Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2023/2024

Artykuł archiwalny

Akademia Muzyczna w Poznaniu rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Akademii Muzycznej w Poznaniu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.

 

Regulamin postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu rok akademicki 2023/2024

 

I CZĘŚĆ OGÓLNA

 

Przepisy ogólne

 

§ 1

 

 1. Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu (dalej także „Akademia” lub „Uczelnia”), działając na podstawie art. 70 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.– dalej „Ustawa”), przeprowadza dodatkowe egzaminy na studia celem sprawdzenia uzdolnień artystycznych kandydatów.

 

 1. Egzaminy, o których mowa w ust. 1 przeprowadzane są w postaci egzaminów wstępnych, których warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia wynika z niniejszego Regulaminu.

 

 1. Wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio w postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego i drugiego stopnia chyba, że z treści tych postanowień lub tytułu danej jednostki redakcyjnej wynika inaczej.

 

 1. Ilekroć Regulamin odsyła do treści informatora oznacza to „Informator dla kandydatów na I rok studiów”, którego treść ustalana jest uchwałą Senatu Akademii.

 

 1. Postanowienia szczególne dotyczące cudzoziemców zawierają §§ 24-26.

 

Organy właściwe

 

§ 2

 

 1. Do celów organizacji i przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w Akademii powołuje się Komisje Rekrutacyjne:
  1. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną,
  2. Komisje Rekrutacyjne Instytutu,

oraz komisje egzaminacyjne przy Komisjach Rekrutacyjnych Instytutu.

 1. Kadencja członków Komisji Rekrutacyjnych trwa do czasu powołania członków Komisji Rekrutacyjnych na nową kadencję.
 2. Utrata mandatu członka Komisji Rekrutacyjnej następuje na skutek:
  1. rezygnacji z zajmowanego stanowiska,
  2. utraty statusu pracownika Akademii,
  3. odwołania przez organ powołujący,
  4. śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych.
 1. Członek Komisji Rekrutacyjnej zainteresowany osobiście treścią decyzji podejmowanej przez Komisję Rekrutacyjną tj. w sprawach, które dotyczą go osobiście, jego małżonka, krewnych lub powinowatych wstrzymuje się od głosowania.
 1. Osoba zainteresowana osobiście treścią decyzji, w rozumieniu ust. 4 nie może być członkiem komisji egzaminacyjnej przy danej Komisji Rekrutacyjnej Instytutu.

 

§ 3

 1. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną powołuje w terminie do 30 kwietnia Rektor Akademii.
 2. W skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
  1. Rektor lub Prorektor Akademii wyznaczony przez Rektora, jako Przewodniczący,
  2. Członkowie,
  3. Sekretarz.
 1. Przewodniczący Komisji wyznacza spośród członków Komisji swojego zastępcę oraz zastępcę sekretarza.
 1. Członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Rektor powołuje w osobach reprezentantów każdego z Instytutów Akademii wskazanych przez właściwych Dyrektorów Instytutu spośród nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego.
 1. W posiedzeniach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej uczestniczy z głosem doradczym przedstawiciel Samorządu Studenckiego.

 

§ 4

Do kompetencji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, poza innymi sprawami uregulowanymi

 1. Regulaminie lub Ustawie należy:
 1. zatwierdzanie listy kandydatów dopuszczonych do egzaminów wstępnych przygotowanej przez Komisje Rekrutacyjne Instytutów,
 1. przedstawianie do wiadomości Rektora listy osób dopuszczonych do egzaminów wstępnych,
 2. czuwanie nad przestrzeganiem kalendarza postępowania rekrutacyjnego,
 1. sprawowanie nadzoru i kontroli nad przebiegiem postępowania rekrutacyjnego na wszystkie rodzaje studiów prowadzonych przez Akademię,
 1. opiniowanie odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnych Instytutów w trybie opisanym w Regulaminie,
 2. wydawanie instrukcji o charakterze organizacyjnym,
 3. wydawanie wiążących wyjaśnień i rozstrzygania wątpliwości powstałych w czasie pracy Komisji Rekrutacyjnych Instytutów.

 

§ 5

 

 1. Komisje Rekrutacyjne Instytutów powołują dziekani wydziałów, w skład których wchodzą dane instytuty, w terminie do dnia 30 kwietnia.
 2. W skład Komisji Rekrutacyjnej Instytutu wchodzą:
  1. Dyrektor Instytutu – jako przewodniczący,
  2. Zastępca Dyrektora Instytutu,
  3. Kierownicy Katedr i Zakładów wchodzących w skład danego instytutu,
  4. inni nauczyciele akademiccy Uczelni wskazani przez dziekana właściwego wydziału,

 

 1. Dyrektor Instytutu wyznacza spośród członków Komisji Rekrutacyjnej Instytutu swojego Zastępcę oraz Sekretarza.

 

§ 6

Do  kompetencji  Komisji  Rekrutacyjnej  Instytutu,  poza  innymi  sprawami  uregulowanymi

 1. Regulaminie lub Ustawie należy:
  1. zatwierdzanie dokumentacji rekrutacyjnej,
  2. sporządzanie list kandydatów dopuszczonych do następnego etapu egzaminów,
  3. weryfikacja prawidłowości merytorycznej dokumentacji złożonej przez kandydatów,

 

 1. przeprowadzanie egzaminów wstępnych na kierunki i specjalności przyporządkowane do instytutu,

e. sporządzanie protokołów z przebiegu egzaminów wstępnych określające wynik dokonanej kwalifikacji kandydatów,

 1. dokonywanie podsumowania wyników egzaminów,
 2. ogłaszanie wyników egzaminów wstępnych na kierunki i specjalności przyporządkowane do instytutu,
 3. dokonywanie wpisów na listę studentów oraz podejmowanie decyzji odmownych w sprawach przyjęć na studia pierwszego i drugiego, a także studia podyplomowe oraz sporządzanie listy osób przyjętych na studia i przedstawianie jej do wiadomości Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej,
 1. wydawanie wiążących wyjaśnień i rozstrzygania wątpliwości powstałych w czasie pracy komisji egzaminacyjnych przy danej Komisji Rekrutacyjnej Instytutu.

§ 7

 

 1. Komisje Rekrutacyjne Instytutów przeprowadzają czynności związane z przebiegiem egzaminów wstępnych przy pomocy komisji egzaminacyjnych.

 

 1. Do przeprowadzania egzaminów powołuje się taką liczbę komisji egzaminacyjnych jaką Dyrektor Instytutu uzna za konieczną ze względu na liczbę kierunków i specjalności, na które dana Komisja Rekrutacyjna Instytutu przeprowadza postępowanie rekrutacyjne oraz liczbę kandydatów.

 

 1. Komisje egzaminacyjne powoływane są przez Dyrektora Instytutu – Przewodniczącego danej Komisji Rekrutacyjnej Instytutu spośród lub spoza członków Komisji Rekrutacyjnej Instytutu w składzie co najmniej 3 osób – w tym Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej oraz co najmniej dwóch członków – w liczbie zależnej od specjalności, z której przeprowadzony jest egzamin wstępny.

 

 1. Członkiem komisji egzaminacyjnej może być wyłącznie nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia w Akademii.

 

 1. Ta sama osoba może wchodzić w skład więcej niż jednej komisji egzaminacyjnej.

 

 1. Dyrektor Instytutu powiadamia członków Komisji Rekrutacyjnej Instytutu o powołaniu ich w skład określonej komisji egzaminacyjnej oraz o planach egzaminów.

 

 1. Wyjątkowo, w przypadku konieczności sprawdzenia zdolności, których weryfikacja nie jest możliwa przy udziale wyłącznie nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w Akademii, dziekan może powołać biegłego spoza Uczelni, który uczestniczy w egzaminie wstępnym w części mającej zweryfikować wskazane zdolności oraz przedstawia komisji egzaminacyjnej swoją opinię w tym przedmiocie.

 

 

Tryb i dokumentacja pracy Komisji Rekrutacyjnych i egzaminacyjnych

 

§ 8

 

 1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna oraz Komisje Rekrutacyjne Instytutów prowadzą swoje prace i podejmują decyzje na posiedzeniach.
 2. Terminy posiedzeń Komisji ustala ich Przewodniczący.
 1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna oraz Komisje Rekrutacyjne Instytutów są uprawnione do prowadzenia prac i podejmowania decyzji, niezależnie od liczby członków uczestniczących w posiedzeniu.
 1. Podczas przeprowadzania egzaminu wstępnego przez komisję egzaminacyjną na sali każdorazowo musi być obecnych co najmniej dwóch członków komisji egzaminacyjnej. W przypadku, gdy nie jest to możliwe, przeprowadzanie egzaminu wstępnego należy przerwać do czasu uzupełnienia składu komisji.
 1. Komisje Rekrutacyjne oraz komisje egzaminacyjne podejmują decyzje w drodze głosowania, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W wypadku równej liczby głosów za i przeciw, decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji.

 

§ 9

 

 1. Udział członków w posiedzeniach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Komisji Rekrutacyjnych Instytutów, jak również komisjach egzaminacyjnych jest obowiązkowy.

 

 1. W razie okoliczności uniemożliwiających członkowi Komisji udział w posiedzeniu, nieobecność ta powinna zostać usprawiedliwiona.

 

 1. W posiedzeniu Komisji mogą uczestniczyć na zaproszenie Przewodniczącego także osoby nie będące jej członkami, jeżeli ich udział jest konieczny ze względu na przedmiot posiedzenia.

 

§ 10

 1. Posiedzenia Komisji są protokołowane.

 

 1. Protokoły z posiedzeń Komisji podpisują uczestniczący w posiedzeniu Przewodniczący lub jego zastępca oraz osoba, która sporządziła protokół.

 

 1. Protokół z posiedzenia Komisji sporządza członek Komisji lub inna osoba, której Przewodniczący Komisji lub jego zastępca zlecił protokołowanie.

 

 1. Protokoły komisji egzaminacyjnych i Komisji Rekrutacyjnych Instytutów przekazywane są do Działu Organizacji Nauki i Nauczania Akademii.

 

 

Kwalifikacja kandydatów

 

 § 11

 

 1. Rejestracja kandydatów na studia odbywa się wyłącznie przy wykorzystaniu systemu elektronicznego, w terminie od dnia 4 maja 2023 r. do dnia 31 maja 2023 r.

Ostateczny termin elektronicznego składania dokumentów upływa 31 maja 2023 roku o godzinie 23.59.

