Ogólne zasady rekrutacji na rok 2023/2024

Artykuł archiwalny

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.

 

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

 

I.         WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY I TRYBY STUDIÓW, NA KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ NABÓR KANDYDATÓW

 

Wydział Wychowania Fizycznego

 

Kierunek sport

 

1.        Studia pierwszego stopnia stacjonarne

2.        Studia drugiego stopnia stacjonarne (specjalności: trenerska, żywienie w sporcie i menedżerska)

 

Kierunek turystyka i rekreacja

 

1.        Studia pierwszego stopnia stacjonarne

2.        Studia drugiego stopnia stacjonarne

 

Kierunek wychowanie fizyczne

 

1.        Studia pierwszego stopnia stacjonarne

2.        Studia pierwszego stopnia niestacjonarne

3.        Studia drugiego stopnia stacjonarne

4.        Studia drugiego stopnia niestacjonarne

 

Wydział Rehabilitacji

 

Kierunek fizjoterapia

 

Jednolite 5-letnie studia magisterskie stacjonarne.

 

Kierunek pielęgniarstwo

 

1.        Studia pierwszego stopnia stacjonarne.

2.        Studia pierwszego stopnia niestacjonarne1.

3.        Studia drugiego stopnia stacjonarne1.

Kierunek terapia zajęciowa

 

1.        Studia pierwszego stopnia stacjonarne.

2.        Studia drugiego stopnia stacjonarne1.

Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia Filia w Białej Podlaskiej

Kierunek fizjoterapia

Jednolite 5-letnie studia magisterskie stacjonarne

Kierunek kosmetologia

 

wskazany kierunek, forma, rodzaj lub stopień studiów zostanie uruchomiony w przypadku podjęcia decyzji w tej sprawie przez właściwego dziekana działającego w porozumieniu z Rektorem AWF Warszawa. Podjęcie decyzji o uruchomieniu kształcenia na wskazanym kierunku, formie, rodzaju oraz stopniu studiów wymaga uwzględnienia tego kierunku i formy kształcenia w uchwale Senatu AWF Warszawa w sprawie ustalenia liczby miejsc (limitu przyjęć) na poszczególne wydziały, kierunki, formy i stopnie studiów w AWF Warszawa na dany rok akademicki, którego rekrutacja dotyczy.

 

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Kierunek sport

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Kierunek terapia zajęciowa

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Kierunek trener personalny

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Kierunek turystyka i rekreacja

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

Kierunek wychowanie fizyczne:

 

1.        Studia pierwszego stopnia stacjonarne

2.        Studia drugiego stopnia stacjonarne

3.        Studia drugiego stopnia stacjonarne prowadzone w języku angielskim

 

 

II.            ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA

1.        Kandydaci na studia będą przyjmowani według miejsca na liście rankingowej ustalonej na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych.

2.        Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów, nie wymagając wydania decyzji administracyjnej. Decyzje administracyjną wydaje się wyłącznie w przypadku odmowy przyjęcia na studia na wnioskowany przez kandydata kierunek, formę, rodzaj lub stopień studiów. Decyzję, o której wyżej mowa, podpisuje przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej albo rektor lub prorektor właściwy ds. studenckich, w sytuacji decyzji wydawanej w trybie odwoławczym.

3.        Kandydaci na studia są zobowiązani przystąpić do każdego etapu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z obowiązującym w AWF Warszawa Regulaminem Rekrutacji, według obowiązującego harmonogramu.

4.        Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na pierwszy rok studiów jest terminowe zarejestrowanie się w systemie elektronicznej rekrutacji, terminowe wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz przedstawienie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wybranych kierunkach studiów.

5.        Kandydaci na kierunek wychowanie fizyczne i na kierunek sport, którzy przedłożą dokument wystawiony przez polski związek sportowy lub właściwy komitet olimpijski potwierdzający osiągnięcia sportowe zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 13 są zwolnieni z egzaminów sprawnościowych. Kandydaci ci otrzymują za egzamin sprawnościowy maksymalną liczbę punktów.

6.        Kandydaci na kierunek wychowanie fizyczne i kierunek sport, posiadający predyspozycje do osiągania wysokich wyników sportowych w przyszłości, wskazani przez władze klubu AZS AWF w Warszawie - nie więcej niż 30 kandydatów w Wydziale Wychowania Fizycznego w Warszawie - są zwolnieni z egzaminów sprawnościowych. Kandydaci ci otrzymują za egzamin sprawnościowy maksymalną liczbę punktów egzaminacyjnych. Listę tych kandydatów zatwierdzają wydziałowe komisje rekrutacyjne, na wniosek Senackiej Komisji ds. Sportu.

7.        Studia drugiego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne mogą podjąć jedynie kandydaci, którzy na studiach pierwszego stopnia uzyskali efekty uczenia się dla kierunku wychowanie fizyczne oraz efekty uczenia się w zakresie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, o których mowa w aktualnym rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (na chwilę przyjęcia niniejszej uchwały jest to Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450 z późn. zm.) z zastrzeżeniem zapisów ww. ustawy o przeprowadzaniu potwierdzania efektów uczenia się oraz uznawania zajęć zaliczonych przez studenta w jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej lub w innej uczelni, w tym zagranicznej. W uzasadnionych sytuacjach, po analizie sprawy, wydziałowa komisja rekrutacyjna może podjąć decyzję o przyjęciu na studia drugiego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne innej osoby, niż wskazanej w zdaniu pierwszym.

