Zasady rekrutacji na WUM 2016/17

 

Uniwersytet Medyczny w Warszawie rekrutacja 2016 - Zasady rekrutacji na WUM 2016/17

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.
 
UCHWAŁA NR 40//2015 SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO z dnia 23 maja 2015 r w sprawie: ustalenia warunków, trybu i terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2016/2017
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz § 51 ust. 1 pkt 1 lit. b Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwala się, co następuje:
§1.
Ustala się warunki, tryb i terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2016/2017 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Załącznik nr 1

Kierunek/

Specjalność

Jednolite magisterskie

I stopnia

II stopnia

Stacjonarne

Niestacjonarne

Stacjonarne

Niestacjonarne

Stacjonarne

Niestacjonarne

dawniej

wieczorowe

dawniej

zaoczne

dawniej

wieczorowe

dawniej

zaoczne

dawniej

wieczorowe

dawniej

zaoczne

Analityka

medyczna

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Audiofonologia z Drotetvka słuchu

 

 

 

X

X

 

 

 

 

Dietetyka

 

 

 

X

 

 

X

 

X

Elektroradiologia

 

 

 

X

X

X

 

 

 

Farmacja

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Fizjoterapia

 

 

 

X

X

 

X

X

X

Higiena

stomatoloaiczna

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Lekarski

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Lekarsko-

dentvstvcznv

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Logopedia ogólna i kliniczna

 

 

 

X

X

 

X

 

 

Pielęgniarstwo

 

 

 

X

 

 

X

 

X

Położnictwo

 

 

 

X

 

 

X

 

X

Ratownictwo

medyczne

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Techniki

dentystyczne

 

 

 

X

X

 

 

 

 

Zdrowie publiczne

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 
Załącznik nr 2
KIERUNEK:ANALITYKA MEDYCZNA
STUDIA JEDNOLITE
 
I. Stacjonarne
1. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo „nową maturę” będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów:
 
Przedmioty obowiązkowe:
 • biologia - egzamin (poziom rozszerzony),
 • chemia - egzamin (poziom rozszerzony).
Przedmiot dodatkowy:
 • matematyka - egzamin (poziom podstawowy).
W przypadku matematyki wynik egzaminu będzie przeliczony na punkty według zasady:
1% = 0,25 punktu.
 
2. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo IB lub świadectwo EB będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów:
 
Przedmioty obowiązkowe:
 • biologia - egzamin (Higher level),
 • chemia - egzamin (Higher level).
Przedmiot dodatkowy:
 • matematyka - egzamin (Mathematics Standard level lub Mathematical Studies Standard level).
Zasady przeliczania ocen ze świadectw IB na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 20. Oceny ze świadectw EB będą przeliczane na punkty kwalifikacyjne według wzoru: wynik x 10 -w przypadku biologii i chemii oraz wynik x 2,5 - w przypadku matematyki.
 
3. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo „starą maturę” lub świadectwo maturalne /dojrzałości poza granicami Polski, będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników UEW z przedmiotów:
 
Przedmioty obowiązkowe:
 • biologia - egzamin pisemny (równoważny z poziomem rozszerzonym „nowej matury"),
 • chemia - egzamin pisemny (równoważny z poziomem rozszerzonym „nowej matury”).
Przedmiot dodatkowy:
 • mamematyka - egzamin pisemny (równoważny z poziomem podstawowym „nowej matury”).
W przypadku matematyki wynik UEW będzie przeliczony na punkty według zasady:
 
1% = 0,25 punktu.
 
4. Jeżeli przyjęcie grupy kandydatów o takiej samej liczbie punktów powodowałoby przekroczenie limitu przyjęć, o kolejności w tej grupie decyduje liczba punktów z przedmiotu chemia.
II. Niestacjonarne (odpłatne: dawniej wieczorowe)
 
O przyjęcie na studia może ubiegać się osoba, która:
 1. spełnia wymogi kwalifikacyjne dla kandydatów na studia stacjonarne (patrz część I.) lub
 2. ukończyła studia magisterskie lub równorzędne na innym kierunku medycznym w WUM lub innych Akademiach lub Uniwersytetach Medycznych w kraju lub Collegium Medicum UMK lub UJ lub
 3. ukończyła studia magisterskie na innych kierunkach i przystąpiła do UEW lub przedstawiła świadectwo „nową maturę” lub świadectwo IB lub świadectwo EB, zawierające wyniki egzaminów spełniających warunki przyjęć na studia stacjonarne (patrz część I.).
Kwalifikacja kandydatów wymienionych w ust. 1 i 3 będzie odbywać się na podstawie sumy punktów obliczonych zgodnie z zasadami kwalifikacji na studia stacjonarne obowiązującymi w WUM.
 
Absolwenci wymienieni w ust. 2 będą przyjmowani w pierwszej kolejności na podstawie dyplomu ukończenia studiów lub wydanego przez dziekanat zaświadczenia o ukończeniu studiów.
 
Absolwentom innych kierunków, bez względu na liczbę posiadanych dyplomów magistra, do wyników egzaminów maturalnych lub wyników Uczelnianego Egzaminu Wstępnego dodaje się 100 punktów za posiadany dyplom.
 
Załącznik nr 3
KIERUNEK: AUDIOFONOLOGIA Z PROTETYKĄ SŁUCHU
STUDIA I STOPNIA
I. Stacjonarne
 
1. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo „nową maturę”, będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów:
 1. język polski - egzamin pisemny (poziom podstawowy),
 2. język obcy nowożytny - egzamin ustny,
 3. biologia albo chemia albo fizyka i astronomia (lub fizyka) albo matematyka - egzamin (poziom rozszerzony).
2. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo IB lub świadectwo EB, będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów:
 1. język polski - egzamin pisemny (Standard level),
 2. język obcy nowożytny - egzamin ustny (Standard level),
 3. biologia albo chemia albo fizyka albo matematyka - egzamin pisemny (Higher level).
Zasady przeliczania ocen ze świadectw IB na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 20. Oceny ze świadectw EB będą przeliczane na punkty kwalifikacyjne według wzoru: wynik x 10.
 
3. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo „starą maturę” lub świadectwo maturalne / dojrzałości poza granicami Polski, będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów:
 1. język polski - egzamin pisemny,
 2. język obcy nowożytny - egzamin ustny,
 3. biologia albo chemia albo fizyka i astronomia (lub fizyka) albo matematyka - egzamin pisemny.
Zasady przeliczania ocen z świadectwa „stara matura" lub świadectwa maturalnego / dojrzałości uzyskanego poza granicami Polski na punkty kwalifikacyjne określa zał. nr 20
 
W przypadku braku wyniku egzaminu z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astronomia (lub fizyka), matematyka lub język obcy nowożytny, kandydat może przystąpić do U EW. Dotyczy to wyłącznie kandydatów, którzy uzyskali świadectwo „starą maturę” lub świadectwo maturalne/dojrzałości poza granicami Polski. Wybrany przedmiot należy określić przy składaniu aplikacji.
 
4. Do obliczenia ostatecznej liczby punktów kwalifikacyjnych za przedmiot: biologia, chemia, fizyka i astronomia (lub fizyka) stosuje się mnożnik 1,4.
5. Dodatkowe kryterium: kandydatom, którzy z dokumentami złożyli dyplom zawodowy zgodny z wybranym kierunkiem studiów (protetyk słuchu), przyznaje się dodatkowo 50 punktów kwalifikacyjnych.
II. Niestacjonarne (odpłatne: dawniej wieczorowe)
 
O przyjęcie na studia może ubiegać się osoba, która:
 • w roku rekrutacji brała udział w kwalifikacji na studia stacjonarne na kierunek audiofonologia z protetyką słuchu lub na kierunek/specjalność audiofonologia w WUM lub innych Uniwersytetach Medycznych w kraju lub Collegium Medicum UMK lub UJ i nie uzyskała liczby punktów wystarczającej do przyjęcia lub
 • ukończyła studia na innym kierunku medycznym.
Kwalifikacja kandydatów wym. w ust. 1 będzie odbywać się na podstawie sumy punktów uzyskanych w kwalifikacji na studia stacjonarne.
 
Absolwenci wymienieni w ust. 2 będą przyjmowani w pierwszej kolejności na podstawie dyplomu ukończenia studiów lub wydanego przez dziekanat zaświadczenia o ukończeniu studiów.
 
Załącznik nr 4 
KIERUNEK: DIETETYKA
STUDIA I STOPNIA
 
I. Stacjonarne
 
1. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo „nową maturę”, będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów:
 • język obcy nowożytny - egzamin ustny,
 • chemia - egzamin (poziom rozszerzony),
 • biologia albo fizyka i astronomia (lub fizyka) - egzamin (poziom rozszerzony).
2. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo IB lub świadectwo EB, będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów:
 
 • język obcy nowożytny - egzamin ustny (Standard level),
 • chemia - egzamin pisemny (Higher level),
 • biologia albo fizyka - egzamin pisemny (Higher level).
Zasady przeliczania ocen ze świadectw IB na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 20. Oceny ze świadectw EB będą przeliczane na punkty kwalifikacyjne według wzoru: wynik x 10.
 
3. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo „starą maturę” lub świadectwo maturalne / dojrzałości poza granicami Polski, będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów:
 • język obcy nowożytny - egzamin ustny,
 • chemia - egzamin pisemny,
 • biologia albo fizyka i astronomia (lub fizyka) - egzamin pisemny.
Zasady przeliczania ocen ze świadectwa „stara matura” lub świadectwa maturalnego / dojrzałości uzyskanego poza granicami Polski na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 20.
 
W przypadku braku wyniku egzaminu z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astronomia (lub fizyka), język obcy nowożytny, kandydat może przystąpić do UEW. Dotyczy to wyłącznie kandydatów, którzy uzyskali świadectwo „starą maturę” lub świadectwo maturalne/dojrzałości poza granicami Polski. Wybrany przedmiot należy określić przy składaniu aplikacji.
 
4. Do obliczenia ostatecznej liczby punktów kwalifikacyjnych za przedmiot chemia stosuje się mnożnik 1,4.
 
5. Dodatkowe kryterium: kandydatom, którzy wraz z dokumentami złożyli dyplom zawodowy zgodny z wybranym kierunkiem studiów, przyznaje się dodatkowo 50 punktów kwalifikacyjnych.
 
STUDIA II STOPNIA
I. Stacjonarne
 
Kandydatami mogą być absolwenci studiów I stopnia tego samego kierunku.
 
Kwalifikacja będzie odbywać się na podstawie sumy punktów uzyskanych za:
 
1) średnią ocenę z przebiegu studiów (podaną w suplemencie do dyplomu) (maksymalnie 5 pkt.)

Średnia ocena

Punkty

>4,50

5

4,00-4,50

3

2) kryteria dodatkowe (udokumentowane): (maksymalnie 8 pkt.)

Kryteria dodatkowe

Punkty

Referat / plakat na konferencji naukowej (kopia)

3

Publikacja w czasopiśmie naukowym / zawodowym (kopia)

5

(maksymalnie 50 pkt.)
3) wynik egzaminu wstępnego (test 50 pytań)
II. Niestacjonarne (odpłatne: dawniej zaoczne)
 
Kandydatami mogą być absolwenci studiów I stopnia tego samego kierunku.
 
Zasady kwalifikacji są takie same jak zasady kwalifikacji na studia stacjonarne.
 
UWAGA !
 
Złożenie aplikacji na studia stacjonarne powoduje automatyczne złożenie aplikacji na studia niestacjonarne; kandydat obowiązany jest dokonać wyboru, która aplikacja ma być brana pod uwagę jako pierwsza. Kandydat wnosi za postępowanie kwalifikacyjne jedną opłatę rekrutacyjną.

