Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na AWF w Krakowie 2016/17

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.

 

Zasady rekrutacji określające warunki, tryb, formę studiów oraz zakres egzaminów wstępnych na studia na rok akademicki 2016/2017 przyjęte uchwałą Nr 28/V/2015, 29/V/2015, 30/V/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w dniu 27 maja 2015 roku

STUDIA STACJONARNE

KIERUNEK

WYCHOWANIE

FIZYCZNE

SPORT

KULTURA FIZYCZNA OSÓB STARSZYCH

TURYSTYKA I REKREACJA

FIZJOTERAPIA

TERAPIA

ZAJĘCIOWA

KOSMETOLOGIA

3 - LETNIE

STUDIA

PIERWSZEGO

STOPNIA

(licencjackie)

 

3 - LETNIE

STUDIA

PIERWSZEGO

STOPNIA

(licencjackie)

 

3 - LETNIE

STUDIA

PIERWSZEGO

STOPNIA

(licencjackie)

 

3 - LETNIE

STUDIA

PIERWSZEGO

STOPNIA

(licencjackie)

 

3 - LETNIE

STUDIA

PIERWSZEGO

STOPNIA

(licencjackie)

 

3 - LETNIE

STUDIA

PIERWSZEGO

STOPNIA

(licencjackie)

 

3 - LETNIE
 
STUDIA
 
PIERWSZEGO
 
STOPNIA
 
(licencjackie)

2 - LETNIE STUDIA

DRUGIEGO STOPNIA

(magisterskie)

dla absolwentów

studiów pierwszego

stopnia kierunku

wychowanie fizyczne

i kierunków

pokrewnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - LETNIE

STUDIA

DRUGIEGO

STOPNIA)

(magisterskie)

dla absolwentów

studiów pierwszego

stopnia

 

 

2 - LETNIE

STUDIA

DRUGIEGO

STOPNIA)

(magisterskie)

dla absolwentów

studiów pierwszego

stopnia kierunku

fizjoterapia

 

2 - LETNIE STUDIA
 
DRUGIEGO
 
STOPNIA
 
(magisterskie)
 
dla absolwentów
 
studiów pierwszego
 
stopnia kierunku
 
terapia zajęciowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- LETNIE STUDIA
TRZECIEGO
STOPNIA
(doktoranckie)
 
     
4- LETNIE STUDIA
TRZECIEGO
STOPNIA
(doktoranckie) 
 
   

*/ Od roku akademickiego 2016/2017 pod warunkiem uzyskania przez Wydział Rehabilitacji Ruchowej uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej

 

STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

KIERUNEK

WYCHOWANIE

FIZYCZNE

TURYSTYKA I REKREACJA

FIZJOTERAPIA

TERAPIA

ZAJĘCIOWA

KOSMETOLOGIA

3 - LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie)

3 - LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie)

 

3 - LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie)

3 - LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie)

2 - LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (magisterskie)

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne i kierunków pokrewnych

2 - LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (magisterskie)

dla absolwentów studiów pierwszego stopnia

2 - LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (magisterskie) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku fizjoterapia

2 - LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA) (magisterskie) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku terapia zajęciowa

 

 

Uchwała Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 216/2017

§1

1. Osoby nie będące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami", przyjmowane będą na pierwszy rok studiów zgodnie z zasadami określonymi w art. 43 i 44 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych z dnia 12 października 2006 r. (Dz. U. nr 190 poz. 1406 z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty winni złożyć w terminach rekrutacji obowiązujących w Uczelni.

2. Osoby posiadające obywatelstwo polskie, które uzyskały świadectwo dojrzałości za granicą przyjmowane będą na pierwszy rok studiów według zasad obowiązujących kandydatów, którzy zdawali „starą maturę". Szczegóły w zasadach rekrutacji na dany kierunek.

3. Po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych na pierwszy rok, kandydat zobowiązany jest - w terminie określonym przez WKR - dokonać potwierdzenia podjęcia studiów i dostarczenia oryginałów wymaganych dokumentów. Niedopełnienie tego obowiązku jest równoznaczne z rezygnacją kandydata ze studiów i skreśleniem jego nazwiska z listy osób zakwalifikowanych. Na miejsca zwolnione przez osoby, które nie potwierdzą podjęcia studiów na określonym kierunku w wyznaczonym terminie, będą przyjmowane osoby z listy osób nie przyjętych z braku miejsc wg kolejności listy rankingowej.

4. W przypadku, gdy na określonym kierunku i trybie studiów liczba kandydatów będzie mniejsza od planowanej liczby miejsc, dodatkowa rekrutacja odbędzie się do wyczerpania limitu zatwierdzonego przez Senat AWF, nie dłużej niż do 31 października, według zasad obowiązujących w pierwszym terminie rekrutacji.

