Ogólne zasady rekrutacji na rok 2023/2024

Artykuł archiwalny

Uniwersytet w Białymstoku rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Uniwersytecie Białostockim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.

 

Uchwała nr 3072 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2023/2024

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Senat Uniwersytetu w Białymstoku ustala następujące warunki i tryb rekrutacji na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2023/2024.

 

 

§  1

 

1. Uniwersytet w Białymstoku prowadzi rekrutację kandydatów na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego i studia drugiego stopnia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanym dalej IRK, na stronie internetowej irk.uwb.edu.pl.

 

 2. Rejestracja  internetowa  jest  dostępna  przez  całą  dobę  w  okresie  rejestracji, wynikającym  z  harmonogramu  rekrutacji,  w  trybie  umożliwiającym  rejestrację i   modyfikację dokonanych wpisów.

 

3. Uniwersyteckie Centrum Rekrutacji w siedzibie rektoratu Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Świerkowej 20B zapewnia dostęp do stanowisk komputerowych, przy których kandydaci mogą dokonać rejestracji w IRK.

 

 4. Rejestracja  kandydata  w  IRK  jest  warunkiem  przystąpienia  do  postępowania w sprawie przyjęcia na studia.

 

5. Wszystkie dane osobowe podane przez kandydata są przetwarzane i przechowywane dla potrzeb rejestracji zgodnie z obowiązującymi przepisami i podlegają ochronie. W przypadku wpisania kandydata na listę studentów dane wykorzystane przy rekrutacji zostaną przeniesione do systemu USOS i będą przetwarzane zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami do celów organizacji i zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia.

 

6. W celu rejestracji w IRK kandydat postępuje zgodnie z instrukcją IRK:

 

1) zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest adres e-mail wpisany przez kandydata),

2) wypełnia i zatwierdza ankietę osobową, w tym m.in.:

a) podaje informacje o ukończonej szkole, uczelni i dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów,

b) jeśli legitymuje się świadectwem dojrzałości/maturalnym, to podaje przedmioty zdawane na maturze objęte zasadami rekrutacji oraz ich poziomy,

c) jeśli zobowiązany jest do zdawania egzaminów wstępnych, to wskazuje egzaminy, do których będzie przystępować,

d) dokonuje wyboru kierunków studiów i form studiów określając swoje preferencje,

e) wczytuje plik z aktualną fotografią legitymacyjną spełniającą wymagania, jakie obowiązują przy składaniu wniosków o wydanie dowodu osobistego,

f) wnosi opłatę w wysokości podanej w systemie IRK na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany przez system IRK; dokonanie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji po terminie skutkuje nieobjęciem kandydata postępowaniem w sprawie przyjęcia na studia.

 

7. Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą w przypadku, gdy kandydat wprowadzi wszystkie niezbędne i prawdziwe dane, wybierze kierunek i formę studiów, wniesie opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia i uzyska na osobistym koncie rejestracyjnym potwierdzenie wpływu tej opłaty.

8. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracyjnego. Uniwersytet nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem.

 9. Uniwersytet  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  brak  możliwości  rejestracji  lub dokonania zmian spowodowany awariami sieci niezależnymi od uczelni lub okresowym przeciążeniem serwerów Uniwersytetu w Białymstoku.

    10. Osobiste konto rejestracyjne kandydata służy do:

1) wpisania i potwierdzenia przez kandydata danych osobowych,

2) zamieszczania skanów (jeśli są wymagane): dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady bądź konkursu, wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady albo konkursu, Karty Polaka, dokumentu uzyskanego za granicą, stanowiącego podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego lub języka w jakim jest prowadzone kształcenie na danym kierunku studiów,

3) wyboru oraz ewentualnych zmian kierunków i form studiów,

4) przekazywania przez komisję rekrutacyjną informacji dotyczących kolejnych etapów postępowania w sprawie przyjęcia na studia, w tym wyników kolejnych etapów postępowania oraz terminu i miejsca składania dokumentów.

11. Osobiste konto rejestracyjne jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości umieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące. Wiadomości o zakwalifikowaniu na studia oraz miejscu i terminie złożenia dokumentów przekazywane są kandydatowi na jego konto rejestracyjne.

12. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.

13. W IRK prowadzona jest archiwizacja zmian dokonywanych na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata wraz z rejestracją daty kolejnej aktualizacji.

§ 2

 

Rekrutacja na studia na wszystkich poziomach kształcenia i formach studiów rozpocznie się nie później niż 1 czerwca 2023 r., a zakończy się nie później niż 29 września 2023 r., z zastrzeżeniem że szczegółowy harmonogram przeprowadzenia rekrutacji, w tym rekrutacji uzupełniającej, zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy, w IRK zostanie ustalony zarządzeniem rektora.

 

 

§  3

1.  Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia przeprowadza powołana przez rektora. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej UKR. Przewodniczącego UKR wyznacza rektor. W skład komisji wchodzi po jednej osobie z danego wydziału/instytutu wskazanej przez dziekana/dyrektora. Dziekani/dyrektorzy w porozumieniu mogą wyznaczyć do UKR wspólną osobę.

   2. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia w Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny przeprowadza powołana przez dyrektora komisja rekrutacyjna, która realizuje zadania UKR. Dyrektor filii wyznacza przewodniczącego komisji.

3. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów, a odmowa przyjęcia kandydata na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzje podpisuje przewodniczący UKR.

4. Do zadań UKR należy w szczególności:

1) przeprowadzenie rekrutacji,

2) zatwierdzanie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach liczby miejsc,

3) podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia na studia w drodze wpisu na listę osób przyjętych na studia,

4) wydruk zbiorczych protokołów rekrutacyjnych z danego kierunku,

5) opiniowanie odwołań do rektora.

5. Do zadań przedstawiciela wydziału/instytutu należy w szczególności:

1) obliczanie w systemie IRK punktów kwalifikacyjnych kandydatów oddzielnie dla każdego kierunku studiów, prowadzonego na wydziale/w instytucie,

2) oznaczanie w systemie IRK kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na dany kierunek/moduł specjalizacyjny w ramach liczby miejsc określonych dla kierunku,

3) wysyłanie przez system IRK wiadomości do kandydatów o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia na kierunkach prowadzonych na wydziale/w instytucie oraz o terminie i miejscu złożenia dokumentów,

4) oznaczanie w systemie IRK osób, które złożyły komplet dokumentów,

5) wydruk i wysyłanie odmownych decyzji do kandydatów, ubiegających się o przyjęcie na kierunek prowadzony na wydziale/w instytucie.

7. Weryfikowania i przyjmowania kompletu dokumentów wymaganych od kandydatów  zakwalifikowanych  do  przyjęcia  na  studia  oraz  importu  danych z systemu IRK do USOS dokonuje przedstawiciel wydziału/instytutu, oraz wyznaczeni przez dziekana/dyrektora pracownicy wydziału/instytutu, wspomagający w czynnościach technicznych tego przedstawiciela. Przedstawiciel wydziału/instytutu informuje w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego UKR o liczbie osób, które złożyły dokumenty. Wydział/instytut na wniosek kandydata wydaje zaświadczenie o wpisie na listę studentów.

8. W przypadku gdy szczegółowe zasady rekrutacji na dany kierunek studiów przewidują egzamin wstępny/rozmowę kwalifikacyjną, dziekan/dyrektor wyznacza osoby odpowiedzialne za ich przeprowadzenie.

9. Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:

1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca m.in. imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,

2)  poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału):

 

 -kopia    świadectwa   dojrzałości    albo   kopia    świadectwa    dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,

-kopia  dyplomu  ukończenia  studiów  pierwszego  stopnia,  studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z   suplementem w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów (osoba ta, w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedkłada dyplom w uczelni, pod rygorem skreślenia z listy studentów);

w przypadku uzyskania dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów za granicą kandydaci załączają zalegalizowane lub opatrzone apostille dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski,

 

3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia),

4) do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dokumentu tożsamości kandydata,

5) podanie o wydanie legitymacji studenckiej (wydrukowane z systemu IRK) [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi],

6) deklaracja językowa – dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,

7) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,

8) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób niepełnoletnich,

9) kserokopia  dokumentu  potwierdzającego  posiadanie  tytułu  laureata  lub finalisty olimpiady lub konkursu wydanego przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu (z oryginałem do wglądu),

10) od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na Filię Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny dodatkowo wymagane są zaświadczenie lekarskie stwierdzającego brak przeciwwskazań do brania udziału w zajęciach z wychowania fizycznego lub dokument zwalniający z uczestnictwa w tych zajęciach (studia pierwszego stopnia) oraz kopia dokumentu tożsamości.

