Ogólne zasady rekrutacji na ASP na rok 2022/2023

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie rekrutacja 2022/2023

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2022.
 
 
REGULAMIN ZASAD I KRYTERIÓW PRZYJĘĆ NA STUDIA W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w WARSZAWIE na rok akademicki 2022/2023

Niniejszy Regulamin uchwalony w oparciu o przepis Art. 70 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.478) ustala zasady rekrutacji na:

 

* I rok jednolitych studiów magisterskich

* I rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich)

* I rok studiów drugiego stopnia (magisterskich)

 

 

 

ROZDZIAŁ I

 

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA ORAZ

NA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE W SYSTEMIE STACJONARNYM

 

 1. WYMAGANIA OGÓLNE

 

Do odbywania studiów w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie może być dopuszczona osoba, która jednocześnie:

 

 1. posiada świadectwo dojrzałości lub dokument równoważny,

 2. wykazuje odpowiednie zdolności artystyczne,

 3. uzyskała pozytywny wynik na egzaminie wstępnym, zajęła odpowiednią pozycję na liście rankingowej (wg liczby punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego),

 4. dostarczyła, w wyznaczonym terminie, orzeczenie lekarskie wydane przez ośrodek Medycyny Pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów przez kandydata na wybranym kierunku.

 

 1. DOKUMENTACJA

 

Kandydat na stacjonarne studia I stopnia oraz na jednolite studia magisterskie zobowiązany jest:

 

 1. W systemie Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK):

 2. wypełnić formularz zgłoszeniowy,

 3. zamieścić cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi,; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt II ust. 2.,

 4. zamieścić potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej,

 5. zamieścić skan świadectwa dojrzałości (lub dokumentu równoważnego) – nie dotyczy osób zdających maturę w 2022 r.; kandydat zdający maturę w 2022 r. zobowiązany jest przesłać skan dokumentu na adres poczty elektronicznej wybranego Wydziału w odrębnym terminie wskazanym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną,

 6. zamieścić, w przypadku aplikowania na projektowanie ubioru, prowadzone w ramach kierunku Wzornictwo, skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (kandydat zdający maturę w 2022 r. zamieszcza oświadczenie własne o znajomości języka angielskiego na poziomie B2),

 7. w przypadku kandydata niepełnoletniego – należy zamieścić skan oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego dotyczące zgody na uczestniczenie w procesie rekrutacji a następnie podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, formularz oświadczenia będzie udostępniony na stronie Uczelni w witrynie poświęconej rekrutacji w terminie poprzedzającym rozpoczęcie procesu rejestracji kandydatów na studia.

  1. Dostarczyć do Uczelni:

 8. wypełniony podpisany formularz zgłoszeniowy z fotografią będącą wizerunkiem kandydata, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK,

 9. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (lub dokument równoważny) oraz jego kserokopię, po poświadczeniu przez Uczelnię zgodności kserokopii z oryginałem, oryginał dokumentu zostaje zwrócony właścicielowi; kandydat zdający maturę w 2022 r. zobowiązany jest dostarczyć dokument w innym terminie niż termin składania teczek z pracami i pozostałych dokumentów – termin ten ustala Uczelniana Komisja Rekrutacyjna,

 10. zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów),

 11. w przypadku kandydata niepełnoletniego – należy dostarczyć oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego dotyczące zgody na uczestniczenie w procesie rekrutacji, a następnie podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, formularz oświadczenia będzie udostępniony na stronie Uczelni w witrynie poświęconej rekrutacji w terminie poprzedzającym rozpoczęcie procesu rejestracji kandydatów na studia,

 12. w przypadku kandydatów na kierunek Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki – zaświadczenie lekarskie o prawidłowym rozpoznawaniu barw.

 

 1. EGZAMINY WSTĘPNE

 

 1. Egzamin wstępny przeprowadzany jest w trzech etapach, z zastrzeżeniem pkt. 4) i 5):

 2. I etap – komisyjny przegląd prac plastycznych kandydatów, ocena tzw. teczek (portfolio).

 3. II etap – egzamin praktyczny o charakterze konkursowym, będący sprawdzianem zdolności artystycznych kandydata. W trakcie egzaminu praktycznego kandydaci na poszczególne kierunki studiów wykonują prace podlegające ocenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 4. III etap – autoprezentacja, której celem jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata, a także jego głębszych zainteresowań nie tylko w zakresie wybranej dziedziny plastyki, ale również innych rodzajach twórczości, takich jak literatura, muzyka, teatr czy film. Autoprezentacja powinna wykazać samodzielność kandydata w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kulturą artystyczną.

 5. Rekrutacja na kierunku Badania artystyczne przeprowadzana jest w dwóch etapach, tj.: ocena portfolio oraz autoprezentacja.

 6. Rekrutacja na kierunku Grafika przeprowadzana jest w dwóch etapach, tj.: ocena (portfolio) z autoprezentacją oraz egzamin praktyczny.

 

 1. PUNKTACJA

 2. Ocena etapu I:

 3. Przy ocenie prac plastycznych kandydatów (portfolio) Uczelniana Komisja Rekrutacyjna stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 10, z zastrzeżeniem pkt 2),3) i 4). Do drugiego etapu egzaminu przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 6 punktów, z zastrzeżeniem pkt 2),3) i 4).

 4. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna na kierunku Sztuka Mediów przy ocenie prac plastycznych (portfolio) stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 30. Do drugiego etapu egzaminu przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 20 punktów z uwzględnieniem Rozdziału XI pkt. I.3.1).

 5. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna na kierunku Badania Artystyczne przy ocenie I etapu stosuje skalę punktową w przedziale 0-25. Do drugiego etapu (autoprezentacji) przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 13 punktów.

 6. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna na kierunku Grafika przy ocenie I etapu (teczka i autoprezentacja) stosuje skalę punktową w przedziale 0-30. Do  drugiego etapu przystępują tylko ci kandydaci, którzy otrzymali za pierwszy etap 20 punktów.

 

 1. Ocena etapu II

 2. Ocenie podlega każda część egzaminu praktycznego. Przed rozpoczęciem egzaminu praktycznego, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna określa i podaje do publicznej wiadomości maksymalną liczbę punktów do uzyskania za każdą jego składową. Kandydat może otrzymać za część praktyczną maksymalnie 105 punktów,
  z zastrzeżeniem pkt 3), 4), 5) 6) i 7). Kandydat musi otrzymać z każdej części egzaminu praktycznego ocenę pozytywną. Uzyskanie zera („0”) punktów z którejkolwiek części lub nie przystąpienie do którejkolwiek części egzaminu praktycznego skutkuje wykluczeniem kandydata z postępowania kwalifikacyjnego. Takiej osobie nie jest przyznawana lokata na liście rankingowej.

 3. Do kolejnego etapu dopuszczone są osoby, które uzyskały minimum punktowe, określane przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną i podane do publicznej widomości w terminie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia rekrutacji, z zastrzeżeniem pkt.5.

 4. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna na kierunku Sztuka Mediów przy ocenie etapu II – części praktycznej - stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 30.

 5. Na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki za II etap rekrutacji kandydaci mogą otrzymać od 0 do 90 punktów.

 6. Na kierunku Scenografia do III etapu egzaminów wstępnych dopuszczeni zostają wszyscy kandydaci biorący udział w każdej części egzaminu praktycznego. Etap II oceniany jest przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną jednocześnie z etapem III, tj. autoprezentacją, przy zastosowaniu skali: za etap II maksymalnie 100 pkt i za etap III maksymalnie 30 pkt.

 7. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna na kierunku Grafika przy ocenie etapu II stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 120 punktów, przy czym zakres punktów, jakie kandydat może otrzymać za każde z 4 zadań, został podany w Rozdziale VII.

 8. Na kierunku Badania artystyczne za II etap rekrutacji, tj. autoprezentację, kandydaci mogą otrzymać od 0 do 30 punktów. Otrzymanie „0” (zera) punktów z autoprezentacji lub nieprzystąpienie do autoprezentacji jest równoznaczne z nieklasyfikowaniem kandydata i wykluczeniem go z postępowania rekrutacyjnego. Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zostaje wykluczona z postępowania rekrutacyjnego oraz nie jest jej przyznawana lokata na liście rankingowej. Szczegółowe zasady punktacji zostały zamieszczone w rozdziale XIII.

 9. Ocena etapu III

 10. Przy ocenie autoprezentacji stosuje się skalę punktową w przedziale od 0 do 30, z zastrzeżeniem pkt. 2). Otrzymanie „0” (zera) punktów z autoprezentacji lub nieprzystąpienie do autoprezentacji jest równoznaczne z nieklasyfikowaniem kandydata i wykluczeniem go z postępowania rekrutacyjnego. Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zostaje wykluczona z postępowania rekrutacyjnego oraz nie jest jej przyznawana lokata na liście rankingowej.

 11. dla kierunku Sztuka Mediów przy ocenie etapu III „autoprezentacji” stosuje się skalę punktową w przedziale od 0 do 20, szczegółowe zasady punktacji zostały zamieszczone w rozdziale XI.

 

 1. Zasady punktacji

 2. Podstawę do ustalenia miejsca kandydata na liście rekrutacyjnej stanowi:

  1. dla kierunku Sztuka Mediów suma punktów za wszystkie trzy etapy tj.: teczka, część praktyczna oraz autoprezentacja,

  2. dla kierunku Scenografia suma punktów za etap II i III,

  3. dla kierunku Grafika suma punktów uzyskanych za dwa etapy tj. teczka (portfolio) wraz z autoprezentacją (I etap) oraz egzamin praktyczny (II etap),

  4. dla pozostałych kierunków suma punktów uzyskanych za część praktyczną i autoprezentację,

  5. dla kierunku Badania Artystyczne suma punktów za oba etapy, tj.: przegląd portfolio oraz autoprezentacja (etap I i II).

 3. W przypadku osiągnięcia tej samej sumy punktów przez kandydatów, o ich miejscu na liście rekrutacyjnej decyduje liczba punktów osiągniętych na egzaminie praktycznym, a w przypadku gdy nadal liczba punktów będzie taka sama, o kolejności kandydata na liście rekrutacyjnej decyduje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, przyznając wyższą pozycję kandydatowi, który otrzymał więcej punktów za zadanie kierunkowe np. rysunek na kierunku Grafika, z uwzględnieniem pkt. 5), czy malarstwo na kierunku Malarstwo itp., z zastrzeżeniem pkt. 4). Jeśli w dalszym ciągu liczba punktów
  z poszczególnych części egzaminu praktycznego, dla więcej niż jednej osoby będzie taka sama, uzyskują one tę samą lokatę, a osoba następna otrzyma lokatę
  z pominięciem kolejnych numerów zgodnych z ilością osób, którym przyznano lokaty ex aequo.

Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zostaje wykluczona z postępowania egzaminacyjnego oraz nie jest jej przyznawana lokata na liście rankingowej.

 1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości, najpóźniej dzień przed rozpoczęciem egzaminu praktycznego, listę zadań kierunkowych realizowanych w ramach tego egzaminu.

 2. Na kierunku Sztuka Mediów w przypadku osiągnięcia przez kandydatów tej samej sumy punktów decyduje liczba punktów osiągniętych podczas autoprezentacji. Jeśli w dalszym ciągu ilość punktów dla więcej niż jednej osoby będzie taka sama o lokacie będzie decydowała ilość punktów otrzymanych w II etapie egzaminów wstępnych – część praktyczna . Jeśli nadal liczba punktów dla więcej niż jednej osoby będzie taka sama, uzyskują one tę samą lokatę, a osoba następna otrzyma lokatę z pominięciem kolejnych numerów zgodnych z ilością osób, którym przyznano lokaty ex aequo.

 3. Na kierunku Grafika, w przypadku osiągnięcia tej samej liczby punktów przez kandydatów, o ich miejscu na liście rekrutacyjnej decyduje liczba punktów osiągniętych na egzaminie praktycznym, a w przypadku gdy liczba punktów nadal będzie taka sama, o kolejności kandydata na liście rekrutacyjnej decyduje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, przyznając wyższą pozycję kandydatowi, który otrzymał więcej punktów za zadanie kierunkowe – dwa zadania rysunkowe. Jeśli w dalszym ciągu liczba punktów z poszczególnych części egzaminu praktycznego, dla więcej niż jednej osoby będzie taka sama, uzyskują one tę samą lokatę, a osoba następna otrzyma lokatę z pominięciem kolejnych numerów zgodnych z ilością osób, którym przyznano lokaty ex aequo.

 4. Na kierunku Badania artystyczne w przypadku osiągnięcia przez kandydatów tej samej sumy punktów decyduje liczba punktów osiągniętych podczas autoprezentacji.
  W przypadku uzyskania przez co najmniej dwóch kandydatów tej samej liczby punktów za I i II etap rekrutacji kandydaci ci uzyskują tę samą lokatę, a osoba następna otrzyma lokatę z pominięciem kolejnych numerów zgodnych z ilością osób, którym przyznano lokaty ex aequo.

 5. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ma prawo do ustalenia minimum punktowego kwalifikującego na I rok studiów, z wyłączeniem kierunków, na których to minimum zostało określone w niniejszym Regulaminie. Minimum punktowe musi być ustalone i podane do publicznej wiadomości w terminie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień składania przez kandydata dokumentów i teczek z pracami.

 6. Na studia nie może zostać przyjęty kandydat, który nie dostarczy świadectwa dojrzałości lub dokumentu równoważnego w terminie wyznaczonym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, mimo uzyskania minimum punktowego, o którym mowa w pkt. IV.4.7) lub zajęcia lokaty na liście rankingowej, mieszczącej się w limicie przyjęć na studia, określonym decyzją Prorektora ds. studenckich i jakości kształcenia.