Załącznik nr 5

KIERUNEK: ELEKTRORADIOLOGIA

STUDIA I STOPNIA

I. Stacjonarne
 
1. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo „nową maturę”, będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów:
 • język polski - egzamin pisemny (poziom podstawowy),
 • język obcy nowożytny - egzamin ustny,
 • biologia albo chemia albo fizyka i astronomia (lub fizyka) albo matematyka - egzamin (poziom rozszerzony).
2. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo IB lub świadectwo EB, będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów:
 • język polski - egzamin pisemny (Standard level),
 • język obcy nowożytny - egzamin ustny (Standard level),
 • biologia albo chemia albo fizyka albo matematyka - egzamin pisemny (Higher level).
Zasady przeliczania ocen ze świadectw IB na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 20. Oceny ze świadectw EB będą przeliczane na punkty kwalifikacyjne według wzoru: wynik x 10.
 
3. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo „starą maturę” lub świadectwo maturalne / dojrzałości poza granicami Polski, będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów:
 • język polski - egzamin pisemny,
 • język obcy nowożytny - egzamin ustny,
 • biologia albo chemia albo fizyka i astronomia (lub fizyka) albo matematyka - egzamin pisemny.
Zasady przeliczania ocen z świadectwa „stara matura” lub świadectwa maturalnego / dojrzałości uzyskanego poza granicami Polski na punkty kwalifikacyjne określa zał. nr 20
 
W przypadku braku wyniku egzaminu z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astronomia (lub fizyka), matematyka lub język obcy nowożytny, kandydat może przystąpić do UEW. Dotyczy to wyłącznie kandydatów, którzy uzyskali świadectwo „starą maturę" lub świadectwo maturalne/dojrzałości poza granicami Polski. Wybrany przedmiot należy określić przy składaniu aplikacji.
 
4. Do obliczenia ostatecznej liczby punktów kwalifikacyjnych za przedmiot: biologia, chemia, fizyka i astronomia (lub fizyka) stosuje się mnożnik 1,4.
5. Dodatkowe kryterium: kandydatom, którzy wraz z dokumentami złożyli dyplom zawodowy zgodny z wybranym kierunkiem studiów (technik radiolog), przyznaje się dodatkowo 50 punktów kwalifikacyjnych.
 
II. Niestacjonarne (odpłatne: dawniej wieczorowe)
O przyjęcie na studia może ubiegać się osoba, która:
 
1. w roku rekrutacji brała udział w kwalifikacji na studia stacjonarne na kierunek elektroradiologia w WUM lub innych Uniwersytetach Medycznych w kraju lub Collegium Medicum UMK lub UJ i nie uzyskała liczby punktów wystarczającej do przyjęcia lub
 
2. ukończyła studia na innym kierunku medycznym.
 
Kwalifikacja kandydatów wym. w ust. 1 będzie odbywać się na podstawie sumy punktów uzyskanych w kwalifikacji na studia stacjonarne.
Absolwenci wymienieni w ust. 2 będą przyjmowani w pierwszej kolejności na podstawie dyplomu ukończenia studiów lub wydanego przez dziekanat zaświadczenia o ukończeniu studiów.
 
III. Niestacjonarne (odpłatne: dawniej zaoczne)
 
O przyjęcie na studia niestacjonarne (dawniej zaoczne) może ubiegać się osoba, która uzyskała świadectwo maturalne/dojrzałości i posiada dyplom zawodowy zgodny z wybranym kierunkiem studiów oraz pracuje minimum 2 lata w danym zawodzie.
 
Kwalifikacja odbywa się na podstawie punktów uzyskanych za:
1) średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej (maksymalnie 5 punktów)
 
(przedmioty: j. polski, j. obcy, biologia, chemia, fizyka, matematyka)

Średnia ocen

Punkty

do 3,00

3

3,01 -4,00

4

powyżej 4,01

5

2) rozmowę kwalifikacyjną (maksymalnie 10 punktów)
3) staż pracy (maksymalnie 10 punktów)

Staż pracy

Punkty

3-10 lat

5

powyżej 10 lat

10

Kwalifikacja zostanie przeprowadzona, gdy liczba zarejestrowanych kandydatów spełniających powyższe kryteria będzie nie mniejsza niż 15 osób.
 
Załącznik nr 6 
KIERUNEK: FARMACJA
 
STUDIA JEDNOLITE
I. Stacjonarne
 
1. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo „nową maturę” będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów:
 
Przedmioty obowiązkowe:
 • biologia - egzamin (poziom rozszerzony),
 • chemia - egzamin (poziom rozszerzony).
Przedmiot dodatkowy:
 • matematyka - egzamin (poziom podstawowy).
W przypadku matematyki wynik egzaminu będzie przeliczony na punkty według zasady:
 
1% = 0,25 punktu.
 
2. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo IB lub świadectwo EB będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów:
 
Przedmioty obowiązkowe:
 • biologia - egzamin (Higher level),
 • chemia - egzamin (Higher level).
Przedmiot dodatkowy:
 • matematyka - egzamin (Mathematics Standard level lub Mathematical Studies Standard level).
Zasady przeliczania ocen ze świadectw IB na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 20. Oceny ze świadectw EB będą przeliczane na punkty kwalifikacyjne według wzoru: wynik x 10 -w przypadku biologii i chemii oraz wynik x 2,5 - w przypadku matematyki.
 
3. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo „starą maturę” lub świadectwo maturalne / dojrzałości poza granicami Polski, będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników UEW z przedmiotów:
 
Przedmioty obowiązkowe:
 • biologia - egzamin pisemny (równoważny z poziomem rozszerzonym „nowej matury”),
 • chemia - egzamin pisemny (równoważny z poziomem rozszerzonym „nowej matury”),
Przedmiot dodatkowy:
 • matematyka - egzamin pisemny (równoważny z poziomem podstawowym „nowej matury”).
W przypadku matematyki wynik UEW będzie przeliczony na punkty według zasady:
1% = 0,25 punktu.
 
4. Jeżeli przyjęcie grupy kandydatów o takiej samej liczbie punktów powodowałoby przekroczenie limitu przyjęć, o kolejności w tej grupie decyduje liczba punktów z przedmiotu chemia.
 
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia stacjonarne, chcący studiować w języku angielskim, składają w wyznaczonym terminie wniosek o przeniesienie na studia w języku angielskim na warunkach częściowej odpłatności. Dalsze postępowanie kwalifikacyjne dla tej grupy kandydatów prowadzone jest według zasad opisanych w załączniku nr 17.
 
II. Niestacjonarne (odpłatne: dawniej wieczorowe)
O przyjęcie na studia może ubiegać się osoba, która:
 1. spełnia wymogi kwalifikacyjne dla kandydatów na studia stacjonarne (patrz część I.) lub
 2. ukończyła studia magisterskie lub równorzędne na innym kierunku medycznym w WUM lub innych Akademiach lub Uniwersytetach Medycznych w kraju lub Collegium Medicum UMK lub UJ lub
 3. ukończyła studia magisterskie na innych kierunkach i przystąpiła do UEW lub przedstawiła świadectwo „nową maturę” lub świadectwo IB lub świadectwo EB, zawierające wyniki egzaminów spełniających warunki przyjęć na studia stacjonarne (patrz część I.).
Kwalifikacja kandydatów wymienionych w ust. 1 i 3 będzie odbywać się na podstawie sumy punktów obliczonych zgodnie z zasadami kwalifikacji na studia stacjonarne obowiązującymi w WUM.
 
Absolwenci wymienieni w ust. 2 będą przyjmowani w pierwszej kolejności na podstawie dyplomu ukończenia studiów lub wydanego przez dziekanat zaświadczenia o ukończeniu studiów.
 
Absolwentom innych kierunków, bez względu na liczbę posiadanych dyplomów magistra, do wyników egzaminów maturalnych lub wyników Uczelnianego Egzaminu Wstępnego dodaje się 100 punktów za posiadany dyplom.
 
III. Niestacjonarne (odpłatne, w języku angielskim)
 
O przyjęcie na studia może ubiegać się osoba, która posiada świadectwo maturalne lub dojrzałości i spełnia wymagania wymienione w części I. ust. 1 lub ust. 2 lub ust. 3 oraz posiada certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (nie dotyczy obcokrajowców skierowanych na studia w języku polskim w WUM przez Ministerstwo Zdrowia).
 
Postępowanie kwalifikacyjne dla tej grupy kandydatów prowadzone jest według zasad opisanych w załączniku nr 17.
 
Załącznik nr 7 
KIERUNEK: FIZJOTERAPIA
 
STUDIA I STOPNIA
I. Stacjonarne
 
1. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo „nową maturę”, będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów:
 • język obcy nowożytny - egzamin ustny,
 • biologia - egzamin (poziom rozszerzony),
 • fizyka i astronomia (lub fizyka) albo chemia albo matematyka - egzamin (poziom rozszerzony).
2. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo IB lub świadectwo EB, będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów:
 • język obcy nowożytny - egzamin ustny (Standard level),
 • biologia-egzamin pisemny (Higher level),
 • fizyka albo chemia albo matematyka - egzamin pisemny (Higher level).
Zasady przeliczania ocen ze świadectw IB na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 20.
 
Oceny ze świadectw EB będą przeliczane na punkty kwalifikacyjne według wzoru: wynik x 10.
 
3. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo „starą maturę” lub świadectwo maturalne / dojrzałości poza granicami Polski, będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów:
 • język obcy nowożytny - egzamin ustny,
 • biologia-egzamin pisemny ,
 • fizyka i astronomia (lub fizyka) albo chemia albo matematyka - egzamin pisemny.
Zasady przeliczania ocen ze świadectwa „stara matura” lub świadectwa maturalnego/dojrzałości uzyskanego poza granicami Polski na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 20.
 
W przypadku braku wyniku egzaminu z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astronomia (lub fizyka), matematyka lub język obcy nowożytny, kandydat może przystąpić do UEW. Dotyczy to wyłącznie kandydatów, którzy uzyskali świadectwo „starą maturę” lub świadectwo maturalne/dojrzałości poza granicami Polski. Wybrany przedmiot należy określić przy składaniu aplikacji.
 
4. Do obliczenia ostatecznej liczby punktów kwalifikacyjnych za przedmiot biologia stosuje się mnożnik 1,4.
 
5. Dodatkowe kryterium: kandydatom, którzy wraz z dokumentami złożyli dyplom zawodowy (uzyskany w szkole policealnej) zgodny z wybranym kierunkiem studiów (fizjoterapeuta lub masażysta), przyznaje się dodatkowo 50 punktów kwalifikacyjnych.
II. Niestacjonarne (odpłatne: dawniej wieczorowe)
 
O przyjęcie na studia może ubiegać się osoba, która:
 
1. w roku rekrutacji brała udział w kwalifikacji na studia stacjonarne na ten sam kierunek w WUM lub innych Uniwersytetach Medycznych w kraju lub Collegium Medicum UMK lub UJ i nie uzyskała liczby punktów wystarczającej do przyjęcia lub
2. ukończyła studia na innym kierunku medycznym.
 
Kwalifikacja kandydatów wym. w ust. 1 będzie odbywać się na podstawie sumy punktów uzyskanych w kwalifikacji na studia stacjonarne.
 
Absolwenci wymienieni w ust. 2 będą przyjmowani w pierwszej kolejności na podstawie dyplomu ukończenia studiów lub wydanego przez dziekanat zaświadczenia o ukończeniu studiów.
STUDIA II STOPNIA
 
I. Stacjonarne
Kandydatami mogą być osoby posiadające dyplom licencjata uzyskany na kierunku fizjoterapia.
 
Kwalifikacja będzie odbywać się na podstawie liczby punktów uzyskanych za: wynik egzaminu wstępnego (test 100 pytań)
 
II. Niestacjonarne (odpłatne: dawniej wieczorowe)
 
O przyjęcie na studia niestacjonarne może ubiegać się osoba, która brała udział w kwalifikacji na studia stacjonarne II stopnia na kierunek fizjoterapia w WUM i nie uzyskała liczby punktów wystarczającej do przyjęcia.
 