 1. Szczegółowe zasady rejestracji elektronicznej:

 

 1. kandydat dokonuje elektronicznej rejestracji tworząc swój profil odpowiednio pod adresem:

 

 

 

 1. kandydaci korzystają z dostępu do Internetu we własnym zakresie,

 

 1. w celu rejestracji kandydat wypełnia i zatwierdza kwestionariusz oraz zapoznaje się z klauzulą informacyjną nt. przetwarzania danych osobowych, wybiera wydział, kierunek i specjalność. Wydrukowane podanie (własnoręcznie podpisane) składa wraz z wymaganymi dokumentami w formie skanów w wyznaczonym terminie,
 1. w trakcie rejestracji kandydat dołącza swoje zdjęcie w formie cyfrowej, niezbędne do sporządzenia Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS),
 2. zdjęcia cyfrowe muszą spełniać wymagania określone dla dokumentów państwowych,
 3. określa się następujące parametry dotyczące zdjęć cyfrowych:
 • rozdzielczość 300 dpi (300 punktów na cal) w jednym z formatów: JPG, TIF, BMP (wymagania jak dla dokumentów państwowych),
 • zdjęcie cyfrowe musi być odpowiednikiem, pod względem wizerunku, zdjęcia tradycyjnego dostarczonego w komplecie dokumentów,
 • zdjęcia cyfrowe należy oznaczać według schematu: _.[jpg, tif, bmp].Przykłady: Kowalski_Jan.jpg; Kowalski_Jan.tif; Kowalski_Jan.bmp. Zdjęcia cyfrowe w innych formatach nie będą akceptowane,

 

g. rejestrację elektroniczną uznaje się za dokonaną skutecznie po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych. Kandydat ponosi odpowiedzialność za błędne wypełnienie pól formularzy internetowych, ich niewypełnienie lub podanie nieprawdziwych informacji,

 

 1. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji spowodowaną awariami sieci internetowej lub okresowymi przeciążeniami serwerów. W takich przypadkach kandydat zgłasza się osobiście do sekretarza Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 

 1. Wraz z zarejestrowaniem kandydat składa w formie skanów następujące dokumenty:

 

 1. podanie wydrukowane z wzorca, jaki jest tworzony indywidualnie dla kandydata po wypełnieniu elektronicznego formularza,

 

 1. oryginał i kopia świadectwa dojrzałości lub – w przypadku kandydatów cudzoziemców bądź kandydatów Polaków, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości poza Polską – jego równoważnik w tłumaczeniu (przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP) na język polski. Do momentu otrzymania świadectwa dojrzałości wymagane jest zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu maturalnego,

 

 1. świadectwo i kopia ukończenia szkoły średniej,

 

 1. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę muzyczną I lub II stopnia, zobowiązani są dostarczyć świadectwa jej ukończenia,

 

 1. tradycyjna fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, opakowana i na odwrocie podpisana(zdjęcie tradycyjne musi być odpowiednikiem, pod względem wizerunku, zdjęcia cyfrowego),

 

 1. dowód opłaty za egzamin wstępny,

 

 1. program egzaminu (dotyczy kandydatów na wszystkie kierunki i specjalności, w tym studia dyrygenckie),

 

 1. w odniesieniu do cudzoziemców wymagane poświadczenie znajomości języka polskiego jako języka obcego na poziomie B1 lub – w przypadku kandydowania na studia licencjackie prowadzone w języku angielskim – poświadczenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2 (z obowiązku dostarczenia poświadczenia zwolnieni są obywatele krajów, których językiem urzędowym jest język angielski).

 

 1. Nuty dla akompaniatora kandydat przesyła na adres rekrutacja@amuz.edu.pl w formie elektronicznej w przypadku, gdy postępowania rekrutacyjne przewiduje egzamin z akompaniatorem.

 

 1. Ponadto kandydaci na studia II stopnia zobowiązani są złożyć: dyplom ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z kserokopią dokumentu. Do momentu otrzymania dyplomu można złożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów.

 

 1. W przypadku kandydatów cudzoziemców lub kandydatów Polaków, którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów poza Polską, należy złożyć równoważnik dyplomu wraz z suplementem przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP. Zagraniczny dyplom musi uprawniać do podjęcia studiów II stopnia w państwie wydania dokumentu.
 2. Do dokumentów należy dołączyć wykaz przygotowanych na egzamin utworów.

 

 1. W przypadku zakwalifikowania do przyjęcia na studia kandydat zobowiązany jest złożyć w Akademii oryginał świadectwa dojrzałości zgodnie z ust. 14.

 

 1. Do postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się zarejestrowanych kandydatów spełniających wymagania wskazane w niniejszym Regulaminie, którzy do dnia 31 maja 2023 r. do godz. 23.59 złożą właściwe dokumenty, prześlą wymagane pliki oraz uiszczą opłatę rekrutacyjną (o ile wymagana).

 

 1. Na podstawie dokonanych zgłoszeń elektronicznych Dział Organizacji Nauki i Nauczania Akademii sporządza ogólną listy zarejestrowanych kandydatów i przedkłada je Komisjom Rekrutacyjnym Instytutów.

 

 1. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej Instytutu lub wyznaczona przez Przewodniczącego osoba z Komisji dokonuje kontroli przedstawionej dokumentacji kandydata oraz akceptacji pod względem merytorycznym co do zgodności z wymogami przystąpienia do egzaminów i programu egzaminów na określonym wydziale i specjalności.

 

 1. Kandydat, którego dokumentacja jest prawidłowa i kompletna, zostaje dopuszczony do egzaminu i umieszczony na liście osób dopuszczonych do egzaminu.

 

 1. Kandydat, którego dokumentacja jest niepełna, o ile może ona zostać uzupełniona, winien zostać wezwany do uzupełnienia wymaganej dokumentacji na piśmie, za potwierdzeniem odbioru oraz zostać umieszczony na liście warunkowej. O fakcie uzupełnienia dokumentacji Dział Organizacji Nauki i Nauczania Akademii informuje Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej Instytutu, który umieszcza kandydata na liście, o której mowa w ust. 12.

 

 1. Kandydat na studia pierwszego stopnia, który zdaje maturę w tym samym roku, może być dopuszczony do egzaminu wstępnego bez przedłożenia kopii świadectwa dojrzałości, o ile nie zostało ono jeszcze wydane, jeżeli przedłoży zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminów maturalnych. Kopia papierowa (z przedstawionym do stwierdzenia zgodności z oryginałem) świadectwa maturalnego powinna być przedłożona wyłącznie przez kandydatów znajdujących się na liście kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminów wstępnych, o której mowa w § 17 ust. 5 - w terminie 5 dni od opublikowania tej listy, nie wcześniej jednak niż w ciągu 4 dni roboczych po oficjalnie ogłoszonym przez Państwową Komisję Egzaminacyjną terminie ich wydawania. Kandydat, który nie przedłoży kopii świadectwa w ustalonym terminie pomimo uzyskania pozytywnego wyniku egzaminów wstępnych otrzyma decyzję o odmowie przyjęcia na studia ze względu na niespełnienie ustawowego warunku.

 

 1. Brak świadectwa dojrzałości lub innego równoważnego dokumentu, o którym mowa w art. 69 ust. 2 Ustawy w chwili podejmowania przez Komisję Rekrutacyjną Instytutu rozstrzygnięcia w przedmiocie przyjęcia na studia (o którym mowa w § 18) stanowi w myśl art. 69 ust. 2 Ustawy podstawę odmowy przyjęcia na studia bez względu na wynik egzaminu wstępnego.

 

 1. Na równi z brakiem świadectwa dojrzałości traktuje się jego nieprzedłożenie przez kandydata w terminie wskazanym w ust. 15.

 

 1. Kandydat na studia drugiego stopnia, który kończy studia pierwszego stopnia (lub studia jednolite magisterskie) w tym samym roku, może być dopuszczony do egzaminu bez przedłożenia kopii dyplomu oraz suplementu dotyczącego studiów I stopnia (lub jednolitych magisterskich), o ile nie zostały one jeszcze wydane i jeżeli złoży zaświadczenie o zrealizowaniu całości programu objętego planem studiów i dopuszczeniu do obrony. Kopia (z przedstawionym do stwierdzenia zgodności z oryginałem) dyplomu i suplementu powinna być przedłożona w terminie do dnia 10 września 2023 r. Do czasu przedłożenia kopii dyplomu w stosunku do kandydata nie może zostać dokonany wpis na listę studentów.

 

 1. Brak dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub jednolitych magisterskich) w chwili podejmowania przez Komisję Rekrutacyjną Instytutu rozstrzygnięcia w przedmiocie przyjęcia na studia (o którym mowa w § 18) stanowi w myśl art. 69 ust. 3 Ustawy podstawę odmowy przyjęcia na studia bez względu na wynik egzaminu wstępnego.

 

 1. Na równi z brakiem dyplomu traktuje się jego nieprzedłożenie przez kandydata w terminie wskazanym w ust. 15.

 

 1. Dział Organizacji Nauki i Nauczania, na zlecenia Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej informuje kandydatów dopuszczonych do egzaminu wstępnego o szczegółowym harmonogramie egzaminów za pomocą poczty elektronicznej oraz umieszczając informację na stronie internetowej Akademii do dnia 13 czerwca 2023 roku, przy czym egzaminy wstępne będą odbywały się w dniach:

·

studia I stopnia

21.06.2023

– 23.06.2023 r.,

·

studia II stopnia

26.06.2023

– 28.06.2023 r.

 

 1. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub specjalność studiów w Akademii przy czym zobowiązany jest wówczas wskazać, na który kierunek lub specjalność chce zostać przyjęty w pierwszej kolejności (kierunek lub specjalność priorytetowa). Dział Organizacji Nauki i Nauczania Akademii informuje dziekanów oraz właściwe Komisje Rekrutacyjne Instytutów o kandydatach składających wniosek o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek bądź specjalność oraz zadeklarowanym przez nich kierunku lub specjalności priorytetowej. W przypadku gdy wybrane przez kandydata równolegle kierunki lub specjalności przyporządkowane są do odrębnych instytutów Akademii, wydanie rozstrzygnięcia o przyjęciu na studia przez Komisję Rekrutacyjną Instytutu właściwą dla instytutu, do którego przyporządkowany jest kierunek czy specjalność inną niż priorytetowa zostaje wstrzymane do czasu uzyskania informacji o ostatecznym rozstrzygnięciu Komisji Rekrutacyjnej Instytutu właściwej dla instytutu, do którego przyporządkowany jest kierunek lub specjalność priorytetową.

 

 1. Za wyjątkiem jednoczesnego kandydowania na studia na różnych stopniach studiów, przyjęcie na drugi kierunek studiów zgodnie z Regulaminem studiów Akademii następuje w normalnym trybie rekrutacji po zaliczeniu aktualnego (co najmniej pierwszego) roku studiów na pierwszym kierunku, z zastrzeżeniem wypełnienia wszystkich obowiązków związanych z tokiem studiów na pierwszym kierunku. Wypełnienie wszystkich obowiązków związanych z tokiem studiów potwierdza na wniosek studenta dziekan wydziału. Do czasu ukończenia aktualnego roku studiów na pierwszym kierunku kandydat bierze udział w postępowaniu rekrutacyjnym, jednak nie wydaje się wobec niego rozstrzygnięcia o przyjęciu na studia. W przypadku zaistnienia podstaw do wydania takiego rozstrzygnięcia jego wydanie wstrzymuje się do czasu zaliczenia roku oraz przedstawienia zaświadczenia dziekana, nie dłużej jednak niż do dnia zakończenia sesji egzaminacyjnej w roku 2023. W sytuacji braku spełnienia tych warunków w oznaczonym terminie wydaje się decyzję o odmowie przyjęcia na studia. Jednoczesne kandydowanie na pierwszy rok studiów na studiach różnych stopni jest możliwe w normalnym trybie rekrutacji bez spełnienia warunków wskazanych w niniejszym ustępie.

 

§ 12

 

 1. Laureat Olimpiady Artystycznej w zakresie sztuki muzycznej (dalej „laureat”), podczas rekrutacji na studia na rok akademicki następujący po roku akademickim, w którym kandydat nabył uprawnienia laureata, korzysta z uprawnienia określonego w ustępie 2.

 

 1. Laureat przyjmowany jest w pierwszej kolejności i bez konieczności uczestnictwa w egzaminie wstępnym na studia na kierunku „Kompozycja i teoria muzyki” na specjalność „Publicystyka muzyczna”.

 

 1. Warunkiem przyjęcia na studia w trybie opisanym powyżej jest przedstawienie, najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie egzaminów wstępnych, dowodu uzyskania statutu laureata.

 

 1. Nie przewiduje się specjalnego trybu przyjmowania na studia finalistów olimpiad stopnia centralnego.

 

Przepisy porządkowe egzaminu wstępnego

 

§ 13

 1. Komisje egzaminacyjne prowadzą egzaminy w terminach oraz miejscu uzgodnionym przez Komisje Rekrutacyjne Instytutów z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną.

 

 1. Kandydaci zobowiązani są do punktualnego stawiennictwa na każdy z elementów egzaminu wstępnego. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej może dopuścić do egzaminu kandydata, który spóźnił się na egzamin, o ile jego dopuszczenie nie będzie stanowiło naruszenia równości szans innych kandydatów i jest możliwe w terminie przewidzianym na przeprowadzenie egzaminu. Informację o czasie spóźnienia umieszcza się w protokole egzaminacyjnym.

 

 1. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej nie dopuszcza do egzaminu kandydata będącego pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, jak również kandydata naruszającego zasady porządku i bezpieczeństwa w Akademii.

