Ogólne zasady rekrutacji na UE rok akademicki 2023/2024

Artykuł archiwalny

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.
 
Uchwała nr 49 (2021/2022) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2023/2024

 

Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 24 osób z ogólnej liczby 35 członków statutowego składu, 24 głosami „tak”, działając na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 574 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 2 pkt 10) Statutu UEP, ustalił następujące warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (zwanym dalej Uczelnią lub UEP) w roku akademickim 2023/2024:

 

DZIAŁ 1

REKRUTACJA NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM

 

§ 1

 

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia prowadzonych w języku polskim następuje w drodze postępowania rekrutacyjnego.

 

 1. Kandydaci na studia pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim ubiegają się o przyjęcie na kierunek studiów. Uczelnia zastrzega sobie prawo nieuruchomienia określonego kierunku studiów, jeżeli liczba kandydatów na ten kierunek jest mniejsza niż 30 osób. Kandydatom na taki kierunek studiów składana jest propozycja ubiegania się o przyjęcie na inny kierunek, a w wypadku braku zainteresowania – jest zwracana opłata za przeprowadzenie rekrutacji (opłata rekrutacyjna).

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne przy przyjęciach na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia ma charakter konkursowy i uwzględnia wyniki egzaminów z przedmiotów kwalifikacyjnych do UEP, wpisane na dokumencie będącym podstawą przyjęcia na studia (polskie świadectwo dojrzałości albo jego zagraniczny odpowiednik) albo na certyfikacie egzaminów CT, EGE, ZNO (w wypadku kandydatów z Białorusi, Rosji i Ukrainy, którzy przystąpili do egzaminów centralnych), przedkładanym przez kandydata w procesie rekrutacji.

 

 1. Studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia obowiązuje nauka dwóch języków obcych:

 

 1. języka angielskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym (celem lektoratu jest pozyskanie umiejętności językowych na poziomie B2 zgodnie z wymogami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), dlatego w ramach języka angielskiego minimalny wymagany poziom znajomości języka to poziom B1),

 

 1. drugiego języka obcego do wyboru spośród języka francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego od poziomu co najmniej A1.

 

 1. Studentów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia obowiązuje nauka języka angielskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym (celem lektoratu jest pozyskanie umiejętności językowych na poziomie B2 zgodnie z wymogami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, dlatego w ramach języka angielskiego minimalny wymagany poziom znajomości języka to poziom B1).

 

 1. Kandydat na studia pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim zobowiązany jest do złożenia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) deklaracji dotyczącej poziomu znajomości języka angielskiego oraz wyboru poziomu nauki języka angielskiego w trakcie studiów (w ramach grup z języka angielskiego będzie można kontynuować naukę tego języka od poziomu co najmniej B1). Deklaracja wyboru poziomu lektoratu staje się wiążąca w przypadku przyjęcia kandydata na studia.

 

 1. Cudzoziemcy – kandydaci na studia pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim przystępują do postępowania rekrutacyjnego na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

 

 1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich przyjmowani są na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia prowadzonych w języku polskim z uwzględnieniem zasad określonych w uchwale Senatu nr 122 (2018/2019) z dnia 28 czerwca 2019 roku z późn. zm.

 

 1. Kandydaci, którzy poddali się postępowaniu rekrutacyjnemu w latach poprzednich, lecz nie zostali przyjęci na studia, podlegają takiej samej procedurze rekrutacyjnej, jak kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia po raz pierwszy.

 

 1. Osoby posiadające już status studenta danego kierunku studiów pierwszego stopnia w UEP nie mogą się ubiegać o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na ten sam kierunek.

 

 1. Decyzję o liczbie miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych w języku polskim podejmuje Rektor UEP.

 

 1. Zasad rekrutacji określonych niniejszą uchwałą nie stosuje się do kandydatów przyjmowanych na studia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów. Zasady przyjęć takich kandydatów określa odrębna uchwała Senatu.