Kwalifikacja na studia niestacjonarne odbywa się na podstawie liczby punktów uzyskanych w kwalifikacji na studia stacjonarne.
 
III. Niestacjonarne (odpłatne: dawniej zaoczne)
 
Kandydatami mogą być osoby posiadające dyplom licencjata z kierunku fizjoterapia oraz zatrudnione w charakterze fizjoterapeuty (rehabilitanta).
 
Kwalifikacja odbywa się według takich samych zasad jak kwalifikacja na studia stacjonarne II stopnia.
 
Załącznik nr 8 
KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE SPECJALNOŚĆ: HIGIENA STOMATOLOGICZNA
STUDIA I STOPNIA
 
I. Stacjonarne
 
1. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo „nową maturę”, będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów:
 
Kryteria obowiązkowe:
 • język polski - egzamin pisemny (poziom podstawowy),
 • język obcy nowożytny - egzamin ustny,
 • biologia albo chemia albo fizyka i astronomia (lub fizyka) albo wiedza o społeczeństwie -
egzamin (poziom podstawowy lub rozszerzony) (*).
 
Kryterium dodatkowe:
 
4) matematyka - egzamin (poziom podstawowy lub rozszerzony) (*)
 
(*) do wyników egzaminów zdawanych na poziomie podstawowym stosuje się mnożnik o wartości 0,75.
 
2. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo IB lub świadectwo EB, będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów:
 
Kryteria obowiązkowe:
 • język polski - egzamin pisemny (Standard level),
 • język obcy nowożytny - egzamin ustny (Standard level),
 • biologia albo chemia albo fizyka albo przedmiot z grupy 3: Człowiek i społeczeństwo (matura IB) albo historia lub geografia (matura EB) - egzamin pisemny (Standard level lub Higher level) (*).
Kryterium dodatkowe:
 • matematyka - egzamin pisemny (Mathematics Standard level lub Mathematical Studies Standard level lub Higher level) (*),
(*) do wyników egzaminów zdawanych na poziomie Standard level (a w przypadku matematyki Mathematics Standard level lub Mathematical Studies Standard level) stosuje się mnożnik o wartości 0,75.
 
Zasady przeliczania ocen ze świadectw IB na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 20, Oceny ze świadectw EB będą przeliczane na punkty kwalifikacyjne według wzoru: wynik x 10.
 
3. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo „starą maturę” lub świadectwo maturalne / dojrzałości uzyskane poza granicami Polski, będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów:
 
Kryteria obowiązkowe:
 • język polski - egzamin pisemny,
 • język obcy nowożytny - egzamin ustny,
 • biologia albo chemia albo fizyka i astronomia (lub fizyka) albo wiedza o społeczeństwie -
egzamin pisemny.
 
Kryterium dodatkowe:
 • matematyka - egzamin pisemny,
Zasady przeliczania ocen z świadectwa „stara matura” lub świadectwa maturalnego / dojrzałości uzyskanego poza granicami Polski na punkty kwalifikacyjne określa zał. nr 20.
 
W przypadku braku wyniku egzaminu z przedmiotów: biologii, chemii, fizyki i astronomii (lub fizyki), matematyki lub języka obcego nowożytnego, kandydat może przystąpić do UEW. Dotyczy to wyłącznie kandydatów, którzy uzyskali świadectwo „starą maturę” lub świadectwo maturalne / dojrzałości poza granicami Polski. Wybrany przedmiot należy określić przy składaniu aplikacji.
 
4. Do obliczenia ostatecznej liczby punktów kwalifikacyjnych za przedmiot: biologia, chemia, fizyka i astronomia (lub fizyka) lub wiedza o społeczeństwie (dla kandydatów z IB przedmiot z grupy 3: Człowiek i społeczeństwo, a dla kandydatów z EB historia lub geografia) stosuje się mnożnik 1,4.
 
5. Kandydatom, którzy wraz z dokumentami złożyli dyplom zawodowy zgodny z wybranym kierunkiem studiów (pielęgniarstwo, higiena stomatologiczna, pomoc stomatologiczna), przyznaje się dodatkowo 50 punktów kwalifikacyjnych.

Załącznik nr 9 

KIERUNEK LEKARSKI
STUDIA JEDNOLITE
 
I. Stacjonarne
 
1. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo „nową maturę”, będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów:
 • biologia - egzamin (poziom rozszerzony),
 • chemia - egzamin (poziom rozszerzony),
 • fizyka i astronomia (lub fizyka) albo matematyka - egzamin (poziom rozszerzony)
2. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo EB lub świadectwo IB będą kwalifikowani na postawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów:
 • biologia - egzamin (Higher Level),
 • chemia - egzamin (Higher Level),
 • fizyka albo matematyka - egzamin (Higher level).
Oceny ze świadectw EB będą przeliczane na punkty kwalifikacyjne według wzoru: wynik x 10. Zasady przeliczania ocen ze świadectw IB na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 20.
 
3. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo „starą maturę” lub świadectwo maturalne /
 
dojrzałości poza granicami Polski, będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników UEW z przedmiotów:
 • biologia - egzamin pisemny (równoważny z poziomem rozszerzonym „nowej matury"),
 • chemia - egzamin pisemny (równoważny z poziomem rozszerzonym „nowej matury"),
 • fizyka albo matematyka - egzamin pisemny (równoważny z poziomem rozszerzonym „nowej matury").
4. Jeżeli przyjęcie grupy kandydatów o takiej samej łącznej liczbie punktów powodowałoby przekroczenie limitu przyjęć, o kolejności w tej grupie decyduje liczba punktów z przedmiotu biologia, a następnie liczba punktów z przedmiotu chemia.
 
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia stacjonarne, chcący studiować w języku angielskim, składają w wyznaczonym terminie wniosek o przeniesienie na studia w języku angielskim na warunkach częściowej odpłatności. Dalsze postępowanie kwalifikacyjne dla tej grupy kandydatów prowadzone jest według zasad opisanych w załączniku nr 18.
 
II. Niestacjonarne (odpłatne: dawniej wieczorowe)
O przyjęcie na studia może ubiegać się osoba, która:
 1. spełnia wymogi kwalifikacyjne dla kandydatów na studia stacjonarne (patrz część I.) lub
 2. ukończyła studia na kierunku lekarsko-dentystycznym w WUM lub innych Akademiach lub Uniwersytetach Medycznych w kraju lub Collegium Medicum UMK lub UJ lub
 3. ukończyła studia magisterskie na innych kierunkach i przystąpiła do UEW lub przedstawiła świadectwo „nową maturę” lub świadectwo IB lub świadectwo EB, zawierające wyniki egzaminów spełniających warunki przyjęć na studia stacjonarne (patrz część I.).
Kwalifikacja kandydatów wymienionych w ust. 1 i 3 będzie odbywać się na podstawie sumy punktów obliczonych zgodnie z zasadami kwalifikacji na studia stacjonarne obowiązującymi w WUM.
 
Absolwenci wymienieni w ust. 2 będą przyjmowani w pierwszej kolejności na podstawie dyplomu ukończenia studiów lub wydanego przez dziekanat zaświadczenia o ukończeniu studiów.
 
Absolwentom innych kierunków, bez względu na liczbę posiadanych dyplomów magistra, do wyników j egzaminów maturalnych lub wyników Uczelnianego Egzaminu Wstępnego dodaje się 50 punktów ; za posiadany dyplom. Liczbę przyjmowanych na studia kandydatów określonych w ust. 3. ustala się jako nie większą niż 10% limitu przyjęć na studia niestacjonarne, określonego w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
 
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia niestacjonarne chcący studiować w języku angielskim, składają w wyznaczonym terminie wniosek o przeniesienie na studia w języku angielskim i na warunkach pełnej odpłatności. Dalsze postępowanie kwalifikacyjne dla tej grupy kandydatów ■ prowadzone jest według zasad opisanych w załączniku nr 18.
 
Załącznik nr 10 
KIERUNEK LEKARSKO - DENTYSTYCZNY
 
STUDIA JEDNOLITE
I. Stacjonarne
 
1. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo „nową maturę” będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów:
 • biologia - egzamin (poziom rozszerzony),
 • chemia - egzamin (poziom rozszerzony),
 • fizyka i astronomia (lub fizyka) albo matematyka - egzamin (poziom rozszerzony).
2. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo EB lub świadectwo IB będą kwalifikowani na postawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów:
 • biologia - egzamin (Higher Level),
 • chemia - egzamin (Higher Level),
 • fizyka albo matematyka - egzamin (Higher level).
Oceny ze świadectw EB będą przeliczane na punkty kwalifikacyjne według wzoru: wynik x 10. Zasady przeliczania ocen ze świadectw IB na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 20.
 
3. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo „starą maturę” lub świadectwo maturalne / dojrzałości poza granicami Polski, będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników UEW z przedmiotów:
 • biologia - egzamin pisemny (równoważny z poziomem rozszerzonym „nowej matury"),
 • chemia - egzamin pisemny (równoważny z poziomem rozszerzonym „nowej matury1'),
 • fizyka albo matematyka - egzamin pisemny (równoważny z poziomem rozszerzonym „nowej matury").
4. Jeżeli przyjęcie grupy kandydatów o takiej samej łącznej liczbie punktów powodowałoby przekroczenie limitu przyjęć, o kolejności w tej grupie decyduje liczba punktów z przedmiotu biologia, a następnie liczba punktów z przedmiotu chemia.
 
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia stacjonarne, chcący studiować w języku angielskim, składają w wyznaczonym terminie wniosek o przeniesienie na studia w języku angielskim na warunkach częściowej odpłatności. Dalsze postępowanie kwalifikacyjne dla tej grupy kandydatów prowadzone jest według zasad opisanych w załączniku nr 19.
II. Niestacjonarne (odpłatne: dawniej wieczorowe)
O przyjęcie na studia może ubiegać się osoba, która:
 1. spełnia wymogi kwalifikacyjne dla kandydatów na studia stacjonarne (patrz część I.) lub
 2. ukończyła studia na kierunku lekarskim w WUM lub innych Akademiach lub Uniwersytetach Medycznych w kraju lub Collegium Medicum UMK lub UJ lub
 3. ukończyła studia magisterskie na innych kierunkach i przystąpiła do UEW lub przedstawiła świadectwo „nową maturę” lub świadectwo IB lub świadectwo EB, zawierające wyniki egzaminów spełniających warunki przyjęć na studia stacjonarne (patrz część I.).
Kwalifikacja kandydatów wymienionych w ust. 1 i 3 będzie odbywać się na podstawie sumy punktów obliczonych zgodnie z zasadami kwalifikacji na studia stacjonarne obowiązującymi w WUM.
 
Absolwenci wymienieni w ust. 2 będą przyjmowani w pierwszej kolejności na podstawie dyplomu , ukończenia studiów lub wydanego przez dziekanat zaświadczenia o ukończeniu studiów.
 
Absolwentom innych kierunków, bez względu na liczbę posiadanych dyplomów magistra, do wyników egzaminów maturalnych lub wyników Uczelnianego Egzaminu Wstępnego dodaje się 50 punktów za posiadany dyplom. Liczbę przyjmowanych na studia kandydatów określonych w ust. 3. ustala się jako nie większą niż 20% limitu przyjęć na studia niestacjonarne, określonego w obowiązującym ; rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
 
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia niestacjonarne chcący studiować w języku : angielskim, składają w wyznaczonym terminie wniosek o przeniesienie na studia w języku angielskim na warunkach pełnej odpłatności. Dalsze postępowanie kwalifikacyjne dla tej grupy kandydatów prowadzone jest według zasad opisanych w załączniku nr 19.
 