 

 1. Kandydat przystępujący do egzaminu powinien wylegitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem z fotografią potwierdzającym tożsamość kandydata. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub osoba dyżurująca upoważniona przez dziekana sprawdza tożsamość kandydatów przed rozpoczęciem egzaminów. Kandydat, który nie okaże dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość nie zostaje dopuszczony do egzaminu. Informację o niedopuszczeniu do egzaminu umieszcza się w protokole egzaminacyjnym. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej może dopuścić do egzaminu kandydata, który nie wylegitymuje się dokumentem potwierdzającym tożsamość, jeżeli kandydat jest osobiście znany członkom komisji egzaminacyjnej. Informację o dopuszczeniu kandydata do egzaminu w takich okolicznościach umieszcza się w protokole egzaminacyjnym.

 

 

Przebieg egzaminu wstępnego – postanowienia ogólne

§ 14

 

 1. Egzaminy na poszczególne kierunki i specjalności studiów w Akademii są dwuetapowe. Do drugiego etapu egzaminów dopuszczani są kandydaci, którzy pozytywnie przeszli pierwszy etap egzaminów.

 

 1. Zasady i przebieg poszczególnych części egzaminu, w tym określenie zasad uzyskania pozytywnej oceny pierwszego etapu egzaminów wstępnych, na poszczególnych kierunkach studiów i specjalnościach wynikają z Części II niniejszego Regulaminu.

 

§ 15

 

 1. W toku postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia nie bierze się pod uwagę liczby punktów uzyskanych z egzaminu dojrzałości oraz egzaminu maturalnego.

 

 1. Wynik postępowania rekrutacyjnego na studia drugiego stopnia oraz studia podyplomowe stanowi punktacja uzyskana z egzaminów wstępnych, ustalona zgodnie z Częścią II niniejszego Regulaminu.

 

 1. Nieuzyskanie punktów z jakiejkolwiek części egzaminów wstępnych (0 punktów) oznacza, że wynik łączny kandydata z egzaminów wstępnych wynosi 0 punktów.

 

 1. Kandydat, który nie brał udziału w jakiejkolwiek części egzaminów wstępnych nie otrzymuje z tej części punktów (0 punktów). Przepis ust. 3 stosuje się.

 

§ 16

 

Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia pod warunkiem posiadania zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznanego za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą albo uznanego na podstawie umowy międzynarodowej za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Ogłaszanie wyników egzaminów i przyjęć na studia

 

§ 17

 

 1. Członkowie komisji egzaminacyjnej dokonują indywidualnie oceny danego kandydata w ramach punktacji ustalonej dla danej części egzaminu wstępnego.

 

 1. Komisja egzaminacyjna sporządza protokół z przebiegu każdego egzaminu kandydata natychmiast po zakończeniu egzaminu. Protokół ten może być sporządzony jako protokół zbiorczy dla wszystkich kandydatów. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji egzaminacyjnej. Podpis może być dokonany także w formie elektronicznej (profilem zaufanym bądź podpisem elektronicznym).

 

 1. Protokół komisji egzaminacyjnej zawiera określenie rodzaju egzaminu i uzyskaną przez kandydata ocenę oraz liczbę punktów.

 

 1. Protokół, o którym mowa w ust. 3 zostaje przedstawiony do rozstrzygnięcia właściwej Komisji Rekrutacyjnej Instytutu, która w drodze głosowania ustala ostateczny wynik uzyskany przez danego kandydata.

 

 1. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej Instytutu sporządza i podpisuje:
  1. listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu egzaminu wstępnego,
  2. listę kandydatów niezakwalifikowanych do drugiego etapu egzaminu wstępnego.

 

 1. Listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu rekrutacji odzwierciedlające ilość uzyskanych punktów (malejąco) wg specjalności zostają wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczone na stronie internetowej Akademii, przy czym nie podaje się danych kandydatów a jedynie nadany im w toku postępowania rekrutacyjnego kod kandydata.

 

 1. Po przeprowadzeniu egzaminów sporządzany jest indywidualny protokół dla każdego kandydata uwzględniający punktację uzyskaną podczas egzaminów. Indywidualny protokół kandydata podpisany przez Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej Instytutu przechowywany jest w teczce kandydata.

 

 1. Komisja Rekrutacyjna Instytutu sporządza protokół zbiorczy wyników postępowania rekrutacyjnego na dany kierunek studiów i specjalność, wskazujący na wyniki poszczególnych kandydatów z podziałem na poszczególne części egzaminu oraz wynik łączny, z zachowaniem kolejności wynikającej z uzyskanej punktacji łącznej (od najwyższej), jak również wskazujący na wynik sprawdzianu (pozytywny lub negatywny) oraz wskazanie co do przyjęcia na studia (TAK lub NIE).

 

 1. Na protokole zbiorczym, o którym mowa w ust. 8 nanosi się podział kandydatów uzyskujących pozytywny wynik na tych, którzy mieszczą się w limicie przyjęć dla danego kierunku lub specjalności studiów i kandydatów poza tym limitem.

 

 1. Jeżeli okazałoby się, że ze względu na równą liczbę punktów nie jest możliwe wyłonienie kandydatów w liczbie wynikającej z limitu, wówczas istniejącą równość punktów rozstrzyga się poprzez punktację dodatkową, według której osoby o tej samej liczbie zostają uszeregowane w kolejności wynikającej z liczby punktów uzyskanych z przedmiotu głównego danej specjalności, a w dalszej kolejności innych elementów egzaminów wybranych przez Komisję Rekrutacyjną Instytutu.

 

 1. Na podstawie dokonanej kwalifikacji kandydatów, Komisja Rekrutacyjna Instytutu sporządza listy wyników postępowania rekrutacyjnego uwzględniające wstępne ustalenia w zakresie:

 

 1. kandydatów przyjętych na studia z podziałem na poszczególne rodzaje studiów, kierunki studiów i specjalności,
 2. kandydatów nieprzyjętych ze względu na brak miejsc,
 3. kandydatów nieprzyjętych, którzy uzyskali negatywny wynik postępowania rekrutacyjnego.

 

 1. Listy zawierające dane określone w ust. 11 podpisane przez Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej Instytutu lub jego zastępcę podlegają ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Akademii oraz na stronie internetowej Akademii. Na listach podaje się informację o tym, że ostateczny wynik zostanie przekazany w formie wpisu na listę studentów bądź decyzji odmownej, od której przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od jej doręczenia kandydatowi.

 

 1. Kandydat ma prawo wystąpić z pisemnym wnioskiem do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej celem uzyskania zaświadczenia dotyczącego wyników egzaminów.

 

 1. Ustalenia dotyczące zakwalifikowania kandydatów do grona osób mieszczących się w limicie przyjęć mają na uwadze ustalony we właściwej uchwale Senatu limit kandydatów.

 

§ 18

 

 1. Na skutek przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna Instytutu wydaje w odniesieniu do każdego kandydata i przesyła kandydatowi rozstrzygnięcie:
 1. zarządzenie (decyzję) o wpisie na listę studentów, albo
 2. decyzję o odmowie przyjęcia na studia i przesyła ją kandydatowi.

 

 1. Zarządzenie (decyzja) o wpisie na listę studentów zostaje wydane w stosunku do kandydatów, którzy spełniając warunki ustawowe przyjęcia na studia (w tym dostarczając odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów) uzyskali pozytywny wynik egzaminów wstępnych oraz znaleźli się w gronie kandydatów z najwyższym wynikiem – w ramach limitu przyjęć określonego dla danego kierunku i specjalności.

 

 1. Decyzja o odmowie przyjęcia na studia sporządzana jest z dodatkowym stwierdzeniem wyniku egzaminu i wydawana jest:

 

 1. ze wskazaniem uzyskania pozytywnego wyniku egzaminów wstępnych – w stosunku do kandydatów, którzy spełniając warunki ustawowe przyjęcia na studia uzyskali pozytywny wynik egzaminów wstępnych jednak nie znaleźli się grupie przyjętych ze względu na limit przyjęć określony dla danego kierunku i specjalności, a także w stosunku do kandydatów, którzy uzyskawszy pozytywny wynik egzaminów wstępnych nie spełnili warunków ustawowych przyjęcia na studia (w szczególności dostarczenia odpowiednio świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów),

 

b.    ze wskazaniem uzyskania negatywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego – w stosunku do kandydatów, którzy spełniając warunki ustawowe przyjęcia na studia uzyskali negatywny wynik egzaminów wstępnych albo nie spełnili ustawowych wymogów przyjęcia na studia.

 

 1. Zarządzenie albo decyzję sporządzoną na piśmie wraz z uzasadnieniem doręcza się kandydatowi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Decyzję podpisuje Przewodniczący

 

Komisji Rekrutacyjnej Instytutu. Decyzja zawiera pouczenie o możliwości odwołania się do Rektora w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

§ 19

 

 1. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej Instytutu przysługuje kandydatowi prawo wniesienia odwołania do Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji.

 

 1. Po wpłynięciu odwołania Rektor przedstawia odwołanie do zaopiniowania przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, a następnie podejmuje decyzję.
 2. Decyzja Rektora podjęta w wyniku odwołania jest ostateczna.

 

 1. Decyzja ta jest sporządzana na piśmie i doręczana wraz z uzasadnieniem osobie, która złożyła odwołanie, z pouczeniem o możliwości złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji.

 

 

§ 20

 

 1. W wypadku, gdyby postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone w powyższych terminach nie zakończyło się wpisem na listę studentów kandydatów w maksymalnej liczbie określonej limitem przyjęć, Rektor może zarządzeniem wyznaczyć termin przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji na niewypełnione limity miejsc na kierunkach i specjalnościach, na zasadach obowiązujących w pierwszym terminie rekrutacji.

 

 1. W toku rekrutacji uzupełniającej, o której mowa w ust. 1 możliwe jest przeprowadzenie ponownej oceny wniosków o przyjęcie na studia kandydatów – absolwentów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 nie przeprowadza się ponownej oceny w ramach dodatkowych egzaminów wstępnych, chyba, że wnosi o to kandydat.

 

 1. Rektor niezwłocznie informuje Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną i Komisje Rekrutacyjne Instytutu o decyzji, o której mowa w ust. 1 i poleca przystąpienie do organizacji postępowania rekrutacyjnego w drugim naborze.

 

 1. Do postępowania rekrutacyjnego w drugim naborze stosuje się wprost zasady dotyczące pierwszego naboru, przy czym kandydaci ponownie składają wnioski i uiszczają opłaty egzaminacyjne.

 

 1. W drugim naborze kandydaci ubiegają się o przyjęcie w ramach miejsc pozostałych do wykorzystania po pierwszym naborze.

 

§ 21

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna gromadzi i przechowuje kopie dokumentów:

 

 1. z przebiegu prac Komisji, w tym protokoły z posiedzeń Komisji i szczegółowy rozkład egzaminów wstępnych,
 2. znajdujące się w teczkach kandydata:
  • protokół Komisji Rekrutacyjnej Instytutu z przebiegu i wyników egzaminów wstępnych,
  • protokoły komisji egzaminacyjnych z poszczególnych egzaminów,
  • prace kandydata z egzaminów pisemnych.

 

§ 22

 

 1. W wypadku, gdyby postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone w powyższych terminach nie zakończyło się wpisem na listę studentów kandydatów w maksymalnej liczbie określonej limitem przyjęć, Rektor może zarządzeniem wyznaczyć termin przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji na niewypełnione limity miejsc na kierunkach i specjalnościach, na zasadach obowiązujących w pierwszym terminie rekrutacji.

 

 1. W toku rekrutacji uzupełniającej, o której mowa w ust. 1 możliwe jest przeprowadzenie ponownej oceny wniosków o przyjęcie na studia kandydatów – absolwentów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 nie przeprowadza się ponownej oceny w ramach dodatkowych egzaminów wstępnych, chyba, że wnosi o to kandydat.

