Zasady rekrutacji na Akademię Muzyczną w Krakowie 2022/2023

Akademia Muzyczna w Krakowie rekrutacja 2022/2023

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 na Akademii Muzycznej w Krakowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity  miejsc oraz terminy rekrutacji 2022.
 

UCHWAŁA Nr 23/2021 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO W KRAKOWIE z dnia 24 czerwca 2021 r.w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzania rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie na rok akademicki 2022/2023

 

Działając na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) Senat Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie postanawia, co następuje:

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 23/2021 Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

z dnia 24 czerwca 2021 r.

 

 

Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia oraz sposób przeprowadzenia rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie na rok akademicki 2022/2023

 

 

Rozdział I

OGÓLNE WARUNKI I TERMIN REKRUTACJI

 

§ 1

 

 1. Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w ramach ustalonych limitów dokonuje przyjęć na I rok studiów I i II stopnia na kierunki prowadzone w uczelni.

 2. Uczelnia przeprowadza także rekrutację na studia prowadzone w języku angielskim.

 3. O uruchomieniu studiów w języku angielskim decyduje rektor.

 4. Egzaminy wstępne mają charakter konkursowy.

 5. Podstawą przyjęcia na studia I stopnia jest wynik egzaminu wstępnego. Dodatkowo wymagane jest przedstawienie świadectwa maturalnego, a w przypadku kandydata z zagranicy – świadectwa maturalnego lub dokumentu równorzędnego, przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego i poświadczonego co do zgodności przez ambasadę lub konsulat RP.

 6. Podstawą przyjęcia na studia II stopnia są wyniki z egzaminu wstępnego, oraz przedstawienie dyplomu, lub dokumentu równorzędnego, ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich. W przypadku kandydata z zagranicy dyplom jest przedstawiany w tłumaczeniu na język polski przez tłumacza przysięgłego i poświadczony co do zgodności przez ambasadę lub konsulat RP.

 7. Egzamin wstępny odbywa się w formie stacjonarnej. Uczelnia zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia egzaminów w formie zdalnej, oraz dla niektórych kierunków/specjalności także w formie wideokonferencji on-line. O konieczności odbycia egzaminów wstępnych w formie zdalnej kandydaci zostaną powiadomieni w terminie pozwalającym na przygotowanie się do tej formy egzaminu.

 8. Przed przystąpieniem do egzaminu kandydaci wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości określonej odrębnym zarządzeniem rektora na podany w systemie rekrutacyjnym numer konta Uczelni. Opłata egzaminacyjna nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z egzaminów wstępnych.

 9. Kandydaci zdający egzamin maturalny w roku 2022 zobowiązani są do wyrażenia zgody (podczas wypełniania deklaracji maturalnej w szkole średniej) na przetwarzanie danych w Krajowym Rejestrze Egzaminów Maturalnych, w celu odczytania wyników matury przez uczelnię, w ww. rejestrze.

 10. Uczelnia, korzystając z systemu elektronicznego, przeprowadza rejestrację kandydatów na studia I i II stopnia w języku polskim lub angielskim:

  1. elektroniczna rejestracja kandydatów rozpoczyna się 16 maja 2022 r. i kończy 13 czerwca 2022 r.;

  2. link do systemu internetowej rejestracji kandydatów znajduje się na stronie internetowej Akademii.

  3. kandydaci korzystają z dostępu do Internetu we własnym zakresie;

  4. w celu rejestracji kandydat wypełnia i zatwierdza formularz rekrutacyjny oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

  5. wraz z formularzem rekrutacyjnym kandydat składa oświadczenia:

   1. potwierdzające prawdziwość danych zawartych w formularzu,

   2. o osobistym wykonaniu wymaganego programu prezentowanego w załączonym nagraniu (w przypadku formy zdalnej egzaminu), osobistym autorstwie prac kompozytorskich lub teoretyczno-muzycznych lub prezentacji, stanowiących podstawę przeprowadzenia egzaminu (w zależności od kierunku/specjalności studiów),

   3. o zgodzie na odbycie egzaminu w formie wideokonferencji, jeśli egzamin przewiduje taką formę egzaminu,

  6. rejestrację elektroniczną uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych oraz zatwierdzeniu, wygenerowaniu i wysłaniu formularza,

  7. do dokonania i potwierdzenia rejestracji oraz przekazywania informacji dotyczących egzaminów wstępnych służy osobiste konto kandydata,

  8. uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji spowodowaną awariami sieci internetowej lub okresowymi przeciążeniami serwerów. W takich przypadkach kandydat informuje sekretarza Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej o zaistniałym problemie.

 11. Rekrutacja na studia I i II stopnia na kierunki: kompozycja i teoria muzyki, dyrygentura, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, muzyka kościelna, instrumentalistyka, jazz i muzyka improwizowana, wokalistyka, rozpoczyna się 17 czerwca 2022 r. i kończy 31 października 2022 r.

 12. Szczegółowe terminy egzaminów wstępnych zostaną ustalone przez właściwe wydziałowe komisje rekrutacyjne po zakończeniu elektronicznej rejestracji kandydatów i podane do wiadomości na stronie internetowej Akademii, w zakładce – Kandydaci.

 

§ 2

 

 

 1. Do egzaminu wstępnego dopuszczeni są kandydaci, którzy spełnią wymagania określone w §1 oraz:

  1. w ogłoszonym przez uczelnię terminie wypełnią elektroniczny formularz rekrutacyjny,

  2. w ogłoszonych przez uczelnię terminach przedstawią wymagane dokumenty, o których mowa w § 13.

 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie na pokrewnym kierunku, mogą zostać przyjęci na studia po sprawdzeniu przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną zgodności programowej studiów na obu kierunkach w stopniu umożliwiającym realizację studiów II stopnia i pozytywnie zdanym egzaminie.

 3. Kandydat przedkładający świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów I stopnia wydany za granicą przez uprawnioną uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, może ubiegać się o przyjęcie na ogólnych zasadach pod warunkiem przedłożenia skanu oryginału i tłumaczenia na język polski ww. dokumentu przed egzaminami.

 4. Kandydat przedkładający świadectwo maturalne lub dyplom studiów I stopnia wydany za granicą przez inną szkołę lub uczelnię niż wymienione w ust. 3, może ubiegać się o przyjęcie na ogólnych zasadach, zgodnie z właściwą umową międzynarodową określającą równoważność wykształcenia. Kandydat z kraju, który nie podpisał umowy międzynarodowej przedkłada skan dokumentu potwierdzający nostryfikację.