Załącznik nr 11 

KIERUNEK: LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA
STUDIA I STOPNIA
 
I. Stacjonarne
Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe i obejmuje: konkurs sum wyników egzaminów wykazanych poniżej oraz rozmowę kwalifikacyjną służącą ocenie predyspozycji do studiowania i zawodu logopedy.
 
Etap pierwszy
1. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo „nową maturę”, będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów:
 • język polski - egzamin pisemny (poziom podstawowy),
 • język obcy nowożytny - egzamin ustny,
 • dowolny przedmiot dodatkowy - egzamin pisemny (poziom rozszerzony)
2. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo IB lub świadectwo EB, będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów:
 • język polski - egzamin pisemny (Standard level),
 • język obcy nowożytny - egzamin ustny (Standard level),
 • dowolny przedmiot dodatkowy - egzamin pisemny (Higher level)
Zasady przeliczania ocen ze świadectw IB na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 20.
Oceny ze świadectw EB będą przeliczane na punkty kwalifikacyjne według wzoru: wynik x 10.
 
3. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo „starą maturę” lub świadectwo maturalne / dojrzałości poza granicami Polski, będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów:
 • język polski - egzamin pisemny,
 • język obcy nowożytny - egzamin ustny,
 • dowolny przedmiot dodatkowy - egzamin pisemny.
Zasady przeliczania ocen z świadectwa „stara matura” lub świadectwa maturalnego / dojrzałości uzyskanego poza granicami Polski na punkty kwalifikacyjne określa zał. nr 20.
 
Dla kandydatów nie posiadających udokumentowanego wyniku egzaminu z języka polskiego zostanie zorganizowany w WUM egzamin z języka polskiego.
 
4. Do obliczenia ostatecznej liczby punktów kwalifikacyjnych za przedmiot: biologia, chemia, fizyka i astronomia (lub fizyka) stosuje się mnożnik 1,4.
W przypadku braku wyniku egzaminu z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astronomia (lub fizyka), matematyka lub język obcy nowożytny, kandydat może przystąpić do UEW. Dotyczy to wyłącznie kandydatów, którzy uzyskali świadectwo „starą maturę” lub świadectwo maturalne/dojrzałości poza granicami Polski. Wybrany przedmiot należy określić przy składaniu aplikacji.
 
5. Dodatkowe kryterium: kandydatom, którzy wraz z dokumentami: złożyli dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku/specjalności audiofonologia przyznaje się dodatkowo 50 punktów kwalifikacyjnych.
 
UWAGA:
Określony język obcy może być uwzględniony podczas kwalifikacji na studia tylko raz.
 
W przypadku gdy na świadectwie jest uwidoczniony więcej niż 1 język obcy, i więcej niż 1 przedmiot dodatkowy, kandydat określa w aplikacji, który język obcy i który przedmiot dodatkowy ma być uwzględniony.
 
Etap drugi:
Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje ocenę jakości posługiwania się językiem polskim i umiejętności komunikacji w zakresie:
 1. kryteriów ogólnych: tempa i płynności mówienia, fonacji, kontaktu niewerbalnego, warunków twarzowo-zgryżowych, cech regionalnych i środowiskowych;
 2. kryteriów szczegółowych wymowy: spółgłosek dentalizowanych (stygmatyzm), spółgłosek dźwięcznych (bezdźwięczność), spółgłosek ustnych (nosowanie), samogłosek, głosek [r] (rotacyzm);
 3. posiadanych umiejętności kierunkowych, a w tym: podatności na stymulację werbalną bodźcami słabymi i silnymi.
Rozmowę przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Dziekana. Pozytywny wynik rozmowy jest warunkiem zakwalifikowania na studia.
 
Kwalifikacja odbywa się wg rankingu punktów do wyczerpania limitu przyjęć.
II. Niestacjonarne (odpłatne: dawniej wieczorowe)
 
O przyjęcie na studia może ubiegać się osoba, która w roku rekrutacji brała udział w kwalifikacji na studia stacjonarne na kierunek logopedia ogólna i kliniczna w WUM lub na kierunek lub specjalność logopedia w Uniwersytetach Medycznych w kraju lub Collegium Medicum UMK lub UJ i nie uzyskała liczby punktów wystarczającej do przyjęcia.
 
Kwalifikacja będzie odbywać się zgodnie z zasadami kwalifikacji na studia stacjonarne obowiązującymi w WUM.
I. Stacjonarne
 
Kandydatami mogą być absolwenci studiów I stopnia na kierunku/specjalności logopedia ogólna i kliniczna lub logopedia oraz absolwenci studiów I stopnia na kierunku/specjalności audiofonologia z protetyką słuchu lub audiofonologia.
 
Kwalifikacja będzie odbywać się na podstawie średniej oceny za 3 lata studiów I stopnia.
 
Kandydaci posiadający dyplom licencjata na kierunku/specjalności audiofonologia z protetyką słuchu lub audiofonologia będą dodatkowo poddani sprawdzianowi predyspozycji, na który składają się:
 1. Swobodna rozmowa z kandydatem;
 2. Czytanie przez kandydata krótkiego tekstu;
 3. Wymawianie zgłosek.
Kryteria oceniania:
 
1. Wymowa:
 
a) ocena ogólna:
 • tempo i płynność mówienia;
 • fonacja;
 • kontakt wzrokowy;
 • warunki twarzowo-zgryzowe;
 • stan uzębienia;
 • cechy regionalne i środowiskowe.
b) ocena szczegółowa wymowy:
 • spółgłosek dentalizowanych (sygmatyzm);
 • spółgłosek dźwięcznych (bezdźwięczność);
 • spółgłosek ustnych (nosowanie);
 • samogłosek;
 • głoski [r] (rotacyzm).
2. Umiejętności:
 
a) badanie podatności na stymulację werbalną za pomocą bodźców audiowizualnych [ś, s, sz, r],
 • słabych (jedna demonstracja wzmocnionego i wydłużonego dźwięku mowy);
 • silnych (2-3) demonstracje;
 • autokontrola w lusterku.
Na tej podstawie komisja rekrutacyjna oceni predyspozycje kandydata do podjęcia studiów logopedycznych i możliwości wykonywania w przyszłości zawodu logopedy.
Pozytywny wynik rozmowy jest warunkiem zakwalifikowania do przyjęcia na studia.
 
Kwalifikacja wszystkich kandydatów odbywa się wg rankingu punktów, do wyczerpania limitu przyjęć.

Załącznik nr 12

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO
STUDIA I STOPNIA
 
I. Stacjonarne
 
1. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo „nową maturę”, będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów:
 1. język polski - egzamin pisemny (poziom podstawowy),
 2. język obcy nowożytny - egzamin ustny,
 3. dowolny przedmiot dodatkowy - egzamin pisemny (poziom rozszerzony).
2. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo IB lub świadectwo EB, będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów:
 1. język polski - egzamin pisemny (Standard level),
 2. język obcy nowożytny - egzamin ustny (Standard level),
 3. dowolny przedmiot dodatkowy - egzamin pisemny (Higher level).
Zasady przeliczania ocen ze świadectw IB na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 20. Oceny ze świadectw EB będą przeliczane na punkty kwalifikacyjne według wzoru: wynik x 10.
 
3. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości tzw. starą maturę lub świadectwo
 
dojrzałości poza granicami Polski, będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów:
 1. język polski - egzamin pisemny,
 2. język obcy nowożytny - egzamin ustny,
 3. dowolny przedmiot dodatkowy - egzamin pisemny.
Zasady przeliczania ocen ze świadectwa „stara matura” lub świadectwa maturalnego / dojrzałości uzyskanego poza granicami Polski na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 20.
 
W przypadku braku wyniku egzaminu z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astronomia (lub fizyka), matematyka lub język obcy nowożytny, kandydat może przystąpić do UEW. Dotyczy to wyłącznie kandydatów, którzy uzyskali świadectwo „starą maturę” lub świadectwo maturalne/dojrzałości poza granicami Polski. Wybrany przedmiot należy określić przy składaniu aplikacji.
 
4. Do obliczenia ostatecznej liczby punktów kwalifikacyjnych za przedmiot: biologia, chemia, fizyka i astronomia (lub fizyka) lub wiedza o społeczeństwie (dla kandydatów z IB przedmiot z grupy 3: Człowiek i społeczeństwo, a dla kandydatów z EB historia lub geografia) stosuje się mnożnik 1,4.
 
5. Dodatkowe kryterium kandydatom, którzy wraz z dokumentami złożyli dyplom zawodowy zgodny z wybranym kierunkiem studiów, przyznaje się dodatkowo 50 punktów kwalifikacyjnych:
 
UWAGA
Określony język obcy może być uwzględniony podczas kwalifikacji na studia tylko raz.
W przypadku gdy na świadectwie jest uwidoczniony więcej niż 1 język obcy, i więcej niż 1 przedmiot dodatkowy, kandydat określa w aplikacji, który język obcy i który przedmiot dodatkowy ma być uwzględniony.
 
W przypadku nie wyczerpania limitu przyjęć na kierunek studiów, przeprowadzona będzie kwalifikacja uzupełniająca. Terminy i zasady kwalifikacji uzupełniającej zostaną ustalone przez WKR.
STUDIA II STOPNIA
 
I. Stacjonarne
Kandydatami na studia ll-go stopnia na kierunku pielęgniarstwo mogą być osoby, które uzyskały tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa.
 
Kwalifikacja odbywa się na podstawie sumy punktów uzyskanych za:
1) średnią ocenę z przebiegu studiów (podaną w suplemencie do dyplomu) (maksymalnie 5 pkt.)

Średnia ocena

Punkty

>4,50

5

4,00-4,50

3

2) kryteria dodatkowe (udokumentowane): (maksymalnie 8 pkt.)

Kryteria dodatkowe

Punkty

Referat / plakat na konferencji naukowej (kopia)

3

Publikacja w czasopiśmie naukowym / zawodowym (kopia)

5

3)wynik egzaminu wstępnego (test 50 pytań) (maksymalnie 50 pkt.)
II. Niestacjonarne (odpłatne: dawniej zaoczne)
Kandydatami na studia II stopnia na kierunku pielęgniarstwo mogą być osoby, które uzyskały dyplom licencjata w zakresie pielęgniarstwa.
 
Zasady kwalifikacji są takie same jak zasady kwalifikacji na studia stacjonarne.
 
UWAGA !
Złożenie aplikacji na studia stacjonarne powoduje automatyczne złożenie aplikacji na studia niestacjonarne; kandydat obowiązany jest dokonać wyboru, która aplikacja ma być brana pod uwagę jako pierwsza. Kandydat wnosi za postępowanie kwalifikacyjne jedną opłatę rekrutacyjną.
 
Załącznik nr 13
KIERUNEK: POŁOŻNICTWO
STUDIA I STOPNIA
 
I. Stacjonarne
 
1. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo „nową maturę”, będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów:
 • język polski - egzamin pisemny (poziom podstawowy),
 • język obcy nowożytny - egzamin ustny,
 • dowolny przedmiot dodatkowy - egzamin pisemny (poziom rozszerzony).
2. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo IB lub świadectwo EB, będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów:
 • język polski - egzamin pisemny (Standard level),
 • język obcy nowożytny - egzamin ustny (Standard level),
 • dowolny przedmiot dodatkowy - egzamin pisemny (Higher level).
Zasady przeliczania ocen ze świadectw IB na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 20. Oceny ze świadectw EB będą przeliczane na punkty kwalifikacyjne według wzoru: wynik x 10.
 
3. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo „starą maturę” lub świadectwo maturalne / dojrzałości poza granicami Polski, będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów:
 • język polski - egzamin pisemny,
 • język obcy nowożytny - egzamin ustny,
 • dowolny przedmiot dodatkowy - egzamin pisemny.
Zasady przeliczania ocen ze świadectwa „stara matura” lub świadectwa maturalnego / dojrzałości uzyskanego poza granicami Polski na punkty kwalifikacyjne określa zał. nr 20.
 
W przypadku braku wyniku egzaminu z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astronomia (lub fizyka), matematyka lub język obcy nowożytny, kandydat może przystąpić do UEW. Dotyczy to wyłącznie kandydatów, którzy uzyskali świadectwo „starą maturę” lub świadectwo maturalne/dojrzałości poza granicami Polski. Wybrany przedmiot należy określić przy składaniu aplikacji.
4. Do obliczenia ostatecznej liczby punktów kwalifikacyjnych za przedmiot: biologia, chemia, fizyka i astronomia (lub fizyka) lub wiedza o społeczeństwie (dla kandydatów z IB przedmiot z grupy 3: Człowiek i społeczeństwo, a dla kandydatów z EB historia lub geografia) stosuje się mnożnik 1,4.
 
5. Dodatkowe kryterium kandydatom, którzy wraz z dokumentami złożyli dyplom zawodowy zgodny z wybranym kierunkiem studiów, przyznaje się dodatkowo 50 punktów kwalifikacyjnych:
UWAGA:
 
Określony język obcy może być uwzględniony podczas kwalifikacji na studia tylko raz.
 
W przypadku gdy na świadectwie jest uwidoczniony więcej niż 1 język obcy, i więcej niż 1 przedmiot dodatkowy, kandydat określa w aplikacji, który język obcy i który przedmiot dodatkowy ma być uwzględniony.
 
W przypadku nie wyczerpania limitu przyjęć na kierunek studiów, przeprowadzona będzie kwalifikacja uzupełniająca. Terminy i zasady kwalifikacji uzupełniającej zostaną ustalone przez WKR.
 
STUDIA II STOPNIA
I. Stacjonarne
 
Kandydatami na studia ll-go stopnia na kierunku położnictwo mogą być osoby, które uzyskały tytuł zawodowy licencjata położnictwa.
 
Kwalifikacja odbywa się na podstawie sumy punktów uzyskanych za:
1) średnią ocenę z przebiegu studiów (podaną w suplemencie do dyplomu) (maksymalnie 5 pkt.)

Średnia ocena

Punkty

>4,50

5

4,00-4,50

3

2) kryteria dodatkowe (udokumentowane): (maksymalnie 8 pkt.)

Kryteria dodatkowe

Punkty

Referat / plakat na konferencji naukowej (kopia)

3

Publikacja w czasopiśmie naukowym / zawodowym (kopia)

5

3) wynik egzaminu wstępnego (test 50 pytań)
(maksymalnie 50 pkt.)
II. Niestacjonarne (odpłatne: dawniej zaoczne)
 
Kandydatami na studia ll-go stopnia na kierunku położnictwo mogą być osoby, które uzyskały dyplom licencjata w zakresie położnictwa.
 
Zasady kwalifikacji są takie same jak zasady kwalifikacji na studia stacjonarne.
 
UWAGA !
 
Złożenie aplikacji na studia stacjonarne powoduje automatyczne złożenie aplikacji na studia niestacjonarne; kandydat obowiązany jest dokonać wyboru, która aplikacja ma być brana pod uwagę jako pierwsza. Kandydat wnosi za postępowanie kwalifikacyjne jedną opłatę rekrutacyjną.

Załącznik nr 14

KIERUNEK: RATOWNICTWO MEDYCZNE
STUDIA I STOPNIA
 
I. Stacjonarne
 
Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się na podstawie sumy punktów za:
 • wyniki egzaminu sprawnościowego obejmującego:
1. pływanie sposobem dowolnym na dystansie 50m, na pływalni 25 metrowej. Punktacja według uzyskanego czasu (nie ocenia się techniki pływania, startu i nawrotu).
 
2. bieg na bieżni 400 metrowej na stadionie, na dystansie 1200 m (mężczyźni) lub 800 m (kobiety). Punktacja wg uzyskanego czasu.
 
Punktacja:
dla kobiet

Pływanie na dystansie 50 m |czas (sek.)]

Punkty

Bieg na dystansie 800 m [czas (sek.)]

40,00 (i mniej)

50

3:14,00 (i mniej)

za każdą +1 sek.

-2

za każde +4 sek.

>65,00

0

>4:54,00

 dia męzczyzn

Pływanie na dystansie 50 m [czas (sek.)l

Punkty

Bieg na dystansie 1200 m

[czas (sek.)]

35,00 (i mniej)

50

4:20,00 (i mniej)

za każdą +1 sek.

-2

za każde +6 sek.

>60,00

0

>6:50,00

Egzamin sprawnościowy oceniany jest w skali 0-100 punktów. Kandydaci, którzy nie przystąpią do obu części egzaminu sprawnościowego, nie będą klasyfikowani.
 
Kandydaci będą dopuszczani do egzaminu sprawnościowego na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza medycyny pracy, stwierdzającego zdolność do odbycia prób sprawnościowych oraz zaświadczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku ratownictwo medyczne. Skierowania na badanie lekarskie będą dostępne w Punkcie Informacji Rekrutacyjnej WUM lub/oraz w lokalu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 • wyniki egzaminów przedmiotowych
1. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo „nową maturę”, będą kwalifikowani na podstawie sumy wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów:
 
 1. język obcy nowożytny - egzamin ustny,
 2. biologia albo chemia albo fizyka i astronomia (lub fizyka) albo wiedza o społeczeństwie - egzamin (poziom rozszerzony).
2. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo IB lub świadectwo EB, będą kwalifikowani na podstawie sumy, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów:
 1. język obcy nowożytny - egzamin ustny (Standard level),
 2. biologia albo chemia albo fizyka albo przedmiot z grupy 3: Człowiek i społeczeństwo (matura IB) albo historia lub geografia (matura EB) - egzamin pisemny (Higher level).
Zasady przeliczania ocen ze świadectw IB na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 20. Oceny ze świadectw EB będą przeliczane na punkty kwalifikacyjne według wzoru: wynik x 10.
 
3. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo „starą maturę” lub świadectwo maturalne / dojrzałości wystawione poza granicami Polski, będą kwalifikowani na podstawie sumy, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów:
 • język obcy nowożytny - egzamin ustny,
 • biologia albo chemia albo fizyka i astronomia (lub fizyka) albo wiedza o społeczeństwie - egzamin pisemny.
Zasady przeliczania ocen z świadectwa „stara matura” lub świadectwa maturalnego / dojrzałości uzyskanego poza granicami Polski na punkty kwalifikacyjne określa zał. nr 20.
 
W przypadku braku wyniku egzaminu z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astronomia (lub fizyka, język obcy nowożytny, kandydat może przystąpić do UEW. Dotyczy to wyłącznie kandydatów, którzy uzyskali świadectwo „starą maturę” lub świadectwo maturalne/dojrzałości poza granicami Polski. Wybrany przedmiot należy określić przy składaniu aplikacji.
 
4. Do obliczenia ostatecznej liczby punktów kwalifikacyjnych za przedmiot: biologia, chemia, fizyka i astronomia (lub fizyka) stosuje się mnożnik 1,4.

Załącznik nr 15 

KIERUNEK: TECHNIKI DENTYSTYCZNE
STUDIA I STOPNIA
 
I. Stacjonarne
 
1. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo „nową maturę”, będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów:
 
Kryteria obowiązkowe:
 • biologia - egzamin (poziom podstawowy lub rozszerzony) (*),
 • język obcy nowożytny - egzamin ustny,
 • fizyka i astronomia (lub fizyka) albo chemia - egzamin (poziom podstawowy lub rozszerzony) (*).
Kryterium dodatkowe:
 • matematyka - egzamin (poziom podstawowy lub rozszerzony) (*).
(*) do wyników egzaminów zdawanych na poziomie podstawowym stosuje się mnożnik o wartości 0,75.
 
2. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo IB lub świadectwo EB, będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów:
 
Kryteria obowiązkowe:
 • biologia - egzamin pisemny (Standard level lub Higher level) (*),
 • język obcy nowożytny - egzamin ustny (Standard level),
 • fizyka albo chemia - egzamin pisemny (Standard level lub Higher level) (*).
Kryterium dodatkowe:
 • matematyka - egzamin pisemny (Mathematics Standard level lub Mathematical Studies Standard level lub Higher level) (*).
(*) do wyników egzaminów zdawanych na poziomie Standard level (a w przypadku matematyki Mathematics Standard level lub Mathematical Studies Standard level) stosuje się mnożnik o wartości 0,75.
 
Zasady przeliczania ocen ze świadectw IB na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 20. Oceny ze świadectw EB będą przeliczane na punkty kwalifikacyjne według wzoru: wynik x 10.
 
3. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo „starą maturę” lub świadectwo maturalne / dojrzałości uzyskane poza granicami Polski, będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów:
 
Kryteria obowiązkowe:
 • biologia - egzamin pisemny
 • język obcy nowożytny - egzamin ustny
 • fizyka i astronomia (lub fizyka) albo chemia - egzamin pisemny
Kryterium dodatkowe:
 • matematyka - egzamin pisemny
Zasady przeliczania ocen z świadectwa „stara matura” lub świadectwa maturalnego / dojrzałości uzyskanego poza granicami Polski na punkty kwalifikacyjne określa zał. nr 20.
 
W przypadku braku wyniku egzaminu z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astronomia (lub fizyka), matematyka lub język obcy nowożytny, kandydaci mogą przystąpić do UEW. Dotyczy to wyłącznie kandydatów, którzy uzyskali świadectwo „starą maturę” lub świadectwo maturalne / dojrzałości poza granicami Polski. Wybrany przedmiot należy określić przy składaniu aplikacji.
 
4. Dodatkowe kryterium: kandydatom, którzy wraz z dokumentami złożyli dyplom zawodowy zgodny z wybranym kierunkiem studiów (technik protetyk), przyznaje się dodatkowo 50 punktów kwalifikacyjnych.
II. Niestacjonarne (odpłatne: dawniej wieczorowe)
 
O przyjęcie na studia niestacjonarne może ubiegać się osoba, która w roku rekrutacji brała udział w kwalifikacji na studia stacjonarne na ten sam kierunek w WUM i nie uzyskała liczby punktów wystarczającej do przyjęcia. Kwalifikacja odbywa się zgodnie z zasadami przyjęć na studia stacjonarne obowiązującymi w WUM.

Załącznik nr 16 

KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE
STUDIA I STOPNIA
 
I. Stacjonarne
 
1. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo „nową maturę”, będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów:
 • język polski - egzamin pisemny (poziom podstawowy),
 • język obcy nowożytny - egzamin ustny,
 • biologia albo chemia albo fizyka i astronomia (lub fizyka) albo historia albo geografia albo wiedza o społeczeństwie - egzamin (poziom rozszerzony).
2. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo IB lub świadectwo EB, będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów:
 • język polski - egzamin pisemny (Standard level),
 • język obcy nowożytny - egzamin ustny (Standard level),
 • biologia albo chemia albo fizyka albo historia albo geografia albo przedmiot z grupy 3: Człowiek i społeczeństwo (matura IB) albo historia lub geografia (matura EB) - egzamin pisemny (Higher level).
Zasady przeliczania ocen ze świadectw IB na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 20. Oceny ze świadectw EB będą przeliczane na punkty kwalifikacyjne według wzoru: wynik x 10.
 
3. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości tzw. starą maturę lub świadectwo dojrzałości poza granicami Polski, będą kwalifikowani na podstawie, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów:
 • język polski - egzamin pisemny,
 • język obcy nowożytny - egzamin ustny,
 • biologia albo chemia albo fizyka i astronomia (lub fizyka) albo historia albo geografia albo wiedza o społeczeństwie - egzamin pisemny.
Zasady przeliczania ocen z świadectwa „stara matura” lub świadectwa maturalnego / dojrzałości uzyskanego poza granicami Polski na punkty kwalifikacyjne określa zał. nr 20.
 
W przypadku braku wyniku egzaminu z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astronomia (lub fizyka), język obcy nowożytny, kandydat może przystąpić do UEW. Dotyczy to wyłącznie kandydatów, którzy uzyskali świadectwo „starą maturę” lub świadectwo maturalne/dojrzałości uzyskane poza granicami Polski. Wybrany przedmiot należy określić przy składaniu aplikacji.
 
4. Do obliczenia ostatecznej liczby punktów kwalifikacyjnych za przedmiot: biologia, chemia, fizyka i astronomia (lub fizyka), historia, geografia lub wiedza o społeczeństwie (dla kandydatów z IB przedmiot z grupy 3: Człowiek i społeczeństwo, a dla kandydatów z EB historia lub geografia), stosuje się mnożnik 1,4.
5. Dodatkowe kryterium: kandydatom, którzy wraz z dokumentami złożyli dyplom zawodowy zgodny z wybranym kierunkiem studiów, przyznaje się dodatkowo 50 punktów kwalifikacyjnych.
 
STUDIA II STOPNIA
specjalności: zarządzanie w ochronie zdrowia oraz promocja zdrowia i epidemiologia.
 
I. Stacjonarne
Kandydatami mogą być absolwenci studiów I stopnia na kierunku zdrowie publiczne, kierunków medycznych oraz innych kierunków studiów, spełniający minimum programowe kierunku zdrowie publiczne.
 
Kwalifikacja będzie odbywać się na podstawie sumy punktów uzyskanych za:
1) średnią ocenę z przebiegu studiów (podaną w suplemencie do dyplomu) (maksymalnie 5 pkt.)
 

Średnia ocena

Punkty

>4,50

5

4,00-4,50

3

2) kryteria dodatkowe (udokumentowane): (maksymalnie 8 pkt.)

Kryteria dodatkowe

Punkty

Referat / plakat na konferencji naukowej (kopia)

3

Publikacja w czasopiśmie naukowym / zawodowym (kopia)

5

3) wynik egzaminu wstępnego (test 50 pytań) (maksymalnie 50 pkt.)
 
Składając aplikacje w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), kandydaci określają swoje preferencje poprzez podanie kolejności specjalności. O przyjęciu na określoną specjalność decyduje kolejność kandydatów wg preferencji oraz liczby punktów w ramach ustalonych limitów przyjęć.
 
II. Niestacjonarne (odpłatne: dawniej zaoczne)
 
Kandydatami mogą być absolwenci studiów I stopnia na kierunku zdrowie publiczne, kierunków medycznych oraz innych kierunków studiów, spełniający minimum programowe kierunku zdrowie publiczne.
 
Zasady kwalifikacji są takie same jak zasady kwalifikacji na studia stacjonarne.
 
UWAGA !
Złożenie aplikacji na studia stacjonarne powoduje automatyczne złożenie aplikacji na studia niestacjonarne; kandydat obowiązany jest dokonać wyboru, która aplikacja ma być brana pod uwagę jako pierwsza. Kandydat wnosi za postępowanie kwalifikacyjne jedną opłatę rekrutacyjną.
 
Załącznik nr 17 
KIERUNEK FARMACJA
ODPŁATNE STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
 
I. Kwalifikacja na studia 5,5-letnie:
1. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się:
 
1) Kandydaci, którzy uzyskali poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (RP) świadectwo maturalne/dojrzałości (dokument uprawniający do studiowania w uczelni wyższej). Wymienieni kandydaci będą kwalifikowani na podstawie wyników pisemnego egzaminu wstępnego w języku angielskim, obejmującego:
 1. biologię - 35 zadań,
 2. chemię - 35 zadań,
 3. fizykę - 30 zadań.
Egzamin przeprowadzany jest na terenie WUM lub dla kandydatów pogrupowanych zależnie od kraju zamieszkania, w miejscach i terminach ustalonych przez Przewodniczącego (WKR). Dopuszczenie do egzaminu odbywa się na podstawie aplikacji wypełnionej przez kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Wyniki egzaminu podawane są w punktach, a za każde prawidłowo rozwiązane zadanie przyznawany jest 1 punkt.
 
2) Kandydaci obcokrajowcy, którzy uzyskali świadectwo IB będą kwalifikowani na podstawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne wyników egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:
 1. biologia - egzamin pisemny (Higher Level),
 2. chemia - egzamin pisemny (Higher Level),
 3. fizyka - egzamin pisemny (Standard Level).
Zasady przeliczania ocen ze świadectw IB na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 20. Punkty kwalifikacyjne zostaną obliczone jako 1/3 sumy przeliczonych na punkty ocen ww. egzaminów.
 
Jeżeli jeden z wymienionych przedmiotów nie był zdawany na egzaminie maturalnym, jego wynik może być zastąpiony wynikiem pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki j (Mathematics Standard level) lub (Mathematical Studies Standard level).
 
3) Kandydaci obcokrajowcy, którzy uzyskali świadectwo EB będą kwalifikowani na postawie wyników z egzaminu maturalnego z wymienionych powyżej trzech przedmiotów. Punkty : kwalifikacyjne zostaną obliczone na podstawie sumy wyników ww. egzaminów, wg wzoru:
 
suma wyników * 10/3
 
4) Kandydaci (nie dotyczy obcokrajowców skierowanych na studia w języku polskim w WUM i przez Ministerstwo Zdrowia), którzy uzyskali co najmniej minimum punktów kwalifikujące do przyjęcia na studia w języku polskim na kierunku farmacja według zasad opisanych w załączniku nr 6. Wymienieni kandydaci będą kwalifikowani na studia w języku angielskim na podstawie uzyskanej sumy punktów kwalifikacyjnych oraz złożonego w ustalonym terminie
wniosku o skierowanie na studia w języku angielskim na zasadach częściowej odpłatności (dotyczy osób zakwalifikowanych na studia stacjonarne w języku polskim) lub pełnej odpłatności (dotyczy osób zakwalifikowanych na studia niestacjonarne w języku polskim).
 
5) Kandydaci, wymienieni w załączniku nr 6 w części III., będą kwalifikowani według zasad opisanych w załączniku nr 6. w części I.
 
2. Dla każdej z grup kandydatów wymienionych w ust. 1. tworzona jest odrębna lista kwalifikacyjna. Liczbę osób przyjmowanych na studia z każdej listy ustala Przewodniczący OKR, w ramach limitu przyjęć na studia w języku innym niż polski, określonego w obowiązującej uchwale Senatu WUM w sprawie ustalenia limitów przyjęć na studia.
 
II. Wymagane dokumenty
 
1. Kandydaci powinni, w ustalonym terminie, złożyć w WUM następujące dokumenty:
 
 1. wypełniony formularz zgłoszeniowy,
 2. deklarację w sprawie odpłatności za studia (dotyczy tylko kandydatów z krajów UE i EFTA),
 3. świadectwo maturalne lub dojrzałości uprawniające do studiowania w uczelni wyższej (osoby oczekujące na wydanie dokumentu matury IB lub EB zdawanej w roku rekrutacji na studia, składają wystawione przez dyrektora szkoły zaświadczenie potwierdzające zdanie matury oraz zawierające wyniki uzyskane z wymaganych przedmiotów, a świadectwo dołączą natychmiast po jego uzyskaniu),
 4. poświadczenie, w formie apostille, jeżeli świadectwo lub dyplom zostało wydane przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112 poz. 938),
 5. tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa lub dyplomu oraz poświadczenia, o którym mowa w pkt 4,
 6. certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (nie dotyczy kandydatów, dla których językiem ojczystym jest język angielski oraz kandydatów, którzy zdawali w języku angielskim maturę).
 7. kserokopię paszportu,
 8. świadectwo zdrowia,
 9. cztery fotografie (format - paszportowy 3,5 x 4,5 cm),
 10. kopię przelewu z opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200,00 EUR,
 11. kopię Social Security Number (dotyczy tylko obywateli USA i Kanady),
 12. inne, dodatkowe, dokumenty, niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.
2. Wstępnie kandydat może złożyć kserokopie (lub skany) dokumentów, w tym potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Ostatecznie wymagane są oryginały dokumentów lub ich kopie, poświadczone za zgodność z oryginałem (tj. opieczętowane i podpisane przez uprawnione instytucje lub osoby).
3. Kandydaci przyjęci na studia zobowiązani są do podpisania z WUM umowy odpowiedniej do rodzaju studiów i trybu kwalifikacji.

Załącznik nr 18 

KIERUNEK LEKARSKI
ODPŁATNE STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
 
I. Kwalifikacja na studia 6-letnie:
 
1. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się:
 
1) Kandydaci, którzy uzyskali poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (RP) świadectwo maturalne/dojrzałości (tzn. inny niż świadectwo „nowa matura”, świadectwo IB lub świadectwo EB dokument uprawniający do studiowania w uczelni wyższej). Wymienieni kandydaci będą kwalifikowani na podstawie wyników pisemnego egzaminu wstępnego w języku angielskim, obejmującego:
 • biologię - 35 zadań,
 • chemię - 35 zadań,
 • fizykę - 30 zadań.
Egzamin przeprowadzany jest dla kandydatów pogrupowanych zależnie od kraju zamieszkania, w miejscach i terminach ustalonych przez Dziekana II Wydziału Lekarskiego. Dopuszczenie do egzaminu odbywa się na podstawie aplikacji wypełnionej przez kandydata w systemie : Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Wyniki egzaminu podawane są w punktach, a za i każde prawidłowo rozwiązane zadanie przyznawany jest 1 punkt.
 
2) Kandydaci obcokrajowcy, którzy uzyskali świadectwo IB będą kwalifikowani na podstawie j przeliczonych na punkty kwalifikacyjne wyników egzaminu maturalnego z następujących : przedmiotów:
 • biologia - egzamin pisemny (Higher Level),
 • chemia - egzamin pisemny (Higher Level),
 • fizyka - egzamin pisemny (Standard Level) lub matematyka (Mathematics Standard Level lub Mathematical Studies Standard Level).
Zasady przeliczania ocen ze świadectw IB na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 20. Punkty kwalifikacyjne zostaną obliczone jako 1/3 sumy przeliczonych na punkty ocen ww. egzaminów.
 
Jeżeli jeden z wymienionych przedmiotów nie był zdawany na egzaminie maturalnym lub był, zdawany na poziomie niższym niż wymagany, kandydat może zdawać wyłącznie ten brakujący i przedmiot w ramach pisemnego egzaminu wstępnego opisanego w ust 1. pkt. 1).
3) Kandydaci obcokrajowcy, którzy uzyskali świadectwo EB będą kwalifikowani na postawie wyników z egzaminu maturalnego z wymienionych powyżej trzech przedmiotów. Punkty: kwalifikacyjne zostaną obliczone na podstawie sumy wyników ww. egzaminów, wg wzoru:
suma wyników * 10/3
4) Kandydaci (nie dotyczy obcokrajowców skierowanych na studia w języku polskim w WUM przez Ministerstwo Zdrowia), którzy uzyskali co najmniej minimum punktów kwalifikujące do przyjęcia na studia w języku polskim na kierunku lekarskim według zasad opisanych w załączniku nr 9. Wymienieni kandydaci będą kwalifikowani na studia w języku angielskim na podstawie uzyskanej sumy punktów kwalifikacyjnych oraz złożonego w ustalonym terminie wniosku o skierowanie na studia w języku angielskim na zasadach częściowej odpłatności (dotyczy osób zakwalifikowanych na studia stacjonarne w języku polskim) lub pełnej odpłatności (dotyczy osób zakwalifikowanych na studia niestacjonarne w języku polskim).
 
