Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2016/17

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na UP w Poznaniu 2016/17

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.

Uchwała nr 268/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2016/2017 

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 8 i § 62 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Senat postanawia, co następuje:

§ 1

Rekrutacja składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz podjęcia decyzji o przyjęciu na studia. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

§ 2

1. Rekrutacja na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017, będzie prowadzona na następujące kierunki:

Kierunek studiów

Wydział prowadzący kierunek i rekrutację

Biotechnologia Ekoenergetyka Informatyka i agroinżynieria Inżynieria rolnicza Ochrona środowiska Rolnictwo

Rolnictwa i Bioinżynierii

Leśnictwo

Leśny

Biologia o specjalności: biologia stosowana Turystyka i rekreacja o specjalności: agroturystyka Weterynaria (jednolite studia magisterskie) Zootechnika

Medycyny

Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

Inżynieria biotworzyw Projektowanie mebli Technologia drewna

Technologii Drewna

Architektura krajobrazu Medycyna roślin Ogrodnictwo

Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Dietetyka

Technologia żywności i żywienie człowieka Towaroznawstwo o specjalności: zarządzanie jakością żywności

Nauk o Żywności i Żywieniu

Gospodarka przestrzenna Inżynieria i gospodarka wodna Inżynieria środowiska

Melioracji i Inżynierii Środowiska

Ekonomia

Finanse i rachunkowość Polityka społeczna

Ekonomiczno-Społeczny

2. Rekrutacja na I rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia, rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017, będzie prowadzona na następujące kierunki:

Kierunek studiów

Wydział prowadzący kierunek i rekrutację

Ekoenergetyka Rolnictwo Inżynieria rolnicza

Rolnictwa i Bioinżynierii

Leśnictwo

Leśny

Zootechnika

Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

Technologia drewna

Technologii Drewna

Medycyna roślin Architektura krajobrazu Ogrodnictwo

Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Dietetyka

Technologia żywności i żywienie człowieka

Nauk o Żywności i Żywieniu

Gospodarka przestrzenna Inżynieria i gospodarka wodna Inżynieria środowiska

Melioracji i Inżynierii Środowiska

Ekonomia

Finanse i rachunkowość Polityka społeczna

Ekonomiczno-Społeczny

§ 3

1. Podstawą postępowania kwalifikacyjnego jest punktacja wynikająca z podsumowania:

1) wyniku egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości (stara matura) z wybranego przedmiotu kierunkowego (dla kierunku Weterynaria z dwóch przedmiotów) - stanowiącego 80% punktów,

2) wyników egzaminu maturalnego (z części pisemnej) lub egzaminu dojrzałości (z części pisemnej lub ustnej) z języka polskiego i języka obcego nowożytnego - 20% punktów.

2. Kandydaci na kierunek Projektowanie mebli, przed postępowaniem kwalifikacyjnym są zobowiązani zdać egzamin z rysunku odręcznego, potwierdzający predyspozycje graficzne. Egzamin odbędzie się do 5 lipca 2016 roku.

3. Z egzaminu, o którym mowa w ust. 2, zwolnieni będą kandydaci posiadający zaświadczenie o pozytywnej kwalifikacji z rysunku odręcznego wydane w latach 2014-2015 przez uczelnię publiczną.

4. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dostosuje warunki przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w ust. 2, do potrzeb osób niepełnosprawnych i rodzaju ich niepełnosprawności.

5. Szczegółowe zasady punktacji za wyniki egzaminu maturalnego (egzaminu dojrzałości) uzyskane w kraju lub za granicą ustali Rektor, po zaopiniowaniu przez Senacką Komisję ds. Studiów, w terminie do dnia 31 marca 2016 roku.

6.Przedmioty kierunkowe stanowiące podstawę postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych są następujące:

 

Kierunek studiów

Przedmioty kierunkowe (w porządku alfabetycznym)

Architektura krajobrazu

Biologia albo chemia, albo geografia, albo historia, albo matematyka

Biologia

Biologia albo chemia, albo matematyka

Biotechnologia

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka

Dietetyka

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka

Ekoenergetyka

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo matematyka

Ekonomia

Biologia albo historia, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie

Finanse i rachunkowość

Biologia albo historia, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie

Gospodarka przestrzenna

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka

Informatyka i agroinżynieria

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka

Inżynieria biotworzyw

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka

Inżynieria i gospodarka wodna

Biologia albo chemia albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka

Inżynieria rolnicza

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka

Inżynieria środowiska

Biologia albo chemia albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka

Leśnictwo

Biologia albo matematyka

Medycyna roślin

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka

Ochrona środowiska

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo matematyka

Ogrodnictwo

Biologia albo chemia, albo matematyka

Polityka społeczna

Geografia albo historia, albo informatyka, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie

Projektowanie mebli

Fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka (+ egzamin z rysunku odręcznego)

Rolnictwo

Biologia albo chemia, albo informatyka, albo matematyka

Technologia drewna

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka

Technologia żywności i żywienie człowieka

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka

Towaroznawstwo

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka

Turystyka i rekreacja

Biologia albo geografia, albo historia, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie

Weterynaria

Biologia i chemia

Zootechnika Biologia albo chemia, albo matematyka

§ 4

1.  Rejestracja kandydatów na studia odbywa się drogą elektroniczną, w terminie od 1 czerwca do 20 września 2016 roku.

2. Szczegółowy terminarz przebiegu rekrutacji ustali Rektor, po zaopiniowaniu przez Rektorską Radę Dydaktyczną, w terminie do dnia 30 kwietnia 2016 roku.

3. Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną, której wysokość ustala Rektor. Opłatę wnosi się na konto bankowe, którego numer jest widoczny w systemie rejestracji elektronicznej.

4.  Na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego tworzona jest lista rankingowa.

5. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia na podstawie pozycji rankingowej składają niezbędne dokumenty, w szczególności:

1) poświadczoną przez uczelnię kopię świadectwa dojrzałości,

2) ankietę osobową zawierającą imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku — nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,

3) poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata w przypadku osób będących cudzoziemcami,

4)  aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

5) oświadczenie o studiowaniu na innych kierunkach w uczelni publicznej,

6) dowód wniesienia opłaty za legitymację studencką.

6. Kwalifikacja kandydatów będzie prowadzona etapowo, do wyczerpania limitu miejsc określonego przez Senat.

7. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są podawane do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Uczelni.

§ 5

1. Warunkiem uruchomienia studiów na kierunku jest złożenie dokumentów przez co najmniej 20 kandydatów w pierwszym etapie rekrutacji. W szczególnych przypadkach Rektor może postanowić inaczej, ustalając warunki prowadzenia tych studiów, w tym wspólne zajęcia z innym kierunkiem.

2. Studia niestacjonarne są odpłatne.

3. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2, ustala Rektor w terminie do 31 maja 2016 roku.

4.  Warunki odpłatności określa umowa zawierana pomiędzy Uczelnią a osobą przyjętą na studia.

§ 6

1. Cudzoziemcy mogą podejmować studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na zasadach określonych w art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu MNiSW z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406, z późn. zm.).

2. Cudzoziemców obowiązują warunki i tryb rekrutacji określone niniejszą uchwałą.

§ 6

1. Decyzje Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych o przyjęciu na studia są przekazywane w formie pisemnej na adres wskazany przez kandydata.

2. Kandydaci nieprzyjęci na studia decyzją Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych mają prawo, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, wnieść odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być wyłącznie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji zapisanych w niniejszej uchwale. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

R e k t o r

prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komentarze (0)