 

§ 2

 

 1. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na I rok studiów pierwszego stopnia prowadzonych w języku polskim na wybrany kierunek, mogą się ubiegać o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim na kierunek, na którym postępowanie rekrutacyjne obejmowało te same przedmioty kwalifikacyjne, jeżeli na kierunku tym nie została wyczerpana liczba miejsc. Jeżeli na kierunku, na którym nie została wyczerpana liczba miejsc, rekrutacja odbywa się na podstawie innych przedmiotów niż na pozostałe kierunki, o przyjęcie na ten kierunek mogą ubiegać się kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na inny kierunek i nie zostali przyjęci na I rok studiów - na podstawie liczby punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 1. Od kandydatów na I rok studiów wymagane są następujące dokumenty:
  1. podanie (według ustalonego formularza),

 

 1. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości lub świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego albo oryginał dyplomu/świadectwa ukończenia szkoły średniej za granicą opatrzony apostille lub zalegalizowany, do wglądu na czas postępowania rekrutacyjnego; na podstawie tych dokumentów Uczelnia sporządzi ich poświadczoną kopię, a oryginał lub odpis zostanie zwrócony,

 

 1. ankieta osobowa ze zdjęciem kandydata,

 

 1. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku – dotyczy kandydatów na studia na kierunkach, na których może występować narażenie na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Skierowanie na badania jest wystawiane kandydatom przez UEP. Kandydat, który uzyskał orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia na danym kierunku studiów na okres krótszy niż planowany cykl kształcenia, po przyjęciu na studia podlega okresowym badaniom lekarskim na podstawie skierowania wystawionego przez Uczelnię,

 

 1. dokument potwierdzający zmianę nazwiska (dotyczy osób posiadających świadectwo dojrzałości wystawione na inne nazwisko niż obecne),

 

 1. zaświadczenie o udziale w olimpiadzie stopnia centralnego albo konkursie międzynarodowym lub ogólnopolskim, określonych w uchwale Senatu nr 122 (2018/2019) z dnia 28 czerwca 2019 roku (dotyczy tylko laureatów i finalistów olimpiad albo laureatów konkursów, którzy nie mają stosownego wpisu na świadectwie dojrzałości),

 

 1. zaświadczenie o liczbie punktów z matury międzynarodowej (dotyczy kandydatów legitymujących się dyplomem International Baccalaureate),

 

 1. certyfikat egzaminu CT, EGE, ZNO (dotyczy kandydatów, którzy zdawali taki egzamin i chcą mieć na jego podstawie ustaloną liczbę punktów rankingowych),

 

 1. zaświadczenie wojewódzkiego kuratora oświaty, że posiadane świadectwo dojrzałości jest równorzędne świadectwu uzyskanemu w polskiej szkole średniej albo zaświadczenie, że posiadany dokument uprawnia do podjęcia studiów w kraju wydania, jeżeli na samym dokumencie nie ma stosownego zapisu (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą),

 

 1. tłumaczenie świadectwa na język polski przez tłumacza przysięgłego (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą),

 

 1. dowód uiszczenia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji (opłaty rekrutacyjnej), Cudzoziemcy składają ponadto:
 2. kserokopię polisy ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki lub potwierdzenie przystąpienia do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 

 1. potwierdzoną kserokopię dokumentu uprawniającego do nieodpłatnego kształcenia na studiach prowadzonych w języku polskim – składają cudzoziemcy, o których mowa w art. 324 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

 

 1. zaświadczenie o pochodzeniu polskim (dotyczy cudzoziemców, którzy w zgłoszeniu elektronicznym zaznaczyli, że mają pochodzenie polskie).

Dodatkowo cudzoziemcy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą składają:

15) zaświadczenie  o  ukończeniu  kursu  przygotowawczego  do  podjęcia  kształcenia w   języku    polskim    w    jednostkach    wyznaczonych    przez    ministra     właściwego ds. szkolnictwa wyższego lub

 

 1. certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

 

 1. potwierdzenie ukończenia szkoły średniej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim.

 

Cudzoziemcy nieposiadający żadnego z powyższych dokumentów zobowiązani są do uzyskania potwierdzenia Uczelni, że ich stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim.

 1. Od  kandydatów  przystępujących  do  postępowania  rekrutacyjnego  jest  wymagane elektroniczne zgłoszenie.

 

4. Warunkiem udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji. Uczelnia nie zwraca opłaty rekrutacyjnej, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2.