 

8.        Zasady przyjmowania na studia w AWF Warszawa laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w AWF Warszawa na rok akademicki 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 oraz 2026/2027 określa odrębna uchwała Senatu AWF Warszawa Nr 24/2021/2022 z dnia 17 maja 2022 roku.

9.        Dokumentami, których posiadanie warunkuje przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie są świadectwa i/lub inne dokumenty wskazane w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z zastrzeżeniem art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1669 z późn. zm.).

10.    Kandydatom legitymującym się maturą międzynarodową uwzględnione zostaną najlepsze wyniki z trzech przedmiotów z poziomu niższego lub wyższego (załącznik nr 5 i 6).

11.    Kandydatom, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą, wyniki egzaminu maturalnego zostaną przeliczone na punkty przez wydziałową komisję rekrutacyjną.

12.    Do punktacji za świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad tzw. „starej matury” są zaliczane odpowiednio do wymagań na wybrany kierunek trzy przedmioty najlepiej zdane podczas pisemnej części egzaminu dojrzałości lub gdy kandydat zdawał w pisemnej części wyłącznie dwa przedmioty, w punktacji uwzględniony zostanie wynik tych dwóch przedmiotów oraz najlepszy wynik z przedmiotu z ustnej części egzaminu (załącznik nr 3 i 4).

13.    Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na wszystkich etapach są jawne. Kandydat ma prawo wglądu do swojej pisemnej pracy egzaminacyjnej po ogłoszeniu wyników egzaminu.

14.    Kandydaci, którzy złożyli wniosek o przyjęcie jednocześnie na kierunki studiów: wychowanie fizyczne oraz sport, do wybranego egzaminu ze sprawności fizycznej przystępują tylko raz. W takim przypadku właściwa komisja egzaminacyjna przekazuje komisjom wydziałowym dwa protokoły egzaminacyjne z wynikami egzaminu i punktacją według obowiązujących zasad dla danego kierunku studiów.

15.    W przypadku rejestracji mniejszej liczby kandydatów niż ustalony limit miejsc, upoważnia się wydziałowe komisje rekrutacyjne do przyjmowania kandydatów na studia na podstawie złożonych dokumentów oraz dokonania dodatkowego naboru w późniejszym terminie.

16.    Uczelnia zastrzega sobie prawo niepodjęcia kształcenia w roku akademickim 2023/2024 na pierwszy roku studiów na tych kierunkach, trybie i poziomie studiów, na które zgłosi się do postępowania kwalifikacyjnego zbyt niska liczba kandydatów:

1)        kierunek pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia niestacjonarne - nie mniej niż 60 osób,

2)        kierunek pielęgniarstwo studia drugiego stopnia - nie mniej niż 20 osób,

3)        kierunek terapia zajęciowa studia drugiego stopnia - nie mniej niż 20 osób,

4)        pozostałe rodzaje studiów - nie mniej niż 40 osób.   .

 

17.    Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej w sprawie odmowy przyjęcia na studia kandydatowi przysługuje odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Rektor może upoważnić prorektora właściwego ds. studenckich do rozpatrywania odwołań od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych. Rektor albo prorektor właściwy ds. studenckich może, w celu analizy zasadności danego odwołania, powołać stosowny zespół opiniodawczy. Decyzja rektora albo działającego z jego upoważnienia prorektora jest ostateczna i kończy postępowanie w sprawie na poziomie uczelni.

18.    Kandydat jest odpowiedzialny za dane wprowadzone na indywidualne konto kandydata w systemie elektronicznej rekrutacji. W przypadku wprowadzenia błędnych lub niekompletnych danych, rejestracja kandydata w Systemie Elektronicznej Rekrutacji może być anulowana.

19.    Uzupełnienie danych, wprowadzenie zmian w systemie elektronicznej rekrutacji na indywidualnym koncie kandydata dotyczących wyboru kierunku, poziomu i trybu studiów jest dopuszczalne jedynie do dnia zakończenia rejestracji kandydatów. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rejestracji kandydatów, w ramach przyjętego uchwałą Senatu AWF Warszawa terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, ogłoszone zostaną przez Rektora AWF Warszawa.

20.    Przyjmowanie kandydatów na studia w AWF Warszawa przechodzących procedurę walidacji (potwierdzania) efektów uczenia się następuje na zasadach odrębnych.

21.     Niniejsze warunki rekrutacji uwzględniają możliwość przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej dla absolwentów, którzy będą się ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na dany kierunek studiów na rok akademicki 2023/2024 oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W rekrutacji uzupełniającej mogą brać udział wyłącznie ci kandydaci, którzy nie zostali przyjęci w pierwszym terminie rekrutacji. Na wniosek kandydata, o którym mowa w zdaniu pierwszym, decyzję w sprawie przyjęcia na studia w AWF Warszawa w trybie rekrutacji uzupełniającej podejmuje prorektor właściwy ds. studenckich, działający z upoważnienia Rektora.