 

 

ROZDZIAŁ II

 

ZASADY PRZYJĘĆ NA NIESTACJONARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie prowadzi niestacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku Grafika, Architektura Wnętrz i Sztuka Mediów.

 

 1. WYMAGANIA OGÓLNE

 

 1. Do odbywania niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia może być dopuszczona osoba, która jednocześnie:

 2. posiada świadectwo dojrzałości lub dokument równoważny,

 3. wykazuje odpowiednie zdolności artystyczne,

 4. uzyskała pozytywny wynik na egzaminie wstępnym, zajęła odpowiednią pozycję na liście rankingowej (wg ilości punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego),

 5. zawarła z uczelnią umowę określającą warunki odbywania studiów,

 6. dostarczyła, w wyznaczonym terminie, orzeczenie lekarskie wydane przez ośrodek Medycyny Pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów przez kandydata na wybranym kierunku.

 

 

 1. DOKUMENTACJA

 

Kandydat na niestacjonarne studia I stopnia zobowiązany jest:

 

 1. W systemie Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK):

 2. wypełnić formularz zgłoszeniowy,

 3. zamieścić cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi,; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt II ust. 2.,

 4. zamieścić potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej

 5. zamieścić skan świadectwa dojrzałości (lub dokumentu równoważnego) – w przypadku kandydata zdającego egzamin dojrzałości w 2022 r., który nie otrzymał świadectwa dojrzałości do daty zakończenia elektronicznej rejestracji na wybrany kierunek studiów wymóg ten nie obowiązuje; taki kandydat zobowiązany jest przesłać skan dokumentu na adres poczty elektronicznej wybranego Wydziału w odrębnym terminie wskazanym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną

 6. w przypadku kandydata niepełnoletniego – należy zamieścić skan oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego dotyczące zgody na uczestniczenie w procesie rekrutacji a następnie podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, formularz oświadczenia będzie udostępniony na stronie Uczelni w witrynie poświęconej rekrutacji w terminie poprzedzającym rozpoczęcie procesu rejestracji kandydatów na studia.

 

 1. Dostarczyć do Uczelni:

 2. wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią będącą wizerunkiem kandydata, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK,

 3. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (lub dokument równoważny) oraz jego kserokopię, po poświadczeniu przez Uczelnię zgodności kserokopii z oryginałem, oryginał dokumentu zostaje zwrócony właścicielowi,

 4. zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów),

 5. w przypadku kandydata niepełnoletniego – należy dostarczyć oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego dotyczące zgody na uczestniczenie w procesie rekrutacji a następnie podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, formularz oświadczenia będzie udostępniony na stronie Uczelni w witrynie poświęconej rekrutacji w terminie poprzedzającym rozpoczęcie procesu rejestracji kandydatów na studia.

 

 

 

 1. EGZAMINY WSTĘPNE

 

 1. Egzamin ma charakter konkursowy.

 2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, na poszczególnych kierunkach studiów podane są w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 3. Szczegółowe terminy poszczególnych etapów egzaminu określane są przez Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na wniosek Dziekana, z zastrzeżeniem ust. 2.

 4. Szczegółowe zasady rekrutacji na studia niestacjonarne pierwszego stopnia, prowadzone przez ASP w Warszawie, określają stosowne rozdziały niniejszego Regulaminu.

 

 

ROZDZIAŁ III

 

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 

 1. WPROWADZENIE

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie przeprowadza rekrutację na studia drugiego stopnia na następujących kierunkach:

 

 1. W systemie studiów stacjonarnych:

 2. Architektura Wnętrz,

 3. Wzornictwo

 4. Sztuka Mediów,

 5. Scenografia,

 6. Badania Artystyczne.

 

 1. W systemie studiów niestacjonarnych:

 2. Architektura Wnętrz,

 3. Grafika,

 4. Sztuka Mediów.

 

 1. Do odbywania studiów drugiego stopnia może być dopuszczona osoba, która jednocześnie:

 2. uzyskała zawodowy tytuł licencjata, inżyniera lub magistra,

 3. uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzonym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną,

 4. w przypadku studiów niestacjonarnych - podpisała z uczelnią umowę o świadczenie usług edukacyjnych,

 5. dostarczyła, w wyznaczonym terminie, orzeczenie lekarskie wydane przez ośrodek Medycyny Pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów przez kandydata na wybranym kierunku,

 

 

 1. DOKUMENTACJA

 

 1. Kandydat na studia II stopnia, będący absolwentem studiów co najmniej I stopnia prowadzonych przez ASP w Warszawie, zobowiązany jest:

 

 1. W systemie Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK):

  1. wypełnić formularz zgłoszeniowy,

  2. zamieścić cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi,; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt II ust. 2.,

  3. zamieścić potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej,

  4. zamieścić skan dyplomu ukończenia studiów, a w przypadku, gdy złożenie egzaminu dyplomowego nastąpiło w 2022 r. i kandydat w chwili aplikowania na studia do ASP w Warszawie nie dysponuje dyplomem ukończenia studiów - skan zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów,

  5. skan suplementu lub skan wykazu zrealizowanych przedmiotów wraz z ocenami w przypadku, gdy kandydat jest absolwentem innego kierunku ASP w Warszawie, niż kierunek, na który aplikuje.

 

 

 1. Dostarczyć do Uczelni:

  1. wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią będącą wizerunkiem kandydata, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK,

  2. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów oraz jego kserokopię. Po poświadczeniu przez Uczelnię zgodności kserokopii z oryginałem, oryginał dokumentu zostanie zwrócony właścicielowi. W przypadku, gdy złożenie egzaminu dyplomowego nastąpiło w 2022 r. i kandydat w chwili aplikowania na studia do ASP w Warszawie nie dysponuje dyplomem ukończenia studiów, zobowiązany jest on dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów. Kandydat, o którym mowa w zdaniu drugim niniejszego punktu musi dostarczyć oryginał dyplomu lub odpis dyplomu wraz z kserokopią, niezwłocznie po jego otrzymaniu,

  3. zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez Dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów).

 

 1. Kandydat na studia II stopnia, będący absolwentem innej uczelni niż ASP w Warszawie, zobowiązany jest:

 

 1. W systemie Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK):

  1. wypełnić formularz zgłoszeniowy,

  2. zamieścić cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi,; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt III ust. 2.,

  3. zamieścić potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej,

  4. zamieścić skan dyplomu ukończenia studiów, a w przypadku, gdy złożenie egzaminu dyplomowego nastąpiło w 2022 r. i kandydat w chwili aplikowania na studia do ASP w Warszawie nie dysponuje dyplomem ukończenia studiów - skan zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów,

  5. zamieścić skan suplementu lub skan wykazu zrealizowanych przedmiotów wraz z ocenami.

 

 1. Dostarczyć do Uczelni:

 2. wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią z wizerunkiem kandydata, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK,

 3. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów oraz jego kserokopię. Po poświadczeniu przez Uczelnię zgodności kserokopii z oryginałem, oryginał dokumentu zostanie zwrócony właścicielowi. W przypadku, gdy złożenie egzaminu dyplomowego nastąpiło w 2022 r. i kandydat w chwili aplikowania na studia do ASP w Warszawie nie dysponuje dyplomem ukończenia studiów, zobowiązany jest on dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów. Kandydat, o którym mowa w zdaniu drugim niniejszego punktu musi dostarczyć oryginał dyplomu lub odpis dyplomu wraz z kserokopią, niezwłocznie po jego otrzymaniu,

 4. w przypadku, gdy kandydat zdawał maturę poza Polską, do wglądu - oryginał świadectwa dojrzałości lub dokument równoważny; dokument należy dostarczyć w terminie ustalonym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną,

 5. zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów).

 

 1. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 

 1. Szczegółowe zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia na poszczególne kierunki określają stosowne rozdziały niniejszego Regulaminu.

 2. Terminy rekrutacji na studia II stopnia:

 3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, na poszczególnych kierunkach studiów podane są w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 4. Szczegółowe terminy poszczególnych etapów egzaminów określane są przez Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na wniosek Dziekana, z zastrzeżeniem pkt. 1).

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNO – PORZĄDKOWE

 

 1. KANDYDACI NIEPEŁNOSPRAWNI

 

Osoby niepełnosprawne podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu odpowiedniemu dla wybranego przez siebie kierunku studiów. Ze względu na specyfikę przeprowadzanych egzaminów praktycznych, które mają na celu ocenę predyspozycji plastycznych kandydata, ASP w Warszawie nie wprowadza żadnych ulg lub zwolnień z egzaminów dla osób niepełnosprawnych. Na wniosek kandydata niepełnosprawnego ASP w Warszawie umożliwia dostosowanie sposobu postępowania kwalifikacyjnego do indywidualnej sytuacji niepełnosprawnego, przykładowo: zamiast autoprezentacji w formie ustnej może być przeprowadzona autoprezentacja w formie pisemnej (tekst odręczny lub wykonany przy pomocy komputera).

 

 1. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 

 1. Teczki z dokumentami oraz pracami domowymi kandydatów przyjmowane są przez dziekanaty.

 

 1. Fotografia cyfrowa z wizerunkiem kandydata, przeznaczona do wstawienia
  w systemie IRK, musi być przygotowana wg następujących wymogów:

 2. musi być kolorowa i mieć jednolite jasne tło

 3. musi mieć wymiary 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi

 4. musi być aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia dokumentów

 5. musi mieć dobrą jakość, ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry

 6. musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii

 7. musi pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice

 8. musi przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami – o ile nie występują przesłanki, o których mowa w ust. 3 i 4.

 

 1. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

 

 1. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Wydziały zobowiązane są do przygotowania sal i zgromadzenia niezbędnych materiałów do przeprowadzenia egzaminów wstępnych.

 

 1. Wydziały wyznaczają osobę odpowiedzialną za pozyskanie osób pozujących podczas egzaminów praktycznych.

 

 1. Opłaty za przeprowadzenie rekrutacji wnoszone są przez kandydatów na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Opłaty wnoszone są za każde postępowania rekrutacyjne, w tym za postępowanie uzupełniające.

 

 1. Szczegółowy terminarz rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie ustalany jest przez Rektora i podawany do publicznej wiadomości nie później niż jeden miesiąc przed rozpoczęciem elektronicznej aplikacji kandydatów w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydata).

 

 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, na poszczególnych kierunkach studiów podane są w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

 1. Każdy kandydat ma obowiązek zarejestrować się on-line poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydata, zwany dalej IRK. Brak rejestracji w IRK, w wyznaczonym, terminarzem rekrutacyjnym, terminie, skutkuje wykluczeniem kandydata z dalszego procesu rekrutacyjnego.

 

 1. Kandydat, którego prace zamieszczone w teczce, lub którego portfolio nie spełniają wymogów formalnych (w szczególności niewłaściwe rozmiary, zbyt mała liczba prac) lub nie spełniają wymaganych kryteriów dla poszczególnych kierunków, form i poziomów studiów, określonych stosownymi rozdziałami niniejszego regulaminu, zostaje wykluczony z postępowania rekrutacyjnego i otrzymuje „0” punktów (zero) za ten etap postępowania rekrutacyjnego.

 

 1. Kandydat, który nie przystąpił do autoprezentacji/rozmowy kwalifikacyjnej zostaje wykluczony z postępowania rekrutacyjnego oraz nie jest mu przyznawana lokata na liście rankingowej.

 

 1. Każdy kandydat zobowiązany jest do odbioru prac praktycznych złożonych w teczce w terminie określonym przez właściwy dziekanat, podpisując stosowne zobowiązanie. Po wyznaczonym terminie prace zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 1. Prace wykonane podczas egzaminu praktycznego są dokumentami procesu rekrutacyjnego i nie podlegają zwrotowi. Przechowywane są jedynie do czasu upłynięcia terminu składania odwołań od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Po tym terminie prace zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydat zobowiązany jest podpisać stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druk należy pobrać w dziekanacie.

 

 1. Podczas trwania egzaminów wstępnych niedozwolone jest korzystanie z elektronicznych urządzeń komunikacyjnych, w szczególności telefonów komórkowych, iPadów oraz komputerów. W przypadku gdy specyfika zadania wymaga ich wykorzystanie, zdanie pierwsze nie ma zastosowania.

 

 1. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne. Dokumentacja postępowania rekrutacyjnego jest jawna w stosunku do osoby, której dotyczy.

 

 1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może wymagać od kandydata złożenia portfolio cyfrowego w IRK, będącym cyfrowym odzwierciedleniem prac kandydata złożonych w I etapie rekrutacji (teczka). Uczelniana Komisja Rekrutacyjna informuje o takim wymogu na stronie Uczelni najpóźniej jeden miesiąc przed terminem rozpoczęcia rejestracji kandydatów w systemie IRK.

 

 1. Portfolio cyfrowe, o którym mowa w ust. 17. składa się w trakcie aplikowania kandydata na studia podczas dokonywania rejestracji w IRK.

 

 1. Portfolio cyfrowe, o którym mowa w ust. 17. i 18. musi spełniać następujące warunki:

 

 1. musi być wielostronicowym plikiem PDF;

 2. format A4 (210/297 mm), układ wertykalny lub horyzontalny – według wskazówek Wydziałów;

 3. fotografie prac umieszczone w portfolio należy przygotować w rozdzielczości 150 dpi i „wkleić” w dokument PDF;

 4. na każdej stronie należy umieścić 1 pracę pionową lub 1 pracę poziomą;

 5. należy grupować prace rysunkowe, malarskie i fotograficzne w tematyczne zestawy, należy zrobić przekładki na białym tle z tematem Prace malarskie, itp.;

 6. należy zamieścić opis prac przy każdym zdjęciu lub ewentualnie w osobnym pliku tekstowym. Opis tekstowy ma zawierać rozmiar pracy, technikę, dodatkowo należy krótko opisać prace projektowe;

 7. wielkość pliku PDF nie może przekraczać 25 MB;

 8. Nazwa plików – kandydat nazywa każdy załączony plik wg wzoru:


 

Nazwisko kandydata_Imię kandydata_skrót nazwy kierunku_nazwa (portfolio, prace rysunkowe, itp.)

