Zasady rekrutacji na UJ 2017/2018

 

Uniwersytet Jagielloński rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na UJ 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Uniwersytecie Jagiellońskim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.
Uchwała nr 60/V/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 maja 2016 roku w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji, w tym limitów przyjęć na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018  Działając na podstawie art. 169 ust. 2 oraz art. 8 ust. 3 ustawy z 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.: Dz.U. z 2012 roku, poz. 572 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, oraz § 138 ust. 1 Statutu UJ, ustala się, co następuje: 
§ 1
Określa się szczegółowe warunki i tryb rekrutacji, w tym limity przyjęć, na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia, wymienionych w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały. 
§ 2
1. Dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich szczegółowe warunki i tryb rekrutacji, w tym limity przyjęć wraz z liczbą miejsc, na które mogą być przyjmowani uczestnicy konkursów, określone są w załącznikach nr 1, 2 oraz 3 do niniejszej uchwały, odpowiednio dla:
1) jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia prowadzonych w języku polskim – załącznik nr 1;
2) studiów drugiego stopnia prowadzonych w języku polskim – załącznik nr 2;
3) studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w językach obcych – załącznik nr 3.
2. Dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, warunki i tryb podejmowania studiów określone są w uchwale nr 50/IV/2015 Senatu UJ z 29 kwietnia 2015 roku z uwzględnieniem limitów przyjęć określonych w załącznikach  nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały, a także dodatkowych kryteriów formalnych określonych  w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 
§ 3
Użyte w uchwale określenia odnoszące się do limitów przyjęć oznaczają:
1) górny limit przyjęć – maksymalną liczbę osób, które mogą rozpocząć studia ubiegając się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich;
2) limit przyjęć cudzoziemców – maksymalną liczbę osób, które mogą rozpocząć studia ubiegając się o przyjęcie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich;
3) dolny limit przyjęć – najmniejszą łączną liczbę osób przyjętych wymaganą do uruchomienia studiów.  
§ 4
W roku akademickim 2017/2018 liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej nie może przekroczyć odpowiednio górnego limitu przyjęć oraz limitu przyjęć cudzoziemców dla danego kierunku studiów. 
§ 5
1. Kandydaci, którym w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniane są osiągnięcia w olimpiadach i konkursach są zobowiązani spełnić wszystkie warunki formalne określone w warunkach rekrutacji i trybie naboru na dane studia.  
2. Laureaci konkursów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym są przyjmowani na pierwszy rok studiów po spełnieniu wszystkich procedur rekrutacyjnych określonych w drodze odrębnych przepisów, na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz odpowiednio w porozumieniach, zawartych pomiędzy UJ a organizatorem danego konkursu, lub regulaminach, wymienionych odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 
§ 6
Senat Uczelni upoważnia Prorektora UJ ds. dydaktyki do podejmowania decyzji w sprawie:
1) zmian wielkości limitów przyjęć ustalonych niniejszą uchwałą w celu ich dopasowania do bieżących potrzeb postępowania rekrutacyjnego oraz obowiązujących przepisów prawa;
2) nieuruchamiania studiów, dla których liczba osób przyjętych jest mniejsza niż wymagana do uruchomienia danych studiów. 
§ 7
Prorektor UJ ds. dydaktyki określi w drodze zarządzenia szczegółowe warunki organizacji naboru na studia, o których mowa w § 1. 
§ 8 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)