22.    Prorektor właściwy ds. studenckich może, w związku z prowadzoną rekrutacją uzupełniającą, wnioskować do Rektora o zwiększenie limitu przyjęć na dany stopień, formę lub kierunek studiów w stosunku do uchwalonego przez Senat AWF Warszawa.

23.    Rekrutacja prowadzona jest na kierunki studiów, których prowadzenie przez dany wydział determinuje dopiero przyporządkowanie osoby zakwalifikowanej na studia do konkretnego wydziału, z uwzględnieniem podziału na część warszawską i bialską Uczelni. W przypadku połączenia, podziału lub likwidacji danego wydziału, wskazanego w rozdziale I (WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY I TRYBY STUDIÓW, NA KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ NABÓR KANDYDATÓW) i prowadzącego kierunek studiów, na który kandydat został przyjęty, przyjęty na studia kandydat staje się studentem wydziału AWF Warszawa, który przejął prowadzenie tego kierunku studiów w miejsce wydziału, który został zlikwidowany, podzielony lub połączony z innym wydziałem.

24.    Rektor w porozumieniu z dziekanem danego wydziału może podjąć decyzję o nieuruchamianiu rekrutacji na dany kierunek, stopień i formę studiów spośród wyżej wskazanych. Decyzja, o której mowa w zdaniu pierwszym, może być uwarunkowana w szczególności zmianą przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak i ważnym interesem uczelni (np. utrzymanie założonego wskaźnika dostępności kadry) czy też niskim zainteresowaniem danym kierunkiem, formą lub stopniem studiów wśród kandydatów na te studia.

 

III.          Zakres egzaminów wstępnych na kierunki – WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

Kierunek sport

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

1.        Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty).

Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z najwyżej zdanego języka obcego oraz dwóch innych najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 1 i 2).

2.        Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (0-72 punktów). Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje:

1)        Pływanie (0-24 punkty). Egzamin z pływania polega na przepłynięciu dystansu 50 m dwoma wybranymi przez kandydata stylami po 25 m każdym (motylkowy, grzbietowym, klasycznym, dowolnym – kraulem) z zaprezentowaniem poprawnej techniki pływackiej zgodnej z przepisami Polskiego Związku Pływackiego. Kryterium oceny stanowi czas i technika wykonania próby (załącznik nr 9).

2)        Jedna ze wskazanych poniżej dyscyplin sportu (0-48 punktów):

a)        gimnastyka,

b)        lekkoatletyka (załącznik nr 8),

c)        sportowe gry zespołowe - jedna z czterech do wyboru: koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa.

3.    W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na świadectwie maturalnym.

Studia drugiego stopnia stacjonarne

Studia realizowane są w zakresie trzech specjalności:

1.        Specjalność trenerska

1)        Kandydatami mogą być wyłącznie osoby, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku sport lub wychowanie fizyczne.

2)        O miejscu na liście rankingowej decydować będzie średnia z ocen uzyskanych w trakcie studiów pierwszego stopnia.

2.        Specjalność żywienie w sporcie

O miejscu na liście rankingowej decydować będzie średnia z ocen uzyskanych w trakcie studiów pierwszego stopnia.

3.        Specjalność menedżerska

O miejscu na liście rankingowej decydować będzie średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów pierwszego stopnia.

Kierunek turystyka i rekreacja

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

1.        Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty).

Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z najwyżej zdanego języka obcego oraz dwóch innych najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 1 i 2).

2.        Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (0-24 punktów). Egzamin z pływania polega na przepłynięciu dystansu 50 m jednym, wybranym przez kandydata stylem (motylkowym, grzbietowym, klasycznym, dowolnym – kraulem) z zaprezentowaniem poprawnej techniki pływackiej zgodnej z przepisami Polskiego Związku Pływackiego. Kryterium oceny stanowi czas wykonania próby (załącznik nr 10).

3.     W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na świadectwie maturalnym.

Studia drugiego stopnia stacjonarne

O miejscu na liście rankingowej decydować będzie średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów pierwszego stopnia.

Kierunek wychowanie fizyczne

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

1.        Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty).

Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z najwyżej zdanego języka obcego oraz dwóch innych najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 1 i 2).

2.        Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (0-72 punktów). Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje:

1)        Pływanie (0-24 punkty). Egzamin z pływania polega na przepłynięciu dystansu 50 m dwoma wybranymi przez kandydata stylami po 25 m każdym (motylkowy, grzbietowym, klasycznym, dowolnym – kraulem) z zaprezentowaniem poprawnej techniki pływackiej zgodnej z przepisami Polskiego Związku Pływackiego. Kryterium oceny stanowi czas i technika wykonania próby (załącznik nr 9).

2)        Dwie z trzech dyscyplin sportu wskazanych poniżej (0-24 punkty za egzamin z każdej dyscypliny sportu):

a)             gimnastyka,

b)             lekkoatletyka (załącznik nr 8),

c)             sportowe gry zespołowe - jedna z czterech do wyboru: koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa.

3.     W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na świadectwie maturalnym.

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne

1.        Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z najwyżej zdanego języka obcego oraz dwóch innych najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 1 i 2).