Jeśli portfolio jest dzielone na części:

Nazwisko kandydata_Imię kandydata_skrót nazwy kierunku_nazwa _portfolio1

Nazwisko kandydata_Imię kandydata_skrót nazwy kierunku_nazwa _portfolio2

 

 1. Kandydat może dodatkowo załączyć w systemie inne prace, których nie da się zaprezentować w postaci wielostronicowego pliku PDF, format i maksymalny rozmiar dla jednego pliku załączanego przez kandydata wynosi odpowiednio:


 

-avi: 150.0 MB,
-mp4: 150.0 MB,
-jpg: 25.0 MB,
-jpeg: 25.0 MB,
-png: 25.0 MB,
-doc: 25.0 MB,
-docx: 25.0 MB,
-odt: 25.0 MB,
-pdf: 25.0 MB.

 

 

 1. Kandydat wraz z teczką z pracami składa oświadczenie, że jest jedynym autorem złożonych prac i, że wykonał je samodzielnie. W przypadku ustalenia wymogu, o którym mowa w ust. 17, kandydat jest zobowiązany złożyć w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata również skan przedmiotowego oświadczenie.

 2. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru na poszczególne kierunki studiów i nie przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2022/2023.

 

 1. Niezamieszczenie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata skanu świadectwa dojrzałości (lub dokumentu równoważnego) lub niedostarczenie świadectwa dojrzałości (lub dokumentu równoważnego) w terminie składania dokumentów oraz teczki z pracami, skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do rekrutacji i nierozpatrywaniem takiej kandydatury przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w następnym zdaniu. Kandydat zdający maturę w 2022 r. zobowiązany jest dostarczyć świadectwo dojrzałości (lub dokumentu równoważnego) w innym terminie niż termin składania teczek z pracami i pozostałych dokumentów – termin ten ustala Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

 

 1. Na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie nie może zostać przyjęty kandydat, który nie dostarczy świadectwa dojrzałości lub dokumentu równoważnego w terminie wyznaczonym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, mimo uzyskania minimum punktowego, o którym mowa w Rozdziale I pkt. IV.4.7) lub zajęcia lokaty na liście rankingowej, mieszczącej się w limicie przyjęć na studia, określonym decyzją Prorektora ds. studenckich i jakości kształcenia.

 

 1. Niezamieszczenie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata skanu dyplomu ukończenia co najmniej studiów pierwszego stopnia lub niedostarczenie dyplomu albo odpisu dyplomu w określonym terminie składania dokumentów oraz teczki z pracami, skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do rekrutacji i nierozpatrywaniem takiej kandydatury przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w następnym zdaniu. W przypadku, gdy złożenie egzaminu dyplomowego nastąpiło w 2022 r. i kandydat w chwili aplikowania na studia do ASP w Warszawie nie dysponuje dyplomem ukończenia studiów, dopuszcza się zamieszczenie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata skanu zaświadczenia o ukończeniu studiów, które musi zawierać informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów.
  Niezamieszczenie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata lub niedostarczenie ww. zaświadczenia, w określonym terminie składania dokumentów oraz teczki z pracami, skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do rekrutacji i nierozpatrywaniem kandydatury przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

 

 1. Niezamieszczenie w Internetowej Rejestracji Kandydata potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej bądź niedostarczenie go w terminie składania dokumentów oraz teczki z pracami, skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do rekrutacji i nierozpatrywaniem takiej kandydatury przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

 

 1. Do Regulaminu dołącza się Załącznik nr 1: Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2022/2023.

ROZDZIAŁ V

 

ZASADY REKRUTACJI NA KIERUNEK MALARSTWO

 

 

 1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rekrutację na kierunek Malarstwo, prowadzony w formie stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne na kierunek Malarstwo składa się z następujących etapów:

 2. I etap – złożenie teczki z samodzielnie wykonanymi przez kandydata pracami rysunkowymi i malarskimi (maksymalny rozmiar 100 cm x 70 cm, maksymalna ilość 25 sztuk);

 3. II etap – część praktyczna: rysunek (studium z natury, postać, szkice), malarstwo (studium z natury, martwa natura), kompozycja na zadany temat;

 4. III etap – autoprezentacja; Celem autoprezentacji jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata, a także jego głębszych zainteresowań nie tylko w zakresie wybranej dziedziny plastyki, ale również innych rodzajach twórczości, takich jak literatura, muzyka, teatr czy film. Autoprezentacja powinna wykazać samodzielność kandydata w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kulturą artystyczną.

 

 1. Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (lista rankingowa).

 

 1. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.

ROZDZIAŁ VI

 

ZASADY REKRUTACJI NA KIERUNEK RZEŹBA

 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rekrutację na kierunek Rzeźba, prowadzony w formie stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne na jednolite studia magisterskie składa się z następujących etapów:

 2. I etap – złożenie teczki z samodzielnie wykonanymi przez kandydata pracami rysunkowymi (maksymalny rozmiar 100 cm x 70 cm, około 15 sztuk) oraz 1-2 rzeźby głowy lub fotografie tych rzeźb (pełna dokumentacja fotograficzna dwóch głów wykonana przy profesjonalnym oświetleniu; po 6 fotografii każdej pracy w formacie A4, wraz z precyzyjnym opisem dot. techniki wykonania, z podaniem wymiarów i roku realizacji). Prace i zdjęcia powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem autora

 3. II etap – część praktyczna: rysunek (studium z natury, postać), rzeźba (studium z natury, głowa), dwie kompozycje na zadany temat (rysunkowa i rzeźbiarska)

 4. III etap – autoprezentacja; Celem autoprezentacji jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata, a także jego głębszych zainteresowań nie tylko w zakresie wybranej dziedziny plastyki, ale również innych rodzajach twórczości, takich jak literatura, muzyka, teatr czy film. Autoprezentacja powinna wykazać samodzielność kandydata w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kulturą artystyczną.

 

 1. Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (lista rankingowa).

 

 1. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

ZASADY REKRUTACJI NA KIERUNEK GRAFIKA

 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rekrutacje na kierunek Grafika prowadzony w formie stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz niestacjonarnych studiów drugiego stopnia.

 

 

I. Jednolite studia stacjonarne

 

 1. Zasady rekrutacji na kierunek Grafika.

Postępowanie rekrutacyjne na studia magisterskie jednolite stacjonarne na kierunku Grafika przeprowadzane jest w dwóch etapach:

 

 1. Etap I – komisyjny przegląd prac plastycznych kandydatów – ocena tzw. teczek (portfolio) wraz z autoprezentacją:

 2. Autoprezentacja, której celem jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata, a także jego głębszych zainteresowań nie tylko w zakresie wybranej dziedziny sztuk wizualnych, ale również innych rodzajów twórczości, takich jak literatura, muzyka, teatr czy film. Autoprezentacja powinna wykazać samodzielność kandydata w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kulturą artystyczną.

  1. kandydat przed Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną prezentuje obowiązkowo jedno z wymienionych w pkt. b) zagadnień, w czasie nie dłuższym niż 5 minut oraz wyczerpująco omawia wylosowane zagadnienie dotyczących szeroko pojmowanej kultury i sztuki.

  2. zagadnienia do autoprezentacji:

- Jaką wystawę, wydarzenie artystyczne, widział/a Pan/Pani w ciągu ostatnich 5-6 miesięcy? Prosimy o tym opowiedzieć, krótko zrecenzować lub też wskazać najistotniejsze Pana/Pani zdaniem elementy tego wydarzenia.

- Co wie Pan/Pani o dziejach i współczesnej kondycji druku, projektowania graficznego w różnych mediach, formach multimedialnych i ich relacji w stosunku do grafiki artystycznej?

- Jakie zjawiska sztuki współczesnej w Polsce, Europie, na świecie uważa Pan/Pani za ciekawe i inspirujące dla młodego artysty?

 1. Teczka z pracami zawierać powinna:

- 10 rysunków w formacie 100x70 cm (co najmniej 5 z nich musi być pracami studyjnymi aktu lub postaci w przestrzeni) wykonanych dowolną techniką rysunkową;

- 5 prac malarskich w formacie zawierającym się w pomiędzy 50x70 cm a 100x70 cm wykonanych w dowolnej technice malarskiej na podłożu płaskim (wykluczamy np. płótno na krosnach malarskich);

- 10 drobnych (maksimum A4) form rysunkowych i malarskich wykonanych z natury lub też będących różnorodnymi kompozycjami plastycznymi lub szkicownik.

- 5 fotografii (mogą to być wydruki zdjęć wykonanych dowolnym aparatem fotograficznym w formacie maksimum A4, będące zapisem dowolnych inspiracji lub też „notatką fotograficzną" dowolnego motywu).

- pracę plastyczną będącą odpowiedzią na jedno wybrane zadanie, spośród trzech umieszczonych na stronie ASP w Warszawie, w witrynie „REKRUTACJA”.

Zadania zostaną umieszczone nie później niż 30 dni przed terminem złożenia teczki przez kandydata.

 1. Wszystkie prace muszą być podpisane i datowane (na froncie lub na odwrocie),

 2. Wszystkie prace powinny być złożone w jednej, podpisanej imieniem i nazwiskiem kandydata teczce.

 

 1. Etap II – egzamin praktyczny o charakterze konkursowym, będący sprawdzianem umiejętności artystycznych kandydata.

 2. Częścią praktyczną egzaminu wstępnego jest realizacja 4 zadań plastycznych mających na celu sprawdzenie umiejętności rysunkowych, malarskich oraz poprawności interpretowania zagadnień związanych z kompozycją plastyczną.

 3. Część praktyczna zawiera zadanie rysunkowe (studium modela w przestrzeni), zadanie malarskie (studium malarskie z natury), interpretacja na zadany temat, kompozycja na zadany temat.

 4. Czas trwania etapu II egzaminu wstępnego: 5 dni (5 razy po 4 godziny).

 

 1. PUNKTACJA

 

 1. Etap I:

 2. Ocena teczki (portfolio): 0-12 pkt. oraz autoprezentacji: 0-18 pkt.

 3. Do etapu II egzaminów przystępują tylko ci kandydaci, którzy w pierwszym etapie rekrutacji otrzymali minimum 20 pkt.

 4. Etap II:

 5. Ocena zadania 1 (rysunek): 0-35 pkt.

 6. Ocena zadania 2 (malarstwo): 0-30 pkt.

 7. Ocena zadania 3 (interpretacja zadanego tematu): 0-20 pkt.

 8. Ocena zadania 4 (kompozycja): 0-35 pkt.

 9. Kandydat może otrzymać za część praktyczną egzaminów maksymalnie 120 punktów.

 10. Kandydat musi otrzymać z każdej części egzaminu praktycznego ocenę pozytywną, tj. większą od zera.

  1. Podsumowanie:

 11. Maksymalna liczba punktów ze wszystkich etapów egzaminu wstępnego: 150 pkt

 12. Do II etapu egzaminów przechodzi kandydat, który za I etap otrzymał min. 20 pkt.

 13. Na studia zostaje przyjęty kandydat, który za I i II etap otrzymał min. 95 pkt.

 14. Otrzymanie zera („0”) punktów z którejkolwiek części lub nie przystąpienie do którejkolwiek części egzaminu praktycznego skutkuje wykluczeniem kandydata z postępowania kwalifikacyjnego. Takiej osobie nie jest przyznawana lokata na liście rankingowej.

  1. Podstawę do ustalenia miejsca kandydata na liście rekrutacyjnej stanowi suma punktów uzyskanych za ocenę portfolio wraz z autoprezentacją (etap I) oraz częś

  2. praktyczną (etap II). W przypadku osiągnięcia tej samej liczby punktów przez kandydatów, o ich miejscu na liście rekrutacyjnej decyduje liczba punktów osiągniętych na egzaminie praktycznym, a w przypadku gdy liczba punktów nadal będzie taka sama, o kolejności kandydata na liście rekrutacyjnej decyduje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, przyznając wyższą pozycję kandydatowi, który otrzymał więcej punktów za zadanie kierunkowe rysunek. Jeśli w dalszym ciągu liczba punktów z poszczególnych części egzaminu praktycznego, dla więcej niż jednej osoby będzie taka sama, uzyskują one tę samą lokatę, a osoba następna otrzyma lokatę z pominięciem kolejnych numerów zgodnych z ilością osób, którym przyznano lokaty ex aequo.

  3. Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zostaje wykluczona z postępowania egzaminacyjnego oraz nie jest jej przyznawana lokata na liście rankingowej.

  4. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.

 

 

II. Niestacjonarne studia pierwszego stopnia

 

 1. Egzaminy na studia niestacjonarne odbywają się w oddzielnym terminie niż egzaminy na studia stacjonarne (zazwyczaj po zakończeniu egzaminu praktycznego na studia stacjonarne i po ogłoszeniu wyników tego etapu egzaminów).

 

 1. Egzamin ma charakter konkursowy. Przyjęcie kandydatów na studia pierwszego stopnia w systemie niestacjonarnym odbywa się na podstawie oceny teczki z pracami prezentującymi dokonania artystyczne i projektowe kandydata, przeprowadzonej przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. Wymagane są prace rysunkowe i malarskie, maksymalnie 25 plansz w teczce (studium postaci, martwa natura, itp.) w formacie nie mniejszym niż 50 cm x 70 cm i nie większym niż 70 cm x 100 cm. Teczki z pracami nieodpowiadającymi tym wymaganiom nie będą oceniane. Teczka oraz prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata.