5. Do przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów, wprowadza się Elektroniczny System Rejestracji (ESR) kandydatów, za pośrednictwem którego są realizowane wszystkie procedury określone dla postępowania rekrutacyjnego.

6. Kandydaci, którym w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnione są osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych oraz klasy sportowe są zobowiązani spełnić wszystkie wymogi formalne określone w warunkach rekrutacji i trybie naboru na dane studia.

§2 

KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE 3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) STACJONARNE I NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia

1. Dla kandydatów podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej

- poziom podstawowy lub rozszerzony z języka polskiego (przedmiot A) i innego dowolnego przedmiotu (przedmiot B). Wyniki egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany jest na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Łączna suma punktów z przedmiotów A i B będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej za wyniki nowej matury. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej liczby punktów.

2. Dla kandydatów ze „starą" maturą podstawą oceny jest wynik matury z części pisemnej j. polskiego i części pisemnej dowolnego przedmiotu dodatkowego. Wyniki z wyżej wymienionych przedmiotów zostaną przeliczone zgodnie z zasadą:

 

Skala ocen (do 1991 roku)

Skala ocen (po 1991 roku)

5 - 100%

6 - 100%

4 - 70%

5- 80%

3 - 30%

4 - 60%

 

3 - 40%

 

2 - 30%

3.Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje:

- pływanie na dystansie 50 metrów. Uzyskanie czasu powyżej 1 min i 20 s dla kobiet i 1 min 10 s dla mężczyzn jest równoznaczne z oceną niedostateczną i wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego (kandydat wykonuje jedną próbę).

Dla osób, które uzyskały rezultaty mieszczące się w podanych powyżej limitach, wyniki egzaminu ze sprawności fizycznej są przeliczane na punkty. Patrz Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. O pozycji kandydata na liście rankingowej decyduje ilość zdobytych punktów.

4. O ostatecznej pozycji kandydata na liście, według której podejmowana jest przez WKR decyzja o przyjęciu na studia, decyduje mniejsza suma liczb oznaczających miejsca na listach rankingowych za wynik matury i za egzamin ze sprawności fizycznej.

5. Posiadanie aktualnej klasy mistrzowskiej międzynarodowej, klasy mistrzowskiej lub I klasy sportowej w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich zwalnia z egzaminu sprawnościowego z zaliczeniem do dalszego postępowania „pierwszej pozycji rangowej" za tę część postępowania kwalifikacyjnego. Zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej wydają Polskie Związki Sportowe. Zaświadczenie o klasie sportowej musi zawierać: datę wystawienia dokumentu, liczbę dziennika instytucji wydającej dokument, rodzaj klasy sportowej, podstawę nadania klasy sportowej (za jakie osiągnięcia sportowe), podpis i pieczęć prezesa, sekretarza generalnego lub osoby upoważnionej zgodnie z kpa, pieczęcie (jak w dokumentach wychodzących z danej instytucji). Klasa mistrzowska międzynarodowa i klasa mistrzowska zwalnia z egzaminu sprawnościowego przez trzy lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego), pierwsza klasa sportowa zwalnia z egzaminu sprawnościowego przez dwa lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego). O ważności klasy sportowej uzyskanej za granicą decyzję podejmuje WKR.

6. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego z roku 2015 i 2016 - po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia i po zdaniu egzaminu sprawnościowego - będą przyjmowani na studia.

2-LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE I KIERUNKÓW POKREWNYCH

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia

1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku wychowania fizycznego lub studia na kierunku pokrewnym, jeżeli zrealizowały w toku studiów zakres kształcenia odpowiadający efektom kształcenia dla kierunków studiów wychowanie fizyczne. Dopuszcza się przyjęcie na studia osób wykazujących niewielkie różnice programowe w stosunku do efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne wynikających z Krajowych Ram Kwalifikacji dla studiów wyższych, pod warunkiem złożenia deklaracji o uzupełnieniu tych różnic do końca pierwszego roku studiów.

2. Nabór na studia drugiego stopnia dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunek wychowania fizycznego będzie się odbywać na podstawie średniej ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia, zgodnie z przedstawionym przez kandydata zaświadczeniem [średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów I stopnia; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego]. Średnia ocen będzie podstawą sporządzenia listy rankingowej według zasady, najwyższa średnia - pierwsze miejsce na liście itd. w kolejności. W przypadku stosowania różnych skal ocen, średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie do zakresu skali ocen stosowanej w AWF w Krakowie.