2.     W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na świadectwie maturalnym.

Studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne

1.        Kandydatami mogą być wyłącznie osoby, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne oraz uzyskały efekty uczenia się w zakresie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

2.        O miejscu na liście rankingowej decydować będzie średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów pierwszego stopnia.

 

WYDZIAŁ REHABILITACJI

Kierunek fizjoterapia

Jednolite 5-letnie studia magisterskie - stacjonarne

1.        Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty).

Kandydat uzyskuje sumę punktów, wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 1 i 2).

2.        Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (0-40 punktów).

Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje dwie próby sprawności fizycznej, które kandydat musi ukończyć. Kryterium oceny stanowi czas wykonania każdej próby (0-20 punktów za każdą próbę sprawności) (załącznik nr 11 i 12):

1)        przepłynięcie dystansu 50 metrów, wybranym przez kandydata stylem - prezentowany przez kandydata styl powinien być zgodny z przepisami Polskiego Związku Pływackiego.

2)        bieg na dystansie:

a)        kobiety - 800 metrów,

b)        mężczyźni - 1000 metrów.

3.     W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów o miejscu na liście rankingowej decydować będzie w pierwszej kolejności wynik z pisemnej matury podstawowej z języka obcego, w drugiej kolejności wynik z pisemnej matury podstawowej z języka polskiego, a ostatecznie losowanie.

 

Kierunek pielęgniarstwo

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

 

1.        Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty).

Kandydat uzyskuje sumę punktów rekrutacyjnych, wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 1 i 2).

Kandydat rozwiązuje test predyspozycji osobowościowych.

2.    W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów o miejscu na liście rankingowej decydować będzie w pierwszej kolejności wynik z pisemnej matury podstawowej z języka obcego, w drugiej kolejności wynik z pisemnej matury podstawowej z języka polskiego, a ostatecznie losowanie.

 

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne

1.        O przyjęcie na studia pierwszego stopnia niestacjonarne na kierunku pielęgniarstwo (pomostowe) mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci szkół medycznych, pielęgniarskich, posiadający świadectwo dojrzałości, obecnie pracujący w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza.

2.        Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty) oraz oceny z dyplomu medycznej szkoły zawodowej (0-60 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 1 i 2) oraz oceny z dyplomu medycznej szkoły zawodowej (załącznik nr 7).

Kandydaci legitymujący się za świadectwem dojrzałości uzyskanym według zasad tzw. „starej matury - do punktacji za świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad tzw. „starej matury” są zaliczane trzy przedmioty najlepiej zdane podczas pisemnej części egzaminu dojrzałości lub gdy kandydat zdawał w pisemnej części wyłącznie dwa przedmioty, w punktacji uwzględniony zostanie wynik tych dwóch przedmiotów oraz najlepszy wynik z przedmiotu z ustnej części egzaminu (załącznik nr 3 i 4) oraz oceny z dyplomu medycznej szkoły zawodowej (załącznik nr

7).

3.    W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na świadectwie maturalnym.

 

Studia drugiego stopnia stacjonarne

1.        O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo mogą ubiegać się wyłącznie kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

2.        Egzamin testowy (60 pytań: 35 pytań z przedmiotów kierunkowych x 1,1 pkt. oraz 25 pytań z przedmiotów ogólnych i podstawowych x 1,0 pkt.) opracowany na podstawie minimum programowego studiów pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo (0-63,5 punktów).

3.     W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów o miejscu na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych w grupie pytań z przedmiotów kierunkowych.

 

Kierunek terapia zajęciowa

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

1.        Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów rekrutacyjnych wyliczonych na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 1 i 2).

2.     W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów o miejscu na liście rankingowej decydować będzie w pierwszej kolejności wynik z pisemnej matury podstawowej z języka obcego, w drugiej kolejności wynik z pisemnej matury podstawowej z języka polskiego, a ostatecznie losowanie.

Studia drugiego stopnia stacjonarne

1.         O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku terapia zajęciowa mogą ubiegać się wyłącznie kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku terapia zajęciowa, lub co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pedagogika (wszystkie specjalności), pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, socjologia, resocjalizacja, fizjoterapia, wychowanie fizyczne oraz: posiadają wykształcenie policealne w zakresie terapii zajęciowej lub ukończyli w ramach studiów specjalizację z terapii zajęciowej bądź pracują/pracowali co najmniej rok na stanowisku terapeuty zajęciowego.

2.         Kandydat przedstawia list motywacyjny, który zawiera:

1)        Motywy ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku terapia zajęciowa na Wydziale Rehabilitacji AWF w Warszawie.

2)        Opis swoich kompetencji zawodowych i kierunek ich rozwijania w obszarze terapii zajęciowej.

3)        Oczekiwania dotyczące studiów (jakich przedmiotów/treści kształcenia oczekuje, jakie efekty uczenia się chciałby osiągnąć/ jaką wiedzę i umiejętności chciałby zdobyć; jakie kompetencje formalne chciałby uzyskać).

4)     Własne kompetencje, które pozwolą mu studiować z sukcesem (posiadana wiedza i umiejętności, właściwości osobowości, doświadczenia).

5)        Preferencje dotyczące pracy zawodowej (co chciałby robić po zakończeniu studiów).

