji uzupełniającej.

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podania jej do publicznej wiadomości przez Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Morski w Gdyni

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Morski w Gdyni

Komentarze (0)