Zasady rekrutacji na SGH 2022/2023

Artykuł archiwalny

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie rekrutacja 2022/2023

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2022.

 

Uchwała nr 102 Senatu SGHz dnia 26 maja 2021 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku akademickim 2022/2023

 

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619) ; dalej „ustawa”) oraz § 47 ust. 1 pkt

15 statutu SGH, stanowiącego załącznik do uchwały nr 499 Senatu SGH z dnia 29 maja 2019 r., z późn. zm., uchwala się, co następuje:

 

DZIAŁ I

Ogólne zasady rekrutacji

Rozdział 1 Przepisy wstępne

§ 1

Niniejsza uchwała reguluje warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (dalej „SGH”), rozpoczynających się w semestrze zimowym 2022 r. oraz w semestrze letnim 2023 r.

§ 2

 1. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

  1. egzamin maturalny (dalej „Nowa Matura”) – egzamin maturalny zdawany od roku 2005 w liceach ogólnokształcących i od roku 2006 w technikach, działających na podstawie prawa polskiego;

 

 1. egzamin dojrzałości (dalej „Stara Matura”) – egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących i do roku 2005 w technikach, działających na podstawie prawa polskiego;

 2. Matura Międzynarodowa – egzamin, którego zdanie jest potwierdzone dyplomem IB (International Baccalaureate), wydanym przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;

 3. Matura Europejska – egzamin, którego zdanie potwierdza dyplom EB (European Baccalaureate), wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10);

 4. ISR (internetowy system rekrutacyjny) – elektroniczny system rekrutacji kandydatów na studia, dostępny na stronie internetowej SGH;

 5. osobiste konto rekrutacyjne – fragment ISR, w którym są gromadzone, przechowywane i udostępniane informacje związane z procesem rekrutacji kandydata na studia, w tym jego dane osobowe oraz informacje dotyczące przebiegu postępowania rekrutacyjnego;

 6. formularz rekrutacyjny ISR – część ISR, w której kandydat wybiera poziom studiów, na które chce się rekrutować;

 7. poziom ESOKJ – poziom znajomości języka obcego w rozumieniu przepisów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ESOKJ/CEFR (publikowanych m.in. na stronie internetowej SGH);

 8. UKR – Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

 9. Ilekro

 10. w uchwale mowa jest o:

 11. formach studiów, bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć studia stacjonarne nieodpłatne, studia stacjonarne odpłatne, studia niestacjonarne popołudniowe, studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne;

 12. kierunkach studiów, bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć kierunki studiów prowadzone w języku polskim i językach obcych;

 13. świadectwie dojrzałości, bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie Nowej Matury, świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie Starej Matury, dyplom IB, dyplom EB oraz inne świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia.

 14. Przez termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, o którym mowa w art. 70 ust. 1 ustawy rozumie się odpowiednio datę rozpoczęcia i zakończenia rejestracji poprzez formularz rekrutacyjny ISR.

§ 3

 1. Uchwałę stosuje się do przyjęć na studia osób posiadających obywatelstwo polskie.

 2. Przyjęcie na studia osób nieposiadających polskiego obywatelstwa następuje na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności art. 323 ust. 1 ustawy oraz właściwych zarządzeń Rektora.

 3. Zasady podejmowania studiów przez uczestników programu podwójnego dyplomu kierowanych na studia przez uczelnię partnerską określone są postanowieniami umowy między SGH a daną uczelnią partnerską.

§ 4

 1. Rektor określa zarządzeniem limity przyję

 2. na studia.

 3. Limit przyję

 4. na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych drugiego stopnia prowadzonych w języku polskim dzieli się następująco:

  1. 50% dla kandydatów z naboru dla absolwentów studiów pierwszego stopnia SGH;

  2. 50% dla kandydatów z naboru powszechnego.

 5. Jeżeli wypełnienie limitu przyjęć przy zachowaniu parytetu, o którym mowa w ust. 2, jest niemożliwe, w pierwszej kolejności dobiera się kandydatów z naboru powszechnego.

 6. Uprawnione jest przekroczenie limitów, o których mowa w ust. 1, oraz niezachowanie parytetu, o którym mowa w ust. 2, decyzją UKR w przypadku, o którym mowa w § 36 ust. 3, lub decyzją Rektora.

§ 5

 1. Kierunek studiów lub forma studiów są uruchamiane pod warunkiem zakwalifikowania do przyjęcia kandydatów co najmniej w liczbie określonej w zarządzeniu Rektora.

 2. Rektor może podją

 3. decyzję o obniżeniu liczby zakwalifikowanych kandydatów, która warunkuje uruchomienie kierunku studiów lub danej formy studiów.

§ 6

 1. Rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia jest prowadzona na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym.

 2. Rektor może zarządzi

 3. dodatkową rekrutację na studia drugiego stopnia w języku polskim rozpoczynające się w semestrze letnim.

Rozdział 2 Kandydaci

§ 7

 1. Na studia pierwszego stopnia może by

 2. przyjęta osoba, która posiada:

  1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  2. świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  3. świadectwo dojrzałości i dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  4. świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  5. świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  6. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DZ. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4);

  7. świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 6;

  8. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;

  9. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.

 3. Na studia drugiego stopnia może by

 4. przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.

 5. Kandydaci na studia w języku angielskim zobowiązani są udokumentować znajomość tego języka obcego jednym z dokumentów przedstawionych

w załączniku do niniejszej uchwały. W przypadku braku wskazania posiadania odpowiedniego dokumentu, skutecznie zarejestrowany kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia w języku angielskim zostanie zaproszony na rozmowę on-line (za pośrednictwem MS Teams) weryfikującą znajomości tego języka przynajmniej na poziomie B2 ESOKJ przeprowadzaną przez Komisję ds. weryfikacji znajomości języka wykładowego w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji, o którym mowa w § 14 ust. 4. SGH nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości nawiązania przez kandydata połączenia w celu odbycia rozmowy on-line. Niepotwierdzenie przez kandydata znajomości języka wykładowego, w trybie określonym w zdaniu pierwszym lub drugim stanowi podstawę do nieprzyjęcia kandydata na studia wyższe prowadzone w języku angielskim.

§ 8

 1. Przyjęcie na studia pierwszego stopnia następuje:

  1. na poszczególne formy studiów prowadzone w języku polskim, a wybór kierunku jest dokonywany w trakcie pierwszego roku studiów, w trybie określonym w Regulaminie studiów albo

  2. na kierunki w języku angielskim, w formie studiów stacjonarnych: Global Business, Finance and Governance, International Economics, Management, Quantitative Methods in Economics and Information Systems.