 

 1. Kandydaci nieposiadający w ostatnim dniu przyjmowania dokumentów na studia oryginału lub odpisu dyplomu matury międzynarodowej albo świadectwa ukończenia szkoły średniej za granicą, są obowiązani złożyć do akt Uczelni oryginał wyżej wymienionego dokumentu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września roku kalendarzowego, w którym kandydat ubiega się o przyjęcie na studia (dotyczy kandydatów, którzy zdawali maturę międzynarodową albo ukończyli szkołę średnią za granicą).

 

 1. Jeżeli po upływie terminu składania dokumentów liczba miejsc na kierunkach nie zostanie wyczerpana, kierunkowe komisje rekrutacyjne mogą obniżyć limity punktów rankingowych, decydujące o przyjęciu na studia. Zmianę limitu punktów zatwierdza pełnomocnik rektora ds. rekrutacji.

 

 1. Rozpoczęcie rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim nastąpi nie wcześniej niż 6 maja i nie później niż 31 maja roku, w którym prowadzona jest rekrutacja na studia, a zakończenie rekrutacji nastąpi nie później niż 30 października roku, w którym prowadzona jest rekrutacja (z uwzględnieniem postępowania odwoławczego).

 

 1. Rozpoczęcie rekrutacji na studia niestacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim nastąpi nie wcześniej niż 10 lipca i nie później niż 15 lipca roku, w którym prowadzona jest rekrutacja na studia, a zakończenie rekrutacji nastąpi nie później niż 30 października roku, w którym prowadzona jest rekrutacja (z uwzględnieniem postępowania odwoławczego).

 

 1. Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego ustala Senat Uczelni.

 

 1. Rektor może podjąć decyzję o dodatkowej rekrutacji przy zachowaniu warunków i trybu oraz terminów rekrutacji określonych w niniejszej uchwale.

 

§ 3

 

 1. Liczba punktów rankingowych kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim, ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów, ustalana jest

 

na podstawie liczby punktów/ocen z przedmiotów kwalifikacyjnych, wpisanych na dokumencie będącym podstawą przyjęcia na studia albo certyfikacie egzaminu CT, EGE, ZNO.

 

 1. Przedmiotami kwalifikacyjnymi na kierunkach: ekonomia; finanse, audyt, inwestycje; gospodarka turystyczna; logistyka; międzynarodowe stosunki gospodarcze; rachunkowość

 

 1. finanse biznesu oraz zarządzanie, są:

 

 1. geografia albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology In a Global Society – w przypadku matury International Baccalaureate i European Baccalaureate) – do wyboru przez kandydata,

 

 1. matematyka,

 

3) język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski) – do wyboru przez kandydata.

 

 1. Przedmiotami kwalifikacyjnymi na kierunku informatyka i ekonometria są:
  1. fizyka albo geografia, albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology In a Global Society – w przypadku matury International Baccalaureate i European Baccalaureate) – do wyboru przez kandydata,

 

2) matematyka,

 

3) język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski) – do wyboru przez kandydata.

 

 1. Przedmiotami kwalifikacyjnymi na kierunku polityka społeczna są:
  1. geografia albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information

 

Technology In a Global Society – w przypadku matury International Baccalaureate i European Baccalaureate), albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie – do wyboru przez kandydata,

 

2) język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski) – do wyboru przez kandydata.

 

 1. Przedmiotami kwalifikacyjnymi na kierunkach: jakość i rozwój produktu oraz zarządzanie i inżynieria produkcji są:

 

1)

biologia albo chemia, albo fizyka, albo matematyka – do wyboru przez kandydata,

2)

język  obcy  nowożytny  (angielski,  francuski,  hiszpański,  niemiecki,  rosyjski)  –

 

do wyboru przez kandydata.

 

 1. Przedmiotami kwalifikacyjnymi na kierunku prawno-ekonomicznym prowadzonym wspólnie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są:

 

 1. geografia albo historia, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie – do wyboru przez kandydata,

 

2) język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski) – do wyboru przez kandydata.

 

 1. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych, o których mowa w ust. 2 - 6 dokonuje kandydat na studia.

 

8.    Liczbę punktów rankingowych oblicza się zgodnie z zasadami przedstawionymi w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 1. Na podstawie liczby punktów rankingowych z przedmiotów kwalifikacyjnych do UEP są sporządzone w postępowaniu rekrutacyjnym jednolite listy rankingowe kandydatów na każdym z kierunków studiów.

