Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na WSOWL 2016/16

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.

 

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 7/IV/2015z dnia 30 kwietnia 2015 roku Warunki i tryb przyjmowania kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok studiów stacjonarnych w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki w roku akademickim 2016/2017

I. WARUNKI FORMALNE

1. O przyjęcie na studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych (WSOWL) w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba spełniająca określone warunki w Dz. U. z 2010r., N r 90, poz. 593 art. 124 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych:

- niekarana sądownie;

-  posiadająca obywatelstwo polskie;

- posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;

-  mająca co najmniej osiemnaście lat;

-  posiadająca świadectwo dojrzałości.

2.  Limity miejsc na poszczególne kierunki studiów ustala Minister Obrony Narodowej. Podziału limitów przyjęć na korpusy i grupy osobowe dokonuje Dyrektor Departamentu Kadr MON.

3. Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego Rektor powołuje Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (WKR) oraz Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną (UKR).

4. Do 31 marca 2016 r. osoba ubiegająca się o przyjęcie do Uczelni ma obowiązek:

a) dokonać rejestracji elektronicznej na stronie internetowej Uczelni;

b) dostarczyć do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych (osobiście lub za pośrednictwem poczty):

- wniosek do Rektora o przyjęcie na studia wraz z kwestionariuszem o powołanie do służby kandydackiej (wydruk kwestionariusza osobowego i wniosku, po dokonaniu rejestracji elektronicznej i zatwierdzeniu kwestionariusza osobowego):

a także:

- życiorys;

- odpis skrócony aktu urodzenia (kserokopia).

Uwaga:

Niespełnienie powyższych warunków skutkuje nierozpatrywaniem kandydatury w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

5. Po dokonaniu rejestracji elektronicznej i złożeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w punkcie 4, Uczelnia powiadamia Wojskowego Komendanta Uzupełnień o złożeniu przez osobę wniosku. Wojskowy Komendant Uzupełnień kieruje osobę ubiegającą się o przyjęcie do WSOWL - do wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

6. Wojskowy Komendant Uzupełnień po otrzymaniu orzeczeń lekarskich, o których mowa w pkt. 5, przesyła je do Rektora uczelni w terminie do 31 maja 2016 roku.

II. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

1. O terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (etap II i III) kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową co najmniej 14 dni przed terminem postępowania rekrutacyjnego. Etapy II i III postępowania rekrutacyjnego zostaną przeprowadzone w ciągu jednego (dwóch) dni.

2. W dniu stawiennictwa na postępowanie kwalifikacyjne (egzamin) w WSOWL kandydat ma obowiązek przedstawić następujące dokumenty:

a) świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis);

b) informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) - wystawiona z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (stawienia się w Uczelni na egzamin);

c) potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (wydruk formularza wpłaty dostępny po dokonaniu rejestracji elektronicznej). Opłata nie podlega zwrotowi;

d) odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał do wglądu):

e) kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami

Polski składa dodatkowo zaświadczenie wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata nostryfikujące równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości oraz tłumaczenie świadectwa dojrzałości potwierdzone przez tłumacza przysięgłego;

f) inne dokumenty (poświadczenia), które mogą być rozpatrywane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej np. certyfikaty znajomości języków obcych, świadectwa instruktorskie, dyplomy.

3. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego ustala przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje trzy etapy:

ETAP I - postępowanie wstępne

Postępowanie wstępne obejmuje analizę przedstawionych dokumentów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym.

Uwaga:

Kandydat/ka nie zostanie zakwalifikowany/a do egzaminów w przypadku:

a)  braku lub negatywnego orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej bądź wojskowej pracowni psychologicznej, w dniu stawiennictwa na postępowanie rekrutacyjne (egzamin) w WSOWL;

b)  zamieszczenia nieprawdziwych informacji w rejestracji elektronicznej;

c) niedostarczenia dokumentów określonych w pkt. IIppkt. 2 lit.a-d.

ETAP II - postępowanie zasadnicze

Postępowanie zasadnicze obejmuje analizę wyników ze świadectwa dojrzałości. Polega na określeniu punktów wniesionych z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym.