 2. Przyjęcie na studia drugiego stopnia następuje na kierunki studiów prowadzone:

 3. w języku polskim: analiza danych – big data; e-biznes; ekonomia; ekonomiczna analiza prawa; finanse i rachunkowość; globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance); HR biznes partner; metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne; menedżerski; międzynarodowe stosunki gospodarcze; zarządzanie; zarządzanie finansami przedsiębiorstwa; zarządzanie projektami albo

 4. w języku angielskim: Advanced Analytics – Big Data; Finance and Accounting; Global Business, Finance and Governance; International Business, International Master Program in Management Accounting.

DZIAŁ II

Postępowanie rekrutacyjne

Rozdział 1

Organy prowadzące postępowanie rekrutacyjne

§ 9

Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia prowadzi UKR oraz Rektor.

§ 10

 1. Do zadań UKR należy przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

 2. Do zadań Rektora należy rozpatrywanie odwołań od decyzji UKR.

§ 11

 1. UKR podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. Posiedzenia UKR są protokołowane, a protokoły są podpisywane przez członków UKR uczestniczących w posiedzeniu.

 2. Wszelkie skreślenia i zmiany dokonane w protokole powinny by

 3. opisane i potwierdzone podpisem przewodniczącego UKR.

 4. Decyzje w sprawie przyjęcia na studia przygotowuje merytorycznie UKR. Decyzje w sprawie przyjęcia na studia podpisuje przewodniczący UKR. Komisja może upoważnić zastępcę przewodniczącego do podpisywania decyzji w jej imieniu.

§ 12

Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o kompetencjach przewodniczącego UKR, należy przez to rozumieć również kompetencje zastępcy przewodniczącego UKR, który kieruje pracami komisji podczas nieobecności przewodniczącego lub wykonuje inne czynności w zastępstwie przewodniczącego.

Rozdział 2

Postanowienia wspólne dla rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia

§ 13

Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

 1. rejestracji kandydatów w ISR;

 2. postępowania kwalifikacyjnego, w skład którego wchodzi m.in. złożenie przez kandydatów dokumentów i ich weryfikacja, prowadzącego do ustalenia i ogłoszenia list osób zakwalifikowanych do przyjęcia;

 3. wydania decyzji w sprawie przyjęcia na studia i ogłoszenia list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia.

§ 14

 1. Rejestracja kandydatów na, rozpoczynające się w semestrze zimowym, studia:

  1. pierwszego stopnia – rozpoczyna się 22 czerwca 2022 r. (możliwość założenia konta od 10 maja 2022 r., od godziny 12:00) a kończy 2 dni po ogłoszeniu wyników egzaminu maturalnego przez właściwy organ, a jeśli ten dzień przypadnie na dzień wolny od pracy, to termin zamknięcia rejestracji przypadnie na pierwszy następujący dzień roboczy;

  2. drugiego stopnia – rozpoczyna się 7 czerwca 2022 r. (możliwość założenia konta od 10 maja 2022 r., od godziny 12:00) a kończy 21 czerwca 2022 r.

 2. Rekrutacja na studia drugiego stopnia, rozpoczynające się w semestrze letnim, rozpoczyna się 20 grudnia 2022 r., a kończy 11 stycznia 2023 r.

 3. Rejestracja w ISR, o której mowa w ust. 1 i 2, rozpoczyna się o godzinie 12:00 (południe).

 4. Rektor określi szczegółowy harmonogram postępowania kwalifikacyjnego, w tym składania dokumentów – odrębnie dla rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym, letnim oraz dla poszczególnych form i kierunków studiów – w drodze zarządzeń, w terminie odpowiednio do 15 marca oraz 31 października 2022 r.

 5. Możliwoś

 6. rejestracji w formularzu ISR zamyka się o godzinie 16:00 czasu urzędowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ostatniego dnia okresu właściwej rekrutacji.

§ 15

 1. Rejestracja kandydata, w tym także laureata i finalisty olimpiady stopnia centralnego, jest prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej poprzez ISR.

 2. Wszczęcie postępowania rekrutacyjnego następuje z chwilą zakończenia prawidłowej rejestracji kandydata w ISR.

 3. W czasie trwania postępowania rekrutacyjnego ISR jest dostępny dla kandydatów z dowolnego komputera podłączonego do Internetu, co do zasady przez całą dobę.

 4. Na wniosek kandydata Dział Rekrutacji zapewni mu w godzinach swojej pracy dostęp do stanowiska komputerowego na terenie kampusu SGH, umożliwiającego dokonanie rejestracji.

§ 16

 1. W celu rejestracji kandydat obowiązany jest:

  1. założyć osobiste konto rekrutacyjne oraz wypełnić i zatwierdzić formularz rekrutacyjny ISR, w tym w szczególności:

   1. podać dane osobowe,

   2. wpisać wyniki lub oceny ze świadectwa dojrzałości (nie dotyczy rejestracji na studia drugiego stopnia),

   3. wpisać dane z dyplomu: tytuł zawodowy, numer dyplomu, datę wydania dyplomu, kraj wydania dyplomu, nazwę ukończonej uczelni, miasto oraz kierunek (nie dotyczy rejestracji na studia pierwszego stopnia),

   4. wybrać formę studiów lub kierunek,

   5. zadeklarować, czy posiada dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego zgodny z listą przedstawioną w załączniku do niniejszej uchwały (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w języku angielskim),

  2. wnieść opłatę rekrutacyjną na indywidualny rachunek bankowy o numerze wskazanym na jego osobistym koncie rekrutacyjnym.

 2. Niespełnienie któregokolwiek z obowiązków wymienionych w ust. 1 powoduje bezskuteczność rejestracji skutkującą pominięciem w rekrutacji.

 3. Kandydat może dokona

 4. wyboru 6 (sześciu) spośród dostępnych form lub kierunków studiów, jednak przyjęty może być tylko na jedną z form albo na jeden z kierunków studiów.

 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, kandydat jest obowiązany uporządkować dokonane wybory w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych (lista preferencji).