2. Dla każdej z grup kandydatów wymienionych w ust. 1. tworzona jest odrębna lista rankingowa, w kolejności według malejącej liczby punktów. Podstawą zakwalifikowania do przyjęcia na studia jest liczba punktów uzyskanych przez kandydata. Liczbę osób przyjmowanych na studia z każdej listy ustala Przewodniczący OKR, w ramach limitu przyjęć na studia w języku innym niż polski, określonego w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
 
3. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia (nie dotyczy kandydatów, dla których językiem ojczystym jest język angielski oraz kandydatów, którzy zdawali w języku angielskim maturę) muszą przedstawić zaświadczenie z egzaminu sprawdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym odbywanie studiów. Minimalny poziom wynosi odpowiednio dla: IELTS ; 6,0 lub TOEFL 90 lub CEFR B2.
 
Kandydaci wymienieni w ust. 1 pkt.4) zobowiązani są do przedstawienia certyfikatu : potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 
Dla kandydatów z krajów skandynawskich brane są pod uwagę oceny z języka angielskiego uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły średniej. Minimalne oceny dla kandydatów z krajów i skandynawskich są następujące:
 
1) minimalna ocena dla kandydatów z Norwegii - 4
2) minimalna ocena dla kandydatów ze Szwecji - C
3) minimalna ocena dla kandydatów z Danii - 7
 
II. Kwalifikacja na studia 4-letnie
 
1. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się wyłącznie:
 
absolwenci pre-medical college posiadający łączną liczbę 1200 godzin, w tym obowiązkowo takie przedmioty jak: biologia, chemia ogólna, chemia organiczna, fizyka lub matematyka oraz posiadający certyfikat zdania egzaminu MCAT, UKCAT i GAMSAT lub równoważny.
 
2. Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie sumy, przeliczonych na punkty kwalifikacyjne, wyników z przedmiotów kierunkowych wykazanych w transkrypcje z uczelni.
3. Liczbę osób przyjmowanych na studia określi Przewodniczący OKR, w ramach limitu przyjęć na studia w języku innym niż polski, określonego w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
4. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia (nie dotyczy kandydatów, dla których językiem ojczystym jest język angielski oraz kandydatów, którzy zdawali w języku angielskim maturę) muszą przedstawić zaświadczenie z egzaminu sprawdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym odbywanie studiów. Minimalny poziom wynosi odpowiednio dla: IELTS 6,0 lub TOEFL 90 lub CEFR B2.
 
Kandydaci wymienieni w ust. 1 pkt.4) zobowiązani są do przedstawienia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 
Dla kandydatów z krajów skandynawskich brane są pod uwagę oceny z języka angielskiego uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły średniej. Minimalne oceny dla kandydatów z krajów skandynawskich są następujące:
 
1) minimalna ocena dla kandydatów z Norwegii - 4
2) minimalna ocena dla kandydatów ze Szwecji - C
3) minimalna ocena dla kandydatów z Danii - 7
 
III. Wymagane dokumenty
 
1. Kandydaci powinni, w ustalonym terminie, złożyć w WUM następujące dokumenty:
 1. wypełniony formularz zgłoszeniowy,
 2. deklarację w sprawie odpłatności za studia (dotyczy tylko kandydatów z krajów UE i EFTA),
 3. świadectwo maturalne lub dojrzałości uprawniające do studiowania w uczelni wyższej (osoby oczekujące na wydanie dokumentu matury IB lub EB zdawanej w roku rekrutacji na studia, składają wystawione przez dyrektora szkoły zaświadczenie potwierdzające zdanie matury oraz zawierające wyniki uzyskane z wymaganych przedmiotów, a świadectwo dołączą natychmiast po jego uzyskaniu),
 4. dyplom ukończenia pre-medical college oraz oficjalny wypis (transkrypt) uzyskanych wyników,
 5. certyfikat egzaminu MCAT, UKCAT, GAMSAT lub egzaminu równoważnego,
 6. poświadczenie, w formie apostille, jeżeli świadectwo lub dyplom zostało wydane przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112 poz. 938),
 7. tłumaczenie przysięgłe na język angielski świadectwa lub dyplomu oraz poświadczenia, o którym mowa w pkt 6,
 8. certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego (IELTS lub TOEFL lub CEFR) lub wg załącznika 22 (nie dotyczy kandydatów, dla których językiem ojczystym jest język angielski oraz kandydatów, którzy zdawali w języku angielskim maturę,
 9. kserokopię paszportu,
 10. świadectwo zdrowia,
 11. cztery fotografie (format paszportowy 3,5 x 4,5 cm),
 12. kopię przelewu z opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200,00 EUR,
 13. kopię Social Security Number (dotyczy tylko obywateli USA i Kanady),
 14. inne, dodatkowe, dokumenty, niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, w tym oświadczenie kandydata o przestrzeganiu zasad regulaminu egzaminu wstępnego i przyjęciu do wiadomości, że wszystkie testy zostaną poddane analizie pod kątem prawidłowości i samodzielności. Kandydaci na studia 4-letnie składają CV.
2. Wstępnie kandydat może złożyć kserokopie (lub skany) dokumentów, w tym potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Ostatecznie wymagane są oryginały dokumentów lub ich kopie, poświadczone za zgodność z oryginałem (tj. opieczętowane i podpisane przez uprawnione instytucje lub osoby).
 
3. Kandydaci przyjęci na studia zobowiązani są do podpisania z WUM umowy odpowiedniej do rodzaju studiów i trybu kwalifikacji.
 
Załącznik nr 19
KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY
ODPŁATNE STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM I. Kwalifikacja na studia 5-letnie:
 
1. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się:
 
1) Kandydaci, którzy uzyskali poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (RP) świadectwo maturalne/dojrzałości (tzn. inny niż świadectwo „nowa matura”, świadectwo IB lub świadectwo EB, dokument uprawniający do studiowania w uczelni wyższej). Wymienieni kandydaci będą kwalifikowani na podstawie wyników pisemnego egzaminu wstępnego w języku angielskim, obejmującego:
 • biologię-35 zadań,
 • chemię - 35 zadań,
 • fizykę - 30 zadań.
Egzamin przeprowadzany jest dla kandydatów pogrupowanych zależnie od kraju zamieszkania, w miejscach i terminach ustalonych przez Dziekana Wydziału Lekarsko-Dentystycznego. Dopuszczenie do egzaminu odbywa się na podstawie aplikacji wypełnionej przez kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Wyniki egzaminu podawane są w punktach, a za każde prawidłowo rozwiązane zadanie przyznawany jest 1 punkt.
 
2) Kandydaci obcokrajowcy, którzy uzyskali świadectwo IB będą kwalifikowani na podstawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne wyników egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:
 • biologia - egzamin pisemny (Higher Level),
 • chemia - egzamin pisemny (Higher Level),
 • fizyka - egzamin pisemny (Standard Level) lub matematyka (Mathematics Standard Level lub Mathematical Studies Standard Level).
Zasady przeliczania ocen ze świadectw IB na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 20. Punkty kwalifikacyjne zostaną obliczone jako 1/3 sumy przeliczonych na punkty ocen ww. egzaminów.
 
Jeżeli jeden z wymienionych przedmiotów nie był zdawany na egzaminie maturalnym lub był zdawany na poziomie niższym niż wymagany, kandydat może zdawać wyłącznie ten brakujący przedmiot w ramach pisemnego egzaminu wstępnego opisanego w ust. 1. pkt 1).
 
3) Kandydaci obcokrajowcy, którzy uzyskali świadectwo EB będą kwalifikowani na postawie wyników z egzaminu maturalnego z wymienionych powyżej trzech przedmiotów. Punkty kwalifikacyjne zostaną obliczone na podstawie sumy wyników ww. egzaminów, wg wzoru:
suma wyników * 10/3
 
4) Kandydaci (nie dotyczy obcokrajowców skierowanych na studia w języku polskim w WUM przez Ministerstwo Zdrowia), którzy uzyskali co najmniej minimum punktów kwalifikujące do przyjęcia na studia w języku polskim na kierunku lekarsko-dentystycznym według zasad opisanych w załączniku nr 10. Wymienieni kandydaci będą kwalifikowani na studia w języku angielskim na podstawie uzyskanej sumy punktów kwalifikacyjnych oraz złożonego w ustalonym terminie wniosku o skierowanie na studia w języku angielskim na zasadach częściowej odpłatności (dotyczy osób zakwalifikowanych na studia stacjonarne w języku polskim) lub pełnej odpłatności (dotyczy osób zakwalifikowanych na studia niestacjonarne w języku polskim).
 
Kandydaci wymienieni w ust.1. pkt. 4) zobowiązani są do przedstawienia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.
 
Dla kandydatów z krajów skandynawskich brane są pod uwagę oceny z języka angielskiego uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły średniej. Minimalne oceny dla kandydatów z krajów skandynawskich są następujące:
 • minimalna ocena dla kandydatów z Norwegii - 4
 • minimalna ocena dla kandydatów ze Szwecji - VG
3) minimalna ocena dla kandydatów z Danii - 7 (np. oceny 7, 10 i 12)
II. Wymagane dokumenty
 
1. Kandydaci powinni, w ustalonym terminie, złożyć w WUM następujące dokumenty:
 1. wypełniony formularz zgłoszeniowy,
 2. deklarację w sprawie odpłatności za studia (dotyczy tylko kandydatów z krajów UE i EFTA),
 3. świadectwo maturalne lub dojrzałości uprawniające do studiowania w uczelni wyższej (osoby oczekujące na wydanie dokumentu matury IB lub EB zdawanej w roku rekrutacji na studia, składają wystawione przez dyrektora szkoły zaświadczenie potwierdzające zdanie matury oraz zawierające wyniki uzyskane z wymaganych przedmiotów, a świadectwo dołączą natychmiast po jego uzyskaniu),
 4. poświadczenie, w formie apostille, jeżeli świadectwo lub dyplom zostało wydane przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112 poz. 938),
 5. tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa lub dyplomu oraz poświadczenia, o którym mowa w pkt 4,
 6. certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego (IELTS lub TOEFL lub CEFR) lub wg załącznika 22 (nie dotyczy kandydatów, dla których językiem ojczystym jest język angielski oraz kandydatów, którzy zdawali w języku angielskim maturę),
 7. kserokopię paszportu,
 8. świadectwo zdrowia,
 9. cztery fotografie (format paszportowy 3,5 x 4,5 cm),
 10. kopię przelewu z opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200,00 EUR,
 11. kopię Social Security Number (dotyczy tylko obywateli USA i Kanady), i :
 12. inne, dodatkowe, dokumenty, niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji w tym oświadczenie kandydata o przestrzeganiu zasad regulaminu egzaminu wstępnego i przyjęciu i do wiadomości, że wszystkie testy zostaną poddane analizie pod kątem prawidłowości i i samodzielności.
2. Wstępnie kandydat może złożyć kserokopie (lub skany) dokumentów, w tym potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Ostatecznie wymagane są oryginały dokumentów lub ich kopie, poświadczone za zgodność z oryginałem (tj. opieczętowane i podpisane przez uprawnione : instytucje lub osoby).
 
3. Kandydaci przyjęci na studia zobowiązani są do podpisania z WUM umowy odpowiedniej do rodzaju studiów i trybu kwalifikacji.
 