 

 1. Rektor niezwłocznie informuje Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną i Komisje Rekrutacyjne Instytutu o decyzji, o której mowa w ust. 1 i poleca przystąpienie do organizacji postępowania rekrutacyjnego w drugim naborze.

 

 1. Do postępowania rekrutacyjnego w drugim naborze stosuje się wprost zasady dotyczące pierwszego naboru, przy czym kandydaci ponownie składają wnioski i uiszczają opłaty egzaminacyjne.

 

 1. W drugim naborze kandydaci ubiegają się o przyjęcie w ramach miejsc pozostałych do wykorzystania po pierwszym naborze.

 

§ 23

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna gromadzi i przechowuje kopie dokumentów:

 

 1. z przebiegu prac Komisji, w tym protokoły z posiedzeń Komisji i szczegółowy rozkład egzaminów wstępnych,
 2. znajdujące się w teczkach kandydata:

 

 • protokół Komisji Rekrutacyjnej Instytutu z przebiegu i wyników egzaminów wstępnych,

 

 • protokoły komisji egzaminacyjnych z poszczególnych egzaminów,
 • prace kandydata z egzaminów pisemnych.

 

Przepisy szczególne dotyczące cudzoziemców

 

§ 24

 

 

 1. Przyjęcie cudzoziemców na studia w drodze rekrutacji może nastąpić w zależności od rodzaju studiów, obywatelstwa cudzoziemca oraz podpisanych umów, w trybach opisanych w art. 323 Ustawy.

 

 1. O ile inaczej nie stanowi umowa zawarta przez Uczelnię, do przyjmowania na studia cudzoziemców stosuje się w pełni zasady wynikające z niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego i kolejnych paragrafów.

 

 1. W odniesieniu do cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia w języku polskim wymagane jest poświadczenie znajomości języka polskiego jako języka obcego na poziomie B1.

 

 1. W przypadku braku dysponowania przez cudzoziemca certyfikatem potwierdzającym wymaganą znajomość języka polskiego weryfikacji znajomości języka polskiego dokonuje Uczelnia.

 

 1. Wymogu określonego w ust. 3 nie stosuje się wobec kandydatów przyjmowanych na studia po ukończeniu kursów lub szkoleń w zakresie języka polskiego organizowanych dla kandydatów na studia na podstawie umów zawartych przez Uczelnię.

 

 

§ 25

 

 1. Decyzje administracyjne wobec cudzoziemców – o przyjęciu na studia, o odmowie przyjęcia na studia lub o umorzeniu postępowania rekrutacyjnego – podejmuje Rektor.
 2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 podejmowane są przez Rektora na podstawie:

 

 1. opinii właściwej komisji rekrutacyjnej zastępującej decyzję, o której mowa w § 18 Regulaminu; do opinii stosuje się odpowiednio postanowienia § 18 ust. 1 -3,
 2. postanowień umowy zawartej przez Uczelnię.

 

 1. Decyzja Rektora o przyjęciu cudzoziemca na dane studia skutkuje wpisaniem cudzoziemca na listę studentów. Do decyzji Rektora odpowiednio stosuje się §§ 18 i 19, przy czym zakwalifikowany do wpisania na listę studentów cudzoziemiec ma dodatkowo obowiązek wskazać adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo wskazać pełnomocnika lub pełnomocnika do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

 1. W przypadku, gdy ze względu na brak podstaw do zwolnienia cudzoziemca z odpłatności za studia wynikających z Ustawy, decyzja Rektora o przyjęciu na studia rozstrzyga o przyjęciu na zasadzie odpłatności o ile kandydat składając wniosek o przyjęcie na studia nie oświadczył, że

 

 1. przypadku braku podstaw do zwolnienia rezygnuje z ubiegania się o przyjęcie na studia. W wypadku zamieszczenia we wniosku takiego oświadczenia Rektor wydaje decyzję o umorzeniu postępowania rekrutacyjnego wobec kandydata.

 

 1. Od decyzji Rektora, o której mowa w ust. 1, przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Wniosek powinien zostać sporządzony
  1. języku polskim.

 

§ 26

 

 1. Wobec kandydatów przyjmowanych na studia na podstawie umowy zawartej przez Uczelnię stosuje się zasady określone w tej umowie.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w umowie, o której mowa w ust. 1, zastosowanie mają przepisy Regulaminu z uwzględnieniem postanowień §§ 24-25.

 

 1. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

 

§ 27

 1. Egzamin na wszystkie kierunki i specjalności jest dwuetapowy.

 

 

 1. Przejście do drugiego etapu egzaminu możliwe jest pod warunkiem uzyskania z każdego egzaminu w pierwszym etapie minimalnej liczby punktów określonej w kolumnie „minimalna wymagana liczba punktów” w tabeli umieszczonej poniżej.

 

 1. W ramach każdego z egzaminów kandydat otrzymuje punkty w określonej w tabeli skali, dla których może być dodatkowo stosowana waga (współczynnik korygujący) powodująca konieczność pomnożenia uzyskanej oceny przez wagę danego egzaminu.

 

 1. Łączny pozytywny wynik egzaminu wstępnego na każdy kierunek i specjalność stanowi suma punktów uzyskanych łącznie ze wszystkich egzaminów w każdym z etapów.

 

 1. Pozytywny wynik egzaminów wstępnych wymaga zakwalifikowania kandydata do drugiego etapu egzaminów (w przypadku egzaminów dwuetapowych) i spełnienia w każdym z etapów warunków określonych w tabeli umieszczonej w niniejszym paragrafie.

 

 1. Zakres egzaminów wstępnych na studia w przypadku ich prowadzenia w ramach specjalności w więcej niż jednym języku jest o ile nie wskazano wyraźnie inaczej identyczny zarówno dla specjalności prowadzonych w języku polskim, jak i w języku angielskim.

 

 1. O ile Regulamin nie stanowi inaczej przygotowany repertuar na następujących kierunkach i specjalnościach należy wykonać z pamięci:
  • jazz i muzyka estradowa – wszystkie specjalności;
  • instrumentalistyka w specjalnościach: fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela,

 

kontrabas, gitara, a w specjalnościach: flet, klarnet, fagot, obój, saksofon – jeden utwór musi być wykonany z pamięci;

 • wokalistyka – wszystkie specjalności.
 1. Komisje egzaminacyjne mają prawo do wyboru utworów lub ich części do prezentacji.

 

 

KIERUNEK KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI

 

§ 28

Ustala się następujące zasady punktacji poszczególnych egzaminów wstępnych:

 

 

 

Kierunek/specjalność

 

 

Etap

Zakres egzaminów

Punktacja

maksymalna

minimalna

 

 

 

liczba pkt

wymagana

 

 

 

 

liczba pkt

 

Kompozycja i teoria muzyki/Kompozycja

 

 

I stopień (w języku polskim i angielskim)

 

I

Ocena przedstawionych partytur

(10-25)

25

18

Warunkiem przejścia do II etapu jest uzyskanie minimum 18 punktów

 

II

Badanie predyspozycji słuchowych

(10-25)

25

18

Za pozytywny wynik egzaminu wstępnego uznaje się osiągnięcie minimum 18 pkt. w II etapie

 

II stopień

 

 

I

Ocena przedstawionych partytur

(10-25)

25

18

Warunkiem przejścia do II etapu jest uzyskanie minimum 18 punktów

 

II

Egzamin z harmonii (z egzaminu

(10-25)

25

18

 

zwolnieni są i otrzymują

 

 

 

 

maksymalną liczbę punktów

 

 

 

 

absolwenci studiów I stopnia w

 

 

 

 

specjalnościach kompozycja oraz

 

 

 

 

teoria muzyki)

 

 

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna

(10-25)

25

18

Za pozytywny wynik egzaminu wstępnego uznaje się osiągnięcie minimum 18 pkt. w każdym

 

 

 

 

 

 

 

z egzaminów w II etapie

 

Kompozycja i teoria muzyki/Kompozycja elektroakustyczna

 

I stopień (w języku polskim i angielskim)

I

Ocena portfolio

(10-25)

25

18

Warunkiem przejścia do II etapu jest uzyskanie minimum 18 pkt.

 

II

Badanie predyspozycji słuchowych

(10-25)

25

18

Za pozytywny wynik egzaminu wstępnego uznaje się osiągnięcie minimum 18 pkt. w II etapie

 

Kompozycja i teoria muzyki/Teoria muzyki

 

I stopień

I

Egzamin z form muzycznych

(10-25)

25

18

Warunkiem przejścia do II etapu jest uzyskanie minimum 18 punktów

 

II

Badanie predyspozycji słuchowych

(10-25)

25

18

Za pozytywny wynik egzaminu wstępnego uznaje się osiągnięcie minimum 18 pkt. w II etapie

 

 1. stopień

I

Egzamin z wiedzy o kulturze

(10-25)

25

18

 

muzycznej XX i XXI wieku

 

 

 

Warunkiem przejścia do II etapu jest uzyskanie minimum 18 pkt.

 

II

Egzamin z harmonii (z egzaminu

(10-25)

25

18

 

zwolnieni są i otrzymują

 

 

 

 

maksymalną liczbę punktów

 

 

 

 

absolwenci studiów I stopnia w

 

 

 

 

specjalnościach kompozycja oraz

 

 

 

 

teoria muzyki)

 

 

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna

(10-25)

25

18

 

Za pozytywny wynik egzaminu wstępnego uznaje się osiągnięcie minimum 18 pkt. w każdym z egzaminów w II etapie

 

Kompozycja i teoria muzyki/Publicystyka muzyczna

 

I stopień

I

Egzamin z wiedzy o muzyce – w tym

(10-25)

25

18

 

ocena nadesłanych prac

 

 

 

Warunkiem przejścia do II etapu jest uzyskanie minimum 18 pkt.

 

II

Badanie predyspozycji słuchowych

(10-25)

25

18

Za pozytywny wynik egzaminu wstępnego uznaje się osiągnięcie minimum 18 pkt. w II etapie

 

 

Kompozycja i teoria muzyki/Rytmika

 

I stopień

 

Rytmika i improwizacja

(10-25)

25

18

fortepianowa

 

 

 

 

Warunkiem przejścia do II etapu jest uzyskanie minimum 18 pkt.

 

II               Badanie predyspozycji słuchowych           (10-25)               25                                 18

 

Za pozytywny wynik egzaminu wstępnego uznaje się osiągnięcie minimum 18 pkt. w II etapie

 

Kompozycja i teoria muzyki/Rytmika z rytmikoterapią

 

II stopień

 

 

 

 1. Rytmika i improwizacja fortepianowa

 

(10-25)

25

18

 

 


Warunkiem przejścia do II etapu jest uzyskanie minimum 18 pkt.

 

II               Rozmowa kwalifikacyjna                                (10-25)               25                                 18

 

Za pozytywny wynik egzaminu wstępnego uznaje się osiągnięcie minimum 18 pkt. w II etapie

 

§ 29

Ustala się następujące zasady szczegółowe przebiegu poszczególnych egzaminów wstępnych:

 1. Kompozycja

 

Studia pierwszego stopnia Etap I

 

 • kandydaci obowiązkowo przedstawiają co najmniej dwie samodzielnie napisane kompozycje na dowolną obsadę w postaci rękopisu lub wydruku komputerowego. Utwory powinny zostać napisane czytelnie i dopracowane w szczegółach. Dodatkowo

dopuszcza się utwory z użyciem środków elektroakustycznych.

 

 • egzamin z kształcenia słuchu.

 

Studia drugiego stopnia Etap I

 • przedstawienie partytur (w formie rękopisu lub wydruku komputerowego) minimum

 

trzech kompozycji o zróżnicowanej obsadzie wykonawczej, w tym obligatoryjnie jednej na zespół powyżej 12 instrumentów. Dopuszcza się użycie środków elektroakustycznych.

 

 • egzamin z harmonii. Z egzaminu zwolnieni są kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia w specjalnościach: kompozycja oraz teoria muzyki,

 

 • rozmowa kwalifikacyjna na temat związany z kierunkiem studiów (predyspozycje twórcze, podstawy szeroko pojętego warsztatu kompozytorskiego.