 6. Do chwili zamknięcia rejestracji w formularzu rekrutacyjnym ISR kandydat ma prawo uzupełniać i zmieniać dane wprowadzone do ISR. Zmiana danych osobowych kandydata (obywatelstwo, PESEL, data urodzenia i płeć) jest możliwa pod warunkiem, że kandydat nie dokonał wyboru poziomu studiów. W przeciwnym razie należy wyrejestrować się z formularza rekrutacyjnego ISR, zmienić wspomniane wyżej dane i ponownie wybrać odpowiedni formularz rekrutacyjny SGH. Aktualizacja danych kontaktowych w ISR jest możliwa do zakończenia procesu rekrutacji, rozumianego jako wpis na listę studentów lub otrzymanie decyzji o nieprzyjęciu na studia.

 7. Kandydat zakwalifikowany na studia drugiego stopnia wskazuje, czy uzyskał średnie wykształcenie w Polsce czy za granicą.

§ 17

 1. Po zakwalifikowaniu na studia, za pośrednictwem ISR kandydat na studia w języku polskim dokonuje wyboru języków obcych, których chce się uczyć w ramach studiów w SGH, spośród następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski, a także deklaruje aktualny poziom kompetencji wybranych języków obcych w przedziale B1–C2 ESOKJ dla pierwszego języka nauczanego na studiach pierwszego stopnia, A2–C2 ESOKJ dla drugiego języka nauczanego na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia lub B2–C2 ESOKJ dla języka nauczanego na studiach drugiego stopnia. Uczelnia gwarantuje prowadzenie wskazanych lektoratów przez cały planowany okres studiów.

 2. Kandydat na studia stacjonarne pierwszego stopnia wskazuje dwa języki obce, które powinien znać w stopniu umożliwiającym naukę wybranych języków na poziomie przynajmniej B2 ESOKJ w przypadku pierwszego oraz przynajmniej B1 ESOKJ w przypadku drugiego języka.

 3. Kandydat na studia niestacjonarne pierwszego stopnia wskazuje jeden język obcy, który powinien znać w stopniu umożliwiającym naukę wybranego języka na poziomie przynajmniej B2 ESOKJ.

 4. W przypadku, gdy kandydat ubiega się o przyjęcie na podstawie Nowej Matury lub Matury Międzynarodowej wybór języków jest ograniczony do poświadczonych wynikiem egzaminu maturalnego. Jeżeli na świadectwie uwidoczniona jest mniejsza liczba języków niż wymagana do studiowania na danej formie studiów, wówczas kandydat uzupełnia deklarację języka zgodnie z ust. 1.

 5. Kandydat na studia drugiego stopnia wskazuje jeden język obcy, który powinien znać w stopniu umożliwiającym naukę wybranego języka przynajmniej na poziomie B2+ ESOKJ.

 6. Wybór języka obcego w ISR jest wiążący dla kandydata przez cały okres studiów.

 7. Kandydat zobowiązany jest udokumentować znajomość wybranego przez siebie języka na zadeklarowanym poziomie w trakcie składania dokumentów. Wymóg ten nie dotyczy osób, których wybór był ograniczony zgodnie z ust. 4 zdanie pierwsze.

§ 18

 1. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść nie później niż w ostatnim dniu rejestracji.

 2. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, chyba że została wniesiona po terminie lub kandydat zrezygnował, w formie pisemnej albo przez ISR, z udziału w rekrutacji przed zamknięciem formularza rekrutacyjnego ISR lub też rejestracja kandydata była

nieskuteczna i nie brał on udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Zwrot opłaty następuje na wniosek kandydata na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

 1. Na pisemny wniosek kandydata będącego wychowankiem domu dziecka lub pełną sierotą zwalnia się go z obowiązku wniesienia opłaty rekrutacyjnej, pod warunkiem, że wykaże spełnienie warunków zwolnienia.

§ 19

 1. SGH nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości rejestracji lub dokonania zmiany wpisów w ISR spowodowany awariami sieci internetowej niezależnymi od SGH lub okresowym przeciążeniem serwerów SGH. W takich okolicznościach kandydat zgłasza się osobiście do Działu Rekrutacji przed zakończeniem terminu rekrutacji.

 2. SGH nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewypełnienia pól osobistego konta rekrutacyjnego lub wpisania do niego błędnych danych.

 3. Kandydat jest obowiązany zachować w tajemnicy hasło dostępu do osobistego konta rekrutacyjnego. SGH nie odpowiada za skutki udostępnienia przez kandydata tego hasła osobom trzecim, w szczególności za niezgodne z wolą kandydata zmiany jego danych w ISR autoryzowane jego hasłem dostępu oraz za ujawnienie w tym trybie danych osobowych kandydata.

§ 20

 1. UKR komunikuje się z kandydatem za pośrednictwem osobistego konta rekrutacyjnego. UKR informuje kandydata w szczególności o:

  1. wynikach postępowania kwalifikacyjnego;

  2. umieszczeniu kandydata na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia, terminie i miejscu składania dokumentów;

  3. przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia.

 2. Informacje zamieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje się za skutecznie doręczone.

 3. SGH nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z informacjami umieszczonymi na jego osobistym koncie rekrutacyjnym.

Rozdział 3

Zasady postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia

§ 21

 1. Podstawą przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku polskim są wyniki uwidocznione na świadectwie dojrzałości i wyniki testu z wiedzy o przedsiębiorczości.

 2. Podstawą przyjęcia na studia niestacjonarne pierwszego stopnia w języku polskim są wyniki uwidocznione na świadectwie dojrzałości.

 3. Przyjęcie na kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w języku angielskim następuje na podstawie weryfikacji złożonych dokumentów. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, ustalona wg daty i godziny wyboru (z dokładnością co do sekundy) w ISR poziomu studiów, przy czym pierwszeństwo mają kandydaci, którzy umieścili te studia na pierwszym miejscu swojej listy preferencji.

§ 22

Postępowanie kwalifikacyjne polega na przyznaniu kandydatowi punktów kwalifikacyjnych w zależności od ocen:

 1. z czterech przedmiotów na świadectwie dojrzałości, wybranych przez kandydata, po jednym spośród wymienionych w ramach poniższego zestawienia, przy czym przedmiot wybrany w jednej pozycji nie może być wybrany ponownie w innej;

 

 

 • Pozycja

  Przedmiot

  1.

  matematyka albo fizyka

  2.

  geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, ekonomia, informatyka

  albo fizyka

  3.

  pierwszy język obcy spośród następujących:

  angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, albo włoski

  4.

  drugi język obcy spośród wymienionych pod pozycją 3

 

 1. w przypadku studiów stacjonarnych w języku polskim – także z testu z wiedzy o przedsiębiorczości.