 

§  4

 

1. Od odmownej decyzji UKR w sprawach przyjęcia na studia służy odwołanie do rektora, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji na piśmie.

2. Odwołanie powinno w szczególności zawierać wskazanie przepisów, które zostały naruszone wraz ze zwięzłym uzasadnieniem zarzutów.

3. Decyzja o odmowie przyjęcia na studia jest doręczana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres do korespondencji podany przez kandydata w systemie IRK.

 

§  5

 

1. Kandydat będący osobą ze szczególnymi potrzebami może ubiegać się o dostosowanie postępowania w sprawie przyjęcia na studia do swoich potrzeb zdrowotnych w postaci przyznania mu alternatywnych form wsparcia wskazanych we właściwej uchwale senatu w sprawie określenia szczegółowych zasad wprowadzania i zastosowania rozwiązań alternatywnych dla studiujących osób niepełnosprawnych.

2. Kandydat będący osobą ze szczególnymi potrzebami w celu uzyskania dodatkowego wsparcia musi zgłosić się do Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu w Białymstoku ds. osób z niepełnosprawnościami nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Decyzję o przyznaniu alternatywnych rozwiązań podejmuje przewodniczący UKR.

 

 

§  6

 

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich są przyjmowani na studia na zasadach określonych odrębną uchwałą senatu.

 

§  7

 

1. Zasady rekrutacji kandydatów na studia w Uniwersytecie w Białymstoku określone w § 8–18 i § 25 są stosowane podczas rekrutacji kandydatów na wszystkie kierunki studiów, chyba że szczegółowe zasady rekrutacji określone w załącznikach do uchwały stanowią inaczej.

2. Cudzoziemcy są przyjmowani na zasadach określonych w art. 323–327 ustawy oraz zgodnie postanowieniami § 20–24.

3. Przyjęcie  na  studia może  nastąpić  także  na  podstawie  wyników uzyskanych w drodze potwierdzenia efektów uczenia się. Sposób potwierdzania efektów uczenia się określa odrębna uchwała senatu.

 

 

§  8

 

Rekrutacja kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie odbywa się na podstawie:

1) wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem w sprawie przyjęcia na studia,

2) egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej ustalonych dla kandydatów w szczegółowych zasadach rekrutacji określonych w załącznikach do uchwały.

§  9

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania w sprawie przyjęcia na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie wynosi

100.  Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas postępowania ustala się z zachowaniem następujących zasad, w przypadku gdy:

1) zasady rekrutacji  przewidują  tylko  jeden  przedmiot  kwalifikacyjny,  jako  wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu,

2) pod uwagę brane są wyniki z egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości z więcej niż jednego przedmiotu, wyniki z poszczególnych przedmiotów egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości (z przedmiotów objętych rekrutacją) są sumowane, a następnie dzielone przez liczbę przedmiotów,

3) zasady rekrutacji przewidują możliwość wyboru przedmiotu, system automatycznie kwalifikuje przedmiot z korzystniejszą liczbą punktów spośród tych, których wyniki wpisał kandydat.

