Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2024/2025

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim rekrutacja 2024/2025

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2024.

 

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie Uchwały Nr 22/000/2023 Senatu AJP z dnia 27 czerwca 2023 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2024/2025 zmienionej Uchwałą Nr 57/000/2023 Senatu AJP z dnia 26 września 2023.

Zapraszamy na studia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej:

  • pierwszego stopnia - licencjackie (3 lata, 6 semestrów) oraz inżynierskie (3,5 roku, 7 semestrów)
  • drugiego stopnia - trwają 1,5 roku (3 semestry) lub 2 lata (4 semestry)
  • jednolite studia magisterskie - 5 lat (10 semestrów).

Studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie może podjąć osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz spełnia warunki rekrutacyjne ustalone przez Uczelnię.

Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na poszczególne kierunki następuje wg ustalonych kryteriów, odrębnie dla:

  • kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny (tzw. ,,nową maturę'', której wyniki podane są w %) oraz maturę międzynarodową - zał. nr 1 do ww. Uchwały Senatu  Pobierz plik (57-23 US załącznik nr 1 - nowa matura 2024-2025.pdf) 57-23 US załącznik nr 1 - nowa matura 2024-2025.pdf
  • kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości (tzw. ,,starą maturę'', której wyniki podawano w formie ocen w zależności od skali ocen, np. celujący (przy skali ocen 1-6), bardzo dobry, dobry, dostateczny (przy skali ocen 2-5), mierny (przy skali ocen 1-6)) - zał. nr 2 do ww. Uchwały Senatu  Pobierz plik (57-23 US załącznik nr 2 - stara matura 2024-2025.pdf) 57-23 US załącznik nr 2 - stara matura 2024-2025.pdf

Sposób przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów równorzędnych świadectwu polskiej szkoły średniej, wydanych za granicą kandydatom na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie określa zał. nr 4 do ww. Uchwały Senatu Pobierz plik (22-23 US załącznik nr 4 - przeliczanie ocen zagranicznych swiadectw 2024-2025.pdf) 22-23 US załącznik nr 4 - przeliczanie ocen zagranicznych swiadectw 2024-2025.pdf

Studia drugiego stopnia może podjąć osoba, która posiada tytuł magistra, licencjata lub równorzędny i spełnia warunki rekrutacyjne określone w załączniku nr 3 do ww. Uchwały Senatu

Pobierz plik (22-23 US załącznik nr 3 - studia drugiego stopnia 2024-2025.pdf) 22-23 US załącznik nr 3 - studia drugiego stopnia 2024-2025.pdf

 Kontakt w sprawie rekrutacji: rekrutacja@ajp.edu.pl oraz pod numerem telefonu: 95 7279510 lub 95 7216079 (informacja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 16.00 w czasie trwania rekrutacji).

Pozostałe informacje (rejestracja, opłata rekrutacyjna, teminy składania dokumentów): zostaną udostępnione przed rozpoczęciem rekrutacji na rok 2024/2025.

 

KANDYDAT NA STUDIA:

1) rejestruje się na stronie internetowej Uczelni www.ajp.edu.pl w systemie e-rekrutacja, który zostanie uruchomiony od czerwca 2024 i wypełnia elektroniczne podanie na studia podając swoje dane osobowe oraz informacje o wynikach matury lub dyplomu ukończenia studiów (wygenerowany w procesie rejestracji login UID i hasło należy zapamiętać!),

2) składa wydrukowane podanie wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi  (lub dostarcza drogą pocztową) w Punkcie Rekrutacyjnym (Biblioteka Główna im. Elizy Orzeszkowej ul. Chopina 52), uruchomionym od czerwca 2024 (otwarty od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 16.00).

 

Rekrutację przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne, które sporządzają listę przyjętych na kierunek, poziom i formę studiów (wg uzyskanych punktów za wynik egzmaniu maturalnego z przedmiotów wskazanych w szczegółowych warunkach rekrutacji z zastosowaniem przeliczników za przedmiot lub wg uzyskanych punktów za wynik na dyplomie ukończenia studiów).

Terminy rekrutacji i wpisania kandydatów na listę studentów: zostaną udostępnione przed rozpoczęciem rekrutacji na rok 2024/2025.

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne przyjmują kandydatów do wyczerpania miejsc na poszczególnych kierunkach.

W przypadku ogłoszenia rekrutacji uzupełniającej na wskazane kierunki, przyjmowanie dokumentów i wpisanie na listę studentów odbędą się w terminach: zostaną udostępnione przed rozpoczęciem rekrutacji na rok 2024/2025.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

Kandydat o wynikach rekrutacji zostanie poinformowany na piśmie, jednocześnie informacja o przyjęciu na studia pojawi się na koncie wirtualnym w e-rekrutacja (dostęp po zalogowaniu wg UID i hasła nadanego kandydatowi w chwili rejestracji - ZAPAMIĘTAJ!).

Kandydaci nieprzyjęci na studia decyzją Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych mogą wnieść odwołanie do Rektora, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

Studia niestacjonarne są odpłatne.

UWAGA! Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na niektóre kierunki studiów na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się poza systemem studiów.

Termin złożenia wniosku o przyjęcie na studia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się - do 30 kwietnia 2024. Miejsce - sekretariat właściwego Wydziału.

Wykaz kierunków studiów na które można rekrutować się na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się poza systemem studiów oraz zasady, warunki i sposób potwierdzania efektów uczenia się określone są w Uchwale Nr 77/000/2019 Senatu AJP z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu potwierdzania efektów uczenia się w Akademii im. Jakuba z Paradyża zmieniona Uchwałą Nr 2/000/2021 Senatu AJP z dnia 16 lutego 2021

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Komentarze (0)