§ 23

 1. W przypadku, gdy suma punktów kwalifikacyjnych z przedmiotów maturalnych nie jest liczbą naturalną, dodaje się do niej ½ (jedną drugą) i przyznaje się kandydatowi liczbę punktów stanowiącą część całkowitą otrzymanej sumy.

 2. Łączna liczba punktów kwalifikacyjnych przyznawanych kandydatowi z przedmiotów maturalnych nie może przekroczyć 333 (trzystu trzydziestu trzech).

§ 24

Kandydat, który nie może wybrać przedmiotu w ramach pozycji wymienionych w § 22 pkt 1, z powodu braku oceny na świadectwie dojrzałości, otrzymuje za tę część zero punktów.

§ 25

Punktacja z testu z wiedzy o przedsiębiorczości, przebieg oraz postępowanie kwalifikacyjne

 1. Ocena z testu z wiedzy o przedsiębiorczości wyrażona jest od 0 do 100 punktów.

 2. Test z wiedzy o przedsiębiorczości przeprowadza się w formie testu kodowanego.

 3. Wyniki testu z wiedzy o przedsiębiorczości są ustalane przy użyciu komputerowych urządzeń czytających pod nadzorem UKR.

 4. Na pisemne żądanie kandydata formularz wypełnionego przez niego testu z wiedzy

o przedsiębiorczości jest mu udostępniany do wglądu w miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego UKR po ogłoszeniu wyników postępowania rekrutacyjnego, lecz nie później niż do dnia 30 września roku, w którym zakończono rekrutację.

 1. Kandydat może uzyska

 2. wgląd w formularz wyłącznie w asyście co najmniej jednego członka UKR. Asystującego członka komisji wyznacza przewodniczący UKR.

 3. UKR określa zasady przeprowadzania testu z wiedzy o przedsiębiorczości z udziałem kandydatów będących osobami z niepełnosprawnościami.

 4. UKR określa zasady obowiązujące kandydatów podczas testu z wiedzy

o przedsiębiorczości, w tym reguły korzystania z urządzeń oraz pomocy naukowych i technicznych. O powyższych zasadach UKR informuje za pośrednictwem ISR oraz ustnie bezpośrednio przed rozpoczęciem testu.

 1. W przypadku naruszenia przez kandydata zasad, o których mowa w ust. 7, przewodniczący UKR podejmuje decyzję o dyskwalifikacji kandydata i usunięciu go z udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

§ 26

Punktacja dla osób, które zdały Nową Maturę

 1. Kandydatom, którzy zdali Nową Maturę, punkty kwalifikacyjne przyznawane są na podstawie wyników z części pisemnej egzaminu maturalnego z:

  1. przedmiotów określonych w § 22 pkt 1 poz. 1-2, zdanych na poziomie rozszerzonym,

  2. z pierwszego języka obcego (§ 22 pkt 1 poz. 3) zdanego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym oraz

  3. z drugiego języka obcego (§ 22 pkt 1 poz. 4) zdanego na poziomie podstawowym, rozszerzonym lub dwujęzycznym.

 2. Wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów wymienionych w § 22 pkt 1 poz. 1-3 przelicza się kandydatowi zgodnie z zasadą, iż jeden punkt procentowy równa się jednemu punktowi kwalifikacyjnemu, z zastrzeżeniem ust. 4.

 3. Wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotu wymienionego w § 22 pkt 1 poz. 4 przelicza się kandydatowi według zasady, iż za jeden punkt procentowy przyznaje się 1/3 (jedną trzecią) punktu kwalifikacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 4.

 4. Kandydatowi, który zdał egzamin maturalny z pierwszego języka obcego na poziomie dwujęzycznym, przyznaje się za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie maturalnym 4/3 (cztery trzecie) punktu kwalifikacyjnego, nie więcej niż 100 punktów kwalifikacyjnych, a w przypadku drugiego języka obcego zdanego na poziomie dwujęzycznym za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie maturalnym przyznaje się 4/9 (cztery dziewiąte) punktu kwalifikacyjnego, nie więcej niż 33⅓ (trzydzieści trzy i jedna trzecia) punktów kwalifikacyjnych.

 5. Kandydatowi, który zdał egzamin maturalny z przedmiotu wymienionego w § 22 pkt 1 poz. 1 i 2 na poziomie dwujęzycznym, przyznaje się dodatkowo za jeden punkt procentowy 1/3 (jedną trzecią) punktu kwalifikacyjnego.

§ 27

Punktacja dla osób, które zdały Starą Maturę

 1. Kandydatom, którzy zdali Starą Maturę, punkty kwalifikacyjne przyznawane są na podstawie sumy wartości ocen uzyskanych w części ustnej lub pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów wymienionych w § 22 pkt 1 poz. 1-3 oraz ⅓ (jednej trzeciej) wartości oceny z drugiego języka obcego, uzyskanej w części ustnej lub pisemnej egzaminu dojrzałości, z zastrzeżeniem że w przypadku, gdy na egzaminie z któregokolwiek z wyżej określonych przedmiotów kandydat uzyskał ocenę zarówno

w części ustnej, jak i części pisemnej egzaminu, bierze się pod uwagę tylko wyższą ocenę.

 1. Kandydat, który na egzaminie dojrzałości był zwolniony ze zdawania egzaminu z przedmiotów wymienionych w § 22 pkt 1 poz. 1-3, otrzymuje liczbę punktów kwalifikacyjnych odpowiadającą wartości maksymalnej oceny z przedmiotu objętego zwolnieniem. Jeżeli przedmiotem, którego dotyczyło zwolnienie z egzaminu, jest drugi język obcy, kandydat otrzymuje liczbę punktów kwalifikacyjnych odpowiadającą

⅓ (jednej trzeciej) wartości maksymalnej oceny.

 1. Sumę wartości ocen ze świadectwa dojrzałości, o której mowa w ust. 1, przelicza się na punkty kwalifikacyjne, mnożąc ją przez 16⅔ (szesnaście i dwie trzecie).

§ 28

Punktacja dla osób z Maturą Międzynarodową

 1. Kandydatom, którzy zdali Maturę Międzynarodową, punkty kwalifikacyjne przyznawane są na podstawie wyników z przedmiotów wymienionych w § 22 pkt 1 zdanych na poziomie standardowym (SL) lub rozszerzonym (HL), z zastrzeżeniem ust. 5.