 

§ 3

 

 1. Kandydaci na studia I stopnia nie muszą posiadać świadectwa ukończenia szkoły muzycznej II stopnia. Podczas egzaminu wstępnego winni wykazać się umiejętnościami i wiedzą na poziomie odpowiadającym ukończeniu takiej szkoły.

 2. Studenci Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie ubiegający się o podjęcie studiów w ramach kolejnego kierunku – zobowiązani są zdać wszystkie egzaminy obowiązujące kandydatów na I rok studiów danego kierunku.

 3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych nie korzystają z żadnych specjalnych uprawnień przy ubieganiu się o przyjęcie na studia.

 4. Kandydaci niepełnosprawni lub przewlekle chorzy, podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej. Kandydaci mogą ubiegać się o zaadaptowanie formy egzaminów do swoich potrzeb wynikających z niepełnosprawności, przy czym forma ta nie oznacza zwolnienia z egzaminu – ma jedynie na celu wyrównanie szans. Forma egzaminu ustalana jest w sposób indywidualny, z Przewodniczącym właściwej Komisji Rekrutacyjnej dla Kierunku, w drodze szczegółowej rozmowy z kandydatem oraz weryfikacji dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, dostarczonych przez kandydata na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem rekrutacji.

§ 4

 

Postępowanie rekrutacyjne na I rok studiów I i II stopnia przeprowadzane jest według systemu punktowego określonego w Rozdziale IV.

 

§ 5

 

 1. Kandydaci przyjmowani są na poszczególne kierunki/specjalności według kolejności miejsc. O kolejności decyduje liczba uzyskanych punktów.

 2. Kandydaci na studia są przyjmowani do wyczerpania limitu miejsc.

 3. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej kandydatów, o kolejności przyjęć decyduje:

  1. w postępowaniu na studia I stopnia – uzyskany procentowy wynik na egzaminie maturalnym z języka polskiego (poziom podstawowy) a w przypadku wyniku tożsamego – uzyskany wynik z egzaminu maturalnego z matematyki (poziom podstawowy),

  2. w postępowaniu na studia II studia – uzyskana średnia ocen na studiach I stopnia,

  3. w każdym z tych przypadków brana pod uwagę jest liczba punktów w odniesieniu do dwóch miejsc po przecinku.

 4. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Kandydaci przyjęci na studia mają obowiązek potwierdzenia wpisu na I rok studiów w wyznaczonym przez uczelnię terminie. Brak potwierdzenia wpisu oznacza rezygnację ze studiów.

 

§ 6

 

W przypadku uruchomienia studiów niestacjonarnych przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje:

 1. na podstawie wyników uzyskanych podczas egzaminu wstępnego na studia stacjonarne,

 2. na podstawie odrębnego egzaminu w przypadku dodatkowej rekrutacji ogłoszonej przez rektora.

 

§ 7

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne (zwane dalej WKR) powołane przez Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (UKR), w uzgodnieniu z właściwym dziekanem.

 2. Przewodniczącym WKR może być dziekan lub wyznaczona przez dziekana osoba.

 3. W skład WKR wchodzą: przewodniczący, sekretarz, oraz 1-3 członków.

 4. Przewodniczący WKR powołuje komisje egzaminacyjne i ich przewodniczących do przeprowadzania poszczególnych egzaminów. Komisje egzaminacyjne mogą pracować w zespołach egzaminacyjnych.

 5. Dla poszczególnych specjalności przewodniczący WKR może powołać sekretarzy komisji egzaminacyjnych. Sekretarz WKR nadzoruje i koordynuje ich pracę.

 6. Komisja lub zespół muszą liczyć co najmniej trzy osoby.

 7. Do zadań WKR należy w szczególności:

  1. przyjmowanie zgłoszeń w systemie rejestracji elektronicznej oraz ich weryfikacja,

  2. przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia i kontrola ich kompletności,

  3. kontrolowanie zgodności danych wprowadzonych przez kandydatów podczas elektronicznej rejestracji z danymi zawartymi w złożonych dokumentach,

  4. w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia, na inny kierunek niż ukończony na studiach I stopnia lub studiach magisterskich – sprawdzenie zgodności programowej, o której mowa w § 2 ust. 2,

  5. ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do egzaminu wstępnego,

  6. przekazanie kandydatom informacji o szczegółach technicznych przeprowadzania egzaminów i ich terminach,

  7. organizacja oraz przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego i ogłoszenie jego wyników (etapowych i ostatecznych),

  8. ustalanie w uzgodnieniu z dziekanem wydziału puli miejsc na poszczególnych specjalnościach studiów w ramach limitu miejsc dla danego kierunku studiów,

  9. podejmowanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia, w ramach przyznanego limitu miejsc,

  10. przygotowanie i ogłoszenie list kandydatów przyjętych na I rok studiów, nieprzyjętych z powodu niewystarczającej liczby punktów w ramach posiadanych limitów miejsc oraz listy osób, które nie zdały egzaminu wstępnego,

  11. zawiadomienie kandydatów o wynikach postępowania rekrutacyjnego w formie wiadomości elektronicznej (uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skuteczne doręczenie), z zastrzeżeniem, iż decyzje administracyjne (wydawane tylko w przypadku nieprzyjęcia na studia) będą doręczone pocztą,

  12. wydawanie (na prośbę kandydata) zaświadczeń o wynikach postępowania rekrutacyjnego,

  13. sporządzanie sprawozdań z wyników postępowania rekrutacyjnego,

  14. przesyłanie odwołań od decyzji odmownych wraz z aktami sprawy do rektora.

 8. Za prawidłowe wykonanie zadań określonych w ust. 7, z wyłączeniem punktu 8 odpowiadają sekretarze WKR.

 9. Po zakończeniu egzaminów wstępnych WKR sporządza i ogłasza listę kandydatów, którzy:

 10. zdali egzamin wstępny (w kolejności uzyskanych punktów),

 11. nie zdali egzaminu wstępnego (alfabetyczną).

 12. listę kandydatów przyjętych na I rok studiów (alfabetyczną),

 13. listę kandydatów, którzy zdali egzamin wstępny, a z powodu niewystarczającej liczby punktów nie zostali przyjęci na I rok studiów w ramach posiadanych limitów miejsc (w kolejności uzyskanych punktów).