3.         Kryteria oceny listu motywacyjnego:

1)        Wiedza na temat terapii zajęciowej (jako formy terapii) i zawodu terapeuty zajęciowego (zadań zawodowych i kompetencji formalnych).

2)        Wiedza na temat programu studiów magisterskich terapii zajęciowej w AWF Warszawa.

3)        Dojrzałość psychiczna i świadomość własnych mocnych stron i ograniczeń.

4)        Kompetencje językowe, zdolność formułowania myśli i wyrażania opinii.

4.         Kandydat może uzyskać 0-5 punktów w każdym kryterium, ostateczny wynik to suma uzyskanych punktów (0- 20 punktów).

5.     W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów o miejscu na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych w kryterium 1). W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej liczby punktów w kryterium 1) o miejscu na liście rankingowej decydować będzie losowanie.

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I ZDROWIA FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

 

Kierunek fizjoterapia

 

Jednolite 5-letnie studia magisterskie stacjonarne.

 

Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z najwyżej zdanego języka obcego oraz dwóch innych najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 1 i 2).

 

Kierunek kosmetologia

 

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

 

Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z najwyżej zdanego języka obcego oraz dwóch innych najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 1 i 2).

 

Kierunek sport

 

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

 

Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z najwyżej zdanego języka obcego oraz dwóch innych najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 1 i 2).

 

Kierunek terapia zajęciowa

 

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

 

Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z najwyżej zdanego języka obcego oraz dwóch innych najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 1 i 2).

 

Kierunek turystyka i rekreacja

 

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

 

Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z najwyżej zdanego języka obcego oraz dwóch innych najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 1 i 2).

 

Studia drugiego stopnia stacjonarne

 

O miejscu na liście rankingowej decydować będzie średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów pierwszego stopnia.

 

Kierunek trener personalny

 

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

 

Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z najwyżej zdanego języka obcego oraz dwóch innych najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 1 i 2).

 

Kierunek wychowanie fizyczne

 

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

 

Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z najwyżej zdanego języka obcego oraz dwóch innych najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 1 i 2).

 

Studia drugiego stopnia stacjonarne

 

1.        Kandydatami mogą być wyłącznie osoby, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów

 

pierwszego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne oraz uzyskały efekty uczenia się w zakresie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

2.        O miejscu na liście rankingowej decydować będzie średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów pierwszego stopnia.

 

Studia drugiego stopnia stacjonarne w języku angielskim

 

1.        Kandydatami mogą być wyłącznie osoby, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów

 

pierwszego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne oraz uzyskały efekty uczenia się w zakresie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

2.        O miejscu na liście rankingowej decydować będzie średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów pierwszego stopnia.

 

 

IV.    IV. PROCEDURA EGZAMINACYJNA

 

1.        Kandydatów na studia wyższe w AWF Warszawa obowiązuje procedura egzaminacyjna określona w Regulaminie Rekrutacji AWF w Warszawie.

 

2.        Opis wykonania i sposób oceniania prób sprawnościowych dostępny na stronie internetowej uczelni – zakładka Kandydat – Informacje dla kandydatów.

 

V.           POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.        Dla sprawnego zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów wstępnych na studia dziekani poszczególnych wydziałów powołają wydziałowe komisje d/s rekrutacji oraz wydziałowe komisje egzaminacyjne. Składy komisji oraz zakres ich obowiązków i uprawnień ogłoszone zostaną w pismach okólnych.

 

2.        Niniejsze warunki i tryb przyjmowania na studia obowiązuje kandydatów ubiegających się na studia od roku akademickiego 2023/2024.

 

Załącznik nr 1

 

Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego poziomu podstawowego na punkty egzaminacyjne

 

Punkty matury w procentach

Przyznane punkty

 

 

100 – 96

18

 

 

95–91

16

 

 

90–86

14

 

 

85–81

12

 

 

80–76

11

 

 

75–71

10

 

 

70–66

9

 

 

65–61

8

 

 

60–56

7

 

 

55–51

6

 

 

50–46

5

 

 

45–41

4

 

 

40–36

3

 

 

35–31

2

 

 

30

1

 

 

 

Załącznik nr 2

 

Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego poziomu rozszerzonego na punkty egzaminacyjne

 

Punkty matury w procentach

Przyznane punkty

 

 

100 – 96

24

 

 

95–91

22

 

 

90–86

20

 

 

85–81

18

 

 

80–76

16

 

 

75–71

15

 

 

70–66

14

 

 

65–61

13

 

 

60–56

12

 

 

55–51

11

 

 

50–46

10

 

 

45–41

9

 

 

40–36

8

 

 

35–31

7

 

 

30

6

 

 

 

Załącznik nr 3

 

Zasady przeliczania ocen ze świadectwa dojrzałości tzw. „stara matura” skala 6 stopniowa - na punkty egzaminacyjne

 

Ocena

Przyznane punkty

 

 

6

24

 

 

5

19

 

 

4

14

 

 

3

9

 

 

2

4

 

 

 

Załącznik nr 4

 

Zasady przeliczania ocen ze świadectwa dojrzałości tzw. „stara matura” skala 5 stopniowa - na punkty egzaminacyjne

 

Ocena

Przyznane punkty

 

 

