Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na WSOWL 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.
Uchwała Nr 35/X/2016 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 27 października 2016 roku w sprawie: wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok stacjonarnych studiów w roku akademickim 2017/2018
§ 1
Działając na podstawie art. 169 ust. 17 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 poz. 572, z późn. zm. oraz z 2006 r. poz. 907 i 908) Senat Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, zwraca się z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok stacjonarnych studiów w Uczelni w roku akademickim 2017/2018 na zasadach określonych w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 35/X/2016 z dnia 27.10.2016 roku
WARUNKI I TRYB PRZYJĘCIA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH NA PIERWSZY ROK STUDIÓW STACJONARNYCH W UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018
§ 1
WARUNKI FORMALNE
1. O przyjęcie na studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych (WSOWL) w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba spełniająca warunki określone w art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414 z późn. zm.1)):
1) niekarana sądownie;
2) posiadająca obywatelstwo polskie;
3) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
4) mająca co najmniej osiemnaście lat;
5) posiadająca świadectwo dojrzałości.
2. Limity miejsc na poszczególne kierunki studiów ustala Minister Obrony Narodowej. Podziału limitów przyjęć na korpusy i grupy osobowe dokonuje Dyrektor Departamentu Kadr Ministerstwie Obrony Narodowej.
3. Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego Rektor powołuje Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (WKR) oraz Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną (UKR).
4. Do 31 marca 2017 r. osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia ma obowiązek:
a) dokonać rejestracji elektronicznej na stronie internetowej Uczelni w okresie od dnia 4 stycznia do dnia 31 marca 2017 r.;
b) dostarczyć do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych (osobiście lub za pośrednictwem poczty):
– wniosek do Rektora-Komendanta o przyjęcie na studia wraz z kwestionariuszem o powołanie do służby kandydackiej (wydruk kwestionariusza osobowego i wniosku, po dokonaniu rejestracji elektronicznej i zatwierdzeniu kwestionariusza osobowego),
– życiorys,
– odpis skrócony aktu urodzenia (kserokopia).
5. Niespełnienie powyższych warunków skutkuje nierozpatrywaniem kandydatury w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.
6. Po dokonaniu rejestracji elektronicznej i złożeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w ust. 4, WSOWL powiadamia Wojskowego Komendanta Uzupełnień o złożeniu przez osobę wniosku. Wojskowy Komendant Uzupełnień kieruje osobę ubiegającą się o przyjęcie do WSOWL  do wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.
7. Wojskowy Komendant Uzupełnień po otrzymaniu orzeczeń lekarskich, o których mowa w ust. 6, przesyła je do Rektora-Komendanta uczelni w terminie do dnia 31 maja 2017 r.
§ 2
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
1. O terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (etap II i III) kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową, nie mniej niż na 14 dni przed terminem postępowania rekrutacyjnego (informację zawierać będzie także rejestr elektroniczny). Etapy II i III postępowania rekrutacyjnego zostaną przeprowadzone w ciągu nie więcej niż dwóch kolejnych dni kalendarzowych, a całość II i III etapu rekrutacji przeprowadzony zostanie w dniach 10-17 lipca 2017 r.
2. W dniu stawiennictwa na postępowanie kwalifikacyjne (egzamin) w WSOWL kandydat ma obowiązek przedstawić następujące dokumenty:
a) świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis);
b) informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) – wystawiona z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (stawienia się w Uczelni na egzamin);
c) potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (wydruk formularza wpłaty dostępny po dokonaniu rejestracji elektronicznej), która nie podlega zwrotowi,
d) odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał do wglądu);
e) kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Polski składa dodatkowo zaświadczenie wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata nostryfikujące równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości oraz tłumaczenie świadectwa dojrzałości potwierdzone przez tłumacza przysięgłego;
f) inne dokumenty (poświadczenia), które mogą być rozpatrywane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej np. certyfikaty znajomości języków obcych, świadectwa instruktorskie, dyplomy.
3. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego ustala przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
4. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje trzy etapy:
1) ETAP I – postępowanie wstępne:
Postępowanie wstępne obejmuje analizę przedstawionych dokumentów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym.
Kandydat/ka nie zostanie zakwalifikowany/a do egzaminów w przypadku:
a) braku lub negatywnego orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej bądź wojskowej pracowni psychologicznej, w dniu stawiennictwa na postępowanie rekrutacyjne (egzamin) w WSOWL,
b) zamieszczenia nieprawdziwych informacji w rejestracji elektronicznej,
c) niedostarczenia dokumentów określonych w ust. 2 lit. a-d;
2) ETAP II – postępowanie zasadnicze:
Postępowanie zasadnicze obejmuje analizę wyników ze świadectwa dojrzałości i polega na określeniu punktów wniesionych z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym.