§3

KIERUNEK SPORT 3-LETNIE STACJONARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia

Na kierunek sport mogą starać się tylko ci kandydaci, którzy posiadają aktualną, co najmniej III, klasę sportową w wybranych dyscyplinach sportu.

Na kierunek sport mogą starać się tylko ci kandydaci, którzy posiadają aktualną, co najmniej III, klasę sportową w następujących dyscyplinach sportu: biathlon, łyżwiarstwo szybkie, narciarstwo, snowboard, lekka atletyka, piłka nożna, kajakarstwo górskie.

Zajęcia specjalistyczne będą uruchomione dla następujących dyscyplin: sportów zimowych, lekkiej atletyki, piłki nożnej, kajakarstwa górskiego pod warunkiem, że minimalna liczba studentów na zajęciach danej specjalności będzie nie mniejsza niż 8 osób.

1. Dla kandydatów podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej

- poziom podstawowy lub rozszerzony z języka polskiego (przedmiot A) i innego dowolnego przedmiotu (przedmiot B).Wyniki egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany jest na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Łączna suma punktów z przedmiotów A i B będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej za wyniki nowej matury. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej liczby punktów.

 

2.            Dla kandydatów ze „starą" maturą podstawą oceny jest wynik matury z części pisemnej j. polskiego i części pisemnej dowolnego przedmiotu dodatkowego. Wyniki z wyżej wymienionych przedmiotów zostaną przeliczone zgodnie z zasadą:

Skala ocen (do 1991 roku)

Skala ocen (po 1991 roku)

5 - 100%

6 - 100%

4 - 70%

5- 80%

3 - 30%

4 - 60%

 

3 - 40%

 

2 - 30%

3. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje:

- pływanie na dystansie 50 metrów. Uzyskanie czasu powyżej 1 min i 20 s dla kobiet i 1 min 10 s dla mężczyzn jest równoznaczne z oceną niedostateczną i wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego (kandydat wykonuje jedną próbę);

Dla osób, które uzyskały rezultaty mieszczące się w podanych powyżej limitach, wyniki egzaminu ze sprawności fizycznej są przeliczane na punkty. Patrz Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. O pozycji kandydata na liście rankingowej decyduje ilość zdobytych punktów.

4. O ostatecznej pozycji kandydata na liście, według której podejmowana jest przez WKR decyzja o przyjęciu na studia, decyduje mniejsza suma liczb oznaczających miejsca na listach rankingowych za wynik matury i za egzamin ze sprawności fizycznej.

5. Posiadanie aktualnej klasy mistrzowskiej międzynarodowej, klasy mistrzowskiej lub I klasy sportowej w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich zwalnia z egzaminu sprawnościowego z zaliczeniem do dalszego postępowania „pierwszej pozycji rangowej" za tę część postępowania kwalifikacyjnego. Zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej wydają Polskie Związki Sportowe. Zaświadczenie o klasie sportowej musi zawierać: datę wystawienia dokumentu, liczbę dziennika instytucji wydającej dokument, rodzaj klasy sportowej, podstawę nadania klasy sportowej (za jakie osiągnięcia sportowe), podpis i pieczęć prezesa, sekretarza generalnego lub osoby upoważnionej zgodnie z kpa, pieczęcie (jak w dokumentach wychodzących z danej instytucji). Klasa mistrzowska międzynarodowa i klasa mistrzowska zwalnia z egzaminu sprawnościowego przez trzy lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego), pierwsza klasa sportowa zwalnia z egzaminu sprawnościowego przez dwa lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego). O ważności klasy sportowej uzyskanej za granicą decyzję podejmuje WKR.

6. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego z roku 2015 i 2016 - po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia i po zdaniu egzaminu sprawnościowego - będą przyjmowani na studia.

§4

KIERUNEK KULTURA FIZYCZNA OSÓB STARSZYCH 3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) STACJONARNE Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia

1. Dla kandydatów podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej

- poziom podstawowy lub rozszerzony z języka polskiego (przedmiot A) i innego dowolnego przedmiotu (przedmiot B).Wyniki egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany jest na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Łączna suma punktów z przedmiotów A i B będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej za wyniki nowej matury. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej liczby punktów.

