Ogólne zasady rekrutacji na rok 2017/2018

Ogólne zasady rekrutacji na rok 2017/2018

 

Politechnika Białystocka rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na PB 2017/18.

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Politechnice Białystockiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.
WARUNKI REKRUTACJI NA PIERWSZY ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 WARUNKI REKRUTACJI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH KIERUNKÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH
Załącznik do Uchwały Nr 612/XXXVIII/XIV/2016 Senatu PB z dnia 28 kwietnia 2016 r.
1. Do odbywania studiów w Politechnice Białostockiej może być dopuszczona osoba, która
spełnia warunki rekrutacji ustalone przez Uczelnię oraz ma:
a) świadectwo dojrzałości - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia;
b) tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
2. Rekrutację kandydatów przeprowadza się na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia. Warunki i tryb rekrutacji na studia trzeciego stopnia określają odrębne przepisy.
3. Rekrutacja na studia stacjonarne w Politechnice Białostockiej rozpoczyna się nie później
niż:
- 31 maja 2017 roku, kończy się 22 września 2017 roku na studia rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018;
- 31 stycznia 2018 roku, kończy się 16 lutego 2018 roku na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018.
4. Rekrutacja na studia niestacjonarne trwa do pierwszego zjazdu w semestrze.
5. Przyjęcie na studia na poszczególne kierunki studiów odbędzie się w ramach limitu miejsc w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym. W limitach miejsc na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych zostanie wskazana liczba miejsc dla kandydatów, dla których będzie to kolejny kierunek studiówstacjonarnych w uczelni publicznej.
6. W przypadku niewypełnienia limitów miejsc na poszczególnych kierunkach studiów, uczelnia zastrzega możliwość przesunięcia liczby miejsc między kierunkami w ramach danego wydziału, uwzględniając zasadę pierwszeństwa dla kierunków cieszących się największym zainteresowaniem. W drugiej kolejności liczba miejsc będzie zwiększana na kierunkach wspartych w ramach projektów unijnych. Decyzje o przesunięciach podejmuje Rektor.
7. Warunkiem podjęcia kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jest przyjęcie na I rok studiów co najmniej 30 kandydatów. W przypadku mniejszej liczby kandydatów decyzję o uruchomieniu kształcenia podejmuje Rektor.
8. Uczelnia zastrzega możliwość zmiany oferty dydaktycznej w zakresie uruchamianych kierunków studiów oraz specjalności na poszczególnych kierunkach studiów.
9. Uczelnia zastrzega możliwość zawieszenia rekrutacji na dany kierunek studiów, na podstawie uchwały właściwej rady wydziału.
10. Utworzenie specjalności może nastąpić po zakwalifikowaniu się na nią minimum 30 kandydatów.
11. Na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia prowadzonych w Politechnice Białostockiej, z pominięciem konkursu świadectw, będą przyjmowani:
a) laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego,
b) laureaci konkursów międzynarodowych,
c) laureaci ogólnopolskich konkursów organizowanych przez Politechnikę Białostocką,
d) uczestnicy zawodów rangi: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Uniwersjada oraz medaliści zawodów rangi: Mistrzostwa Polski i Puchar Polski w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych w kategorii juniorów i seniorów.
12. Na pierwszy rok studiów drugiego stopnia prowadzonych w Politechnice Białostockiej, z pominięciem konkursu dyplomów, będą przyjmowani uczestnicy zawodów rangi: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Uniwersjada oraz medaliści zawodów rangi: Mistrzostwa Polski i Puchar Polski w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych w kategorii juniorów i seniorów.
13. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia w Politechnice Białostockiej laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych, laureatów ogólnopolskich konkursów organizowanych przez Politechnikę Białostocką oraz uczestników i medalistów zawodów sportowych określają odrębne przepisy.
14. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego lub wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości.
15. W przypadku, gdy kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot z branych pod uwagę na danym kierunku, w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest przedmiot, z którego kandydat uzyskał najwyższą punktację.
16. Przy ustalaniu łącznej liczby punktów (L), zgodnie z wzorami rekrutacyjnymi, przyjmuje
się następujące przeliczenia:
a) wyniki egzaminu maturalnego wyrażone w procentach:
liczba punktów = procent wyniku
b) wyniki egzaminu dojrzałości w skali 100 punktów:
liczba punktów = wynik egzaminu
c) ocen:
Skala 4-stopniowa
ocena
liczba punktów
celująca
100
bardzo dobra
86
dobra
70
dostateczna
50
dopuszczająca
30
 