 

 1. Jeżeli kandydat nie posiada na świadectwie dojrzałości/świadectwie ukończenia szkoły średniej za granicą/ dyplomie matury IB/EB, certyfikacie egzaminu CT, EGE, ZNO żadnego z przedmiotów, o których mowa w ust. 2–6, może być kwalifikowany na podstawie złożonego świadectwa dojrzałości, jeżeli na kierunku, o przyjęcie na który ubiega się kandydat, nie została wyczerpana liczba miejsc.

 

§ 4

 

 1. Liczba punktów rankingowych kandydatów na studia niestacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim, ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów, ustalana jest

 

na podstawie liczby punktów/ocen z przedmiotów kwalifikacyjnych, wpisanych na dokumencie będącym podstawą przyjęcia na studia albo certyfikacie egzaminu CT, EGE, ZNO.

 

 1. Przedmiotami kwalifikacyjnymi są:

 

 1. na kierunkach ekonomia; finanse, audyt, inwestycje; logistyka; międzynarodowe stosunki gospodarcze; rachunkowość i finanse biznesu oraz zarządzanie:

 

 1. historia albo geografia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology in a Global Society – w przypadku matury International Baccalaureate i European Baccalaureate) – do wyboru przez kandydata,
 1. matematyka,
 1. język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski) – do wyboru przez kandydata,
 1. na kierunku informatyka i ekonometria:

 

 1. fizyka albo historia, albo geografia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology In a Global Society – w przypadku matury International Baccalaureate i European Baccalaureate) – do wyboru przez kandydata,

 

 1. matematyka,

 

 1. język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski) – do wyboru przez kandydata,
 1. na kierunku jakość i rozwój produktu oraz zarządzanie i inżynieria produkcji:
  1. biologia albo chemia, albo fizyka, albo matematyka – do wyboru przez kandydata,

b)  język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski) –

do wyboru przez kandydata.

 

3.    Liczbę punktów rankingowych ustala się zgodnie z zasadami przedstawionymi w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 1. Na podstawie liczby punktów rankingowych obliczonych zgodnie z ust. 3 powyżej, sporządzane są jednolite listy kandydatów dla każdego z kierunków studiów.

 

 1. Jeżeli kandydat na studia niestacjonarne nie zdawał na egzaminie maturalnym żadnego z przedmiotów wymienionych w ust. 2, może być kwalifikowany na podstawie złożonego świadectwa dojrzałości, jeżeli na kierunku, o przyjęcie na który ubiega się kandydat, nie została wyczerpana liczba miejsc.

 

 

DZIAŁ 2

REKRUTACJA NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM

 

§ 5

 

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia prowadzonych w języku angielskim następuje w drodze postępowania rekrutacyjnego.

 

 1. Kandydaci na studia pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim ubiegają się o przyjęcie na kierunek studiów. Uczelnia zastrzega sobie prawo nieuruchomienia określonego kierunku studiów, jeżeli liczba kandydatów na ten kierunek jest mniejsza niż 20 osób. Kandydatom na taki kierunek studiów składana jest propozycja ubiegania się o przyjęcie na inny kierunek prowadzony w języku angielskim, a w wypadku braku zainteresowania – jest zwracana opłata za przeprowadzenie rekrutacji (opłata rekrutacyjna).

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy i uwzględnia wyniki egzaminów z przedmiotów kwalifikacyjnych do UEP, wpisane na dokumencie będącym podstawą przyjęcia na studia (polskie świadectwo dojrzałości albo jego zagraniczny odpowiednik), albo na certyfikacie egzaminów CT, EGE, ZNO (w wypadku kandydatów z Białorusi, Rosji i Ukrainy, którzy przystąpili do egzaminów centralnych), przedkładanym przez kandydata w procesie rekrutacji.

 

 1. Osoby posiadające już status studenta danego kierunku studiów pierwszego stopnia w UEP nie mogą się ubiegać o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na ten sam kierunek studiów.
 1. Decyzję o liczbie miejsc na studiach prowadzonych w języku angielskim podejmuje Rektor UEP.