2. Dla kandydatów ze „starą" maturą podstawą oceny jest wynik matury z części pisemnej j. polskiego i części pisemnej dowolnego przedmiotu dodatkowego. Wyniki z wyżej wymienionych przedmiotów zostaną przeliczone zgodnie z zasadą:

Skala ocen (do 1991 roku)

Skala ocen (po 1991 roku)

5 - 100%

6 - 100%

4 - 70%

5- 80%

3 - 30%

4 - 60%

 

3 - 40%

 

2 - 30%

3. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje:

- pływanie na dystansie 50 metrów. Uzyskanie czasu powyżej 1 min i 20 s dla kobiet i 1 min 10 s dla mężczyzn jest równoznaczne z oceną niedostateczną i wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego (kandydat wykonuje jedną próbę);

Dla osób, które uzyskały rezultaty mieszczące się w podanych powyżej limitach, wyniki egzaminu ze sprawności fizycznej są przeliczane na punkty. Patrz Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. O pozycji kandydata na liście rankingowej decyduje ilość zdobytych punktów.

4.  O ostatecznej pozycji kandydata na liście, według której podejmowana jest przez WKR decyzja o przyjęciu na studia, decyduje mniejsza suma liczb oznaczających miejsca na listach rankingowych za wynik matury i za egzamin ze sprawności fizycznej.

5. Posiadanie aktualnej klasy mistrzowskiej międzynarodowej, klasy mistrzowskiej lub I klasy sportowej w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich zwalnia z egzaminu sprawnościowego z zaliczeniem do dalszego postępowania „pierwszej pozycji rangowej" za tę część postępowania kwalifikacyjnego.

6. Zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej wydają Polskie Związki Sportowe. Zaświadczenie o klasie sportowej musi zawierać: datę wystawienia dokumentu, liczbę dziennika instytucji wydającej dokument, rodzaj klasy sportowej, podstawę nadania klasy sportowej (za jakie osiągnięcia sportowe), podpis i pieczęć prezesa, sekretarza generalnego lub osoby upoważnionej zgodnie z kpa, pieczęcie (jak w dokumentach wychodzących z danej instytucji). Klasa mistrzowska międzynarodowa i klasa mistrzowska zwalnia z egzaminu sprawnościowego przez trzy lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego), pierwsza klasa sportowa zwalnia z egzaminu sprawnościowego przez dwa lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego). O ważności klasy sportowej uzyskanej za granicą decyzję podejmuje WKR.

7. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego z roku 2015 i 2016 - po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia i po zdaniu egzaminu sprawnościowego - będą przyjmowani na studia.

§ 5

4-LETNIE STUDIA TRZECIEGO STOPNIA STACJONARNE (STUDIA DOKTORANCKIE)

Studia doktoranckie prowadzone są w trybie studiów stacjonarnych i trwają osiem semestrów (4 lata). Umożliwiają osiągnięcie specjalistycznej wiedzy w zakresie kultury fizycznej, przygotowują do samodzielnej i twórczej pracy naukowo - badawczej, a kończą się uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej. O przyjęcie na studia trzeciego stopnia ubiegać się mogą osoby posiadające tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczpospolitej Polskiej, a także laureaci „Diamentowego Grantu" nieposiadający tytułu zawodowego magistra, a w przypadku studentów studiów jednolitych - również tytułu licencjata.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich dokonuje weryfikacji wniosków i dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia do odbywania studiów doktoranckich.

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

1. Rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem, mającą na celu ocenę zainteresowań badawczych i predyspozycji do pracy naukowej, a w szczególności dotyczącą:

a) przedłożonego projektu badawczego (jego tematyki, realności projektu badawczego),

b) motywacji podjęcia studiów doktoranckich,

c) dotychczasowych osiągnięć zawodowych,

d) zainteresowań naukowych i preferencji co do specjalności,

e) możliwości prowadzenia badań związanych z pracą doktorską.

Integralną częścią tego etapu egzaminu jest ocena zgodności tematyki projektu z naukami o kulturze fizycznej.

2. Egzamin z języka obcego.

3. Wyliczenie ilości punktów za ocenę na dyplomie magisterskim.

4. Wyliczenie ilości punktów za osiągnięcia twórcze i naukowe.

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia doktoranckie

1. Kandydat za rozmowę kwalifikacyjną oraz ocenę zgodności tematyki projektu z naukami o kulturze fizycznej może otrzymać maksymalnie 60 punktów. Wynika to z faktu, że w skład komisji egzaminacyjnej wchodzi 6 egzaminatorów powołanych przez dziekana wydziału odpowiednim zarządzeniem, a każdy z nich może przyznać kandydatowi za tę część egzaminu od 0 do 10 punktów (punkty przyznane przez poszczególnych egzaminatorów są sumowane):

- przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej komisja egzaminacyjna (każdy jej członek) ocenia w ujęciu punktowym zgodność tematyki projektu z dziedziną nauk o kulturze fizycznej, według kryterium:

słaba - 0,         średnia - 1,     dobra - 2,        bardzo dobra - 3;

- rozmowa kwalifikacyjna ma na celu ocenę złożonego projektu rozprawy doktorskiej pod względem podjętej przez kandydata tematyki, jak i możliwości zrealizowania zamierzonych badań, przeanalizowanie motywacji podejmowania studiów doktoranckich ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań naukowo - badawczych kandydatów, a także powzięcie informacji szczegółowych o osiągnięciach naukowych i zawodowych kandydatów. Każdy z egzaminatorów może przyznać kandydatowi za tę część egzaminu od 0 do 7 punktów.