Podstawę przyjęcia, z uwzględnieniem limitów miejsc, stanowią punkty kwalifikacyjne obejmujące:
a) wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka oraz język angielski, kandydaci, którzy nie zdawali języka angielskiego na egzaminie maturalnym, zdają test znajomości języka angielskiego. Wyniki testu są podstawą do naliczenia punktów za język,
b) wynik pozytywnie zaliczonego sprawdzianu sprawności fizycznej,
c) wynik pozytywnie zaliczonej rozmowy kwalifikacyjnej;
3) zasady naliczania punktów kwalifikacyjnych dla kandydatów z nową maturą:
a) analiza świadectwa dojrzałości polegająca na określeniu punktów wniesionych z dwóch przedmiotów objętych zewnętrznym egzaminem maturalnym (wyłącznie wyniki części pisemnej) dla kierunków studiów Dowodzenie, Inżynieria bezpieczeństwa, z matematyki (lub fizyki, lub chemii, lub lub informatyki) oraz z języka angielskiego.
Sumowanie punktów przy określeniu punktów wniesionych odbywa się według zasady:
– dla przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym wynik procentowy jest równy liczbie punktów wniesionych,
– dla przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym wynik procentowy mnoży się przez 0,4,
– kandydaci zdający na maturze więcej niż jeden ze wskazanych powyżej przedmiotów określają, który przedmiot uwzględnić w postępowaniu rekrutacyjnym,
– jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości w części pisemnej, z przedmiotu wymienionego w zdaniu pierwszym lit. a, posiada wynik z poziomu rozszerzonego i podstawowego, podstawą
naliczenia punktów wniesionych za ten przedmiot jest wynik dający większą liczbę punktów wniesionych,
– jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym był zwolniony ze zdawania określonego przedmiotu, to otrzymuje za ten przedmiot maksymalną liczbę punktów wniesionych,
– kandydatowi - absolwentowi klasy dwujęzycznej zdającemu na egzaminie maturalnym określony przedmiot w języku polskim i angielskim, podstawą naliczenia punktów wniesionych jest wynik dający większą liczbę punktów wniesionych,
– kandydat otrzymuje maksymalną liczbę punktów wniesionych za język angielski, jeżeli jest laureatem olimpiady z języka angielskiego stopnia centralnego, albo jest absolwentem klasy dwujęzycznej z wykładowym językiem angielskim,
b) test znajomości języka angielskiego – piszą wyłącznie kandydaci, dla których nie był on przedmiotem egzaminu maturalnego:
– egzamin z języka angielskiego odbywa się na poziomie B1 (Common European Framework),
– egzamin składa się z testu wielokrotnego wyboru i obejmuje ocenę znajomości języka angielskiego kandydata w zakresie materiału leksykalno – gramatycznego,
– test zawiera 100 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Zadaniem egzaminowanego jest wskazanie poprawnej odpowiedzi. Za prawidłowe rozwiązanie testu można uzyskać w sumie 100 punktów (po 1 punkcie za poprawnie udzieloną odpowiedź),
– czas przeprowadzenia egzaminu – 120 minut,
– warunkiem pozytywnego zaliczenia testu znajomości języka angielskiego jest uzyskanie co najmniej 40 punktów, poniżej wskazanej punktacji kandydat uzyskuje 0 punktów,
c) sprawdzian sprawności fizycznej, który zawiera elementy sprawdzające siłę, szybkość, zwinność, wytrzymałość oraz umiejętność pływania kandydata, obejmuje następujące konkurencje:
 dla mężczyzn:
 bieg na dystansie 1000 m,
 bieg wahadłowy 10x10 m,
 podciąganie na drążku,
 pływanie 50 m kraulem na piersiach,
 dla kobiet:
 bieg na dystansie 800 m,
 bieg zygzakiem-koperta,
 zwis na ugiętych ramionach na czas,
 pływanie 50 m kraulem na piersiach,
d) sprawdzian sprawności fizycznej uważa się za pozytywnie zaliczony, jeżeli kandydat(ka) uzyska co najmniej 5 punktów z każdej konkurencji objętej sprawdzianem,
e) z testu można uzyskać w sumie 100 punktów. Za wynik poniżej minimum w danej konkurencji kandydat uzyskuje 0 (zero) punktów;
4) dla kandydatów z maturą międzynarodową (IB) proces kwalifikacyjny obejmuje:
a) analizę wyników na świadectwie dojrzałości polegającą na określeniu punktów wniesionych (według zasad jak dla kandydatów z nową maturą), gdzie zasady przeliczania oceny na punkty za przedmioty zdawane na maturze międzynarodowej (IB), matematyka (lub fizyka, lub chemia, lub informatyka) i język angielski, są następujące:
