Ogólne zasady rekrutacji 2023/2024

Artykuł archiwalny

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.

 

Uchwała nr 93/2021/2022 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie warunków, trybu i terminów rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2023/2024

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 oraz art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz § 24 ust. 1 pkt 14 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uchwala, co następuje:

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia odbywa się w drodze postępowania rekrutacyjnego, na podstawie wyników egzaminów, o których mowa w art. 70 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w ramach limitów przyjęć ustalonych przez Senat.

 

 1. Laureaci i finaliści wszystkich olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich są przyjmowani według zasad określonych przez Senat odrębnymi uchwałami.

 

§ 2

 

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia wypełnia elektroniczny formularz podania o przyjęcie na studia.

 

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia może wskazać do trzech kierunków studiów, określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Kierunki należy wskazać w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych (priorytety). Kolejność wskazanych przez kandydata

 

kierunków jest uwzględniana w postępowaniu kwalifikacyjnym. Przyjęcie na jeden z wybranych kierunków studiów jest równoznaczne z odmową przyjęcia na pozostałe kierunki.

 

 1. Określone priorytety nie mają wpływu na miejsca zajmowane na listach rankingowych, a także kolejność przyjęcia na studia.

 

 1. Kierunek studiów wybrany przez kandydata, nie może być kierunkiem, na którym kandydat aktualnie studiuje w Uniwersytecie, w ramach tego samego stopnia i formy studiów.

 

§ 3

 

 1. Wykaz przedmiotów dla poszczególnych kierunków studiów oraz nazwy zawodów, które mogą być brane pod uwagę przy obliczaniu punktów rekrutacyjnych dla absolwentów techników, posiadających dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika podano odpowiednio w tabeli 1 oraz tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 1. Zakwalifikowanie na studia następuje w zależności od liczby uzyskanych punktów rekrutacyjnych i wskazanych preferencji kandydata zgodnie z zasadami podanymi w § 4 – 9.

 

 1. Liczba punktów rekrutacyjnych dla każdego ze wskazanych kierunków studiów będzie ustalana zgodnie z formułą:

 

P = Pp1 + Pp2

 

gdzie

 

P - suma punktów rekrutacyjnych

 

Pp1 - punkty z języka obcego

 

Pp2 - punkty z przedmiotu do wyboru lub średnia arytmetyczna wyników z egzaminów

 

kwalifikacyjnych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika

 

 1. W procesie kwalifikacyjnym można uzyskać do 200 punktów rekrutacyjnych.

 

§ 4

 

 1. Wyniki egzaminu maturalnego określone na świadectwie dojrzałości w skali procentowej są przeliczane na punkty rekrutacyjne obowiązujące w postępowaniu kwalifikacyjnym, zgodnie z postanowieniami ust. 2 - 6.

 

 1. W przypadku wyników z egzaminu maturalnego brane pod uwagę są wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów zdanych na poziomie podstawowym (jako przedmioty obowiązkowe lub dodatkowe) – z wynikiem minimum 30% lub na poziomie rozszerzonym (jako przedmioty obowiązkowe lub dodatkowe) – z wynikiem minimum 30%.

 

 1. Wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym jest przeliczany na punkty rekrutacyjne w następujący sposób: uzyskana liczba punktów procentowych jest mnożona przez współczynnik 0,7.

 

 1. Liczba punktów procentowych uzyskana z egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym odpowiada liczbie punktów rekrutacyjnych.

 

 1. Wynik egzaminu maturalnego z języka obcego zdawanego na poziomie dla szkół dwujęzycznych jest przeliczany na punkty rekrutacyjne w następujący sposób: uzyskana liczba punktów procentowych mnożona jest przez współczynnik 0,5 i powiększana o 50 punktów.

 

Nie bierze się pod uwagę dodatkowych wyników z części egzaminu maturalnego z przedmiotów innych niż język obcy, zdawanych w języku obcym.

 

 1. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym nie zdawał jednego przedmiotu będącego podstawą kwalifikacji na I rok studiów, może uczestniczyć w procesie kwalifikacyjnym, otrzymując z brakującego przedmiotu 0 punktów rekrutacyjnych.

 

§ 5

 

Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości do roku 2004 w liceach ogólnokształcących lub do roku 2005 w technikach (tzw. stara matura), uzyskują z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na dany kierunek studiów liczbę punktów rekrutacyjnych, wynikającą z następującego przeliczenia ocen na świadectwie dojrzałości - z części pisemnej lub ustnej egzaminu dojrzałości (pod uwagę będzie brana ocena wyższa) lub na świadectwie ukończenia szkoły (wyłącznie w przypadku braku tych ocen na świadectwie dojrzałości):

 

1.