Podstawę przyjęcia, z uwzględnieniem limitów miejsc, stanowią punkty kwalifikacyjne obejmujące:

1) wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów:

a) dla kierunku studiów „Zarządzanie”

- matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka,

- język angielski;

b) dla kierunku studiów „Inżynieria Bezpieczeństwa”

- matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka,

- język angielski;

Kandydaci, którzy nie zdawali języka angielskiego na egzaminie maturalnym, zdają test znajomości języka angielskiego. Wyniki testu są podstawą do naliczenia punktów za język.

2) wynik pozytywnie zaliczonego sprawdzianu sprawności fizycznej;

3) wynik pozytywnie zaliczonej rozmowy kwalifikacyjnej.

1. Zasady naliczania punktów kwalifikacyjnych

A.  Dla kandydatów z nową maturą:

a) analiza świadectwa dojrzałości polegająca na określeniu „punktów wniesionych” z dwóch przedmiotów objętych zewnętrznym egzaminem maturalnym (wyłącznie wyniki części pisemnej)1:

•  dla kierunków studiów „Zarządzanie”, „Inżynieria bezpieczeństwa”,

-  z matematyki (lub fizyki, lub informatyki, lub chemii);

-  z języka angielskiego;

Sumowanie punktów przy określeniu „punktów wniesionych” odbywa się według zasady:

- dla przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym wynik procentowy jest równy liczbie punktów wniesionych;

-  dla przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym wynik procentowy mnoży się przez 0,4.

Uwaga:

• kandydaci zdający na maturze więcej niż jeden ze wskazanych powyżej przedmiotów określają, który przedmiot uwzględnić w postępowaniu rekrutacyjnym;

• jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości w części pisemnej,

z przedmiotu wymienionego w pkt.1.a, posiada wynik z poziomu rozszerzonego i podstawowego, podstawą naliczenia „punktów wniesionych ” za ten przedmiot jest wynik dający większą liczbę „punktów wniesionych”;

•  jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym był zwolniony ze zdawania określonego przedmiotu, to otrzymuje za ten przedmiot maksymalną liczbę „punktów wniesionych”;

•  kandydatowi - absolwentowi klasy dwujęzycznej zdającemu na egzaminie maturalnym określony przedmiot w języku polskim i angielskim, podstawą naliczenia „punktów wniesionych” jest wynik dający większą liczbę „punktów wniesionych”;

• kandydat otrzymuje maksymalną liczbę „punktów wniesionych” za język angielski, jeśli spełnia co najmniej jeden z warunków:

-  jest laureatem stopnia centralnego olimpiady z języka angielskiego,

- jest absolwentem klasy dwujęzycznej z wykładowym językiem angielskim;

b) test znajomości języka angielskiego - piszą wyłącznie kandydaci, dla których nie był przedmiotem egzaminu maturalnego:

• egzamin z języka angielskiego odbywa się na poziomie B1 (Common European Framework);

•  egzamin składa się z testu wielokrotnego wyboru i obejmuje ocenę znajomości języka angielskiego kandydata w zakresie materiału leksykalno -gramatycznego;

• test zawiera 100 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Zadaniem egzaminowanego jest wskazanie poprawnej odpowiedzi. Za prawidłowe rozwiązanie testu można uzyskać w sumie 100 punktów (po 1 punkcie za poprawnie udzieloną odpowiedź);

• czas przeprowadzenia egzaminu - 120 minut;

• warunkiem pozytywnego zaliczenia testu znajomości języka angielskiego jest uzyskanie co najmniej 40 punktów. Poniżej wskazanej punktacji kandydat uzyskuje 0 punktów;

c) sprawdzian sprawności fizycznej, który zawiera elementy sprawdzające siłę, szybkość, zwinność, wytrzymałość oraz umiejętność pływania kandydata, obejmuje następujące konkurencje:

• dla mężczyzn (zestawienie wyników sprawdzianu sprawności fizycznej - Tabela 1)

- bieg na dystansie 1000 m;

- bieg wahadłowy 10x10 m;

- podciąganie na drążku;

- pływanie 50 m kraulem na piersiach;

• dla kobiet (zestawienie wyników sprawdzianu sprawności fizyczne - Tabela 2):

- bieg na dystansie 800 m;

-  bieg zygzakiem - „koperta”;

-  zwis na ugiętych ramionach na czas;

-  pływanie 50 m kraulem na piersiach.

Uwaga:

Sprawdzian sprawności fizycznej uważa się za pozytywnie zaliczony, jeżeli kandydat(ka) uzyska co najmniej 5 punktów z każdej konkurencji objętej sprawdzianem.