 

 1. Cudzoziemcy – kandydaci na studia prowadzone w języku angielskim przystępują do postępowania rekrutacyjnego na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

 

§ 6

 

 1. Od kandydatów na I rok studiów prowadzonych w języku angielskim wymagane są następujące dokumenty:
  1. podanie (według ustalonego formularza),

 

 1. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości lub świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego albo oryginał dyplomu/świadectwa ukończenia szkoły średniej za granicą opatrzony apostille lub zalegalizowany, do wglądu na czas postępowania rekrutacyjnego; na podstawie tych dokumentów uczelnia sporządzi ich poświadczoną kopię, a oryginał lub odpis zostanie zwrócony,

 

 1. certyfikat egzaminu CT, EGE, ZNO (dotyczy kandydatów, którzy zdawali taki egzamin i chcą mieć na jego podstawie ustaloną liczbę punktów rankingowych),

 

 1. ankieta osobowa ze zdjęciem kandydata,

 

 1. dokument potwierdzający zmianę nazwiska (dotyczy osób posiadających świadectwo dojrzałości wystawione na inne nazwisko niż obecne),

 

 1. zaświadczenie wojewódzkiego kuratora oświaty, że posiadane świadectwo dojrzałości jest równorzędne świadectwu uzyskanemu w polskiej szkole średniej albo zaświadczenie, że posiadany dokument uprawnia do podjęcia studiów w kraju wydania, jeżeli na samym dokumencie nie ma stosownego zapisu (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą),

 

 1. tłumaczenie świadectwa na język angielski przez tłumacza przysięgłego (dotyczy kandydatów, którzy posiadają świadectwo wystawione w innym języku niż język polski lub angielski),

 

 1. dowód uiszczenia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji (opłaty rekrutacyjnej),
 2. dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie:

 

 1. certyfikat IELTS uzyskany nie wcześniej niż w 2021 roku z wynikiem ogólnym minimum 6.0; lub

 

 1. certyfikat TOEFL ibt uzyskany nie wcześniej niż w 2021 roku z wynikiem minimum 70 pkt; lub

 

 1. certyfikat TOEIC uzyskany nie wcześniej niż w 2021 roku z wynikiem minimum 700 pkt; lub
 2. dyplom matury IB; lub

 

 1. wynik z matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym na poziomie minimum 75%.

 

Osobami zwolnionymi z przedstawienia certyfikatu są rodzimi użytkownicy języka angielskiego (native speakers).

 

Cudzoziemcy nieposiadający żadnego z powyższych dokumentów zobowiązani są do uzyskania potwierdzenia Uczelni, że ich stopień znajomości języka angielskiego pozwala na podjęcie studiów w tym języku.

 

Cudzoziemcy składają ponadto:

 

 1. kserokopię polisy ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki lub potwierdzenie przystąpienia do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 

 1. potwierdzoną kserokopię dokumentu uprawniającego do nieodpłatnego kształcenia na studiach w języku angielskim – składają cudzoziemcy, o których mowa w art. 324 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

§ 7

 1. Liczba punktów rankingowych kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim ustalana jest na podstawie liczby punktów/ocen z przedmiotów kwalifikacyjnych, wpisanych na dokumencie będącym podstawą przyjęcia na studia.

 

 1. Przedmiotami kwalifikacyjnymi na kierunkach Finance oraz Bachelor in Business Administration są:

 

 1. geografia albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology in a Global Society – w przypadku matury International Baccalaureate i European Baccalaureate), a w przypadku kandydatów, którzy nie ukończyli szkoły średniej w Polsce przedmioty ekonomiczne (np. finanse, rachunkowość, ekonomia, przedsiębiorczość i zarządzanie) – do wyboru przez kandydata, oraz

 

 1. matematyka.

 

 1. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych, o których mowa w ust. 2 dokonuje kandydat na studia.

 

4.    Liczbę punktów rankingowych oblicza się zgodnie z zasadami przedstawionymi w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 1. Na podstawie liczby punktów rankingowych z przedmiotów kwalifikacyjnych do UEP są sporządzone w postępowaniu rekrutacyjnym jednolite listy rankingowe kandydatów na każdym z kierunków studiów lub specjalności z zastrzeżeniem § 8.