 2. Ocena z przedmiotu wymienionego w § 22 pkt 1 poz. 1 może być zgłoszona z jednego następujących przedmiotów realizowanych w ramach programu Matury Międzynarodowej: Mathematical Studies, Mathematics oraz Further Mathematics (obowiązujące do roku 2020) lub Mathematics: Analysis and Approaches oraz Mathematics: Applications and Interpretation (obowiązujące od roku 2021) lub Physics.

 3. Ocena z przedmiotu wymienionego w § 22 pkt 1 poz. 2 może być zgłoszona z jednego z następujących przedmiotów realizowanych w ramach programu Matury Międzynarodowej: Business Management, Computer Science, Economics, Geography, History lub Physics.

 4. Oceny uzyskane z przedmiotów wymienionych w § 22 pkt 1 poz. 1 i 2 przelicza się na punkty kwalifikacyjne zgodnie z tabelą:

 

 

 • IB

  SL

  Punkty

  kwalifikacyjne

  IB

  HL

  Punkty

  kwalifikacyjne

  7

  100

  7

  133

  6

  90

  6

  120

 • 5

  75

  5

  100

  4

  60

  4

  80

  3

  45

  3

  60

  2

  30

  2

  40

 

 1. Oceny uzyskane z przedmiotów wymienionych w § 22 pkt 1 poz. 3 i 4 przelicza się na punkty kwalifikacyjne zgodnie z tabelą, przy czym liczbę punktów kwalifikacyjnych przyznawanych za drugi język obcy dzieli się przez 3 (trzy):

 


 

IB

Ab initio lub poziom B SL

Punkty kwalifikacyjne

IB

A1 (HL lub SL),

A2 (HL lub SL) lub B HL

Punkty kwalifikacyjne

7

100

7

 

 

 

100

6

90

6

5

75

5

4

60

4

3

45

3

2

30

2

 

§ 29

Punktacja dla osób z innymi świadectwami dojrzałości

 1. Kandydatom, którzy zdali Maturę Europejską, albo legitymują się innym świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, punkty kwalifikacyjne przyznawane są na podstawie ocen uzyskanych na dyplomie EB albo innym zagranicznym świadectwie dojrzałości.

 2. Oceny z poszczególnych przedmiotów wymienionych w § 22 pkt 1 poz. 1-3, które wyrażono w skali procentowej, traktowane są jako punkty kwalifikacyjne, tj. zgodnie z zasadą, że jeden punkt procentowy równa się jednemu punktowi kwalifikacyjnemu. Za każdy punkt procentowy oceny z drugiego języka obcego przyznaje się 1/3 (jedną trzecią) punktu kwalifikacyjnego.

 3. Jeżeli oceny nie są wyrażone w procentach, lecz w skali punktowej, UKR dokona jej odpowiedniego przeliczenia.

 4. W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości uwidoczniony jest jedynie ogólny wynik egzaminu, kandydat jest kwalifikowany na podstawie tego wyniku, otrzymując liczbę punktów kwalifikacyjnych obliczoną przy zastosowaniu zasady określonej w ust. 2 albo 3, pod warunkiem zaliczenia przez kandydata w szkole średniej przynajmniej dwuletniego kursu z matematyki lub fizyki. W przeciwnym razie, kandydatowi przyznaje się za te przedmioty zero punktów.

§ 30

Punktacja za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe

 1. Laureaci olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, określonych uchwałą Senatu SGH w sprawie zasad uznawania osiągnięć laureatów oraz finalistów olimpiad, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym (433 punkty kwalifikacyjne).

 2. Finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, określonych uchwałą Senatu SGH w sprawie zasad uznawania osiągnięć laureatów oraz finalistów olimpiad, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania z przedmiotów maturalnych (333 punkty kwalifikacyjne).

 3. Finalista olimpiady przedmiotowej stopnia centralnego, który nie przystąpi do testu z wiedzy o przedsiębiorczości otrzyma za tę część 0 punktów.

§ 31

 1. Laureaci i finaliści Olimpiady Przedsiębiorczości otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym (433 punkty kwalifikacyjne).

 2. Laureaci Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, którzy zajęli sześć pierwszych miejsc, otrzymują w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym (433 punkty kwalifikacyjne). Pozostali laureaci oraz finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej otrzymują w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania z przedmiotów maturalnych (333 punkty kwalifikacyjne). § 30 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 32

 1. Za wymienione niżej osiągnięcia sportowe w dyscyplinie podlegającej Polskiemu Związkowi Sportowemu (według wykazu Ministra Sportu i Turystyki) kandydat otrzymuje dodatkową liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym, przy czym suma punktów nie może przekraczać 433. Uwzględniane jest tylko najwyżej

punktowane z poniższych osiągnięć, w przypadku gdy kandydat spełnia kryteria więcej niż jednego z nich:

 1. 100 pkt – uczestnictwo w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich;

 2. 50 pkt – uczestnictwo w mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy lub igrzyskach europejskich w kategorii juniora lub starszej;

 3. 40 pkt – uczestnictwo w rozgrywkach najwyższej klasy w hierarchii krajowych ligowych rozgrywek w danej kategorii wiekowej, w zespołowych grach sportowych w co najmniej jednym z sezonów ostatnich dwóch lat;

 4. 30 pkt – zdobycie medalu mistrzostw Polski w kategorii juniora lub starszej w ostatnich dwóch latach;

 5. 30 pkt – uczestnictwo w rozgrywkach drugiego stopnia w hierarchii krajowych ligowych rozgrywek w danej kategorii wiekowej, w zespołowych grach sportowych w co najmniej jednym z sezonów ostatnich dwóch lat, jeżeli hierarchia ligi danej dyscypliny obejmuje co najmniej trzy stopnie rozgrywek;

 6. 20 pkt – uczestnictwo w najlepszych sześciu drużynach zespołowych gier sportowych w krajowych finałach mistrzostw Polski w kategorii juniora lub starszej w ostatnich dwóch latach;

 7. 20 pkt – uczestnictwo w rozgrywkach trzeciego stopnia w hierarchii krajowych ligowych rozgrywek w danej kategorii wiekowej, w zespołowych grach sportowych w co najmniej jednym z sezonów ostatnich dwóch lat, jeżeli hierarchia ligi danej dyscypliny obejmuje co najmniej pięć stopni rozgrywek.