Uzyskanie przez Kandydata za zgodność projektu z naukami o kulturze fizycznej mniejszej ilości punktów niż 10 lub uzyskanie za samą rozmowę kwalifikacyjną mniejszej ilości punktów niż 17 eliminuje kandydata z dalszego postępowania.

2. Za egzamin z języka obcego (do wyboru: język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski) można otrzymać maksymalnie 30 punktów. Egzamin ma charakter testu. Uzyskanie z tej części egzaminu mniejszej ilości punktów niż 12 eliminuje kandydata z dalszego postępowania.

3. Kandydat za ocenę na dyplomie ukończenia studiów magisterskich otrzymuje punkty według następującej skali:

ocena 5,0

-

10 pkt

4,5

-

6 pkt

4,0

-

3 pkt

3,5

-

2 pkt

3,0

-

1 pkt

4. Za osiągnięcia twórcze i naukowe w formie publikacji kandydat otrzymuje punkty zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pomnożone przez współczynnik 3 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalność statutową - (tj. Dz. U. z 2014 roku, poz. 90) oraz Komunikaty MNiSW w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację). Za każdą publikację w czasopiśmie recenzowanym nieobjętym wyżej wymienioną punktacją ministerstwa przyznaje się 1 pkt.

5. Laureaci „Diamentowego Grantu" otrzymują dodatkowo 30 punktów za swoje osiągnięcia.

O         ostatecznej pozycji kandydata na liście rankingowej decyduje suma punktów uzyskanych za poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego. Listę przyjętych ustala Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich.

§ 6

KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

5. Zasady przyjęć na studia kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą:

1) zasady przyjęć na studia kandydatów, obywateli polskich, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą na dany kierunek studiów są takie same jak kandydatów, którzy zdawali „starą maturę". Szczegóły w zasadach rekrutacji na dany kierunek;

2) osoby nie będące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami", przyjmowane będą na studia zgodnie z zasadami określonymi w art. 43 i 44 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U nr 190 poz. 1406 z późn. zm.);

3) kandydaci wymienieni w punkcie 1) i 2) winni złożyć wymagane dokumenty w terminach rekrutacji obowiązujących w Uczelni.

2. Po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych na pierwszy rok, kandydat zobowiązany jest - w terminie określonym przez WKR - dokonać potwierdzenia podjęcia studiów i dostarczenia oryginałów wymaganych dokumentów. Niedopełnienie tego obowiązku jest równoznaczne z rezygnacją kandydata ze studiów i skreśleniem jego nazwiska z listy osób zakwalifikowanych. Na miejsca zwolnione przez osoby, które nie potwierdzą podjęcia studiów na określonym kierunku w wyznaczonym terminie, będą przyjmowane osoby z listy osób nie przyjętych z braku miejsc wg kolejności listy rankingowej.

3. W przypadku, gdy na określonym kierunku i trybie studiów liczba kandydatów będzie mniejsza od planowanej liczby miejsc, dodatkowa rekrutacja odbędzie się do wyczerpania limitu zatwierdzonego przez Senat AWF, nie dłużej niż do 30 października, według zasad obowiązujących w pierwszym terminie rekrutacji.

4. Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest rejestracja w Elektronicznym Systemie Rejestracji (ESR) a następnie uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne (kandydat będzie mógł dokonać opłaty rekrutacyjnej drogą elektroniczną). Opłata musi zostać zaksięgowana na rachunku AWF nie później niż w dniu zakończenia rejestracji.

KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) STACJONARNE I NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia

1. Dla kandydatów z nową maturą podstawą oceny będzie wynik nowej matury z części pisemnej - poziom podstawowy lub rozszerzony z dowolnego przedmiotu (przedmiot A - jeden przedmiot do wyboru) i języka obcego: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański lub włoski (przedmiot B - jeden język do wyboru). Wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany jest na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Łączna suma punktów z przedmiotów A i B będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej za wyniki nowej matury.

Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej liczby punktów.

Wynik matury dwujęzycznej z języka obcego przeliczany jest na punkty według zasady 1% = 1,5 punktu, nie więcej jednak niż 150 pkt.