 

§  10

 

Rekrutacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie nowej matury odbywa się według następujących zasad:

1) wartość liczbową wyniku egzaminu maturalnego wyrażonego procentowo przyjmuje się za podstawę obliczenia liczby punktów uzyskanych w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia (1% = 1 pkt),

2) wynik egzaminu uzyskany na poziomie podstawowym mnożony jest przez współczynnik 0,65,

3) wynik egzaminu uzyskany na poziomie rozszerzonym mnożony jest przez współczynnik 1,0,

4) wynik egzaminu kandydata uzyskany na poziomie klas dwujęzycznych mnożony jest przez współczynnik 1,3, z zastrzeżeniem że jeśli wynik uzyskany po zastosowaniu współczynnika przekroczy liczbę 100, przyjmuje się, że kandydat uzyskał 100 pkt,

5) kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów, a nie zostali na niego zakwalifikowani, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania złożonego w OKE (zgodnie z art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty), będą ponownie kwalifikowani zgodnie z kryteriami przyjętymi w danym dniu kwalifikacji, w której ci kandydaci brali udział.

 

§ 11

 

Rekrutacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie starej matury odbywa się z zachowaniem zasady, że oceny z egzaminu dojrzałości z przedmiotów branych pod uwagę przy rekrutacji przeliczane są na punkty w postepowaniu w sprawie przyjęcia na studia w następujący sposób:

 

w skali 6-stopniowej:

w skali 4-stopniowej:

6,0

90 pkt

5,0

80 pkt

5,0

75 pkt

4,0

60 pkt

4,0

55 pkt

3,0

40 pkt

3,0

40 pkt

 

 

 

2,0

20 pkt

 

 

 

 

§ 12

 

Rekrutacja kandydatów posiadających dyplom IB (International Baccalaureate) uzyskany w ramach programu matury międzynarodowej odbywa się według następujących zasad:

1) maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie wyższym (HL) wynosi 100,

2) maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie niższym (SL) wynosi 65,

3) oceny (punkty na dyplomie IB) będą przeliczane na punkty w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia w następujący sposób:

a) poziom rozszerzony (HL): 7 – 100 pkt, 6 – 85 pkt, 5 – 70 pkt, 4 – 55 pkt, 3 – 45 pkt, 2 – 30 pkt, 1 – 15 pkt,

b) poziom podstawowy (SL): 7 – 65 pkt, 6 – 60 pkt, 5 – 50 pkt, 4 – 40 pkt, 3 – 30 pkt, 2 – 20 pkt, 1 – 0 pkt,

4) w przypadku języków obcych za poziom podstawowy – SL uznaje się poziom Ab initio oraz poziom B SL, a za poziom rozszerzony – HL uznaje się poziomy: A1 (SL lub HL), A2 (SL lub HL) oraz B HL.

 

§ 13

 

Rekrutacja    kandydatów   posiadających   dyplomy   EB   (European    Baccalaureate)  wydawane przez Szkoły Europejskie odbywa się według następujących zasad:

1) maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym i zaawansowanym wynosi 100,

2) maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym wynosi 70,

3) oceny (punkty na dyplomie EB) będą przeliczane na punkty w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia w następujący sposób:

a) poziom rozszerzony i zaawansowany: (9,0 – 10) – 100 pkt, (7,5 – 8,99) – 85 pkt, (7,0 – 7,49) – 70 pkt, (6,0 – 6,99) – 55 pkt, (5,0 – 5,99) – 45 pkt, (0 – 4,99) – 0 pkt,

b)     poziom podstawowy: (9,0 – 10) – 70 pkt, (7,5 – 8,99) – 60 pkt, (7,0 – 7,49) – 50 pkt, (6,0 – 6,99) – 40 pkt, (5,0 – 5,99) – 30 pkt, (0 – 4,99) – 0 pkt,

4) w przypadku języka polskiego i języków obcych za poziom podstawowy uznaje się L1, L4, L5, za poziom rozszerzony uznaje się L1+3, L2 i L3, a za poziom zaawansowany uznaje się L2+3,

5) w przypadku pozostałych przedmiotów za poziom podstawowy uznaje się 2 i 3 (liczba godzin tygodniowo), za poziom rozszerzony uznaje się 4 i 5, a za poziom zaawansowany 5+3.