 

 1. Oceny dokonuje się w skali od 0 do 30 punktów. Minimalna liczba punktów kwalifikująca do przyjęcia na studia niestacjonarne I stopnia wynosi 20 punktów.

 

 1. Kandydaci, którzy pozytywnie zaliczyli I etap rekrutacji na studia stacjonarne na kierunku Grafika Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, czyli uzyskali minimum 20 pkt., a nie zostali zakwalifikowani na I rok studiów stacjonarnych ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, zostają zakwalifikowani na I rok studiów niestacjonarnych na kierunku Grafika bez konieczności ponownego przechodzenia przez etapy rekrutacji na studia niestacjonarne, pod warunkiem aplikowania na te studia.

 

 1. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.

 

 1. W przypadku zgłoszenia kandydatów w liczbie mniejszej niż połowa limitu przyjęć na studia – ustalonego decyzją Prorektora ds. studenckich i jakości kształcenia– Uczelniana Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru i nie przeprowadzania rekrutacji na dany rok akademicki.

 

III. Niestacjonarne studia drugiego stopnia

 

 1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeprowadza dwie oddzielne rekrutacje na niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunek grafika:

 2. w systemie wieczorowym;

 3. w systemie zjazdowym (zaocznym).

 

 1. O przyjęcie na niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunek Grafika może ubiegać się osoba, która uzyskała co najmniej tytuł zawodowy licencjata na kierunkach artystycznych lub projektowych.

 

 1. Przyjęcie kandydatów na studia drugiego stopnia w systemie wieczorowym i zaocznym odbywa się na podstawie oceny dorobku artystycznego oraz teczki z pracami prezentującymi dokonania artystyczne i projektowe kandydata przeprowadzonej przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. Teczka powinna zawierać od 15 do 25 prac plastycznych w zakresie rysunku i malarstwa w formacie nie przekraczającym 100 x 70 cm. Teczka może zawierać także inne prace plastyczne kandydata (szkice, fotografie, projekty graficzne). Teczka oraz prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata.

 

 1. Oceny dokonuje się w skali od 0 do 45 punktów. Minimalna ilość punktów kwalifikująca do przyjęcia na studia niestacjonarne II stopnia wynosi 30 punktów.

 

 1. Na studia może być przyjęta osoba, która:

 2. uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym;

 3. zawarła z uczelnią umowę określającą warunki odbywania studiów.

 

 1. Dokumentacja postępowania rekrutacyjnego jest jawna w stosunku do osoby, której dotyczy.

 

 1. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.

 

 1. W przypadku zgłoszenia kandydatów w liczbie mniejszej niż połowa limitu przyjęć na studia – ustalonego decyzją Prorektora ds. studenckich i jakości kształcenia – Uczelniana Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość do zawieszenia naboru i nie przeprowadzania rekrutacji na dany rok akademicki.

 

ROZDZIAŁ VIII

 

ZASADY REKRUTACJI NA KIERUNEK

ARCHITEKTURA WNĘTRZ

 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rekrutacje na kierunek Architektura Wnętrz prowadzony w formie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów, na poziomie pierwszego i drugiego stopnia.

 

 1. Stacjonarne studia pierwszego stopnia

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne na stacjonarne studia pierwszego stopnia składa się z następujących etapów:

 

 1. I etap – złożenie teczki z samodzielnie wykonanymi przez kandydata pracami rysunkowymi i malarskimi (maksymalny rozmiar 100 cm x 70 cm, maksymalna ilość 25 sztuk).

 2. II etap – część praktyczna: rysunek (studium z natury, postać, przedmiot), malarstwo (studium z natury lub ćwiczenia kolorystyczne), kompozycja (konstruowanie układów na płaszczyźnie i w przestrzeni), rzeźba (przestrzenna kompozycja z wyobraźni), testy wyobraźni przestrzennej.

 3. III etap – autoprezentacja; Celem autoprezentacji jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata, a także jego głębszych zainteresowań nie tylko w zakresie wybranej dziedziny plastyki, ale również innych rodzajach twórczości, takich jak literatura, muzyka, teatr czy film. Autoprezentacja powinna wykazać samodzielność kandydata w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kulturą artystyczną.

 

 1. Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (lista rankingowa).

 

 1. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.

 

 1. Stacjonarne studia drugiego stopnia

 

 1. O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunek Architektura Wnętrz mogą ubiegać się:

 2. absolwenci studiów pierwszego stopnia prowadzonych na kierunku Architektura Wnętrz ASP w Warszawie;

 3. absolwenci innych uczelni, którzy uzyskali tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera na kierunku architektura wnętrz lub pokrewnym.

 

 1. Decyzja o przyjęciu kandydata na studia zostaje podjęta na podstawie:

 2. dyplomu studiów pierwszego stopnia;

 3. dokumentacji dorobku artystycznego kandydata;

 4. dwuetapowego postępowania kwalifikacyjnego:

 5. I etap – część praktyczna /kierunkowa/ - czterogodzinny cykl ćwiczeń praktycznych lub zadanie projektowe, którego celem jest ujawnienie istotnych dla projektanta cech osobowych, tj.: wyobraźni przestrzennej, zmysłu obserwacji, prawidłowości myślenia i wnioskowania,

 6. II etap – autoprezentacja kandydata połączona z prezentacją jego prac.

 

 1. Na prezentację kandydat przygotowuje około 20 prac świadczących o jego aktywności twórczej. Poza pracami rysunkowymi i malarskimi wymagane jest przedstawienie
  w formie portfolio prac projektowych wykonanych w okresie studiów I stopnia.

 

 1. Do egzaminu praktycznego przystępują wszyscy kandydaci, którzy złożyli, w wyznaczonym terminie, wymagane dokumenty oraz prace i portfolio, o których mowa w ust. 3.

 

 1. Ustalane przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną tematy egzaminu praktycznego /kierunkowego/ mają na celu wyłonienie kandydatów o ponadprzeciętnej wrażliwości plastycznej, dużej wyobraźni ze szczególnym uwzględnieniem wyobraźni przestrzennej oraz sprawdzenie nabytych do tej pory umiejętności projektowych.

 

 1. Autoprezentacja dotyczy zainteresowań kandydata z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z kierunkiem studiów oraz wiedzy dotyczącej aktualnych i ważnych wydarzeń kulturalnych w kraju i na świecie. Pytania mogą dotyczyć także prac przygotowanych do prezentacji oraz projektu wykonanego podczas pierwszego etapu egzaminu.

 

 1. Ocena egzaminu przebiega według następujących zasad:

 

 1. za etap I egzaminu /część praktyczną/ można otrzymać maksymalnie 60 punktów,

 2. za etap II egzaminu /autoprezentację/ można otrzymać maksymalnie 30 punktów,

 3. punkty za I i II etap egzaminu są sumowane,

 4. minimalna ilość punktów kwalifikująca na I rok studiów II stopnia – 45

 5. jeśli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma ex aequo taką samą sumę punktów za oba etapy, to o kolejności na liście decyduje ilość punktów uzyskana w etapie pierwszym

 

 1. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.

 

 1. Niestacjonarne studia pierwszego stopnia

 

 1. O przyjęcie na niestacjonarne studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się osoby, które w określonym terminie złożą we właściwym dziekanacie wymagane dokumenty oraz teczkę zawierającą nie więcej niż 15 plansz w formacie nie większym niż 100/70 cm: w tym prace rysunkowe i malarskie oraz dokumentujące inną aktywność twórczą kandydata.

 

 1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na studia na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, składającego się z dwóch części:

 2. Część pierwsza - prezentacja złożonych uprzednio prac – teczki. Za część pierwszą kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów.

 3. Część druga - rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem, dotycząca jego aspiracji, motywacji do studiowania danego kierunku i znajomości jego istoty. W trakcie rozmowy kandydat dokonuje prezentacji i omówienia prac ze swojej teczki. Rozmowa kwalifikacyjna może też dotyczyć zainteresowań kandydata z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z wybranym kierunkiem studiów, wiedzy dotyczącej aktualnych, ważnych wydarzeń kulturalnych w kraju i na świecie. Pytania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do kandydata mogą dotyczyć także prac przygotowanych do teczki. Za część drugą kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów.

 4. Części I oraz II odbywają się w ciągu jednego dnia.

 

 

 1. Po rozmowie kwalifikacyjnej tworzona jest lista rankingowa wg sumy punktów otrzymanych przez kandydatów w dwóch częściach rekrutacji. W razie tej samej liczby uzyskanych punktów przez kandydatów biorących udział w rekrutacji, o lokacie na liście rankingowej będzie decydowała liczba punktów otrzymanych za rozmowę kwalifikacyjną (autoprezentację). Jeśli w dalszym ciągu liczba punktów dla więcej niż jednej osoby będzie taka sama, uzyskują one tę samą lokatę, a osoba następna otrzyma lokatę z pominięciem kolejnych numerów zgodnych z liczbą osób, którym przyznano lokaty ex aequo.

 

 1. Osoba, która nie przystąpiła do rozmowy kwalifikacyjnej zostaje wykluczona z postępowania egzaminacyjnego oraz nie jest jej przyznawana lokata na liście rankingowej.

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym można uzyskać 60 punktów. O przyjęciu na studia licencjackie decyduje ilość zdobytych punktów, jednak nie mniej niż 45 punktów.

 

 1. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne. Dokumentacja postępowania rekrutacyjnego jest jawna w stosunku do osoby, której dotyczy.

 

 1. O przyjęcie na niestacjonarne studia I stopnia na kierunku Architektura Wnętrz mogą ubiegać się również osoby, które brały udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w ASP w Warszawie na kierunku Architektura wnętrz i nie zakwalifikowały się ze względu na brak miejsc lub ze względu na uzyskanie w zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym na studia stacjonarne I stopnia zbyt małej liczby punktów. W tym przypadku podstawą oceny Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest suma punktów uzyskanych przez kandydata podczas egzaminów na studia stacjonarne.

 

 1. W przypadku zgłoszenia kandydatów na pierwszy rok w liczbie mniejszej niż dwie trzecie miejsc, przewidzianych limitem przyjęć, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość do zawieszenia naboru i nieprzeprowadzania rekrutacji na dany rok akademicki.

 

 

 1. Niestacjonarne studia drugiego stopnia

 

 1. O studiowanie na niestacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunek Architektura Wnętrz mogą ubiegać się:

 2. absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Architektury Wnętrz ASP w Warszawie;

 3. absolwenci innych uczelni, którzy uzyskali tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera na kierunku architektura wnętrz lub pokrewnym.

 

 1. Kandydat zobowiązany jest do złożenia we właściwym dziekanacie w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w rozdziale III pkt. II oraz teczki i dokumentacji dorobku artystycznego i projektowego kandydata w formie portfolio. Teczka powinna zawierać nie więcej niż 15 prac (rysunkowych, malarskich oraz innych świadczących o aktywności twórczej kandydata) w formacie nie większym niż 100/70 cm. Portfolio powinno zawierać dokumentację prac projektowych wykonanych w okresie studiów I stopnia. Do portfolio powinien być załączony dyplom licencjacki lub inżynierski w formie oryginalnych plansz lub wydruków w formacie nie mniejszym niż A3.

 

 1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna dla studiów niestacjonarnych podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na studia na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, składającego się z dwóch części:

 2. Część pierwsza - ocena przebiegu studiów I lub II stopnia, ukończonych poprzednio przez kandydata, na podstawie dyplomu, indeksu lub suplementu. Za część pierwszą kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów.

 3. Część druga - rozmowa kwalifikacyjna (autoprezentacja), w trakcie której kandydat dokonuje prezentacji i omówienia prac ze swojej teczki oraz dokumentacji dorobku artystycznego kandydata w formie portfolio i załączonego dyplomu. Rozmowa kwalifikacyjna może też dotyczyć zainteresowań kandydata z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z wybranym kierunkiem studiów, wiedzy dotyczącej aktualnych, ważnych wydarzeń kulturalnych w kraju i na świecie. Pytania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do kandydata mogą dotyczyć także prac przygotowanych do autoprezentacji. Za część drugą kandydat może uzyskać maksymalnie 55 punktów.

 4. Części pierwsza oraz druga odbywają się w ciągu jednego dnia.

 

 1. Po rozmowie kwalifikacyjnej tworzona jest lista rankingowa wg sumy punktów otrzymanych przez kandydatów w dwóch częściach rekrutacji. W razie tej samej liczby uzyskanych punktów przez kandydatów biorących udział w rekrutacji, o lokacie na liście rankingowej będzie decydowała liczba punktów otrzymanych za rozmowę kwalifikacyjną (autoprezentację). Jeśli w dalszym ciągu liczba punktów dla więcej niż jednej osoby będzie taka sama, uzyskują one tę samą lokatę, a osoba następna otrzyma lokatę z pominięciem kolejnych numerów zgodnych z liczbą osób, którym przyznano lokaty ex aequo.

 

 1. Osoba, która nie przystąpiła do rozmowy kwalifikacyjnej zostaje wykluczona z postępowania egzaminacyjnego oraz nie jest jej przyznawana lokata na liście rankingowej.

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać 85 punktów. O przyjęciu na studia II stopnia (magisterskie) decyduje ilość zdobytych punktów, jednak nie mniej niż 40 pkt. Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (lista rankingowa).