Skala 4-stopniowa
ocena
liczba punktów
bardzo dobra
100
dobra
70
dostateczna
40

 

d) wyniki egzaminu matury międzynarodowej wyrażone dla poziomu podstawowego w skali 2-7 i poziomu rozszerzonego w skali 1-7:
poziom podstawowy
ocena 2 3 4 5 6 7
liczba punktów 30 40 55 70 85 100
poziom rozszerzony
ocena 1 2 3 4 5 6 7
liczba punktów 10 25 40 55 70 85 100
e) wyniki egzaminu matury europejskiej wyrażone w skali 1-10:
liczba punktów = 10 x ocena z egzaminu
17. Użyta w tekście nazwa przedmiotu fizyka jest traktowana na równi z przedmiotem fizyka z astronomią.
18. Użyte w tekście określenie „język obcy nowożytny” należy rozumieć zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.
19. Brak na świadectwie dojrzałości oceny z wymaganego przedmiotu nie stanowi przeszkody w przyjęciu kandydata na studia.
20. W przypadku kandydatów, którzy nie zdawali na egzaminie dojrzałości lub na egzaminie maturalnym w latach 2002, 2005 i 2006 wymaganych przedmiotów lub zdawali je tylko w części ustnej, przy obliczaniu sumy punktów (L) zostaną uwzględnione oceny ze świadectwa ukończenia szkoły. Przyjmuje się, że M lub O = 0,25 liczby punktów wynikających z przeliczenia oceny z brakującego przedmiotu.
21. W przypadku, gdy kandydat nie przystąpił do części rozszerzonej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymuje punkty za poziom podstawowy (wynikające ze świadectwa dojrzałości) oraz 0 punktów za poziom rozszerzony.
22. Kandydatów legitymujących się dyplomem matury międzynarodowej (IB) wydanym przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie oraz dyplomem matury europejskiej (EB) wydanym przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich traktuje się na równi z kandydatami legitymującymi się świadectwem dojrzałości wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
23. Kandydatom posiadającym maturę dwujęzyczną w postępowaniu kwalifikacyjnym z języka obcego przyznaje się maksymalną liczbę 100 punktów z poziomu podstawowego. Do wyniku egzaminu z poziomu rozszerzonego dodaje się 10 punktów, przy czym wynik maksymalny nie może przekroczyć 100 punktów.
24. Czynności związane z rekrutacją na studia przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dziekana; zgodnie z harmonogramem rekrutacji ustalonym przez Rektora w odrębnym zarządzeniu.
25. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji.
26. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, na wniosek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, za zgodą Rektora, może ustalić minimalną liczbę punktów wymaganą do przyjęcia na studia na poszczególnych kierunkach studiów.
Wzór rekrutacyjny
27. W celu sporządzenia listy rankingowej kandydatów ubiegających się o przyjęcie na poszczególne kierunki studiów pierwszego stopnia oblicza się liczbę punktów (L) według wzorów dla kandydatów, którzy:
a) ukończyli szkołę w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017
L = 0,5 Mp + 1,25 Mr + 1,75 Fr + 0,25 Op + 0,75 Or + 4 R
gdzie:
Mp – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym,
Mr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie rozszerzonym,
Fr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu dodatkowo branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie rozszerzonym,
Op – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
Or – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym,
R – suma punktów z egzaminu z rysunku na kierunkach, na których jest wymagany.
b) ukończyli szkołę w latach szkolnych: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013,
2013/2014
L = 0,5 Mp + 1,25 Mr + 0,5 Fp + 1,75 Fr + 0,25 Op + 0,75 Or + 4 R
gdzie:
Mp – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym,
Mr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie rozszerzonym,
Fp – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu dodatkowo branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie podstawowym,
Fr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu dodatkowo branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie rozszerzonym,
Op – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
Or – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym,
R – suma punktów z egzaminu z rysunku na kierunkach, na których jest wymagany.
c) ukończyli szkołę w latach szkolnych: 2007/2008, 2008/2009
L = Mp + 2,5 Mr + Op + 2 Or + 4 R
d) ukończyli szkołę w latach szkolnych: 2001/2002, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007
L = Mp + 1,5 Mr + Op + Or + 4 R
gdzie:
Mp – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie podstawowym,
Mr – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poziomie rozszerzonym,
Op – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
Or – liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym,
R – suma punktów z egzaminu z rysunku na kierunkach, na których jest wymagany.
e) zdali egzamin dojrzałości
L = 2,5 M + 2 O + 4 R
gdzie:
M – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotu branego pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym,
O – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z części pisemnej egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego,
R – suma punktów z egzaminu z rysunku (na kierunkach, na których jest wymagany).
28. Absolwentów techników przy obliczaniu liczby punktów (L) obowiązuje wzór rekrutacyjny z roku poprzedzającego rok, w którym ukończyli szkołę.
29. Kandydatów, którzy poprawiali egzamin maturalny obowiązuje wzór rekrutacyjny z roku, w którym ukończyli szkołę, z zastrzeżeniem pkt. 28.

 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Białostocka

Komentarze (0)