 8. Wszystkie osiągnięcia powinny być udokumentowane zaświadczeniem (w oryginale) wydanym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Rozdział 4

Zasady postępowania kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia

§ 33

 1. Przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia w języku polskim następuje w trybie:

  1. naboru absolwentów studiów pierwszego stopnia SGH;

  2. naboru powszechnego.

 2. Kandydat może przystąpi

 3. do rekrutacji tylko w jednym z trybów wymienionych w ust. 1.

 4. Przyjęcie na studia niestacjonarne drugiego stopnia w języku polskim następuje na podstawie rejestracji w ISR i weryfikacji złożonych dokumentów. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,

ustalona wg daty i godziny wyboru (z dokładnością co do sekundy) w ISR poziomu studiów.

 1. Przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim następuje na podstawie rejestracji w ISR i weryfikacji złożonych dokumentów. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, ustalona wg daty i godziny wyboru (z dokładnością co do sekundy) w ISR poziomu studiów, przy czym pierwszeństwo mają kandydaci, którzy umieścili te studia na pierwszym miejscu swojej listy preferencji.

§ 34

Nabór absolwentów studiów pierwszego stopnia SGH na studia stacjonarne

 1. Do postępowania kwalifikacyjnego w ramach naboru absolwentów studiów pierwszego stopnia SGH mogą być dopuszczeni rekrutujący się po raz pierwszy w tym trybie:

  1. studenci SGH, którzy uzyskali co najmniej 150 (sto pięćdziesiąt) punktów ECTS i jednocześnie uzyskali średnią z ocen z przedmiotów zaliczonych w toku zakończonych semestrów studiów na poziomie co najmniej 3,5;

  2. absolwenci studiów pierwszego stopnia SGH, którzy uzyskali średnią ocen ze studiów na poziomie co najmniej 3,5 i uzyskali tytuł zawodowy licencjata w SGH pomiędzy 1 października 2021 roku a 21 czerwca 2022 roku.

 2. Kandydaci, o których mowa w ust. 1, są kwalifikowani na studia stacjonarne na podstawie średniej ocen odpowiednio z zakończonych semestrów albo studiów. Średnia ocen jest ustalana przez Dziekanat Studium Licencjackiego z dokładnością do 1/100 (jednej setnej) zgodnie z zasadami ustalonymi w Regulaminie studiów pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 3. Zakwalifikowani do przyjęcia kandydaci, o których mowa w ust. 1 składają dokumenty określone w § 43.

 4. Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia kandydatów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 jest ukończenie studiów pierwszego stopnia SGH, z których średnia stanowiła podstawę kwalifikacji.

§ 35

Postępowanie kwalifikacyjne w trybie naboru powszechnego

 1. Podstawą kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne w trybie naboru powszechnego jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z zakresu wiedzy

o gospodarce oraz ze znajomości języka obcego o specjalizacji ekonomicznej, wskazanego przez kandydata w ISR.

 1. Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z trzech modułów:

  1. językowo-ogólnego;

  2. ilościowego;

  3. jakościowego.

 2. Kandydat przystępuje obowiązkowo do modułu językowo-ogólnego oraz do:

 3. modułu ilościowego, jeśli jako jedną z preferencji, o których mowa w § 16 ust. 3, wskazał kierunek analiza danych – big data, ekonomia lub metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne lub

 4. modułu jakościowego, jeśli jako jedną z preferencji, o których mowa w § 16 ust. 3, wskazał inny niż w ust. 3 pkt 1 kierunek.

 5. Kandydat, który nie wybrał żadnego spośród kierunków, o których mowa w ust. 3 pkt 1 albo pkt 2 nie może przystąpić odpowiednio do modułu ilościowego albo jakościowego.

 6. Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu. Za każdy moduł może być przyznane maksymalnie 50 (pięćdziesiąt) punktów. Ogólna suma punktów do zdobycia wynosi 100 (sto), przy czym w rekrutacji na kierunki: analiza danych – big data, lub ekonomia lub metody Ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne uwzględniana jest suma punktów z modułu językowo-ogólnego i modułu ilościowego, zaś w rekrutacji na pozostałe kierunki studiów stacjonarnych w języku polskim uwzględniana jest suma punktów z modułu językowo-ogólnego i jakościowego.

 7. Wypełnione przez kandydatów karty testu są odczytywane przy użyciu komputerowych urządzeń czytających (OCR) pod nadzorem członków UKR.

 8. 30 września roku, w którym zakończono rekrutację na semestr zimowy;

 9. 30 kwietnia roku, w którym zakończono rekrutację na semestr letni.

 10. Na pisemne żądanie kandydata wypełniona przez niego karta testu jest mu udostępniana do wglądu w miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego UKR po ogłoszeniu wyników postępowania rekrutacyjnego, lecz nie później niż do dnia:

 11. Kandydat może uzyska

 12. wgląd w kartę testu wyłącznie w asyście co najmniej jednego członka UKR. Asystującego członka komisji wyznacza przewodniczący UKR.

 13. UKR określa zasady przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego z udziałem kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi.

 14. Na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stacjonarne mogą być umieszczeni tylko kandydaci, którzy uzyskali nie mniej niż 40% (czterdzieści procent) maksymalnej liczby punktów ze sprawdzianu kwalifikacyjnego, w tym nie mniej niż 30% (trzydzieści procent) punktów z każdego modułu wymaganego do kwalifikacji na wybrany kierunek studiów.

 15. UKR określa zasady obowiązujące kandydatów podczas sprawdzianu kwalifikacyjnego, w tym reguły korzystania z urządzeń oraz pomocy naukowych i technicznych. O powyższych zasadach UKR informuje za pośrednictwem ISR oraz ustnie bezpośrednio przed rozpoczęciem sprawdzianu.

 16. W przypadku naruszenia przez kandydata zasad, o których mowa w ust. 11, przewodniczący UKR podejmuje decyzję o dyskwalifikacji kandydata i usunięciu go z udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rozdział 5

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia na studia pierwszego i drugiego stopnia

§ 36

 1. Listy zakwalifikowanych do przyjęcia UKR tworzy odrębnie dla każdej formy, trybu i kierunku studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia, z uwzględnieniem preferencji kandydatów, o których mowa w § 16 ust. 3 oraz limitów i parytetów,

o których mowa w § 4 ust. 1 i 2.

 1. Kandydaci są umieszczani na liście zakwalifikowanych do przyjęcia w kolejności wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, od najwyższego do najniższego.