 

 1. Kompozycja elektroakustyczna Studia pierwszego stopnia

Etap I

 • Kandydaci składają portfolio w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2022 roku.

 

Portfolio zawiera list motywacyjny oraz 15-minutowy wybór własnych kompozycji elektronicznych, elektroakustycznych i/lub audiowizualnych. Kompozycje prezentowane są w całości (nie jako fragmenty utworów) i są stworzone przez kandydata samodzielnie (nie we współpracy). Portfolio zostaje przekazane jako folder umieszczony na GoogleDrive lub podobnym z możliwością pobrania i

 

niewygasającym dostępem od 31 maja do 31 października 2023 roku. Link do portfolio kandydat przesyła wraz z pozostałymi dokumentami egzaminacyjnymi.

 

 • egzamin sprawdzający predyspozycje słuchowe.
 1. Teoria muzyki

 

 • egzamin z form muzycznych. Etap II

 

 • egzamin z kształcenia słuchu.

 

Studia drugiego stopnia Etap I

 • egzamin z wiedzy o kulturze muzycznej wieków XX i XXI.

Etap II

 

 • egzamin z harmonii. Z egzaminu zwolnieni są kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia w specjalnościach: kompozycja oraz teoria muzyki

 

 • rozmowa kwalifikacyjna na temat związany z kierunkiem studiów.

 

 1. Publicystyka muzyczna Studia pierwszego stopnia

Etap I

 

 • egzamin z wiedzy o muzyce. Kandydaci zobowiązani są najpóźniej 3 dni przed egzaminem do złożenia w Sekretariacie Instytutu (lub drogą mailową) jednej pracy

pisemnej w formie recenzji.

Etap II

 • egzamin sprawdzający predyspozycje słuchowe.
 1. Rytmika

 

Studia pierwszego stopnia Etap I

 

 • egzamin z rytmiki i improwizacji fortepianowej. Etap II

 

 • egzamin z kształcenia słuchu.
 1. Rytmika z rytmikoterapią

 

Studia drugiego stopnia Etap I

 

 • egzamin z rytmiki i improwizacji fortepianowej. Etap II

 

 • rozmowa kwalifikacyjna na temat związany z kierunkiem studiów.

 

 

KIERUNEK DYRYGENTURA

 

§ 30

Ustala się następujące zasady punktacji poszczególnych egzaminów wstępnych:

 

Kierunek/specjalność

Etap

Zakres egzaminów

Punktacja

 

Maksymalna

 

minimalna

 

 

 

 

 

liczba pkt

 

wymagana

 

 

 

 

 

 

 

liczba pkt

 

 

Dyrygentura/Dyrygentura symfoniczna

 

 

 

 

I stopień (w języku polskim i angielskim)

 

 

 

I

Dyrygentura

(10-25)

25

18

 

·  W ramach egzaminu sprawdza się także poziom umiejętności gry na fortepianie

 

·  Warunkiem przejścia do II etapu jest uzyskanie minimum 18 pkt.

 

 

 

II

Egzamin z kształcenia słuchu /

(10-25)

25

18

 

 

Egzamin sprawdzający

 

 

 

 

 

 

 

predyspozycje słuchowe.

 

 

 

 

 

 

Za pozytywny wynik egzaminu wstępnego uznaje się osiągnięcie minimum 18 pkt. w II etapie

 

Dyrygentura/Dyrygentura symfoniczna i operowa

 

II stopień

I

 

Dyrygentura

(10-25)

25

18

 

·  Warunkiem przejścia do II etapu jest uzyskanie minimum 18 pkt.

 

II

 

Egzamin z czytania partytur a vista

(10-25)

25

18

 

 

Test sprawdzający wiedzę

(10-25)

25

18

 

 

ogólnomuzyczną

 

 

 

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna

(10-25)

25

18

 

Za pozytywny wynik egzaminu wstępnego uznaje się uzyskanie co najmniej minimalnej punktacji wymaganej dla każdego egzaminu.

 

Dyrygentura/Dyrygentura chóralna

 

I stopień (w języku polskim i angielskim)

I

Dyrygentura

(10-25)

25

18

 

Śpiew

(10-25)

25

18

 

 

 • W ramach egzaminu sprawdza się także poziom umiejętności gry na fortepianie

 

 • Za pozytywny wynik egzaminu wstępnego uznaje się uzyskanie minimalnej punktacji wymaganej dla każdego egzaminu.

 


II

 

Egzamin z kształcenia słuchu / Egzamin sprawdzający predyspozycje słuchowe.

(10-25)

25

18

 

 

 

Za pozytywny wynik egzaminu wstępnego uznaje się uzyskanie minimum 18 pkt. w II etapie II stopień

I

Dyrygentura

(10-25)

25

18

 

Śpiew

(10-25)

25

18

 

 • Za pozytywny wynik egzaminu wstępnego uznaje się uzyskanie minimalnej punktacji wymaganej dla każdego egzaminu.

 

II

Egzamin z czytania partytur a vista

(10-25)

25

18

 

Test sprawdzający wiedzę

(10-25)

25

18

 

ogólnomuzyczną

 

 

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna

(10-25)

25

18

 

Za pozytywny wynik egzaminu wstępnego uznaje się uzyskanie co najmniej minimalnej punktacji wymaganej dla każdego egzaminu.

 

Dyrygentura/Dyrygentura orkiestr dętych

 

I stopień

 

I

Dyrygentura

(10-25)

25

18

 

Gra na instrumencie dętym lub

(10-25)

25

18

 

perkusyjnym

 

 

 

 

 • W ramach egzaminu sprawdza się także poziom umiejętności gry na fortepianie

 

 • Za pozytywny wynik egzaminu wstępnego uznaje się uzyskanie minimalnej punktacji wymaganej dla każdego egzaminu.

 

 

II

Egzamin z kształcenia słuchu / Egzamin sprawdzający predyspozycje słuchowe.


(10-25)

 

25

 

18

 

 

Za pozytywny wynik egzaminu wstępnego uznaje się uzyskanie minimum 18 pkt. w II etapie II stopień

I

Dyrygentura

(10-25)

25

18

 

Gra na instrumencie dętym lub

(10-25)

25

18

 

perkusyjnym

 

 

 

 • Warunkiem przejścia do II etapu jest uzyskanie minimum 18 pkt.

 

II

Egzamin z czytania partytur a vista

(10-25)

25

18

 

Test sprawdzający wiedzę

(10-25)

25

18

 

ogólnomuzyczną

 

 

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna

(10-25)

25

18

 

Za pozytywny wynik egzaminu wstępnego uznaje się uzyskanie co najmniej minimalnej punktacji wymaganej dla każdego egzaminu.

 

§ 31

Ustala się następujące zasady szczegółowe przebiegu poszczególnych egzaminów wstępnych:

 

 1. Dyrygentura symfoniczna Studia pierwszego stopnia

Etap I

 

 • egzamin z dyrygentury: dwie części dowolnie wybranej symfonii klasycznej lub romantycznej (o zróżnicowanym charakterze),

 

 

 • sprawdzenie umiejętności gry na fortepianie.

Etap II

 • egzamin z kształcenia słuchu / Egzamin sprawdzający predyspozycje słuchowe.

 

 1. Dyrygentura symfoniczna i operowa Studia drugiego stopnia

Etap I

 

 • egzamin z dyrygentury: dwa utwory wybrane przez kandydata (po jednym z grup I i II)

 

GRUPA I:

 • L. van Beethoven – V Symfonia,
 • L. van Beethoven – III Symfonia,
 • W.A. Mozart – Symfonia „Jupiter”,

 

 • P. Czajkowski – V Symfonia,
 • J. Brahms – I Symfonia,
 • M. Karłowicz – Odwieczne pieśni.

Etap II

 • egzamin z czytania partytur à vista,
 • test sprawdzający wiedzę ogólnomuzyczną,
 • rozmowa kwalifikacyjna na temat związany z kierunkiem studiów.
 1. Dyrygentura chóralna

 

Studia pierwszego stopnia Etap I

 

 • egzamin z dyrygentury: dwa utwory wielogłosowe o zróżnicowanym charakterze na chór jednorodny lub mieszany,

 

 • egzamin ze śpiewu: dwie pieśni o zróżnicowanym charakterze, w tym jedna z akompaniamentem,

 

 • sprawdzenie umiejętności gry na fortepianie.

 

 • egzamin z kształcenia słuchu / Egzamin sprawdzający predyspozycje słuchowe.

 

Studia drugiego stopnia Etap I

 

 • egzamin z dyrygentury: dwa utwory na chór mieszany o zróżnicowanym charakterze (dopuszcza się jeden utwór z akompaniamentem fortepianu lub organów),

 

 • egzamin ze śpiewu: dwie pieśni o zróżnicowanym charakterze, w tym jedna z akompaniamentem.

 

Etap II

 • egzamin z czytania partytur à vista,
 • test sprawdzający wiedzę ogólnomuzyczną,
 • rozmowa kwalifikacyjna na temat związany z kierunkiem studiów.
 1. Dyrygentura orkiestr dętych

 

Studia pierwszego stopnia Etap I

 • egzamin z dyrygentury - dwa utwory o zróżnicowanym charakterze:
 • marszowy (np. A. Holzmann – marsz Blaze Away) – dopuszcza się wykonanie przy użyciu buławy tamburmajora;
 • kantylenowy (np. The Young Amadeus, arr. J. de Haan),
 • egzamin z gry na instrumencie dętym lub perkusyjnym,
 • sprawdzenie poziomu umiejętności gry na fortepianie.

 

 • egzamin z kształcenia słuchu / Egzamin sprawdzający predyspozycje słuchowe

Studia drugiego stopnia

Etap I

 • egzamin z dyrygentury - trzy utwory o zróżnicowanym charakterze:
  • marszowy (np. F. von Suppe – marsz z uwertury Lekka kawaleria),
  • kompozycja na orkiestrę dętą z zakresu muzyki programowej lub ilustracyjnej

(np. J. de Haan – Oregon),

 

 • transkrypcja na orkiestrę dętą utworu symfonicznego, chóralnego lub instrumentalnego (np. D. Shostakovich – Walc nr 2),
 • egzamin z gry na instrumencie dętym lub perkusyjnym.
 • egzamin z czytania partytur à vista,
 • test sprawdzający wiedzę ogólnomuzyczną,
 • rozmowa kwalifikacyjna na temat związany z kierunkiem studiów.

 

 

KIERUNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

 

§ 32

Ustala się następujące zasady punktacji poszczególnych egzaminów wstępnych:

 

 

Kierunek/specjalność

Etap

Zakres egzaminów

Punktacja

Maksymalna

minimalna

 

 

 

 

liczba pkt

wymagana

 

 

 

 

 

liczba pkt

 

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej/Edukacja Muzyczna

 

 

I stopień

 

 

 

I

Egzamin z dyrygowania

(10-25)

25

15

 

 

Egzamin ze śpiewu

(10-25)

25

16

 

 

Egzamin z gry na fortepianie

(10-25)

25

15

 

II

Badanie predyspozycji słuchowych

(10-25)

25

15

 

 

oraz znajomości zasad muzyki

 

 

 

 

 

Za pozytywny wynik egzaminu wstępnego uznaje się uzyskanie co najmniej minimalnej punktacji wymaganej dla każdego egzaminu.

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej/Projekty artystyczne w edukacji muzycznej

 

II stopień

I

Egzamin z dyrygowania

(10-25)

25

15

 

Egzamin ze śpiewu

(10-25)

25

16

II

Rozmowa kwalifikacyjna i ocena

(10-25)

25

16

 

autorskiego projektu inicjatywy

 

 

 

 

artystycznej

 

 

 

 

Za pozytywny wynik egzaminu wstępnego uznaje się uzyskanie co najmniej minimalnej punktacji wymaganej dla każdego egzaminu.

