Akademia Marynarki Wojennej rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na AMW 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.
UCHWAŁA Nr 11/2016 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie: określenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów cywilnych w AMW na rok akademicki 2017/2018.
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. póz. 572 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, uchwala się co następuje:
§1
Senat Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, zwanej dalej Akademią, ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków cywilnych studiów wyższych w AMW na rok akademicki 2017/2018.
§2
Zasady ogólne
1. Akademia prowadzi rekrutację na cywilne studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia.
2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzą wydziałowe komisje rekrutacyjne oraz Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.
3. Wydziałowe komisje rekrutacyjne:
1) organizują i przeprowadzają postępowanie rekrutacyjne na zasadach określonych w zarządzeniu, o którym mowa w § 3 pkt l;
2) dokumentują przebieg postępowania kwalifikacyjnego sporządzając z nich stosowny protokół. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji biorący udział w danej czynności postępowania. Protokoły są przekazywane do dziekanatu podstawowej jednostki organizacyjnej i archiwizowane w dokumentacji przebiegu postępowania rekrutacyjnego;
3) podejmują decyzje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na studia.
4. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna:
1) jest organem odwoławczym dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia;
2) nadzoruje działalność wydziałowych komisji rekrutacyjnych, w tym przestrzeganie terminów rekrutacji zawartych w harmonogramie rekrutacji, stanowiącego załącznik do zarządzenia wymienionego w § 3 pkt l niniejszej uchwały, z uwzględnieniem § 13 ust. 3.
§3
Rektor określi w drodze zarządzenia:
1) zasady działania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz wydziałowych komisji rekrutacyjnych - nie później niż dnia 31 stycznia 2017 r;
2) wysokość opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia, opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wydanie dokumentów dotyczących przebiegu i ukończenia studiów w roku akademickim 2017/2018 - nie później niż 31 maja 2017 r.
§4
Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która:
1) zarejestrowała się w systemie rekrutacji online;
2) wniosła opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia, której wysokość oraz tryb wpłaty zostaną określone w zarządzeniu, o którym mowa w § 3 pkt 2;3) posiada świadectwo dojrzałości: uzyskane w trybie nowej matury, świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie starej matury, dyplom Matury Międzynarodowej IB, dyplom Matury Europejskiej EB, świadectwo maturalne uzyskane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej - w przypadku osoby, która ubiega się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, z uwzględnieniem zapisów § 8 ust. 3;
4) posiada tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny - w przypadku osoby, która ubiega się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
5) terminowo złoży dokumenty wymagane od kandydatów w ramach postępowania rekrutacyjnego:
a) poświadczoną przez uczelnię kopię:
- jednego z dokumentów, o których mowa w pkt. 3 - w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia; albo
- dyplomu ukończenia studiów - w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia;
b) wygenerowaną z systemu rejestracji online i podpisaną ankietę osobową - podanie o przyjęcie na studia;
c) poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia - w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami;
d) aktualną fotografię kandydata zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
e) oświadczenie kandydata na studia lub studenta przenoszącego się z innej uczelni o kontynuowaniu studiów i/lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.
§5
W Akademii mają prawo kształcić się cudzoziemcy na zasadach określonych w art. 43 ustawy oraz rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 190, póz. 1406, z 2009 r. Nr 176, póz. 1365 oraz z 2015 r. póz. 1112).
§6
1. O przyjęcie na studia w Akademii mogą ubiegać się również osoby, którym potwierdzono efekty uczenia się.
2. Organizację potwierdzania efektów uczenia się w Akademii określa odrębna uchwała Senatu Akademii.
3. Limit miejsc dla osób przyjętych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się ustala uchwała, o której mowa w § 14 pkt 2.
4. Warunki przyjęcia na studia osób, którym potwierdzono efekty uczenia się, określa niniejsza uchwała.
§7
Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, którym w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniane są osiągnięcia w olimpiadach szczebla centralnego na mocy uchwały nr 10/2014 Senatu Akademii z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, są zobowiązane spełnić wszystkie warunki formalne określone w warunkach rekrutacji i trybie naboru na dane studia.
§8
Postępowanie kwalifikacyjne - studia stacjonarne pierwszego stopnia
1. Kwalifikacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.
2. Przy postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym osób posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie nowej matury, uznaje się wyniki z egzaminu maturalnego przeliczone na punkty kwalifikacyjne zgodnie z zasadami zawartymi w załączniku nr l.
3. W przypadku, gdy kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym któregoś z wymaganych przedmiotów, przyjmuje się ocenę końcową z tego przedmiotu widniejącą na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, przeliczoną na punkty kwalifikacyjne zgodnie z załącznikiem nr 2.4. W przypadku zdawania egzaminu z więcej niż jednego jeżyka obcego nowożytnego przyjmuje się wynik maturalny korzystniejszy dla kandydata.
§9
1. Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie starej matury, punkty kwalifikacyjne nalicza się w sposób określony w załączniku nr 2.
2. Kandydaci posiadający dyplom IB lub EB przyjmowani są na wybrany kierunek studiów bez udziału w konkursie świadectw.
§10
1. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów kwalifikacyjnych, pierwszeństwo w przyjęciu na studia mają kandydaci, którzy uzyskali wyższą liczbę punktów kwalifikacyjnych z przedmiotów oznaczonych wyższą wartością współczynnika.
2. Tworzy się dodatkowy limit w liczbie 2 miejsc na poszczególnych kierunkach studiów dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, póz. 721 z późn. zm.).
§11
Postępowanie kwalifikacyjne - studia stacjonarne drugiego stopnia
1. Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej, sporządzonej w oparciu o średnią arytmetyczną wszystkich ocen ze studiów, z wyjątkiem wychowania fizycznego, a w dalszej kolejności oceny z egzaminu dyplomowego.
2. W przypadku kandydatów z jednakowymi wynikami kwalifikacji, o której mowa w ust. l, pierwszeństwo w przyjęciu na studia drugiego stopnia posiadają absolwenci odpowiednich kierunków studiów pierwszego stopnia w Akademii.
3. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek odmienny niż ukończony, po przyjęciu na studia mogą zostać zobligowane do uzupełnienia różnic programowych na zasadach i w trybie określonym w decyzji właściwego kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej.
§12
Postępowanie kwalifikacyjne - studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
O zakwalifikowaniu się na studia pierwszego i drugiego stopnia decyduje kolejność składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
§13
Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji
1. Terminy rekrutacji podstawowej na stacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia:
1) rozpoczęcie rekrutacji (w tym uruchomienie rejestracji prowadzonej w drodze elektronicznej) -5 czerwca 2017 r.;
2) zakończenie rekrutacji podstawowej - 11 sierpnia 2017 r.
2. Terminy rekrutacji podstawowej na niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia:
1) rozpoczęcie rekrutacji (w tym uruchomienie rejestracji prowadzonej w drodze elektronicznej) -5 czerwca 2017 r.;
2) zakończenie rekrutacji podstawowej - 22 września 2017 r.
3. W przypadku zasadności przeprowadzenia rekrutacji dodatkowej, jej harmonogram ustala przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
§14
Senat Akademii w drodze uchwały:
1) powoła Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną na rok 2017;
2) określi limity miejsc na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 8 ust. 3 i 4 oraz art. 163 ust. 2 ustawy.§15 Senat Akademii upoważnia prorektora ds. kształcenia do podejmowania decyzji w sprawie zmian wielkości limitów przyjęć dla poszczególnych kierunków studiów ustalonych uchwałą, o której mowa w § 14 pkt 2, z zachowaniem ogólnej liczby osób, które Akademia może przyjąć na studia stacjonarne na rok akademicki 2017/2018.
§16
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Studia pierwszego stopnia - przeliczanie wyników egzaminu maturalnego
1. Wynikiem kwalifikacji jest liczba punktów kwalifikacyjnych uzyskanych z przeliczenia właściwych wyników maturalnych, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 uchwały.
2. Wynik kwalifikacji stanowi suma iloczynów wyników maturalnych oraz właściwych współczynników dla każdego wymaganego przedmiotu, z uwzględnieniem poziomu, na którym zdawano egzamin maturalny (P - poziom podstawowy, R - poziom rozszerzony). np. postępowanie kwalifikacyjne na kierunek nawigacja:
wynik maturalny z matematyki - 60% na poziomie rozszerzonym, wynik maturalny z języka niemieckiego — 40% na poziomie podstawowym
Obliczenia: (60*2,4) + (40*0,5) = 164punkty kwalifikacyjne
Kierunek Studiów
Przedmioty maturalne stanowiące podstawę kwalifikacji oraz poziom, na którym zdawano egzamin maturalny
matematyka
matematyka lub informatyka
historia
wos
geografia
wos lub geografia
język polski
język angielski
język obcy nowożytny
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
nawigacja
1,5
2,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,5
0,8
informatyka
 