Załącznik nr 20
Zasady przeliczania na punkty kwalifikacyjne ocen ze świadectw innych niż „nowa matura”
Świadectwo dojrzałości "stara matura"

Oceny na świadectwie dojrzałości

Liczba punktów za oceny na świadectwie wg skali ocen 2-5

Liczba punktów za oceny na świadectwie wg skali ocen 1-6

Celujący

-

100

Bardzo dobry

100

83

Dobry

80

67

Dostateczny

60

50

Mierny/Dopuszczający

-

33

Świadectwo dojrzałości/maturalne uzyskane w innym kraju (*)

Ocena na świadectwie dojrzałości lub maturalnym uzyskanym w innym kraju

Liczba punktów za oceny na świadectwie

Excellent (A)

100

Very good (B)

83

Good (C)

67

Satisfactory (D)

50

Mediocre (E)

33

(*) w przypadku innej skali ocen, przeliczenie ocen na punkty kwalifikacyjne odbędzie się według zasady równoważnej do zasady zastosowanej w tabeli.
Matura międzynarodowa IB (**)

Ocena z przedmiotu na dyplomie

Liczba punktów za oceny na dyplomie

7

100

6

86

5

71

4

57

3

43

2

29

(**) w przypadku wyników z matematyki, wyniki egzaminów zdawanych na poziomie „Mathematics Standard Level” oraz „Mathematical Studies Standard Level” traktuje się jako równoważne,
 
Załącznik nr 21
Olimpiady przedmiotowe
 
1. W pierwszej kolejności na studia przyjmowani są laureaci i finaliści wymienionych poniżej olimpiad przedmiotowych. Są oni umieszczani na najwyższych miejscach list rankingowych kandydatów.
 
 1. laureaci stopnia centralnego (najwyższego) olimpiad przedmiotowych z: biologii, chemii, fizyki, matematyki - przyjmowani są w pierwszej kolejności na wszystkie kierunki studiów. Możliwość taką mają wyłącznie te osoby, które zostały laureatami wyżej wymienionych olimpiad w roku kalendarzowym rekrutacji lub w roku kalendarzowym poprzedzającym rok rekrutacji;
 2. finaliści stopnia centralnego (najwyższego) olimpiad przedmiotowych z: biologii, chemii, fizyki i matematyki - przyjmowani są w pierwszej kolejności na wszystkie kierunki studiów I-go stopnia. Możliwość taką mają wyłącznie te osoby, które zostały finalistami wyżej wymienionych olimpiad w roku kalendarzowym rekrutacji lub w roku kalendarzowym: poprzedzającym rok rekrutacji;
 3. finaliści stopnia centralnego (najwyższego) olimpiady przedmiotowej z wiedzy ekologicznej; - przyjmowani są w pierwszej kolejności na studia I-go stopnia na kierunek zdrowie publiczne, i Możliwość taką mają wyłącznie te osoby, które zostały finalistami wyżej wymienionej ; olimpiady w roku kalendarzowym rekrutacji lub w roku kalendarzowym poprzedzającym rok : rekrutacji;
 4. laureaci stopnia centralnego (najwyższego) olimpiady pielęgniarskiej - przyjmowani są; w pierwszej kolejności na studia I-go stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Możliwość taką mają wyłącznie te osoby, które zostały laureatami olimpiady pielęgniarskiej w roku kalendarzowym rekrutacji lub w roku kalendarzowym poprzedzającym rok rekrutacji;
 5. laureaci stopnia centralnego (najwyższego) olimpiady położniczej - przyjmowani są w pierwszej kolejności na studia I-go stopnia na kierunku położnictwo. Możliwość taką mają wyłącznie te osoby, które zostały laureatami olimpiady położniczej w roku kalendarzowym rekrutacji lub w roku kalendarzowym poprzedzającym rok rekrutacji;
 6. laureaci stopnia centralnego (najwyższego) pierwszych trzech miejsc regionalnej i mazowieckiej olimpiady wiedzy przyrodniczej - przyjmowani są w pierwszej kolejności na wszystkie kierunki studiów I-go stopnia;
 7. laureaci stopnia centralnego (najwyższego) pierwszych trzech miejsc olimpiady wiedzy i umiejętności stomatologicznych - przyjmowani są w pierwszej kolejności na studia I-go : stopnia na specjalności higiena stomatologiczna.
2. Warunkiem przyjęcia na studia w pierwszej kolejności laureatów/finalistów wyżej wymienionych olimpiad jest spełnienie przez nich warunków formalnych, a więc terminowe zarejestrowanie się i w IRK, wniesienie opłaty rekrutacyjnej i złożenie, poprzez IRK, kompletnej aplikacji na studia, ; a po ogłoszeniu wyników rekrutacji - złożenie wymaganych dokumentów wraz z dyplomem , laureata / finalisty stopnia centralnego właściwej olimpiady przedmiotowej, wystawionym przez komitet główny tej olimpiady.
 
3- Finalistom stopnia najwyższego olimpiad przedmiotowych z biologii lub chemii lub fizyki lub matematyki, ubiegającym się o przyjęcie na takie kierunki studiów, na których nie przysługuje im możliwość przyjęcia na studia w pierwszej kolejności, przyznaje się 100 punktów za określony przedmiot będący kryterium kwalifikacyjnym. Podstawą do naliczenia tych punktów jest dyplom finalisty lub odpowiedni wpis na świadectwie maturalnym.
 
Przykład. Kandydat, będący finalistą etapu centralnego olimpiady z biologii, ubiega się o przyjęcie na studia jednolite na kierunku lekarskim. Ponieważ osoba ta nie jest laureatem danej olimpiady, nie • może być przyjęta na studia w pierwszej kolejności. W postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymuje jednak maksymalną liczbę 100 punktów z biologii. Warunkiem jest spełnienie wszystkich kryteriów formalnych oraz złożenie w uczelni dyplomu finalisty olimpiady lub świadectwa maturalnego zawierającego odpowiedni wpis potwierdzający fakt bycia finalistą olimpiady z biologii.
 
Laureatom i finalistom etapu centralnego olimpiad z języków obcych, którzy zostali zwolnieni : z egzaminu maturalnego z danego języka na podstawie dyplomu laureata lub finalisty olimpiady, przyznaje się w ramach kwalifikacji konkursowej 100 punktów za ten język obcy. Zasada ta dotyczy : wyłącznie tych kierunków i specjalności, w przypadku których jednym z kryteriów kwalifikacyjnych jest wynik z egzaminu maturalnego z języka obcego. Podstawą do naliczenia tych punktów jest dyplom i laureata/finalisty olimpiady i/lub odpowiedni wpis na świadectwie maturalnym.
 
Przykład. Kandydat, będący laureatem olimpiady z języka angielskiego, ubiega się o przyjęcie na studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwo. Jednym z kryteriów kwalifikacji kandydatów na ten i kierunek jest wynik egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego. Zatem w postępowaniu \ kwalifikacyjnym dany kandydat uzyskuje maksymalną liczbę 100 punktów z języka obcego, którym : w tym przypadku jest język angielski. Warunkiem jest spełnienie wszystkich kryteriów formalnych oraz złożenie w uczelni dyplomu laureata olimpiady i/lub świadectwa maturalnego zawierającego : odpowiedni wpis potwierdzający fakt bycia laureatem olimpiady z języka angielskiego.
 
Załącznik nr 22
Zasady uznawania certyfikatów językowych w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia.
Poniższe zasady przeliczania certyfikatów na punkty dotyczą kandydatów ze „starą maturą” ubiegających się o przyjęcie na takie studia, w przypadku, których wynik egzaminu maturalnego z języka obcego jest jednym z kryteriów kwalifikacji kandydatów. Warunkiem uznania przez uczelnię certyfikatu jest to, aby dany kandydat był zwolniony z egzaminu maturalnego z języka obcego na podstawie tego konkretnego certyfikatu.

Język

Certyfikat

Punkty

 

FCE grade C - First Certificate in English, University of Cambridge Local Examinations Syndicate lub University of Cambridge ESOL Examinations

50

 

FCE grade A, B - First Certificate in English, University of Cambridge Local Examinations Syndicate lub University of Cambridge ESOL Examinations

75

 

TOEFL (173 do 212 punktów) - Test of English as a Foreign Language, Educational Testing Service, Princeton, USA

75

Angielski

CAE - Certificate in Advanced English, University of Cambridge Local Examinations Syndicate lub University of Cambridge ESOL Examinations

100

 

CPE - Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge Local Examinations Syndicate lub University of Cambridge ESOL Examinations

100

 

TOEFL - (z liczbą punktów od 213 i wyżej) - Test of English as a Foreign Language, Educational Testing Service, Princeton, USA

100

 

DL - Diplôme de Langue Française - Alliance Française.

50 :

 

Test d'accès au D.E.L.F 2-nd degré. - Comission Nationale du DELF/DALF (Sevres-Francja)

75

 

DELF - Diplôme d'Etudes en Langue Française - 1-er degré (A1 - A4) - Comission Nationale du DELF/DALF (Sevres- Francja). .

75

Francuski

DELF - Diplôme d'Etudes en Langue Française - deuxieme degré (A5 - A6) - Comission Nationale du DELF/DALF (Sevres-Francja).

100

 

Test d'accès au DALF - Comission Nationale du DELF/DALF (Sevres-Francja).

100 ;

 

DALF - Diplôme Approfondi de Langue Française - Comission Nationale du DELF/DALF (Sevres-Francja).

100

 

DS - Diplôme Supérieur d'Etudes Française - Alliance Française.

100

Hiszpański

DELE Básico - Diplomas de Español como Lengua Extranjera - Instytut Cervantesa

50

Diploma de Español (Nivel Intermedio) - Instytut Cervantesa

75

DELE Superior - Diplomas de Español como Lengua Extranjera - Instytut Cervantesa

100

Diploma de Español (Nivel Superior) - Instytut Cervantesa

100

Niemiecki

ZD - Zertifikat Deutsch (zdany, co najmniej z wynikiem dobrym), Goethe Institut, Österreich Institut, Weiterbildungs - Testsysteme (WBT)

75

ZMP - Die Zentrale Mittelstufenprüfung, Goethe Institut

100

ÖSD - Mittelstufe, Österreich Institut

100

ZOP - Zentrale Oberstufenprüfung, Goethe Institut

100

KDS - Kleines Deutsches Sprachdiplom, Goethe Institut

100

GDS - Grosses Deutsches Sprachdiplom, Goethe Institut

100

DSDII - Deutsches Sprachdiplom Stufe II, Kultusministerkonferenz

100

Portugalski

DIPLE - Diploma Intermedio de PLE - Instytut Camoes

75

DAPLE - Diploma Avangado de PLE - Instytut Camoes

100

DAPLE - Diploma Universitario de PLE - Instytut Camoes

100

Rosyjski

PURJ - Progovyj uroven Russkij jazyk (65% z każdej części egzaminu) Inst. Jęz. Ros. im. A. S. Puszkina w Moskwie

50

Włoski

CILS - Certificazione di Italiano come Lingua Straniera - poziom podstawowy z minimum 11/20 punktów i średnio zaawansowany z minimum 11/20 punktów - Uniwersytet w Sienie

50

CELI - poziom podstawowy i średnio zaawansowany zdany na A, B lub C - Uniwersytet w Perugii

75

CILS - Certificazione di Italiano come Lingua Straniera - poziom zaawansowany lub bardzo zaawansowany. Na poziomie zaawansowanym uzyskane minimum 11/20 punktów lub na poziomie bardzo zaawansowanym minimum 11/20 punktów - Uniwersytet w Sienie

100

CELI - poziom zaawansowany lub bardzo zaawansowany z uzyskaną oceną A, B lub C - Uniwersytet w Perugii

100

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Warszawski Uniwersytet Medyczny

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Warszawski Uniwersytet Medyczny

Komentarze (0)