Z testu można uzyskać w sumie 100 punktów. Za wynik poniżej minimum w danej konkurencji kandydat uzyskuje „0” (zero) punktów.

B. Dla kandydatów z maturą międzynarodową (IB) proces kwalifikacyjny obejmuje:

a) analizę wyników na świadectwie dojrzałości polegającą na określeniu „punktów wniesionych” (według zasad jak dla kandydatów z nową maturą).

Zasady przeliczania oceny na punkty za przedmioty zdawane na maturze międzynarodowej (IB):

• dla kierunku studiów „Zarządzanie”, „Inżynieria bezpieczeństwa” za przedmioty matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka i język angielski;

-  dla przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym (SL )

• 6, 7 - 100 pkt.

• 5 - 70 pkt.

• 4 - 60 pkt.

• 3 - 50 pkt.

•2 - 40 pkt.

sumowanie punktów przy określeniu „punktów wniesionych” odbywa się według zasady - sumę uzyskanych punktów mnoży się przez 0,4;

- dla przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym (HL) suma uzyskanych punktów jest równa liczbie punktów wniesionych:

• 6, 7 - 100 pkt.

•  5 - 70 pkt.

• 4 - 60 pkt.

•  3 - 50 pkt.

• 2 - 40 pkt.

b) test znajomości języka angielskiego (według zasad jak dla maturzystów z nową maturą);

c) sprawdzian sprawności fizycznej - jak dla maturzystów z nową maturą.

C. Dla kandydatów ze starą maturą oraz posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą proces kwalifikacyjny obejmuje:

a) dokonuje się przeliczenia oceny na świadectwie maturalnym2: dla kierunku studiów „Zarządzanie”, „Inżynieria bezpieczeństwa”- z matematyki lub fizyki, lub chemii, lub informatyki i języka angielskiego, dla kierunku studiów, objętych egzaminem maturalnym (wyłącznie wyniki części pisemnej) według następujących zasad:

- ocena celująca - 100 pkt,

- ocena bardzo dobra - 70 pkt,

- ocena dobra - 50 pkt,

- ocena dostateczna - 30 pkt,

- ocena dopuszczająca - 0 pkt.;

b) test znajomości języka angielskiego (według zasad jak dla maturzystów z nową maturą);

c) sprawdzian sprawności fizycznej (według zasad jak dla maturzystów z nową maturą).

2. Laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, interdyscyplinarnych i międzynarodowych, ubiegającym się o przyjęcie na studia w WSOWL - w procesie rekrutacji zalicza się maksymalną ilość punktów (tj. 100)3 za przedmiot:

- matematyka - Olimpiady Matematycznej,

- matematyka - Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej,

- fizyka - Olimpiady Fizycznej,

-  fizyka - Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej,

-  informatyka - Olimpiady Informatycznej,

-  informatyka - Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej,

-   chemia - Olimpiady Chemicznej,

- chemia - Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej,

- historia - Olimpiady Historycznej,

- historia - Olimpiady Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego,

-  wiedzy o społeczeństwie - Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,

- wiedzy o społeczeństwie - Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej,

- geografii - Olimpiady Geograficznej,

- geografia - Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej,

- język angielski - Olimpiady Języka Angielskiego,

ETAP III - postępowanie końcowe

 

Postępowanie końcowe polega na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej i określenia listy osób zakwalifikowanych.

1.  Do rozmów kwalifikacyjnych przystępują wszyscy kandydaci, którzy pozytywnie przejdą etapy I i II.

2. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja. Rozmowa kwalifikacyjna ma charakter oceniający predyspozycje kandydata do kształcenia w uczelni wojskowej oraz predyspozycje do pełnienia zawodowej służby wojskowej w danym korpusie osobowym (grupie osobowej), jak również motywację do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja ocenia zainteresowania kandydata, a także inne dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia przydatne podczas kształcenia i służby wojskowej. Na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej komisja przyznaje kandydatowi od 0 do 50 punktów. Sposób i zakres oceny określa załącznik 1. Do udziału w rozmowach kwalifikacyjnych zaprasza się przedstawicieli Dowództwa Generalnego WP, po jednym do każdej komisji prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.

Rozmowę kwalifikacyjną uważa się za pozytywnie zaliczoną, jeżeli kandydat(ka) uzyska minimum 26 punktów.

