Ogólne zasady rekrutacji na ASP na rok 2016/17

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie rekrutacja 2016 - Zasady rekrutacji na ASP w Warszawie 2016/17

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.
UCHWAŁA nr 17/2015 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu zasad i kryteriów przyjęć na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na rok akademicki 2016/17.
§1
Na podstawie art. 169 ust,2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późniejszymi zmianami), Senat Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie postanawia: uchwalić Regulamin zasad i kryteriów przyjęć na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na rok akademicki 2016/17, który stanowi załącznik nr 1 do Uchwały.
§2
Uchwała wraz załącznikiem zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie do 31 maja 2015 r.
 
Załącznik nr 1
ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA ORAZ NA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE W SYSTEMIE STACJONARNYM
I. WYMAGANIA OGÓLNE
 
Do odbywania studiów w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie może być dopuszczona osoba, która jednocześnie:
 1. posiada świadectwo dojrzałości
 2. wykazuje odpowiednie zdolności artystyczne
 3. uzyskała pozytywny wynik na egzaminie wstępnym, zajęła odpowiednią pozycję na liście klasyfikacyjnej (wg ilości punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyj nego)
 4. zawarła z uczelnią umowę określającą warunki studiowania.
II. DOKUMENTACJA
Kandydat na stacjonarne studia I stopnia oraz na jednolite studia magisterskie zobowiązany jest złożyć w dziekanacie wybranego Wydziału lub do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej następuj ące dokumenty:
 
1. W formie elektronicznej:
 1. kwestionariusz osobowy (formularz zgłoszeniowy) - należy go przesłać na pocztę elektroniczną danego wydziału (wzór formularza zostanie podany do publicznej wiadomości, tj.: na stronie internetowej, w terminie do końca marca roku, w którym przeprowadza się rekrutacj ę)
 2. cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o proporcjach 20 mm x 25 mm (np. 236x295 pikseli w rozdzielczości co najmniej 300 dpi), plik (jpg, tif), którą należ przesłać na pocztę elektroniczną danego wydziału, w tym samym terminie co formularz, w osobnym pliku podpisanym imieniem i nazwiskiem kandydata; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt IV ust. 2.
2. W formie papierowej:
1) wypełniony kwestionariusz osobowy z przyklejoną fotografią z wizerunkiem kandydata, (wzór formularza zostanie podany do publicznej wiadomości, tj.: na stronie internetowej, w terminie do końca marca roku, w którym przeprowadza się rekrutację)
2) oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (lub dokument równoważny)
3) czytelne ksero dowodu osobistego, w przypadku cudzoziemców ksero innego dokumentu tożsamości poświadczone przez uczelnię (karta pobytowa, paszport, Karta Polaka)
4) trzy fotografie z wizerunkiem kandydata o wymiarze 35 mm x 45mm; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt IV ust. 3
 • w przypadku fotografii w ciemnych okularach załącza się orzeczenie o niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku
 • w przypadku fotografii w nakryciu głowy załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej
5) dwie koperty listowe (małe) z adresem kandydata (bez znaczków); koperta musi być zaadresowana zgodnie z wymogami Poczty Polskiej
6) zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów)
7) potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej za pierwszą część egzaminów
8) w przypadku kandydatów na Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki -zaświadczenie lekarskie o prawidłowym rozpoznawaniu barw
9) oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej - oświadczenie zamieszczono w załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu;
10) osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu do ich niepełnosprawności, dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne orzeczenie o niepełnosprawności
11) orzeczenie lekarskie wydane przez ośrodek Medycyny Pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów przez kandydata na wybranym kierunku; w przypadku jego braku osoba przyjęta na I rok studiów otrzymuje od ASP w Warszawie skierowanie na badania, które wykonuje bezpłatnie w ośrodku Medycyny Pracy.
 
III. EGZAMINY WSTĘPNE
 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, na poszczególnych kierunkach studiów podane są w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.
 2. Szczegółowe terminy poszczególnych etapów egzaminu określane są przez Rektora w kalendarzu danego roku akademickiego.
 3. Egzamin wstępny przeprowadzany jest w trzech etapach, z zastrzeżeniem pkt. 4):
 • I etap - komisyjny przegląd prac plastycznych kandydatów, ocena tzw. teczek (portfolio)
 • II etap - egzamin praktyczny o charakterze konkursowym, będący sprawdzianem zdolności artystycznych kandydata. W trakcie egzaminu praktycznego kandydaci na poszczególne kierunki studiów wykonują prace podlegające ocenie odpowiednich Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. Dla kierunku Sztuka Mediów drugim etapem jest „przygotowanie materiałów do autoprezentacji”.
 • III etap - autoprezentacja, której celem jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata, a także jego głębszych zainteresowań nie tylko w zakresie wybranej dziedziny plastyki, ale również innych rodzajach twórczości, takich jak literatura, muzyka, teatr czy film. Autoprezentacja powinna wykazać samodzielność kandydata w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kulturą artystyczną. Na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, w ramach autoprezentacji, sprawdzana jest również wiedza kandydata z zakresu chemii.
 • Rekrutacja na kierunku historia sztuki prowadzonym przez Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną przeprowadzana jest w dwóch etapach, tj.: ocena portfolio oraz autoprezentacja.
IV. PUNKTACJA
1. Ocena etapu I:
 1. Przy ocenie prac plastycznych kandydatów (portfolio) Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne stosują skalę punktową w przedziale od 0 do 10, z zastrzeżeniem pkt 2). Do drugiego etapu egzaminu przystępuj ą tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 6 punktów, z zastrzeżeniem pkt 2).
 2. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Sztuki Mediów przy ocenie prac plastycznych (portfolio) stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 30. Do drugiego etapu egzaminu przystępuj ą tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 20 punktów.
2. Ocena etapu II
 1. Ocenie podlega każda część egzaminu praktycznego. Kandydat może otrzymać za część praktyczną maksymalnie 105 punktów, z zastrzeżeniem pkt 3) i 4). Kandydat musi otrzymać z każdej części egzaminu praktycznego ocenę pozytywną. Uzyskanie zera („0”) punktów z którejkolwiek części lub nie przystąpienie do którejkolwiek części egzaminu praktycznego skutkuje wykluczeniem kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.
 2. Do kolejnego etapu dopuszczone są osoby, które uzyskały minimum punktowe, określane przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne i podane do publicznej widomości w terminie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia rekrutacji, z zastrzeżeniem pkt.5
 3. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Sztuki Mediów przy ocenie etapu II -„przygotowanie materiałów do autoprezentacji” - stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 30.
 4. Na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki za II etap rekrutacji kandydaci mogą otrzymać od 0 do 90 punktów.
 5. Na kierunku Scenografia do III etapu egzaminów wstępnych dopuszczeni zostają wszyscy kandydaci biorący udział w każdej części egzaminu praktycznego. Etap II oceniany jest przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną jednocześnie z etapem III, tj. autoprezentacją, przy zastosowaniu skali: za etap II maksymalnie 105 pkt i za etap III maksymalnie 30 pkt.
 6. Do autoprezentacji nie może zostać dopuszczony kandydat, który nie uzyskał świadectwa dojrzałości, mimo otrzymania minimum punktowego, o którym mowa w pkt 2).
3. Ocena etapu III
 1. Przy ocenie autoprezentacji Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne stosują skalę punktową w przedziale od 0 do 30, z zastrzeżeniem pkt. 2)-4). Otrzymanie „0” (zera) punktów z autoprezentacji lub nie przystąpienie do autoprezentacji jest równoznaczne z nieklasyfikowaniem kandydata i wykluczeniem go z postępowania kwalifikacyjnego. Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zostaje wykluczona z postępowania egzaminacyjnego oraz nie jest jej przyznawana lokata na liście rankingowej.
 2. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Sztuki Mediów przy ocenie etapu III „autoprezentacji” stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 20, szczegółowe zasady punktacji zostały zamieszczone w rozdziale XI.
 3. Na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, w ramach autoprezentacji, punktowana jest również chemia zdawana przez kandydata na maturze lub w postaci testu sprawdzającego przeprowadzanego przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, szczegółowe zasady punktacji zostały zamieszczone w rozdziale IX. Za autoprezentację, łącznie z testem z chemii, kandydaci mogą otrzymać od 0 do 45 punktów.
 4. Na kierunku Historia Sztuki, w ramach autoprezentacji, punktowany jest również przedmiot Historia Sztuki zdawany przez kandydata na maturze, szczegółowe zasady punktacji zostały zamieszczone w rozdziale XIII.
4. Zasady punktacji
1) Podstawę do ustalenia miejsca kandydata na liście rekrutacyjnej stanowi:
 1. dla kierunku Sztuka Mediów prowadzonego przez Wydział Sztuki Mediów - suma punktów za wszystkie trzy etapy tj.: teczka, przygotowanie do autoprezentacji oraz autoprezentacja,
 2. dla kierunku Historia Sztuki prowadzonego przez Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną suma punktów za oba etapy, tj.: przegląd portfolio oraz autoprezentacja,
 3. dla pozostałych kierunków suma punktów uzyskanych za część praktyczną i autoprezentacj ę,
 4. dla kierunku Scenografia etap II i III oceniany jest łącznie, przy zastosowaniu skali: za etap II maksymalnie 105 pkt i za etap III maksymalnie 30 pkt.
2) W przypadku osiągnięcia przez kandydatów tej samej sumy punktów decyduje liczba punktów osiągniętych na egzaminie praktycznym, a w przypadku takiej samej ilości punktów o kolejności kandydata decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, przyznaj ąc wyższą pozycj ę kandydatowi, który otrzymał więcej punktów za przedmiot kierunkowy np. rysunek na Wydziale Grafiki czy malarstwo na Wydziale Malarstwa itp., z zastrzeżeniem pkt. 3) i 4).
3) Na kierunku Sztuka Mediów w przypadku osiągnięcia przez kandydatów tej samej sumy punktów decyduje liczba punktów osiągniętych podczas autoprezentacji. Jeśli w dalszym ciągu ilość punktów dla więcej niż jednej osoby będzie taka sama o lokacie będzie decydowała ilość punktów otrzymanych w II etapie egzaminów wstępnych -przygotowanie materiałów do autoprezentacji. Jeśli nadal ilość punktów dla więcej niż jednej osoby będzie taka sama, uzyskuj ą one tę samą lokatę, a osoba następna otrzyma lokatę z pominięciem kolejnych numerów zgodnych z ilością osób, którym przyznano lokaty ex aequo.
4) Na kierunku Historia Sztuki w przypadku osiągnięcia przez kandydatów tej samej sumy punktów decyduje liczba punktów osiągniętych podczas autoprezentacji.
5) Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne mają prawo do ustalenia minimum punktowego kwalifikującego na I rok studiów. Minimum punktowe musi być ustalone i podane do publicznej widomości w terminie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień składania przez kandydata dokumentów i teczek z pracami.
5. Na studia nie może zostać zakwalifikowany kandydat, który nie dostarczy świadectwa dojrzałości w terminie wyznaczonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, mimo uzyskania minimum punktowego, o którym mowa w pkt. IV.4.5).
 