2. Dla kandydatów ze starą maturą przelicza się proporcjonalnie średnią arytmetyczną ocen wyliczanych ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, realizowanych w danej szkole (oceny uzyskane na maturze nie są wliczane do średniej) na punkty, według zasady, że w skali od 1 do 6, średnia 2,0 odpowiada 60 pkt a średnia 6,0 odpowiada 200 pkt. W skali od 2 do 5 średnia 3,0 odpowiada 60 pkt a średnia 5,0 odpowiada 200 pkt. Wyniki punktowe uwzględniane są w ogólnej liście rankingowej razem z kandydatami z nową maturą.

3. Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego z 2015 i 2016 roku z geografii i nautologii, biologii, historii, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym lub wiedzy ekologicznej, języka obcego (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego lub hiszpańskiego) - po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia - będą przyjmowani na studia.

2-LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE) STACJONARNE NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia

1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie) lub studia jednolite magisterskie i uzyskały dotychczas efekty kształcenia umożliwiające kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja i osiąganie efektów kształcenia zamierzonych dla tego stopnia studiów.

2. Szczegółowy wykaz efektów kształcenia umożliwiających podjęcie studiów drugiego stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja zostanie podany w informatorze dla kandydatów. Kandydat składa oświadczenie o uzyskaniu wymaganych efektów kształcenia. W przypadku stwierdzenia, że wymagane efekty nie zostały osiągnięte, Dziekan może skierować kandydata na zajęcia uzupełniające.

3. Nabór na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia będzie się odbywać na podstawie średniej ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia (lub studiach jednolitych magisterskich), zgodnie z przedstawionym przez kandydata zaświadczeniem [średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów I stopnia; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego]. Średnia ocen będzie podstawą sporządzenia listy rankingowej według zasady, najwyższa średnia - pierwsze miejsce na liście itd. kolejności. W przypadku stosowania różnych skal ocen, średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie do zakresu skali ocen stosowanej w AWF w Krakowie.

KIERUNEK FIZJOTERAPIA

3-LETNIE STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE)

Nabór na studia będzie się odbywać na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego jednego z czterech przedmiotów kwalifikacyjnych: biologii, fizyki, chemii lub matematyki. Wyniki zostaną przeliczone na punkty i na tej podstawie tworzona będzie lista rankingowa.

Kandydaci z nową maturą (uzyskaną od 2005 roku)

Ocenie podlega wynik części pisemnej nowej matury - poziom podstawowy lub rozszerzony - jednego z przedmiotów kwalifikacyjnych. Wynik procentowy przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym przeliczany będzie na punkty według zasady 1 % = 1 pkt. Przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym przeliczany będzie na punkty według zasady 1 % = 1,5 pkt.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego z roku 2015 i 2016 z biologii, fizyki, chemii lub matematyki, po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia, będą umieszczani pierwsi na liście rankingowej z wynikiem 150 punktów.

Kandydaci ze starą maturą (uzyskaną do 2004 roku)

Ocenie podlega wynik matury uzyskany z części pisemnej jednego z przedmiotów kwalifikacyjnych, który przeliczany będzie na punkty według zasady:

- oceny uzyskane na maturze do 1991 roku:

■                   bardzo dobry = 100 pkt.

■                   dobry = 70 pkt.

■                   dostateczny = 30 pkt.

- oceny uzyskane na maturze po 1991 roku:

■                   celujący = 100 pkt.

■                   bardzo dobry = 80 pkt.

■                   dobry = 60 pkt.

■                   dostateczny = 40 pkt.

■                   dopuszczający = 30 pkt.

Na podstawie przeliczonych wyników punktowych jednego, wybranego przez kandydata przedmiotu kwalifikacyjnego tworzona będzie wspólna lista rankingowa dla starej i nowej matury. Pierwszą pozycję na liście rankingowej zajmuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej ilości punktów. Pozycja rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez WKR na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc.

2-LETNIE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE) DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNKU FIZJOTERAPIA

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia stacjonarne

Nabór na studia odbywać się będzie na podstawie egzaminu testowego z podstaw oraz teorii i praktyki fizjoterapii z zakresu studiów pierwszego stopnia. Test będzie się składał z 50 pytań. Zasady oceny testu: 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź; brak odpowiedzi, odpowiedź nieprawidłowa lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi - 0 pkt. Suma punktów z egzaminu będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej ilości punktów. Pozycja rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez WKR na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc.

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia niestacjonarne

Nabór na studia odbywać się będzie na podstawie średniej ocen uzyskanej na kierunku Fizjoterapia na studiach pierwszego stopnia, zgodnie z przedstawionym przez kandydata zaświadczeniem [średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów I stopnia; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego]. W przypadku stosowania różnych skal ocen, średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie do zakresu skali ocen stosowanej w AWF w Krakowie. Średnia ocen uzyskana z toku studiów będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwyższą średnią, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej średniej. Pozycja rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez WKR na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc.