 

 1. O przyjęcie na niestacjonarne studia II stopnia na kierunku Architektura Wnętrz mogą ubiegać się również osoby, które brały udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone w ASP w Warszawie na kierunku Architektura Wnętrz i nie zakwalifikowały się ze względu na brak miejsc lub ze względu na uzyskanie w zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym na studia stacjonarne I stopnia zbyt małej liczby punktów. W tym przypadku podstawą decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest suma punktów uzyskanych przez kandydata podczas egzaminów na studia stacjonarne.

 

 1. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne. Dokumentacja postępowania rekrutacyjnego jest jawna w stosunku do osoby, której dotyczy.

 

 1. W przypadku zgłoszenia kandydatów na pierwszy rok w liczbie mniejszej niż dwie trzecie miejsc, przewidzianych limitem przyjęć, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość do zawieszenia naboru i nie przeprowadzania rekrutacji na dany rok akademicki.

 

ROZDZIAŁ IX

 

ZASADY REKRUTACJI NA KIERUNEK

KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI

 

 1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rekrutację na kierunek Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, prowadzony w formie sześcioletnich stacjonarnych studiów magisterskich (jednolitych).

 

 1. W momencie składania dokumentów kandydat jest zobowiązany do wyboru jednej z czterech specjalności, tj.:

 2. konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej;

 3. konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej;

 4. konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury;

 5. konserwacja i restauracja tkaniny zabytkowej.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne na kierunek Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki składa się z następujących części:

 

 1. I etap – złożenie teczki:

 2. dla specjalności konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury kandydat składa prace rysunkowe w ilość 10-15 sztuk, w tym minimum 5 studiów postaci w formacie 70cm x 100cm oraz 2-3 rzeźby, w tym studium głowy;

 3. dla pozostałych specjalności kandydat składa prace rysunkowe i malarskie. Zaleca się, aby teczka zawierała 10 prac rysunkowych, w tym minimum 5 studiów postaci w formacie 70cm x 100 cm oraz 10 prac malarskich, zalecany format 50cm x 70 cm.

 4. II etap – część praktyczna:

  1. rysunek - studium z natury - postać - 2 dni po 4 godz. dla wszystkich specjalności

  2. malarstwo - studium z natury – martwa natura, 2 dni po 4 godz. dla specjalności: konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej, konserwacja i restauracja  książki, grafiki i skóry zabytkowej oraz konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych

  3. szkice malarskie i rysunkowe - 1 dzień po 2 godz. dla specjalności: konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej, konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej oraz konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych

  4. rzeźba z natury - głowa, 2 dni po 4 godz. dla specjalności konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury

  5. kompozycja rzeźbiarska na zadany temat - 1 dzień - 4 godz. dla specjalności konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury.

 5. III etap – autoprezentacja. Celem autoprezentacji jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata, a także jego głębszych zainteresowań nie tylko w zakresie wybranej dziedziny plastyki, ale również innych rodzajach twórczości, takich jak literatura, muzyka, teatr czy film. Autoprezentacja powinna wykazać samodzielność kandydata w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kulturą artystyczną.

 

 1. Pozostałe zasady punktacji zostały omówione w rozdziale I pkt. IV.

 

 1. Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (lista rankingowa).

 

ROZDZIAŁ X

 

ZASADY REKRUTACJI NA KIERUNEK WZORNICTWO

 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rekrutację na kierunek Wzornictwo na stacjonarne studia pierwszego stopnia w zakresie projektowania produktu i komunikacji wizualnej lub projektowania ubioru oraz na stacjonarne studia drugiego stopnia.

 

 1. Studia pierwszego stopnia

 

 1. Dokumenty osobowe kandydata powinny być złożone w białej, kartonowej i wyraźnie podpisanej imieniem i nazwiskiem teczce (biurowej) mieszczącej format A4.

 

 1. Etapy postępowania rekrutacyjnego

 

 1. I etap – złożenie teczki z samodzielnie wykonanymi przez kandydata pracami plastycznymi i projektowymi. Teczka powinna zawierać:

 2. Prace plastyczne - nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15 prac:

- Prace malarskie – temat dowolny (związany z obserwacją natury: postać, martwa natura, pejzaż etc.) Wykonane dowolną techniką malarską (farba akrylowa, olejna, tempera ect.) Format prac nie mniejszy niż 29,7 cm x 21 cm i nie większy niż 100 cm x 70 cm),

- Prace rysunkowe – temat dowolny w tym nie mniej niż 5 rysunków studium modela w formacie 100 cm x 70 cm,(ujęcie pełnej postaci w różnych pozach). Wykonane ołówkiem, węglem, tuszem-lawowany, lub w technikach mieszanych. Format prac nie mniejszy niż 29,7 cm x 21 cm i nie większy niż 100 cm x 70 cm)

- 1 plansza z dziesięcioma (10) szybkimi szkicami modela (ujęcie pełnej postaci);

Oceniane będą:

- świadomość proporcji ciała rysowanej postaci, uchwycenie konstrukcji 25%

- oddanie charakteru i gestu ciała modela 25%

- użycie w rysunku zróżnicowanej skali walorowej (modelunek brył) 25%

- umiejętność zróżnicowania materii 25%

 

Kandydat na Wzornictwo w zakresie projektowania ubioru nie przygotowuje prac wykonanych węglem.

 

 1. obowiązkowy temat projektowy – według zasad określonych w osobnym dokumencie, publikowanym przez Uczelnianą Komisję Rekruatcyjną na 6 (sześć) tygodni przed ostatecznym terminem składania teczek. Wydział Wzornictwa publikuje dwa tematy do wyboru, w zakresie projektowania produktu i komunikacji wizualnej i w zakresie projektowania ubioru. Kandydat musi wybrać jeden właściwy temat.

 

 1. Rysunek produktu dla kandydatów na Wzornictwo w zakresie projektowania produktu i komunikacji wizualnej (podpunkt nie dotyczy kandydatów, którzy wybrali zakres „projektowania ubioru”): 1 plansza z zakomponowanymi rysunkami 5 złożonych przedmiotów codziennego użytku, z podkreśleniem zasad ich budowy oraz sposobu działania oraz 1 plansza ilustrująca zasadę działania wybranego przedmiotu codziennego użytku. Format prac: 50 cm x 70 cm; technika: długopis, flamaster, ołówek;

Na teczkę powinny się składać prace pokazujące m.in.:

- świadomość cech wzorniczych (proporcje bryły i wyrazowość);

- świadomość cech technicznych produktu przemysłowego.

Oceniane będą:

- kompozycja, czytelność oraz jakość rysunków.

 

 1. opcjonalnie można złożyć do 3 (trzech) plansz w formacie 100 cm x 70 cm
  z dokumentacją prac projektowych, fotografiami, szkicami itp. pokazującymi dotychczasowy dorobek kandydata.

 

Dokumentacja wszystkich prac składanych w teczce musi znaleźć się na płycie CD. Płyta powinna zawierać katalog zatytułowany: Nazwisko i Imię kandydata.
W katalogu należy umieścić listę prac i oświadczenie, że kandydat jest ich autorem (w formacie .doc, .txt lub .rtf) oraz reprodukcje prac w formacie .jpg, wymiar dłuższego boku 1000 pikseli. Wszyscy kandydaci muszą odebrać teczkę po zakończeniu przeglądu w wyznaczonym terminie.

 1. II etap – egzamin praktyczny:

 2. Część artystyczna:

- rysunek i kolor/malarstwo – czas 4 godziny - studium modela, martwej natury lub praca z wyobraźni. Tradycyjne narzędzia: ołówek, grafit, kredki, markery, farby plakatowe, tempery. Egzamin dostarcza informacji o umiejętności obserwowania, komponowania na płaszczyźnie, wrażliwości na przestrzeń, światło i fakturę;

- rzeźba – czas 4 godziny - interpretacja przestrzenna tematu (tekst, myśl, stan, zdarzenie). Kandydaci pracują w dostarczonym materiale. Nie ocenia się warsztatu rzeźbiarskiego, ale zdolność do odczuwania: pionu i poziomu, bryły i płaszczyzny, kontrastu, wielkości i kształtu, ekspresji formy i warstwy znaczeniowej;

 1. Część projektowa:

- projektowanie – czas 8 godzin. Polega na odpowiedzi na postawiony problem projektowy. Rozwiązanie zadania przybiera najczęściej formę rysunków lub makiety wykonanej z dostarczonych materiałów. Egzamin sprawdza: umiejętności dostrzegania, analizowania i rozwiązywania problemów, rozumienie tworzywa i jego naturalnych cech, umiejętności przekazu treści w formie graficznej, sprawność manualną i umiejętność gospodarowania czasem. W przypadku kandydatów, którzy zrealizowali obowiązkowy temat do teczki w zakresie projektowania ubioru, po zrealizowaniu zadania projektowego następuje jego obrona ustna. W przypadku kandydatów, którzy zrealizowali obowiązkowy temat do teczki w zakresie projektowania produktu i komunikacji wizualnej, następuje weryfikacja predyspozycji z zakresu wyobraźni przestrzennej i rysunku produktu przemysłowego, podczas których oceniane jest zainteresowanie wzornictwem, techniką oraz rozumienie rzutów i aksonometrii.

 1. III etap – autoprezentacja: sprawdza predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu projektanta: inteligencję ogólną, ciekawość poznawczą, motywacje, umiejętności poprawnego rozumowania oraz wyrażania swoich myśli, zainteresowanie problemami kultury, sztuki i cywilizacji. Autoprezentacja na kierunek Wzornictwo w zakresie projektowanie ubioru może odbyć się w języku angielskim.

 

 1. Warunkiem realizacji studiów w zakresie projektowania ubioru jest znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2. Kandydaci, realizujący obowiązkowy temat w zakresie projektowania ubioru, składają również dokumenty potwierdzające znajomość języka na poziomie B2. Mogą to być, między innymi:
  - certyfikat FCE lub inny certyfikat potwierdzający znajomość języka na wymaganym poziomie,
  lub
  - matura z języka angielskiego zdana na poziomie rozszerzonym w części ustnej lub pisemnej.

 

 1. Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (lista rankingowa). Listy rekrutacyjne są sporządzane dla kandydatów według wybranego zakresu osobno.

 

 1. Studia drugiego stopnia na kierunku Wzornictwo.

 

 1. O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Wzornictwo mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia:

- kierunku wzornictwa (specjalizacje m.in. projektowanie produktu, komunikacja wizualna);

- kierunków zawierających kształcenie plastyczne i projektowe (m.in. architektura);

- innych kierunków, którzy pomyślnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów magisterskich, oceniające dorobek artystyczny i predyspozycje kandydatów.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne polega na:

 2. złożeniu przez kandydata podania o przyjęcie na studia wraz z życiorysem zawodowym i dorobkiem (portfolio), dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów magisterskich, indeksu lub suplementu do dyplomu oraz ewentualnych innych dokumentów potwierdzających zdobycie innych kwalifikacji, oraz opracowaniu obowiązkowego tematu projektowego, o którym mowa w ust. 3 tiret 4; etap ten kończy się dopuszczeniem lub niedopuszczeniem kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego;

 3. autoprezentacji dotyczącej portfolio, wykształcenia, ewentualnej pracy zawodowej, motywacji, zainteresowań.

 

 1. Kandydaci na studia drugiego stopnia, poza dokumentacją wskazaną w rozdziale III pkt. II, zobowiązani są złożyć we właściwym dziekanacie :
  – indeks/suplement,
  – życiorys zawodowo – akademicki (C.V.),

– portfolio w formie wydruku i na nośniku cyfrowym,

opracowanie obowiązkowego tematu projektowego – według zasad określonych w osobnym dokumencie, publikowanym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną nie później niż dwa miesiące przed ostatecznym terminem składania dokumentów,
– posiadane certyfikaty językowe.

 

 1. Komisja na podstawie dostarczonego portfolio i dokumentów dopuszcza kandydatów do autoprezentacji. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać za portfolio wynosi 60. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ustala minimum punktowe dopuszczające do autoprezentacji.

 

 1. Autoprezentacja odbędzie się w terminie, wyznaczonym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać za autoprezentację wynosi 40.

 

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym można uzyskać maksymalnie 100 punktów. O przyjęciu na studia magisterskie decyduje liczba zdobytych punktów, jednak nie mniej niż 60 pkt. Lista rankingowa sporządzana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych przez kandydata w ocenie portfolio i autoprezentacji.

 

ROZDZIAŁ XI

 

ZASADY REKRUTACJI NA KIERUNEK

SZTUKA MEDIÓW

 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeprowadzaj rekrutacje na kierunek Sztuka Mediów prowadzony w formie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego oraz drugiego stopnia.

 

 1. Stacjonarne studia pierwszego stopnia

 

 1. Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w rozdziale I pkt. II niniejszego regulaminu oraz teczki z pracami plastycznymi.

 

 1. Teczka z pracami musi zawierać samodzielnie wykonane:

 2. prace malarskie – 5-7 sztuk w formacie 50x70 cm lub 100x70 cm,

 3. prace rysunkowe – 5-7 sztuk w formacie 50 x 70 cm lub 100x70 cm,

 4. prace fotograficzne (dorobek własny) – 10-15 sztuk w formacie 20x30 cm lub 30x40 cm,

 5. prace fotograficzne na zadany temat, ustalony i podany do publicznej wiadomości 6 tygodni przed rozpoczęciem rekrutacji – 5 sztuk w formacie 20x30cm,

 6. teczka może zawierać wybór innych realizacji artystycznych zapisanych na nośniku elektronicznym, świadczących o wrażliwości plastycznej kandydata.