ZASADY PRZYJĘĆ NA NIESTACJONARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie prowadzi niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Wydziale Grafiki, Wydziale Architektury Wnętrz i Wydziale Sztuki Mediów.
I. WYMAGANIA OGÓLNE
 
I. Do odbywania niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia może być dopuszczona osoba, która jednocześnie:
 1. posiada świadectwo dojrzałości
 2. wykazuje odpowiednie zdolności artystyczne
 3. uzyskała pozytywny wynik na egzaminie wstępnym, zajęła odpowiednią pozycję na liście klasyfikacyjnej (wg ilości punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego)
 4. zawarła z uczelnią umową określającą warunki odbywania studiów.
II. DOKUMENTACJA
Kandydat na niestacjonarne studia I stopnia zobowiązany jest złożyć w dziekanacie wybranego wydziału następuj ące dokumenty:
 
1. W formie elektronicznej:
 1. kwestionariusz osobowy (formularz zgłoszeniowy) - należy go przesłać na pocztę elektroniczną danego wydziału (wzór formularza zostanie podany do publicznej wiadomości, tj.: na stronie internetowej, w terminie do końca marca roku, w którym przeprowadza się rekrutacj ę);
 2. cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o proporcjach 20 mm x 25 mm (np. 236x295 pikseli w rozdzielczości co najmniej 300 dpi), plik (jpg, tif), którą należy przesłać na pocztę elektroniczną danego wydziału w tym samym terminie co formularz, w osobnym pliku podpisanym imieniem i nazwiskiem kandydata; zdjęcie musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt IV ust. 2.
2. W formie papierowej:
 
1) wypełniony kwestionariusz osobowy z przyklejoną fotografią z wizerunkiem kandydata, (wzór formularza zostanie podany do publicznej wiadomości, tj.: na stronie internetowej, w terminie do końca marca roku, w którym przeprowadza się rekrutację);
2) oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (lub dokument równoważny);
3) czytelne ksero dowodu osobistego, w przypadku cudzoziemców ksero innego dokumentu tożsamości poświadczone przez uczelnię (karta pobytowa, paszport, Karta Polaka)
4) trzy fotografie z wizerunkiem kandydata o wymiarze 35 mm x 45mm; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt IV ust. 3.
 • w przypadku fotografii w ciemnych okularach załącza się orzeczenie o niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku
 • w przypadku fotografii w nakryciu głowy załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej
5) dwie koperty listowe (małe) z adresem kandydata (bez znaczków); koperta musi być zaadresowana zgodnie z wymogami Poczty Polskiej
6) zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów)
7) potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej za pierwszą część egzaminów
8) osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu do ich niepełnosprawności, dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne orzeczenie o niepełnosprawności
9) orzeczenie lekarskie wydane przez ośrodek Medycyny Pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów przez kandydata na wybranym kierunku; w przypadku jego braku osoba przyjęta na I rok studiów otrzymuje od ASP w Warszawie skierowanie na badania, które wykonuje bezpłatnie w ośrodku Medycyny Pracy.
 
III. EGZAMINY WSTĘPNE
 1. Egzamin ma charakter konkursowy i składa się z II etapów (dotyczy Wydziału Architektury Wnętrz, Wydziału Grafiki i Wydziału Sztuki Mediów).
 2. Egzaminy na studia niestacjonarne odbywają się w oddzielnym terminie, po zakończeniu egzaminów praktycznych na studia stacjonarne.
 3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, na poszczególnych kierunkach studiów podane są w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.
 4. Szczegółowe terminy poszczególnych etapów egzaminu określane są przez Dziekanów poszczególnych Wydziałów, z zastrzeżeniem ust. 3.
 5. Szczegółowe zasady rekrutacji na studia niestacjonarne pierwszego stopnia, prowadzone przez ASP w Warszawie, określają stosowne rozdziały niniejszego Regulaminu.
ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
I. WPROWADZENIE
 
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie przeprowadza rekrutację na studia drugiego stopnia na następujących Wydziałach:
 
1. W systemie studiów stacjonarnych na Wydziałach:
 1. Rzeźby
 2. Architektury Wnętrz,
 3. Wzornictwa, specjalność: projektowanie produktu i komunikacji wizualnej,
 4. Sztuki Mediów,
 5. Scenografii,
 6. Zarządzania Kulturą Wizualną.
2. W systemie studiów niestacjonarnych na wydziałach:
 1. Architektury Wnętrz,
 2. Grafiki,
 3. Sztuki Mediów.
3. Do odbywania studiów drugiego stopnia może być dopuszczona osoba, która jednocześnie:
 1. uzyskała zawodowy tytuł licencjata, inżyniera lub magistra
 2. uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzonym przez odpowiednią Wydziałową Komisję Rekrutacyjną
 3. podpisała z uczelnią umowę o świadczenie usług edukacyjnych
II. DOKUMENTACJA
 
A. Kandydat na studia II stopnia, będący absolwentem studiów co najmniej I stopnia prowadzonych przez ASP w Warszawie, zobowiązany jest złożyć w dziekanacie wybranego wydziału lub Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej następuj ące dokumenty:
 
1. W formie elektronicznej:
1) kwestionariusz osobowy (formularz zgłoszeniowy) - należy go przesłać na pocztę elektroniczną danego wydziału (wzór formularza zostanie podany do publicznej wiadomości, tj.: na stronie internetowej, w terminie do końca marca roku, w którym przeprowadza się rekrutacj ę);
2. W formie papierowej:
1) wypełniony kwestionariusz osobowy z przyklejoną fotografią z wizerunkiem kandydata, (wzór formularza zostanie podany do publicznej wiadomości, tj.: na stronie internetowej, w terminie do końca marca roku, w którym przeprowadza się rekrutację);
2) odpis dyplomu ukończenia studiów;
3) trzy fotografie z wizerunkiem kandydata o wymiarze 35 mm x 45mm, fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt IV ust. 3.
 • w przypadku fotografii w ciemnych okularach załącza się orzeczenie o niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku
 • w przypadku fotografii w nakryciu głowy załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej
4) dwie koperty listowe (małe) z adresem kandydata (bez znaczków); koperta musi być zaadresowana zgodnie z wymogami Poczty Polskiej
5) zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez Dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów);
6) potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej;
7) suplement, w przypadku, gdy kandydat jest absolwentem innego kierunku ASP w Warszawie, niż kierunek, na który aplikuje;
8) w przypadku osób zdających na studia stacjonarne: oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej - oświadczenie zamieszczono w Załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu;
9) osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu do ich niepełnosprawności, dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne orzeczenie o niepełnosprawności;
10) orzeczenie lekarskie wydane przez ośrodek Medycyny Pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów przez kandydata na wybranym kierunku; w przypadku jego braku osoba przyjęta na I rok studiów otrzymuje od ASP w Warszawie skierowanie na badania, które wykonuje bezpłatnie w ośrodku Medycyny Pracy.
 
B. Kandydat na studia II stopnia, będący absolwentem innej uczelni niż ASP w Warszawie, zobowiązany jest złożyć w dziekanacie wybranego wydziału następuj ące dokumenty:
 
2. W formie elektronicznej:
1) kwestionariusz osobowy (formularz zgłoszeniowy) - należy go przesłać na pocztę elektroniczną danego wydziału (wzór formularza zostanie podany do publicznej wiadomości, tj.: na stronie internetowej, w terminie do końca marca roku, w którym przeprowadza się rekrutacj ę);
2) cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o proporcjach 20 mm x 25 mm (np. 236x295 pikseli w rozdzielczości co najmniej 300 dpi), plik (jpg, .tif), które należy przesłać na pocztę elektroniczną danego wydziału w tym samym terminie co formularz, w osobnym pliku podpisanym imieniem i nazwiskiem kandydata; zdjęcie musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt IV ust. 2.
 
2. W formie papierowej:
 1. wypełniony kwestionariusz osobowy z przyklejoną zdjęciem fotografią z wizerunkiem kandydata, (wzór formularza zostanie podany do publicznej wiadomości, tj.: na stronie internetowej, w terminie do końca marca roku, w którym przeprowadza się rekrutacj ę)
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów
 3. poświadczoną przez pracownika dziekanatu danego Wydziału ASP w Warszawie lub Wydziałową Komisję Rekrutacyjną kopię świadectwa dojrzałości
 4. czytelne ksero dowodu osobistego, w przypadku cudzoziemców ksero innego dokumentu tożsamości poświadczone przez uczelnię (karta pobytowa, paszport, Karta Polaka)
 5. trzy fotografie z wizerunkiem kandydata o wymiarze 35 mm x 45mm; fotografie muszą spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt IV ust. 3.
 6. dwie koperty listowe (małe) z adresem kandydata (bez znaczków); koperty muszą być zaadresowane zgodnie z wymogami Poczty Polskiej
 7. zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów
 8. potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej
 9. suplement
 10. w przypadku osób zdających na studia stacjonarne: oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej - oświadczenie zamieszczono w załączniku
 11. osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu do ich niepełnosprawności, dodatkowo zobowiązane są złożyć stosowne orzeczenie o niepełnosprawności
 12. orzeczenie lekarskie wydane przez ośrodek Medycyny Pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów przez kandydata na wybranym kierunku; w przypadku jego braku osoba przyjęta na I rok studiów otrzymuje od ASP w Warszawie skierowanie na badania, które wykonuje bezpłatnie w ośrodku Medycyny Pracy.
III. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
 1. Szczegółowe zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia na poszczególne kierunki określają stosowne rozdziały niniejszego Regulaminu.
 2. Terminy rekrutacji na studia II stopnia:
 • Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, na poszczególnych kierunkach studiów podane są w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 • Szczegółowe terminy poszczególnych etapów egzaminów określane są przez Dziekanów Wydziałów, z zastrzeżeniem ust. 1.
POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNO - PORZĄDKOWE
I. KANDYDACI NIEPEŁNOSPRAWNI
 
Osoby niepełnosprawne podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu odpowiedniemu dla wybranego przez siebie kierunku studiów. Ze względu na specyfikę przeprowadzanych egzaminów praktycznych, które mają na celu ocenę predyspozycji plastycznych kandydata, ASP w Warszawie nie wprowadza żadnych ulg lub zwolnień z egzaminów dla osób niepełnosprawnych. Na wniosek kandydata niepełnosprawnego ASP w Warszawie umożliwia dostosowanie sposobu postępowania kwalifikacyjnego do indywidualnej sytuacji niepełnosprawnego, przykładowo: zamiast autoprezentacji w formie ustnej może być przeprowadzona autoprezentacja w formie pisemnej (tekst odręczny lub wykonany przy pomocy komputera).
 
II. KOMISJE EGZAMINACYJNE
 
1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają specjalne do tego celu powołane Komisje Rekrutacyjne. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powoływane są przez Rektora na wniosek Dziekanów. Kadencja Komisji trwa od momentu powołania do momentu upłynięcia terminu wnoszenia odwołań od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
2. Do zadań Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych należy:
 1. ustalenie szczegółowego planu i tematów egzaminu praktycznego
 2. przeprowadzenie przeglądu teczek kandydatów
 3. przeprowadzenie egzaminów praktycznych oraz autoprezentacji
 4. ustalenie listy klasyfikacyjnej kandydatów /wg punktacji/ w ramach posiadanego limitu
 5. podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia na studia.
3. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjna powołuje Rektor. Kadencja Komisji trwa od momentu powołania do momentu upłynięcia terminu odpowiedzi na wniesione w terminie odwołania od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
4. W skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
 1. Prorektor ds. studenckich jako Przewodniczący,
 2. Przedstawiciel każdego z Wydziałów,
 3. Sekretarz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej - kierownik Działu Nauczania.
5. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:
 1. ustalenie szczegółowego terminarza egzaminów wstępnych,
 2. koordynacja i nadzór nad pracą Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych,
 3. rozpatrywanie odwołań od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych.
III. ODWOŁANIA OD DECYZJI KOMISJI REKRUTACYJNEJ
 1. Decyzje w sprawach przyjęcia na studia podejmują Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.
 2. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 3. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia określonych niniejszym Regulaminem.
IV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
 
1. Teczki z dokumentami oraz pracami domowymi kandydatów przyjmowane są przez Dziekanaty lub Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne w wyznaczonych przez Dziekana miejscach.
 