3. Punkty kwalifikacyjne uzyskane przez kandydata(kę) w II etapie dodaje się do liczby punktów uzyskanych w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Całość postępowania rekrutacyjnego realizowana jest w oparciu o skalę punktową przedstawioną w tabeli.

 

ETAP

WYSZCZEGÓLNIENIE

MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH

II ETAP

-                     dla kierunku studiów „Zarządzanie”- matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka

-                     dla kierunku studiów „Inżynieria Bezpieczeństwa” matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka

100

Język angielski (wynik egzaminu maturalnego bądź testu)

100

Sprawdzian sprawności fizycznej

100

III ETAP

Rozmowa kwalifikacyjna

50

RAZEM

350

4. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia (zakwalifikowania do uczelni) bądź nieprzyjęcia (niezakwalifikowania do uczelni) podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, która sporządza listę rankingową według ilości uzyskanych przez kandydatów punktów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do WSOWL decyduje miejsce na liście rankingowej w oparciu o limit miejsc określony dla danego kierunku studiów przez Ministra Obrony Narodowej.

5. Podział przyjętych kandydatów na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego do poszczególnych grup osobowych (specjalności - w ramach kierunków studiów „Zarządzanie”, „Inżynieria bezpieczeństwa”) nastąpi po I roku studiów, na podstawie deklaracji podchorążych, uzyskanych wyników podczas kształcenia oraz kwalifikacji zdrowotnych.

6. Osoby zakwalifikowane (przyjęte) na studia mają obowiązek dostarczyć w terminie 14 dni od otrzymania zaświadczenia o zakwalifikowaniu do Uczelni:

- kserokopię dowodu osobistego;

- trzy aktualne zdjęcia legitymacyjne;

- jedno kolorowe zdjęcie legitymacyjne w formie elektronicznej;

- potwierdzenie wniesienia opłaty za indeks i legitymację studencką. Niedostarczenie ww. dokumentów w nakazanym terminie jest traktowane jako rezygnacja ze studiów w WSOWL.

7. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów - o przyjęciu na studia i zakwalifikowaniu kandydata w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę:

-  w pierwszej kolejności: wynik rozmowy kwalifikacyjnej;

-  w drugiej: wynik z drugiego wymaganego przedmiotu;

-  w trzeciej: uzyskany wynik z języka angielskiego;

-  w ostatniej: uzyskany wynik ze sprawdzianu sprawności fizycznej;

8. Wyniki postępowania rekrutacyjnego ogłasza się w terminie do 7 dni od zakończenia procesu rekrutacji na stronie internetowej Uczelni, podając imienną listę kandydatów zakwalifikowanych (przyjętych) na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego oraz listę rezerwową.

9. Od decyzji WKR o niezakwalifikowaniu osobie zainteresowanej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji. Odwołania wniesione po upływie 14 dni nie będą rozpatrywane.

10. Decyzję w sprawie odwołania, po rozpatrzeniu wniosku, podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, której orzeczenie jest ostateczne.

11. Z osobą przyjętą na studia i powołaną do służby kandydackiej, w dniu stawiennictwa w Uczelni, Rektor podpisuje umowę (o której mowa w art. 124 ust. 6 ww. ustawy z dnia 11 września 2003 r., o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych) dla żołnierza pełniącego służbę kandydacką określającą warunki zwrotu poniesionych kosztów na jej utrzymanie i naukę w przypadku:

- zwolnienia ze służby kandydackiej na podstawie art. 134 ust.1 pkt 1 i 2 oraz pkt 4-9,

- niestawienia się do zawodowej służby wojskowej lub niepodpisania kontraktu na pełnienie służby kontraktowej,

- zwolnienia z zawodowej służby wojskowej w okresie dwa razy dłuższym od czasu trwania nauki, na podstawie art. 111 pkt 1, 4,6-7, 9 lit.a i pkt 11-16 oraz art. 112 ust. 1 pkt 1, w wysokości proporcjonalnej do czasu służby po zakończeniu nauki.

Uwaga:

Niepodpisanie umowy jest traktowane jako rezygnacja ze służby kandydackiej w WSOWL.

12. Osoba, która nie została zakwalifikowana na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może ubiegać się o przyjęcie na cywilne stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia w WSOWL na zasadach określonych dla danego kierunku studiów.