5

24

 

 

4

15

 

 

3

6

 

 

 

 

Załącznik nr 5

 

Zasady przeliczania punktów z egzaminu Międzynarodowej Matury (poziom SL) na punkty egzaminacyjne

 

Punkty matury międzynarodowej

Przyznane punkty

 

 

7

18

 

 

6

14

 

 

5

10

 

 

4

6

 

 

3

3

 

 

2

1

 

 

1

0

 

 

 

Załącznik nr 6

 

Zasady przeliczania punktów z egzaminu Międzynarodowej Matury (poziom HL) na punkty egzaminacyjne

 

Punkty matury międzynarodowej

Przyznane punkty

 

 

7

24

 

 

6

20

 

 

5

16

 

 

4

12

 

 

3

8

 

 

2

5

 

 

1

2

 

 

 

Załącznik nr 7

 

Zasady przeliczania ocen z dyplomu medycznej szkoły zawodowej na punkty egzaminacyjne

 

 

 

Ocena

Przyznane punkty

 

 

6

60

 

 

5

50

 

 

4+

40

 

 

4

30

 

 

3+

20

 

 

3

10

 

 

 

Załącznik nr 8

 

Kierunki Wychowanie Fizyczne oraz Sport - zasady punktowania wyniku z egzaminu z lekkoatletyki

 

Punktacja za wyniki uzyskane podczas egzaminu z lekkoatletyki kobiety

Punkty

Bieg 100 m (s)

Pchnięcie kulą 4 kg (m)

Bieg 800 m (min)

24

13,79 i lepiej

8,51 i lepiej

2,49,99 i lepiej

23

13,80-13,89

8,50-8,41

2,50,00-2,51,99

22

13,90-13,99

8,40-8,31

2,52,00-2,53,99

21

14,00-14,09

8,30-8,21

2,54,00-2,55,99

20

14,10-14,19

8,20-8,11

2,56,00-2,57,99

19

14,20-14,29

8,10-8,01

2,58,00-2,59,99

18

14,30-14,39

8,00-7,91

3,00,00-3,01,99

17

14,40-14,49

7,90-7,81

3,02,00-3,03,99

16

14,50-14,59

7,80-7,71

3,04,00-3,05,99

15

14,60-14,69

7,70-7,61

3,06,00-3,07,99

14

14,70-14,79

7,60-7,51

3,08,00-3,09,99

13

14,80-14,89

7,50-7,41

3,10,00-3,11,99

12

14,90-14,99

7,40-7,31

3,12,00-3,13,99

11

15,00-15,09

7,30-7,21

3,14,00-3,15,99

10

15,10-15,19

7,20-7,11

3,16,00-3,17,99

9

15,20-15,29

7,10-7,07

3,18,00-3,19,99

8

15,30-15,39

7,00-6,86

3,20,00-3,21,99

7

15,40-15,49

6,85-6,71

3,22,00-3,24,49

6

15,50-15,59

6,70-6,56

3,24,50-3,26,99

5

15,60-15,69

6,55-6,41

3,27,00-3,29,49

4

15,70-15,79

6,40-6,26

3,29,50-3,31,99

3

15,80-15,89

6,25-6,11

3,32,00-3,34,49

2

15,90-15,99

6,10-5,96

3,34,50-3,36,99

1

16,00-16,09

5,95-5,81

3,37,00-3,39,49

0

16,10 i wolniej

5,80 i mniej

3,39,50 i wolniej

UWAGA: Jeżeli egzamin będzie przeprowadzony na bieżni żużlowej to w biegu na 100 m od wyniku zostanie odjęte 0,3 s, w biegu na 800 m 2,0 s.,w biegu na 1500 m 5,0 s.

Punktacja za wyniki uzyskane podczas egzaminu z lekkoatletyki mężczyźni

Punkty

Bieg 100 m (s)

Pchnięcie kulą 6 kg (m)

Bieg 1500 m (min)

24

12,09 i lepiej

10,40 i lepiej

4,49,99 i lepiej

23

12,10-12,19

10,30-10,39

4,50,00-4,52,99

22

12,20-12,29

10,20-10,29

4,53,00-4,55,99

21

12,30-12,39

10,10-10,19

4,56,00-4,58,99

20

12,40-12,49

10,00-10,09

4,59,00-5,01,99

19

12,50-12,59

9,90-9,99

5,02,00-5,04,99

18

12,60-12,69

9,80-9,89

5,05,00-5,07,99

17

12,70-12,79

9,70-9,79

5,08,00-5,09,99

16

12,80-12,89

9,60-9,69

5,10,00-5,11,99

15

12,90-12,99

9,50-9,59

5,12,00-5,13,99

14

13,00-13,09

9,40-9,49

5,14,00-5,15,99

13

13,10-13,19

9,30-9,39

5,16,00-5,17,99

12

13,20-13,29

9,20-9,29

5,18,00-5,19,99

11

13,30-13,39

9,10-9,19

5,20,00-5,21,99

10

13,40-13,49

9,00-9,09

5,22,00-5,23,99

9

13,50-13,59

8,90-8,99

5,24,00-5,26,49

8

13,60-13,69

8,70-8,89

5,26,50-5,28,99

7

13,70-13,79

8,50-8,69

5,29,00-5,31,49

6

13,80-13,89

8,30-8,49

5,31,50-5,33,99

5

13,90-13,99

8,10-8,29

5,34,00-5,36,49

4

14,00-14,09

7,90-8,09

5,36,50-5,38,99

3

14,10-14,19

7,70-7,89

5,39,00-5,41,99

2

14,20-14,29

7,50-7,69

5,42,00-5,44,99

1

14,30-14,39

7,30-7,49

5,45,00-5,47,99

0

14,40 i wolniej

7,29 i mniej

5,48,00 i wolniej

 