 

§ 14

 

Rekrutacja kandydatów na studia drugiego stopnia odbywa się na następujących zasadach:

 

1) jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest ostateczny wynik studiów (ocena na dyplomie) lub ostateczny wynik studiów i średnia arytmetyczna ocen ze studiów pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), to:

a) ocena z dyplomu przy rekrutacji przeliczana jest na punkty w następujący

 

sposób:

 

 

5,0

100 pkt

4,5

80 pkt

4,0

60 pkt

3,5

40 pkt

3,0

20 pkt

 

Maksymalna liczba punktów uzyskanych za ocenę na dyplomie wynosi 100.

b) średnia arytmetyczna ocen ze studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przy rekrutacji przeliczana jest na punkty w stosunku 1:1. Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać ze średniej ocen, wynosi 5,0.

c) maksymalna liczba punktów uzyskana w wyniku postępowania w sprawie przyjęcia na studia wynosi 105 (suma punktów: ocena na dyplomie oraz średnia ze studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich),

2) jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest wynik egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej – maksymalna liczba punktów uzyskanych z egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 100.

 

§  15

 

Jeżeli rekrutacja kandydatów na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, w szczególnych przypadkach przedstawiciel wydziału/instytutu może na wniosek kandydata wyrazić zgodę na przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej w formie zdalnej przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych na platformie, z której korzysta Uniwersytet w Białymstoku, udostępniając kandydatowi link do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

§  16

 

1. Kandydata, który nie stawił się w wyznaczonym terminie na egzaminie wstępnym/rozmowie kwalifikacyjnej, wyłącza się z postępowania w sprawie przyjęcia na studia.

2. Kandydat, który przedstawił orzeczenie lekarskie stwierdzające przeciwwskazania zdrowotne do podjęcia studiów na wybranym kierunku, nie może być przyjęty na ten kierunek studiów.

 

§  17

 

1. W przypadku niewyczerpania liczby miejsc na skutek rezygnacji kandydatów UKR wypełnia wolne miejsca, kwalifikując do przyjęcia osoby zajmujące kolejne pozycje w zbiorczym protokole rekrutacyjnym.

2. Jeżeli w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia więcej niż jeden kandydat uzyska tę samą liczbę punktów, co kandydat zajmujący ostatnie miejsce w ramach ustalonej liczby miejsc, decyzję w sprawie przyjęcia wszystkich kandydatów z tą samą liczbą punktów podejmuje rektor na wniosek przedstawiciela wydziału/instytutu.

3. Decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji podejmuje rektor na wniosek dziekana wydziału/dyrektora instytutu zaopiniowany przez UKR.

§  18

 

1. W przypadku gdy liczba kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na dany kierunek studiów jest mniejsza niż minimalna liczba, określona w zarządzeniu rektora w sprawie limitu przyjęć na poszczególne kierunki studiów, przy której może być uruchomiony kierunek, rektor na wniosek dziekana wydziału/dyrektora instytutu zaopiniowany przez UKR podejmuje decyzję o jego uruchomieniu.

2. W przypadku podjęcia przez rektora decyzji o nieuruchomieniu kierunku studiów, UKR proponuje kandydatom przyjęcie bez dodatkowej rekrutacji na inny – pokrewny kierunek, jeśli uczelnia dysponuje na nim wolnymi miejscami.

 

§  19

 

Z przeprowadzonego postępowania w sprawie przyjęcia na studia w systemie IRK sporządzany jest zbiorczy protokół rekrutacyjny zawierający listę wszystkich kandydatów w kolejności uzyskanych wyników (punktów). Protokół jest podpisywany przez przewodniczącego oraz członków UKR. Skreślenia i zmiany dokonywane w zbiorczym protokole rekrutacyjnym potwierdzone są podpisem przewodniczącego UKR.

 

§  20

 

1. Postępowanie w sprawie przyjęcia cudzoziemca na studia prowadzone w języku polskim i języku obcym przeprowadza UKR.

2. Rektor podejmuje decyzję administracyjną o przyjęciu lub odmowie przyjęcia cudzoziemca na studia na podstawie opinii przedstawionej przez UKR.

3. Od decyzji rektora o odmowie przyjęcia na studia przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Wniosek powinien zostać sporządzony w języku polskim oraz zawierać uzasadnienie. Decyzja rektora jest ostateczna.

