Zasady rekrutacji na ASW 2022/23

Artykuł archiwalny

Akademia Sztuki Wojennej rekrutacja 2021

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2022.

 

UCHWAŁA Nr 15/2021 Senatu Akademii Sztuki Wojennej z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie ustalenia form studiów na poszczególnych kierunkach oraz warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Akademii Sztuki Wojennej w roku akademickim 2022/2023 oraz sposobu jej przeprowadzenia

 

 

Senat Akademii Sztuki Wojennej, działając na podstawie art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz

§ 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1828 z późn. zm.), na wniosek Rektora- Komendanta Akademii Sztuki Wojennej – Przewodniczącego Senatu,

 

uchwala, co następuje:

 1. W roku akademickim 2022/2023 ustala się następujące formy studiów na poszczególnych kierunkach w Akademii Sztuki Wojennej:

 2. kierunek „bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna”:

  1. stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie),

  2. stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie);

 3. kierunek „bezpieczeństwo wewnętrzne”:

 4. stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie),

 5. stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie);

 6. stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie),

 7. stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie);

 8. kierunek „bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo”:

 

 1. kierunek „bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja”:

  1. stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie),

  2. stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie);

 2. kierunek „logistyka”:

 3. stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie),

 4. stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie);

 5. stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie),

 6. stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie);

 7. stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie),

 8. stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie);

 9. stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie),

 10. stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie);

 11. kierunek „zarządzanie i dowodzenie”:

 12. kierunek „lotnictwo”:

 13. stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie),

 14. stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie).

 15. kierunek „obronność”:

 16. kierunek „dowodzenie” - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie);

 17. kierunek „prawo” – stacjonarne i niestacjonarne jednolite studia magisterskie;

 18. kierunek „administracja”:

 19. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Akademii Sztuki Wojennej w roku akademickim 2022/2023 oraz sposób jej przeprowadzenia, określa załącznik do niniejszej uchwały.

 20. Załącznik, o którym mowa w ust. 2 udostępnić w BIP Akademii Sztuki Wojennej w terminie 14 dni od podjęcia niniejszej uchwały.

 21. Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały odbyło się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY SENATU AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ

 

gen. bryg. dr Robert KOSOWSKI

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Komentarze (0)