 

ocena

liczba punktów

 

 

Celujący (6)

100

 

 

Bardzo dobry (5)

85

 

 

Dobry (4)

70

 

 

Dostateczny (3)

50

 

 

Dopuszczający (2)

30

 

 

 

§ 6

 

Kandydaci, którzy uzyskali odpowiednik świadectwa dojrzałości w Wielkiej Brytanii, Irlandii lub USA otrzymują 100 punktów rekrutacyjnych za przedmiot maturalny z języka obcego (Pp1), o którym mowa w § 3 ust. 3.

 

§ 7

 

Punkty rekrutacyjne w dokumencie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe na poziomie technika dla odpowiednich zawodów wyszczególnionych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 ustala się według następującej zasady:

 

Pp2 = wartość liczbowa średniej arytmetycznej ze wszystkich wyników procentowych dla egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

 

§ 8

 

 1. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają świadectwo dojrzałości lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia. Dokument ten powinien być zalegalizowany lub opatrzony apostille.

 

 1. Świadectwo uzyskane za granicą należy przedstawić w oryginale wraz z tłumaczeniem na język polski lub angielski przygotowanym przez tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla państwa, które wydało dokument, lub w którego systemie edukacji wydano dokument, lub akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na terytorium którego wydano dokument, lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

 

 

 1. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą są przyjmowani na podstawie wyników uzyskanych na świadectwie uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia, przeliczonych odpowiednio na punkty rekrutacyjne zgodnie z zarządzeniem w sprawie zasad podejmowania i odbywania studiów wyższych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach przez cudzoziemców.

 

 1. Przelicznik punktów rekrutacyjnych dla kandydatów legitymujących się dyplomem „Matury międzynarodowej” (IB - International Baccalaureate) lub dyplomem „Matury Europejskiej” (EB - European Baccalaureate) znajduje się w zarządzeniu, o którym mowa w § 23.

 

 1. Kandydaci, o których mowa w ust. 3 i 4, nieposiadający w dniu złożenia dokumentów oryginału dyplomu mogą być dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego, jeżeli przedłożą zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości wraz z otrzymanymi na egzaminie dojrzałości ocenami z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na dany kierunek studiów.

 

 1. Kandydat może podjąć studia pod warunkiem, że uzupełni dokumenty, o których mowa w ust. 1, w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2023 roku.

 

 1. Kandydaci, o których mowa w § 6 zobowiązani są do złożenia dokumentów niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później niż do 30 listopada 2023 roku.

 

§ 9

 

O przyjęcie na studia na dany kierunek studiów w wyniku potwierdzania efektów uczenia się można ubiegać się na zasadach określonych w odrębnej uchwale.

 

§ 10

 

Na I rok studiów pierwszego stopnia może być przyjęty kandydat, który w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskał co najmniej minimalną liczbę punktów ustaloną przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

 

§ 11

 

 1. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia prowadzi Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, powołana przez rektora w drodze zarządzenia. Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest członek komisji wyznaczony przez rektora.

 

 1. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

 

 1. ustalenie i zatwierdzenie harmonogramu rekrutacji na studia;

 

 1. nadzór nad przyjmowaniem i weryfikacją dokumentów kandydatów;

 

 1. określenie minimalnej liczby punktów rekrutacyjnych wymaganych do podjęcia studiów na danym kierunku;

 

 1. przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z zasadami określonymi niniejszą uchwałą;

 

 1. podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia zgodnie z limitem ustalonym przez Senat;

 

 1. zawiadamianie kandydatów o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia oraz o decyzji rektora w przypadku postępowania odwoławczego.

 

 1. Obsługę administracyjną postępowania rekrutacyjnego, w tym przyjmowanie i weryfikację dokumentów kandydatów, zapewnia Dział Rekrutacji oraz powołany decyzją rektora Zespół

 

Sekretarzy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 

4.    Posiedzenia Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej mogą odbywać się w formie zdalnej z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej. Decyzję w sprawie wyboru formy posiedzenia (stacjonarnej, zdalnej czy hybrydowej) podejmuje przewodniczący komisji.

 

 

 

STUDIA STACJONARNE

 

§ 12

 

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia składa dokumenty po zakwalifikowaniu go przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną do przyjęcia na I rok studiów.

 

 1. W przypadku uruchomienia dodatkowego naboru kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia składa komplet dokumentów w terminach określonych w harmonogramie.

 

 1. Niezłożenie przez kandydata, o którym mowa w ust. 1, w wyznaczonym terminie podanym w harmonogramie rekrutacji, wymaganych dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek studiów w tym naborze.