2. Fotografia cyfrowa z wizerunkiem kandydata, przeznaczona do wysłania na elektroniczną pocztę danego wydziału, musi być przygotowana wg następuj ących wymogów:
 1. musi być kolorowa i mieć jednolite jasne tło
 2. musi mieć proporcje 20 mm x 25 mm (236x295 pikseli w rozdzielczości co najmniej 300 dpi)
 3. musi być aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia dokumentów
 4. musi mieć dobrą jakość, ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry
 5. musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii
 6. musi pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice
 7. musi przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występuj ą przesłanki, o których mowa w ust. 4 i 5.
3. Fotografia papierowa z wizerunkiem kandydata, składana wraz z innymi dokumentami musi być przygotowana wg następuj ących wymogów, zgodnych z zasadami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, tj.:
 1. musi być kolorowa
 2. musi mieć jednolite jasne tło
 3. musi mieć proporcje 35 mm x 45 mm
 4. musi być aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia dokumentów
 5. musi mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry
 6. musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii
 7. musi pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice
 8. musi przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w ust. 4 i 5
 9. fotografia powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.
4. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.).
5. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiaj ącą j ą w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Wydziały zobowiązane są do przygotowania sal i zgromadzenia niezbędnych materiałów do przeprowadzenia egzaminów wstępnych.
7. Wydziały wyznaczają osobę odpowiedzialną za pozyskanie osób pozujących podczas egzaminów praktycznych.
8. Opłaty egzaminacyjne wnoszone przez kandydatów ustala corocznie Rektor ASP w Warszawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
9. Szczegółowy terminarz rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie ustalany jest przez Rektora w kalendarzu ogólnym danego roku akademickiego.
10. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, na poszczególnych kierunkach studiów podane są w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.
11. Każdy kandydat zobowiązany jest do odbioru prac praktycznych złożonych w teczce w terminie określonym przez właściwy wydział, podpisując stosowne zobowiązanie. Po wyznaczonym terminie prace zostaną komisyjnie zniszczone.
12. Kandydat, który nie został zakwalifikowany na I rok studiów zobowiązany jest do odbioru dokumentów złożonych dla potrzeb procesu rekrutacyjnego, w terminie wyznaczonym przez właściwy wydział. Po wyznaczonym terminie dokumenty zostaną wysłane na adres podany przez kandydata.
13. Prace wykonane podczas egzaminu praktycznego są dokumentami procesu rekrutacyjnego i nie podlegają zwrotowi. Przechowywane są jedynie do czasu upłynięcia terminu składania odwołań od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Po tym terminie prace zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydat zobowiązany jest podpisać stosowne oświadczenie w tej sprawie.
14. Do regulaminu dołącza się:
 • Załącznik nr 1: Oświadczenie kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach stacjonarnych w uczelni publicznej,
 • Załącznik nr 2: Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2016/2017
ZASADY REKRUTACJI NA KIERUNEK MALARSTWO
1. Komisja Rekrutacyjna Wydziału Malarstwa przeprowadza rekrutację na kierunek Malarstwo ze specjalnością malarstwo, prowadzony w formie stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich.
2. Postępowanie rekrutacyjne na kierunek Malarstwo składa się z następujących etapów:
 1. I etap - złożenie teczki z samodzielnie wykonanymi przez kandydata pracami rysunkowymi i malarskimi (maksymalny rozmiar 100 cm x 70 cm, maksymalna ilość 25 sztuk);
 2. II etap - część praktyczna: rysunek (studium z natury, postać, szkice), malarstwo (studium z natury, martwa natura), kompozycja na zadany temat;
 3. III etap - autoprezentacja; Celem autoprezentacji jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata, a także jego głębszych zainteresowań nie tylko w zakresie wybranej dziedziny plastyki, ale również innych rodzajach twórczości, takich jak literatura, muzyka, teatr czy film. Autoprezentacja powinna wykazać samodzielność kandydata w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kulturą artystyczną.
3. Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (lista rankingowa).
4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są do publicznej wiadomości.
 
ZASADY REKRUTACJI NA KIERUNEK RZEŹBA
Komisja Rekrutacyjna Wydziału Rzeźby przeprowadza rekrutację na kierunek Rzeźba ze specjalnością rzeźba, prowadzony w formie stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich oraz w formie stacjonarnych studiów drugiego stopnia.
 
I. Jednolite studia magisterskie
 
1. Postępowanie rekrutacyjne na jednolite studia magisterskie składa się z następujących etapów:
 1. I etap - złożenie teczki z samodzielnie wykonanymi przez kandydata pracami rysunkowymi (maksymalny rozmiar 100 cm x 70 cm, około 15 sztuk) oraz 1-2 rzeźby głowy lub fotografie tych rzeźb (pełna dokumentacja fotograficzna dwóch głów wykonana przy profesjonalnym oświetleniu; po 6 fotografii każdej pracy w formacie A4, wraz z precyzyjnym opisem dot. techniki wykonania, z podaniem wymiarów i roku realizacji). Prace i zdjęcia powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem autora
 2. II etap - część praktyczna: rysunek (studium z natury, postać), rzeźba (studium z natury, głowa), dwie kompozycje na zadany temat (rysunkowa i rzeźbiarska)
 3. III etap - autoprezentacja; Celem autoprezentacji jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata, a także jego głębszych zainteresowań nie tylko w zakresie wybranej dziedziny plastyki, ale również innych rodzajach twórczości, takich jak literatura, muzyka, teatr czy film. Autoprezentacja powinna wykazać samodzielność kandydata w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kulturą artystyczną.
2. Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (lista rankingowa).
3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są do publicznej wiadomości.
 
II. Studia drugiego stopnia
 
1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku Rzeźba mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy uzyskali tytuł licencjata lub inżyniera oraz absolwenci studiów magisterskich.
 
2. Kandydat poza dokumentacją, o której mowa w rozdziale III pkt. II zobowiązany jest złożyć w dziekanacie w określonym terminie:
 1. propozycję wyboru pracowni, w której chciałby wykonać pracę magisterską,
 2. portfolio,
 3. dokumentacj ę osiągnięć artystycznych i wyników w nauce w trakcie odbywania studiów pierwszego stopnia (suplement), a także ewentualnie po ich zakończeniu,
 4. dokumentacj ę fotograficzną i opis pracy dyplomowej licencjackiej,
 5. kandydaci maj ą prawo do przedstawienia Komisji innych dokumentów nie wymienionych w regulaminie, które ich zdaniem miałyby wpływ na lepsze zapoznanie się Komisji z sylwetką i dokonaniami kandydata.
3. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna w postępowaniu kwalifikacyjnym poddaje ocenie:
 1. dokumentację fotograficzną i opis pracy dyplomowej licencjackiej - maksymalnie 30 pkt.
 2. portfolio - maksymalnie 15 pkt.
 3. średnią ocen z ostatniego roku studiów I stopnia - maksymalnie 5 pkt.
4. Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów (lista rankingowa).
5. Ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku rzeźby na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie nie jest jednoznacznym z nabyciem prawa do studiowania na studiach drugiego stopnia tejże uczelni. O przyjęciu na w/w studia decyduje wynik postępowania rekrutacyjnego potwierdzony decyzj ą Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
6. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami, którzy nie byli studentami studiów I stopnia Wydziału Rzeźby ASP w Warszawie.
7. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są do publicznej wiadomości.
 
ZASADY REKRUTACJI NA KIERUNEK GRAFIKA
Komisje Rekrutacyjne Wydziału Grafiki przeprowadzają rekrutacje na kierunek Grafika prowadzony w formie stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz niestacjonarnych studiów drugiego stopnia.
 
I. Jednolite studia stacjonarne
1. Postępowanie rekrutacyjne na kierunek Grafika prowadzony w formie studiów stacjonarnych składa się z następujących etapów:
 1. I etap - złożenie teczki z samodzielnie wykonanymi przez kandydata pracami rysunkowymi i malarskimi (maksymalny rozmiar: 100 cm x 70 cm, maksymalna ilość: 25 sztuk);
 2. II etap - część praktyczna: rysunek (dwa zadania; studium z natury, postać, kompozycja rysunkowa, szkice z natury), czas trwania: 3 dni (12 godzin); malarstwo (studium z natury, martwa natura), czas trwania: 1 dzień (4 godziny); kompozycja na zadany temat, czas trwania: 1 dzień (4 godziny);
 3. III etap - autoprezentacja; Celem autoprezentacji jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata, a także jego głębszych zainteresowań nie tylko w zakresie wybranej dziedziny plastyki, ale również innych rodzajach twórczości, takich jak literatura, muzyka, teatr czy film. Autoprezentacja powinna wykazać samodzielność kandydata w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kulturą artystyczną.
2. Przyj ęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (lista rankingowa).
3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są do publicznej wiadomości.
 
II. Niestacjonarne studia pierwszego stopnia
 1. Egzaminy na studia niestacjonarne odbywają się w oddzielnym terminie niż egzaminy na studia stacjonarne /zazwyczaj po zakończeniu egzaminu praktycznego na studia stacjonarne i po ogłoszeniu wyników tego etapu egzaminów/.
 2. Egzamin ma charakter konkursowy i składa się z II etapów:
 • etap I - przegląd prac plastycznych kandydatów. Wymagane są prace rysunkowe i malarskie, maksymalnie 25 plansz w teczce (studium postaci, martwa natura, itp.) w formacie nie mniejszym niż 50 cm x 70 cm i nie większym niż 70 cm x 100 cm). Teczki z pracami nieodpowiadającymi tym wymaganiom nie będą oceniane, co jest równoznaczne z niedopuszczeniem kandydata do kolejnego etapu rekrutacji.
 • etap II - rozmowa kwalifikacyjna.
 • Punktacj a prac plastycznych i autoprezentacji.
 • I etap - teczki z pracami domowymi kandydata oceniane są w skali od 0 do 10 punktów; do drugiego etapu egzaminu przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 6 punktów.
 • II etap - rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem oceniana w skali punktowej od 0 do 10 punktów.
 • Łącznie w procesie rekrutacji kandydat może otrzymać maksymalnie 20 punktów.
4. Kandydaci, którzy pozytywnie zaliczyli jeden z etapów rekrutacji na studia stacjonarne Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie są zwolnieni z tej części egzaminu na studiach niestacjonarnych I stopnia kierunek Grafika i rozpoczynają egzamin od kolejnego etapu.
5. Kandydaci, którzy pozytywnie zaliczyli wszystkie etapy rekrutacji na studia stacjonarne Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na kierunki pokrewne, a nie zostali zakwalifikowani na I rok studiów stacjonarnych ze względu na ograniczoną ilość miejsc, zostają zakwalifikowani na I rok studiów niestacjonarnych kierunek Grafika bez konieczności ponownego przechodzenia przez etapy rekrutacji na studia niestacjonarne, pod warunkiem aplikowania na te studia.
6. Minimalny pułap punktowy kwalifikujący na I rok studiów wynosi 12 punktów. Do sumy punktów wlicza się liczbę punktów uzyskanych za I etap oraz II etap rekrutacji.
7. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są do publicznej wiadomości.
 