 14. Po otrzymaniu danych o wyniku egzaminów maturalnych Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne przeprowadzają postępowanie rekrutacyjne i ogłaszają:

 15. W przypadku rezygnacji kandydata, na jego miejsce zostaje przyjęty kandydat posiadający najwyższą liczbę punktów z listy osób, które zdały egzamin wstępny na dany kierunek/specjalność, a nie zostały przyjęte z powodu niewystarczającej liczby punktów w ramach posiadanych limitów miejsc.

 

§ 8

 

Do przeprowadzenia egzaminów wstępnych uprawnieni są nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni.

 

§ 9

 

 1. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego dla każdego kandydata sporządza się odrębny protokół.

 2. W protokole indywidualnym wpisuje się punkty uzyskane z poszczególnych egzaminów. Protokół podpisują przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub zespołu egzaminacyjnego i sekretarz komisji egzaminacyjnej. Wszelkie skreślenia, zmiany i poprawki dokonywane w protokole powinny być potwierdzone dodatkowym podpisem przewodniczącego komisji i sekretarza komisji.

 3. Na podstawie indywidualnych protokołów, sekretarze sporządzają zbiorczy protokół dla danego kierunku/specjalności, obejmujący wszystkich ubiegających się kandydatów. W protokole wpisuje się sumy punktów uzyskane przez kandydatów oraz wynik (zdał, nie zdał) i rezultat ostateczny (przyjęty, nieprzyjęty). Protokół podpisują przewodniczący i sekretarz WKR.

 

§ 10

 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne, z zagwarantowaniem ochrony danych osobowych wymaganej przepisami.

§ 11

 

Kandydat po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego może otrzymać zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych z poszczególnych egzaminów oraz o sumie uzyskanych punktów.

 

§12

 

 1. Organem nadzorującym postępowanie rekrutacyjne jest Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR) powołana przez rektora.

 2. W skład UKR wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz sekretarz.

 3. Przewodniczącym UKR jest wyznaczony przez rektora prorektor.

 4. Do zadań UKR należy w szczególności:

  1. powoływanie Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w uzgodnieniu z dziekanami,

  2. podejmowanie ustaleń dotyczących prac WKR,

  3. kontrola przestrzegania przez WKR warunków i trybu rekrutacji,

  4. kontrola poprawności przeprowadzania egzaminów na studia I i II stopnia,

  5. sporządzenie projektu decyzji administracyjnej w przypadku odwołania kandydata od decyzji WKR o nieprzyjęciu na studia.

 5. W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o odmowie przyjęcia na studia kandydaci mają prawo złożyć odwołanie do rektora.

 6. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem komisji, która wydała decyzję.

 7. WKR zobowiązane są niezwłocznie po otrzymaniu odwołania przekazać je wraz z aktami sprawy do sekretarza Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. UKR po sporządzeniu projektu decyzji, przekazuje dokumenty rektorowi.

 8. Rektor rozpatruje odwołania kandydatów w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji WKR.

 9. Decyzje w sprawie odwołań podejmuje rektor. Decyzja rektora jest ostateczna.

 

Rozdział II WYMAGANE DOKUMENTY

 

§ 13

 

 1. Do formularza rekrutacyjnego należy dołączyć w formie elektronicznej:

  1. kolorowe zdjęcie, jak do dowodu osobistego1,

  2. skan karty przebiegu studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub inny dokument potwierdzający przebieg tych studiów – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia, zdających na inny, niż ukończony kierunek, z wyłączeniem absolwentów Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

  3. skan dokumentów wymienionych w § 2, ust.3 i 4

 2. Przed przystąpieniem do egzaminu wstępnego, kandydat powinien przedłożyć komisji egzaminacyjnej:

 3. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na konto uczelni,

 4. na specjalność kompozycja:

  • na studia I stopnia: co najmniej trzy samodzielnie wykonane prace kompozytorskie, preferowane różne składy: instrumentalne, wokalne lub mieszane,

  • na studia II stopnia: wybór partytur, nagrań kompozycji własnych o zróżnicowanej obsadzie (orkiestrowe, kameralne, solowe, wokalne, instrumentalne, elektroakustyczne) zrealizowanych w ostatnich latach, dowodzących znajomości warsztatu kompozytorskiego na poziomie ukończonych studiów I stopnia w specjalności kompozycja.

 5. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na konto uczelni,

 6. pracę artystyczną lub teoretyczno-muzyczną lub inną prezentację wymaganą w formie elektronicznej,

 7. W przypadku przeprowadzenia egzaminów w formie zdalnej, w terminie wskazanym przez WKR, kandydat powinien przedłożyć komisji egzaminacyjnej w wersji elektronicznej2:

 8. Pliki i dokumenty, o których mowa w ust. 3 należy przesyłać w sposób podany w Informatorze dla kandydatów na rok akademicki 2022/23.

 9. WKR zastrzega sobie możliwość weryfikacji tożsamości kandydata przed egzaminem.

 10. Po pozytywnie zdanym egzaminie, w porozumieniu z WKR i wyznaczonym Komisję terminie, kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia, który z przyczyn technicznych lub losowych nie mógł dołączyć do formularza rekrutacyjnego skanów dokumentów wymienionych w § 13 ust. 1 pkt 2, § 1 ust. 5 pkt oraz § 2 ust. 3 i 4 przesyła je drogą elektroniczną poprzez MERK. Niedostarczenie dokumentów we wskazanym terminie skutkuje decyzją WKR o nieprzyjęciu kandydata na studia z powodu nieprzedstawienia zaświadczenia o ukończeniu studiów, dyplomu ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub dokumentu równorzędnego.

 

1 zaimportowane do systemu rekrutacyjnego zdjęcie zostanie użyte w legitymacji studenckiej. Załączony plik musi spełniać następujące wymagania: wymiary 35x45 mm, 300 dpi, zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;

2 warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego jest dostarczenie wszystkich elementów, o których mowa w § 13, ust.1 i 3.

Z obowiązku tego zwolnieni są absolwenci Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

 1. Aby dokonać potwierdzenia wpisu na studia należy złożyć w wyznaczonym terminie, na podany adres mailowy właściwego dziekanatu wymaganą deklarację oraz doręczyć następujące dokumenty w formie skanów:

  1. skan oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości lub kopię uwierzytelnioną notarialnie – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia,

  2. skan oryginału dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich lub kopię uwierzytelnioną notarialnie, lub zaświadczenie o ukończeniu studiów – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia,

 2. Osoba wpisana na studia, pod rygorem skreślenia z listy studentów, najpóźniej do ostatniego dnia przed rozpoczęciem roku akademickiego przedkłada we właściwym dziekanacie :

 3. oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt. 1 i 2 celem potwierdzenia zgodności z oryginałem przesłanych skanów,

 4. dowód tożsamości – do wglądu.