 

 1. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z trzech etapów:

 

 1. I etap – przegląd prac praktycznych kandydatów złożonych w teczkach; etap przechodzi grupa 64 kandydatów z najwyższą punktacją – (maksymalnie można uzyskać 30 pkt) z zastrzeżeniem Rozdziału I pkt IV.1.2).

 2. II etap – część praktyczna :

 3. Dzień 1:

- kompozycja przestrzenna (max. 10 pkt.)

- rysunek i malarstwo (max. 10 pkt.)
 

 1. Dzień 2 - realizacja ćwiczenia praktycznego z zakresu fotografii (max. 10 pkt).

 

 1. III etap – autoprezentacja połączona jest z prezentacją zrealizowanych w II etapie prac. Autoprezentacja zakłada:

 2. wprowadzające pytanie ogólne (max. 5 pkt),

 3. omówienie przygotowanych podczas egzaminu prac praktycznych oraz złożonej teczki (max. 5 pkt),

 4. pytanie dotyczące ogólnej orientacji w świecie kultury (max.5 pkt),

 5. pytanie dodatkowe od jednego z członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (max. 5 pkt).

 

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym można uzyskać maksymalnie 80 punktów.

 

 1. Na studia może być przyjęta osoba, która uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym, mieszcząca się w określonym limicie przyjęć.

 

 1. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.

 

 

 1. Stacjonarne studia drugiego stopnia

 

 1. O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunek Sztuka Mediów mogą ubiegać się:

 

 1. absolwenci studiów pierwszego stopnia ASP w Warszawie,

 2. absolwenci innych uczelni, którzy uzyskali tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.

 

 1. Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie teczki z pracami praktycznymi oraz dokumentów, o których mowa w rozdziale III pkt. II .

 

 1. Teczka z pracami powinna zawierać 20 - 30 samodzielnie wykonanych prac świadczących o aktywności twórczej kandydata.

 

 1. prace malarskie,

 2. prace rysunkowe,

 3. prace fotograficzne,

 4. inne prace z zakresu sztuk wizualnych.

 

Wymagane jest również przedstawienie prac wykonanych w okresie studiów pierwszego stopnia w formie portfolio lub prezentacji multimedialnej nie dłuższej niż 4 minuty (zapisanej na nośniku elektronicznym).

Teczka może zawierać ewentualnie inne realizacje artystyczne zapisane na nośniku elektronicznym świadczące o wrażliwości plastycznej kandydata.

 

 1. Egzamin składa się z dwóch etapów:

 2. I etap – przegląd prac praktycznych kandydatów złożonych w teczkach (max.30 pkt); do drugiego etapu egzaminu przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 20 punktów,

 3. II etap – autoprezentacja połączona z zadaniami praktycznymi dotycząca m.in. zainteresowań kandydata z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z kierunkiem studiów oraz wiedzy dotyczącej ogólnej orientacji w świecie kultury (max. 40 pkt):

Autoprezentacja zakłada ponadto:

 1. wprowadzające pytanie ogólne wraz z omówieniem prac złożonych w teczce (max.10 pkt),

 2. zadanie rysunkowe; praktyczna realizacja wraz z omówieniem (max. 10 pkt),

 3. pytanie dotyczące ogólnej orientacji w świecie kultury (max. 10 pkt),

 4. pytanie dodatkowe od jednego z członków komisji (max. 10 pkt).

 

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym można uzyskać maksymalnie 70 punktów. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może ustalić minimum punktowe kwalifikujące na I rok stacjonarnych studiów II stopnia.

 

 1. Na studia może być przyjęta osoba, która uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym, mieszcząca się w określonym limicie przyjęć. Po rekrutacji tworzona jest lista rankingowa wg zsumowanych punktów otrzymanych przez kandydatów. W razie tej samej ilości uzyskanych punktów przez kandydatów biorących udział w rekrutacji, o lokacie na liście rankingowej będzie decydowała ilość punktów otrzymanych za autoprezentację – II etap egzaminów. Jeśli w dalszym ciągu ilość punktów dla więcej niż jednej osoby będzie taka sama, uzyskują one tę samą lokatę, a osoba następna otrzyma lokatę z pominięciem kolejnych numerów zgodnych z ilością osób, którym przyznano lokaty ex aequo.

Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zostaje wykluczona z postępowania egzaminacyjnego oraz nie jest jej przyznawana lokata na liście rankingowej.

 

 1. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.

 

 1. Niestacjonarne studia pierwszego stopnia

 

 1. Egzamin ma charakter konkursowy i składa się z II etapów:

 2. etap I – przegląd wykonanych samodzielnie prac praktycznych kandydatów, w tym prac fotograficznych lub innych prac z zakresu sztuk wizualnych oraz dorobku artystycznego świadczących o aktywności twórczej kandydata, za który można uzyskać max. 30 punktów. Teczka powinna zawierać ok. 20 prac i świadczyć o uzdolnieniach plastycznych kandydata. Do drugiego etapu egzaminu przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 20 punktów.

 3. etap II – autoprezentacja, za którą można uzyskać max. 20 punktów. Autoprezentacja dotyczy m.in. zainteresowań kandydata z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z kierunkiem studiów oraz wiedzy dotyczącej aktualnych i ważnych wydarzeń kulturalnych w kraju i na świecie.

 

 1. Kandydaci, którzy pozytywnie zaliczyli pierwszy etap (przegląd prac praktycznych kandydatów złożonych w teczkach) egzaminów na studia stacjonarne I stopnia na kierunek Sztuka Mediów prowadzony przez ASP w Warszawie, są zwolnieni z tej części egzaminu na niestacjonarne studia pierwszego stopnia kierunek Sztuka Mediów i rozpoczynają egzamin od następnego etapu. Liczba punktów uzyskana z przeglądu prac praktycznych na egzaminie na studia stacjonarne zachowuje ważność w pierwszym etapie egzaminu na studia niestacjonarne.

 

 1. Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie dokumentacji, o której mowa w rozdziale II pkt. II. Dokumenty należy składać we właściwym dziekanacie.

 

 1. W postępowaniu można uzyskać maksymalnie 50 punktów. O przyjęciu na studia decyduje ilość zdobytych punktów.

 

 1. Na przegląd prac praktycznych kandydat przygotowuje około 20 prac świadczących o aktywności twórczej kandydata. Poza pracami rysunkowymi i malarskimi wymagane jest przedstawienie prac w formie portfolio lub prezentacji multimedialnej nie dłuższej niż 4 minuty (zapisanej na nośniku elektronicznym). Teczka może zawierać ewentualnie inne realizacje artystyczne zapisane na nośniku elektronicznym świadczące o wrażliwości plastycznej kandydata.

 

 1. Na studia może być przyjęta osoba, która:

 2. uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym oraz minimalną liczbę punktów określoną przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, mieszcząca się w określonym limicie przyjęć.

 3. zawarła z uczelnią umowę określającą warunki odbywania studiów

 

 1. Po rekrutacji tworzona jest lista rankingowa wg sumy punktów otrzymanych przez kandydatów w dwóch etapach rekrutacji. W razie tej samej liczby uzyskanych punktów przez kandydatów biorących udział w rekrutacji, o lokacie na liście rankingowej będzie decydowała liczba punktów otrzymanych za autoprezentację – II etap egzaminów. Jeśli w dalszym ciągu liczba punktów dla więcej niż jednej osoby będzie taka sama, uzyskują one tę samą lokatę, a osoba następna otrzyma lokatę z pominięciem kolejnych numerów zgodnych z liczbą osób, którym przyznano lokaty ex aequo.

Osoba, która nie przystąpiła do któregokolwiek etapu egzaminu zostaje wykluczona z postępowania egzaminacyjnego oraz nie jest jej przyznawana lokata na liście rankingowej.

 

 1. Dokumentacja postępowania rekrutacyjnego jest jawna w stosunku do osoby, której dotyczy.

 

 1. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.

 

 1. W przypadku zgłoszenia kandydatów w liczbie mniejszej niż połowa limitu przyjęć na studia, ustalonego decyzją Prorektora ds. studenckich i jakości kształcenia , Uczelniana Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość do zawieszenia naboru i nie przeprowadzania rekrutacji na dany rok akademicki.

 

 

 1. Niestacjonarne studia drugiego stopnia

 

 1. O przyjęcie na niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Sztuka Mediów może ubiegać się osoba, która uzyskała tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra.

 

 1. Egzamin ma charakter konkursowy i składa się z II etapów:

 2. I etap – przegląd wykonanych samodzielnie prac praktycznych kandydatów, w tym prac fotograficznych lub innych prac z zakresu sztuk wizualnych oraz dorobku artystycznego świadczących o aktywności twórczej kandydata, za które można uzyskać max. 30 punktów. Do drugiego etapu egzaminów przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 20 punktów.

 3. II etap – autoprezentacja, za którą można uzyskać max. 20 punktów. Autoprezentacja dotyczy m.in. zainteresowań kandydata z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z kierunkiem studiów oraz wiedzy dotyczącej aktualnych i ważnych wydarzeń kulturalnych w kraju i na świecie.

 

 1. W postępowaniu można uzyskać maksymalnie 50 punktów. O przyjęciu na studia decyduje ilość zdobytych punktów.

 

 1. Na przegląd prac praktycznych kandydat przygotowuje około 20 prac świadczących o aktywności twórczej kandydata. Poza pracami rysunkowymi i malarskimi wymagane jest przedstawienie prac wykonanych w okresie studiów licencjackich w formie portfolio lub prezentacji multimedialnej nie dłuższej niż 4 minuty (zapisanej na nośniku elektronicznym). Teczka może zawierać ewentualnie inne realizacje artystyczne zapisane na nośniku elektronicznym świadczące o wrażliwości plastycznej kandydata.

 

 1. Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie dokumentacji, o której mowa w rozdziale III pkt. II. Dokumenty należy składać w właściwym dziekanacie.

 

 1. Na studia może być przyjęta osoba, która:

 2. uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym oraz minimalną liczbę punktów określoną przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, mieszczącą się w określonym limicie przyjęć,

 3. zawarła z uczelnią umowę określającą warunki odbywania studiów.

 

 1. Po rekrutacji tworzona jest lista rankingowa wg sumy punktów otrzymanych przez kandydatów w dwóch etapach rekrutacji. W razie tej samej liczby uzyskanych punktów przez kandydatów biorących udział w rekrutacji, o lokacie na liście rankingowej będzie decydowała liczba punktów otrzymanych za autoprezentację – II etap egzaminów. Jeśli w dalszym ciągu liczba punktów dla więcej niż jednej osoby będzie taka sama, uzyskują one tę samą lokatę, a osoba następna otrzyma lokatę z pominięciem kolejnych numerów zgodnych z liczbą osób, którym przyznano lokaty ex aequo.

Osoba, która nie przystąpiła do któregokolwiek etapu egzaminu zostaje wykluczona z postępowania egzaminacyjnego oraz nie jest jej przyznawana lokata na liście rankingowej.

 

 1. Dokumentacja postępowania rekrutacyjnego jest jawna w stosunku do osoby, której dotyczy.

 

 1. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.

 

 1. W przypadku zgłoszenia kandydatów w liczbie mniejszej niż połowa limitu przyjęć na studia, ustalonego decyzją Prorektora ds. studenckich i jakości kształcenia, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość do zawieszenia naboru i nieprzeprowadzania rekrutacji na dany rok akademicki.

 

ROZDZIAŁ XII

 

ZASADY REKRUTACJI NA KIERUNEK SCENOGRAFIA

 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rekrutację na kierunek Scenografia, prowadzony w formie stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich oraz stacjonarnych studiów drugiego stopnia.

 

 1. Jednolite studia magisterskie

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne na stacjonarne jednolite studia magisterskie składa się z następujących etapów:

 2. I etap – teczka z pracami: rysunkowymi, malarskimi, ewentualnie: prace projektowe, prace fotograficzne (zdjęcia rzeźb, obiektów przestrzennych itp. zależnie od dotychczasowych zainteresowań i dokonań kandydata), maksymalny rozmiar prac 100 cm x 70 cm, (minimalnie 7 prac rysunkowych (w tym cała postać) i 7 malarskich; maksymalna ilość 25 sztuk);

 3. II etap: egzamin praktyczny – egzamin z malarstwa (1 dzień – 4 godz.) i rysunku (1 dzień – 4 godz.) - studium martwej natury, studium postaci, kompozycja rysunkowa, projekt wydarzenia teatralnego (1 dzień – 6 godz.) oraz projekt scenografii z uwzględnieniem kostiumu (1 dzień – 6 godz.);

 4. III etap – autoprezentacja, jako kontynuacja etapu II, w ramach której kandydaci bronią swych projektów w trakcie rozmowy, która jest także sprawdzianem z wiedzy o teatrze, filmie i kulturze współczesnej, a także daje odpowiedź dotyczącą osobowościowych predyspozycji kandydatów do uprawiania sztuki scenograficznej. Celem autoprezentacji jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata, a także jego głębszych zainteresowań nie tylko w zakresie wybranej dziedziny plastyki, ale również innych rodzajach twórczości, takich jak literatura, muzyka, teatr czy film. Autoprezentacja powinna wykazać samodzielność kandydata w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kulturą artystyczną.

 

 1. Etap II, tj. egzamin praktyczny, oceniany jest jednocześnie z etapem III, tj. autoprezentacją, przy zastosowaniu skali: za etap II maksymalnie 100 pkt i za etap III maksymalnie 30 pkt.

 

 1. Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (lista rankingowa). Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie minimum 80 pkt.

 

 1. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.