III. Niestacjonarne studia drugiego stopnia
 
1. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne przeprowadzają dwie oddzielne rekrutacje na niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunek grafika:
 • w systemie wieczorowym
 • w systemie zjazdowym (zaocznym).
2. O przyjęcie na niestacjonarne studia drugiego stopnia na Wydziale Grafiki może ubiegać się osoba, która uzyskała co najmniej tytuł zawodowy licencjata na kierunkach artystycznych lub projektowych.
3. Przyjęcie kandydatów na studia drugiego stopnia w systemie wieczorowym odbywa się na podstawie oceny dorobku artystycznego oraz teczki z pracami prezentuj ącymi dokonania artystyczne i projektowe kandydata przeprowadzonej przez Wydziałową Komisją Rekrutacyjną. Oceny dokonuje się w skali od 0 do 10 punktów. Minimalna ilość punktów kwalifikująca do przyjęcia na studia niestacjonarne II stopnia wynosi 6 punktów.
4. Absolwenci studiów pierwszego stopnia ASP w Warszawie na Wydziale Grafiki, przyjmowani są na studia w systemie wieczorowym w pierwszej kolejności, bez przeglądu prac.
5. Przyj ęcie kandydatów na studia drugiego stopnia w systemie zaocznym odbywa się na podstawie:
 • Oceny dorobku artystycznego (teczki z pracami prezentującymi dokonania artystyczne i projektowe kandydata). Teczka powinna zawierać od 10 do 15 prac plastycznych w zakresie rysunku i malarstwa w formacie nie przekraczającym 100 x 70 cm. Teczka może zawierać także inne prace plastyczne kandydata (szkice, fotografie, projekty graficzne), które zdaniem osoby zdającej mogą mieć wpływ na podniesienie j akości autoprezentacj i.
 • Autoprezentacji połączonej z prezentacją złożonych prac - której celem jest poznanie możliwości intelektualnych kandydata, a także jego głębszych zainteresowań, nie tylko w zakresie wybranej dziedziny plastyki ale również innych rodzajów twórczości, takich jak literatura, muzyka, teatr czy film. W trakcie autoprezentacji kandydat powinien wykazać się samodzielnością w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kulturą artystyczną. Istotna będzie nie tylko znajomość faktów, ale także własne spostrzeżenia i przemyślenia.
6. Kandydat poza dokumentacją, o której mowa w rozdziale III pkt. II zobowiązany jest złożyć w Dziekanacie w określonym terminie:
 • Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Grafika ASP w Warszawie:
a) podanie o przyjęcie na niestacjonarne studia II stopnia na Wydziale Grafiki,
b) 1 fotografię o wymiarze 35 mm x 45mm; zdjęcie musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt IV ust. 3;
 • Absolwenci innych uczelni lub innych kierunków niż Grafika prowadzonych przez ASP w Warszawie:
a) suplement,
b) dokumentacja pracy licencjackiej,
c) dokumentacja działalności artystycznej i projektowej.
7. Na studia może być przyjęta osoba, która:
 • uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • zawarła z uczelnią umowę określającą warunki odbywania studiów.
8. Dokumentacja postępowania rekrutacyjnego jest jawna w stosunku do osoby, której dotyczy.
9. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są do publicznej wiadomości.
 
ZASADY REKRUTACJI NA KIERUNEK ARCHITEKTURA WNĘTRZ
I. Stacjonarne studia pierwszego stopnia
1. Postępowanie rekrutacyjne na stacjonarne studia pierwszego stopnia składa się z następujących etapów:
 1. I etap - złożenie teczki z samodzielnie wykonanymi przez kandydata pracami rysunkowymi i malarskimi (maksymalny rozmiar 100 cm x 70 cm, maksymalna ilość 25 sztuk).
 2. II etap - część praktyczna: rysunek (studium z natury, postać, przedmiot), malarstwo (studium z natury lub ćwiczenia kolorystyczne), kompozycja (konstruowanie układów na płaszczyźnie i w przestrzeni), rzeźba (przestrzenna kompozycja z wyobraźni), testy wyobraźni przestrzennej.
 3. III etap - autoprezentacja; Celem autoprezentacji jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata, a także jego głębszych zainteresowań nie tylko w zakresie wybranej dziedziny plastyki, ale również innych rodzajach twórczości, takich jak literatura, muzyka, teatr czy film. Autoprezentacja powinna wykazać samodzielność kandydata w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kulturą artystyczną.
2. Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (lista rankingowa).
3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są do publicznej wiadomości.
 
II. Stacjonarne studia drugiego stopnia
1. O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia na Wydziale Architektury Wnętrz mogą ubiegać się:
 1. absolwenci studiów pierwszego stopnia prowadzonych przez Wydział Architektury Wnętrz ASP w Warszawie;
 2. absolwenci innych uczelni, którzy uzyskali tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera na kierunku architektura wnętrz lub pokrewnym (architektura, wzornictwo).
2. Komisja podejmuje decyzj ę o przyj ęciu kandydata na studia na podstawie:
 1. dyplomu studiów pierwszego stopnia;
 2. dokumentacji dorobku artystycznego kandydata;
 3. dwuetapowego postępowania kwalifikacyjnego:
 • I etap - część praktyczna /kierunkowa/ - czterogodzinny cykl ćwiczeń praktycznych lub zadanie projektowe, którego celem jest ujawnienie istotnych dla projektanta cech osobowych, tj.: wyobraźni przestrzennej, zmysłu obserwacji, prawidłowości myślenia i wnioskowania,
 • II etap - autoprezentacja kandydata połączona z prezentacją jego prac.
3. Z egzaminu zwolnieni są absolwenci Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie, którzy spełnili łącznie następujące warunki ustalone przez Radę Wydziału:
 1. legitymują się terminowym przebiegiem studiów pierwszego stopnia;
 2. uzyskali za okres studiów średnią ocen minimum 4,20;
 3. uzyskali co najmniej ocenę 4,20 za licencjacką pracę dyplomową.
4. Do dwuetapowego postępowania kwalifikacyjnego na I rok II stopnia mogą przystąpić pozostali absolwenci studiów I stopnia Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie oraz absolwenci innych uczelni.
5. Na prezentację kandydat przygotowuje około 20 prac świadczących o jego aktywności twórczej. Poza pracami rysunkowymi i malarskimi wymagane jest przedstawienie w formie portfolio prac projektowych wykonanych w okresie studiów licencjackich.
6. Ustalane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną tematy egzaminu praktycznego /kierunkowego/ mają na celu wyłonienie kandydatów o ponadprzeciętnej wrażliwości plastycznej, dużej wyobraźni 0 ze szczególnym uwzględnieniem wyobraźni przestrzennej oraz sprawdzenie nabytych do tej pory umiejętności projektowych.
7. Autoprezentacja dotyczy zainteresowań kandydata z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z kierunkiem studiów oraz wiedzy dotyczącej aktualnych i ważnych wydarzeń kulturalnych w kraju i na świecie. Pytania mogą dotyczyć także prac przygotowanych do prezentacji oraz projektu wykonanego podczas pierwszego etapu egzaminu.
8. Ocena egzaminu przebiega według następujących zasad:
 • za etap I egzaminu /część praktyczną/ można otrzymać maksymalnie 60 punktów,
 • za etap II egzaminu /autoprezentację/ można otrzymać maksymalnie 30 punktów,
 • punkty za I i II etap egzaminu są sumowane
 • minimalna ilość punktów kwalifikuj ąca na I rok studiów II stopnia - 45
 • jeśli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma ex aequo taką samą sumę punktów za oba etapy, to o kolejności na liście decyduje ilość punktów uzyskana w etapie pierwszym
9. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala listy rekrutacyjne według następującego schematu:
Pierwsze miejsca na listach zajmują absolwenci Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie zwolnieni z egzaminu, spełniaj ący warunki ustalone przez Radę Wydziału (punkt 3 ust. 1-3) . Pozostałe wolne miejsca w ramach limitu miejsc zajmuj ą kandydaci, którzy uzyskali kolejną najwyższą łączną ilość punktów w dwuetapowym postępowaniu kwalifikacyjnym.
10. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są do publicznej wiadomości.
 
III. Niestacjonarne studia pierwszego stopnia
 
1. O przyjęcie na niestacjonarne studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się osoby, które w określonym terminie złożą w Dziekanacie Wydziału wymagane dokumenty oraz teczkę zawierającą nie więcej niż 15 plansz w formacie 100/70 cm: w tym prace rysunkowe i malarskie oraz dokumentujące inną aktywność twórczą kandydata.
2. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na studia na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, składającego się z dwóch części:
 1. prezentacja złożonych uprzednio prac - teczki, gdzie kandydat może uzyskać punktację - max 30 pkt.,
 2. rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem, dotycząca jego aspiracji, motywacji do studiowania danego kierunku i znajomości jego istoty, jak również elementarnych podstaw z zakresu Historii Sztuki Powszechnej i Polskiej - max 30 punktów;
 3. UWAGA: części I oraz II odbywają się w ciągu jednego dnia.
3. W postępowaniu kwalifikacyjnym można uzyskać 60 punktów. O przyjęciu na studia licencjackie decyduje ilość zdobytych punktów, jednak nie mniej niż 45 punktów.
4. Po zakończeniu prac Komisji wyniki dotyczące przyjęć podane są do publicznej wiadomości.
5. O przyj ęcie na niestacjonarne studia I stopnia na kierunku Architektura Wnętrz mogą ubiegać się również osoby, które brały udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia stacjonarne prowadzone w ASP w Warszawie na kierunkach: architektura wnętrz, wzornictwo, scenografia lub innych zawieraj ących kształcenie projektowe oraz plastyczne i nie zakwalifikowały się ze względu na brak miejsc. W tym przypadku podstawą oceny Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej jest suma punktów uzyskanych przez kandydata podczas egzaminów na studia stacjonarne.
 
IV. Niestacjonarne studia drugiego stopnia
1. O studiowanie na niestacjonarnych studiach drugiego stopnia na Wydziale Architektury Wnętrz mogą ubiegać się:
 1. absolwenci studiów pierwszego stopnia Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie;
 2. absolwenci innych uczelni, którzy uzyskali tytuł licencjata, inżyniera lub magistra na kierunku architektura wnętrz lub pokrewnych, zawieraj ących kształcenie projektowe i plastyczne (np. architektura, scenografia, wzornictwo).
2. Komisja podejmuje decyzj ę w sprawie dopuszczenia kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej (autoprezentacji) na podstawie:
 1. dyplomu;
 2. indeksu lub suplementu z okresu studiów licencjackich lub magisterskich;
 3. dokumentacji dorobku artystycznego kandydata w formie portfolio oraz „teczki”.
3. Teczka powinna zawierać nie więcej niż 15 plansz w formacie 100/70: dokumentacja prac projektowych wykonanych w okresie studiów I stopnia, prace rysunkowe, malarskie oraz inne świadczące o aktywności twórczej kandydata.
4. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zainteresowań kandydata z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z wybranym kierunkiem studiów, wiedzy dotyczącej aktualnych, ważnych wydarzeń kulturalnych w kraju i na świecie.
5. Ocenie podlegają:
 1. dyplom ukończenia studiów oraz ich przebieg (max. 30 pkt);
 2. przedstawiona dokumentacja w formie portfolio oraz prac stanowiących zawartość „teczki” (max. 25 pkt);
 3. autoprezentacja (max. 30 pkt).
6. W postępowaniu kwalifikacyjnym można uzyskać 85 punktów. O przyjęciu na studia II stopnia (magisterskie) decyduje ilość zdobytych punktów, jednak nie mniej niż 40 pkt.
7. Z postępowania kwalifikacyjnego zwolnieni są absolwenci studiów pierwszego stopnia Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie, którzy spełniają warunki określone przez Radę Wydziału Architektury Wnętrz, są to:
 1. terminowy przebieg studiów pierwszego stopnia;
 2. uzyskanie za okres studiów średniej oceny minimum 4,0 w tym oceny minimum 4,0 za pracę dyplomową;
 3. terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań finansowych zgodnie z pisemną umową zawartą między studentem a ASP w Warszawie (jeśli dotyczy).
8. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są do publicznej wiadomości.
 
ZASADY REKRUTACJI NA KIERUNEK KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI
 
1. Komisja Rekrutacyjna Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki przeprowadza rekrutację na kierunek Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, prowadzony w formie sześcioletnich stacjonarnych studiów magisterskich (jednolitych).
2. W momencie składania dokumentów kandydat jest zobowiązany do wyboru jednej z czterech specjalności, tj.:
 1. konserwacj a i restauracj a malarstwa i rzeźby polichromowanej;
 2. konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej;
 3. konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury;
 4. konserwacj a i restauracj a tkaniny zabytkowej.
3. Postępowanie rekrutacyjne na kierunek Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki składa się z następuj ących części:
 
1) I etap - złożenie teczki:
 • dla specjalności konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury kandydat składa prace rysunkowe w ilość 10-15 sztuk oraz 2-3 rzeźby;
 • dla pozostałych specjalności kandydat składa prace rysunkowe i malarskie (maksymalny rozmiar 100cm x 70cm), ilość: około 20.
2) II etap - część praktyczna:
 • dla wszystkich specjalności: rysunek (studium z natury, postać, przedmiot),
 • dla specjalności konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej, konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej oraz konserwacja i restauracja tkaniny zabytkowej: malarstwo i rysunek - po 2 godziny (studium z natury, martwa natura, ćwiczenia kolorystyczne),
 • dla konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury: rzeźba (studium z natury, postać, głowa), kompozycja na zadany temat
3) III etap - autoprezentacja oraz test z chemii. Celem autoprezentacji jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata, a także jego głębszych zainteresowań nie tylko w zakresie wybranej dziedziny plastyki, ale również innych rodzajach twórczości, takich jak literatura, muzyka, teatr czy film. Autoprezentacja powinna wykazać samodzielność kandydata w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kulturą artystyczną. Test z chemii przeprowadzany jest tylko dla tych kandydatów, którzy nie zdawali matury z tego przedmiotu oraz dla kandydatów ze „starą maturą”. Dla osób, które wybrały na maturze chemię jako przedmiot dodatkowy w formie podstawowej lub rozszerzonej dokonuje się przeliczenia punktów procentowych uzyskanych na maturze na punktacj ę ustaloną przez Wydział Konserwacji i Restauracji Dział Sztuki. Uzyskanie za test z chemii „0” (zera) punktów oznacza wykluczenie z postępowania kwalifikacyjnego.
 