 5. Kandydaci – obcokrajowcy oraz kandydaci wybierający studia w języku angielskim składają dokumenty w tłumaczeniu na język polski.

 6. Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 6 zostały uzyskane za granicą, kandydat przedstawia je w oryginale i tłumaczeniu na język polski, wraz z dokumentem stwierdzającym ich nostryfikację (jeżeli jest wymagana).

 

Rozdział III

ZAKRES EGZAMINU WSTĘPNEGO

 

§ 14

 

 1. Egzaminy wstępne mają charakter konkursowy.

 2. Komisje egzaminacyjne mają prawo skrócenia utworów, wyboru utworów lub ich części podczas trwania egzaminu wstępnego.

 3. Szczegółowe wymagania programowe zawarte są w Informatorze dla kandydatów na rok akademicki 2022/23.

 4. Do egzaminu przystępuje się z własnymi materiałami nutowymi. Kandydat może wystąpić z własnym akompaniatorem lub skontaktować się przed egzaminem z akompaniatorem uczelni. Dotyczy również sekcji rytmicznej.

 5. Egzaminy z gry na instrumencie i egzaminy wokalne są otwarte. Ze względu na warunki lokalowe oraz celem zapewnienia komfortu dla zdającego, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnych może ograniczyć liczbę publiczności.

 6. Egzaminy etapowe:

 7. do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy;

 8. do trzeciego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap drugi.

 9. W przypadku przeprowadzenia egzaminów w formie zdalnej, komisja egzaminacyjna ocenia przesłany wcześniej przez kandydata materiał mający formę elektronicznego pliku z zapisem danych (nagranie, partytura, praca pisemna, prezentacja w standardowym formacie), a w przypadku niektórych kierunków/specjalności odbywa również rozmowę kwalifikacyjną on-line (wideokonferencja).

 10. Zakres egzaminu na poszczególne kierunki i specjalności:

 

 

kierunek KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI

Studia I stopnia

 

Dla kandydatów deklarujących realizację specjalności KOMPOZYCJA:

 

 

Etap I Egzamin kierunkowy - 2 komponenty

 

 • przegląd prac kompozytorskich kandydata

 • rozmowa kwalifikacyjna: badanie predyspozycji twórczych i warsztatowych oraz wiedzy ogólnomuzycznej – egzamin ustny przeprowadzony indywidualnie z kandydatem

Etap II Egzaminy uzupełniające

 

 1. harmonia - ustny egzamin praktyczny (obowiązuje zakres wiedzy na poziomie szkoły muzycznej II stopnia)

 2. kształcenie słuchu - ustny egzamin praktyczny

 3. czytanie a vista na fortepianie - egzamin praktyczny

 

Dla kandydatów deklarujących realizację specjalności TEORIA MUZYKI:

 

Etap I Egzamin kierunkowy - 2 komponenty

 

 • rozmowa kwalifikacyjna cz. 1: zreferowanie przygotowanego artykułu z czasopisma Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie „Teoria muzyki. Studia, interpretacje, dokumentacje"

 • rozmowa kwalifikacyjna cz. 2: sprawdzian predyspozycji muzyczno-teoretycznych oraz zainteresowań artystyczno-naukowych kandydata

 

Etap II Egzaminy uzupełniające:

 

 1. harmonia - ustny egzamin praktyczny (obowiązuje zakres wiedzy na poziomie szkoły muzycznej II stopnia)

 2. kształcenie słuchu - ustny egzamin praktyczny

 3. czytanie a vista na fortepianie - egzamin praktyczny

 

Studia II stopnia

 

Dla kandydatów deklarujących realizację specjalności KOMPOZYCJA (dla każdego profilu):

 

Etap I. Egzamin kierunkowy – 3 komponenty:

 

 • Przegląd dorobku kandydata – minimum 5 partytur autorstwa kandydata

 • Autoprezentacja kandydata – na temat własnej twórczości, założeń i planów artystycznych

 • Egzamin ustny z zakresu kompozycji na poziomie ukończonych studiów I stopnia.

 

Etap II. Egzaminy uzupełniające (nie dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia na kierunkach kompozycja i teoria muzyki, dyrygentura w systemie polskiego szkolnictwa muzycznego)

 

 1. harmonia - ustny egzamin praktyczny

 2. kształcenie słuchu - ustny egzamin praktyczny

 3. literatura muzyczna - egzamin pisemny

 

Dla kandydatów deklarujących realizację specjalności TEORIA MUZYKI:

 

Etap I. Egzamin kierunkowy 3 komponenty

 

 • rozmowa kwalifikacyjna cz. 1: zreferowanie dwóch wybranych artykułów z czasopisma Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie „Teoria muzyki. Studia, interpretacje, dokumentacje";

 • rozmowa kwalifikacyjna cz. 2: autoreferat na temat pracy licencjackiej lub innej pisemnej pracy dyplomowej (jeśli studia I st. nie obejmowały przygotowania pisemnej pracy licencjackiej)

 • rozmowa kwalifikacyjna cz. 3: sprawdzian predyspozycji muzyczno-teoretycznych oraz zainteresowań artystyczno-naukowych kandydata

 

Etap II. Egzaminy uzupełniające (nie dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia na kierunkach kompozycja i teoria muzyki, dyrygentura w systemie polskiego szkolnictwa muzycznego)

 

 1. harmonia - ustny egzamin praktyczny

 2. kształcenie słuchu - ustny egzamin praktyczny

 3. literatura muzyczna - egzamin pisemny

kierunek DYRYGENTURA

 

Studia I stopnia

 

Etap I Egzaminy kierunkowe

 1. zadyrygowanie przygotowanym utworem oraz badanie predyspozycji dyrygenckich – egzamin praktyczny

 2. rozmowa kwalifikacyjna, odbywana z kandydatem indywidualnie.