§ 8

KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA

3-LETNIE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE)

Nabór na studia będzie się odbywać na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego jednego z trzech przedmiotów kwalifikacyjnych: biologii, wiedzy o społeczeństwie lub matematyki. Wyniki zostaną przeliczone na punkty i na tej podstawie tworzona będzie lista rankingowa.

Kandydaci z nową maturą (uzyskaną od 2005 roku)

Ocenie podlega wynik części pisemnej nowej matury - poziom podstawowy lub rozszerzony - jednego z przedmiotów kwalifikacyjnych. Wynik procentowy przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym przeliczany będzie na punkty według zasady 1 % = 1 pkt. Przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym przeliczany będzie na punkty według zasady 1 % = 1,5 pkt.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego z roku 2015 i 2016 z biologii, wiedzy o społeczeństwie lub matematyki, po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia, będą umieszczani pierwsi na liście rankingowej z wynikiem 150 punktów.

Kandydaci ze starą maturą (uzyskaną do 2004 roku)

Ocenie podlega wynik matury uzyskany z części pisemnej jednego z przedmiotów kwalifikacyjnych, który przeliczany będzie na punkty według zasady:

- oceny uzyskane na maturze do 1991 roku:

■                   bardzo dobry = 100 pkt.

■                   dobry = 70 pkt.

■                   dostateczny = 30 pkt.

- oceny uzyskane na maturze po 1991 roku:

■                   celujący = 100 pkt.

■                   bardzo dobry = 80 pkt.

■                   dobry = 60 pkt.

■                   dostateczny = 40 pkt.

■                   dopuszczający = 30 pkt.

Na podstawie przeliczonych wyników punktowych jednego, wybranego przez kandydata przedmiotu kwalifikacyjnego tworzona będzie wspólna lista rankingowa dla starej i nowej matury. Pierwszą pozycję na liście rankingowej zajmuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej ilości punktów. Pozycja rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez WKR na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc.

Nabór na studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) odbywać się będzie oddzielnie.

2-LETNIE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE) DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNKU TERAPIA ZAJĘCIOWA

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia stacjonarne

Nabór na studia odbywać się będzie na podstawie egzaminu testowego z podstaw oraz teorii i praktyki terapii zajęciowej z zakresu studiów pierwszego stopnia. Test będzie się składał z 50 pytań. Zasady oceny testu: 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź; brak odpowiedzi, odpowiedź nieprawidłowa lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi - 0 pkt. Suma punktów z egzaminu będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej ilości punktów. Pozycja rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez WKR na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc.

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia niestacjonarne

Nabór na studia odbywać się będzie na podstawie średniej ocen uzyskanej na kierunku Terapia Zajęciowa na studiach pierwszego stopnia, zgodnie z przedstawionym przez kandydata zaświadczeniem [średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów I stopnia; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego]. W przypadku stosowania różnych skal ocen, średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie do zakresu skali ocen stosowanej w AWF w Krakowie. Średnia ocen uzyskana z toku studiów będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwyższą średnią, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej średniej. Pozycja rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez WKR na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc.

KIERUNEK KOSMETOLOGIA

3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Nabór na studia będzie się odbywać na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego jednego z trzech przedmiotów kwalifikacyjnych: biologii, chemii lub matematyki. Wyniki zostaną przeliczone na punkty i na tej podstawie tworzona będzie lista rankingowa.

Kandydaci z nową maturą (uzyskaną od 2005 roku)

Ocenie podlega wynik części pisemnej nowej matury - poziom podstawowy lub rozszerzony - jednego z przedmiotów kwalifikacyjnych. Wynik procentowy przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym przeliczany będzie na punkty według zasady 1 % = 1 pkt. Przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym przeliczany będzie na punkty według zasady 1 % = 1,5 pkt.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego z roku 2015 i 2016 z biologii, chemii lub matematyki, po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia, będą umieszczani pierwsi na liście rankingowej z wynikiem 150 punktów.

Kandydaci ze starą maturą (uzyskaną do 2004 roku)

Ocenie podlega wynik matury uzyskany z części pisemnej jednego z przedmiotów kwalifikacyjnych, który przeliczany będzie na punkty według zasady:

- oceny uzyskane na maturze do 1991 roku:

■                   bardzo dobry = 100 pkt.

■                   dobry = 70 pkt.

■                   dostateczny = 30 pkt.

- oceny uzyskane na maturze po 1991 roku:

■                   celujący = 100 pkt.