 
1,5
2,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,5
0,8
mechanika i budowa maszyn
1,5
2,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,5
0,8
mechatronika
1,5
2,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,5
0,8
automatyka i robotyka
1,5
2,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,5
0,8
stosunki międzynarodowe
 
 
 
 
1
1,6
 
 
 
 
0,5
0,8
 
 
 
 
0,5
0,8
wojsko w systemie służb publicznych
 
 
 
 
0,5
0,8
1
1,6
 
 
 
 
 
 
 
 
0,5
0,8
pedagogika
 
 
 
 
 
 
0,5
0,8
 
 
 
 
1
1,6
 
 
0,5
0,8
bezpieczeństwo narodowe
 
 
 
 
1
1,6
 
 
0,5
0,8
 
 
 
 
0,5
0,8
 
 
bezpieczeństwo wewnętrzne
 
 
 
 
1
1,6
 
 
0,5
0,8
 
 
 
 
0,5
0,8
 
 
systemy informacyjne w bezpieczeństwie
 
 
 
 
1
1,6
 
 
0,5
0,8
 
 
 
 
0,5
0,8
 
 
bezpieczeństwo morskie państwa
 
 
 
 
1
1,6
 
 
0,5
0,8
 
 
 
 
0,5
0,8
 
 
studia marynistyczne
 
 
 
 
1
1,6
 
 
 
 
0,5
0,8
 
 
 
 
0,5
0,8
 
Sposób zamiany ocen uzyskanych na w trybie starej matury na punkty kwalifikacyjne
Sposób zamiany ocen widniejących na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej na punkty kwalifikacyjne
l. W przypadku gdy:
1) kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym (tryb nowej matury) któregoś z wymaganych przedmiotów - przyjmuje się ocenę końcową z tego przedmiotu widniejącą na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej;
2) kandydat zdawał na egzaminie maturalnym wymagany przedmiot w części pisemnej albo ustnej (tryb starej matury) zamiana ocen na punkty kwalifikacyjne odbywa się na podstawie poniższej tabeli.
Ocena
Punkty kwalifikacyjne
skala ocen od 2 do 5 (do 1991r)
skala ocen od 1 do 6 (po 1991r)
2
-
30
3
0
50
4
85
75
5
100
90
6
-
100
 
2. W przypadku zdawania egzaminu maturalnego w formie pisemnej oraz ustnej z danego przedmiotu, jako podstawę zamiany (ocenę) należy przyjąć średnią arytmetyczną obu ocen.

 

 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Komentarze (0)