TABELE WYNIKÓW SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Tabela 1

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO WSOWL (mężczyźni)

Bieg 1000 m

PUNKTY

10x10

PUNKTY

Podciąganie na drążku

PUNKTY

Pływanie 50 m

PUNKTY

3,40

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

3,39

 

 

 

 

 

 

3,38

 

 

 

 

 

 

3,37

 

 

 

 

 

 

3,36

 

 

 

 

 

 

3,35

 

 

 

 

 

 

3,34

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,33

 

 

 

 

 

 

3,32

 

 

 

 

 

 

3,31

 

 

 

 

 

 

3,30

 

 

 

 

 

 

3,29

 

 

 

 

 

 

3,28

 

 

 

 

60,0

 

 

 

5

 

 

 

3,27

 

 

 

 

59,0

3,26

30,6

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

58,0

3,25

 

 

 

 

15

 

 

 

 

30,5

 

 

57,0

3,24

30,4

 

 

56,0

3,23

30,3

 

 

55,0

3,22

30,2

 

 

54,0

3,21

30,1

 

 

53,0

 

 

 

10

 

 

 

3,20

30,0

 

 

52,0

3,19

29,9

 

 

51,0

3,18

29,8

 

 

50,0

3,17

29,7

 

 

49,0

3,16

29,6

 

 

48,0

3,15

 

 

 

 

20

 

 

 

 

29,5

 

 

 

 

 

 

47,0

3,14

29,4

6

 

5

 

46,0

 

 

15

 

 

3,13

29,3

7

45,0

3,12

29,2

8

44,0

3,11

29,1

10

 

 

 

 

9

 

10

 

43,0

3,10

29,0

10

42,0

3,09

28,9

11

41,0

3,08

28,8

12

 

15

 

40,0

 

 

20

 

 

3,07

28,7

13

39,0

3,06

28,6

14

38,0

3,05

 

 

25

 

 

28,5

 

 

15

 

 

15

 

20

 

37,0

3,04

28,4

16

36,0

3,03

28,3

17

35,0

 

25

 

3,02

28,2

18

 

34,0

3,01

28,1

19

25

33,0

3,00

28,0

20

 

32,0

poniżej 3,00

30

 

 

powyżej 20

30

 

 

 

Tabela 2

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO WSOWL (kobiety)

Bieg 800 m

PUNKTY

Bieg po kopercie

PUNKTY

Zwis na ramionach ugiętych

PUNKTY

Pływanie 50 m

PUNKTY

3,40

 

 

 

10

 

 

 

3,39

 

 

 

11

 

 

 

3,38

5

 

 

12

5

 

 

3,37

 

 

13

 

 

3,36

 

 

 

14

 

 

 

3,35

 

 

 

15

 

 

 

3,34

 

 

 

16

 

 

 

3,33

 

 

 

17

 

 

 

3,32

 

 

 

18

 

 

 

3,31

 

 

 

19

10

 

 

3,30

10

 

 

20

 

 

 

3,29

 

 

 

21

 

 

 

3,28

 

 

 

22

 

 

 

3,27

 

 

 

23

 

 

 

3,26

 

 

 

24

 

 

 

3,25

 

27,5

 

25

 

65,0

 

3,24

 

27,4

 

26

 

64,0

 

3,23

 

27,3

 

27

15

63,0

5

3,22

 

27,2

 

28

 

62,0

 

3,21

15

27,1

5

29

 

61,0

 

3,20

27,0

30

 

60,0

 

3,19

 

26,9

 

31

 

59,0

 

3,18

 

26,8

 

32

 

58,0

10

3,17

 

26,7

 

33

 

57,0

3,16

 

26,6

 

34

 

56,0

 

3,15

 

26,5

 

35

 

55,0

 

3,14

 

26,4

 

36

20

54,0

 

3,13

 

26,3

 

37

53,0

 

3,12

 

26,2

 

38

 

52,0

15

3,11

20

26,1

10

39

 

51,0

3,10

26,0

40

 

50,0

 

3,09

 

25,9

 

41

 

49,0

 

3,08

 

25,8

 

42

 

48,0

 

3,07

 

25,7

 

43

 

47,0

 

3,06

 

25,6

 

44

 

46,0

20

3,05

 

25,5

 

45

 

45,0

 

3,04

 

25,4

 

46

25

44,0

 

3,03

25

25,3

15

47

 

43,0

 

3,02

25,2

48

 

42,0

25

3,01

 

25,1

 

49

 

41,0

3,00

 

25,0

 

50

 

40,0

 

poniżej 3,00

30,0

 

 

powyżej 50

30

 

 

OPIS ĆWICZEŃ

•  Bieg na dystansie 800/1000 m - prowadzi się w stroju sportowym na bieżni lekkoatletycznej, drodze lub terenie o równej i twardej nawierzchni (o równej sumie spadków i wzniesień terenowych).