4. W przypadku testu z chemii Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 10.
5. Dla kandydatów, którzy zdawali chemię na maturze Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dokonuje przeliczenia punktów procentowych uzyskanych podczas egzaminu maturalnego w następujący sposób:
 
1) Chemia na poziomie podstawowym:
 

punkty procentowe za chemię na maturze (%)

punktacja nadana przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną

1-13

1

14-27

2

28-41

3

42-55

4

56-68

5

69-81

6

82-92

7

93-100

8

2) Chemia na poziomie rozszerzonym:

punkty procentowe za chemię na maturze (%)

punktacja nadana przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną

1-10

1

11-20

2

21-30

3

31-40

4

41-50

5

51-60

6

61-70

7

71-80

8

81-90

9

91-100

10

 
6. Pozostałe zasady punktacji zostały omówione w rozdziale I pkt. IV.
7. Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (lista rankingowa).
 
ZASADY REKRUTACJI NA KIERUNEK WZORNICTWO
Komisja Rekrutacyjna Wydziału Wzornictwa przeprowadza rekrutację na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku Wzornictwo ze specjalnością projektowanie produktu i komunikacji wizualnej lub projektowanie ubioru, oraz na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Wzornictwo ze specjalnością projektowanie produktu i komunikacji wizualnej.
 
I. Studia pierwszego stopnia
1. Kandydaci na studia pierwszego stopnia kierunek Wzornictwo w chwili składania teczki z dokumentami i pracami wybierają jedną specjalność spośród dwóch: projektowanie produktu i komunikacji wizualnej lub projektowanie ubioru. Dokumenty osobowe kandydata powinny być złożone w białej, kartonowej i wyraźnie podpisanej imieniem i nazwiskiem teczce (biurowej) mieszczącej format A4. Fotografie kandydata należy podpisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem. W przypadku składania dokumentów na dwie specjalności, należy złożyć dwa komplety dokumentów oraz dwie teczki z pracami i wnieść opłatę za każde zgłoszenie osobno.
2. Specjalność: projektowanie produktu i komunikacji wizualnej
 
1) Postępowanie rekrutacyjne na studia pierwszego stopnia specjalność projektowanie produktu i komunikacji wizualnej składa się z następuj ących etapów:
 • I etap - złożenie teczki z samodzielnie wykonanymi przez kandydata pracami plastycznymi i projektowymi. Teczka powinna zawierać:
• prace plastyczne - nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15 prac: (nie mniej niż 4 rysunki studium modela w formacie 100 cm x 70 cm, nie mniej niż 4 prace malarskie w dowolnej technice i formacie nie mniejszym niż 29,7 cm x 21 cm i nie większym niż 100 cm x 70 cm;
 
• obowiązkowy temat projektowy - według zasad określonych w osobnym dokumencie, publikowanym przez Wydział Wzornictwa na 6 (sześć) tygodni przed ostatecznym terminem składania teczek
 
opcjonalnie można złożyć do 3 plansz w formacie 100 cm x 70 cm z dokumentacją prac projektowych, fotografiami, szkicami, itp. pokazuj ącymi dotychczasowy dorobek kandydata.
 • Dokumentacja wszystkich prac składanych w teczce musi znaleźć się na płycie CD. Płyta powinna zawierać katalog zatytułowany: Nazwisko i Imię kandydata. W katalogu należy umieścić listę prac i oświadczenie, że kandydat jest ich autorem (w formacie .doc, .txt lub .rtf) oraz reprodukcje prac w formacie .jpg, wymiar dłuższego boku 1000 pikseli. Zdjęcia prac należy uporządkować w sposób umożliwiający ich przeglądanie, tj. z zachowaniem właściwego obrazu (pion, poziom). Wszyscy kandydaci muszą odebrać teczkę po zakończeniu przeglądu. II etap - egzamin praktyczny:
- rysunek, malarstwo - czas 4 godziny - studium modela, martwej natury lub praca z wyobraźni. Tradycyjne narzędzia: węgiel, ołówek, kredka, farby plakatowe, tempery itp. Egzamin dostarcza informacji o umiejętności
obserwowania, komponowania na płaszczyźnie, wrażliwości na kolor, światło, fakturę i przestrzeń malarską;
- rzeźba - czas 4 godziny - interpretacja przestrzenna tematu (tekst, myśl, stan, zdarzenie). Kandydaci pracują w dostarczonym materiale. Nie ocenia się warsztatu rzeźbiarskiego ale zdolność do odczuwania: pionu i poziomu, bryły i płaszczyzny, kontrastu wielkości i kształtu, skali w odniesieniu do wielkości znanych obserwatorowi, ekspresji formy, czasoprzestrzenności;
- rysunek produktu przemysłowego - czas 2 godziny. Ocenia się zainteresowanie wzornictwem i techniką;
- test z wyobraźni przestrzennej - czas 2 godziny. Ocenia się rozumienie rzutów i aksonometrii;
- projektowanie - czas 4 godziny. Polega na odpowiedzi na postawiony problem projektowy. Rozwiązanie zadania przybiera najczęściej formę makiety wykonanej z dostarczonych materiałów. Egzamin sprawdza umiejętność dostrzegania, analizowania i rozwiązywania problemów, rozumienie tworzywa i jego naturalnych cech, umiej ętności wizualizacji problemów, sprawność manualną i umiejętność gospodarowania czasem.
 • III etap - autoprezentacja: sprawdza predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu projektanta: inteligencj ę ogólną, ciekawość poznawczą, motywacje, umiej ętności poprawnego rozumowania oraz wyrażania swoich myśli, zainteresowanie problemami kultury, sztuki i cywilizacji.
3. Specjalność: projektowanie ubioru:
 
1) Postępowanie rekrutacyjne na studia pierwszego stopnia specjalność projektowanie ubioru składa się z następuj ących etapów:
 • I etap - złożenie teczki z samodzielnie wykonanymi przez kandydata pracami plastycznymi i projektowymi. Teczka powinna zawierać:
Prace plastyczne - nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15prac: (nie mniej niż 4 rysunki studium modela w formacie 100 cm x 70 cm, nie mniej niż 4 prace malarskie w dowolnej technice i formacie nie mniejszym niż 29,7 cm x 21 cm i nie większym niż 100 cm x 70 cm)
• obowiązkowy temat projektowy - według zasad określonych w osobnym dokumencie, publikowanym przez Wydział Wzornictwa na 6 (sześć) tygodni przed ostatecznym terminem składania teczek
opcjonalnie można złożyć do 3 (trzech) plansz w formacie 100 cm x 70 cm z dokumentacj ą prac projektowych, fotografiami, szkicami itp. pokazuj ącymi dotychczasowy dorobek kandydata.
 • Dokumentacja wszystkich prac składanych w teczce musi znaleźć się na płycie CD. Płyta powinna zawierać katalog zatytułowany: Nazwisko i Imię kandydata. W katalogu należy umieścić listę prac i oświadczenie, że kandydat jest ich autorem (w formacie .doc, .txt lub .rtf) oraz reprodukcje prac w formacie .jpg, wymiar dłuższego boku 1000 pikseli. Wszyscy kandydaci muszą odebrać teczkę po zakończeniu przeglądu. II etap - egzamin praktyczny:
- rysunek - czas 4 godziny - studium modela, martwej natury lub praca z wyobraźni. Tradycyjne narzędzia: ołówek, grafit, kredki, markery. Egzamin dostarcza informacji o umiej ętności obserwowania, komponowania na płaszczyźnie, wrażliwości na przestrzeń, światło i fakturę;
- rzeźba - czas 4 godziny - interpretacja przestrzenna tematu (tekst, myśl, stan, zdarzenie). Kandydaci pracują w dostarczonym materiale. Nie ocenia się
warsztatu rzeźbiarskiego, ale zdolność do odczuwania: pionu i poziomu, bryły i płaszczyzny, kontrastu, wielkości i kształtu, ekspresji formy i warstwy znaczeniowej;
- projektowanie - czas 4 godziny. Polega na odpowiedzi na postawiony problem projektowy. Rozwiązanie zadania przybiera najczęściej formę rysunków lub makiety wykonanej z dostarczonych materiałów. Egzamin sprawdza: umiejętności dostrzegania, analizowania i rozwiązywania problemów, rozumienie tworzywa i jego naturalnych cech, umiej ętności przekazu treści w formie graficznej, sprawność manualną i umiejętność gospodarowania czasem.
 • III etap - autoprezentacja: sprawdza predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu projektanta: inteligencj ę ogólną, ciekawość poznawczą, motywacje, umiejętności poprawnego rozumowania oraz wyrażania swoich myśli, zainteresowanie problemami kultury, sztuki i cywilizacji.
4. Warunkiem przyjęcia na specjalność projektowanie ubioru jest znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2. Dokumenty potwierdzające znajomość języka na poziomie B2 to między innymi:
 • certyfikat FCE lub inny certyfikat potwierdzający znajomość języka na wymaganym poziomie,
 • lub
 • matura z języka angielskiego zdana na poziomie rozszerzonym w części ustnej lub pisemnej.
5. Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (lista rankingowa). Listy rekrutacyjne są sporządzane dla obu specjalności.
6. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są do publicznej wiadomości.
 
II. Studia drugiego stopnia
Specjalność: projektowanie produktu i komunikacji wizualnej
 
1. O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia na Wydziale Wzornictwa mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia:
 • kierunku wzornictwa (specjalizacje m.in. projektowanie produktu, komunikacja wizualna);
 • kierunków zawierających kształcenie plastyczne i projektowe (m.in. architektura);
 • innych kierunków,
którzy pomyślnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów magisterskich, oceniaj ące dorobek artystyczny i predyspozycje kandydatów.
 
2. Postępowanie rekrutacyjne polega na:
 1. złożeniu przez kandydata podania o przyj ęcie na studia wraz z życiorysem zawodowym i dorobkiem (portfolio), dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub magisterskich, indeksem lub suplementem do dyplomu oraz ewentualnymi innymi dokumentami potwierdzaj ącymi zdobycie innych kwalifikacji, po którym następuje dopuszczenie lub niedopuszczenie kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego;
 2. autoprezentacji dotyczącej portfolio, wykształcenia, ewentualnej pracy zawodowej, motywacji, zainteresowań.
3. Kandydaci na studia drugiego stopnia, poza dokumentacją wskazaną w rozdziale III pkt. II, zobowiązani są złożyć w Dziekanacie:
 • indeks/suplement,
 • życiorys zawodowo - akademicki (C. V.),
 • portfolio,
 • ewentualne certyfikaty językowe.
4. Komisja na podstawie dostarczonego portfolio i dokumentów dopuszcza kandydatów do autoprezentacji. Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać za portfolio wynosi 60. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala minimum punktowe dopuszczające do autoprezentacji.
5. Autoprezentacja odbędzie się w wyznaczonym przez Wydział terminie. Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać za autoprezentacj ę wynosi 40.
6. W postępowaniu kwalifikacyjnym można uzyskać maksymalnie 100 punktów. O przyjęciu na studia magisterskie decyduje liczba zdobytych punktów, jednak nie mniej niż 60 pkt. Lista rankingowa sporządzana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych przez kandydata w ocenie portfolio i autoprezentacji.
 