 

Zakres egzaminów jest zgodny z wiedzą posiadaną po ukończeniu szkoły muzycznej II st. oraz z instrumentoznawstwa

 

Etap II Egzaminy uzupełniające:

 

 1. harmonia - ustny egzamin praktyczny (obowiązuje zakres wiedzy na poziomie szkoły muzycznej II stopnia)

 2. kształcenie słuchu - ustny egzamin praktyczny

 3. gra i czytanie a vista na fortepianie - egzamin praktyczny

 

Studia II stopnia

 

Etap I Egzaminy kierunkowe:

 

 1. dyrygowanie dwoma przygotowanymi utworami symfonicznymi (w wersji wyciągu na dwa fortepiany): jeden z repertuaru klasycznego i jeden z repertuaru romantycznego lub późnoromantycznego

 2. czytanie partytur

 3. egzamin ustny z zakresu wiedzy na poziomie ukończonych studiów I stopnia z dyrygentury;

 4. gra na fortepianie przygotowanego repertuaru, a vista oraz wyciągów fortepianowych – egzamin praktyczny

 

Etap II Egzaminy uzupełniające (nie dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia na kierunkach kompozycja i teoria muzyki, dyrygentura w systemie polskiego szkolnictwa muzycznego)

 

 1. harmonia - ustny egzamin praktyczny

 2. kształcenie słuchu - ustny egzamin praktyczny

 3. literatura muzyczna - egzamin pisemny

 

 

kierunek EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Studia I stopnia

 

Dla kandydatów deklarujących realizację specjalność Edukacja Muzyczna

 

Etap I Egzaminy kierunkowe:

 

 1. sprawdzian predyspozycji wokalnych – egzamin praktyczny

 2. sprawdzian predyspozycji manualnych (dyrygenckich) – egzamin praktyczny

 

Etap II Egzaminy uzupełniające:

 

 1. kształcenie słuchu – ustny egzamin praktyczny

 2. harmonia – ustny egzamin praktyczny

 3. gra na instrumencie wybranym przez kandydata – egzamin praktyczny

 

Dla kandydatów deklarujących realizację specjalności Rytmika

 

Etap I Egzaminy kierunkowe:

 1. rytmika – egzamin praktyczny

 2. improwizacja fortepianowa z emisją głosu – egzamin praktyczny

 

Etap II Egzaminy uzupełniające:

 

 1. kształcenie słuchu – ustny egzamin praktyczny

 2. harmonia – ustny egzamin praktyczny

 3. gra na fortepianie – egzamin praktyczny

 

Dla kandydatów deklarujących realizację specjalności Dyrygentura chóralna

 

Etap I Egzaminy kierunkowe:

 

 1. sprawdzian predyspozycji wokalnych – egzamin praktyczny

 2. zadyrygowanie przygotowanymi utworami oraz badanie predyspozycji dyrygenckich egzamin praktyczny

 

Etap II Egzaminy uzupełniające:

 

 1. kształcenie słuchu – ustny egzamin praktyczny

 2. harmonia – ustny egzamin praktyczny

 3. gra na instrumencie wybranym przez kandydata – egzamin praktyczny

 

Dla kandydatów deklarujących realizację specjalności Dyrygentura w zakresie orkiestr dętych

 

Etap I Egzamin kierunkowy:

 

zadyrygowanie przygotowanymi utworami oraz badanie predyspozycji dyrygenckich – egzamin praktyczny

 

Etap II Egzaminy uzupełniające:

 

 1. kształcenie słuchu – ustny egzamin praktyczny

 2. harmonia – ustny egzamin praktyczny

 3. gra na instrumencie dętym wybranym przez kandydata – egzamin praktyczny

 

Studia II stopnia

 

Dla kandydatów deklarujących realizację specjalności Nauczenie przedmiotów teoretyczno- muzycznych

 

Etap I Egzaminy kierunkowe:

 

 1. rozmowa kwalifikacyjna

 2. śpiew z własnym akompaniamentem – egzamin praktyczny

 3. przedstawienie scenariusza audycji lub lekcji umuzykalniającej i jej omówienie

 

Etap II Egzaminy uzupełniające (nie dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia na kierunkach edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, rytmika, kompozycja i teoria muzyki, dyrygentura w systemie polskiego szkolnictwa muzycznego)

 

 1. harmonia - ustny egzamin praktyczny

 2. kształcenie słuchu - ustny egzamin praktyczny

 3. literatura muzyczna - egzamin pisemny

 

 

Dla kandydatów deklarujących realizację specjalności Rytmika

 

Etap I Egzaminy kierunkowe

 

 1. rozmowa kwalifikacyjna

 2. rytmika – egzamin praktyczny

 3. improwizacja fortepianowa z emisją głosu – egzamin praktyczny

 

 

Etap II Egzaminy uzupełniające (nie dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia na kierunkach edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, rytmika w systemie polskiego szkolnictwa muzycznego)

 

 1. harmonia - ustny egzamin praktyczny

 2. kształcenie słuchu - ustny egzamin praktyczny

 3. literatura muzyczna - egzamin pisemny

 

Dla kandydatów deklarujących realizację specjalności Dyrygentura chóralna

 

Etap I Egzaminy kierunkowe

 

 1. rozmowa kwalifikacyjna

 2. dyrygowanie – egzamin praktyczny

 3. czytanie partytur – egzamin klauzurowy

 4. śpiew – egzamin praktyczny

 

Etap II Egzaminy uzupełniające (nie dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia na kierunkach edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, dyrygentura w systemie polskiego szkolnictwa muzycznego)

 

 1. harmonia - ustny egzamin praktyczny

 2. kształcenie słuchu - ustny egzamin praktyczny

 3. literatura muzyczna - egzamin pisemny

 

Dla kandydatów deklarujących realizację specjalności Dyrygentura w zakresie orkiestr dętych

 

Etap I Egzaminy kierunkowe

 

 1. rozmowa kwalifikacyjna

 2. dyrygowanie – egzamin praktyczny

 3. czytanie partytur – egzamin klauzurowy

 4. gra na instrumencie dętym wybranym przez kandydata – egzamin praktyczny

 

Etap II Egzaminy uzupełniające (nie dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia na kierunkach edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, dyrygentura w systemie polskiego szkolnictwa muzycznego)

 

 1. harmonia - ustny egzamin praktyczny

 2. kształcenie słuchu - ustny egzamin praktyczny

 3. literatura muzyczna - egzamin pisemny

 

 

kierunek MUZYKA KOŚCIELNA

Studia I stopnia

 

ETAP I Egzamin kierunkowy

gra na instrumencie organy lub fortepian – egzamin praktyczny

 

ETAP II Egzaminy uzupełniające:

 1. kształcenie słuchu – ustny egzamin praktyczny

 2. harmonia – ustny egzamin praktyczny

 

Studia II stopnia

 

Etap I Egzamin kierunkowy:

gra na instrumencie organy lub fortepian

ETAP II Egzamin uzupełniający:

dyrygowanie - egzamin praktyczny

 

 

kierunek INSTRUMENTALISTYKA

specjalność: GRA NA FORTEPIANIE

 

Studia I stopnia

 

Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

 

Etap I: Egzamin kierunkowy

egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

 

Egzamin uzupełniający

kształcenie słuchu – egzamin ustny

 

Etap II: Egzaminy uzupełniające

 

 1. czytanie a vista – egzamin praktyczny

 2. egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu – praca samodzielna) – praktyczny

 3. rozmowa kwalifikacyjna – egzamin ustny

 

Studia II stopnia

 

Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

 

Etap I: Egzamin kierunkowy

egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

 

Etap II: Egzamin uzupełniający

egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu – praca samodzielna) – praktyczny

 

 

specjalność: GRA NA ORGANACH

 

Studia I stopnia

 

Egzamin jednoetapowy: Egzamin kierunkowy

egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

 

Studia II stopnia

 

Egzamin jednoetapowy: Egzamin kierunkowy

egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

 

 

specjalność: GRA NA KLAWESYNIE, GRA NA FORTEPIANIE HISTORYCZNYM*, GRA NA LUTNI, GRA NA SKRZYPCACH BAROKOWYCH, GRA NA WIOLONCZELI BAROKOWEJ, GRA NA VIOLONE*, GRA NA VIOLI DA GAMBA, GRA NA FLECIE TRAVERSO, GRA NA FLECIE PROSTYM, GRA NA OBOJU BAROKOWYM, GRA NA TRĄBCE NATURALNEJ

 

Studia I stopnia

Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

 

Etap I: Egzamin kierunkowy

egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

 

Egzamin uzupełniający

czytanie a vista – egzamin praktyczny

Etap II: Egzamin uzupełniający

rozmowa kwalifikacyjna – egzamin ustny

 

Studia II stopnia

Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

 

Etap I: Egzamin kierunkowy

egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

 

Etap II: Egzamin uzupełniający

rozmowa kwalifikacyjna – egzamin ustny

 

* dotyczy specjalności realizowanej jedynie na studiach II stopnia

 

 

specjalność GRA NA GITARZE KLASYCZNEJ

 

Studia I stopnia

Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

 

Etap I: Egzamin kierunkowy

egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

 

Egzamin uzupełniający

czytanie a vista – egzamin praktyczny

 

Etap II: Egzamin uzupełniający

rozmowa kwalifikacyjna – egzamin ustny

 

Studia II stopnia

Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

 

Etap I: Egzamin kierunkowy

egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

 

Etap II: Egzamin uzupełniający

rozmowa kwalifikacyjna – egzamin ustny

 

 

specjalność: GRA NA HARFIE

 

Studia I stopnia

Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

 

Etap I: Egzamin kierunkowy

egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

 

Egzamin uzupełniający

egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu – praca samodzielna) – praktyczny

 

Etap II: Egzamin uzupełniający

rozmowa kwalifikacyjna – egzamin ustny

 

 

Studia II stopnia

 

Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

 

 

Etap I: Egzamin kierunkowy

egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

Egzamin uzupełniający

studia orkiestrowe

 

Etap II: Egzamin uzupełniający

rozmowa kwalifikacyjna – egzamin ustny

 

 

specjalność: GRA NA SKRZYPCACH, GRA NA ALTÓWCE

 

Studia I stopnia

Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

 

Etap I: Egzamin kierunkowy

egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

 

Egzamin uzupełniający

 

czytanie a vista – egzamin praktyczny

egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu – praca samodzielna) – praktyczny

 

Etap II: Egzamin uzupełniający

kształcenie słuchu – egzamin ustny

 

Kandydat, który zda egzamin wstępny na skrzypce , ale nie zostanie przyjęty z braku miejsc, może rozpocząć studia na altówce, jeżeli pozostaną w tej specjalności wolne miejsca i zainteresowany wyrazi taką chęć.

 

Studia II stopnia

Egzamin jednoetapowy:

 

Egzamin kierunkowy

egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

 

Egzamin uzupełniający

 

czytanie a vista – egzamin praktyczny

egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu – praca samodzielna) – praktyczny

 

Dopuszczalne jest przesłuchanie kandydata na skrzypcach z tożsamym do licencjackiego (skrzypcowym ) programem egzaminu wstępnego. (Dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcia na studia w specjalności: gra na altówce)

 

 

specjalność: GRA NA WIOLONCZELI, GRA NA KONTRABASIE, GRA NA FIDELACH KOLANOWYCH

 

Studia I stopnia

 

Egzamin jednoetapowy: Egzamin kierunkowy

egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

 

Egzamin uzupełniający

 

czytanie a vista – egzamin praktyczny

egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu – praca samodzielna) – praktyczny

 

 

Studia II stopnia

 

Egzamin jednoetapowy: Egzamin kierunkowy

Egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

Egzamin uzupełniający

 

czytanie a vista – egzamin praktyczny

egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu – praca samodzielna) – praktyczny

 

 

specjalność: GRA NA FLECIE, GRA NA OBOJU, GRA NA KLARNECIE, GRA NA FAGOCIE, GRA NA SAKSOFONIE, GRA NA AKORDEONIE

 

Studia I stopnia

Egzamin jednoetapowy:

 

Egzamin kierunkowy

egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

 

Egzamin uzupełniający

 

czytanie a vista – egzamin praktyczny

egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu – praca samodzielna) – praktyczny

 

Studia II stopnia

Egzamin jednoetapowy:

 

Egzamin Kierunkowy

egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

 

Egzamin uzupełniający

 

czytanie a vista – egzamin praktyczny

egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu – praca samodzielna) – praktyczny

 

 

specjalność: GRA NA WALTORNI, GRA NA TRĄBCE, GRA NA PUZONIE, GRA NA TUBIE, GRA NA EUPHONIUM

 

Studia I stopnia

Egzamin jednoetapowy:

 

Egzamin kierunkowy

egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

 

Egzamin uzupełniający

 

czytanie a vista – egzamin praktyczny

egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu – praca samodzielna) – praktyczny

 

 

Studia II stopnia

Egzamin jednoetapowy:

 

Egzamin kierunkowy

egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

 

Egzamin uzupełniający

 

czytanie a vista – egzamin praktyczny

egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu – praca samodzielna) – praktyczny

 

 

specjalność: GRA NA PERKUSJI

 

Studia I stopnia

Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

 

Etap I: Egzamin kierunkowy

egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

 

Egzamin uzupełniający

rozmowa kwalifikacyjna – egzamin ustny

 

Etap II: Egzamin uzupełniający

 

czytanie a vista – egzamin praktyczny

egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu – praca samodzielna) – praktyczny