 dla przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym (SL ), z zastrzeżeniem, że sumowanie punktów przy określeniu punktów wniesionych odbywa się według zasady – sumę uzyskanych punktów mnoży się przez 0,4;
 6, 7 – 100 pkt,
 5 – 70 pkt,
 4 – 60 pkt,
 3 – 50 pkt,
 2 – 40 pkt,
 dla przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym (HL) suma uzyskanych punktów jest równa liczbie punktów wniesionych:
 6, 7 – 100 pkt,
 5 – 70 pkt,
 4 – 60 pkt,
 3 – 50 pkt,
 2 – 40 pkt,
b) test znajomości języka angielskiego (według zasad jak dla maturzystów z nową maturą),
c) sprawdzian sprawności fizycznej – jak dla maturzystów z nową maturą;
5) dla kandydatów ze starą maturą oraz posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą:
a) wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji i Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
b) wydane za granicą przez szkoły lub instytucję edukacyjną uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, uznaje się na zasadach przewidzianych w umowach międzynarodowych,
c) wydane za granicą, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, świadectwa wydane przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium działają, mogą być uznane w drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia – na zasadach określonych w art. 93-93h Ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195),
d) proces kwalifikacyjny obejmuje:
 przeliczenie oceny na świadectwie maturalnym2): dla kierunku studiów Dowodzenie, Inżynieria Bezpieczeństwa – z matematyki (lub fizyki, lub chemii, lub informatyki) i języka angielskiego, dla kierunku studiów, objętych egzaminem maturalnym (wyłącznie wyniki części pisemnej) według następujących zasad:
 ocena celująca –100 pkt,
 ocena bardzo dobra – 70 pkt,
 ocena dobra – 50 pkt,
 ocena dostateczna – 30 pkt,
 ocena dopuszczająca – 0 pkt,
 test znajomości języka angielskiego (według zasad jak dla maturzystów z nową maturą),
 sprawdzian sprawności fizycznej (według zasad jak dla maturzystów z nową maturą);
6) laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, interdyscyplinarnych i międzynarodowych, ubiegającym się o przyjęcie na studia w WSOWL – w procesie rekrutacji zalicza się maksymalną ilość punktów (tj. 100)3) za przedmiot:
matematyka – Olimpiady Matematycznej,
 matematyka – Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej,
 fizyka – Olimpiady Fizycznej,
 fizyka – Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej,
- chemia – Olimpiady Chemicznej,
 informatyka – Olimpiady Informatycznej,
 informatyka – Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej,
 język angielski – Olimpiady Języka Angielskiego;
7) ETAP III – postępowanie końcowe:
Postępowanie końcowe polega na:
a) przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej i określeniu listy osób zakwalifikowanych,
b) do rozmów kwalifikacyjnych przystępują wszyscy kandydaci, którzy pozytywnie przejdą etapy I i II,
c) rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja, rozmowa kwalifikacyjna ma charakter oceniający predyspozycje kandydata do kształcenia w uczelni wojskowej oraz predyspozycje do pełnienia zawodowej służby wojskowej w danym korpusie osobowym (grupie osobowej), jak również motywację do pełnienia zawodowej służby wojskowej; podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja ocenia zakres zainteresowania kandydata, a także inne dodatkowe osiągnięcia oraz kwalifikacje przydatne podczas kształcenia i służby wojskowej,
d) na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej komisja przyznaje kandydatowi od 0 do 50 punktów. Sposób i zakres oceny określa załącznik 1; do udziału w rozmowach kwalifikacyjnych zaprasza się przedstawicieli Dowództwa Generalnego Wojska Polskiego, po jednym do każdej komisji, w celu prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych,
e) rozmowę kwalifikacyjną uważa się za pozytywnie zaliczoną, jeżeli kandydat(ka) uzyska minimum 26 punktów,
f) punkty kwalifikacyjne uzyskane przez kandydata(kę) w II etapie dodaje się do liczby punktów uzyskanych w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Całość postępowania rekrutacyjnego realizowana jest w oparciu o skalę punktową przedstawioną w tabeli.