 

 1. Studia drugiego stopnia

 

 1. O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunek Scenografia mogą ubiegać się:

 2. absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Scenografia ASP w Warszawie;

 3. absolwenci co najmniej pierwszego stopnia kierunku Scenografia realizowanego
  w innych uczelniach,

 4. absolwenci, którzy uzyskali tytuł licencjata, inżyniera lub magistra na kierunkach pokrewnych (architektura, architektura wnętrz, wzornictwo)

 

 1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata na studia na podstawie:

 2. dyplomu studiów świadczącego o uzyskaniu co najmniej tytułu licencjata,

 3. dokumentacji dorobku artystycznego kandydata,

 4. trzyetapowego egzaminu:

 5. I etap – ocena dorobku artystycznego kandydata, przy której Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna stosuje skalę punktową od 0 do 10, do etapu II i III przechodzą kandydaci, którzy uzyskali minimum 6 punktów za I etap;

 6. II etap – egzamin praktyczny, przy ocenie którego stosuje skalę punktową od 0 do 60 punktów, egzamin praktyczny składa się z dwóch zadań projektowych, nie przystąpienie do któregokolwiek z  tych zadań skutkuje wykluczeniem kandydata z postępowania rekrutacyjnego;

 7. III etap – autoprezentacja kandydata połączona z prezentacją jego prac, przy ocenie których stosuje skalę punktową od 0 do 30 punktów.

 

 1. Etap III egzaminu jest kontynuacją etapu II i biorą w nim udział kandydaci, którzy uzyskali minimum punktowe w I etapie egzaminu, zgodnie z ust. 2 pkt.3) ppkt. a) oraz przystąpili do II etapu egzaminu.

 

 1. Na prezentację własnego dorobku kandydat przygotowuje około 20 prac świadczących o aktywności twórczej kandydata. Poza pracami rysunkowymi i malarskimi wymagane jest przedstawienie prac wykonanych w okresie studiów licencjackich w formie portfolio.

 

 1. Egzamin praktyczny /kierunkowy/ trwa dwa dni – 12 godzin. Tematy ustalane są przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną – ich celem jest możliwość oceny m.in. wrażliwości plastycznej kandydata, wyobraźni – ze szczególnym uwzględnieniem wyobraźni przestrzennej oraz predyspozycji projektowych.

 

 1. Autoprezentacja kandydata dotyczy obrony prac projektowych wykonanych w II etapie oraz jego zainteresowań z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z kierunkiem studiów oraz wiedzy dotyczącej aktualnych i ważnych wydarzeń kulturalnych w kraju i na świecie.

 

 1. Podstawą do ustalenia miejsca kandydata na liście rankingowej, który brał udział w trzyetapowym egzaminie stanowi suma punktów za II i III etap postępowania kwalifikacyjnego, tj.: za egzamin praktyczny i autoprezentację połączoną
  z prezentacją prac.

 

 1. Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (lista rankingowa). Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie minimum 50 pkt.

 

 1. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.

 

 

ROZDZIAŁ XIII

 

ZASADY REKRUTACJI NA KIERUNEK BADANIA ARTYSTYCZNE

 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rekrutację na kierunek Badania artystyczne, prowadzony w formie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz stacjonarnych studiów drugiego stopnia

 

 1. Studia pierwszego stopnia

 

 1. Rekrutacja na studia I stopnia odbywa się w dwóch etapach:

 2. I etap –portfolio A, portfolio B i listu motywacyjnego. Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w tym etapie wynosi 25. Do kolejnego etapu, tj. autoprezentacji przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 13 punktów

 3. II etap – autoprezentacja na którą składa się:

 4. prezentacja portfolio

 5. wypowiedź na temat dwóch wylosowanych zagadnień z zakresu sztuki dawnej i nowszej, w tym sztuki współczesnej

 6. wypowiedź na temat dwóch wylosowanych zagadnień z zakresu szeroko pojętej kultury.

 

 1. I etap – ocena portfolio.

Kandydatka/Kandydat na studia pierwszego stopnia na kierunku Badania artystyczne załącza następujące materiały wizualne, podlegające ocenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej:

 1. Portfolio zawierające autorskie przedstawienie dowolnie wybranego miejsca

(pokój, dom, ulica, okolica, wydarzenie publiczne itp.) w formie zestawu fotografii (5-7 zdjęć) lub filmu video (maksymalna długość video: 2 min.). Sposób prezentacji fotoreportażu jest dowolny, wielkość pojedynczych odbitek / wydruków zdjęć nie może przekroczyć 25×25 cm. Dopuszczalne formaty plików video: avi, mp4, mov, flv.

Istotą zadania jest ukazanie potencjału fotografii/filmu w procesie poznania rzeczywistości. W zadaniu chodzi o potraktowanie kamery/aparatu (także w smartfonie i in.) jako narzędzia obserwacji lub refleksji społecznej: tworzenia dokumentów i reportaży.

Ocenie portfolio będzie podlegała samodzielność myślenia, umiejętność widzenia w otaczającym środowisku zjawisk nieoczywistych/niedostrzeganych, zdolność do syntezy, wrażliwość na kontekst (społeczny, historyczny, polityczny itp.) oraz adekwatność zastosowanych ujęć do przedstawionej treści.

– za część A) portfolio kandydatka/kandydat otrzymać może maksymalnie 10 punktów.

 1. Portfolio zawierające artystyczne ujęcie tego samego miejsca z zadania A)

(pokój, dom, ulica, okolica, wydarzenie publiczne itp.) wybranego przez kandydata, w formie zestawu fotografii (po 5-7 zdjęć) lub filmu video (maksymalna długość video: 2 min.). Sposób prezentacji fotografii jest dowolny, wielkość pojedynczych odbitek / wydruków zdjęć nie może przekroczyć 25×25 cm. Dopuszczalne formaty plików video: avi, mp4, mov, flv.

Istotą zadania jest ukazanie umiejętności pokazania wybranego miejsca w formie, którą kandydat uzna za autorską, artystyczną wizję wzbogacającą ujęcie zastosowane w A), a więc nie tylko ujęcie o charakterze krytyczno-dokumentacyjnym, lecz ujęcie kreatywne. Chodzi o artystyczny aspekt prac i ich wartość estetyczną. W zadaniu chodzi o potraktowanie kamery/aparatu (także w smartfonie i in.) jako narzędzia artystycznej kreacji.

Ocenie portfolio będzie podlegała umiejętność wydobycia estetycznych wartości tematu, umiejętność widzenia artystycznego, wyobraźnia oraz dobór środków plastycznych do przedstawionej treści.

– za część B) portfolio kandydatka/kandydat otrzymać może maksymalnie 10 punktów.

 1. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru kierunku studiów oraz własna interpretacja związku sztuk plastycznych z naukami humanistycznymi i społecznymi (nie więcej niż 2000 znaków ze spacjami) zapisany w pliku PDF.

– za list motywacyjny kandydatka/kandydat otrzymać może maksymalnie 5 punktów. 

Łącznie za wszystkie części portfolio (A, B i C) kandydat może uzyskać od 0 do 25 punktów.

Do II etapu (autoprezentacji) przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 13 punktów.

 

 1. II etap – autoprezentacja:

 2. prezentacja portfolio – kandydaci prezentują swoje portfolia przed Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną: uzasadniają wybór tematu / tematów prac, omawiają i uzasadniają zastosowane w nich środki wyrazu (max. 5 min.) wraz z krótkim komentarzem do listu motywacyjnego

 3. wypowiedź na temat dwóch wylosowanych zagadnień z zakresu sztuki dawnej i nowszej, w tym sztuki współczesnej (zakres zagadnień przygotowany przez podkomisję do przeprowadzenia rekrutacji na studiach I stopnia na kierunku Badania artystyczne i udostępniony po ogłoszeniu wyników I etapu na podane przez kandydatów adresy mailowe) – dotyczy tylko osób, które nie zdawały historii sztuki na maturze.
  Osoby, które zdawały maturę z historii sztuki, dostają punkty wg następującego przelicznika: wynik matury w procentach dzielony przez 10, a następnie mnożony przez 0,8 (w przypadku matury podstawowej) lub przez 1 (w przypadku matury rozszerzonej).

 4. wypowiedź na temat dwóch wylosowanych zagadnień z zakresu szeroko pojętej kultury (zakres zagadnień przygotowany przez podkomisję do przeprowadzenia rekrutacji na studiach I stopnia na kierunku Badania artystyczne i udostępniony po ogłoszeniu wyników I etapu na podane przez kandydatów adresy mailowe).

Za każdą część autoprezentacji kandydat może otrzymać od 0 do 10 punktów.

Otrzymanie 0 punktów z jakiejkolwiek części autoprezentacji jest równoważne z niezdaniem egzaminu.

Łącznie za II etap (autoprezentację) kandydat może otrzymać od 0 do 30 punktów.

 

 1. Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów (lista rankingowa).

W procesie rekrutacji kandydat może uzyskać za oba etapy maksymalnie 55 punktów. Minimalna liczba punktów kwalifikująca do przyjęcia na studia wynosi 28 punktów.

 

 1. Studia drugiego stopnia

 

 1. Rekrutacja na studia drugiego stopnia odbywa się jednoetapowo.

 

 1. Kandydatka/Kandydat na studia drugiego stopnia na kierunku Badania artystyczne załącza następujące materiały, podlegające ocenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej:

A) prezentacja wybranego przez siebie zagadnienia, dotyczącego zainteresowań badawczych i twórczych kandydata, w tym bibliografia dotycząca przedmiotu zainteresowań

B) konspekt projektu pracy badawczej wraz z wstępnie wybranym sposobem uzupełnienia przedstawionego zagadnienia językiem plastyki (plan wystawy, diagram, fotografia, film, itp.).

 

3. Wymagania techniczne dotyczące prezentacji przedstawianej podczas rozmowy kwalifikacyjnej: materiały w wersji cyfrowej uporządkowane według kolejności prezentacji rozdzielczość min. 72 dpi, formaty jpg. png, pdf lub dokument Power Point ppt.

 

4. Prezentacja powinna być złożona w dziekanacie na płycie CD/DVD lub pendrivie wraz z wymaganymi w procesie rekrutacji dokumentami.

 

5. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zagadnień związanych z zainteresowaniami badawczymi kandydata i problematyki badań artystycznych. Prezentacja i konspekt są podstawą do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej oceniana będzie oryginalność ujęcia tematu, umiejętność posługiwania się fachową terminologią, znajomość podstawowej literatury (w zakresie wskazanego kierunku zainteresowań lub wybranego tematu) oraz trafność wyboru metod badawczych i/lub środków plastycznych.

 

6. Punktacja rozmowy kwalifikacyjnej – kryteria oceny:

 1. ocena prezentacji wybranego zagadnienia w tym jego treści i konstrukcji

 2. posługiwanie się fachową terminologią i dobór metod badawczych do prezentowanego zagadnienia

 3. trafność wyboru plastycznych narzędzi wspomagających prezentację wybranego zagadnienia

Za każdą część rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może otrzymać od 0 do 15 punktów. Otrzymanie 0 punktów z jakiejkolwiek części rozmowy kwalifikacyjnej jest równoważne z niezdaniem egzaminu.

Łącznie w procesie rekrutacji kandydat może otrzymać od 0 do 45 punktów.

 1. Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów (lista rankingowa). Minimalna liczba punktów kwalifikująca do przyjęcia na studia wynosi 23 punkty.

 

ROZDZIAŁ XIV

 

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA

LAUREATÓW KONKURSÓW PLASTYCZNYCH

 

 

 1. Na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie mogą ubiegać się kandydaci

 2. wyłonieni spośród laureatów ogólnopolskich konkursów plastycznych organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej,

 3. laureaci i finaliści olimpiady artystycznej stopnia centralnego w zakresie historii sztuki.

 

 1. Kandydaci, o których mowa w ust. 1 pkt 1) zostaną przyjęci na studia bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym, na kierunki określone w ust. 6.

 

 1. Kandydaci, o których mowa w ust. 1 pkt 2) zostaną zwolnieni z część autoprezentacji dotyczącej „wypowiedzi na temat dwóch wylosowanych zagadnień z zakresu sztuki dawnej i nowszej, w tym sztuki współczesnej” w postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia na kierunek Badania artystyczne. Za tę część autoprezentacji kandydat uzyskuje maksymalną liczbę punktów.

 

 1. Kandydaci, o których mowa w ust. 1, są zobowiązani złożyć dokumentację, o której mowa w Rozdziale I pkt. II.

 

 1. Przyjęcie laureatów odbywa się w ramach limitu przyjęć na studia, ustalanym decyzją Prorektora ds. studenckich i jakości kształcenia.

 

 1. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie w roku akademickim 2022/2023 zapewni miejsca dla laureatów konkursów plastycznych, o których mowa w ust. 1 pkt 1), na następujących kierunkach studiów prowadzonych w trybie stacjonarnym - jeden kandydat na dany kierunek:

 2. malarstwo,

 3. rzeźba,

 4. grafika.

 

 1. W przypadku zgłoszenia na ten sam kierunek, wymieniony w ust. 6, więcej niż jednego laureata, o przyjęciu na studia, decyduje lokata otrzymana przez laureata
  w konkursach, o których mowa w ust. 1 pkt 1).

 

 1. W przypadku zgłoszenia na ten sam kierunek, wymieniony w ust. 6, więcej niż jednego laureata, a każdy z nich uzyskał jednakową lokatę lub taką samą liczbę punktów
  w konkursach, o których mowa w ust. 1 pkt 1) , o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia.

 

ROZDZIAŁ XV

 

ZASADY I KRYTERIA PRZYJĘĆ

NA STUDIA DLA CUDZOZIEMCÓW

 

 1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na wszystkie kierunki i formy studiów prowadzonych w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na warunkach określonych w niniejszym rozdziale.