ZASADY REKRUTACJI NA KIERUNEK SZTUKA MEDIÓW
I. Stacjonarne studia pierwszego stopnia
 
1. Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w rozdziale I pkt. II niniejszego regulaminu oraz teczki z pracami plastycznymi.
2. Teczka z pracami musi zawierać:
 1. prace malarskie - 5-7 sztuk w formacie 50x70 cm lub 100x70 cm,
 2. prace rysunkowe - 5-7 sztuk w formacie 50 x 70 cm lub 100x70 cm,
 3. prace fotograficzne (dorobek własny) - 10-15 sztuk w formacie 20x30 cm lub 30x40 cm,
 4. prace fotograficzne na zadany temat, ustalony i podany do publicznej wiadomości 6 (sześć) tygodni przed rozpoczęciem rekrutacji - 5 sztuk w formacie 20x30cm,
 5. teczka może zawierać ewentualnie wybór innych realizacji artystycznych zapisanych na nośniku cd albo dvd świadczące o wrażliwości plastycznej kandydata.
3. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z trzech etapów:
 • I etap - przegląd prac praktycznych kandydatów złożonych w teczkach; etap przechodzi grupa 64 kandydatów z najwyższą punktacją - (maksymalnie można uzyskać 30 pkt) z zastrzeżeniem Rozdziału 1 pkt IV.1.2).
 • II etap - Przygotowanie materiałów do autoprezentacji (etapu III):
a) Dzień 1:
 • przygotowanie prac z zakresu pracowni Przestrzeni Audiowizualnej (max. 10 pkt);
 • przygotowanie prac z zakresu pracowni Przestrzeni Malarskiej (max. 10 pkt). Założenia przygotowane i zorganizowane przez katedrę Sztuki Mediów.
b) Dzień 2 - realizacja ćwiczenia praktycznego z zakresu fotografii (max. 10 pkt). Założenia przygotowane i zorganizowane przez katedrę Fotografii i Realizacji Obrazu.
 • III etap - autoprezentacja połączona jest z prezentacj ą zrealizowanych w II etapie ćwiczeń. Autoprezentacja zakłada:
a) wprowadzające pytanie ogólne (max. 5 pkt),
b) omówienie przygotowanych podczas egzaminu prac praktycznych oraz złożonej teczki (max. 5 pkt),
c) pytanie dotyczące ogólnej orientacji w świecie kultury (max.5 pkt),
d) pytanie dodatkowe od jednego z członków Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (max. 5 pkt).
 
4. W postępowaniu rekrutacyjnym można uzyskać maksymalnie 80 punktów.
5. Na studia może być przyjęta osoba, która uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym, mieszcząca się w określonym limicie przyjęć.
6. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są do publicznej wiadomości.
 
II. Stacjonarne studia drugiego stopnia
1. O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunek Sztuka Mediów mogą ubiegać się:
 1. absolwenci studiów pierwszego stopnia ASP w Warszawie,
 2. absolwenci innych uczelni, którzy uzyskali tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
2. Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie teczki z pracami plastycznymi, dokumentów, o których mowa w rozdziale III pkt. II oraz indeksu.
3. Teczka z pracami ma zawierać 20 - 30 prac świadczących o aktywności twórczej kandydata.
 1. prace malarskie - 5-7 sztuk w formacie 50x70 cm lub 100x70 cm,
 2. prace rysunkowe - 5-7 sztuk w formacie 50x70 cm lub 100x70 cm,
 3. prace fotograficzne (dorobek własny) - 10-15 sztuk w formacie 20x30 cm lub 30x40 cm,
Poza pracami rysunkowymi, malarskimi, fotograficznymi wymagane jest przedstawienie prac wykonanych w okresie studiów licencjackich w formie portfolio lub prezentacji multimedialnej nie dłuższej niż 5 minut (zapisanej na płycie cd).
Teczka może zawierać ewentualnie inne realizacje artystyczne zapisane na nośniku cd albo dvd świadczące o wrażliwości plastycznej kandydata.
 
4. Egzamin składa się z dwóch etapów:
 1. I etap - przegląd prac praktycznych kandydatów złożonych w teczkach (max.30 pkt); do drugiego etapu egzaminu przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 20 punktów,
 2. II etap - autoprezentacja połączona z zadaniami praktycznymi dotycząca m.in. zainteresowań kandydata z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z kierunkiem studiów oraz wiedzy dotyczącej ogólnej orientacji w świecie kultury (max. 40 pkt):
Autoprezentacja zakłada ponadto:
 1. wprowadzaj ące pytanie ogólne wraz z omówieniem prac złożonych w teczce (max.10 pkt),
 2. zadanie rysunkowe; praktyczna realizacja wraz z omówieniem (max. 10 pkt),
 3. pytanie dotyczące ogólnej orientacji w świecie kultury (max. 10 pkt),
 4. pytanie dodatkowe od jednego z członków komisji (max. 10 pkt).
5. W postępowaniu rekrutacyjnym można uzyskać maksymalnie 70 punktów. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może ustalić minimum punktowe kwalifikujące na I rok stacjonarnych studiów II stopnia.
6. Z egzaminu zwolnieni są absolwenci studiów pierwszego stopnia Wydziału Sztuki Mediów ASP w Warszawie spełniający łącznie następujące warunki:
 • średnia ocen za okres studiów minimum 4,7;
 • ocena bardzo dobra za dyplom licencjacki;
 • pozytywna opinia promotora pracy licencjackiej wyrażona w formie pisemnej.
7. Na studia może być przyjęta osoba, która uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym, mieszcząca się w określonym limicie przyj ęć. Po rekrutacji tworzona jest lista rankingowa wg zsumowanych punktów otrzymanych przez kandydatów. W razie tej samej ilości uzyskanych punktów przez kandydatów biorących udział w rekrutacji, o lokacie na liście rankingowej będzie decydowała ilość punktów otrzymanych za autoprezentację - II etap egzaminów. Jeśli w dalszym ciągu ilość punktów dla więcej niż jednej osoby będzie taka sama, uzyskuj ą one tę samą lokatę, a osoba następna otrzyma lokatę z pominięciem kolejnych numerów zgodnych z ilością osób, którym przyznano lokaty ex aequo.
 
Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zostaje wykluczona z postępowania egzaminacyjnego oraz nie jest jej przyznawana lokata na liście rankingowej.
 
Osoby zwolnione z egzaminu przyj ęte zostaj ą na studia z pierwszą lokatą na liście rankingowej.
 
8. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są do publicznej wiadomości.
 
III. Niestacjonarne studia pierwszego stopnia
 
1. Egzaminy na studia niestacjonarne odbywają się w oddzielnym terminie niż egzaminy na studia stacjonarne.
 
2. Egzamin ma charakter konkursowy i składa się z II etapów:
 • etap I - przegląd prac plastycznych kandydatów, w tym prac fotograficznych, za który można uzyskać max. 30 punktów. Teczka powinna zawierać ok. 20 prac i świadczyć o uzdolnieniach plastycznych kandydata. Do drugiego etapu egzaminu przystępuj ą tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 20 punktów.
 • etap II - autoprezentacja, za którą można uzyskać max. 60 punktów. Autoprezentacja dotyczy m.in. zainteresowań kandydata z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z kierunkiem studiów oraz wiedzy dotyczącej aktualnych i ważnych wydarzeń kulturalnych w kraju i na świecie.
4. Kandydaci, którzy pozytywnie zaliczyli jeden z dwóch pierwszych etapów (I-teczka, II-egzamin praktyczny) egzaminów na studia stacjonarne na jeden z kierunków prowadzonych przez ASP w Warszawie, są zwolnieni z tej części egzaminu na niestacjonarne studia pierwszego stopnia kierunek Sztuka Mediów i rozpoczynają egzamin od następnego etapu. Liczba punktów uzyskana z przeglądu prac plastycznych na egzaminie na studia stacjonarne zachowuje ważność w pierwszym etapie egzaminu na studia niestacjonarne.
5. Na studia może być przyjęta osoba, która:
 • uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym minimalną liczbę punktów określoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną
 • zawarła z uczelnią umowę określającą warunki odbywania studiów
 • Po rekrutacji tworzona jest lista rankingowa wg sumy punktów otrzymanych przez kandydatów w dwóch etapach rekrutacji. W razie tej samej liczby uzyskanych punktów przez kandydatów biorących udział w rekrutacji, o lokacie na liście rankingowej będzie decydowała liczba punktów otrzymanych za autoprezentację - II etap egzaminów. Jeśli w dalszym ciągu liczba punktów dla więcej niż jednej osoby będzie taka sama, uzyskuj ą one tę samą lokatę, a osoba następna otrzyma lokatę z pominięciem kolejnych numerów zgodnych z liczbą osób, którym przyznano lokaty ex aequo.
Osoba, która nie przystąpiła do któregokolwiek etapu egzaminu zostaje wykluczona z postępowania egzaminacyjnego oraz nie jest jej przyznawana lokata na liście rankingowej.
 
6. Dokumentacja postępowania rekrutacyjnego jest jawna w stosunku do osoby, której dotyczy.
7. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są do publicznej wiadomości.
 
IV. Niestacjonarne studia drugiego stopnia
1. O przyjęcie na niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Sztuka Mediów może ubiegać się osoba, która uzyskała tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra.
2. Egzamin ma charakter konkursowy i składa się z II etapów:
 • I etap - przegląd prac plastycznych kandydatów, w tym prac fotograficznych oraz dorobku artystycznego - 30 punktów. Do drugiego etapu egzaminów przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 20 pkt.
 • II etap - autoprezentacji - 60 punktów.
3. W postępowaniu można uzyskać maksymalnie 90 punktów. O przyjęciu na studia decyduje ilość zdobytych punktów.
4. Na przegląd prac plastycznych kandydat przygotowuje około 20 prac świadczących
 
O aktywności twórczej kandydata. Poza pracami rysunkowymi i malarskimi wymagane jest przedstawienie prac wykonanych w okresie studiów licencjackich w formie portfolio.
 
5. Autoprezentacja dotyczy m.in. zainteresowań kandydata z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z kierunkiem studiów oraz wiedzy dotyczącej aktualnych i ważnych wydarzeń kulturalnych w kraju i na świecie.
6. Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie dokumentacji, o której mowa w rozdziale III pkt. II oraz indeksu. Dokumenty można składać w dziekanacie studiów niestacjonarnych, bądź u Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
7. Z egzaminu i opłaty egzaminacyjnej zwolnieni są absolwenci studiów pierwszego stopnia macierzystego Wydziału i studiów pozostałych wydziałów ASP w Warszawie. Kandydaci ci są zobowiązani do złożenia stosownej dokumentacji, o której mowa w rozdziale III pkt. II i ust. 7 niniejszego rozdziału. Osoby zwolnione z egzaminu przyjęte zostają na studia z pierwszą lokatą na liście rankingowej.
8. Na studia może być przyjęta osoba, która:
 • uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym minimalną liczbę punktów określoną przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. O przyjęciu na studia decyduje zdobycie minimalnej liczby punktów określonej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Po rekrutacji tworzona jest lista rankingowa wg sumy punktów otrzymanych przez kandydatów w dwóch etapach rekrutacji. W razie tej samej liczby uzyskanych punktów przez kandydatów biorących udział w rekrutacji, o lokacie na liście rankingowej będzie decydowała liczba punktów otrzymanych za autoprezentację - II etap egzaminów. Jeśli w dalszym ciągu liczba punktów dla więcej niż jednej osoby będzie taka sama, uzyskuj ą one tę samą lokatę, a osoba następna otrzyma lokatę z pominięciem kolejnych numerów zgodnych z liczbą osób, którym przyznano lokaty ex aequo.
Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zostaje wykluczona z postępowania egzaminacyjnego oraz nie jest jej przyznawana lokata na liście rankingowej.
 • zawarła z uczelnią umowę określającą warunki odbywania studiów.
9. Dokumentacja postępowania rekrutacyjnego jest jawna w stosunku do osoby, której dotyczy.
10. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są do publicznej wiadomości.
11. Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (lista rankingowa).
 