4. Cudzoziemcy, na swój wniosek, otrzymają zaświadczenie o przyjęciu na studia w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

 

§  21

 

1. Cudzoziemcy rejestrują się w systemie IRK, zakładają osobiste konta, wypełniają ankietę osobową, wnoszą opłatę za przeprowadzenie rekrutacji, o której mowa w § 1, oraz załączają zalegalizowane lub opatrzone apostille następujące dokumenty wraz z ich uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski w przypadku ubiegania się na studia prowadzone w języku polskim lub wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język obcy, w którym prowadzone są studia, a w przypadku uzyskania     tłumaczenia    za     granicą      innego     niż     uwierzytelnione,     wraz z  tłumaczeniem zalegalizowanym w polskiej placówce dyplomatycznej:

1) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie skan dokumentu, stanowiącego podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy,

2) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia skan dyplomu ukończenia studiów, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia, potwierdzający posiadane wykształcenie, o którym mowa w art. 326 327 ustawy.

2. Uwierzytelnione tłumaczenie dokumentów na język polski powinno być dokonane przez:

1) osobę wpisaną przez ministra sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub

2) osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Polsce w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie lub Szwajcarii, lub

3) konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument, lub

4) akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument.

 

 

§  22

 

1. Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców na studiach, określa rektor w drodze zarządzenia.

  2. Opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim nie pobiera się od:

1) cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

3) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2354 z późn.zm.),

4) cudzoziemca,  który  posiada  status  uchodźcy  nadany  w  Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej, albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  5) cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 672), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,

6) posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,

7) cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 ustawy na podstawie:

1) decyzji administracyjnej rektora,

2) decyzji ministra,

3) decyzji  dyrektora  Narodowej  Agencji  Wymiany  Akademickiej,  zwana  dalej NAWA, w odniesieniu do jej stypendystów,

4) umowy między uczelniami lub umowy międzynarodowej.

4. Jeżeli kandydat cudzoziemiec posiada dokument, który uprawnia go do zwolnienia z opłat za usługi edukacyjne, to zobowiązany jest zamieścić jego skan na swoim koncie w systemie IRK.

§  23

 

1. Liczbę punktów uzyskanych przez cudzoziemca w postępowaniu rekrutacyjnym na studia prowadzone w języku polskim przelicza się na zasadach określonych odpowiednio w:

1) Załączniku nr 5 w przypadku kandydatów posiadających dokument uzyskany za granicą, uprawniający do podjęcia studiów; jeśli zestawienia nie uwzględniają kraju, z którego kandydat posiada dokument lub w przypadku innej skali ocen, liczba punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym jest określana indywidualnie dla każdego kandydata przez UKR na podstawie tego dokumentu, z zastrzeżeniem § 9 14.

2) Załączniku nr 6 w przypadku kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą; gdy brak jest oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych punktowana jest ocena/punkty z egzaminu specjalistycznego albo najlepsza ocena, albo najlepszy wynik punktowy uzyskany z przedmiotu kierunkowego; jeśli zestawienia nie uwzględniają kraju, z którego kandydat posiada dyplom ukończenia studiów lub w przypadku innej skali ocen, liczba punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym jest określana indywidualnie dla każdego kandydata przez UKR na podstawie dyplomu ukończenia studiów.

2. Jeżeli liczba punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym nie jest możliwa do ustalenia na podstawie dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów, podstawą rekrutacji jest wstępny egzamin pisemny, ustny lub rozmowa kwalifikacyjna zgodnie z postanowieniami szczegółowych zasad rekrutacji, określonymi w załącznikach do uchwały.

3. W przypadku obywateli polskich, którzy posiadają dokument uzyskany za granicą uprawniający do podjęcia studiów stosuje się zasady określone w ust. 1-2.