 

§ 13

 

 1. Kandydat na kierunki prowadzone w języku angielskim: International Business oraz Finance and Accounting for Business dokumentuje znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 (zgodnie z postanowieniami ust. 2).

 

 1. Za udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie B2 uznaje się spełnienie jednego z poniższych warunków:

 

 1. zdanie matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym (z wynikiem co najmniej 80%) lub rozszerzonym (z wynikiem co najmniej 55%);

 

 1. zdanie matury międzynarodowej/europejskiej w języku angielskim;

 

 1. przedłożenie świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim;

 

 1. ukończenie studiów prowadzonych w języku angielskim;

 

 1. przedłożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2.

 

 1. Dla kandydatów, o których mowa w ust. 1, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ustali listy rankingowe z podziałem na kandydatów, którzy ukończyli studia w Polsce oraz poza jej granicami.

 

 1. Rekrutacja kandydatów, którzy ukończyli studia poza granicami Polski może odbywać się w turach, aż do wyczerpania limitów miejsc.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

 

§ 14

 

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia składa dokumenty w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji ustalonym przez

 

Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, po wypełnieniu elektronicznego formularza podania o przyjęcie na wybrany kierunek studiów.

 

 1. Na I rok studiów pierwszego stopnia może być przyjęty kandydat, który w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskał minimum 50 punktów rekrutacyjnych.

 

 1. Do kandydatów na kierunki prowadzone w języku angielskim: International Business oraz Finance and Accounting for Business postanowienia § 13 stosuje się odpowiednio.

 

§ 15

 

W uzasadnionych przypadkach Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o rezygnacji z przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 4–9, z zastrzeżeniem, że kandydat musi spełniać warunki określone w § 4 ust. 2.

 

POSTANOWIENIA WSPÓLNE

 

§ 16

 

Kandydaci z niepełnosprawnościami podlegają kwalifikacji na I rok studiów pierwszego stopnia na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

 

§ 17

 

Od kandydatów na studia pierwszego stopnia oczekuje się podstawowych kompetencji informatycznych, w szczególności dotyczących wyszukiwania i gromadzenia informacji, obsługi edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, narzędzi prezentacyjnych, a także narzędzi współpracy sieciowej i wymiany informacji, w tym komunikatorów oraz poczty elektronicznej. Kandydaci powinni przy tym rozumieć potencjalne zagrożenia związane z wykorzystywaniem Internetu i komunikacją za pośrednictwem mediów elektronicznych oraz znać podstawowe sposoby unikania tych zagrożeń.

 

§ 18

 

1.   W uzasadnionych przypadkach rektor może wyrazić zgodę na złożenie podania o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia po upływie terminu zakończenia rekrutacji, wynikającego z harmonogramu, o którym mowa w § 20 ust. 3.

 

 1. W przypadku, gdy nie zostanie wypełniony limit miejsc na I rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego naboru na studia.

 

§ 19

 

Uniwersytet zastrzega sobie prawo nieuruchomienia kierunku studiów lub specjalności, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż wynika to z liczebności grup, określonej w zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w sprawie liczebności grup dydaktycznych.

 

§ 20

 

 1. Rozpoczęcie rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim nastąpi nie wcześniej niż 1 czerwca roku, w którym prowadzona jest rekrutacja na studia, a zakończenie rekrutacji nastąpi nie później niż 31 października roku, w którym prowadzona jest rekrutacja.

 

 1. Rozpoczęcie rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim nastąpi nie wcześniej niż 1 marca roku, w którym prowadzona jest rekrutacja na studia, a zakończenie rekrutacji nastąpi nie później niż 31 października roku, w którym prowadzona jest rekrutacja.

 

 1. Wykaz wymaganych dokumentów oraz szczegółowy harmonogram rekrutacji zatwierdzony przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, w tym terminy rejestracji i składania dokumentów, zostaną podane na stronie internetowej Uniwersytetu w zakładce Kandydaci.

 

 1. Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.), mogą zwrócić się do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o ponowne przeliczenie punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym. Do kandydatów tych nie stosuje się terminów zakończenia rekrutacji określonych w ust. 1 i 2.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 21

 

Od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje prawo odwołania do rektora, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

 

 

 

§ 22

 

W sprawach nieuregulowanych przepisami prawa oraz niniejszą uchwałą ostateczną decyzję podejmuje rektor.

 

§ 23

 

Szczegółowe zasady rekrutacji dla cudzoziemców określa rektor w drodze zarządzenia.

 

§ 24

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Senatu

Rektor

(-) prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Komentarze (0)