ZASADY REKRUTACJI NA KIERUNEK SCENOGRAFIA
Komisja Rekrutacyjna Wydziału Scenografii przeprowadza rekrutację na kierunek Scenografia ze specjalnością projektowanie scenograficzne, prowadzone w formie studiów stacjonarnych na poziomie pierwszego i drugiego stopnia.
 
I. Studia pierwszego stopnia
1. Postępowanie rekrutacyjne na studia pierwszego stopnia składa się z następujących etapów:
 1. I etap - teczka z pracami: rysunkowymi, malarskimi, ewentualnie: prace projektowe, prace fotograficzne (zdjęcia rzeźb, obiektów przestrzennych itp. zależnie od dotychczasowych zainteresowań i dokonań kandydata), maksymalny rozmiar prac 100 cm x 70 cm, (maksymalna ilość 25 sztuk);
 2. II etap - egzamin z malarstwa (1 dzień) i rysunku (1 dzień) - studium martwej natury, studium postaci, kompozycja rysunkowa, projekt wydarzenia teatralnego (1 dzień) oraz projekt scenografii z uwzględnieniem kostiumu (1 dzień);
 3. III etap - autoprezentacja, jako kontynuacja etapu II, w ramach której kandydaci bronią swych projektów w trakcie rozmowy, która jest także sprawdzianem z wiedzy o teatrze, filmie i kulturze współczesnej, a także daje odpowiedź dotyczącą osobowościowych predyspozycji kandydatów do uprawiania sztuki scenograficznej. Celem autoprezentacji jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata, a także jego głębszych zainteresowań nie tylko w zakresie wybranej dziedziny plastyki, ale również innych rodzajach twórczości, takich jak literatura, muzyka, teatr czy film. Autoprezentacja powinna wykazać samodzielność kandydata w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kulturą artystyczną.
2. Etap II i III oceniany jest łącznie, przy zastosowaniu skali: za etap II maksymalnie 105 pkt i za etap III maksymalnie 30 pkt.
3. Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (lista rankingowa).
4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są do publicznej wiadomości.
 
II. Studia drugiego stopnia
1. O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunek Scenografia mogą ubiegać się:
 1. absolwenci studiów pierwszego stopnia Wydziału Scenografii ASP w Warszawie, którzy uzyskali tytuł licencjata na kierunku scenografia;
 2. absolwenci z innych uczelni, którzy uzyskali tytuł licencjata, inżyniera lub magistra na kierunkach pokrewnych (architektura, architektura wnętrz, wzornictwo)
2. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata na studia na podstawie:
 1. dyplomu studiów świadczącego o uzyskaniu co najmniej tytułu licencjata,
 2. dokumentacji dorobku artystycznego kandydata,
 3. trzyetapowego egzaminu:
a) I etap - ocena dorobku artystycznego kandydata, przy której Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna stosuje skalę punktową od 0 do 10, do etapu II i III przechodzą kandydaci, którzy uzyskali minimum 6 punktów za I etap;
b) II etap - egzamin praktyczny, przy ocenie którego Wydziałowa Komisja
 
Rekrutacyjna stosuje skalę punktową od 0 do 60 punktów, egzamin praktyczny składa się z dwóch zadań projektowych, nieprzystąpienie do któregokolwiek z tych zadań skutkuje wykluczeniem kandydata z postępowania rekrutacyjnego;
 
c) III etap - autoprezentacja kandydata połączona z prezentacj ą jego prac, przy ocenie których Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna stosuje skalę punktową od 0 do 30 punktów.
 
3. Etap III egzaminu jest kontynuacją etapu II i biorą w nim udział kandydaci, którzy uzyskali minimum punktowe w I etapie egzaminu, zgodnie z ust. 2 pkt.3) ppkt. a) oraz przystąpili do II etapu egzaminu.
4. Na prezentację własnego dorobku kandydat przygotowuje około 20 prac świadczących o aktywności twórczej kandydata. Poza pracami rysunkowymi i malarskimi wymagane jest przedstawienie prac wykonanych w okresie studiów licencjackich w formie portfolio.
5. Egzamin praktyczny /kierunkowy/ trwa dwa dni - 12 godzin. Tematy ustalane są przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną - ich celem jest możliwość oceny m.in. wrażliwości plastycznej kandydata, wyobraźni - ze szczególnym uwzględnieniem wyobraźni przestrzennej oraz predyspozycji projektowych.
6. Autoprezentacja kandydata dotyczy obrony prac projektowych wykonanych w II etapie oraz zainteresowań kandydata z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z kierunkiem studiów oraz wiedzy dotyczącej aktualnych i ważnych wydarzeń kulturalnych w kraju i na świecie.
7. Z egzaminu zwolnieni są absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Scenografia prowadzony przez Wydział Scenografii ASP w Warszawie, którzy spełniaj ą łącznie niżej wymienione warunki określone przez Radę Wydziału Scenografii, tj.:
 
1) terminowy przebieg studiów pierwszego stopnia,
2) uzyskanie za okres studiów średniej ocen - minimum 4,8 oraz 5,0 za pracę dyplomową,
3) w formie pisemnej pozytywne opinie trzech profesorów, u których kandydat w okresie studiów pierwszego stopnia zaliczał przedmioty kierunkowe.
 
8. Na liście rekrutacyjnej, pierwsze miejsce zajmuj ą absolwenci zwolnieni z egzaminu, którzy spełnili warunki wymienione w ust. 7, pozostałe wolne miejsca w ramach limitu miejsc, zajmują kandydaci, co do których została podjęta decyzja o przyjęciu na studia na podstawie ust. 2. Podstawą do ustalenia miejsca na liście rekrutacyjnej
kandydata, który brał udział w trzyetapowym egzaminie stanowi suma punktów za II i III etap postepowania kwalifikacyjnego tj. egzamin praktyczny i autoprezentację połączoną z prezentacją prac.
9. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są do publicznej wiadomości.
 
ZASADY REKRUTACJI NA KIERUNEK HISTORIA SZTUKI
 
Komisja Rekrutacyjna Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną przeprowadza rekrutację na kierunek Historia Sztuki ze specjalnością kultura miejsca, prowadzony w formie stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia.
 
I. Studia I stopnia.
1. Kandydat na kierunek Historia Sztuki zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w rozdziale I pkt. II niniejszego Regulaminu oraz portfolio.
2. Postępowanie rekrutacyjne na studia pierwszego stopnia składa się z następujących etapów:
 • I etap - złożenie portfolio i dokumentów
 • II etap - autoprezentacja
3. Kandydat jest zobowiązany do złożenia portfolio w postaci dwóch autorskich fotoreportaży (1 fotoreportaż: 5 - 7 zdjęć) lub jednego filmu video (maksymalna długość: 2 min.).
4. Prace oraz dokumenty należy złożyć w podpisanych imieniem i nazwiskiem teczkach oraz dołączyć wersję elektroniczną prac na płycie CD (również podpisanej imieniem i nazwiskiem). Prace video nagrane na płycie CD/DVD podpisanej imieniem i nazwiskiem wraz z dokumentami należy złożyć w teczce (również podpisanej imieniem i nazwiskiem).
5. Sposób prezentacji fotoreportaży jest dowolny, wielkość pojedynczych odbitek/wydruków zdjęć nie może przekroczyć 25x25 cm. Dopuszczalne formaty plików video: avi, mp4, mov, flv.
6. Istotą zadania wymienionego w ust 3. jest stworzenie wizualnej narracji, opowiedzenie historii o „swoim miejscu” poprzez sekwencję fotografii lub krótki film. Realizując to zadanie należy pamiętać, że „miejsce” to pojęcie bardzo szerokie, może być ujęte metaforycznie czy wręcz abstrakcyjnie, może być przedstawieniem problemu społecznego czy lokalnego.
 
Zadanie ma na celu wykorzystanie sprzętu, np.: aparatu fotograficznego, kamery, smartphone jako narzędzi obserwacji lub analizy społecznej przestrzeni prywatnej, wspólnej, historycznej itp.
 
7. Ocenie portfolio będzie podlegała samodzielność myślenia, umiejętność widzenia w otaczaj ącym środowisku zjawisk nieoczywistych/niedostrzeganych, zdolność do syntezy oraz adekwatność zastosowanych środków plastycznych do przedstawionej treści. Przy ocenie portfolio Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna stosuje skalę punktową od 0 do 10. Do autoprezentacji przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 6 punktów.
8. Autoprezentacja składa się z trzech części:
 1. Prezentacja portfolio - kandydaci prezentują swoje prace przed Komisją, uzasadniają wybór tematu/tematów, jak również omawiają zastosowane w nich środki wyrazu (max. 5 min.).
 2. Wypowiedź na temat dwóch wylosowanych zagadnień z zakresu sztuki dawnej i nowszej, w tym sztuki współczesnej (zakres zagadnień przygotowany przez WZKW) - dotyczy tylko osób, które nie zdawały historii sztuki na maturze. Osoby, które zdawały maturę z historii sztuki, dostają punkty wg przelicznika: wynik w procentach dzielony przez 10, a następnie mnożony przez 0,8 (w przypadku matury podstawowej) lub przez 1 (w przypadku matury rozszerzonej).
 3. Wypowiedź na temat dwóch wylosowanych zagadnień z zakresu szeroko pojętej kultury (zakres zagadnień przygotowany przez WZKW).
9. Autoprezentacja oceniana jest w skali od 0 - 30 punktów. Każda z jej części oceniana jest w skali od 0 do 10 punktów. Otrzymanie 0 punktów z jakiejkolwiek części autoprezentacji jest równoważne z niezdaniem egzaminu.
10. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego przygotowywana jest lista rankingowa uwzględniająca wszystkich kandydatów wg uzyskanych punktów z obu etapów. Przyj ęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów. W procesie rekrutacji kandydat może uzyskać za oba etapy maksymalnie 40 punktów.
 
II. Studia drugiego stopnia.
1. O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną mogą ubiegać się:
 1. absolwenci studiów pierwszego stopnia prowadzonych przez Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną ASP w Warszawie;
 2. wszyscy absolwenci dowolnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
2. Komisja podejmuje decyzj ę o przyj ęciu kandydata na studia na podstawie dwuetapowego postępowania kwalifikacyjnego:
 1. I etap - złożenie prezentacji opisanej w ust. 4 i 5 oraz dokumentów wymienionych w rozdziale III
 2. II etap - rozmowa kwalifikacyjna połączona z prezentacj ą przez kandydata złożonego materiału wizualnego.
3. Do II etapu postępowania kwalifikacyjnego przystępują wszyscy kandydaci, którzy złożyli wymagane dokumenty oraz poprawnie przygotowaną prezentacj ę.
4. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zagadnień związanych z zainteresowaniami badawczymi kandydata lub planowaną przez kandydata pracą magisterską. Kandydat przygotowuje prezentacj ę wybranego przez siebie zagadnienia, dotyczącego zainteresowań lub projektu pracy magisterskiej wraz z literaturą dotyczącą przedmiotu jego zainteresowań, który jest podstawą dla przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Oceniana jest oryginalność ujęcia tematu, umiejętność posługiwania
się fachową terminologią, znajomość podstawowej literatury (w zakresie wskazanego kierunku zainteresowań lub wybranego tematu).
5. Wymagania techniczne dotyczące materiału wizualnego prezentowanego podczas rozmowy kwalifikacyjnej (do wyboru):
 1. wydruki lub materiały w wersji cyfrowej na płycie CD/DVD lub pendrive uporządkowane według kolejności prezentacji: rozdzielczość min. 72 dpi, formaty jpg, png, max długość materiału filmowego 2 min., w formacie *.mov, albo *.avi - kodowanie H264, *.MPEG-4, *.WMV;
 2. prezentacja multimedialna w formacie *.ppt.
6. Materiały wymienione w ust. 4. powinny być złożone wraz z dokumentami w dziekanacie na płycie CD, DVD lub na pendrive.
7. Punktacja rozmowy kwalifikacyjnej - kryteria oceny:
 1. posługiwanie się fachową terminologią i znajomość najważniejszych metod badawczych w zakresie historii sztuki: 0-10 pkt;
 2. przygotowanie prezentacji wraz z oceną jej treści i formy: 0-10 pkt;
 3. rozmowa na temat projektu badawczego lub planowanej pracy magisterskiej kandydata 0-15 pkt.
8. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego przygotowywana jest lista rankingowa uwzględniająca wszystkich kandydatów wg uzyskanych punktów z II etapu. Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów. W procesie rekrutacji kandydat może uzyskać za oba etapy maksymalnie 35 punktów.
9. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są do publicznej wiadomości
 
ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA LAUREATÓW KONKURSÓW PLASTYCZNYCH
1. Na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie mogą ubiegać się kandydaci wyłonieni spośród laureatów ogólnopolskich konkursów plastycznych organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej oraz olimpiad artystycznych w sposób określony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2. Kandydaci, o których mowa w pkt.1, zostaną przyjęci na stacjonarne studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Kandydaci, o których mowa w pkt. 1, są zobowiązani złożyć dokumentację, o której mowa w rozdziale I pkt. II.
4. Przyjęcie laureatów odbywa się poza ustalonym limitem przyjęć na studia, ustalanym w oddzielnej Uchwale Senatu.
5. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie w roku akademickim 2016/2017 zapewni miejsca dla laureatów konkursów plastycznych na następuj ących kierunkach studiów prowadzonych w trybie stacjonarnym (przy założeniu: tylko jeden kandydat na dany kierunek):
 • malarstwo,
 • rzeźba,
 • grafika,
ZASADY I KRYTERIA PRZYJĘĆ NA STUDIA DLA CUDZOZIEMCÓW
1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na wszystkie kierunki i formy studiów prowadzonych w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na warunkach określonych w niniejszym załączniku.
2. Wszyscy cudzoziemcy kandydaci, niezależnie od kierunku studiów i formy studiów, przystępuj ą do egzaminów wstępnych na tych samych warunkach, co obywatele polscy, określonych w poszczególnych rozdziałach niniejszego Regulaminu,
3. Cudzoziemcy mogą być przyj ęci na studia w ASP w Warszawie, j eżeli:
 1. posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 2. wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku,
 3. posiadaj ą polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres studiów w Polsce, albo posiadaj ą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpili do ubezpieczenia w N.F.Z,
 4. przeszli pomyślnie postępowanie rekrutacyjne,
 5. a w przypadku studiów prowadzonych w języku polskim mogą być przyjęci, jeżeli:
 • ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, zwanego dalej „ministrem”, lub
 • posiadaj ą certyfikat znajomości j ęzyka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
 • uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.
4. Kandydaci - cudzoziemcy na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie zobowiązani są do złożenia następuj ących dokumentów:
1) oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości uzyskanego w Polsce lub zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniaj ącego do ubiegania się o przyj ęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydaj ąca świadectwo, uznanego za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej; Dokumenty wystawione za granicą winny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego i potwierdzone przez Konsulat lub Ambasadę RP na terytorium kraju jego wydania,
2) wypełniony kwestionariusz osobowy z przyklejoną fotografią, (wzór formularza zostanie podany do publicznej wiadomości, tj.: na stronie internetowej, w terminie do końca marca roku, w którym przeprowadza się rekrutację),
3) czytelne ksero paszportu lub innego dokumentu tożsamości, poświadczone przez Uczelnię (np. karta pobytowa, karta polaka)
4) 3 fotografie z wizerunkiem kandydata o wymiarach 35 mm x 45 mm, fotografie muszą spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt IV ust. 3
5) potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej za I część egzaminów,
6) dwie koperty listowe (małe) z adresem korespondencyjnym kandydata (bez znaczków); koperta musi być zaadresowana zgodnie z wymogami Poczty Polskiej Adres na kopercie musi być adresem do doręczenia na terenie polski.
7) zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów);
8) oświadczenie cudzoziemca, że nie posiada obywatelstwa polskiego
9) ponadto kandydat musi przesłać na pocztę elektroniczną danego wydziału:
 • elektroniczną kolorową fotografię z własnym wizerunkiem o proporcjach 20 mm x 25 mm (236 x 295 pikseli w rozdzielczości co najmniej 300 dpi); zdjęcie musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt. IV ust. 2
 • kwestionariusz osobowy (formularz zgłoszeniowy) - wzór formularza zostanie podany do publicznej wiadomości, tj.: na stronie internetowej, w terminie do końca marca roku, w którym przeprowadza się rekrutacj ę.
10) formularz oraz fotografia kandydata wymieniona w ust 9) powinny być przesłana jednocześnie, ale w oddzielnych plikach, podpisanych imieniem i nazwiskiem.
5. Kandydaci - cudzoziemcy na studia II stopnia zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:
 
1) oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia uzyskanego w Polsce lub zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanego za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że kandydaci zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznanego, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniaj ący do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej. Dokumenty wystawione za granicą winny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego i potwierdzone przez Konsulat lub Ambasadę RP na terytorium kraju jego wydania,
2) wypełniony kwestionariusz osobowy z przyklejoną fotografią, (wzór formularza zostanie podany do publicznej wiadomości, tj.: na stronie internetowej, w terminie do końca marca roku, w którym przeprowadza się rekrutacj ę),
3) czytelne ksero paszportu lub innego dokumentu tożsamości, poświadczone przez Uczelnię (np. karta pobytowa, Karta Polaka)
4) 3 fotografie z wizerunkiem kandydata o wymiarach 35 mm x 45 mm, fotografie muszą spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt IV ust. 3
5) potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej,
6) dwie koperty listowe (małe) z adresem korespondencyjnym kandydata (bez znaczków); koperta musi być zaadresowana zgodnie z wymogami Poczty Polskiej
7) zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez Dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów);
8) oświadczenie cudzoziemca, że nie posiada obywatelstwa polskiego
9) ponadto kandydat musi przesłać na pocztę elektroniczną danego wydziału:
 • elektroniczną kolorową fotografię z własnym wizerunkiem o proporcjach 20 mm x 25 mm (236 x 295 pikseli w rozdzielczości co najmniej 300 dpi); zdjęcie musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt. IV ust. 2
 • kwestionariusz osobowy (formularz zgłoszeniowy) - wzór formularza zostanie podany do publicznej wiadomości, tj.: na stronie internetowej, w terminie do końca marca roku, w którym przeprowadza się rekrutację.
10) formularz oraz fotografia kandydata wymieniona w ust 9) powinny być przesłana jednocześnie ale w oddzielnych plikach, podpisanych imieniem i nazwiskiem.
 
6. Cudzoziemcy mogą odbywać studia w ASP w Warszawie w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych.
7. W przypadku obu form studiów cudzoziemiec zobowiązany jest zawrzeć umowę cywilnoprawną z ASP w Warszawie o świadczeniu usług edukacyjnych.
8. Dla cudzoziemców nieuprawnionych do studiowania na zasadach obowiązujących obywateli polskich Rektor ASP w Warszawie ustala opłaty za studia odrębnym Zarządzeniem na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów, z dnia 12.10.2006 r. (Dz. U. Nr 190, poz. 1406 z późn. zm.).
9. W pozostałym zakresie, nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, do cudzoziemców zastosowanie maj ą zasady przyj ęć na studia ustalone w niniejszym Regulaminie, oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów, z dnia 12.10.2006 r. (Dz. U. Nr 190, poz. 1406 z późn. zm.).
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu zasad i kryteriów przyjęć na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w roku akademickim 2016/2017 OŚWIADCZENIE KANDYDATA o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.

Ja niżej podpisany (a)

(data urodzenia dd/mm/rmj      (PESEL)

(w przypadku braku numeru PESEL - nazwę i numer identyfikacyjny dokumentu potwierdzającego tożsamość)

jako kandydat na studia:          I stopnia/ II stopnia/ jednolite magisterskie

na kierunek:    

Wydział:          

Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

oświadczam, że*:

1.      nie studiowałem dotychczas na studiach stacjonarnych w uczelni publicznej w Polsce

2.      studiuję / studiowałem na studiach stacjonarnych w uczelni publicznej w Polsce (w przypadku zaznaczenia pkt. 2, należy wypełnić pkt. 3):

3.      (nazwa uczelni)

(kierunek studiów)

(okres studiowania tj.: rok rozpoczęcia, rok zakończenia)

(liczba uzyskanych punktów ECTS)

(liczba punktów ECTS przewidziana programem studiów)

(uzyskany tytuł zawodowy: licencjata/inżyniera/magistra/magistra sztuki lub tytuł równorzędny)

(miejscowość)

niepotrzebne skreślić

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu zasad i kryteriów przyjęć na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w roku akademickim 2016/2017

Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2016/2017

Kierunek

Rozpoczęcie rekrutacji

(wysyłanie formularzy i zdjęć na pocztę elektroniczną wydziału)

Zakończenie rekrutacji (ogłoszenie wyników)

Studia stacjonarne

Studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie

Malarstwo

09-05-2016 r.

07-07-2016 r.

Rzeźba

09-05-2016 r.

07-07-2016 r.

05-09-2016 r. - nabór uzupełniający

30-09-2016 r. - nabór uzupełniający

Grafika

09-05-2016 r.

07-07-2016 r.

Architektura Wnętrz

09-05-2016 r.

07-07-2016 r.

Konserwacja i restauracja dzieł Sztuki

09-05-2016 r.

07-07-2016 r.

Wzornictwo

09-05-2016 r.

07-07-2016 r.

Sztuka Mediów

09-05-2016 r.

07-07-2016 r.

Scenografia

09-05-2016 r.

07-07-2016 r.

Historia sztuki

23-05-2016 r.

07-07-2016 r.

Studia stacjonarne Studia drugiego stopnia

Rzeźba

20-06-2016 r.

07-07-2016 r.

05-09-2016 r. - nabór uzupełniający

30-09-2016 r. - nabór uzupełniający

Architektura Wnętrz

13-06-2016 r.

01-07-2016 r.

Wzornictwo

05-09-2016 r.

23-09-2016 r.

Sztuka Mediów

29-06-2016 r.

18-07-2016 r.

Scenografia

05-09-2016 r.

26-09-2016 r.

Historia Sztuki

27-06-2016 r.

18-07-2016 r.

01-09-2016 r. - nabór uzupełniający

27-09-2016 r. - nabór uzupełniający

Studia niestacjonarne

Studia pierwszego stopnia

Grafika

08-07-2016 r.

25-07-2016 r.

01-09-2016 r. - nabór uzupełniający

16-09-2016 r. - nabór uzupełniający

Architektura Wnętrz

04-07-2016 r.

18-07-2016 r.

12-09-2016 r. - nabór uzupełniający

22-09-2016 r. - nabór uzupełniający

Sztuka Mediów

04-07-2016 r.

15-07-2016 r.

16-09-2016 r. - nabór uzupełniający

23-09-2016 r. - nabór uzupełniający

Studia niestacjonarne

Studia drugiego stopnia

Grafika

05-09-2016 r. (wieczorowe)

19-09-2016 r. (wieczorowe)

05-09-2016 r. (zaoczne)

30-09-2016 r. (zaoczne)

Architektura Wnętrz

04-07-2016 r.

14-07-2016 r.

12-09-2016 r. - nabór uzupełniający

26-09-2016 r. - nabór uzupełniający

od 16-01-2017 r. - nabór od sem. letniego *

do 17-02-2017 r. - nabór od. lem.

letniego *

Sztuka Mediów

14-07-2016 r.

22-07-2016 r.

19-09-2016 r. - nabór uzupełniający

27-09-2016 r. - nabór uzupełniający

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Komentarze (0)