 2. Na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w danej formie lub na danym kierunku umieszcza się wszystkich kandydatów, którzy uzyskali tę samą liczbę punktów kwalifikacyjnych, otrzymali tę samą średnią, o której mowa w § 34 ust. 2 co kandydat zajmujący ostatnie miejsce na liście.

 3. Listy zawierające informacje o wynikach uzyskanych przez kandydatów oraz listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia są publikowane na stronie internetowej SGH.

 4. W przypadku nieuruchomienia formy studiów lub kierunku z powodu zakwalifikowania do przyjęcia kandydatów w liczbie niższej niż określona w § 5, kandydat zostanie

o tym poinformowany przez ISR.

 1. W przypadku gdy żaden z kierunków lub form studiów wskazanych przez kandydata w preferencjach, o których mowa w § 16 ust. 3, nie został uruchomiony z powodu

wstępnego zakwalifikowania do przyjęcia liczby kandydatów niższej niż określona w § 5, postępowanie kwalifikacyjne zostaje umorzone i kandydat może wnioskować o zwrot opłaty rekrutacyjnej.

§ 37

Kandydat jest informowany za pośrednictwem ISR o wyniku postępowania kwalifikacyjnego oraz terminie złożenia dokumentów.

§ 38

 1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia zostaje wpisany na listę osób przyjętych na studia pod warunkiem dostarczenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie na zasadach określonych w § 43.

 2. Niezłożenie kompletu dokumentów w terminie skutkuje nieprzyjęciem kandydata na studia.

 3. Kandydat, który złożył dokumenty na studia niezgodne z jego najważniejszą preferencją, w przypadku potwierdzenia woli udziału w dalszej rekrutacji poprzez ISR do godz. 15:00 ostatniego dnia terminu na złożenie dokumentów, będzie brany pod uwagę w kolejnej turze kwalifikacji.

 4. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia, są umieszczani na liście osób niezakwalifikowanych do przyjęcia. Kandydat umieszczony na liście niezakwalifikowanych do przyjęcia w celu wzięcia udziału w kolejnej turze kwalifikacji powinien potwierdzić wolę udziału w dalszej rekrutacji poprzez ISR do godz. 15:00 ostatniego dnia terminu na złożenie dokumentów.

§ 39

Jeżeli po zakończeniu weryfikacji dokumentów okaże się, że nie zostały wypełnione limity ustalone zgodnie z § 4 ust. 1, UKR może przeprowadzić nie więcej niż dwie tury kwalifikacji dodatkowej. W kolejnych turach wolne miejsca rozdziela się pomiędzy osoby, o których mowa w § 38 ust. 3 i 4 zdanie drugie.

§ 40

 1. Jeżeli po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego pozostaną niewypełnione limity przyjęć, Rektor może podjąć decyzję o przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej.

 2. Rejestracja w ramach rekrutacji uzupełniającej na studia pierwszego i drugiego stopnia rozpoczyna się 7 września 2022 r. i kończy się jeden dzień po ogłoszeniu wyników egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym, jednak nie później niż 15 września 2022 r.

 3. Do rekrutacji uzupełniającej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rekrutacji właściwej z tym, że przeprowadza nie więcej niż jedną dodatkową turę rekrutacji.

 4. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na studia pierwszego stopnia ich najważniejszej preferencji, a których wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu stanowiącego podstawę kwalifikacji na studia został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991

r. o systemie oświaty (DZ. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4) , mogą złożyć pisemne podanie do Rektora nie później niż do końca następnego dnia po ogłoszeniu wyników poprawkowego egzaminu maturalnego.

Rozdział 6

Zasady dotyczące składania dokumentów

§ 41

 1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia jest obowiązany, na zasadach określonych w § 43, dostarczyć do SGH lub za pośrednictwem ISR wymagane dokumenty nie później niż do godziny 15:00 czasu urzędowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ostatniego dnia wyznaczonego terminu.

 2. Dokumenty w SGH można składa

 3. osobiście lub przez pełnomocnika. Do podpisania przez pełnomocnika formularza rekrutacyjnego lub umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne jest wymagane pełnomocnictwo kandydata zgodne ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej SGH.

 4. Dział Rekrutacji odmawia przyjęcia dokumentów, jeżeli są one niekompletne.

 5. Na wniosek kandydata lub jego pełnomocnika sporządzany jest w dwóch egzemplarzach protokół odmowy przyjęcia dokumentów. Formularz ten podpisywany jest przez pracownika Działu Rekrutacji oraz kandydata lub jego pełnomocnika jako osobę odbierającą dokument.

§ 42

Kandydat albo jego pełnomocnik składający w SGH dokumenty na studia mają obowiązek okazania dokumentu tożsamości lub jej potwierdzenia za pomocą mTożsamości.

§ 43

 1. Przyjęcie na studia pierwszego albo drugiego stopnia wymaga złożenia przez kandydata następujących dokumentów:

  1. podania o przyjęcie na studia wygenerowanego z ISR;

   1. podpisanego przez kandydata kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (podpis z wykorzystaniem e- dowodu) – dokument należy wgrać za pośrednictwem ISR w formacie pliku właściwym dla danej formy podpisu albo

   2. podpisanego odręcznie przez kandydata lub jego pełnomocnika – dokument należy złożyć w siedzibie SGH;

  2. umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne

  3. podpisanej przez kandydata kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (podpis z wykorzystaniem e- dowodu) – dokument należy wgrać za pośrednictwem ISR w formacie pliku właściwym dla danej formy podpisu albo

  4. podpisanej odręcznie w dwóch egzemplarzach przez kandydata lub jego pełnomocnika – dokument należy złożyć w siedzibie SGH;

  5. kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego (dotyczy osób zakwalifikowanych na studia w języku angielskim);

  6. podpisanych przez kandydata lub pełnomocnika w dwóch egzemplarzach zestawień składanych dokumentów w celu potwierdzenia kompletności złożonych dokumentów – tylko w przypadku składania dokumentów w siedzibie SGH;

  7. cyfrowego zdjęcia przedstawiającego kandydata spełniającego wymogi dla zdjęcia przeznaczonego do dowodu osobistego – do złożenia za pośrednictwem ISR jako plik w formacie JPG, o parametrach zgodnych z wymaganiami technicznymi ISR. Wgranie poprawnego zdjęcia jest warunkiem koniecznym wygenerowania podania, o którym mowa w pkt 1;

  8. dokumentu, o którym mowa w § 17 ust. 7 potwierdzającego znajomość języka obcego co najmniej na zadeklarowanym przez kandydata poziomie ESOKJ. Dokument podlega akceptacji przez UKR na podstawie opinii Centrum Nauki Języków Obcych SGH.

