Ogólne zasady rekrutacji na rok 2021/2022

Politechnika Koszalińska rekrutacja 2021

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 na Politechnice Koszalińskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2021.

 

UCHWAŁA Nr 19/2020 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 2021/2022

 

Na  podstawie  art.   70   ust.   1   –   5   ustawy   z   dnia   20   lipca   2018   r.   Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) Senat postanawia przyjąć następujące zasady rekrutacji na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 2021/2022.

 

§ 1

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia:

 1. Budownictwo

 2. Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

 3. Ekonomia

 4. Elektronika i Telekomunikacja

 5. Energetyka

 6. Europeistyka

 7. Filologia

  1. specjalność: filologia angielska

  2. specjalność: filologia germańska

 8. Finanse i Rachunkowość

 9. Geodezja i Kartografia

 10. Informatyka

 11. Inżynieria Biomedyczna

 12. Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym

 13. Inżynieria Środowiska

 14. Logistyka

 15. Mechanika i Budowa Maszyn

 16. Mechatronika

 17. Pedagogika

 18. Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

 19. Transport

 20. Turystyka i Rekreacja

 21. Zarządzanie

 22. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 • przyjęcia  kandydatów  na  podstawie  konkursu   wyników   egzaminu   maturalnego lub egzaminu dojrzałości

 1. Architektura Wnętrz

 2. Wzornictwo

 • przyjęcia kandydatów na  podstawie  pozytywnego  wyniku  egzaminu  maturalnego  lub egzaminu dojrzałości oraz wyniku egzaminu.

 

§ 2

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia:

 1. Budownictwo

 2. Ekonomia

 3. Elektronika i Telekomunikacja

 4. Energetyka

 5. Europeistyka

 6. Finanse i Rachunkowość

 7. Geodezja i Kartografia

 8. Informatyka

 9. Inżynieria Środowiska

 10. Mechanika i Budowa Maszyn

 11. Mechatronika

 12. Pedagogika

 13. Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

 14. Zarządzanie

 15. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

  • przyjęcia kandydatów na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów I stopnia (ostatecznego wyniku studiów). Przy takim samym wyniku konkursu dyplomów zostanie przeprowadzona dodatkowa kwalifikacja na podstawie średniej arytmetycznej ze wszystkich ocen końcowych z egzaminów i zaliczeń uzyskanych przez kandydata na  studiach   I   stopnia   z   uwzględnieniem   warunków   szczegółowych   zgodnie   z załącznikiem.

 

Studia stacjonarne II stopnia:

 1. Wzornictwo

 2. Architektura Wnętrz

 3. Filologia Angielska

  • przyjęcia   kandydatów   na   podstawie   egzaminu   z   uwzględnieniem warunków szczegółowych zgodnie z załącznikiem.

 

§ 3

Szczegółowe zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przyjęć na I rok studiów I i II stopnia określa załącznik.

 

§ 4

Cudzoziemcy rekrutujący się w trybie art. 323 ust. 1 pkt 6 pswin mogą ubiegać sie o przyjęcie na studia pod warunkiem dostarczenia dokumentów spełniających wymagania art. 326 pswin. Przy rekrutacji na kierunki Architektura Wnętrz i Wzornictwo cudzoziemiec jest  zobowiązany dodatkowo przystąpić  do  egzaminu  sprawdzającego  uzdolnienia  artystyczne i predyspozycje do studiowania na kierunku.

 

§ 5

Uczelnia zapewni osobom z niepełnosprawnością warunki do pełnego udziału w procesie przyjmowania na uczelnię w celu odbywania kształcenia.

 

§ 6

Termin rekrutacji letniej w roku akademickim 2021/2022 ustala się w okresie od 1 czerwca do  29  października  2021  r.,   a  termin  rekrutacji  zimowej  w  okresie  od  17   stycznia   do 1 kwietnia 2022 r. Senat upoważnia rektora do wydłużenia terminu rekrutacji.

 

§ 7

Szczegółowa organizacja i terminy rekrutacji w roku akademickim 2021/2022 określone zostaną zarządzeniem rektora Politechniki Koszalińskiej.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Koszalińska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Koszalińska

Komentarze (0)