 

 

Studia II stopnia

Egzamin jednoetapowy:

 

Egzamin kierunkowy

egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

 

Egzamin uzupełniający

rozmowa kwalifikacyjna – egzamin ustny

 

 

Studia II stopnia

 

Egzamin jednoetapowy, kierunkowy

specjalność: GRA W DUECIE FORTEPIANOWYM – egzamin praktyczny

 

Egzamin jednoetapowy, kierunkowy

specjalność: GRA W TRIO FORTEPIANOWYM (skrzypce, wiolonczela, fortepian lub klarnet, wiolonczela, fortepian) – egzamin praktyczny

 

Egzamin jednoetapowy, kierunkowy

specjalność: GRA W KWARTECIE SMYCZKOWYM – egzamin praktyczny

 

Egzamin jednoetapowy, kierunkowy

specjalność: AKOMPANIAMENT FORTEPIANOWY W ZAKRESIE GRY Z INSTUMENTAMI

SMYCZKOWYMI - egzamin praktyczny

 

Egzamin jednoetapowy, kierunkowy

specjalność: AKOMPANIAMENT FORTEPIANOWY W ZAKRESIE GRY Z INSTRUMENTAMI

DĘTYMI egzamin praktyczny

 

Egzamin jednoetapowy, kierunkowy

specjalność: AKOMPANIAMENT FORTEPIANOWY W ZAKRESIE GRY Z WOKALISTAMI –

egzamin praktyczny

 

 

kierunek JAZZ I MUZYKA IMPROWIZOWANA

specjalność: GRA NA PERKUSJI I INSTRUMENTACH PERKUSYJNYCH, GRA NA FORTEPIANIE, GRA NA KONTRABASIE, GRA NA FLECIE, GRA NA SAKSOFONIE, GRA NA TRĄBCE, GRA NA PUZONIE, GRA NA GITARZE, GRA NA GITARZE BASOWEJ, GRA NA SKRZYPCACH

 

 

Studia I stopnia

Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

Etap I:

 

Egzamin kierunkowy

egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

 

Egzamin uzupełniający

rozmowa kwalifikacyjna – egzamin ustny

 

Etap II:

Egzamin uzupełniający

 

czytanie a vista – egzamin praktyczny

egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu – praca samodzielna) – praktyczny kształcenie słuchu – egzamin ustny

 

Studia II stopnia

Egzamin jednoetapowy:

 

Egzamin kierunkowy

egzamin z gry na instrumencie – praktyczny

 

Egzamin uzupełniający

rozmowa kwalifikacyjna – egzamin ustny

 

 

specjalność: ARANŻACJA I KOMPOZYCJA JAZZOWA

Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

 

Etap I: Egzamin kierunkowy

 

Prezentacja trzech własnych kompozycji lub aranżacji w formacie PDF z dołączonym nagraniem audio w formacie MP3 (wykonanie na żywo bądź symulacja komputerowa) – egzamin praktyczny

 

Egzamin uzupełniający

 

Gra na instrumencie głównym: wykonanie wybranego utworu jazzowego z improwizacją, z towarzyszeniem sekcji rytmicznej – egzamin praktyczny

 

Etap II: Egzamin uzupełniający

 

 • Gra na fortepianie (jeśli nie jest instrumentem głównym): wykonanie wybranego utworu jazzowego z improwizacją solo lub z towarzyszeniem sekcji rytmicznej – egzamin praktyczny

 • Realizacja podanego przebiegu harmonicznego na fortepianie – egzamin praktyczny

 • Kształcenie słuchu – egzamin praktyczny

 • Harmonia - egzamin

 • Rozmowa kwalifikacyjna – egzamin ustny

 

 

kierunek WOKALISTYKA

Studia I stopnia

 

Etap 1 - Egzamin kierunkowy

śpiew solowy . Do wykonania z pamięci repertuar z zakresu muzyki klasycznej (nie rozrywkowej). Aria barokowa w języku włoskim

Utwór dowolny

 

Etap 2 - Repertuar inny niż w etapie pierwszym. Do wykonania z pamięci

Egzamin kierunkowy - śpiew solowy

Aria operowa lub oratoryjna Pieśń

 

Egzamin uzupełniający - aktorstwo

 • Interpretacja z pamięci wiersza lub fragmentu prozy. Dla obcokrajowców dopuszcza się interpretację w języku angielskim

 • Wykonanie zadanej sceny/etiudy aktorskiej.

 

Etap 3- Egzamin uzupełniający - klauzura

 

Samodzielne przygotowanie w określonym czasie zadanej kompozycji wokalnej , następnie wykonanie jej z towarzyszeniem fortepianu.

 

Studia II stopnia

Egzamin jednoetapowy

 

Egzamin kierunkowy - śpiew solowy. Do wykonania z pamięci:

 

Aria operowa lub oratoryjna Pieśń

 

Egzamin uzupełniający - aktorstwo

 

Wykonanie z pamięci interpretacji wiersza lub fragmentów prozy oraz wykonanie zadanej etiudy/scenki aktorskiej. Dla obcokrajowców dopuszcza się w języku angielskim.

 

 

Rozdział IV

WARUNKI I TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

§ 15

 

 1. Egzaminy wstępne, zależnie od kierunku/specjalności lub stopnia są jedno – dwu- lub trzyetapowe.

 2. Kandydaci, którzy w pierwszym etapie nie uzyskają wymaganej liczby punktów, nie są dopuszczani do dalszego etapu egzaminu wstępnego. Egzamin uważa się za niezdany.

 3. W sytuacji, w której kandydaci uzyskali taką samą liczbą punktów weryfikacja odbywa się na zasadach określonych w §5 pkt. 3 ust 1-3 .

 4. Listę kandydatów (w kolejności alfabetycznej) dopuszczonych do II lub III etapu, podpisaną przez przewodniczącego i sekretarza WKR ogłasza sekretarz.

