Forestry

Forestry

Forestry

27.01.2022

Forestry – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 2022

Być może nawet najwięksi sympatycy przyrody nie wiedzą, że lasy zajmują prawie 30% powierzchni naszego kraju. Są piękne, spacery po ich obszarach sprawiają przyjemność, ale oprócz tego mają olbrzymie znaczenie i czynią wiele dobrego. Przede wszystkim mają korzystny wpływ na kształtowanie się klimatu, regulują obieg wody w przyrodzie, przeciwdziałają powodziom, ochraniają gleby przed erozją, dają schronienie zwierzętom. W jaki sposób można lasy wykorzystać? W jaki sposób należy o nie dbać? O tym mówi Leśnictwo, czyli dział gospodarki obejmujący zagospodarowanie, pielęgnowanie, użytkowanie oraz odnawianie lasów i wykorzystywanie zdrowotnych i ochronnych wartości lasów. Leśnictwo to także kierunek studiów, który w wersji anglojęzycznej dostępny jest w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Studia na kierunku forestry w UR KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Forestry na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu nauk leśnych i nauk przyrodniczych. Studenci zaznajamiają się z funkcjonowaniem ekosystemów leśnych, gospodarką leśną, zasadami zarządzania gospodarstwem leśnym, czy zasadami ochrony lasu przed zagrożeniami abiotycznymi, biotycznymi i antropogenicznymi.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Forestry na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie oparte są na programie, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • Experimental design for the forest research,
 • Insects of forest communities,
 • Protection of forest ecosystems,
 • Forest genetics and tree breeding,
 • Mechanization in forestry,
 • Applied forest site diagnosis,
 • Biometry and forest productivity,
 • Management of forest ecosystems,
 • Wildlife conservation and management

 

Nabywane umiejętności

Studenci kierunku Forestry nabywają umiejętności między innymi w zakresie rozpoznawania rodzimych gatunków drzew i krzewów, rozpoznawania grzybów i owadów oraz innych składników fauny występujących w lesie, wykonywania diagnozy siedlisk, obliczania elementów obiegu wody w ekosystemie leśnym, wykonywania pomiarów drzew i drzewostanów, wykonywania inwentaryzacji i oceny ekosystemu leśnego i zasobów leśnych. Oprócz tego, studenci zdobywają wiedzę na temat procesów fizjologicznych i biochemicznych decydujących o wzroście, rozwoju oraz patologii drzew, właściwości gleb i procesów w nich zachodzących, metod pomiaru drzew i drzewostanów, określania i ograniczania zagrożenia pożarowego.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci studiów na kierunku Forestry na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w administracji Lasów Państwowych, gminnej administracji leśnej, parkach narodowych i krajobrazowych, firmach doradczych, instytutach badawczych.

 

Opinie

Studia w Krakowie to bardzo szerokie zagadnienie, bowiem złożone z niezliczonej ilości ofert edukacyjnych. W stolicy Małopolski można studiować kierunki prowadzone zarówno w języku polskim, jak i języku angielskim. Przykładem jest kierunek Forestry, oferowany przez omawianą uczelnię. Jakie ma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opinie? Paweł, student Forestry mówi:

„Studiuję na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, ponieważ tutaj otrzymuję wybór języka, w jakim mogę się uczyć. Ważne dla mnie jest zdobycie wiedzy i umiejętności, ale również pozyskanie umiejętności językowych, dzięki którym będę mógł sprawniej poruszać się po rynku pracy.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Forestry na Uniwersytecie Rolniczym:

Absolwent kierunku Forestry na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • meteorologii i klimatologii leśnej,
 • geodezji leśnej,
 • fizjologii drzew,
 • botaniki leśnej,
 • ochrony przyrody i ochrony środowiska,
 • właściwości gleb i procesów w nich zachodzących,
 • zasad i metod odnawiania lasu i produkcji szkółkarskiej,
 • zasad zachowania leśnych zasobów genowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Forestry:

Absolwent kierunku Forestry na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • administracji Lasów Państwowych,
 • gminnej administracji leśnej,
 • parkach narodowych i krajobrazowych,
 • firmach doradczych,
 • instytutach badawczych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Komentarze (0)