Sposób prowadzenia: seriami (grupami) na czas, grupa powinna liczyć do 15 osób. Na komendę „Start” lub sygnał grupa rozpoczyna bieg. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety.

• Podciąganie na drążku (wykonywane bez dodatkowych ruchów ciała) - minimalna wysokość drążka do wykonania ćwiczenia 220 cm. Na komendę „ Gotów ” kontrolowana osoba wykonuje zwis nachwytem o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych - pozycja wyjściowa. Na komendę „Ćwicz” podciąga się tak, aby broda znalazła się powyżej drążka i wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwiczenie. Oceniający (kontrolujący) głośno podaje ilość zaliczonych podciągnięć. Jeżeli kontrolowany nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem np.: „wykona dodatkowe ruchy ciałem, nie podciągnie się do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych” oceniający (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę zaliczonych podciągnięć.

• Bieg wahadłowy 10 x 10 - na komendę „Start” (sygnał dźwiękowy) kontrolowany rozpoczyna bieg w kierunku przeciwległej chorągiewki, obiega ją, wraca do chorągiewki na linii startu, obiega ją pokonując tę trasę pięciokrotnie. Czas mierzy się z dokładnością do 0,1 sekundy, od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety. Do próby wykorzystuje się „chorągiewki” o parametrach: wysokość, co najmniej 160 cm, średnica podstawy nieprzekraczająca 30 cm i wadze do 3,5 kg. Przewrócenie „chorągiewki” powoduje powtórzenie próby (próbę można powtórzyć jednokrotnie).

• Bieg zygzakiem - „koperta” - przeprowadza się w miejscu, gdzie na podłożu oznacza się kredą lub farbą punkty prostokąta ABCD o bokach 3 x 5 m i środek przekątnych E, jak również strzałki wskazujące trasę biegu. Na punktach ustawia się „chorągiewki” o parametrach: wysokość, co najmniej 160 cm, średnica podstawy nieprzekraczająca 30 cmi wadze do 3,5 kg.

Sposób prowadzenia: na komendę „Start” (sygnał dźwiękowy) kontrolowany rozpoczyna bieg zgodny z oznaczonym kierunkiem, omijając „chorągiewki” od strony zewnętrznej. Trasę przebiega trzykrotnie. Po każdym okrążeniu oceniający (kontrolujący) informuje o liczbie powtórzeń, np.: ”jeszcze dwa razy”, „jeszcze raz”.

Uzasadnione przewrócenie „chorągiewki” powoduje powtórzenie próby (próbę można powtórzyć jednokrotnie).

• Pływanie 50 m kraulem na piersiach - na długi sygnał dźwiękowy, kontrolowany wchodzi na słupek startowy. Na komendę „na miejsca”, zajmuje miejsce przy przedniej krawędzi słupka przyjmując pozycję dogodną do startu. Na krótki sygnał dźwiękowy wykonuje skok startowy (skacze na głowę) i pokonuje dystans 50 m kraulem na piersiach na czas. Dotknięcie nogą dna lub chwyt za linę torową powoduje niezaliczenie próby. Niedozwolony jest start z wody lub skok na nogi. Czas mierzy się z dokładnością 1  sek. od krótkiego sygnału (startowego) do dotknięcia ściany.

• Zwis na ugiętych ramionach - drążek umocowany na wysokości dosiężnej. Zadanie polega na jak najdłuższym utrzymaniu się w zwisie na drążku o ugiętych ramionach w stawach łokciowych. Kontrolowana osoba chwyta drążek nachwytem (palce skierowane w górę, kciuki w dół) na szerokość barków tak, aby broda znalazła się powyżej drążka oraz odrywa stopy od podłoża. Próba rozpoczyna się od chwili, kiedy kontrolowana osoba wykona samodzielnie prawidłowy zwis i kończy się z chwilą, kiedy broda znajdzie się poniżej drążka. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sek. Próbę wykonuje się jednorazowo.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Komentarze (0)