 

Etap
Wyszczególnienie
Maksymalna ilość punktów kwalifikacyjnych
II etap
- dla kierunku ,,Dowodzenie'' - matematyka lub fizyka, lub chemia lub informatyka
100
język angielski (wynik egzaminu maturalnego bądź testu)
100
sprawdzian sprawności fizycznej
100
III etap
Rozmowa kwalifikacyjna
50
Razem
350
 
 
§ 3
WYNIKI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
1. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia (zakwalifikowania do uczelni) bądź nieprzyjęcia (niezakwalifikowania do uczelni) podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, która sporządza listę rankingową według ilości uzyskanych przez kandydatów punktów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu na studia do WSOWL decyduje miejsce na liście rankingowej w oparciu o limit miejsc określony dla danego kierunku studiów przez Ministra Obrony Narodowej.
2. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala również – z zachowaniem zasad określonych w niniejszej uchwale – listę kandydatów rezerwowych, którym Uczelniana Komisja Rekrutacyjna – proponuje przyjęcie w przypadku rezygnacji kandydatów przyjętych. O fakcie wpisania na listę rezerwową informuje się kandydata na stronie internetowej.
3. Podział przyjętych kandydatów na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego do poszczególnych grup osobowych (specjalności – w ramach kierunków studiów Dowodzenie, Inżynieria bezpieczeństwa)
następuje, na podstawie deklaracji podchorążych, uzyskanych wyników podczas kształcenia w WSOWL oraz kwalifikacji zdrowotnych.
4. Osoby zakwalifikowane (przyjęte) na studia mają obowiązek dostarczyć w terminie14 dni od otrzymania zaświadczenia o zakwalifikowaniu do Uczelni:
1) trzy aktualne zdjęcia legitymacyjne;
2) jedno kolorowe zdjęcie legitymacyjne w formie elektronicznej;
3) potwierdzenie wniesienia opłaty za legitymację studencką.
5. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów – o przyjęciu na studia i zakwalifikowaniu kandydata w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę:
1) w pierwszej kolejności: wynik rozmowy kwalifikacyjnej;
2) w drugiej: wynik z drugiego wymaganego przedmiotu;
3) w trzeciej: uzyskany wynik z języka angielskiego;
4) w ostatniej: uzyskany wynik ze sprawdzianu sprawności fizycznej.
6. Wyniki postępowania rekrutacyjnego ogłasza się w terminie do 7 dni od zakończenia procesu rekrutacji na stronie internetowej Uczelni, podając imienną listę kandydatów zakwalifikowanych (przyjętych) na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego oraz listę rezerwową.
7. Każdemu kandydatowi doręcza się zaświadczenie o zakwalifikowaniu lub decyzję o niezakwalifikowaniu na studia – na piśmie, z pouczeniem o trybie i terminie wniesienia odwołania.
8. W terminie 14 dni od doręczenia decyzji, o której mowa w ust 7, kandydatowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Odwołania wniesione po tym terminie podlegają odrzuceniu, o czym zawiadamia się kandydata.
9. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji, o których mowa w niniejszej uchwale.
10. Decyzję w sprawie odwołania, po rozpatrzeniu wniosku, podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, której orzeczenie jest ostateczne.
§ 4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Po stawieniu się osoby przyjętej na studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Rektor-Komendant podpisuje umowę, o której mowa w art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, dotyczącą warunków zwrotu kosztów poniesionych przez resort obrony narodowej z tytułu odbywania przez kandydata służby kandydackiej w przypadku:
1) zwolnienia ze służby kandydackiej na podstawie art. 134 ust.1 pkt 1 i 2 oraz pkt 4-9;
2) niestawienia się do zawodowej służby wojskowej lub niepodpisania kontraktu na pełnienie służby kontraktowej;
3) zwolnienia z zawodowej służby wojskowej w okresie dwa razy dłuższym od czasu trwania nauki, na podstawie art. 111 pkt 1, 4, 6-7 i 9 lit. a i pkt 11-16 oraz art. 112 ust. 1 pkt 1 wymienionej wyżej ustawy, w wysokości proporcjonalnej do czasu służby po zakończeniu nauki.
2. O stawieniu się osoby powołanej do służby kandydackiej powiadamia się właściwego wojskowego komendanta uzupełnień.
3. Osoba, która nie została zakwalifikowana na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może ubiegać się o przyjęcie na studia cywilne stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (inżynierskie) na zasadach określonych dla danego kierunku studiów.
4. Niepodpisanie umowy jest traktowane jako rezygnacja ze służby kandydackiej w WSOWL.
 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Komentarze (0)