 

 1. Jeżeli kandydat nie posiada na świadectwie dojrzałości/świadectwie ukończenia szkoły średniej za granicą/ dyplomie matury IB/EB, certyfikacie egzaminu CT, EGE, ZNO żadnego z przedmiotów, o których mowa w ust. 2 , może być kwalifikowany na podstawie złożonego świadectwa dojrzałości, jeżeli na kierunku, o przyjęcie na który ubiega się kandydat, nie została wyczerpana liczba miejsc.

 

 1. Jeżeli po upływie terminu składania dokumentów liczba miejsc na kierunkach nie zostanie wyczerpana, kierunkowe komisje rekrutacyjne mogą obniżyć limity punktów rankingowych, decydujące o przyjęciu na studia. Zmianę limitu punktów zatwierdza pełnomocnik rektora ds. rekrutacji.

 

 1. Rozpoczęcie rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim nastąpi nie wcześniej niż 1 kwietnia i nie później niż 30 kwietnia roku, w którym prowadzona jest rekrutacja na studia, a zakończenie rekrutacji nastąpi nie później niż 30 października roku, w którym prowadzona jest rekrutacja (z uwzględnieniem postępowania odwoławczego).

 

§ 8

 

 1. Przy przyjęciach na studia pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim dokonuje się następującego podziału liczby miejsc, ustalonej przez Rektora na dany kierunek studiów na rok akademicki 2023/2024:
 1. 50% liczby miejsc jest zarezerwowane dla kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią w Polsce oraz
 2. 50% liczby miejsc jest przeznaczone jest dla pozostałych kandydatów.
 1. W ramach puli miejsc określonych w ust. 1 ustala się odrębne listy rankingowe kandydatów, zgodnie z zasadami określonymi w § 7.
 1. Listy rankingowe dla kandydatów, w ramach puli miejsc określonej w ust. 1 pkt 2) są sporządzane w terminie wcześniejszym niż listy rankingowe dla kandydatów wymienionych w ust. 1 pkt 1). W związku z tym nieobsadzona liczba miejsc z puli, o której mowa w ust. 1 pkt 2), przechodzi do puli miejsc, o której mowa w ust. 1 pkt 1).

 

DZIAŁ 3

PRZEPISY WSPÓLNE

 

§ 9

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne przy przyjęciach na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim oraz na studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim przeprowadzają kierunkowe komisje rekrutacyjne powoływane przez rektora. Przewodniczącym kierunkowej komisji rekrutacyjnej jest osoba wyznaczona przez rektora.
 1. Zadaniem kierunkowej komisji rekrutacyjnej jest w szczególności:
  1. dopuszczanie kandydatów do postępowania rekrutacyjnego,

2)   ustalenie liczby punktów rankingowych określających możliwość kwalifikacji do przyjęcia na studia,

 1. podejmowanie decyzji w sprawie rozbieżności pomiędzy punktacją elektronicznie deklarowaną a rzeczywistą, wynikającą ze świadectwa dojrzałości,
 2. w odniesieniu do kandydatów niebędących cudzoziemcami;
  1. informowanie kandydatów o wpisaniu ich na listę studentów,
  2. wydawanie decyzji o nieprzyjęciu na studia,
 1. dokonywanie w trybie autokontroli zmiany wydanych decyzji o nieprzyjęciu na studia na skutek wniesionych środków odwoławczych,
 1. przekazywanie rektorowi odwołań kandydatów od decyzji o nieprzyjęciu na studia, które nie uległy zmianie w trybie autokontroli.
 1. Uchwały kierunkowych komisji rekrutacyjnych zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
 1. Proces rekrutacji na studia koordynuje pełnomocnik rektora ds. rekrutacji. Do zadań pełnomocnika rektora ds. rekrutacji należy w szczególności zatwierdzanie – na wniosek właściwej kierunkowej komisji rekrutacyjnej – kierunkowych limitów punktów rankingowych upoważniających do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia i studia niestacjonarne pierwszego stopnia.

 

§ 10

 

 1. Przed zakwalifikowaniem do składania dokumentów rekrutacyjnych kierunkowa komisja rekrutacyjna sporządza listę wszystkich kandydatów w kolejności według liczby uzyskanych punktów rankingowych.