 2. Kandydat na studia pierwszego stopnia okazuje, celem sporządzenia przez SGH poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii odpowiednio:

 3. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie

o systemie oświaty;

 1. zaświadczenie potwierdzające status laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej stopnia centralnego, wystawione w sposób określony

w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad z dnia 29 stycznia 2002 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036);

 1. zaświadczenie potwierdzające status laureata lub finalisty Olimpiady Przedsiębiorczości; zaświadczenie potwierdzające status laureata lub finalisty Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej;

 2. zaświadczenie wydane przez odpowiedni polski związek sportowy dokumentujące osiągnięcia sportowe kandydata;

 3. zalegalizowane lub opatrzone apostille zagraniczne świadectwo dojrzałości lub inny uznany w Rzeczypospolitej Polskiej dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ustawy o systemie oświaty wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym na język polski albo angielski – o ile dokument nie jest sporządzony w języku angielskim – dokonane przez tłumacza przysięgłego uprawnionego do tłumaczenia dokumentów urzędowych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – w przypadku kandydatów posiadających maturę zagraniczną;

 4. obowiązku legalizacji lub opatrzenia apostille nie stosuje się do zagranicznych świadectw dojrzałości lub innych dokumentów wydanych przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, EFTA lub OECD, Matury Międzynarodowej, Matury Europejskiej oraz świadectw i innych dokumentów uznanych w drodze decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 93 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

 5. Kandydat na studia drugiego stopnia okazuje, celem sporządzenia przez SGH poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii:

 6. dyplom ukończenia studiów wyższych;

 7. zalegalizowany albo opatrzony apostille zagraniczny dyplom ukończenia uczelni wraz z suplementem do dyplomu o ile został wydany, oraz ich tłumaczenie przysięgłe na język polski albo angielski – o ile dokument nie jest sporządzony w języku angielskim – dokonane przez tłumacza przysięgłego uprawnionego do tłumaczenia dokumentów urzędowych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, EFTA lub OECD – w przypadku kandydatów z dyplomem uczelni zagranicznej;

 8. obowiązku legalizacji lub opatrzenia apostille nie stosuje się do zagranicznych dyplomów wydanych przez uczelnię działającą w systemie szkolnictwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, EFTA lub OECD;

 9. z obowiązku okazania dyplomu zwolnieni są kandydaci, którzy przystąpili do rekrutacji na podstawie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w SGH uzyskanego po 1 października 2019 r.

 10. SGH podpisze umowę o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne nie później niż w terminie trzydziestu dni od rozpoczęcia zajęć.

 11. W przypadku, gdy kandydat jest osobą niepełnoletnią, wymagane jest złożenie oświadczenia o zgodzie na podjęcie studiów podpisanego przez rodziców lub opiekunów prawnych kandydata, zgodnego ze wzorem sporządzonym przez SGH.

Rozdział 7

Ustalenie list osób przyjętych na studia, wydanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia i ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego

§ 44

 1. Po upływie terminu składania przez kandydatów dokumentów, UKR sporządza końcowy protokół z postępowania kwalifikacyjnego. W protokole odzwierciedla się wszystkie istotne elementy postępowania kwalifikacyjnego oraz dołącza do niego alfabetycznie uporządkowane listy kandydatów przyjętych oraz odrębnie nieprzyjętych na studia.

 2. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie UKR. Wszelkie skreślenia i zmiany dokonane w protokole powinny być opisane i potwierdzone podpisem przewodniczącego UKR.

§ 45

 1. Wpis na listę studentów następuje z chwilą ogłoszenia listy przyjętych na studia, o której mowa w § 46 ust. 2, przy czym prawa studenta nabywane są z chwilą złożenia ślubowania.

 2. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Przedmiotem decyzji jest nieprzyjęcie na studia na wszystkie wybrane przez kandydata formy lub kierunki studiów.

§ 46

 1. UKR powiadamia kandydata poprzez osobiste konto rekrutacyjne w ISR o treści decyzji.

 2. Podpisane przez przewodniczącego listy osób przyjętych i nieprzyjętych na studia, wraz z wynikami uzyskanymi przez te osoby, wywiesza się w siedzibie SGH w miejscu ogólnie dostępnym i zamieszcza na stronie internetowej SGH bez zbędnej zwłoki po zakończeniu ostatniej tury kwalifikacji, gdzie pozostają one dostępne przez dwa tygodnie od daty udostępnienia.

Rozdział 8

Doręczenie decyzji w sprawie przyjęcia na studia i środki odwoławcze

§ 47

UKR doręcza decyzję w trybie określonym w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735), dalej KPA.

§ 48

 1. Od decyzji UKR w sprawie przyjęcia na studia przysługuje kandydatowi odwołanie do Rektora.

 2. Odwołanie wnosi się w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania decyzji, zgodnie z art. 63 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Rozdział 9 Postanowienia końcowe

§ 49

Ilekroć w uchwale jest mowa o kompetencjach Rektora dotyczących przebiegu postępowania rekrutacyjnego należy przez to rozumieć również kompetencje prorektora wyznaczonego przez Rektora.

§ 50

Jeżeli katalog wymaganych od kandydata dokumentów określony w § 43 stanie się nieaktualny z powodu zmian w przepisach prawa, które wejdą w życie po dniu podjęcia niniejszej uchwały, Rektor określi w drodze zarządzenia aktualny katalog dokumentów, które kandydaci będą obowiązani dostarczyć do Działu Rekrutacji.

§ 51

Rektor może określić szczegółowe warunki rejestracji kandydatów w ISR w drodze zarządzenia.

§ 52

W sytuacjach nieprzewidzianych w uchwale odnoszących się do rekrutacji na studia decyduje Rektor. Nie oznacza to możliwości określania innych trybów przyjęcia na studia dla kandydatów posiadających polskie obywatelstwo niż uregulowane w niniejszej uchwale.

§ 53

Teksty uchwały oraz zarządzeń Rektora dotyczących postępowania rekrutacyjnego są udostępniane do wglądu w Dziale Rekrutacji oraz publikowane na stronie internetowej SGH.

§ 54

W sprawach nieuregulowanych w uchwale stosuje się odpowiednio KPA.

§ 55

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Senatu SGH REKTOR

dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Komentarze (0)