 

 1. Wszyscy cudzoziemcy kandydaci, niezależnie od kierunku studiów i formy studiów, przystępują do egzaminów wstępnych na tych samych warunkach, co obywatele polscy, określonych w poszczególnych rozdziałach niniejszego Regulaminu.

 

 1. Cudzoziemcy mogą być przyjęci na studia w ASP w Warszawie prowadzone w języku polskim, jeżeli:

 

 1. przeszli pomyślnie postępowanie rekrutacyjne,

 2. wykazują się znajomością języka polskiego na poziomie biegłości językowej minimum B2 (dokument poświadczający znajomość języka polskiego: certyfikaty, zaświadczenia o znajomości języka na określonym poziomie, pisemne poświadczenie Podkomisji powołanej do przeprowadzenia rekrutacji na danym kierunku studiów na podstawie odbytej autoprezentacji.

 

 1. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie może ubiegać się cudzoziemiec, który posiada dokument potwierdzający wykształcenie średnie oraz prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie, tj.:

  1. świadectwo wydane w Rzeczypospolitej Polskiej, lub

  2. świadectwo i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach; w przypadku braku na dokumencie adnotacji potwierdzającej prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju jego wystawienia, należy dołączyć zaświadczenie wystawione przez polski konsulat, szkołę lub władze oświatowe właściwego kraju, potwierdzające to prawo, lub

  3. dyplom IB (International Baccalaureate) wydany przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie, lub

  4. dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r., lub

  5. świadectwo i inne dokumenty wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, które uznawane są za dokumenty potwierdzające wykształcenie w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zawartych umów międzynarodowych, lub

  6. świadectwo maturalne wydane za granicą, uprawniające do ubiegania się
   o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo, uznanym - na podstawie przepisów
   o nostryfikacji świadectw - za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu
   w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. W przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie legitymującego się dokumentem potwierdzającym wykształcenie uzyskanym za granicą wymagane jest złożenie:

 2. tłumaczenia na język polski tego dokumentu przez tłumacza przysięgłego,

 3. poświadczenie legalności tego dokumentu w formie apostille lub legalizacji,

 4. decyzji administracyjnej o uznaniu świadectwa maturalnego uzyskanego
  w zagranicznym systemie oświaty jako uprawniającego do podjęcia nauki
  w systemie szkolnictwa wyższego RP, w przypadku o którym mowa
  w ust. 4 pkt. 6).

 

 1. Kandydaci - cudzoziemcy na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie zobowiązani są:

 2. zarejestrować się on-line poprzez wypełnienie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata formularza zgłoszeniowego,

 3. załączyć (wstawić) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata elektroniczną kolorową fotografię z własnym wizerunkiem o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi; zdjęcie musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV.,

 4. zamieścić w Internetowej Rejestracji Kandydata potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej,

 5. zamieścić skan świadectwa dojrzałości (lub dokumentu równoważnego) – nie dotyczy osób zdających maturę w 2022 r.; kandydat zdający maturę w 2022 r. zobowiązany jest przesłać skan dokumentu na adres poczty elektronicznej wybranego Wydziału w odrębnym terminie wskazanym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną,

 6. zamieścić, w przypadku aplikowania na projektowanie ubioru, prowadzone w ramach kierunku Wzornictwo, skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (kandydat zdający maturę w 2022 r. zamieszcza oświadczenie własne o znajomości języka angielskiego na poziomie B2.)

 7. dostarczyć do Uczelni:

  1. oryginał lub odpis właściwego dokumentu, o którym mowa w ust. 4 oraz jego kserokopię, po poświadczeniu przez Uczelnię zgodności kserokopii z oryginałem, oryginał dokumentu zostaje zwrócony właścicielowi,

  2. dokumenty o których mowa w i ust. 5,

  3. wypełniony podpisany formularz zgłoszeniowy z fotografią będącą wizerunkiem kandydata, wygenerowany i wydrukowany w systemie IRK,

  4. do wglądu – dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP (wiza, karta pobytu),

  5. do wglądu – paszport, w celu weryfikacji danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym,

  6. zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów),

  7. w przypadku kandydatów na kierunek Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki – zaświadczenie lekarskie o prawidłowym rozpoznawaniu barw.

 

 1. Kandydaci - cudzoziemcy na studia II stopnia zobowiązani są:

 2. zarejestrować się on-line, poprzez wypełnienie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata formularza zgłoszeniowego

 3. zamieścić w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata elektroniczną kolorową fotografię z własnym wizerunkiem o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi; zdjęcie musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV.

 4. zamieścić w Internetowej Rejestracji Kandydata skan dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego w Polsce albo skan zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanego za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznanego, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej. Dokumenty wystawione za granicą winny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego,

 5. zamieścić w Internetowej Rejestracji Kandydata potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej,

 6. zamieścić skan suplementu lub skan wykazu zrealizowanych przedmiotów wraz z ocenami,

 7. dostarczyć do Uczelni:

 

 1. dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskany w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami
  w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba, że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej oraz kserokopię właściwego dokumentu, po poświadczeniu przez Uczelnię zgodności kserokopii z oryginałem, oryginał dokumentu zostaje zwrócony właścicielowi. Dokumenty wystawione za granicą winny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego

 2. wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią będącą wizerunkiem kandydata, wygenerowany i wydrukowany w systemie IRK,

 3. do wglądu – dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP (wiza, karta pobytu),

 4. do wglądu – paszport, w celu weryfikacji danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez właściwy dziekanat terminie (druk można pobrać we właściwym dziekanacie w dniu składania dokumentów),

 5. zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez Dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów).

 

 1. Cudzoziemcy mogą odbywać studia w ASP w Warszawie w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych.

 

 1. W przypadku studiów odpłatnych cudzoziemiec zobowiązany jest do podpisania z ASP w Warszawie umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

 

 1. W pozostałym zakresie, nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, do cudzoziemców zastosowanie mają zasady przyjęć na studia ustalone w niniejszym Regulaminie.

ROZDZIAŁ XVI

 

TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne w sprawie przyjęcia na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powoływana przez Rektora.

 2. W skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

  1. Prorektor ds. studenckich jako Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej,

  2. Kierownik Międzywydziałowej Katedry Historii i Teorii Sztuki,

  3. dwóch nauczycieli akademickich.

 3. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może powoływać podkomisje właściwe do przeprowadzenia rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów. Spośród członków podkomisji może być wyznaczony przewodniczący. Powołania członków do podkomisji, w tym przewodniczących, podpisuje Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 4. Dla przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego predyspozycje artystyczne, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna lub jej podkomisje mogą wyznaczać składy egzaminacyjne.

 5. Podkomisje właściwe do przeprowadzenia rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów lub składy egzaminacyjne, przeprowadzając proces rekrutacji, odpowiedzialne są za przygotowanie dokumentacji będącej odzwierciedleniem procesu rekrutacyjnego.

 6. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów, którego dokonuje prodziekan właściwy dla danego kierunku studiów.

 7. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję podpisuje Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 8. Od decyzji, o której mowa w ust. 7, służy odwołanie do Rektora. Odwołanie składa się w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Decyzja rektora podjęta po rozpatrzeniu odwołania jest ostateczna.

 9. Osoba powołana do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, podkomisji lub składu egzaminacyjnego nie może brać udziału w rekrutacji, w której kandydatem jest członek jej rodziny (w tym małżonek), powinowaty, lub osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Powody wyłączenia trwają po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki, kurateli. W takim przypadku następuje wyłączenie członka z Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, podkomisji lub składu egzaminacyjnego.

 10. W skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz podkomisji do przeprowadzenia rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów mogą być powołani wyłącznie nauczyciele akademiccy, będący pracownikami zatrudnionymi w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na umowę o pracę lub mianowanie.

 11. Członkiem składu egzaminacyjnego może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na podstawie umowy o pracę lub mianowania lub świadczący na rzecz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie usługi dydaktyczne na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 12. W przypadku, gdy w ramach kierunku prowadzonych jest więcej niż jedna specjalność, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może powołać dla każdej specjalności odrębną podkomisję.

 13. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej może powołać, na wniosek Dziekana, sekretarza podkomisji właściwej do przeprowadzenia rekrutacji na danym kierunku. Sekretarzem może być członek podkomisji lub inna osoba będąca pracownikiem (na podstawie umowy o pracę lub mianowania) ASP w Warszawie.

 14. Do zadań podkomisji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na studia, w szczególności:

  1. ustalenie tematów egzaminu praktycznego i/lub autoprezentacji,

  2. przeprowadzenie przeglądu teczek kandydatów,

  3. przeprowadzenie egzaminów praktycznych oraz autoprezentacji,

  4. ustalenie listy rankingowej kandydatów, wg punktacji oraz w ramach posiadanego limitu.

 15. W przypadku losowej nieobecności członka Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w trakcie egzaminów na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie, Rektor powołuje w miejsce nieobecnego nowego członka Komisji.

 16. W przypadku losowej nieobecności członka podkomisji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w trakcie egzaminów na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powołuje w miejsce nieobecnego nowego członka podkomisji.

 17. W procesie rekrutacji może wziąć udział, w charakterze obserwatora, przedstawiciel studentów.

 18. Kadencja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej trwa od momentu powołania do momentu zakończenia rekrutacji i upływu terminu odpowiedzi na wniesione, w terminie, odwołania od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do Rektora.

 19. Rektor wyznacza Sekretarza przy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w osobie kierownika Działu Nauczania.

 20. Kierownik Działu Nauczania może zwrócić się do Rektora z pisemnym wnioskiem o wyznaczenie na Sekretarza wskazanego pracownika Działu Nauczania.

Załącznik nr 1 do Regulaminu zasad i kryteriów przyjęć na studia

w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

w roku akademickim 2022/2023

 

Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji,

w tym prowadzonej w drodze elektronicznej,

na poszczególnych kierunkach studiów,

w roku akademickim 2022/2023

 

Kierunek

Rozpoczęcie rekrutacji

 


 

Zakończenie rekrutacji

 

Studia stacjonarne

Studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie

Malarstwo

05-05-2022 r.

najpóźniej do 15-07-2022 r.

Rzeźba

05-05-2022 r.

najpóźniej do 15-07-2022 r.

01-09-2022 r. - nabór uzupełniający

najpóźniej do 23-09-2022 r. - nabór uzupełniający

Grafika

05-05-2022 r.

najpóźniej do 15-07-2022 r.

Architektura Wnętrz

05-05-2022 r.

najpóźniej do 15-07-2022 r.

01-09-2022 r. - nabór uzupełniający

najpóźniej do 23-09-2022 r. - nabór uzupełniający

Konserwacja

i Restauracja Dzieł Sztuki

05-05-2022 r.

najpóźniej do 15-07-2022 r.

01-09-2022 r. - nabór uzupełniający

najpóźniej do 23-09-2022 r. - nabór uzupełniający

Wzornictwo

05-05-2022 r.

najpóźniej do 15-07-2022 r.

Sztuka Mediów

05-05-2022 r.

najpóźniej do 15-07-2022 r.

Scenografia

05-05-2022 r.

najpóźniej do 15-07-2022 r.

Badania artystyczne

05-05-2022 r.

najpóźniej do 15-07-2022 r.

Studia stacjonarne

Studia drugiego stopnia

Architektura Wnętrz

07-06-2022 r.

najpóźniej do 04-07-2022 r.

01-09-2022 r. - nabór uzupełniający

najpóźniej do 23-09-2022 r. - nabór uzupełniający

Wzornictwo

01-09-2022 r.

najpóźniej do 23-09-2022 r.

Sztuka Mediów

01-09-2022 r.

najpóźniej do 30-09-2022 r.

Scenografia

07-09-2022 r.

najpóźniej do 23-09-2022 r.

Badania artystyczne

20-06-2022 r.

najpóźniej do 15-07-2022 r.

01-09-2022 r. - nabór uzupełniający

najpóźniej do 23-09-2022 r. nabór uzupełniający

Studia niestacjonarne

Studia pierwszego stopnia

Grafika

04-07-2022 r.

najpóźniej do 297-2022 r.

01-09-2022 r. - nabór uzupełniający

najpóźniej do 23-09-2022 r. - nabór uzupełniający

Architektura Wnętrz

01-07-2022 r.

najpóźniej do 15-07-2022 r.

01-09-2022 r. - nabór uzupełniający

najpóźniej do 29-09-2022 r. - nabór uzupełniający

Sztuka Mediów

01-07-2022 r.

najpóźniej do 15-07-2022 r.

01-09-2022 r. - nabór uzupełniający

najpóźniej do 23-09-2022 r. - nabór uzupełniający


 

Studia niestacjonarne

Studia drugiego stopnia

Grafika

01-09-2022 r. (wieczorowe)

najpóźniej do 23-09-2022 r. (wieczorowe)

08-09-2022 r. (zaoczne)

najpóźniej do 28-09-2022 r. (zaoczne)

01-02-2023 r. (wieczorowe)– nabór od semestru letniego*

najpóźniej do 17-02-2023 r. (wieczorowe) – nabór od semestru letniego*

Architektura Wnętrz

01-07-2022 r.

najpóźniej do 15-07-2022 r.

01-09-2022 r. - nabór uzupełniający

najpóźniej do 29-09-2022 r. - nabór uzupełniający

01-02-2023 r. - nabór od semestru letniego*

najpóźniej do 17-02-2023 r. - nabór od semestru letniego*

Sztuka Mediów

01-07-2022 r.

najpóźniej do 22-07-2022 r.

01-09-2022 r. - nabór uzupełniający

najpóźniej do 30-09-2022 r. - nabór uzupełniający

 

* dokładne określenie terminów możliwe będzie po ustaleniu przerwy międzysemestralnej w roku akademickim 2022/2023.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Komentarze (0)