UWAGA: Jeżeli egzamin będzie przeprowadzony na bieżni żużlowej to w biegu na 100 m od wyniku zostanie odjęte 0,3 s, w biegu na 800 m 2,0 s.,w biegu na 1500 m 5,0 s.

 

Załącznik nr 9

 

Kierunki Wychowanie Fizyczne oraz Sport - zasady punktowania wyniku z egzaminu z pływania

 

 

Kobiety

Mężczyźni

Punkty

Czas [s]

Czas [s]

24

< 40,0

< 34,0

23

40,0 - 40,9

34,0 - 34,9

22

41,0 - 41,9

35,0 - 35,9

21

42,0 - 42,9

36,0 - 36,9

20

43,0 - 43,9

37,0 - 37,9

19

44,0 - 44,9

38,0 - 38,9

18

45,0 - 45,9

39,0 - 39,9

17

46,0 - 46,9

40,0 - 40,9

16

47,0 - 47,9

41,0 - 41,9

15

48,0 - 48,9

42,0 - 42,9

14

49,0 - 49,9

43,0 - 43,9

13

50,0 - 50,9

44,0 - 44,9

12

51,0 - 51,9

45,0 - 45,9

11

52,0 - 52,9

46,0 - 46,9

10

53,0 - 53,9

47,0 - 47,9

9

54,0 - 54,9

48,0 - 48,9

8

55,0 - 55,9

49,0 - 49,9

7

56,0 - 56,9

50,0 - 50,9

6

57,0 - 57,9

51,0 - 51,9

5

58,0 - 58,9

52,0 - 52,9

4

59,0 - 59,9

53,0 - 53,9

3

60,0 - 60,9

54,0 - 54,9

2

61,0 - 61,9

55,0 - 55,9

1

62,0 - 62,9

56,0 - 56,9

0

> 63

> 57

 

 

 

UWAGA: W czasie egzaminu z pływania oceniana będzie technika przepłynięcia dystansu 50 m po 25 m każdy dwoma wybranymi technikami (kraul, grzbiet, klasyczny, motylkowy – zgodnie z przepisami PZP). Błędy w technice pływackiej wpływają na obniżenie oceny,

Załącznik nr 10

 

Kierunek Turystyka i rekreacja - zasady punktowania wyniku z egzaminu z pływania

 

 

Kobiety

Mężczyźni

 

 

 

Punkty

Czas [s]

Czas [s]

24

<48

<42

 

 

 

23

49,0 - 49,9

43,0 - 43,9

22

50,0 - 50,9

44,0 - 44,9

21

51,0 - 51,9

45,0 - 45,9

20

52,0 - 52,9

46,0 - 46,9

19

53,0 - 53,9

47,0 - 47,9

18

54,0 - 54,9

48,0 - 48,9

17

55,0 - 55,9

49,0 - 49,9

16

56,0 - 56,9

50,0 - 50,9

15

57,0 - 57,9

51,0 - 51,9

14

58,0 - 58,9

52,0 - 52,9

13

59,0 - 59,9

53,0 - 53,9

12

60,0 - 60,9

54,0 - 54,9

11

61,0 - 61,9

55,0 - 55,9

10

62,0 - 62,9

56,0 - 56,9

9

63,0 -63.9

57,0 -57.9

8

64,0- 64.9

58,0 -58.9

7

65,0- 65.9

59,0 -59.9

6

66,0- 66.9

60,0 -60.9

5

67,0 - 67.9

61,0 -61.9

4

68,0 - 68.9

62,0 -62.9

3

69,0 - 69.9

63,0 -63.9

2

70,0 - 70.9

64,0 -64.9

1

71,0 - 71.9

65,0 -65.9

0

72>

66>

 

Załącznik nr 11

 

Kierunek fizjoterapia - zasady punktowania wyniku z egzaminu ze sprawności fizycznej - pływanie na dystansie

 

 

Kobiety

 

Mężczyźni

 

 

 

 

pkt.

czas

pkt.

czas

 

 

 

 

20

do 0:36,00

20

do 0:30,00

 

 

 

 

19

0:36,01-0:37,00

19

0:30,01-0:31,00

 

 

 

 

18

0:37,01-0:38,00

18

0:31,01-0:32,00

 

 

 

 

17

0:38,01-0:39,00

17

0:32,01-0:33,00

 

 

 

 

16

0:39,01-0:40,00

16

0:33,01-0:34,00

 

 

 

 

15

0:40,01-0:41,00

15

0:34,01-0:35,00

 

 

 

 

14

0:41,01-0:42,00

14

0:35,01-0:36,00

 

 

 

 