 5. Oceny poszczególnych egzaminów dokonuje się systemem punktacji od 0 do 25 pkt.

 

 

 • punkty

  ocena

  25

  bardzo dobrze ++

  24

  bardzo dobrze +

  23

  bardzo dobrze

  22

  bardzo dobrze -

  21

  bardzo dobrze - -

  20

  dobrze ++

  19

  dobrze +

  18

  dobrze

  17

  dobrze -

  16

  dobrze - -

  15

  dostatecznie ++

  14

  dostatecznie +

  13

  dostatecznie

  12

  dostatecznie -

  11

  dostatecznie - -

  0-10

  niedostatecznie

§ 16

 

Zasady obliczania wyniku egzaminu wstępnego

 

 1. W rekrutacji na studia I stopnia (oraz I i II st. na kierunku Muzyka kościelna, Wokalistyka, Instrumentalistyka, Jazz i muzyka improwizowana) z wyniku egzaminu kierunkowego bądź grupy egzaminów kierunkowych oraz z wyniku egzaminu uzupełniającego lub grupy egzaminów uzupełniających wyciąga się średnią liczbę punktów. Następnie średnie sumuje się z założeniem, że:

  • do liczby punktów uzyskanych z egzaminu kierunkowego lub średniej liczby punktów z egzaminów kierunkowych stosuje się mnożnik „x3”,

  • w grupie egzaminów uzupełniających do uzyskanej liczby punktów lub średniej liczby punktów nie stosuje się mnożnika.

 

 1. W rekrutacji na studia II stopnia dla kandydatów, których obowiązuje wyłącznie egzamin kierunkowy / egzaminy kierunkowe, wynik egzaminu stanowi liczba punktów z egzaminu kierunkowego lub średnia liczby punktów z egzaminów kierunkowych.

 

W przypadku pozostałych kandydatów wynik stanowi również liczba punktów z egzaminu kierunkowego lub średnia liczby punktów z egzaminów kierunkowych. Pozytywny wynik egzaminów uzupełniających decyduje o zdaniu egzaminu wstępnego ale nie jest wliczany do ostatecznej liczby punktów, przez co nie wpływa na liczbę punktów ostatecznego wyniku rekrutacji.

 

 

Minimalne wymagania punktowe:

 

dyrygentura

 

studia I stopnia

egzaminy kierunkowe – min. 18 pkt z każdego egzaminu

 

egzaminy uzupełniające – min. średnia 16 pkt

w tym z egzaminu z kształcenia słuchu min. 18 pkt, z pozostałych egzaminów min. 14 pkt

 

studia II stopnia

egzaminy kierunkowe – min. 18 pkt z każdego egzaminu

 

egzaminy uzupełniające – min. średnia 16 pkt

w tym z egzaminu z kształcenia słuchu min. 18 pkt, z pozostałych egzaminów min. 14 pkt

 

kompozycja i teoria muzyki

 

studia I stopnia

egzamin kierunkowy – min. 18 pkt

 

egzaminy uzupełniające – min. średnia 16 pkt w tym z każdego egzaminu min. 14 pkt

 

studia II stopnia

egzamin kierunkowy – min. 18 pkt

 

egzaminy uzupełniające – min. średnia 16 pkt w tym z każdego egzaminu min. 14 pkt

 

 

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 

studia I stopnia

egzaminy kierunkowe – min. 18 pkt

 

egzaminy uzupełniające - min. średnia 16 pkt, w tym z każdego egzaminu min. 14 pkt

 

studia II stopnia

egzaminy kierunkowe – min. 18 pkt

 

egzaminy uzupełniające - min. średnia 16 pkt, w tym z każdego egzaminu min. 14 pkt

 

 

muzyka kościelna

 

studia I stopnia

egzamin kierunkowy – min. 18 pkt

 

egzaminy uzupełniające - min. średnia 16 pkt, w tym z każdego egzaminu min. 14 pkt

 

studia II stopnia

 

egzamin kierunkowy – min. 18 pkt egzamin uzupełniający - min. 16 pkt

 

 

instrumentalistyka

 

studia I i II stopnia

 

egzamin kierunkowy – min. 18 pkt.

 

egzamin uzupełniający – min. 14 pkt z każdego egzaminu

 

 

jazz i muzyka improwizowana

 

studia I i II stopnia

 

egzamin kierunkowy – min. 18 pkt.

 

egzamin uzupełniający – min. 14 pkt z każdego egzaminu

 

 

wokalistyka

 

studia I stopnia

Każdy etap oraz komponent jest punktowany osobno

 

Śpiew solowy- minimum 18 punktów mnożnik razy 3 Aktorstwo-minimum 16 punktów

Klauzura-minimum 14 punktów.

 

Brak uzyskania minimum punktów z egzaminu / któregoś z komponentów powoduje niezdanie całości egzaminu

 

studia II stopnia

Każdy komponent jest punktowany osobno

 

Śpiew solowy- minimum 18 punktów mnożnik razy 3 Aktorstwo- minimum 16 punktów

Brak uzyskania minimum punktów z egzaminu / któregoś z komponentów powoduje niezdanie całości egzaminu

 

 

§ 17

 

Rekrutacja dodatkowa i uzupełniająca

 

 1. Rektor może ogłosić dodatkową rekrutację na określone kierunki/specjalności studiów, na wniosek właściwego dziekana – w przypadku niewypełnienia limitu miejsc na studiach pierwszego lub drugiego stopnia:

 2. Terminy egzaminów w ramach dodatkowej rekrutacji ogłasza właściwa WKR na stronie internetowej uczelni, nie później niż do dnia 1 września.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie decyzje podejmują właściwe wydziałowe komisje rekrutacyjne.

 

 

§ 18

 

Studia niestacjonarne

 

 

 1. Zainteresowani podjęciem studiów niestacjonarnych zobowiązani są do złożenia pisemnej deklaracji w odpowiednich dziekanatach w terminie ogłoszonym przez uczelnię.

 2. uruchomieniu studiów niestacjonarnych decyduje rektor.

 3. Właściwe komisje rekrutacyjne dla kierunków podejmują decyzję o przyjęciu na I rok studiów niestacjonarnych oraz ogłaszają listę przyjętych na podstawie wyników uzyskanych podczas egzaminu wstępnego na studia stacjonarne lub na podstawie wyników dodatkowej rekrutacji (tryb postępowania jak w §2).

 

 

 

 

 

 

 

 

R e k t o r

 

 

prof. dr hab. Wojciech Widłak

 

§ 1

 

 

 1. Uchwala się warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia oraz sposób przeprowadzania rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia

w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie na rok akademicki 2022/2023, których tekst jednolity stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 1. Szczegóły techniczne przeprowadzenia egzaminów on-line zostaną opublikowane na stronie internetowej uczelni w zakładce Kandydaci.

 

 

§ 2

 

 

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 2. Uchwała wraz z załącznikami publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w zakładce Prawo uczelniane/Uchwały Senatu/2021 oraz na stronie internetowej uczelni w zakładce Kandydaci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R e k t o r

 

 

prof. dr hab. Wojciech Widłak

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna w Krakowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna w Krakowie

Komentarze (0)