■                   bardzo dobry = 80 pkt.

■                   dobry = 60 pkt.

■                   dostateczny = 40 pkt.

■                   dopuszczający = 30 pkt.

Na podstawie przeliczonych wyników punktowych jednego, wybranego przez kandydata przedmiotu kwalifikacyjnego tworzona będzie wspólna lista rankingowa dla starej i nowej matury. Pierwszą pozycję na liście rankingowej zajmuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej ilości punktów. Pozycja rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez WKR na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc.

Nabór na studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) odbywać się będzie oddzielnie.

Liczba

punktów

Pływanie

(kobiety)

[min:sek]

Pływanie

(mężczyźni)

[min:sek]

1

1:20,00

1:10,00

2

1:18,00

1:09,00

3

1:16,00

1:08,00

4

1:14,50

1:07,00

5

1:13,00

1:06,00

6

1:12,10

1:05,00

7

1:11,20

1:04,00

8

1:10,30

1:03,00

9

1:09,40

1:02,00

10

1:08,50

1:01,00

11

1:07,60

1:00,00

12

1:06,70

0:59,00

13

1:05,80

0:58,00

14

1:04,90

0:57,00

15

1:04,00

0:56,00

16

1:03,20

0:55,00

17

1:02,40

0:54,50

18

1:01,60

0:54,00

19

1:00,80

0:53,50

20

1:00,00

0:53,00

21

0:59,30

0:52,50

22

0:58,60

0:52,00

23

0:57,90

0:51,50

24

0:57,20

0:51,00

25

0:56,50

0:50,50

26

0:55,80

0:50,00

27

0:55,20

0:49,50

28

0:54,60

0:49,00

29

0:54,00

0:48,50

30

0:53,60

0:48,00

31

0:53,20

0:47,50

32

0:52,90

0:47,00

33

0:52,60

0:46,50

34

0:52,30

0:46,00

35

0:52,00

0:45,50

36

O:51,7O

O:45,OO

37

O:51,4O

O:44,5O

38

O:51,1O

O:44,OO

39

O:5O,8O

O:43,5O

4O

O:5O,5O

O:43,OO

41

O:5O,2O

O:42,7O

42

O:49,9O

O:42,4O

43

O:49,6O

O:42,1O

44

O:49,3O

O:41,8O

45

O:49,OO

O:41,5O

46

O:48,7O

O:41,2O

47

O:48,4O

O:4O,9O

48

O:48,1O

O:4O,6O

49

O:47,8O

O:4O,3O

5O

O:47,5O

O:4O,OO

51

O:47,2O

O:39,8O

52

O:46,9O

O:39,6O

53

O:46,6O

O:39,4O

54

O:46,3O

O:39,2O

55

O:46,OO

O:39,OO

56

O:45,7O

O:38,8O

57

O:45,4O

O:38,6O

58

O:45,1O

O:38,4O

59

O:44,8O

O:38,2O

6O

O:44,5O

O:38,OO

61

O:44,2O

O:37,8O

62

O:43,9O

O:37,6O

63

O:43,6O

O:37,4O

64

O:43,3O

O:37,2O

65

O:43,OO

O:37,OO

66

O:42,7O

O:36,8O

67

O:42,4O

O:36,6O

68

O:42,1O

O:36,4O

69

O:41,8O

O:36,2O

7O

O:41,5O

O:36,OO

71

O:41,2O

O:35,8O

72

O:4O,9O

O:35,6O

73

O:4O,6O

O:35,4O

74

O:4O,3O

O:35,2O

75

O:4O,OO

O:35,OO

76

O:39,8O

O:34,8O

 

77

O:39,6O

O:34,6O

78

O:39,4O

O:34,4O

79

O:39,2O

O:34,2O

8O

O:39,OO

O:34,OO

81

O:38,8O

O:33,8O

82

O:38,6O

O:33,6O

83

O:38,4O

O:33,4O

84

O:38,2O

O:33,2O

85

O:38,OO

O:33,OO

86

O:37,8O

O:32,8O

87

O:37,6O

O:32,6O

88

O:37,4O

O:32,4O

89

O:37,2O

O:32,2O

9O

O:37,OO

O:32,OO

91

O:36,8O

O:31,8O

92

O:36,6O

O:31,6O

93

O:36,4O

O:31,4O

94

O:36,2O

O:31,2O

95

O:36,OO

O:31,OO

96

O:35,8O

O:3O,8O

97

O:35,6O

O:3O,6O

98

O:35,4O

O:3O,4O

99

O:35,2O

O:3O,2O

lOO

O:35,OO

O:3O,OO

 

 

 

 

Komentarze (0)