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej/Muzyka Kościelna

 

I stopień

I

Egzamin z dyrygowania

(10-25)

25

15

 

Egzamin ze śpiewu

(10-25)

25

16

 

Egzamin z gry na organach lub

(10-25)

25

15

 

fortepianie

 

 

 

II

Badanie predyspozycji słuchowych

(10-25)

25

15

 

oraz znajomości zasad muzyki

 

Za pozytywny wynik egzaminu wstępnego uznaje się uzyskanie co najmniej minimalnej punktacji wymaganej dla każdego egzaminu.

 

II stopień

I

Egzamin z dyrygowania

(10-25)

25

15

 

Egzamin ze śpiewu

(10-25)

25

16

 

Egzamin z gry na organach

(10-25)

25

16

II

Rozmowa kwalifikacyjna

(10-25)

25

16

 

Za pozytywny wynik egzaminu wstępnego uznaje się uzyskanie co najmniej minimalnej punktacji wymaganej dla każdego egzaminu.

 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej/Prowadzenie szkolnych zespołów

muzycznych

 

I stopień

I

Egzamin z dyrygowania

(10-25)

25

18

 

Egzamin ze śpiewu

(10-25)

25

18

 

Egzamin z gry na fortepianie

(10-25)

25

18

II

Badanie predyspozycji słuchowych

(10-25)

25

18

 

oraz znajomości zasad muzyki

 

 

 

 

Za pozytywny wynik egzaminu wstępnego uznaje się uzyskanie co najmniej minimalnej punktacji wymaganej dla każdego egzaminu.

 

II stopień

I

Egzamin z dyrygowania

(10-25)

25

18

 

Egzamin ze śpiewu

(10-25)

25

18

II

Rozmowa kwalifikacyjna

(10-25)

25

18

 

Za pozytywny wynik egzaminu wstępnego uznaje się uzyskanie co najmniej minimalnej punktacji wymaganej dla każdego egzaminu.

 

§ 33

Ustala się następujące zasady szczegółowe przebiegu poszczególnych egzaminów wstępnych:

 

 1. Edukacja muzyczna Studia pierwszego stopnia

Etap I

 • egzamin z dyrygowania: dwa utwory jednogłosowe z zakresu literatury szkolnej,

 

 • egzamin ze śpiewu: dwie pieśni o zróżnicowanym charakterze, w tym jedna z akompaniamentem,

 

 • egzamin z gry na fortepianie: dwa utwory o zróżnicowanym charakterze.

 

 • badanie predyspozycji słuchowych. W ramach egzaminu sprawdza się także znajomość zasad muzyki.

 

 1. Projekty artystyczne w edukacji muzycznej Studia drugiego stopnia

Etap I

 • egzamin z dyrygowania: dwa utwory wielogłosowe o zróżnicowanym charakterze,

 

 • egzamin ze śpiewu: dwie pieśni o zróżnicowanym charakterze, w tym jedna z akompaniamentem.

 

 • prezentacja autorskiego projektu edukacyjno-artystycznego oraz rozmowa kwalifikacyjna na temat związany z kierunkiem studiów.

 

 1. Muzyka kościelna

Studia pierwszego stopnia

Etap I

 • egzamin z dyrygowania: dwa utwory jednogłosowe – sakralne,

 

 • egzamin ze śpiewu: dwie pieśni o zróżnicowanym charakterze, w tym jedna z akompaniamentem – utwory sakralne,

 

 • egzamin z gry na organach obejmujący utwór polifoniczny, formę chorałową oraz utwór z wieków XIX i XX, a w przypadku kandydatów nie uczących się wcześniej gry na organach: egzamin z gry na fortepianie obejmujący trzy dowolne utwory zróżnicowane stylem i charakterem (w tym jeden w fakturze polifonicznej), ukazujące

umiejętności wykonawcze i interpretacyjne kandydata.

 

 • badanie predyspozycji słuchowych. W ramach egzaminu sprawdza się także znajomość zasad muzyki.

 

 • egzamin z dyrygowania: dwa sakralne utwory wielogłosowe o zróżnicowanym charakterze,

 

 • egzamin ze śpiewu: dwie pieśni sakralne o zróżnicowanym charakterze, w tym jedna z akompaniamentem,

 

 • egzamin z gry na organach: trzy utwory zróżnicowane stylistycznie (jeden –

kompozytora barokowego, drugi – kompozytora romantycznego lub współczesnego).

 

 • rozmowa kwalifikacyjna na temat związany z kierunkiem studiów.

 

 1. Prowadzenie szkolnych zespołów muzycznych Studia pierwszego stopnia

Etap I

 

 • egzamin z dyrygowania: dwa utwory wielogłosowe o zróżnicowanym charakterze z zakresu literatury szkolnej,

 

 • egzamin ze śpiewu: dwie pieśni o zróżnicowanym charakterze w tym jedna z akompaniamentem,

 

 • egzamin z gry na fortepianie: dwa utwory o zróżnicowanym charakterze.

 

 • badanie predyspozycji słuchowych. W ramach egzaminu sprawdza się także znajomość zasad muzyki.

 

 • egzamin z dyrygowania: dwa utwory na chór mieszany o zróżnicowanym charakterze (także z akompaniamentem fortepianu lub organów),

 

 • egzamin ze śpiewu: dwie pieśni o zróżnicowanym charakterze (w tym jedna z

akompaniamentem).

Etap II

 • rozmowa kwalifikacyjna na temat związany z kierunkiem studiów.

 

 

KIERUNEK WOKALISTYKA

 

§ 34

 

 1. Do drugiego etapu kwalifikują się kandydaci, którzy poza spełnieniem warunków określonych poniżej uzyskają pozytywny wynik badań foniatrycznych obejmujących ocenę narządu słuchu, głosu i mowy, wykonanych na koszt kandydata w poradni foniatryczno-audiologicznej, na które zostaną skierowani kandydaci zakwalifikowani do II etapu.

 

 1. Ustala się następujące zasady punktacji poszczególnych egzaminów wstępnych:

Kierunek/specjalność

 

 

Etap

Zakres egzaminów

Punktacja

Maksymalna

minimalna

 

 

 

 

liczba pkt

wymagana

 

 

 

 

 

liczba pkt

 

 

Wokalistyka/Śpiew solowy

 

 

 

 

I stopień (w języku polskim i angielskim)

 

 

I

Śpiew solowy

(10-25)

25

18

 

Warunkiem przejścia do II etapu jest uzyskanie minimum 18 punktów

 

 

II

Śpiew solowy

(10-25) x 3

75

54

 

 

Aktorstwo

(10-25)

25

18

 

 

Sprawność fizyczno-ruchowa (ruch

(10-25)

25

18

 

 

sceniczny)

 

 

 

 

 

Badanie predyspozycji słuchowych

(10-25)

25

18

 

 

Badania foniatryczne

Wynik

---

---

 

 

 

pozytywny/ne

 

 

 

 

 

gatywny

 

 

 

 

Za pozytywny wynik egzaminu wstępnego uznaje się uzyskanie co najmniej minimalnej punktacji wymaganej dla każdego egzaminu.

 

II stopień

I

Śpiew solowy

(10-25) x 3

75

54

Warunkiem przejścia do II etapu jest uzyskanie minimum 54 punktów

 

II

Rozmowa kwalifikacyjna

(10-25)

25

18

 

Za pozytywny wynik egzaminu wstępnego uznaje się uzyskanie co najmniej minimalnej punktacji wymaganej dla każdego egzaminu.

 

Wokalistyka/Śpiew musicalowy

 

I stopień (w języku polskim i angielskim)

I

Śpiew musicalowy

(10-25)

25

18

Warunkiem przejścia do II etapu jest uzyskanie minimum 18 punktów

 

II

Śpiew musicalowy

(10-25) x 3

75

54

 

Aktorstwo

(10-25)

25

18

 

Sprawność fizyczno-ruchowa (ruch

(10-25)

25

18

 

sceniczny)

 

 

 

 

Badanie predyspozycji słuchowych

(10-25)

25

18

 

Badania foniatryczne

Wynik

----

----

 

 

pozytywny/ne

 

 

 

 

gatywny

 

 

 

Za pozytywny wynik egzaminu wstępnego uznaje się uzyskanie co najmniej minimalnej punktacji wymaganej dla każdego egzaminu.

 

 • 35

Ustala się następujące zasady szczegółowe przebiegu poszczególnych egzaminów wstępnych:

 1. Śpiew solowy

Studia pierwszego stopnia

Kandydaci zgłaszają cztery utwory (w tym jeden w języku polskim – nie dotyczy w przypadku

kandydatów na studia w języku angielskim): dowolne pieśni lub arie.

Etap I

 

 • egzamin ze śpiewu solowego: wykonanie dwóch dowolnych utworów, w tym jednego w języku polskim.
 • egzamin ze śpiewu solowego: wykonanie dwóch zgłoszonych utworów,
 • egzamin z aktorstwa:
 • recytacja opanowanych pamięciowo dwóch wierszy (klasycznego i współczesnego) oraz dowolnego fragmentu prozy;
 • sprawdzenie predyspozycji aktorskich (wymagany jest swobodny strój sportowy i miękkie obuwie),
 • egzamin sprawdzający predyspozycje ruchowe (strój jw.),
 • egzamin sprawdzający predyspozycje słuchowe (sprawdzenie uzdolnień muzycznych

– słuchu, rytmu, badanie pamięci muzycznej),

 

 • badania foniatryczne obejmujące ocenę narządów słuchu, głosu i mowy, wykonane w poradni foniatrycznej wskazanej przez Uczelnię.

Studia drugiego stopnia

Kandydaci zgłaszają cztery utwory (w tym jeden w języku polskim – nie dotyczy kandydatów- na studia w języku angielskim): dwie arie i dwie pieśni.

 

Kandydaci zobowiązani są przedłożyć zaświadczenie od lekarza foniatry o stanie narządu głosowego.

Etap I

 • egzamin ze śpiewu solowego: wykonanie dwóch arii oraz dwóch pieśni.

Etap II

 • rozmowa kwalifikacyjna na temat związany z kierunkiem studiów.
 1. Śpiew musicalowy

Studia pierwszego stopnia

Kandydaci zgłaszają cztery utwory, w tym przynajmniej jeden musi być arią musicalową oraz

przynajmniej jeden w języku polskim (wymóg języka polskiego nie dotyczy kandydatów na studia

 

 1. języku angielskim): Etap I

 

 • egzamin ze śpiewu musicalowego: wykonanie dwóch dowolnych utworów, w tym

jednego w języku polskim.

 • egzamin ze śpiewu musicalowego: wykonanie dwóch zgłoszonych utworów,
 • egzamin z aktorstwa:
 • recytacja opanowanych pamięciowo dwóch wierszy (klasycznego i współczesnego) oraz dowolnego fragmentu prozy;
 • sprawdzenie predyspozycji aktorskich (wymagany jest swobodny strój sportowy i miękkie obuwie),
 • egzamin sprawdzający predyspozycje ruchowe (strój jw.),
 • egzamin sprawdzający predyspozycje słuchowe (sprawdzenie uzdolnień muzycznych

– słuchu, rytmu, badanie pamięci muzycznej),

 • badania foniatryczne obejmujące ocenę narządów słuchu, głosu i mowy, wykonane w poradni foniatrycznej wskazanej przez Uczelnię.

 

 

KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA

 

§ 36

 1. Ustala się następujące zasady punktacji poszczególnych egzaminów wstępnych:

Kierunek/specjalność

Etap

Zakres egzaminów

 

Punktacja

Maksymalna

minimalna

 

 

 

 

 

liczba pkt

wymagana

 

 

 

 

 

 

 

liczba pkt

 

 

Instrumentalistyka/specjalności w zakresie gra na instrumencie

 

 

 

I stopień (w języku polskim i angielskim)

 

 

I

Gra na instrumencie

(10-25) x 3

 

75

54

 

 

 

Czytanie nut a vista

(10-25) x ½

12,5

5,5

 

Przygotowanie utworu

(10-25) x ½

12,5

5,5

 

klauzurowego

 

 

 

 

Warunkiem przejścia do II etapu jest uzyskanie co najmniej wymaganej minimalnej liczby punktów z każdego z egzaminów.