§  24

 

1. W przypadku zakwalifikowania się na studia kandydat będący cudzoziemcem składa komplet następujących dokumentów:

1) wydrukowaną z systemu IRK ankietę osobową,

2) wydrukowane z systemu IRK podanie o wydanie legitymacji studenckiej zawierające aktualne zdjęcie kandydata o wymiarze 35 mm x 45 mm,

3) poświadczoną przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału):

a) kopię dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów, opatrzonego apostille lub zalegalizowanego wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem, o którym mowa w § 21, w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia,

b) kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich opatrzonego apostille lub zalegalizowanego wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem, o którym mowa w § 21, w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,

4) w przypadku osób, o których mowa w § 22 ust. 2, okazać ważną Kartę Polaka, zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy, decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, dokument potwierdzający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystanie z ochrony czasowej bądź uzupełniającej, dokument potwierdzający rodzaj i stopień pokrewieństwa z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem zamieszkiwania na terenie Polski,

5) w przypadku ubiegania się na studia w języku polskim poświadczoną przez uczelnię kopię dokumentu (na podstawie przedłożonego oryginału) potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1 potwierdzoną certyfikatem, dyplomem ukończenia studiów, nauką w szkole, ukończonym kursem językowym lub potwierdzenie uczelni uzyskane w procesie rekrutacji, że znajomość języka polskiego jest wystarczająca do podjęcia nauki w tym języku; zwolnieni z konieczności przedstawiania dokumentu są stypendyści NAWA oraz kandydaci posiadający:

a)    zezwolenie na pobyt stały,

b)    Kartę Polaka,

c)    świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty,

d)    dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych w polskim języku wykładowym,

6) w przypadku ubiegania się na studia w języku obcym poświadczoną przez uczelnię kopię dokumentu (na podstawie przedłożonego oryginału) potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2 potwierdzoną certyfikatem, dyplomem ukończenia studiów, nauką w szkole, ukończonym kursem językowym lub potwierdzenie uczelni uzyskane w procesie rekrutacji, że znajomość języka obcego jest wystarczająca do podjęcia nauki w tym języku; zwolnieni z konieczności przedstawienia dokumentu są kandydaci:

a) dla których język obcy był językiem wykładowym w ukończonej szkole średniej lub na ukończonych studiach,

b) dla których język obcy jest językiem ojczystym,

c) którzy zdali maturę z języka obcego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%,

d) którzy w trakcie studiów zdali egzamin z języka obcego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu,

7) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie (na podstawie przedłożonego oryginału):

a) polisy ubezpieczenia zdrowotnego na dany rok akademicki kształcenia w Polsce lub

b) Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub

c) powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, lub

d) potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na minimalną kwotę 30 000 euro, a w przypadku braku dokumentów, o których mowa w lit. a d, złoży oświadczenie o dostarczeniu jego kopii przed rozpoczęciem pierwszych zajęć,

8) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia studiów na kierunkach, na których studenci są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,

9) zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób niepełnoletnich.

2. Kandydat będący cudzoziemcem komplet dokumentów, o których mowa w ust. 1, dostarcza:

1) na wydział/do instytutu w przypadku zakwalifikowania się na studia prowadzone w języku polskim,

2) do Uniwersyteckiego Centrum Rekrutacji w przypadku zakwalifikowania się studia prowadzone w języku obcym.

3. Kandydat będący cudzoziemcem przy składaniu dokumentów powinien okazać do wglądu dokument tożsamości.

4. W przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią powinien on okazać pełnomocnictwo do złożenia dokumentów i do wglądu własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata.

 

§  25

 

Szczegółowe zasady rekrutacji określają:

 

Załącznik nr 1

na studia stacjonarne: studia pierwszego stopnia i jednolite

 

studia magisterskie,

 

Załącznik nr 2

na studia stacjonarne: studia drugiego stopnia,

 

Załącznik nr 3

na studia niestacjonarne: studia pierwszego stopnia,

 

 

 

jednolite studia magisterskie, studia drugiego stopnia,

Załącznik nr 4

na kierunki studiów stacjonarnych prowadzone w językach

 

 

 

obcych,

 

Załącznik nr 5

zasady przeliczania ocen z dokumentów uzyskanych za

 

 

 

granicą, uprawniających do podjęcia studiów,

Załącznik nr 6

zasady przeliczania ocen/punktów z dyplomów ukończenia

 

 

 

studiów uzyskanych za granicą.

 

§  26

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Senatu Uniwersytetu w Białymstoku

Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet w Białymstoku

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet w Białymstoku

Komentarze (0)