 

 1. Kolejno kierunkowa komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów kwalifikujących się do złożenia dokumentów rekrutacyjnych, w kolejności według liczby uzyskanych punktów w ramach limitów punktów zatwierdzonych przez pełnomocnika rektora ds. rekrutacji.

 

 1. Po złożeniu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych kierunkowa komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów, którzy spełnili wszystkie wymogi niezbędne do przyjęcia na studia.

 

 1. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego każdego kandydata sporządza się protokół, w którym wpisuje się liczbę punktów uzyskanych przez kandydata zgodnie z postanowieniami § 3-4 oraz § 7-8. Protokół jest podpisywany przez przewodniczącego, sekretarza i pozostałych członków kierunkowej komisji rekrutacyjnej. Wszelkie skreślenia i zmiany dokonywane w protokole powinny być omówione i potwierdzone podpisem przewodniczącego.

 

 1. Na podstawie list kandydatów, o których mowa w ust. 3 kierunkowa komisja rekrutacyjna dokonuje – w odniesieniu do kandydatów niebędących cudzoziemcami - wpisu na listę studentów I roku studiów.

 

 1. Decyzje o nieprzyjęciu na studia oraz informacje o wpisaniu kandydata na listę studentów podpisuje w imieniu kierunkowej komisji rekrutacyjnej przewodniczący kierunkowej komisji rekrutacyjnej, z zastrzeżeniem ust. 7.

 

 1. Decyzje o przyjęciu i nieprzyjęciu na studia cudzoziemców wydaje na podstawie list kandydatów, o których mowa w ust. 3, rektor.

 

 1. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia pierwszego stopnia są jawne i udostępniane są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

 

§ 11

 

 1. Od decyzji kierunkowej komisji rekrutacyjnej o nieprzyjęciu na studia kandydat może się odwołać do rektora za pośrednictwem właściwej kierunkowej komisji rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja rektora jest ostateczna. Od decyzji rektora przysługuje kandydatowi skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na zasadach i w trybie przewidzianym we właściwych przepisach.

 

 1. W wypadku cudzoziemców, od decyzji rektora o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia kandydatowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

 1. Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów, rozpoczynane w roku akademickim 2023/2024, a których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został następnie podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

 

 1. w odniesieniu do kandydatów, co do których decyzja w przedmiocie przyjęcia na studia nie została jeszcze wydana – mogą złożyć do kierunkowej komisji rekrutacyjnej wniosek o zmianę liczby punktów w związku z podwyższeniem wyniku egzaminu maturalnego. Wniosek taki winien być złożony przed upływem terminów ogłoszenia wyników rekrutacji, wynikających z odpowiedniej uchwały Senatu UEP w sprawie harmonogramu rekrutacji w roku akademickim 2023/2024;

 

 1. w odniesieniu do kandydatów, co do których wydana została ostateczna decyzja o nieprzyjęciu na studia - mogą być przyjęci na studia po złożeniu wniosku do kierunkowej komisji rekrutacyjnej (a w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami – do rektora) o zmianę decyzji o nieprzyjęciu na studia. Wniosek taki powinien zawierać informację o liczbie uzyskanych punktów z przedmiotów kwalifikacyjnych, które kandydat uzyskał w związku z podwyższeniem wyniku egzaminu maturalnego oraz być złożony najpóźniej w terminie 7 dni przed rozpoczęciem zajęć na danym kierunku studiów. Jeżeli w efekcie podwyższenia wyniku egzaminu maturalnego kandydat uzyska liczbę punktów kwalifikacyjnych wymaganą przy przyjęciu na dany kierunek studiów oraz złoży wymagane dokumenty rekrutacyjne, kierunkowa komisja rekrutacyjna (a w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami – rektor) może - o ile przemawia za tym słuszny interes kandydata - zmienić ostateczną decyzję o nieprzyjęciu na studia i przyjąć go na studia w UEP.

 

 

§ 12

 

Uchwała Senatu UEP w sprawie postępowania rekrutacyjnego na studia jest podana do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej - BIP na internetowej stronie podmiotowej UEP oraz jest udostępniana w siedzibie Uczelni.

Komisję skrutacyjną stanowili mgr Katarzyna Klecha-Natonik i Dawid Kubczak

 

Przewodniczył obradom Senatu

REKTOR

(prof. dr hab. Maciej Żukowski)

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Komentarze (0)