 

II

Badanie predyspozycji słuchowych

(10-25)

25

15

 

Za pozytywny wynik egzaminu wstępnego uznaje się uzyskanie co najmniej minimalnej punktacji wymaganej dla każdego egzaminu.

 

II stopień

I

Gra na instrumencie

(10-25) x 3

75

54

Warunkiem przejścia do II etapu jest uzyskanie minimum 54 pkt

 

 

II

Rozmowa kwalifikacyjna

(10-25)

25

15

 

Za pozytywny wynik egzaminu wstępnego uznaje się uzyskanie co najmniej minimalnej punktacji wymaganej dla każdego egzaminu.

 

Instrumentalistyka/Lutnictwo artystyczne

 

I stopień (w języku polskim i angielskim)

I

Przedstawienie zbudowanego

(10-25) x 3

75

54

 

instrumentu muzycznego bądź jego

 

 

 

 

części lub innych prac

 

 

 

 

przestrzennych w drewnie,

 

 

 

 

rysunków lub prac graficznych

 

 

 

 

Wykonanie zadanego fragmentu

 

 

 

 

instrumentu smyczkowego oraz

 

 

 

 

rysunku z natury

 

 

 

 

Gra na wybranym instrumencie

(10-25)

25

11

 

Warunkiem przejścia do II etapu jest uzyskanie co najmniej minimalnej wymaganej liczby punktów z każdego egzaminu.

 

II

Badanie predyspozycji słuchowych

(10-25)

25

15

 

Za pozytywny wynik egzaminu wstępnego uznaje się osiągnięcie w II etapie minimum 15 pkt. II stopień

I

Instrument wykonany przez

(10-25) x 3

75

54

 

kandydata

 

 

 

Warunkiem przejścia do II etapu jest uzyskanie minimum 54 pkt

 

 

II

Rozmowa kwalifikacyjna

(10-25)

25

15

Za pozytywny wynik egzaminu wstępnego uznaje się uzyskanie minimum 15 pkt. z rozmowy

 

§ 37

Ustala się następujące zasady szczegółowe przebiegu poszczególnych egzaminów wstępnych:

 

 1. Gra na instrumencie Studia pierwszego stopnia

 

Etap I

 

 • egzamin z gry na wybranym instrumencie: wykonanie programu zamieszczonego poniżej (odpowiadającego poziomowi dyplomu szkoły muzycznej II stopnia)

 

 • czytanie nut à vista,
 • utwór klauzurowy.

Program egzaminu dla poszczególnych specjalności:

fortepian

 

 • J.S. Bach – Preludium i fuga z Das wohltemperierte Klavier, t. I, BWV 846-869, t. II, BWV 870-893,

 

 • sonata klasyczna lub romantyczna,
 • dwie etiudy prezentujące różne rodzaje technik
 • utwór F. Chopina z wyjątkiem: Etiud z op. 10 i 25 oraz Trois nouvelles études – f-moll, As-dur, Des-dur, koncertów i utworów kameralnych
 • utwór dowolny (opublikowany przed 1970 rokiem),

organy

 • J.S. Bach – dowolnie wybrana skrajna część jednej z sonat triowych,

BWV 525-530

 • J.S. Bach lub D. Buxtehude – dowolnie wybrana forma:
  • preludium i fuga,
  • toccata i fuga,
  • fantazja i fuga,

 

 • dowolnie wybrany utwór z epoki romantyzmu lub neoromantyzmu (C. Franck, F. Mendelssohn-Bartholdy, M. Reger, A.G. Ritter, J.G.

 

Rheinberger, M. Reger, M. Surzyński, F. Nowowiejski i in.), akordeon

 

 • zróżnicowany program, zawierający utwory oryginalne i transkrybowane o poziomie trudności ostatnich klas średniej szkoły muzycznej

perkusja

 

 • dwie etiudy na werbel, w tym jedna z wykorzystaniem techniki rudymentarnej,

 

 • utwór dowolny na ksylofon (solo lub z akompaniamentem),
 • utwór dowolny na kotły (solo lub z akompaniamentem),

 

 • utwór dowolny na wibrafon (wykorzystujący czteropałkową technikę gry),
 • utwór dowolny na marimbę (wykorzystujący czteropałkową technikę

gry),

instrumenty dęte

 

 • własne programy kandydatów, nieprzekraczające 20 minut i uwzględniające różne style i formy muzyczne. Dopuszcza się

wykonanie zgłoszonego repertuaru z nut.

skrzypce

 • dwie kontrastujące części z jednej z Sonat lub Partit J.S. Bacha,

 

 • jeden dowolny kaprys na skrzypce solo,
 • I lub II i III część dowolnego koncertu skrzypcowego,

altówka

 • dwie kontrastujące części z jednej ze Suit lub Sonat J.S. Bacha albo M.

Regera,

 • jeden dowolny kaprys na altówkę solo,
 • I lub II i III część dowolnego koncertu altówkowego,

wiolonczela

 • dwie kontrastujące części wybrane ze Suit J.S. Bacha,
 • etiuda lub kaprys,
 • jedna część koncertu lub sonaty na wiolonczelę,
 • utwór dowolny,

kontrabas

 • etiuda lub kaprys albo dwie kontrastujące części wybrane ze Suit H.

Fryby lub J.S. Bacha,

 • sonata (dwie kontrastujące części),
 • I lub II i III część dowolnego koncertu,

gitara

 • utwór z epoki renesansu lub baroku (w przypadku utworu cyklicznego

– 3 części kontrastowe),

 • etiuda prezentująca dowolną technikę gitarową (wieki XVIII-XX),
 • sonata lub wariacje,
 • dowolny utwór współczesny opublikowany przed 1980 rokiem,

harfa

 • etiuda koncertowa (wiek XIX lub XX),
 • kompozycja z epoki baroku,
 • sonata lub wariacje (wiek XIX lub XX),

 

 • utwór dowolny (wiek XIX lub XX), harfa haczykowa

 

 • kompozycja oryginalnie napisana na harfę haczykową w XX wieku

(dowolnego kompozytora),

 • forma sonatowa z epoki klasycyzmu (transkrypcja),
 • transkrypcja utworu z epoki baroku,

 

 • dowolnie wybrana kompozycja (dopuszczalne także ułożone w cykl miniatury) o czasie trwania do 10 minut,

Etap II

 

 • dla wszystkich specjalności – egzamin sprawdzający predyspozycje słuchowe

(kształcenie słuchu).

 

 • egzamin z gry na instrumencie: wykonanie 30-45 minutowego programu.

 

Program egzaminu dla poszczególnych specjalności: fortepian,

 

 • wykonanie dowolnego programu zróżnicowanego stylistycznie, zawierającego utwory pochodzące z co najmniej dwóch epok,

instrumenty dęte

 

 • własne programy kandydatów, nieprzekraczające 20 minut i uwzględniające różne style i formy muzyczne. Dopuszcza się wykonanie zgłoszonego repertuaru z nut.

organy

 • dowolna forma barokowa,

 

 • kompletna forma romantyczna lub współczesna, akordeon

 

 • program dowolny zróżnicowany pod względem stylistycznym, zawierający utwory oryginalne i transkrybowane na poziomie

egzaminu licencjackiego

perkusja

 

 • dwa dowolne utwory, jeden z nich oparty na rudymentarnej technice werblowej,

 

 • utwór dowolny na kotły,

 

 • utwór dowolny na wibrafon wykorzystujący czteropałkową technikę gry,

 

 • utwór dowolny na marimbę wykorzystujący czteropałkową technikę gry,

 

 • sprawdzian umiejętności gry à vista na ww. instrumentach,

skrzypce

 • jeden dowolny kaprys na skrzypce solo,
 • I lub II i III część dowolnego koncertu skrzypcowego,

 

 • utwór dowolny na skrzypce solo lub z towarzyszeniem fortepianu, altówka

 

 • jeden dowolny kaprys na altówkę solo,
 • I lub II i III część dowolnego koncertu altówkowego,
 • utwór dowolny na altówkę solo lub z towarzyszeniem fortepianu, wiolonczela
 • etiuda lub kaprys,
 • dwie kontrastujące części wybrane ze Suit J.S. Bacha,
 • pierwsza część koncertu na wiolonczelę,

kontrabas

 • etiuda lub kaprys albo dwie kontrastujące części wybrane ze Suit H.

Fryby lub J.S. Bacha,

 • sonata (dwie części kontrastujące),
 • I lub II i III część dowolnego koncertu,

gitara, harfa

 

 • dowolny program zróżnicowany stylistycznie, zawierający utwory z co najmniej z dwóch epok, w tym jedną większą formę.

Etap II

 • rozmowa kwalifikacyjna na temat związany z kierunkiem studiów

 

 1. Lutnictwo artystyczne Studia pierwszego stopnia

 

Etap I

 

 • przedstawienie zbudowanego instrumentu muzycznego bądź jego części lub innych prac przestrzennych w drewnie, rysunków lub prac graficznych,

 

 • wykonanie zadanego fragmentu instrumentu smyczkowego oraz rysunku z natury,

 

 • wykonanie utworu na wybranym instrumencie,

 

 • egzamin sprawdzający predyspozycje słuchowe.

 

Studia drugiego stopnia Etap I

 

 • przedstawienie do oceny przynajmniej jednego wykonanego przez kandydata instrumentu muzycznego,

 

 • rozmowa kwalifikacyjna na temat związany z kierunkiem studiów.

 

 

KIERUNEK HISTORYCZNE PRAKTYKI WYKONAWCZE

 

§ 38

Ustala się następujące zasady punktacji poszczególnych egzaminów wstępnych:

Kierunek/specjalność

Etap

 

Zakres egzaminów

 

Punktacja

Maksymalna

minimalna

 

 

 

 

 

 

liczba pkt

wymagana

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba pkt

 

 

Historyczne praktyki wykonawcze/specjalności w zakresie gra na instrumencie

 

 

 

I stopień (w języku polskim i angielskim)

 

 

I

 

Gra na instrumencie

(10-25) x 3

 

75

54

 

 

 

Czytanie nut a vista

(10-25) x ½

 

12,5

5,5

 

 

 

Przygotowanie utworu

(10-25) x ½

 

12,5

5,5

 

 

 

klauzurowego

 

 

 

 

 

 

 

Warunkiem przejścia do II etapu jest uzyskanie co najmniej wymaganej minimalnej liczby punktów z każdego z egzaminów.

 

II

Badanie predyspozycji słuchowych

(10-25)

25

15

Za pozytywny wynik egzaminu wstępnego uznaje się uzyskanie co najmniej minimalnej punktacji wymaganej dla każdego egzaminu.

 

II stopień

I

Gra na instrumencie

(10-25) x 3

75

54

Warunkiem przejścia do II etapu jest uzyskanie minimum 54 pkt

 

 

II

Rozmowa kwalifikacyjna

(10-25)

25

15

 

Za pozytywny wynik egzaminu wstępnego uznaje się uzyskanie co najmniej minimalnej punktacji wymaganej dla każdego egzaminu.

 

§ 39

Ustala się następujące zasady szczegółowe przebiegu poszczególnych egzaminów wstępnych:

 

 1. Gra na instrumencie Studia pierwszego stopnia Etap I

 

 • egzamin z gry na wybranym instrumencie: wykonanie poniżej zamieszczonego programu (zakres dyplomu szkoły muzycznej II stopnia),

 

 • czytanie nut à vista,
 • utwór klauzurowy,

Program egzaminu dla poszczególnych specjalności:

klawesyn, klawikord:

dla kandydatów zdających na klawesynie, klawikordzie, fortepianie, organach:

 

 • własne programy kandydatów uwzględniające przynajmniej trzy kompozycje utrzymane w co najmniej dwóch stylach i zawierające

utwór polifoniczny z fugą, oraz cykliczną formę taneczną.

instrumenty historyczne:

 

 • własne programy kandydatów uwzględniające przynajmniej trzy kompozycje utrzymane w co najmniej dwóch stylach i zawierające utwór na instrument solo.

Etap II

 

 • dla wszystkich specjalności – egzamin sprawdzający predyspozycje słuchowe (kształcenie słuchu).