13

0:42,01-0:43,00

13

0:36,01-0:37,00

 

 

 

 

12

0:43,01-0:44,00

12

0:37,01-0:38,00

 

 

 

 

11

0:44,01-0:45,00

11

0:38,01-0:39,00

 

 

 

 

10

0:45,01-0:46,00

10

0:39,01-0:40,00

 

 

 

 

9

0:46,01-0:47,00

9

0:40,01-0:41,00

 

 

 

 

8

0:47,01-0:49,00

8

0:41,01-0:42,00

 

 

 

 

7

0:49,01-0:51,00

7

0:42,01-0:43,00

 

 

 

 

6

0:51,01-0:53,00

6

0:43,01-0:45,00

 

 

 

 

5

0:53,01-0:55,00

5

0:45,01-0:46,00

 

 

 

 

4

0:55,01-0:58,00

4

0:46,01-0:48,00

 

 

 

 

3

0:58,01-1:00,00

3

0:48,01-0:50,00

 

 

 

 

2

1:00,01-1:02,00

2

0:50,01-0:52,00

 

 

 

 

1

1:02,01-1:04,00

1

0:52,01-0:54,00

 

 

 

 

0

1:04,01-powyżej

0

0:55,01-powyżej

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 12

 

Kierunek fizjoterapia -zasady punktowania wyniku z egzaminu ze sprawności fizycznej bieg na dystansie: kobiety - 800 m, mężczyźni - 1000 m

 

 

Kobiety

 

Mężczyźni

pkt.

czas

pkt.

czas

20

2.45,00 i poniżej

20

3.00,00 i poniżej

 

 

 

 

19

2.45,01 - 2.49,00

19

3.00,01 - 3.04,00

 

 

 

 

18

2.49,01 - 2.53,00

18

3.04,01 - 3.08,00

 

 

 

 

17

2.53,01 - 2.57,00

17

3.08,01 - 3.12,00

 

 

 

 

16

2.57,01 - 3.01,00

16

3.12,01 - 3.16,00

 

 

 

 

15

3.01,01 - 3.05,00

15

3.16,01 - 3.20,00

 

 

 

 

14

3.05,01 -3.10,00

14

3.20,01 - 3.24,00

 

 

 

 

13

3.10,01 -3.15,00

13

3.24,01 - 3.28,00

 

 

 

 

12

3.15,01 -3.20,00

12

3.28,01 - 3.32,00

 

 

 

 

11

3.20,01 -3.25,00

11

3.32,01 - 3.36,00

 

 

 

 

10

3.25,01 -3.30,00

10

3.36,01 - 3.40,00

 

 

 

 

9

3. 30,01 -3.35,00

9

3.40,01 - 3.44,00

 

 

 

 

8

3. 35,01 -3.40,00

8

3.44,01 - 3.48,00

 

 

 

 

7

3. 40,01 -3.45,00

7

3.48,01 - 3.52,00

 

 

 

 

6

3.45,01 -3.50,00

6

3.52,01 - 3.56,00

 

 

 

 

5

3.50.01 - 3.55,00

5

3.56,01 - 4.00,00

 

 

 

 

4

3.55,01- 4.01,00

4

4.00,01 - 4.04,00

 

 

 

 

3

4.01,01- 4.07,00

3

4.04,01 - 4.08,00

 

 

 

 

2

4.07,01- 4.13,00

2

4.08,01 - 4.12,00

 

 

 

 

1

4.15.01- 4:20.00

1

4.12,01 - 4.16,00

 

 

 

 

 

Załącznik nr 13

 

Osiągnięcia sportowe, potwierdzone przez właściwy komitet olimpijski lub krajowy związek sportowy (związek sportowy w rozumieniu ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. z późn.zm.), kwalifikujące do ubiegania się o zwolnienie z egzaminu ze sprawności fizycznej na kierunkach wychowanie fizyczne oraz sport i przyznania maksymalnej liczby punktów egzaminacyjnych:

 

Uczestnictwo w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich, mistrzostwach świata i Europy,

 

wyniki sportowe w dyscyplinach indywidualnych:

 

- w kategorii - seniorów i młodzieżowców:                    osiągnięcie miejsca 1-8 w mistrzostwach kraju,

 

- w kategorii - juniorów                                                          osiągnięcie miejsca 1-6 w mistrzostwach kraju,

 

- w kategorii - juniorów młodszych:                                  osiągnięcie miejsca 1-3 w mistrzostwach kraju

 

 

w sportach zespołowych:

 

- w kategorii seniorów i młodzieżowców:                       osiągnięcie miejsca 1-8 w mistrzostwach kraju,

 

- w kategorii juniorów:                                                           osiągnięcie miejsca 1-6 w mistrzostwach kraju,

uczestnictwo  w   rozgrywkach  na   najwyższym

poziomie ligowym.

 

 

Warunki, jakie muszą spełnić zaświadczenia o osiągnięciach sportowych kandydata:

 

-   oryginał dokumentu;

-   sygnatura i data wystawienia dokumentu;

-   rodzaj osiągnięcia sportowego, termin, miejsce i nazwa zawodów;

-   podpis prezesa, sekretarza generalnego lub kierownika biura polskiego związku sportowego;

-   pieczęć.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Komentarze (0)