Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2016/2017

Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2016/2017

 

Akademia Muzyczna w Poznaniu rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na AMUZ w Poznaniu 2016/17

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Akademii Muzycznej w Poznaniu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.

Uchwala Senatu Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu Nr 22/2015 rok akademicki 2014/2015 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie: zasad przyjęcia na studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2016/2017. Działając na podstawie art. 169 ust. 2 i 3 ustawy Prawo szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) Senat Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu uchwala, co następuje:

Rekrutacja na l rok studiów w roku akademickim 2016/2017 obejmować będzie studia:
- pierwszego stopnia (trzyletnie licencjackie),
- pierwszego stopnia (czteroletnie licencjackie) na kierunku wokalistyka.
- drugiego stopnia (dwuletnie magisterskie),
- trzeciego stopnia (trzyletnie doktoranckie).
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołane zgodnie z art. 169 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Nad przebiegiem rekrutacji czuwać będzie Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powołana przez Rektora.
Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy. Na poszczególne kierunki i specjalności przyjmowani są kolejno kandydaci z najwyższą liczbą punktów, w ramach limitu przyjęć określonych dla poszczególnych kierunków przez Senat. Absolwenci studiów pierwszego stopnia otrzymują tytuł licencjata, dający możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia. Absolwenci studiów drugiego stopnia otrzymują tytuł magistra sztuki. Absolwenci studiów doktoranckich otrzymują stopień doktora sztuki po przeprowadzeniu przewodu doktorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Studia stacjonarne pierwszego stopnia
1. Dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny („nowa matura") podstawę przyjęcia na studia stanowi wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego w części ustnej.
2. Dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („stara matura") podstawę przyjęcia na studia stanowi wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego w części pisemnej.
3. Dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („matura międzynarodowa") podstawę przyjęcia na studia stanowi wynik egzaminu dojrzałości z języka ojczystego lub języka angielskiego. Ta sama zasada dotyczy kandydatów cudzoziemców.
4. Podstawa przyjęcia na studia określona w pkt. 1 i 2 stanowi 5 % punktów możliwych do uzyskania w ramach rekrutacji.
5. Akademia przeprowadza dodatkowe egzaminy wstępne. Zakres egzaminów określa Informator dla kandydatów na I rok studiów stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Z egzaminów przeprowadzanych przez uczelnię, kandydat może uzyskać łącznie do 95 % punktów możliwych do uzyskania w ramach rekrutacji. Warunkiem przejścia do kolejnego etapu egzaminu jest uzyskanie z przedmiotu głównego co najmniej 18 pkt. w skali 25-punktowej.
6. Postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów przeprowadza się systemem punktowym i ma charakter konkursowy: o przyjęciu (w ramach limitów miejsc) decyduje łączna liczba uzyskanych punktów określonych w pkt. 3 oraz dodatkowych egzaminów określonych w pkt. 4. Sposób przeliczania wyników maturalnych lub egzaminów dojrzałości na punkty w rekrutacji zatwierdza Senat Akademii.
- Decyzję o przyjęciu na studia podejmują Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołane zgodnie z art. 169 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Od ich decyzji można się odwołać w terminie 14 dni do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
Studia stacjonarne drugiego stopnia
7. Wszyscy kandydaci zdają egzaminy określone w Informatorze dla kandydatów na I rok studiów.
8. Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie z przedmiotu głównego co najmniej 18 pkt. w skali 25-punktowej.
9. Kandydaci, którzy nie mają ukończonych studiów muzycznych zdają dodatkowo egzaminy zgodnie z zasadami rekrutacji poszczególnych Wydziałów, określone w Informatorze dla kandydatów na I rok studiów.
Studia stacjonarne i niestacjonarne trzeciego stopnia
Wszyscy kandydaci zdają egzaminy określone w Informatorze dla kandydatów na I rok studiów.
Termin rekrutacji na studia stacjonarne
1. Ostateczny termin dostarczenia dokumentów upływa 31 maja 2016 roku do godziny 15.0 (rejestracja elektroniczna do 30 maja 2016 do godz. 15.00).
2. Egzaminy wstępne na studia I stopnia odbędą się w dniach 20-22 czerwca 2016 roku.
3. Egzaminy wstępne na studia II stopnia odbędą się w dniach 27-28 czerwca 2016 roku.
Termin rekrutacji na studia trzeciego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
1. Ostateczny termin dostarczenia dokumentów upływa 31 maja 2016 roku do godziny 15.0 (rejestracja elektroniczna do 30 maja 2016 do godz. 15.00).
2. Egzaminy wstępne na studia III stopnia odbędą się w dniach 30 czerwca - 1 lipca 2016
 
 
 

 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Komentarze (0)