Studia drugiego stopnia

Etap I

 

 • wykonanie dowolnego, 30-40 minutowego programu, zróżnicowanego stylistycznie, zawierającego utwory pochodzące z co najmniej dwóch epok,

 

 • rozmowa kwalifikacyjna na temat związany z kierunkiem studiów.

 

 

KIERUNEK JAZZ i MUZYKA ESTRADOWA

 

§ 40

Ustala się następujące zasady punktacji poszczególnych egzaminów wstępnych:

 

Kierunek/specjalność

Etap

Zakres egzaminów

Punktacja

Maksymalna

minimalna

 

 

 

liczba pkt

wymagana

 

 

 

 

liczba pkt

Jazz i muzyka estradowa/specjalności w zakresie gra na instrumencie w zakresie muzyki

 

jazzowej i estradowej

 

I stopień (w języku polskim i angielskim)

I

Gra na instrumencie

(10-25) x 3

75

54

 

 

Czytanie nut a vista

(10-25) x ½

12,5

5,5

 

 

Przygotowanie utworu

(10-25) x ½

12,5

5,5

 

 

klauzurowego

 

 

 

Warunkiem przejścia do II etapu jest uzyskanie co najmniej wymaganej minimalnej liczby

punktów z każdego z egzaminów.

 

 

 

II

 

Badanie predyspozycji słuchowych

(10-25)

25

15

Za pozytywny wynik egzaminu wstępnego uznaje się uzyskanie co najmniej minimalnej

punktacji wymaganej dla każdego egzaminu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II stopień

 

 

I

 

Gra na instrumencie

(10-25) x 3

75

54

 

·  W ramach egzaminu sprawdza się także umiejętności czytania nut a vista oraz

 

 

improwizacji

 

 

 

 

·  Warunkiem przejścia do II etapu jest uzyskanie minimum 54 pkt.

 

II

 

Rozmowa kwalifikacyjna

(10-25)

25

15

Za pozytywny wynik egzaminu wstępnego uznaje się uzyskanie co najmniej minimalnej

punktacji wymaganej dla każdego egzaminu.

 

 

 

Jazz i muzyka estradowa/Kompozycja z aranżacją w zakresie muzyki jazzowej i estradowej

 

 

I stopień (w języku polskim i angielskim)

 

I

 

Ocena przedstawionych partytur

(10-25) x 3

75

54

 

 

oraz sprawdzian wiedzy z harmonii

 

 

 

 

 

i historii jazzu

 

 

 

 

 

Gra na wybranym instrumencie

(10-25) x ½

12,5

5,5

 

 

Przygotowanie utworu

(10-25) x ½

12,5

5,5

 

 

klauzurowego

 

 

 

Warunkiem przejścia do II etapu jest uzyskanie co najmniej wymaganej minimalnej liczby

punktów z każdego z egzaminów.

 

 

 

II

 

Badanie predyspozycji słuchowych

(10-25)

25

15

Za pozytywny wynik egzaminu wstępnego uznaje się uzyskanie co najmniej minimalnej

punktacji wymaganej dla każdego egzaminu.

 

 

 

 

 

II stopień

 

 

I

 

Ocena przedstawionych partytur

(10-25) x 3

75

54

 

 

Gra na wybranym instrumencie

(10-25) x ½

12,5

5,5

Za pozytywny wynik egzaminu wstępnego uznaje się uzyskanie minimalnej punktacji

wymaganej dla każdego egzaminu.

 

 

 

II

 

Rozmowa kwalifikacyjna

(10-25)

25

15

Za pozytywny wynik egzaminu wstępnego uznaje się uzyskanie min. 18 pkt. z rozmowy

kwalifikacyjnej

 

 

 

 

 

 

 

Jazz i muzyka estradowa/Wokalistyka w zakresie muzyki jazzowej i estradowej

 

 

I stopień (w języku polskim i angielskim)

 

I

 

Badanie predyspozycji słuchowych

(10-25)

25

18

Warunkiem przejścia do II etapu jest uzyskanie minimum 18 punktów

 

II

 

Śpiew

(10-25) x 3

75

54

 

 

Przygotowanie utworu

(10-25) x ½

12,5

5,5

 

 

klauzurowego i śpiew z nut a vista

 

 

 

 

 

Recytacja

(10-25) x ½

12,5

5,5

Za pozytywny wynik egzaminu wstępnego uznaje się uzyskanie minimalnej punktacji

 

 

 

 

 

 

wymaganej dla każdego egzaminu.

 

II stopień

I

Śpiew

(10-25) x 3

75

54

 

Badanie uzdolnień muzycznych

(10-25)

25

18

 

Warunkiem przejścia do II etapu jest uzyskanie co najmniej wymaganej minimalnej liczby punktów z każdego z egzaminów.

 

II

Rozmowa kwalifikacyjna

(10-25)

25

15

 

Za pozytywny wynik egzaminu wstępnego uznaje się uzyskanie minimalnej punktacji wymaganej dla każdego egzaminu.

§ 41

Ustala się następujące zasady szczegółowe przebiegu poszczególnych egzaminów wstępnych:

 

 1. Gra na instrumencie Studia pierwszego stopnia

 

Etap I

 

 • egzamin z gry na instrumencie: wykonanie utworów na wybranym instrumencie według zamieszczonego poniżej programu,

 

 • sprawdzian umiejętności gry à vista z uwzględnieniem improwizacji opartej na wyznaczonym przebiegu harmonicznym,

 

 • utwór klauzurowy,

Program egzaminu dla poszczególnych specjalności:

wszystkie instrumenty z wyjątkiem perkusji:

 • dwa dowolne utwory klasyczne,

 

 • trzy utwory jazzowe, w tym jeden blues lub rhythm changes, perkusja:

 

 • dwa dowolne utwory na werbel, w tym jeden oparty na rudymentarnej technice werblowej,

 

 • utwór dowolny na instrument melodyczny,
 • trzy utwory jazzowe o zróżnicowanej stylistyce (rytmice),

 

 • egzamin sprawdzający predyspozycje słuchowe (kształcenie słuchu).

 

Studia drugiego stopnia Etap I

 

 • egzamin z gry na instrumencie: wykonanie na wybranym instrumencie programu zawierającego:

 

 1. transkrypcję improwizacji pochodzącej z dostępnego nagrania albo etiudę jazzową (nagranie i nuty transkrypcji lub nuty etiudy jazzowej należy przedstawić komisji),

 

 1. standard wybrany z listy utworów zamieszczonej poniżej, we własnym oryginalnym opracowaniu,
 2. balladę jazzową,
 3. fast swing,
 4. utwór w stylistyce latin, rock, fusion lub funky.

 

Utwory z kategorii c), d) i e) mogą, ale nie muszą pochodzić z listy utworów obowiązkowych.

 

Dopuszcza się wykonanie własnych kompozycji osadzonych w wymaganych stylach.

 

 • dodatkowo: perkusiści przedstawiają utwór dowolny na instrument melodyczny, w ramach egzaminu sprawdza się także umiejętności czytania nut à vista oraz improwizacji.

 

Lista utworów

 • M. Davis – Joshua
 • M. Davis – Blue in Green
 • M. Davis – So What?
 • C. Porter – What Is This Thing Called Love
 • B. Kaper – On Green Dolphin Street
 • B. Kaper – Invitation
 • K. Barron – Voyage
 • T. Monk – In a Walked Bud
 • T. Monk – Round Midnight
 • T. Monk – I Mean You
 • T. Monk – Epistrophy
 • J. Henderson – Inner Urge
 • J. Henderson – Recorda-Me
 • H. Hancock – Maiden Voyage
 • H. Hancock – Dolphin Dance
 • H. Hancock – Eye of a Hurricane
 • W. Shorter – Footprints
 • W. Shorter – Black Nile
 • A.C. Jobim – How Insensitive
 • A.C. Jobim – No More Blues

 

 • rozmowa kwalifikacyjna na temat związany z kierunkiem studiów.
 1. Kompozycja z aranżacją

 

Studia pierwszego stopnia Etap I

 • przedstawienie partytur dokonań kompozytorskich i/lub aranżerskich,

 

 • sprawdzian wiedzy na temat harmonii jazzowej i historii jazzu (style, przedstawiciele itp.),

 

 • gra na wybranym instrumencie (dowolny utwór klasyczny oraz dowolny utwór w stylistyce jazzowej lub pokrewnej),

 

 • opracowanie klauzurowe: stworzenie i wykonanie na fortepianie impresji (melodia z akompaniamentem) na kanwie podanego przebiegu harmonicznego zapisanego symbolami.

 

 • egzamin sprawdzający predyspozycje słuchowe.

 

Studia drugiego stopnia Etap I

 

 • przedstawienie czterech partytur utworów o różnorodnej stylistyce: muzyki jazzowej i gatunków pokrewnych:

 

 • minimum trzy z nich powinny być własnymi kompozycjami,
 • aranżacje muszą obejmować skład minimum 10-osobowy, w tym:
  • jedna na klasyczny big band,

 

 • jedna z udziałem orkiestry symfonicznej (wybrane instrumenty każdej z grup – instrumenty smyczkowe, instrumenty dęte drewniane i blaszane, instrumenty perkusyjne),

 

 • egzamin z instrumentu obejmujący wykonanie dwóch dowolnych utworów w stylistyce jazzowej lub pokrewnej.

 

 • rozmowa kwalifikacyjna na temat związany z kierunkiem studiów.

 

 1. Wokalistyka jazzowa Studia pierwszego stopnia

 

Etap I

 

 • egzamin sprawdzający predyspozycje słuchowe. W ramach egzaminu sprawdza się także poziom uzdolnień muzycznych i znajomość zasad muzyki.

 

 • egzamin ze śpiewu uwzględniający trzy utwory zróżnicowane stylistycznie, w tym przynajmniej jeden utwór w języku polskim (nie dotyczy kandydatów na studia w języku angielskim) i jeden w języku angielskim oraz blues,

 

 • utwór klauzurowy i śpiew à vista,
 • recytacja opanowanych pamięciowo fragmentów poezji lub prozy.
 • egzamin ze śpiewu: wykonanie programu zróżnicowanego stylistycznie zawierającego:
 1. utwór w języku polskim (lub w języku angielskim - w przypadku kandydatów na studia w języku angielskim),
 2. fast swing,
 3. balladę jazzową,
 4. blues,
 5. utwór o charakterze jazz-rockowym, soulowym lub latynoamerykańskim,

 

 1. fragment prozy lub wiersza o czasie trwania około 1 minuty.

 

W kategoriach b), c), d) i e) co najmniej jeden utwór musi być wykonany w języku angielskim,

 • egzamin teoretyczny (sprawdzenie uzdolnień muzycznych: słuchu, rytmu,

pamięci muzycznej oraz znajomości podstaw harmonii).

 

 • rozmowa kwalifikacyjna na temat związany z kierunkiem studiów.

 

Nie dopuszcza się podkładów muzycznych zarejestrowanych na nośnikach elektronicznych jako formy akompaniamentu.

 

§ 42

 

 1. W przypadku nieuzyskania pozytywnego wyniku egzaminów wstępnych na wybranym kierunku lub specjalności kandydat może przystąpić do egzaminów wstępnych na inny kierunek studiów bądź specjalność o ile pozwala na to harmonogram egzaminów wstępnych, po dokonaniu zgłoszenia takiego wniosku do dziekana wydziału, w ramach którego prowadzony jest dany kierunek bądź specjalność i uiszczeniu dodatkowej opłaty egzaminacyjnej.

 

 1. W odpowiedzi na wniosek, o którym mowa w ust. 1 dziekan weryfikuje uiszczenie opłaty oraz możliwość przystąpienia do egzaminu wstępnego z uwagi na harmonogram postępowania rekrutacyjnego i wydaje postanowienie w przedmiocie dopuszczeniu do egzaminu i umieszczeniu kandydata na liście osób dopuszczonych do egzaminu.

 

 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 nie wzywa się do uzupełnienia braków formalnych wniosku a wniosek niekompletny pozostawia się bez rozpoznania.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Komentarze (0)